Türk Bitig: Öz Türkçe isimler



Öz Türkçe İsimler

Öz Türkçe isimler - Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe, eski Türk isimleri içinden, bebek isimleri seçin.

 1. ABA Saygıdeğer, saygıya layık kişi bazı Türk boylarında " ana. Abla. Bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır. - Harzemşahlar dönemi, bey ve komutanlarından
 2. ABADAN 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı - 1- Böriler hanedanından "Tuğ Tiğin " beyin torunu 2- Kırgızların bir oymağı ve ilk beylerinden
 3. ABAK Temiz, iffetli, namuslu kişi - Şam Selçukluları dönemi beylerinden
 4. ABAKA Yakın akraba, amca çocuğu - (Abaka Han) İlhanlı hanlarından Cengiz Kaan’ın torunu ve Kulagu Han’ın oğlu
 5. ABAKAN Alicenap - Çağatay hanlarından "Düve Han’ın "oğlu
 6. ABAKAY 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan
 7. ABAKBEGÜM birl. Apak/Begüm
 8. ABAKIR birl. Aba/Kır - Kırgızların eski oymak beylerinden
 9. ABAKLI - Özbeklerin Kengeş oymağının dip dedelerinden
 10. ABALA (Abla)
 11. ABAR (Avar); 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Başeğmez, dirençli
 12. ABAŞ- (Abaş hatun) Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım) - Kulagu Han’ın gelini, Mengü Timur Han’ın evdeşi
 13. ABATAY birl. Aba/Tay
 14. ABAY 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici - 3- Cuci Han’ın torunu, Batu Han’ın oğlu 4- kazak asıllı dünyaca ünlü şair (19. yz)
 15. ABAKIYMIŞ Gönül kırıcı, can yakıcı - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından (Kürşad’ın kırklarından)
 16. ABÇAR-(Avşar) 1- İşin ehli kişi, işbitirici 2- Uyumlu, itaatkar - Oğuz Kağan’ın torunu, Yıldız Han’ın oğlu
 17. ABI 1- Can, ruh 2- Soyluluk - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 18. ABIÇ Gönüllü - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 19. ABIDAL (Abadal) birl. Abı/Dal - Türkmenlerin, Çavdur oymağına bağlı obanın dip dedelerinden
 20. ABIDAN İçli, gönül insanı - Kırgız oymak beylerinden
 21. ABIK İçli, gönüllü
 22. ABIKAN birl. Abı/ Kan Mec. Soylu - Düve Han’ın oğullarından
 23. ABIKAY birl. Abık/Ay
 24. ABIL Gönüllü, İstekli - Harzem hanlarından Muhammed Han’ın oğlu
 25. ABILAK(Ablak) birl. Abıl/Ak - Kıpçak hanlarından Yadigar Han’ın oğlu
 26. ABILAYHAN birl. Abılay Han Kazak Hanlarından (18. Yüzyıl)
 27. ABINAK Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan
 28. ABINÇ(Avunç) Avunç, teselli
 29. ABINÇU (Abınç)
 30. ABIŞ(Apış) Bacağın diz kapağından yukarısı - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 31. ABIŞKA İçten, içtenlikle çalışan - Gazan Han’ın komutanlarından
 32. ABITAY birl. Abı/ Tay
 33. ABIZ Ruhsal, ruhlarla ilgili - Altay destanlarında adı geçen ünlü bir kam.
 34. ABİKE Alicenap, yüksek gönüllü
 35. ABİN Mutlu, memnun, hoşnut - Alt. Türkleri, Çur oymağının ilk beylerinden
 36. ABŞARAY birl. Avşar/Ay
 37. ACABAY birl. Aça/Bay - Akkoyunlular dönemi bey ve komutanlarından
 38. ACABOĞA birl. Aça/Boğa - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 39. ACAHAN birl. Aça/han - Akkoyunlular dönemi bey ve komutanlarından
 40. ACAR 1-Gayretli, Hareketli 2- Gözüpek, yırtıcı - Karakıtaylar dönemi beylerinden (Barak Hacip beğ’in oğlu)
 41. ACARALP birl. Acar/Alp
 42. ACARAY birl. Acar/Ay
 43. ACARBAY birl. Acar/Bay
 44. ACARBEK birl. Acar/bey
 45. ACARHAN birl. Acar/Han
 46. ACARKAN birl. Acar/Kan
 47. ACARÖZ birl. Avar/Öz
 48. ACARSOY birl. Acar/Soy
 49. ACARTAN birl. Acar/Tan
 50. ACARTAY birl. Acar/Tay
 51. ACARUZ birl. Acar/Uz
 52. ACATAY birl. Aça/Tay
 53. ACAY birl. Aça/Ay - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 54. ACIBAY birl. Acı/bay
 55. ACIBUĞU birl. Acı/buğu - Yakut destanlarında adı geçen bir bey
 56. ACLAN Açık, Açılan - Karesi oğulları dönemi beylerinden
 57. ACU-(Acı, Açığ) 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı, aralık - Manas destanında adı geçen bir bey
 58. ACUBAY birl. Acu/Bay
 59. ACUHAN . birl. Acu/Han
 60. ACUN Dünya, yeryüzü
 61. ACUNAPA birl. Acun/Apa
 62. ACUNAKA birl. Acun/Aka
 63. ACUNAL birl. Acun/Al (Almak’tan)
 64. ACUNALP birl. Acun/Alp
 65. ACUNATA birl. Acun/Ata
 66. ACUNAY birl. Acun/Ay/Mec. "Dünya güzeli"
 67. ACUNBAY birl. Acun/Bay
 68. ACUNBEK birl. Acun/Bey
 69. ACUNBOY birl. Acun/Boy
 70. ACUNBÖRİ birl. Acun/Böri
 71. ACUNBUĞA birl. Acun/Boğa
 72. ACUNDAĞ birl. Acun/Dağ
 73. ACUNDOĞDU birl. Acun/Doğdu
 74. ACUNER birl. Acun/Er
 75. ACUNGÖL birl. Acun/Göl
 76. ACUNGÜN birl. Acun/Gün
 77. ACUNHAN birl. Acun/Han
 78. ACUNKUL birl. Acun/Kul
 79. ACUNKULİ birl. Acun/Kulu
 80. ACUNKUT birl. Acun/Kut
 81. ACUNLUK Dünya malı, dünyalık
 82. ACUNOĞUL birl. Acun/Oğul
 83. ACUNOK birl. Acun/Ok
 84. ACUNSOY birl. Acun/Soy
 85. ACUNSU birl. Acun/Su
 86. ACUNSUZ Dünya malında gözü olmayan
 87. ACUNŞAD birl. Acun/Şad
 88. ACUNTAN birl. Acun/Tan
 89. ACUNTAŞ birl. Acun/Tan
 90. ACUNTAY birl. Acun/Tay
 91. ACUNTİGİN birl. Acun/Tigin
 92. ACUNTOY birl. Acun/Toy
 93. ACUNTUĞ birl. Acun/Tuğ
 94. ACUNVERDİ birl. Acun/Verdi
 95. AÇA 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım - Karesi oğulları dönemi beylerinden Aclan bey ve Evrenuz beyin yoldaşlarından
 96. AÇABÖRİ birl. Aça/Böri
 97. AÇABUĞA birl. Aça/Boğa
 98. AÇAGÜN birl. Aça/Gün
 99. AÇAMAY birl. Açam/Ay - Özbeklerin, Karakalpak oymağı il dönem beylerinden
 100. AÇAN Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi)
 101. AÇIĞ 1-Açık, dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 102. AÇIK (Açığ) 2. büyük kardeş
 103. AÇIL Açık, açılmış - Harzem hanlarından Gayur Hanın üç adından biri (Diğer adı da "İnalcık’dır)
 104. AÇILAY birl. Açıl/Ay
 105. AÇUK (Açık) İyi huylu, mülayim
 106. ADAK 1-Söz, nişan 2-Bağış, sungu
 107. ADAL Sadık, güvenilir
 108. ADALAN Ünlü, şöhretli
 109. ADALDI Ünlü
 110. ADALIR Ünlü
 111. ADALMIŞ Ünlü
 112. ADAN Uygunluk, liyakat - Gur’lar döneminde, Afganistan civarında beylik kurmuş bir Türk beyi
 113. ADANIR Ünlü
 114. ADANMIŞ Adaklı, adak olmuş
 115. ADAR Adama eyleminde bulunan
 116. ADAY Memnunluk, hoşnutluk - Kazak, Kiçiyüz, Bayoğlu oymağı, ilk beylerinden
 117. ABDAN Ünlü - Kazak, Uluyüz oymağı ilk beylerinden
 118. ADBERİLGEN Adına layık ve ününü haketmiş kişi
 119. ADIAY birl. Adı/Ay
 120. ADIBAY birl. Adı/Bay
 121. ADIGÜN Adı/Gün
 122. ADIGÜZEL birl. Adı/Güzel
 123. ADIKTI Ünlü - Kazak, Kiçiyüz grubu oymak beylerinden
 124. ADIKUT birl. Adı/Kut
 125. ADIKUTLUĞ birl. Adı/Kutlu
 126. ADIN Ünlü, adı anılan
 127. ADINBAY birl. Adın/Bay
 128. ADINÇIĞ 1-Seçkin, mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka
 129. ADINER birl. Adın/Er
 130. ADIÖTE birl. Adı/Öte Mec. Temiz bir üne sahip
 131. ADIVAR Ünlü, tanınmış
 132. ADIYAKŞI birl. Adı/Yakşı(Adı güzel)
 133. ADIYAMAN birl. Adı/Yaman Mec. Ürkütücü bir üne sahip kişi
 134. ADIYEKE birl. Adı/Yeke(yeğ) Mec. Saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 135. ADKIR Aygır, erkek at
 136. ADMIŞ Ün almış, tanınmış - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 137. ADSAY birl. Ad/Say Mec. Adına saygı duyulan kişi - Türkistan hanlarından Togan Timur Han’ın torunu
 138. ADSIZ 1- Fakir, kimsesiz 2- Ünsüz, tanınmayan
 139. AFŞAR (Abçar)
 140. AFŞIN Apçın, (Opçın) Zırh, demir örgülü savaş giysisi - 1. B. Selçuklular döneminde ünlü komutanlarından Anadolu’nun Türkleştirilmesinde önemli pay sahibi kişilerden 2- Abbasiler (Mutasım) dönemi Türk kökenli bey ve komutanlarından 3- Hazar kağanlığı dönemi Musevi Türklerin ünlü komutanlarından
 141. AFTABA Su ibriği - Hokand Hanlığı hanlarından
 142. AGA (Ağa, Aka) 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert, koruyucu 3-Büyük erkek kardeş, ağabey
 143. AGAMAYLI birl. Agam/Ay’lı - Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 144. AGOLA Yönetici, amir
 145. AGUN Tatmin, avuntu
 146. AGUNMUŞ Avunmuş, sakin
 147. AĞA (Aga-Aka)
 148. AĞABACI birl. Ağa/Bacı
 149. AĞABACIBEGÜM birl. Ağa/Bacı/Begüm - Kaşgar Çağataylarından, İlyas Koca Han’ın evdeşi
 150. AĞABAY birl. Aga/Bay
 151. AĞABEGÜM birl. Ağa/Begüm
 152. AĞAÇ Ağaç - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 153. AĞAÇA 1-Melike han evdeşi 2-Akça, beyazca, alımlı
 154. AĞAÇERİ birl. Ağaç/Eri - Azeri Türklerinin bağlı olduğu Oğuz oymağının dip dedesi
 155. AĞAÇHAN bir. Ağaç/Han
 156. AĞAHAN birl. Ağa/Han
 157. AĞALAK (Oğlak)
