Türk Bitig: Kutadgu BiligKutadgu Bilig Metni

Kutadgu Bilig, 11. yüzyılda Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eserdir.

 1. Tanrı Azze Ve Cellenin Övgüsünü Söyler
 2. Peygamber Aleyhi's-Selâmın Övgüsünü Söyler
 3. Dört Sahabenin Medhini Söyler
 4. Parlak Bahar Mevsimini Ve Büyük Buğra Han'ın Övgüsünü Söyler
 5. Yedi Yıldızı Ve On İki Burcu Söyler
 6. İnsan Oğlunun Değerinin Bilgi Ve Akıldan Geldiğini Söyler
 7. Dilin Meziyetini Ve Kusurunu, Faydasını Ve Zararını Söyler
 8. Kitap Sahibi Kendi Özrünü Söyler
 9. İyilik Etmenin Medhini Ve Faydalarını Söyler
 10. Bilgi İle Aklın Meziyet Ve Faydalarını Söyler
 11. Kitabın Adını, Mânasını Ve Kendisinin İhtiyarlığını Söyler
 12. Söz Başı Hükümdar Kün-Toğdı Hakkında
 13. Ay-Toldı'nın Hükümdar Kün-Toğdı Hizmetine Geldiğini Söyler
 14. Ay-Toldı'nın Hükümdar Kün-Toğdı'nın Huzuruna Çıktığını Söyler
 15. Ay-Toldı Hükümdara Kendisinin Saadet Olduğunu Söyler
 16. Ay-Toldı Hükümdara Devlet Sıfatını Söyler
 17. Hükümdar Kün-Toğdı Ay-Toldı'ya Adalet Vasfını Söyler
 18. Hükümdar Kün-Toğdı Ay-Toldı'ya Adalet Vasfının Nasıl Olduğunu Söyler
 19. Ay-Toldı Hükümdara Dilln Fazîletini Ve Sözün Faydalarını Söyler
 20. Saadetin Devamsızlığını Ve İkbâlin Dönekliğini Söyler
 21. Ay-Toldı'nın Oğlu Öğdülmiş'e Nasihat Verdiğini Söyler
 22. Ay-Toldı'nın Oğlu Öğdülmiş'e Öğüt Verdiğini Söyler
 23. Ay-Toldı'nın Hükümdar Kün-Toğdı'ya Vaslyet-Nâme Yazdığını Söyler
 24. Hükümdar Kün-Toğdı'nın Öğdülmiş'i Çağırdığını Söyler
 25. Öğdülmiş'in Hükümdar Kün-Toğdı'nın Huzuruna Çıktığını Söyler
 26. Öğdülmiş'in Hükümdar Kün-Toğdi'nin Hizmetine Girdiğini Söyler
 27. Oğdülmiş Hükümdara Aklın Tarifini Söyler
 28. Beyliğe Lâyık Bir Beyin Nasıl Olması Gerektiğini Söyler
 29. Öğdülmiş Beylere Vezir Olacak İnsanın Nasıl Olması Gerektiğini Söyler
 30. Öğdülmiş Hükümdara Kumandanın Nasıl Olması Lâzim Geldiğini Söyler
 31. Öğdülmiş Hükümdara Ulu Hâcibin Nasıl Bir İnsan Olması Gerektiğini Söyler
 32. Öğdülmiş Hükümdara Kapıcı-Başının Nasıl Olması Gerektiğini Söyler
 33. Öğdülmiş Hükümdara Elçi Göndermek ıçin Nasıl Blr İnsan Lâzım Olduğunu Söyler
 34. Öğdülmiş Hükümdara Kâtibin Nasıl Olması Gerektiğini Söyler
 35. Ögdilmiş Hükümdara Hazinedarın Nasıl Blr İnsan Olması Gerektiğini Söyler
 36. Öğdülmiş Hükümdara Aşçı-Başının Nasıl Olması Gerektiğini Söyler
 37. Öğdülmiş Hükümdara İçkici-Başının Nasıl Olması Gerektiğini Söyler
 38. Öğdülmiş Hükümdara Hizmetkârların Beyler Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu Söyler
 39. Hükümdar Kün-Toğdı'nın Odgurmış'a Mektup Yazıp Gönderdiğini Söyler
 40. Öğdülmiş in Odgurmış'ı Ziyaretini Söyler