 158. AĞALBAY Muhterem, saygıdeğer - Manas destanında adı geçen bir bey
 159. AĞAN 1-Yüksek, yukarıda, yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta
 160. AĞANAK birl. Ağan/Ak
 161. AĞANALP birl. Ağan/Alp
 162. AĞANAY birl. Ağan/Ay
 163. AĞANBAY birl. Ağan/Bay
 164. AĞANER birl. Ağan/Er
 165. AĞANSAY birl. Ağan/Say
 166. AĞAR 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş
 167. AĞARBAY birl. Ağar/Bay
 168. AĞARTMIŞ 1- Namuslu, dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazi
 169. AĞAT (Akat) Namuslu, gönüllü, iffetli - Kıpçak hanlarından Uzbek Han’ın evdeşi
 170. AĞATAY birl. Ağa/Tay
 171. AĞAYA Makul, geçerli, uygun
 172. AĞCA (Ağaça)
 173. AĞDUK Kutsal, muhterem
 174. AĞICI Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu
 175. AĞIÇ Varlık, hazine, servet - Manas destanında adı geçen bir bey
 176. AĞILGAT 1-Saygıdeğer 2- Yıldız, gezegen
 177. AĞIM Yükseliş
 178. AĞINBAY birl. Ağın/Bay
 179. AĞIR 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Ünlü, saygın - Türkmenlerin Ersaru oymağı dip dedelerinden
 180. AĞIRBAŞ birl. Ağır/baş, olgun, alçak gönüllü - 1. Türkmenlerin Ersaru oymağı dip dedelerinden 2-Türkmen, Tekeli oymağı büyüklerinden
 181. AĞIRBAY birl. Ağır/Bay
 182. AĞIŞ (Ağıç) Hazine, servet - Kazakların, Ortayüz oymağı dip dedelerinden
 183. AĞIT Mersiye, ölüm türküsü, göğe yükselen feryat
 184. AĞITAY birl. Akı/Tay
 185. AĞITBAY birl. Ağıt/Bay
 186. AĞLAMIŞ Çileli, çile çeken - Selçuklular dönemi atabeylerinden
 187. AĞMIK 1- Ünlü, tanınmış 2- Yüksek rütbeli
 188. AĞRAK Yükselen, ilerleyen - Harzem hanlarından Celaleddin’in komutanlarından
 189. AĞRITMIŞ Mec. Acı kuvvete sahip kişi - Abbasi halifesi, Elmutemed Alallah döneminde valilik yapan bir Türk beyi
 190. AĞUL 1- Ay’ın halesi 2- Oba, köy
 191. AĞUTUR Yükselten, yukarı çıkaran
 192. AĞZUKARA birl. Ağzı/Kara. Mec. Sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 193. AK 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim, hareketlilik 6- Mec. Namusluluk, iffet ve güvenirliğin sembolü
 194. AKA Büyük, ulu kişi, saygıdeğer kişi - Havarezm han’ın Muhammedin oğullarından
 195. AKABA 1- Yokuş, meyil 2- birl. Ak/Aba - Türkmenlerin, Yavmut, Küçüktatar oymağının dip dedelerinden
 196. AKABAY birl. Aka/Bay
 197. AKABEĞ birl. Aka/Bey
 198. AKABİKE birl. Aka/Bike - Timur Kürkan Han’ın kızlarından
 199. AKABİR birl. Aka/Bir - Kırgız oymağı ve bu oymağın ilk beyi
 200. AKACAR birl. Ak/Açar
 201. AKAÇ Akıcı
 202. AKAÇERİ birl. Aka/Çeri
 203. AKAÇUR birl. Aka/Çur
 204. AKAHAN birl. Aka/Han
 205. AKALIM birl. Ak/Alım
 206. AKALIN bir. Ak/Alın mec. Dürüst, namuslu
 207. AKALP birl. Ak/Alp
 208. AKAN 1- Akıcı 2- Yükselen
 209. AKANAY birl. Akan/Ay
 210. AKARCA Dere, ırmak
 211. AKAR Dere, akarsu
 212. AKARSOY birl. Akar/Soy
 213. AKARSU Dere, ırmak
 214. AKAŞ birl. Ak/Aş mec. Helal rızk - Türkmenlerin Yavmut oymağı dip dedelerinden
 215. AKATABAY birl. Ak/Atabay - Türkmenlerin Yavmut oymağı beylerinden
 216. AKATAY birl. Aka/Tay - 1-Kıpçak hanlarından (Amanok Han’ın oğlu) 2- Harzem hanlarından
 217. AKAY birl. Ak/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde "hanımefendi"anlamında kullanılır.
 218. AKBACI birl. Ak/Bacı
 219. AKBAĞA birl. Ak/Boğa
 220. AKBALA birl. Ak/Bala
 221. AKBALIK birl. Ak/Balık - Akkoyunlular dönemi bey ve komutanlarından
 222. AKBARS birl. Ak/Bars
 223. AKBAŞ birl. Ak/Baş mec. Dürüst, namuslu - 1-Nogay hanlarından 2- Kazakların, Keçiyüz oymağı dip dedelerinden
 224. AKBATU birl. Ak/Batu
 225. AKBATUR birl. Ak/Batur
 226. AKBAY birl. Ak/Bay
 227. AKBEGÜM birl. Ak/begüm - Babür Han’ın teyzesi
 228. AKBEK birl. Ak/Bey
 229. AKBEL Dürüst, sözüne güvenilir kişi
 230. AKBENGÜ birl. Ak/bengü
 231. AKBERGÜ birl. Ak/Vergi fıtrat, huy mec. iyi huylu
 232. AKBEY birl. Ak/Bey
 233. AKBIYIK birl. Ak/Bıyık - Fatih Sultan Mehmet dönemi akıncı beylerinden
 234. AKBİKE birl. Ak/Bike
 235. AKBİLEK birl. Ak/Bilek - Türkmenlerin Çavdur oymağı dip dedelerinden
 236. AKBİLEKBAKŞI birl. Akbilek/Baksı - Timurlular dönemi bilginlerinden
 237. AKBİLGE birl. Ak/Bilge
 238. AKBOĞA birl. Ak/Boğa - Toktamış Han’ın komutanlarından
 239. AKBORA birl. Ak/Bora - Kazakların, Ortayüz grubu, Nayman oymağının dip dedelerinden
 240. AKBOY birl. Ak/Boy
 241. AKBÖRİ birl. Ak/Böri - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından(Porsuk beyin oğlu)
 242. AKBÖRÜ (Akböri)
 243. AKBUDAK birl. Ak/Budak - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 244. AKBUĞA birl. Ak/Boğa - Keykatu Han’ın bey ve komutanlarından (İlkan beyin oğlu)
 245. AKBUĞRA birl. Ak/Buğra - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 246. AKBUKA (Akbuğa)
 247. AKBULAK birl. Ak/Bulak
 248. AKBULUT birl. Ak/Bulut
 249. AKCEBE birl. Ak/Cebe Baybars Han dönemi komutanlarından
 250. AKCOLAY birl. Ak/Colay
 251. AKÇA 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para, maliye, hazine
 252. AKÇAALP birl. Akça/Alp
 253. AKÇABAĞ birl. Akça/bağ
 254. AKÇABARS birl. Akça/Pars
 255. AKÇABAY birl. Akça/Bay
 256. AKÇABEK birl. Akça/Bey
 257. AKÇABOĞA birl. Akça/Boğa
 258. AKÇABÖRİ birl. Akça/Böri
 259. AKÇABUĞRA birl. Akça/Buğra
 260. AKÇAER birl. Akça/Er
 261. AKÇAKOCA birl. Akça/Koca - Osmanlıların ilk döneminde bey ve komutanlarından. Kocaeli ve Akçakoca kentleri, onun adına atfedilmiştir.
 262. AKÇAKUL birl. Akça/Kul
 263. AKÇALAR birl. Ak/çalar mec. Ak tenli hanım
 264. AKÇALI Zengin, mal sahibi
 265. AKÇALMAZ birl. Ak/Çalmaz mec. Yanık tenli hanım
 266. AKÇAY birl. Ak/Çay
 267. AKÇIL 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış
 268. AKÇIN Sözüne güvenilen, sağlam kişilikli
 269. AKÇOMAK birl. Ak/Çomak
 270. AKÇORA birl. Ak/Çura - 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi 2- Manas destanında adı geçen bir bey
 271. AKÇUR birl. Ak/Çur
 272. AKÇURA birl. Ak/Çura - Otmanlıların son dönemlerinde Doğu Türk illerinden İstanbul’a gelen ve Türkiye’deki "Türkçülük"akımını başlatan yazar ve düşünürlerden
 273. AKŞUR (Akçur) - Türkmenlerin Göklen oymağı, dip dedelerinden
 274. AKDAĞ birl. Ak/Dağ
 275. AKDEMİR birl. Ak/Demir
 276. AKDENİZ birl. Ak/Deniz
 277. AKDİLEK Ak/Dilek
 278. AKDOĞAN birl. Ak/Doğan
 279. AKDOĞDU birl. Ak/Doğdu
 280. AKDOĞU birl. Ak/Doğu
 281. AKDORA birl. Ak/Doru
 282. AKDORU birl. Ak/Doru
 283. AKDORUK Ak/Doruk
 284. AKDURA birl. Ak/Dura
 285. AKDURAN birl. Ak/Turan, Duran
 286. AKDURU birl. Ak/Duru
 287. AKDÜZ birl. Ak/Düz - Türkmenlerin Yavmut oymağı
 288. AKEL birl. Ak/El mec. Dürüst, namuslu
 289. AKER birl. Ak/Er
 290. AKERKE birl. Ak/Erke
 291. AKGÖKÇE birl. Ak/Gökçe - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymaklarının dip dedelerinden
 292. AKGÖNÜL birl. Ak/Gönül
 293. AKGÖZE birl. Ak/Göze
 294. AKGÜÇ birl. Ak/Güç
 295. AKGÜN birl. Ak/Gün mec. Gelecek, istikbal
 296. AKHAN birl. Ak/Han - Şamanist gelenekte "iyilik Tanrısı" 2- Altay destanlarında adı geçen bir bey
 297. AKHANIM birl. Ak/Hanım - Manas destanında adı geçen bir kız
 298. AKHUN birl. Ak/Hun
 299. AKI Eli açık, cömert, zengin gönüllü - Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden
 300. AKIALP birl. Akı/Alp
 301. AKIBAY birl. Akı/Bay
 302. AKIBEĞ birl. Akı/Bey
 303. AKIEVREN birl. Akı/Evren - Anadolu Selçukluları döneminde "Akı’lık" örgütünü kuran bektaşi bilgin
 304. AKIHAN birl. Akı/Han
 305. AKIM 1-Yönelim, yükseliş 2- Akmaktan, akıcı, yayılıcı
 306. AKIN 1-Saldırı, hücüm 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozanve müzisyenlere verilen ad
 307. AKINAL birl. Akın/Al (Akıncı)
 308. AKINALP birl. Akın/Alp
 309. AKINAY birl. Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad
 310. AKINBAY birl. Akın/Bay
 311. AKINBEK birl. Akın/Bey
 312. AKINCI Akın eden, saldıran - Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen unvan
 313. AKINER birl. Akın/Er
 314. AKINERİ birl. Akın/eri
 315. AKINHAN birl. Akın/Han
 316. AKINOL birl. Akın/Ol(Olmaktan)
 317. AKINSU birl. Akın/Su
 318. AKIŞ 1-Yükseliş2-Akmaktan akış3-Servet, hazine
 319. AKİL birl. Ak/İl
 320. AKKAN birl. Ak/Kan - Türkmenlerin Yumut oymağı dip dedelerinden
 321. AKKANIŞ birl. Ak/Kanış
 322. AKKARA birl. Ak/Kara mec. Zıtların bütünlüğü
 323. AKKAŞ birl. Ak/Kaş - Suriye Selçukluları dönemi beylerinden
 324. AKKATUN birl. Ak/Koçak - Türkmenlerin Yamut oymağı dip dedelerinden
 325. AKKILIÇ birl. Ak/Kılıç
 326. AKKIR birl. Ak/Kır - Altay destanlarında adı geçen bir bey(Ak Han’ın oğlu)
 327. AKKIRAN birl. Ak/Kırın - Türkmenlerin Yavmut oymağı, küçük tatar obası dip dedelerinden
 328. AKKIYAL birl. Ak/Kıyal - Altay destanlarında adı geçen bir kız
 329. AKKOCA birl. Ak/Koca
 330. AKKOÇAK birl. Ak/Koçak - Türkmenlerin Yamut oymağı dip dedelerinden
 331. AKKONGAR birl. Ak/Kongar - Türkmenlerin, Tekeli ve Toktamış oymaklarının dip dedelerinden
 332. AKKOR birl. Ak/Kor
 333. AKKÖL (Akgöl) birl. Ak/Göl
 334. AKKUL birl. Ak/Kul
 335. AKKURT birl. Ak/Kurt
 336. AKKUŞ birl. Ak/Kuş - Mısır kölemenleri döneminin vali ve komutanlarından
 337. AKMAN birl. 1-Temiz, iffetli 2-Apak, bembeyaz - Kazakların, Keçiyüz bölüğü, Aday ve Bayoğlu oymaklarının ilk dönem beylerinden
 338. AKMANGU birl. Ak/Mangu - Özbeklerin, Mangut oymağı, dip dedelerinden
 339. AKMARAL birl. Ak/Maral
 340. AKMİNG birl. Ak/Ben
 341. AKOBA birl. Ak/Oba mec. soylu
 342. AKORDU birl. Ak/Ordu
 343. AKOYA birl. Ak/Oya
 344. AKOZAN birl. Ak/Ozan
 345. AKÖZ birl. Ak/Öz
 346. AKPINAR birl. Ak/Pınar
 347. AKSAK 1-Aksayan, seken 2-Yükselen, çıkan - Timur Kürkan Han’ın ünvanlarından
 348. AKSAY birl. Ak/Say(Saygı) - Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 349. AKSOY birl. Ak/Soy mec. Soylu
 350. AKSU birl. Ak/Su
 351. AKSUNA birl. Ak/Suna
 352. AKSUNGUR birl. Ak/Sungur - 1-Selçuklular dönemi komutanlarından 2- Orhan Bey dönemi Otmanlı beylerinden 3-Akhunlar devleti hanlarından
 353. AKSUNGUR PORSUK birl. Aksungur/Porsuk - Selçuklular dönemi Şam valiliği yapmış ve daha sonra "Atabeyler"devletini kuran bey
 354. AKSÜYEK birl. Ak/Süyek
 355. AKSÜYRÜK (Aksüyek) - Küçük Han’ın evdeşi
 356. AKŞAMAN birl. Ak/Şaman Şamanist gelenekte, iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam
 357. AKŞİRAY birl. Ak/Şoray(Çuray)
 358. AKŞİT Yürekli, gözükara
 359. AKŞORAY (Akçuray)
 360. AKTAN birl. Ak/Tan seher vakti, şafak
 361. AKTANA birl. Ak/Dana - Özbeklerin Konrat bölüğü, Oyunlu oymağı dip dedelerinden
 362. AKTAŞ birl. Ak/Taş mermer - 1-Mısır kölemenleri dönemi vali ve komutanlarından 2- Türkmenlerin Teke, Ödemiş ve Daşayak oymaklarının dip dedelerinden
 363. AKTAY birl. Ak/Tay - 1. Toktamış Han’ın komutanlarından 2-Havarezmler devleti dönemi bey ve komutanlarından
 364. AKTEMİR birl. Ak/Demir - Osman beyin yeğeni, Ertuğrul beyin torunu
 365. AKTİMUR birl. Ak/Timur - Timur Kürkan Han’ın bey ve komutanlarından
 366. AKTOGAN birl. Ak/Togan
 367. AKTOLGA birl. Ak/Tolga
 368. AKTOLU birl. Ak/Dolu
 369. AKTOLUN birl. Ak/Tolun - Küçüm Han’ın kızlarından
 370. AKTON birl. Ak/Don - Kırgızların, Karatal ve Kutay oymakları dip dedelerinden
 371. AKTUGAN birl. Ak/Doğan
 372. AKTUĞ birl. Ak/Tuğ
 373. AKTULGA birl. Ak/Tulga
 374. AKTUMAN birl. Ak/Duman
 375. AKTURAN birl. Ak/Duran
 376. AKTÜBE birl. Ak/Tübe
 377. AKTÜZ birl. Ak/Düz
 378. AKUZ birl. Ak/Uz (Uzman, usta) - Baybars Han’ın bey ve komutanlarından
 379. AKÜN birl. Ak/Ün mec. Temiz, şöhretli
 380. AKÜNAL birl. Ak/Ünal
 381. AKYAPA (Akyaba) birl. Ak/Apa - Karayetler devleti beylerinden ve Tulay Han’ın kayın atası
 382. AKYEL birl. Ak/Yel
 383. AKYİĞİT birl. Ak/Yiğit
 384. AKYOL birl. Ak/Yol mec. Dürüst, namuslu - Kırgızların Argınç oymağının kurucusu ve ilk beyi
 385. AKYÖN birl. Ak/Yön mec. Dürüst, namuslu
 386. AKYURT birl. Ak/Yurt
 387. AKYÜZ birl. Ak/yüz mec. Dürüst
 388. AL 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış, kızarık 3-El, kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala, alaca 5-Almaktan al ". . . Bu sözcüğün Farsça olduğunu söyleyen dilciler varsa da, Türkçe’den Farsça’ya geçmiş birçok sözcükten biridir. "
 389. ALA Karışık renkli, benekli
 390. ALABAN (Alban)Timsah
 391. ALABAY birl. Ala/Bay
 392. ALABÖRİ birl. Ala/Böri
 393. ALABUĞA birl. Ala/Boğa
 394. ALACA Karışık renkli - Türkmenlerin, Tekeli ve Ödemiş oymaklarının dip dedelerinden
 395. ALACABAY birl. Alaca/Bay
 396. ALACABEK birl. Alaca/Bey
 397. ALACAT birl. Alaca/At
 398. ALAÇ birl. Al/Aç - Türkmenlerin Ersaru oymağı beylerinden
 399. ALAÇA birl. Al/Aça - Türkmenlerin Sarık oymağı beylerinden
 400. ALAÇUK Kulübe, baraka, Altay Türklerinde, oda, (Çadırın iç bölmesi)
 401. ALADAĞ birl. Ala/Dağ
 402. ALADER (Aladır)
 403. ALADIR Atilay Han’ın oğlu
 404. ALADOĞAN birl. Ala/Doğan Bir doğan türü
 405. ALAGAN (Algan)Fatih
 406. ALAGAŞ Ender rastlanan, nadir
 407. ALAGUMA (Alanguva)
 408. ALAGÜN birl. Ala/Gün Gün ortası
 409. ALAHAN birl. Ala/Han - Altınordu Hanlarından
 410. ALAK Yokedici, öldürücü, alıcı, avlayıcı - 1-Atilay Hanın torunlarından 2-Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 411. ALAKÇIN birl. Al/Akçın - Kırgızların "Murat ali"oymağı dip dedelerinden
 412. ALAKNOYAN birl. Alak/Noyan - Cengiz Kaan’ın ünlü komutanı "Cebe"nin diğer adı
 413. ALAKURT birl. Ala/Kurt
 414. ALAKUŞ birl. Ala/Kuş - Cengiz Kaan’ın bey ve komutanlarından (Angıt Türklerinden)
 415. ALAKUŞTİGİN birl. Alakuş/Tigin(Tekin) - 1-Karakıtaylar dönemi, Kırgız beylerinden 2-Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 416. ALAN 1-Işık, nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan - Türkmenlerin Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 417. ALANALP birl. Alan/Alp
 418. ALANBAY birl. Alan/Bay
 419. ALANBEK birl. Alan/Bey
 420. ALANÇA Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge
 421. ALANER birl. Alan/Er
 422. ALANGUVA birl. Ala/Geyik - Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han’ın kızı 3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi "Türklerin meryem anası"gibidir.
 423. ALANTAŞ birl. Alan/Taş
 424. ALANTOR birl. Alan/Tor
 425. ALAR Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde)
 426. ALAS (Alaz) - Şamanist gelenekte "Ateş Tanrısı)
 427. ALASAYVAN Şafak vakti, Güneşin doğuşu
 428. ALASI Erek, amaç, sahip olunması istenen nesne
 429. ALAŞ (Alas) - Kırgız oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 430. ALAŞA (Alas) - Kırgız hanlarından
 431. ALAT birl. Al/At
 432. ALATAN birl. Ala/Tan
 433. ALATAŞ birl. Ala/Taş Köz, ateş parçası
 434. ALATAV birl. Ala/Dağ
 435. ALATAY birl. Ala/Tay(Altay)
 436. ALATLI birl. Al/Atlı
 437. ALATON birl. Ala/Ton(Giysi)
 438. ALATONGA birl. Ala/Tonga
 439. ALATUĞ birl. Ala/Tuğ
 440. ALAY birl. Al/Ay (Farsçadaki" Alayiş ve Latincedeki"Alay"ile yalnızca ad benzerliği vardır. - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 441. ALAYUNT birl. Ala/Yunt Altay Türklerinde "kısrak" anlamında da kullanılmaktadır.
 442. ALAYUNTLU birl. Ala/Yuntlu - Oğuz Kaan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundaki biri
 443. ALBA Yükümlülük, hizmet yükümlülüğü
 444. ALAYURT birl. Ala/Yurt
 445. ALBAGA Hasılat, savaş yada av ganimeti
 446. ALBAN Haraç, ganimet - Kara Han’ın bey ve komutanlarından
 447. ALBATU Bürokrat Hizmetle yükümlü kişi
 448. ALBAY birl. Al/Bay
 449. ALBENİ Çekim, cazibe, sempati
 450. ALCU (Alçu)Alıcı, avcı
 451. ALÇİÇEK birl. Al/Çiçek (Gül’ün Türkçesi karşılığı)
 452. ALÇİN Kızıl renkli bir çalı kuşu
 453. ALÇİNALP birl. Alçin/Alp
 454. ALÇİNBAY birl. Alçin/Bay
 455. ALÇİNER birl. Alçin/Er
 456. ALÇU (Alcu)1-Algan, Fatih, 2-Alcı, Avcı
 457. ALÇUBAY birl. Alçu/bay
 458. ALÇUBEK birl. Alçu/bey
 459. ALÇUNOYAN birl. Alçu/Noyan - Cengiz Kaan dönemi beylerinden
 460. ALDEMİR birl. Al/Demir
 461. ALDI 1-öncü, öndeki, selef 2-Algan, Fatih - Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 462. ALDIBAY birl. Aldı/Bay
 463. ALDIBEK birl. Aldı/Bey
 464. ALDIKAY birl. Aldı(k)/Ay - Kırgız oymak beylerinden
 465. ALDOĞAN birl. Al/Doğan bir doğan türü
 466. ALDUR Ok atışı, oklayış
 467. ALEV (Yalav. . . Yal kökünden)Ateşten çıkan ışıklı gaz
 468. ALGAN Fatih, Fetheden
 469. ALGANAY birl. Algan/Ay
 470. ALGANER birl. Algan/Er
 471. ALGAZIN Yabani vahşi hayvan
 472. ALGI 1-Fetih, Almaktan. . . alım 2- Fehim, algılama
 473. ALGIN 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik, bitiriş
 474. ALGIŞ (Alkış) Dua, yakarış, niyaz
 475. ALGIŞAY birl. Algış/Ay
 476. ALGU 1-Tüm, hepsi 2-Toplum, topluluk 3-Silah 4-Alıcı, avcı
 477. ALGUALP birl. Algu/Alp
 478. ALGUBAY birl. Algu/Bay
 479. ALGUBEK birl. Algu/Bey
 480. ALGUHAN birl. Algu/Han - 1-Çağatay Han’ın torunu ve Çağatay hanlarının beşincisi 2- Altınordu hanlarından Mengü Timur Han’ın oğullarından