 41. Odgurmış'ın Öğdülmiş İle Münazara Ettiğıni Söyler
 42. Odgurmış Öğdülmiş'e Dünyanın Kusurlarını Söyler
 43. Öğdülmiş Odgurmış'a Dünya Vâsıtası İle Âhiretin Kazanılmasını Söyler
 44. Odgurmış'ın Hükümdara Mektup Yazıp Gönderdiğini Söyler
 45. Hükümdar Kün-Toğdı'nın Odgurmış'a İkinci Mektubu Gönderdiğini Söyler
 46. Öğdülmiş'in Odgurmış İle İkinci Defa Münazara Ettiğini Söyler
 47. Öğdülmiş Odgurmış'a Beylere Hizmet Etmenin Usûl Ve Nizâmını Söyler
 48. Öğdülmiş Kapıdaki Hizmetkârlar İle Nasıl Geçinileceğini Söyler
 49. Öğdülmiş Odgurmış'a Avam İle Nasıl Münâsebet Kurulması Gerektiğini Söyler
 50. Ali-Evlâdı İle Münâsebeti Söyler
 51. Âlimler İle Münâsebeti Söyler
 52. Tabipler İle Münâsebeti Söyler
 53. Efsuncular İle Münâsebeti Söyler
 54. Rüya Tâbircıleri İle Münâsebeti Söyler
 55. Müneccimler İle Münâsebeti Söyler
 56. Şâirler İle Münâsebeti Söyler
 57. Çiftçiler İle Münâsebeti Söyler
 58. Satıcılar İle Münâsebeti Söyler
 59. Hayvan Yetiştirenler İle Münâsebeti Söyler
 60. Zenâat Erbabı İle Münâsebeti Söyler
 61. Fakirler İle Münâsebeti Söyler
 62. Nasıl Evlenileceğini Söyler
 63. Çocukların Nasıl Terbiye Edileceğini Söyler
 64. Hizmetçilere Nasıl Muamele Edileceğini Söyler
 65. Öğdülmiş Odgurmış'a Ziyâfete Gitmek Âdabını Söyler
 66. Öğdülmiş Odgurmış'a Ziyafete Davet Usûlünü Söyler
 67. Odgurmış Öğdülmiş'e Dünyadan Yüz Çevirip, Olana Kanâat Ettiğini Söyler
 68. Hükümdar Kün-Toğdı'nın Odgurmış'ı Üçüncü Defa Davet Ettiğini Söyler
 69. Odgurmış'ın Öğdülmiş'e Geldiğini Söyler
 70. Hükümdar Kün-Toğdı'nın Odgurmış İle Görüştüğünü Söyler
 71. Odgurmış'ın Hükümdara Öğüt Verdiğini Söyler
 72. Öğdülmiş Hükümdara Memleketi Tanzim Etme Usûlünü Söyler
 73. Öğdülmiş İn Geçen Hayatına Acıyarak Tövbe Ettiğini Söyler
 74. Odgurmış'ın Öğdülmiş'e Tavsiyede Bulunduğunu Söyler
 75. Doğruluğa Karşı Doğruluk Ve İnsanlığa Karşı İnsanlık Gösterilmesini Söyler
 76. Odgurmış'ın Hastalanarak Öğdülmiş'i Çağırdığını Söyler
 77. Öğdülmiş Odgurmış'a Rüya Tâbirini Söyler
 78. Odgurmış Öğdülmiş'e Rüya Gördüğünü Söyler
 79. Öğdülmiş Odgurmış'ın Rüyasını Tâbir Eder
 80. Odgurmış Bu Rüyaya Başka Bir Tâbir Söyler
 81. Odgurmış'ın Öğdülmiş'e Nasîhat Ettiğini Söyler
 82. Kumaru Öğdülmiş'e Odgurmış'ın Öldüğünü Söyler
 83. Kumaru'nun Öğdülmiş'e Baş-Sağlığı Dilediğini Söyler
 84. Öğdülmiş'in Odgurmış İçin Matem Tuttuğunu Söyler
 85. Hükümdarın Öğdülmiş'e Baş-Sağlığı Dilediğini Söyler

Eklemeler

 1. Gençliğine Acıyarak, İhtiyarlığını Söyler
 2. Zemânenin Bozukluğunu Ve Dostların Cefâsını Söyler
 3. Kitap Sâhlbl Yusuf, Büyük Hâs Hâcib, Kendi Kendine Nasîhat Eder