 481. ALGUN (Algın)
 482. ALGUNAY birl. Algun/Ay
 483. ALGUNOYAN birl. Algu/Noyan
 484. ALGUR Sakin, kendi halinde, kendinden emin
 485. ALGURAY birl. Algur/Ay
 486. ALGUT birl, Al/Kut
 487. ALGÜN birl. Al/Gün". . . Kazak ve Kırgızlarda, doğum sırasında yaşanan dikkat çekici, unutulmaz günleri meczeder.
 488. ALHAN birl. Al/Han
 489. ALICI Alcu, Avcı
 490. ALIK Alıngan, Kırgın
 491. ALIM 1-Çekim, Cazibe 2-Vergi, Haraç
 492. ALIMALP birl. Alım/Alp
 493. ALIMAY birl. Alım/Ay
 494. ALIMBAY birl. Alım/Bay
 495. ALIMBEK birl. Alım/Bek
 496. ALIMER birl. Alım/Er
 497. ALIMGA Yazıcı, (Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)
 498. ALIMHAN birl. Alım/Han
 499. ALIMLI Çekici, Cazibeli
 500. ALINAK birl. Alın/Ak mec. dürüst, namuslu - İlhanlılar dönemi beylerinden
 501. ALINCAHAN (Alınçak Han) - Oğuzname’ye göre, Türk’ün oğullarından
 502. ALINÇAK 1-Çekici, cazip 2- Alıngan, nazik - Akyurtlar devleti, Timur Melik dönemi vezirlerinden
 503. ALINÇAKHAN birl. Alınçak/Han - Geyük Han’ın oğullarından.
 504. ALINGAN Alınan, incinen, gücenen
 505. ALK Bitirmek, yok etmek, sona erdirmek, bitiricilik
 506. ALKA 1-Bitirici, yok edici 2-İleri, ilerici
 507. ALKABÖLÜK birl. Alka/Bölük. . Vurucu Tim
 508. ALKAEVLİ birl. Alka/Evli - Oğuz Kaan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 509. ALKAN 1-Alkan, Fatih 2-birl. Al/Kan - Selçuklular (Tuğrul bey)dönemi bey ve komutanlarından
 510. ALKAR Bitirici, yok edici
 511. ALKAŞ Bitirici, yok edici - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 512. ALKI Pervasız, vurdumduymaz
 513. ALKIM 1-Gökkuşağı 2-Gerdan
 514. ALKIMAY birl. Alkım/Ay
 515. ALKIN (Algın)
 516. ALKINAY birl. Alkın/Ay
 517. ALKIR Tamamlayıcı, bitirici
 518. ALKIŞ Algış, dua, öğme, yüceltme
 519. ALGUN (Algın)
 520. ALMA Elma
 521. ALMAKAY Elma yanaklı
 522. ALMALUK 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi
 523. ALMALUKHAN birl. Almaluk/Han - Naymanlar devleti hanlarından
 524. ALMAS Almaz, nazlı
 525. ALMILA Elma
 526. ALMIŞ Algan, Fatih - 1-Arpad’ın babası, 2-Hazar kaanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 527. ALMUS (Almış)
 528. ALNIAK (Alınak)
 529. ALP Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, Kahraman lık, gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir. - Hazar Kaanlığı dönemi komutanlarından
 530. ALPACAR birl. Alp/Acar
 531. ALPACUN birl. Alp/Acun
 532. ALPAÇAN birl. Alp/Açan
 533. ALPADAN birl. Alp/Adan
 534. ALPAGI birl. Alp/Akı - Saruhan beğin babası
 535. ALPAGU Düşmanına tek başına saldıran kişi
 536. ALPAGUT 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi - Göktürkler dönemi , Dokuz Oğuz bey ve komutanlarından
 537. ALPAĞAN birl. Alp/Ağan
 538. ALPAKA birl. Alp/Aka
 539. ALPAKI (Alpagı)
 540. ALPALA birl. Alp/Ala
 541. ALPALACA birl. Alp/Alaca - Dedekorkut destanlarında adı geçen bir bey
 542. ALPALTUN birl. Alp/Altın
 543. ALPANDA birl. Alp/Anda
 544. ALPARGUN birl. Alp/Argun - Kulagu Han’ın atabeylerinden
 545. ALPARIK birl. Alp/Arık
 546. ALPARSLAN birl. Alp/Arslan - 1-Büyük Selçukluların ikinci kaağanı. Çağrı beyin oğlu. Türk tarihçilerince"Anadolu Fatih"i olarak anılır. 2-Kirman Selçukluları devletinin üçüncü hanı
 547. ALPATA birl. Alp/Ata
 548. ALPATSIZ birl. Alp/Atsız
 549. ALPATUĞ birl. Alp/Atlığ
 550. ALPAY birl. Alp/Ay
 551. ALPAYA birl. Alp/Ayağ - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 552. ALPAYKAĞAN birl. Alpay/Kağan
 553. ALPBAY birl. Alp/Bay
 554. ALPBALA birl. Alp/Bala
 555. ALPBAMSI birl. Alp/Bamsı - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 556. ALPBARS birl. Alp/Bars
 557. ALPBATU birl. Alp/Batu
 558. ALPBATUR birl. Alp/Batur
 559. ALPBEGÜM birl. Alp/Begüm
 560. ALPBEK birl. Alp/Bey
 561. ALPBİGE birl. Alp/Bike
 562. ALPBİLGE birl. Alp/Bilge
 563. ALPBİLGEHATUN birl. Alp/Bilge/Hatun - Uygur kağanlarından Böğü Kağan’ın evdeşi
 564. ALPBİLGEN birl. Alp/Bilgen - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 565. ALPBOĞA birl. Alp/Boğa
 566. ALPBORA birl. Alp/Bora
 567. ALPBÖRÜ birl. Alp/Böri
 568. ALPBUGAY birl. Alp/Bugay
 569. ALPBUKA (Alpboğa)
 570. ALPBUYRUK birl. Alp/Buyruk
 571. ALPCEBE birl. Alp/Cebe
 572. ALPÇAĞ birl. Alp/Çağ
 573. ALPÇAĞAN birl. Alp/Çağan
 574. ALPÇAĞRI birl. Alp/Çağrı
 575. ALPÇAKA birl. Alp/Çaka
 576. ALPÇAKAN birl. Alp/Çakan
 577. ALPÇAKIN birl. Alp/Çakın
 578. ALPÇAVLI birl. Alp/Çavlı - Batı Göktürk devleti bey ve komutanlarından
 579. ALPÇERİ birl. Alp/Çeri
 580. ALPÇUR birl. Alp/Çur
 581. ALPDAĞ birl. Alp/Dağ
 582. ALPDENİZ birl. Alp/Deniz
 583. ALPDİREK birl. Alp/Direk - Kıpçak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 584. ALPDİRLİK birl. Alp/Dirlik
 585. ALPDOĞAN birl. Alp/Doğan
 586. ALPDOĞDU birl. Alp/Doğdu
 587. ALPDOĞU birl. Alp/Doğu
 588. ALPDOLU birl. Alp/Dolu
 589. ALPDORU birl. Alp/Doru
 590. ALPDORUK birl. Alp/Doruk
 591. ALPDUR birl. Alp/Dur
 592. ALPDURA birl. Alp/Dura
 593. ALPDURAK birl. Alp/Durak
 594. ALPDURU birl. Alp/Duru
 595. ALPDÜZ birl. Alp/Düz
 596. ALPDÜZEN birl. Alp/Düzen
 597. ALPEKE birl. Alp/Eke
 598. ALPELÇİ birl. Alp/Elçi
 599. ALPELÇİN birl. Alp/Elçin
 600. ALPER bir. Alp/Er
 601. ALPERBAY birl. Alp/Erbay
 602. ALPERBİÇEN birl. Alp/Erbiçen
 603. ALPERDEM birl. Alp/Erdem
 604. ALPERDEN Alp Er’den olma. .
 605. ALPEREN birl. Alp/Eren (Gazi, Derviş) Anadolu’nun Türkleştirilmesinde önemli rol oynayan, savaşçılık ve dervişliği kişiliğinde birleştiren, toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı kişilerin genel adı
 606. ALPERGEN birl. Alp/Ergen
 607. ALPERGİN birl. Alp/Ergin
 608. ALPERK birl. Alp/Erk
 609. ALPERKE birl. Alp/Erke
 610. ALPERKİN birl. Alp/Erkin
 611. ALPERSAY birl. Alper/Say
 612. ALPERSOY birl. Alp/Er/Soy mec. Alp Er Tunga’nın soyundan
 613. ALPERTAY birl. Alp/Ertay
 614. ALPERTUĞ birl. Alp/Er/Tuğ
 615. ALPERTUĞRUL birl. Alp/Ertuğrul
 616. ALPERTUNGA birl. Alp/Er/Tunga - Sakalar imparatorluğunun efsanevi Kağan’ı, adına destan yazıları ve kendisinden 2000 küsur yıl sonra gelen "Kaşgar’lı Mahmud’un ünlü eseri Kitab-ı Lugati-Türkde’de anlatılan ulu kişi. Ayrıca İran’lıların, Firdevsi tarafından yazılan ünlü "Şehname"sine konu olan Türk büyüğü
 617. ALPESEN birl. Alp/Esen
 618. ALPESİ birl. Alp/Esi
 619. ALPEŞKİN birl. Alp/Eşkin
 620. ALPEZEN birl. Alp/Ezen
 621. ALPEZGİ birl. Alp/Ezgi
 622. ALPGELDİ birl. Alp/Geldi
 623. ALPGERAY birl. Alp/Geray
 624. ALPGİRAY (Alpgeray) - Kırım Hanlarından. . (İslam Giray Han’ın oğlu)
 625. ALPGÖKAY birl. Alp/Gökay
 626. ALPGÖKÇE birl. Alp/Gökçe
 627. ALPGÖKÇEK birl. Alp/Gökçek
 628. ALPGÖRKLÜĞ birl. Alp/Görklü
 629. ALPGÜN birl. Alp/Gün
 630. ALPGÜNAY birl. Alp/Gün/Ay
 631. ALPHAN birl. Alp/Han - Hindistan’da devlet kuran "Gur" hanlığının ikinci hanı
 632. ALPHUN birl. Alp/Hun
 633. ALPHUNAY birl. Alphun/Ay
 634. ALPHUNER birl. Alphun/Er
 635. ALPIŞIK birl. Alp/Işık
 636. ALPIŞIN birl. Alp/Işın
 637. ALPİÇLİĞ birl. Alp/İçli
 638. ALPİLAY birl. Alp/İl/Ay
 639. ALPİLCİ birl. Alp/İlçi
 640. ALPİLİG birl. Alp/İliğ - A. Selçukluların kutsanmış beğ’in oğullarından
 641. ALPİLTEBER birl. Alp/İteber - . Uygurlar (Bayan Çur Kağan)dönemi vezirlerinden
 642. ALPİNANÇ birl. Alp/İnanç
 643. ALPİSEN birl. Alp/İsen
 644. ALPİŞ birl. Alp/İş
 645. ALPKAĞAN birl. Alp/Kağan
 646. ALPKAN birl. Alp/Kan
 647. ALPKARA birl. Alp/Kara
 648. ALPKAYA birl. Alp/Kaya
 649. ALPKERAY (Alpgiray)
 650. ALPKILIÇ birl. Alp/Kılıç
 651. ALPKIYAN birl. Alp/Kıyan
 652. ALPKOCA birl. Alp/Koca
 653. ALPKOR birl. Alp/Kor
 654. ALPKORAY birl. Alp/Koray
 655. ALPKUL birl. Alp/Kul
 656. ALPKULİ birl. Alp/Kulu
 657. ALPKURT birl. Alp/Kurt
 658. ALPKUTLUĞ birl. Alp/Kutlu - Uygur, kağan ünvanlarından
 659. ALPKÜLÜG birl. Alp/Külüg - Uygur Kağanlarının ünvanlarından
 660. ALPKÜLÜK (Alpkülüğ)
 661. ALPKÜN (Alpgün)
 662. ALPKÜR birl. Alp/Kür
 663. ALPMAN Alp gibi Alpçe yaşayan
 664. ALPMANGU birl. Alp/Mangu
 665. ALPMENGÜ birl. Alp/Mengü
 666. ALPNOYAN birl Alp/Noyan
 667. ALPOGAN birl. Alp/Ogan
 668. ALPOGUR birl. Alp/Ogur
 669. ALPOĞUZ birl. Alp/Oğuz
 670. ALPORAK birl. Alp/Orak
 671. ALPOZAN birl. Alp/Ozan
 672. ALPÖZ birl. Alp/Öz
 673. ALPÖZEN birl. Alp/Özen
 674. ALPSAĞNAK birl. Alp/Sağnak
 675. ALPSALÇI birl. Alp/Salçı - . Göktürkler (Bilge Kağan)dönemi bey ve komutanlarından
 676. ALPSANÇAR birl. Alp/Sançar
 677. ALPSARU birl. Alp/Sarı
 678. ALPSATI birl. Alp/Satı
 679. ALPSAVÇI birl. Alp/Savcı
 680. ALPSAY birl. Alp/Say(Saygı)
 681. ALPSOY birl. Alp/Soy
 682. ALPSU birl. Alp/Su
 683. ALPSUNGUR birl. Alp/Sungur
 684. ALPTAN birl. Alp/Tan
 685. ALPTAŞ birl. Alp/Taş
 686. ALPTAY birl. Alp/Tay
 687. ALPTEKİN birl. Alp/Tekin - 1-Alptekinliler devletinin kurucusu ve ilk hanı 2- Gazneliler devletinin ilk dönem beylerinden
 688. ALPTEMİR birl. Alp/Demir
 689. ALPTEMUR (Alpdemir)
 690. ALPTENGİZ birl. Alp/Tengiz
 691. ALPTİGİN birl. Alp/Tigin - Karakıtaylar dönemi, Buhare valilerinden
 692. ALPTİLUN birl. Alp/Tilun
 693. ALPTİMUR birl. Alp/Timur
 694. ALPTOGAN (Alpdoğan)
 695. ALPTOĞDI birl. Alp/Doğdu
 696. ALPTOLU birl. Alp/Dolu
 697. ALPTOLUN birl. Alp/Tolun
 698. ALPTOYGAR birl. Alp/Toygar
 699. ALPTÖRE birl. Alp/Töre
 700. ALPTUĞ birl. Alp/Tuğ
 701. ALPTUĞRUL birl. Alp/Tuğrul
 702. ALPTULİN birl. Alp/Tulin
 703. ALPTULU birl. Alp/Tulu
 704. ALPTULUĞ birl. Alp/Tuluk
 705. ALPTULUN birl. Alp/Tulun
 706. ALPTUMAN birl. Alp/Duman
 707. ALPTUNÇ birl. Alp/Tunç
 708. ALPTUNGA birl. Alp/Tunga
 709. ALPTURA birl. Alp/Tura
 710. ALPTURAN birl. Alp/Duran
 711. ALPTURMUŞ birl. Alp/Durmuş
 712. ALPTUTUK birl. Alp/Tutuk
 713. ALPTÜGE birl. Alp/Tüge
 714. ALPTÜRK birl. Alp/Türk
 715. ALPTÜZÜK birl. Alp/Tüzük
 716. ALPTÜZÜN birl. Alp/Tüzün
 717. ALPUĞUR birl. Alp/Uğur
 718. ALPULU(Ğ) birl. Alp/Uluğ
 719. ALPURUNGUTUTUK birl. Alp/Urungu/Tutuk - . Göktürkler dönemi vali ve komutanlarından
 720. ALPURUZ birl. Alp/Urus - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 721. ALPUSLU(Ğ) birl. Alp/Usluğ
 722. ALPUYTUN birl. Alp/Uytun
 723. ALPUZ birl. Alp/Uz
 724. ALPUZAK birl. Alp/Uzak
 725. ALPUZAN birl. Alp/Uzan
 726. ALPUZUN birl. Alp/Uzun
 727. ALPÜN birl. Alp/Ün
 728. ALPÜREK birl. Alp/Yürek
 729. ALPYAĞAN birl. Alp/Yağan
 730. ALPYAĞIŞ birl. Alp/Yağış
 731. ALPYAKŞI birl. Alp/Yakşı
 732. ALPYALIM birl. Alp/Yalım
 733. ALPYALIN birl. Alp/Yalın
 734. ALPYAMAN birl. Alp/Yaman
 735. ALPYARGI birl. Alp/Yargu
 736. ALPYAY birl. Alp/Yay
 737. ALPYAZGAN birl. Alp/Yazgan
 738. ALPYAZGU bir. Alp/Yazgı
 739. ALPYETİK birl. Alp/Yetik
 740. ALPYOLDAŞ birl. Alp/Yoldaş
 741. ALPYULUĞ birl. Alp/Yuluk
 742. ALPYÜCE birl. Alp/Yüce
 743. ALPYÜRÜK birl. Alp/Yürük - Anadolu Selçukluları dönemi, Kastamonu beylerinden
 744. ALSAÇI birl. Al/Saçı - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 745. ALSU birl. Al/Su
 746. ALŞİRAY birl. Al/Şoray
 747. ALTAÇU (Altaç) Aldatıcı, Taktisyen - 1-Kulagu Han’ın komutanlarından 2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 748. ALTAMIŞ Aldatıcı, hileci - Hint-Türk kölemenleri devleti dönemi, Delhi beylerinden
 749. ALTAMIŞ HAN birl. Aldamış/Han - Kıpçak hanlarından
 750. ALTAN 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı, Şafak
 751. ALTANALP birl. Altan/Alp
 752. ALTANAY birl. Altan/Ay
 753. ALTANHAN birl. Altan/Han - 1-Altunordu hanlarından 2-İlhanlı Hanlarından 3-Nayman Hanlarından
 754. ALTANKAĞAN birl. Altan/Kağan - Kıtaylar devleti kağanlarından
 755. ALTANKAN birl. Altan/Kan
 756. ALTANURUG (Altın Uruk)Altınsay, Kağan’ın soyundan - . Cengiz Kaan ve oğullarının soyuna verilen ünvanlardan
 757. ALTAY 1-Al/Ala/Tay 2-Altın(Moğol şivesiyle)3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ
 758. ALTEMİR birl. Al/Demir
 759. ALTEMUR (Aldemir)
 760. ALTIN Altın madeni
 761. ALTINARIĞ birl. Alyın/Arık - . Altay destanlarında adı geçen bir kız
 762. ALTINAY birl. Altın/Ay - Kırgız yazıtlarında adı geçen bir genç kız
 763. ALTINDAĞ birl. Altın/Dağ/Altay dağlarının, diğer adı.
 764. ALTINOK birl. Altın/Ok
 765. ALTINORDU birl. Altın/Ordu
 766. ALTINTARIM birl. Altın/Tarım
 767. ALTİMUR birl. Al/Timur
 768. ALTMIŞKARA birl. Altmış/Kara - Uygurlar dönemi bey ve komutanlarından
 769. ALTON birl. Al/ton
 770. ALTU (Aldu) 1-İlk, Birinci 2-Algan, Fatih - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 771. ALTUGA birl. Al/Toka
 772. ALTUĞ birl. Al/Tuğ
 773. ALTUN Altın - 1-Celayıroğulları dönemi komutanlarından 2- Kazakların kiçiyüz ve Bayoğlu oymaklarının dip dedelerinden
 774. ALTUN TAMGAN TARKAN birl. Altun/Tamgan/Tarkan - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 775. ALTUNALP birl. Altun/Alp
 776. ALTUNAPA birl. Altun/Apa - Kuman hanlarından
 777. ALTUNARSLAN birl. Altun/Arslan
 778. ALTUNAY birl. Altun/Ay - Manas destanında adı geçen bir kız
 779. ALTUNBARS birl. Altun/Bars
 780. ALTUNBAŞ birl. Altun/Baş
 781. ALTUNBAŞAK birl. Altun/Başak
 782. ALTUNBAY birl. Altun/Bay
 783. ALTUNBEGÜM birl. Altun/Begüm
 784. ALTUNBEK birl. Altun/Bey
 785. ALTUNBİGE birl. Altun/Bike - . Cengiz Kaan’ın en küçük kızı
 786. ALTUNBÖRİ birl. Altun/Böri
 787. ALTUNBUĞA birl. Altun/Boğa - Mısır-Türk kölemenleri dönemi bey ve komutanlarından
 788. ALTUNÇİÇEK birl. Altun/Çiçek
 789. ALTUNDAĞ birl. Altun/Dağ
 790. ALTUNEL birl. Altun/İl
 791. ALTUNER birl. Altun/Er
 792. ALTUNGÖL birl. Altun/Göl
 793. ALTUNHAN birl. Altun/Han - 1-Cengiz kaan dönemi Kıtay hanlarından 2- Tatar hanlarından
 794. ALTUNHANIM birl. Altun/Hanım - Abbasi halifelerinden, Müttefibillah’ın Türk asıllı anası
 795. ALTUNKAĞAN birl. Altun/Kağan - Oğuz destanında adı geçen bir kağan
 796. ALTUNKAN birl. Altun/Kan
 797. ALTUNKARA birl. Altun/Kara - . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 798. ALTUNKOCA birl. Altun/Koca
 799. ALTUNOBA birl. Altun/Oba - Avarlar dönemi bey ve komutanlarından
 800. ALTUNORDA birl. Altun/Orda(orta. . merkez)
 801. ALTUNSABAK birl. Altun/Sabak(sopa, değnek) - Sogay destanlarında adı geçen bir kız
 802. ALTUNSAY birl. Altun/Say
 803. ALTUNSAYIN birl. Altun/sayın - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 804. ALTUNSOY birl. Altun/Soy
 805. ALTUNTAG birl. Altun/Dağ - Büyük Selçuklular(Berkyaruk)dönem, Horasan valisi
 806. ALTUNTAN birl. Altun/Tan
 807. ALTUNTARKAN birl. Altun/Tarkan - Göktürkler dönemi valilerinden
 808. ALTUNTAŞ birl. Altun/Taş - Gazneli Mahmud dönemi komutanı ve Harezm valisi
 809. ALTUNTAY birl. Altun/Tay
 810. ALTUNTAYÇI birl. Altun/Tayçı - Altay destanında, Akhan’ın oğullarından
 811. ALTUNTERİM birl. Altun/Terim - Göktürk prenseslerinden ve Kürşad’ın evdeşi
 812. ALTUNTÖRE birl. Altun/Töre
 813. ALTUNURUK birl. Altun/Uruk
 814. ALTUNYARUK birl. Altun/Yaruk
 815. ALTUNYAY birl. Altun/Yay
 816. ALTUNYURT birl. Altun/Yurt
 817. ALUÇ 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç
 818. ALUNGAN Alıngan, nazlı
 819. ALUNUR Nazlı
 820. ALYU (Algu) - . Çağatay Han’ın torunu
 821. AMAÇ (Umaç. . Ummak kökünden)Gaye, hedef, beklenti (Fars’çadaki amaç ile ilgisi yok. Olsa, olsa diğer bazı Türkçe sözcükler gibi Türk’çeden geçmiştir. )
 822. AMAÇMENGÜ birl. Amaç/Mengü - Seçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 823. AMAN (YAMAN) Sertlik (Arapçadaki "E’man ile ilgisi yoktur. Türkçe’nin çeşitli ağızlarındaki sözcüğün başına gelen "Y" harfinin çoğu kez düşürülerek söylenişinden, bazı ağızlarda yaman-aman-a dönüşmüştür.
 824. AMANBEK birl. Aman/Bey
 825. AMANKUL birl. Aman/Kul - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 826. AMANOK birl. Aman/Ok - Kıpçak hanlarından (Yadigar Han’ın oğlu)
 827. AMANTUR birl. Aman/Dur - Kırgız beylerinden
 828. AMGAK Emek/Zahmet
 829. ANAÇ 1-Anacık 2-analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken
 830. ANAGAY Anaya çekmiş, anaya benzer - Avar hanlarından
 831. ANAPA birl. Ana/Apa
 832. ANAR Anmak’tan
 833. ANARAY birl. Ana/Ay
 834. ANARBAY birl. Anar/Bay
 835. ANARBEK birl. Anay/Bey
 836. ANARKAY birl. Anar/Kay(Kayan) - Kırgız beylerinden
 837. ANASIOĞLU birl. Anası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından binbir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan nefis Türk adlarından. . . ) - Büyük Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından Irak, Musul, Kerkük yörelerindeki fetih sürecinde, etkili olan beylerden.
 838. ANAT 1-Anı, Anılan 2- Yakın, hısım
 839. ANAZ Yeğrek, evla, eftal
 840. ANBAZUK birl. An/Basuk - Atilay Han dönemi Hun bey ve komutanlarından
 841. AND (ANT) 1-Yemin, söz 2- Yakın akraba
 842. ANDA Birlikte and içmiş(kankardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridir. Ve Andalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar. )
 843. ANDABAY birl. Anda/Bay
 844. ANDABEK birl. Anda/Bey
 845. ANDAÇ Hatıra, anı olsun diye verilip, alınan hediye
 846. ANDAÇAY birl. Andaç/Ay - Kazakların Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 847. ANDARIMAN Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi - Şehnamede de adı geçen bir Saka komutanı
 848. ANDAY birl. Ant/Ay
 849. ANDI Anmaktan. .
 850. ANDIBAY birl. Andı/Bay
 851. ANDIBEK birl. Andı/Bey
 852. ANDIÇ (Andaç)
 853. ANDIR Anısı ola hatıra
 854. ANGAY Anılarına bağlı olan kişi - Kırım’ı fetheden, On Ongurlar dönemi bey ve komutanı
 855. ANGI 1-Anı, hatıra, 2-Yetki, yeterlilik
 856. ANGIM Mamur, hakim
 857. ANGIN Ünlü, anılan, adı duyulan
 858. ANGIŞ Ünlü, meşhur - Var Han’ın torunu Yabalak Han’ın oğlu
 859. ANGIT Yaban ördeği
 860. ANIK 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu
 861. ANLI 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza
 862. ANILAY birl. Anıl/Ay - Kazan hanlarının sonuncusu
 863. ANILBAY birl. Anıl/Bay
 864. ANILER birl. Anıl/Er
 865. ANILHAN birl. Anıl/Han
 866. ANIT Anı olsun diye yapılan yapı
 867. ANITBAY birl. Anıt/Bay
 868. ANITER birl. Anıt/Er
 869. ANITGAN Anıt yapan
 870. ANLI Ünlü, tanınan
 871. ANNAK Yadigar, hatıra
 872. ANSIN Anmak dan. . - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 873. ANT And, Yemin
 874. ANTBAY birl. Anat/Bay
 875. ANTBEY birl. Ant/Bey
 876. ANTER birl. Ant/Er
 877. ANTİL birl. Ant/İl
 878. ANTKUL birl. Ant/Kul
 879. ANTKULU birl. Ant/Kulu
 880. ANTLIĞ And içmiş, Yeminli
 881. ANUÇUR Öğülmüş, öğülmeye layık - Akşitler devleti hanlarından
 882. ANUK Yadigar, hatıra - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 883. ANUŞ Anış, anma eylemi, anı
 884. ANUŞTEKİN birl. Anuş/Tekin - 1-Harzemşahlar devletinin temellerini atan, Selçuklular (Melikşah) döneminin vezirlik ve valilik yapmış, Kıpçak kökenli bey ve komutanlarından
 885. ANYURT birl. Ana/Yurt
 886. APA Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti haketmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde "baba" anlamına da kullanılmaktadır.
 887. APA IŞBARA YABGU birl. Apa/Işbara/Yabgu - Işbara Kağan’ın oğlu ve Batı Göktürklerin genel valilerinden
 888. APA TARKAN birl. Apa/Tarkan
 889. APA YARGAN TARKAN birl. Apa/Yargan/Tarkan - Bilge Kağan dönemi Göktürk bey ve komutanlarından
 890. APABAY birl. Apa/Bay
 891. APABEK birl. Apa/Bey
 892. APABERK birl. Apa/Berk
 893. APABİL birl. Apa/Bil
 894. APABİLGE birl. Apa/Bilge
 895. APABİLGEN birl. Apa/Bilgen
 896. APAÇERİ birl. Apa/Çeriğ
 897. APADAĞ birl. Apa/Dağ
 898. APADOĞAN birl. Apa/Doğan
 899. APADUR birl. Apa/Dur
 900. APADURAK birl. Apa/Durak
 901. APAGÜN birl. Apa/Gün
 902. APAGÜR birl. Apa/Gür
 903. APAĞ Apak, temiz
 904. APAHAN birl. Apa/Han
 905. APAK Temiz, namuslu, iffetli - 1- Cengiz Kaan’ın torunlarından 2- Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 906. APAK BEGÜM birl. Apak/Begüm - Timurlular dönemi ünlü bilgin ve devlet adamı, Hüseyin Baykara’nın evdeşi
 907. APAKHAN birl. Apak/Han - Çengiz Kaan’ın torunlarından
 908. APAKAĞAN birl. Apa/Kağan - Göktürk kağanlarından
 909. APAKAN birl. Apa/Kan - . Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Karasakal oymaklarının dip dedelerinden
 910. APAKARA birl. Apa/kara
 911. APAKAY birl. Apak/Ay
 912. APAKAYA birl. Apa/Kaya
 913. APAKIR birl. Apa/Kır
 914. APAKOCA birl. Apa/Koca
 915. APAKUL birl. Apa/Kul
 916. APAKULU birl. Apa/Kulu
 917. APAKURT birl. Apa/Kurt
 918. APAKUT birl. Apa/Kut
 919. APAKÜLÜG birl. Apa/Külüğ
 920. APAKÜR birl. Apa/Kür
 921. APAÖKE birl. Apa/Öke
 922. APAR (Avar)
 923. APASAVCI birl. Apa/Savcı
 924. APASAY birl. Apa/Say
 925. APASOY birl. Apa/Soy
 926. APATAG birl. Apa/Dağ
 927. APATAN birl. Apa/Tan
 928. APATARKAN birl. Apa/Tarkan
 929. APATAŞ birl. Apa/Taş
 930. APATAY birl. Apa/tay
 931. APATEG (Apatek)birl. Apa/Tegtek(gibi, benzer)
 932. APATEKİN birl. Apa/Tekin
 933. APATİGİN birl. Apa/Tigin
 934. APATÖR birl. Apa/Tör
 935. APATÖRE birl. Apa/Töre
 936. APATUĞ birl. Apa/Tuğ
 937. APATULUKAĞAN birl. Apa/Tulu/Kağan - Şato Türkleri dönemi kağanlarından, aynı zamanda, Çin kağanlığı’da yapmış bir kağan
 938. APATUR birl. Apa/Dur
 939. APAÜREK birl. Apa/Yürek
 940. APAY (Abay )
 941. APAYAKŞI birl. Apa/Yakşı
 942. APAYAZGAN birl. Apa/Yazgan
 943. APAYAZGI birl. Apa/Yazgı
 944. APAYEL birl. Apa/Yel
 945. APAYER birl. Apa/Yer (Toprak)
 946. APAYOL birl. Apa/Yol
 947. APAYÜRÜK birl. Apa/Yürük
 948. APÇIN (Afşın)
 949. ARA Orta yer, ortalık, boşluk, orta
 950. ARABUĞA birl. Ara/Boğa - . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 951. ARACUN birl. Ar/Acun
 952. ARAÇAN birl. Ar/açan
 953. ARAK İçki, rakı, meşrubat
 954. ARAL 1-ada 2- aralık, orta, ortalık
 955. ARAN (Arın)
 956. ARAS 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih, baht
 957. ARASLAN Arslan (Çuvaş Türklerince söylenişi)
 958. ARAT Cesaret, yüreklilik
 959. ARATİMUR birl. Ara/Timur - . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 960. ARAYIŞ 1-Aramak’dan 2- birl. Aral/Yış(orman)
 961. ARAYIŞHAN birl. Arayış/Han - Babür Han dönemi beylerinden, Koçbeyin oğlu
 962. ARAZ (Araz)
 963. ARBAŞ birl. Ar/Baş
 964. ARBAY birl. Ar/Boy
 965. ARBIŞ Büyü, efsun
 966. ARBUZ 1-Karpuz 2- Büyü, sihir - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 967. ARCA 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu
 968. ARDA 1-Uzun değnek 2- Ardçı, halife, ardı sıra giden - . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 969. ARDALI (Ardalu) Yönetici, amir - . Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 970. ARDIÇ 1- Halife, ardçı 2- Bir ağaç türü
 971. ARGA Zeki, akıllı
 972. ARGAN (Arkan) Kement, kement bağı
 973. ARGANA (Hatun) (Argan hatun) - Çağatay Han’ın torunu Mübarek Şah’ın anası
 974. ARGATU Yaban koyunu
 975. ARGIÇ 1- Kır, mera 2- Gurur
 976. ARGIN 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl - . Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 977. ARGINDOĞAN birl. Argın/Doğan - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 978. ARGUÇ (Argıç)
 979. ARGUN Pars cinsinden avcı bir hayvan (puma) - 1- Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden 2- Kazakların Ortayüz bölüğü dip dedelerinden
 980. ARGUNAKA birl. Argun/Aka - . Çengiz Kaan dönemi, Horasan valisi, Ayrıca Çengiz ve Öketay Kaan dönemlerinin danışmanlarından
 981. ARGUNALP birl. Argun/Alp
 982. ARGUNATA birl. Argun/Ata
 983. ARGUNAY birl. Argun/Ay
 984. ARGUNHAN birl. Argun/Han - İlhanlı hanlarından (Kulagu Han’ın torunu, Abaka Han’ın oğlu)
 985. ARGUNHATUN birl. Argun/Hatun - Kara Kulagu Han’ın evdeşi
 986. ARGUNKOCA birl. Argun/Koca - . Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 987. ARGUNOYAN birl. Argun/Noyan
 988. ARGUŞ (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2* Haberci, haber veren - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 989. ARGÜDEN birl. Ar/Güden, Arlı, edepli
 990. ARGÜDER (Argüden)
 991. ARHAN birl. Ar/Han
 992. ARHUN birl. Ar/Hun
 993. ARI (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
 994. ARIBASUN birl. Arı/Basan - Hun imparatorluğu dönemi bey ve komutanlarından
 995. ARIBUĞA birl. Arı/Boğa - . Çengiz Kaan’ın torunu, Tulay Han’ın oğlu
 996. ARIBULAK birl. Arı/Bulak
 997. ARICA Soylu, temiz, iyi huylu
 998. ARIÇ Barış, sulh
 999. ARIĞ (Arı, Arık)
 1000. ARIK 1- Arı, arınmış, temiz 2- Narin, ince yapılı - . Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 1001. ARIKAĞAN birl. Arı/Kağan
 1002. ARIKALP birl. Arık/Alp
 1003. ARIKAN birl. Arı/Kan - Atilay Han’ın evdeşi
 1004. ARIKAY birl. Arık/Ay
 1005. ARIKBAY birl. Arık/Bay
 1006. ARIKBOĞA birl. Arık/Boğa
 1007. ARIKBÖRİ birl. Arık/Böri
 1008. ARIKBUKA birl. Arık/Boğa - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1009. ARIKER birl. Arık/Er
 1010. ARIKHAN birl. Arık/Han
 1011. ARIKPARS birl. Arık/Pars
 1012. ARIKSOY birl. Arık/Soy
 1013. ARIKTAN birl. Arık/Tan
 1014. ARIKTAY birl. Arık/Tay
 1015. ARIKTEKİN birl. Arık/Tekin - Uygurlar dönemi bey ve komutanlarından
 1016. ARIKTİGİN birl. Arık/Tigin
 1017. ARIKTİMUR birl. Arık/Timur
 1018. ARIL Arınmış, temiz, pak
 1019. ARIN Pakize, saf, arınmış
 1020. ARINAY birl. Arın/Ay
 1021. ARINÇ 1-Barış, kurtuluş 2- Temizlik, saflık, günahsızlık
 1022. ARINIK Saf, şeffaf, billur
 1023. ARINMIŞ Temiz, gönüllü
 1024. ARINTİGİN birl. Arın/Tigin - Uygurlar (Bögü Kağan) dönemi vezirlerinden
 1025. ARIPINAR birl. Arı/Pınar
 1026. ARIS Saf, duru
 1027. ARISOY birl. Arı/Soy
 1028. ARISU birl. Arı/Su
 1029. ARITAY birl. Arı/Tay
 1030. ARKIN 1-Argın, yavaş, sakin 2- Halef, ardıç
 1031. ARKINAY birl. Arkın/Ay
 1032. ARKINBAY birl. Arkın/Bay
 1033. ARKINDOĞAN birl. Arkın/Doğan
 1034. ARKIŞ 1-Ulak, haberci 2- Kervan, kafile - . Sakalar dönemi bey ve komutanlarından
 1035. ARKUN Halef, geriden gelen, takipçi
 1036. ARKUY Siper, mevzi
 1037. ARKUZ (Arguz) Edepli, iyi huylu - . Abbasiler dönemindeki, Türk asıllı komutanlardan
 1038. ARLAĞ Arlı, edepli - . Haverezm hanlarından
 1039. ARLAT Biricik oğul, anaların en çok üstüne düştükleri oğul
 1040. ARLIĞ (Arlağ)
 1041. ARMAGUN Armağan, hediye
 1042. ARMAĞAN (Yarmagun-Yarmagan)- Hediye
 1043. ARMAN 1- Onurlu, arlı, edepli 2- Dilek, istek 3- Hayal, fantezi
 1044. ARPA 1- Büyü, tılsım, Şamanist gelenekte, Kamların okuduğu dua 2- Tahıl
 1045. ARPAD (Arpa) - Macar hanlarından
 1046. ARPAĞ (Arpa) - İran Selçukluları dönemi komutanlarından
 1047. ARPAHAN birl. Arpa/Han - İlhanlı hanlarından
 1048. ARPAİLHAN birl. Arpa/İlhan - (Arpahan)
 1049. ARSAKAY birl. Arı/Sagay - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1050. ARSAL birl. Ar/Sal- Salmak dan
 1051. ARSAN birl. Ar/san
 1052. ARSARU (Ersoru)birl. Ar/Soru - . 8. Yüzyıl Balkan Oğuzları beylerinden
 1053. ARSAY birl. Ar/Say
 1054. ARSİN (Ersin) Kurtuluş, istiklal - Selçuklular dönemi komutanlarından
 1055. ARSUN birl. Ar/Sun
 1056. ARSALAN Arslan
 1057. ARSLAN Yırtıcı hayvan Mec. Cesaret, atılganlık ve gözüpekliği sembolize eder. - . Türk Tarihinde bu adla bir çok kişi vardır. En ünlüleri. . 1- Çağrı beğin amcası ve Kutalmış’ın babası 2- Alparslan Han’ın oğlu 3- Abbasi halifesi Kaim bi emrullah’a isyan eden bir Oğuz beyi
 1058. ARSLANALP birl. Arslan/alp - Selçuklular dönemi beylerinden
 1059. ARSLANAPA birl. Arslan/apa - Kuman hanlarından
 1060. ARSLANARGUN birl. Arslan/Argun - Çağrı beğin oğullarından Alparslan han’ın kardeşi
 1061. ARSLANAY birl. Arslan/Ay - Alparslan Han’ın oğullarından
 1062. ARSLANBALA birl. Arslan/Bala. . Arslan yavrusu
 1063. ARSLANBASAT birl. Arslan/Basat
 1064. ARSLANBAY birl. Arslan/Bay
 1065. ARSLANBUĞA birl. Arslan/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1066. ARSLANCIK Küçük arslan. . Arslan yavrusu - Selçuklular dönemi beylerinden
 1067. ARSLANÇA Arslan gibi, arslan özelliklerine sahip - . . Selçuklular dönemi komutanlarından
 1068. ARSLANER birl. Arslan/Er
 1069. ARSLANGİRAY birl. Arslan/Giray - Kırım hanlarından (Devlet Giray han’ın oğlu)
 1070. ARSLANHAN birl. Arslan/Han - 1- Karahanlı hanlarından 2- Karluklular hanlarından
 1071. ARSLANHATUN birl. Arslan/Hatun - Çağrı beğin kızı ve Alparslan han’ın bacısı
 1072. ARSLANİLİG birl. Arslan/İlig - Karahanlı hanlarından Togan han’ın kardeşi
 1073. ARSLANKAĞAN birl. Arslan/Kağan - Karahanlı’lar hanı (Arslanhan)
 1074. ARSLANKARA birl. Arslan/Kara
 1075. ARSLANKARAHAN birl. Arslan/Karahan - Karahanlıların ünvanlarından
 1076. ARSLANKIRAN birl. Arslan/Kıran - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1077. ARSLANSAY birl. Arslan/Say
 1078. ARSLANSOY birl. Arslan/Soy
 1079. ARSLANTARKAN birl. Arslan/Tarkan - Batı Göktürkleri dönemi bey ve komutanlarından
 1080. ARSLANTAŞ birl. Arslan/Taş - Haçlı seferleri sırasında, Kılıçarslan ile birlikte savaşmış bir komutan
 1081. ARSLANTATAR birl. Arslan/Tatar - Hint-Türk kölemenleri devleti dönemi bey ve komutanlarından
 1082. ARSLANTEKİN birl. Arslan/Tekin
 1083. ARSLANTUĞ birl. Arslan/Tuğ
 1084. ARSLANYABGU birl. Arslan/Yabgu - . 1- Btı Göktürkleri dönemi valilerinden 2- Selçuk beğin oğlu , Çağrı ve Tuğrul beğ’in amcası
 1085. ARSOY birl. Ar/Soy mec. Safkan
 1086. ARSU birl. Ar/Su mec. Namuslu, dürüst
 1087. ARSUN 1- Efendi, ağırbaşlı 2- Rahata ermiş, huzurlu
 1088. ARŞİNBEK (Arsin bey)
 1089. ARTAGAN Bereket, artuk, fazlalık, bolluk
 1090. ARTAM (Erdem)
 1091. ARTAY birl. Ar/Tay - Kırgız oymak beylerinden
 1092. ARTIM Bereket, bolluk
 1093. ARTIMBAY birl. Artım/Bay
 1094. ARTUÇ Mızrak, mızrak ucu
 1095. ARTUGAY birl. Artuk/Ay
 1096. ARTUĞ (Artuk)
 1097. ARTUK Fazlalık, üstünlük, bereket mec. Varlık, zenginlik - Melikşah döneminde Selçuklulara bağlı bir komutan iken, sonraları kendi (Artukoğulları) devletini kuran bey
 1098. ARTUKALP birl. Artuk/Alp - Artuk beğ
 1099. ARTUKARSLAN birl. Artuk/Arslan - Artukoğullarından, Yoluk Arslan’ın oğlu
 1100. ARTUKBAY birl. Artuk/Bay
 1101. ARTUKBEY birl. Artuk/Bey
 1102. ARTUKBUĞA birl. Artuk/Boğa - Kubilay Kaan’ın kardeşi, Çengiz Kaan’ın torunu
 1103. ARTUKDOĞAN birl. Artuk/Doğan - Kırgızlar’da, olağanüstü vasıflara sahip kişilere verilen bir unvan
 1104. ARTUKER birl. Artuk/Er
 1105. ARTUKİNAL birl. Artuk/İnal - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1106. ARTUKTEKİN birl. Artuk/Tekin
 1107. ARTUKTİMUR birl. Artuk/Timur
 1108. ARTUN Vakarlı, ölçülü - Altay destanlarında adı geçen bir kam
 1109. ARTUNALP birl. Altun/Alp
 1110. ARTUNAY birl. Altun/Ay
 1111. ARTUNÇ birl. Ar/Tunç
 1112. ARTUR Cazibeli, çekici, işveli, fettan
 1113. ARTURU 1- Ekstrem, uç noktalarda 2- Bereket, bolluk - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1114. ARTUT Armağan, hediye
 1115. ARUKHATUN birl. Arık/Hatun - Olcaytu Han’ın anası
 1116. ARVIŞ Sihir, büyü, tılsım
 1117. ARZIK Fanatik, bağnaz, sofu
 1118. ASAN 1- Sağlıklı, zinde 2- asma eyleminde olan - (Asanbek) Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 1119. ASANATA birl. Asan/Ata - Kırgız, Nogay destanlarında adı geçen bir bey
 1120. ASANTAY birl. Asan/Tay
 1121. ASBARAK (Han) birl. Asığ/Barak Han (Asparak Han) - Bulgur Hanlarından(Türkleri bu günkü Bulgar topraklarına ilk yerleştiren han. (Kurt Hanın oğlu)
 1122. ASENA Efsanevi dişi kurtun adı. Yakın, Yakınlık duyulan - 1-Topo Han’ın kız yeğeni 2- Türk mitolojisinde, Türklerin bir soykırım sonrası yeniden üreyip çoğalmasını sağlayan kurt
 1123. ASENA TUĞÇI birl. Asena/Tuğcu - Batı Göktürkleri dönemi valilerinden
 1124. ASENAKUT birl. Asena/Kut
 1125. ASENAKUTLUĞ birl. Asena/Kutluğ - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1126. ASIBULDU birl. Asığ/Buldu - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1127. ASIGLI Faydalı, Gerekli
 1128. ASIĞ (Ası, Asık) 1- Fayda, Çıkar 2-Kar, temettü - . Kırgızları Bağış oymağı dip dedelerinden
 1129. ASIĞTAY birl. Asığ/Tay - Çengiz Kaan’ın torunu, Mangu Kaan’ın oğlu
 1130. ASIĞTEKİN birl. Asığ/tekin - Abbasiler döneminde Musul valiliği yapmış bir Türk beyi
 1131. ASPAR (Asbar) faydalı, işe yarayan - Batı Hunları dönemi komutanlarından
 1132. ASITARHAN (Asığ Tarkan) - Hazar Kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1133. ASIKTEGİN (Asıg Tegin) - Selçuklular (Tuğrul bey) dönemi, bey ve komutanlarından
 1134. ASPARAY birl. Asbar/Ay
 1135. ASRAK Himaye, Koruma
 1136. AŞAN Aşmak’dan . . . mec. Azimli, engel tanımaz - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1137. AŞANBAY birl. Aşan/Bay
 1138. AŞANBUĞA birl. Aşan/boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1139. AŞANTUĞRUL birl. Aşan/Tuğrul - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1140. AŞGAN (Aşan)
 1141. AŞIT 1- Aşılacak, aşılması gerekli olan 2- İşitmekten. . . İşit, kulak ver
 1142. AŞKAR 1- Savaş atı 2- Kuyruk ve yelesi kara, vücudu kula renginde olan at
 1143. AŞKIN 1- Aşmış, üstün, faik, akranlarından ileride olan 2- Melodi, nağme
 1144. AŞKINAY birl. Aşkın/Ay
 1145. AŞKINER birl. Aşkın/Er
 1146. AŞUK 1-Aşık, aşmış, geçmiş 2- Tolga - 1- Babür Han’ın komutanlarından 2- Göktürkler dönemi komutanı ve Çin elçisi
 1147. AŞULA Yılmaz irade sahibi - Selçuklular dönemi beylerinden
 1148. AŞUR Aşırmaktan. . . mec. Yılmaz, gayretli
 1149. AŞUT (Aşıt) - Selçuklular dönemi komutanlarından
 1150. ATA 1- Ulu, saygıdeğer kişi 2- Baba, dede, ced 3- Adın ve soyun bağlı olduğu kök
 1151. ATABAY birl. Ata/Bay lala, beybaba. Han, Kağan ve padişah çocuklarını eğitip yetiştiren kişilere verilen bir unvan
 1152. ATABEK (Atabay)
 1153. ATABERK birl. Ata/Berk
 1154. ATABEY (Atabay)
 1155. ATABÖRİ birl. Ata/Böri
 1156. ATAÇ 1- Atasına bağlı, Atasının yolunda 2- Atadan intikal eden 3- Büyüklük gösteren çocuk (kişi)
 1157. ATADAN Miras, manevi miras
 1158. ATAER birl. Ata/Er
 1159. ATAERİ birl. Ata/Eri mec. Atalarına ve geçmişine saygılı
 1160. ATAGÜÇ birl. Ata/Güç mec. Gücünü atalarından almış
 1161. ATAGÜN birl. Ata/gün
 1162. ATAĞ (Atak) 1- Ün, nam, şöhret 2- atılgan 3- dağ yolu 4- çağlayan 5- Bir şahin türü
 1163. ATAHAN birl. Ata/Han mec. Devletin ilk kurucu büyüğü, devlete ad veren kişi
 1164. ATAKAĞAN birl. Ata/Kağan
 1165. ATAKAL birl. Ata/Kal
 1166. ATAKAM birl. Ata/Kam
 1167. ATAKAN birl. Ata/Kan - Atilay Han’ın akrabası olan bir Hun beyi ve komutanı
 1168. ATAKARA birl. Ata/Kara
 1169. ATAKAY birl. Atak/Ay - Kazakların Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1170. ATAKAYA birl. Ata/Kaya
 1171. ATAKILIÇ birl. Ata/Kılıç
 1172. ATAKLI Ünlü, meşhur
 1173. ATAKUL birl. Ata/Kul
 1174. ATAKULİ birl. Ata/Kulu
 1175. ATAKULU birl. Ata/Kulu
 1176. ATAKURT birl. Ata/Kurt
 1177. ATALA Tanınmış, ünlü ve zengin
 1178. ATALAN Ünlü, Meşhur
 1179. ATALAY Ad almış, ün almış, meşhur kişi (Atila’nın asıl adının bu ve bundan bozulup çevrilmiş hali olduğunu söyleyen bazı tarihçilerimiz de var. )
 1180. ATALIK Miras - Doğu Türkistan’da bağımsızlık mücadelesi vermiş (19. Yz. ) Uygur asıllı bir bey (Atalık Gazi)
 1181. ATALMIŞ Ünlü, meşhur - 1- Timur Kürkan Han’ın bey ve Komutanlarından 2- Kazan hanlarının ünvanlarından
 1182. ATAMAN Ulu, Saygıdeğer kişi - Bir kısım tarihçilere göre, Osmanlının, kurucusu olan Osman bey’in asıl adı budur. Bir kısmı Atman, bir kısmı Otman der. Benim kanımda bu yöndedir.
 1183. ATAMBAY birl. Atam/Bay
 1184. ATAMBÖRİ birl. Atam/Böri
 1185. ATAMBEK birl. Atam/Bey - Kırgızların Uysun oymağının dip dedelerinden
 1186. ATAMER birl. Atam/Er
 1187. ATAMERK birl. Atam/Erk
 1188. ATAMOY birl. Atam /Oy (düşünce) - Kırgız beylerinden
 1189. ATAOKAY birl. Ata/Okay - 1- Siyenpiler hanlarından 2- Kubilay Kaan’ın Japonya’nın fethi için yolladığı komutan
 1190. ATAOL birl. Ata/Ol
 1191. ATARAR birl Ad/Arar
 1192. ATASAGUN birl. Ata/Sagun Hekimlerin en ulusu başhekim Şamanist gelenekte de aynı ad, en iyi kamlar için kullanılmaktadır.
 1193. ATASAY birl. Ata/Say
 1194. ATASOY birl. Ata/Soy
 1195. ATASU birl. Ata/Su
 1196. ATAVERDİ birl. Ata/Verdi
 1197. ATAY 1- Ünlü, tanınmış 2- Akın, hücum
 1198. ATAYURT birl. Ata/Yurt
 1199. ATEKE (ADI Yeke, Adı eke) - Babür han dönemi beylerinden
 1200. ATIBAR (Adıvar)
 1201. ATIGAY Ünlü, tanınmış
 1202. ATIĞ Adı sanı belli, ününü arttırmış kişi
 1203. ATIL Ünlü, meşhur
 1204. ATILAY (Atilay) birl. Atıl/Ay
 1205. ATILBAY birl. Atıl/Bay
 1206. ATILGAN Atak, gözüpek, cesur
 1207. ATILHAN birl. Atıl/Han
 1208. ATILMIŞ Atılgan, gözüpek - Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 1209. ATIŞ Ünlü, meşhur - Karahanlılar dönemi beylerinden
 1210. ATİLA (Atilay)
 1211. ATİLAY Türk tarihinin en önemli kişilerinden, Batı Hun imparatoru, Bu kişinin adı üzerinde tarihçi ve dilciler pek de anlaşamamışlardır. Benim görüşüm de göç sırasında İtil ırmağı kıyısında doğmuş olmasından dolayı "İtil/Ay"dır. Ancak bununla birlikte bu kişi için bazı adlar söylenmekte (Atila, Atilla, Atılay, Atilay, Atalay, Atlıhan vb. )ve herşeye rağmen bu adların tümünün de Türkçe oluşundan dolayı tarafımdan kabul görmektedir. Anlamlar; 1- Atacık, babacık 2- İtil ırmağı kenarında doğduğundan ve Türklerdeki eski bir gelenekten dolayı "İtil" çocuğu anlamında verilen İtilay’ın zamanla Atilay’a dönüşümü 3- Atlı/Ay 4- Atlı/Han 5- Macar dilinde çelik anlamına gelen "Atzel" den 6-Atıl/Ay
 1212. ATİLLA (Atilay)
 1213. ATLIAY birl. Atlı/Ay
 1214. ATLIBAY birl. Atlı/Bay
 1215. ATLIER birl. Atlı/Er
 1216. ATLIĞ Ünlü, zengin
 1217. ATLIĞAY birl. Atlığ/Ay
 1218. ATLIHAN birl. Atlı/Han
 1219. ATLIHANIM birl. Atlı/Hanım
 1220. ATMACA Yırtıcı bir avcı kuş - Selcuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1221. ATMAN Ünlü, saygın
 1222. ATMIŞ Atma eyleminde bulunmuş (ok, kargı vb. ) - Sibir hanlarından (Atmış Han)
 1223. ATSAK Ünlü, adı duyulan - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1224. ATSIZ 1- Fakir, varlıksız 2- Adsız, adını elde edememiş - 1- Seçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- Mısır’da Fatimiler dönemi bey ve komutanlarından 3- Cumhuriyet sonrası Türkiye’deki Türkçülük hareketlerinde bulunmuş, tarihçi ve edebiyatçı
 1225. ATSIZAY birl. Atsız/Ay
 1226. ATSIZER birl. Atsız/Er
 1227. ATSIZHAN birl. Atsız/Han - 1- Kuman hanlarından 2- Altınordu hanlarından 3- Haverzm hanlarından 4- Oğuznamede, Tatar Han’ın oğullarından
 1228. ATUK Bolluk, bereket
 1229. ATUKBAY birl. Atık/Bay
 1230. AVA (Aba) - Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 1231. AVAG (Ava)
 1232. AVAR (Abar) 1- Heybet, büyüklük(Abartı) 2- Dirençlilik, dayanıklılık - Türk tarihinin ilk devletlerinden ve bu devletin kurucu boyu
 1233. AVARALP birl. Avar/Alp
 1234. AVARBAY birl. Avar/Bay
 1235. AVARBEK birl. Avar/Bey
 1236. AVARHAN birl. Avar/Han
 1237. AVARTİGİN birl. Avar/Tigin
 1238. AVARTUNGA birl. Avar/Tunga
 1239. AVAZ Nara, yüksek perdeli ses, çığlık
 1240. AVAZBAY birl. Avaz/Bay
 1241. AVAZBEK birl. Avaz/Bey
 1242. AVCI Av yapan, avlayan
 1243. AVCIL Avlayıcı, av işinin uzmanı
 1244. AVGAN Avuntu - Haverezm hanı Mehmed beyin oğlu
 1245. AVINÇ Avuntu, teselli
 1246. AVINÇA Avunç
 1247. AVINGU Avunç, teselli
 1248. AVLAK Av yeri, av olanı
 1249. AVİNEBEK birl. Avine (avunç) Bey - Selçuklular dönemi komutanlarından
 1250. AVKAR Bozkır bıldırcını
 1251. AVŞAR (Abçar-Afşın) - babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1252. AVŞARAY birl. Avşar/Ay
 1253. AVTENGİZ birl. Av/Tengiz - . . selçuklular dönemi komutanlarından
 1254. AVUL (Ağul) Oba, köy
 1255. AVULAY birl. Avul/Ay
 1256. AVUNÇ Teselli, avuntu
 1257. AVUNÇAY birl. Avunç/Ay
 1258. AVUNÇBAY birl. Avunç/Bay
 1259. AVUÇU Avunç
 1260. AVUNDUK Avuntu, teselli
 1261. AVUTMUŞ Teselli eden
 1262. AY Dünyamızın uydusu olan gezegen. Ancak Türk kültüründe bu ad güzellik, temizlik, ahlaklılık vb. değerleride içeren birçok ögeyi içinde barındıran bir sembol ve mecaz olarak kullanılmıştır. Çok önceleri erkeklerde kullanılmasına karşın, zamanla kız çocuklarına ad olarak verilmiş, gerek başta, gerkse de son da, birleşik ad olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte bazen geçmiş örneklerde de görüleceği gibi hem erkeklerde hem de kızlarda kullanılmıştır. Ancak yine de ağırlık kız adlarındadır. Ve kız adlarında önemli bir konumdadır.
 1263. AYABA birl. Ay/Aba (Ayapa) - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1264. AYAÇA birl. Ay/Eçe
 1265. AYAĞ (Ayak) 1-Uğur, şeref, şan 2- Devinim, hareket (ayaklanma sözü) buradan gelir. - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1266. AYALAN birl. Ay/Alan
 1267. AYALIM birl. Ay/Alım
 1268. AYALP birl. Ay/Alp
 1269. AYAN birl. Ay/An - Kazakların Togay oymağı dip dedelerinden
 1270. AYANA birl. Ay/Ana - Altay Türklerinin eski tanrıçalarından
 1271. AYANAR birl. Ay/Anar
 1272. AYAPA birl. Ay/Apa - Selçuklular (Sançar Han) dönemi komutanlarından
 1273. AYARGUN birl. Ay/Argun
 1274. AYARIĞ birl. Ay/Arık - Altay destanlarından. . (Ay Han’ın kızı)
 1275. AYARKIN birl. Ay/Arkın
 1276. AYARSLAN birl. Ay/Arslan
 1277. AYARTUN birl. Ay/Artun
 1278. AYAS Ay ışığı, mehtap, gece aydınlığı - Altay, Tuva, Çuvaş Türklerinde Tanrı sıfatı olarak kullanılan bir ad
 1279. AYASUN birl. Aya/Sun
 1280. AYAŞ 1- Ayas 2- Arkadaş
 1281. AYAŞAN birl. Ay/Aşan
 1282. AYAŞBEK birl. Ayaş/Bey
 1283. AYATA birl. Ay/Ata - Şamanist gelenekte, göğün altıncı katına bakan Tanrı
 1284. AYATLIĞ birl. Ay/Atlığ
 1285. AYATSIZ birl. Ay/Atsız
 1286. AYAYDIN birl. Ay/Aydın
 1287. AYAZ 1- Ay ışığı 2- saf, berrak hava 3- Kuru soğuk
 1288. AYAZBAY birl. Ayaz/bay - Sevük Tekin’in komutanlarından
 1289. AYBAKIM birl. Ay/Bakım, bakmaktan, bakış
 1290. AYBAKTI birl. Ay/Baktı
 1291. AYBALA birl. Ay/Bala
 1292. AYBAN birl. Ay/Ban mec. Debdebe, şaşa
 1293. AYBANDI birl. Ay/Bandı (Banmak, bandırmak’dan)
 1294. AYBAR 1-Ay gibi parlak 2- Heybet, heybetlilik
 1295. AYBARS birl. Ay/Bars - Atilay Han’ın amcalarından
 1296. AYBASAT birl. Ay/Basat
 1297. AYBASTI birl. Ay/Bastı - Selçuklular dönemi komutanlarından
 1298. AYBAŞ birl. Ay/Baş
 1299. AYBATMAZ birl. Ay/Batmaz
 1300. AYBATU birl. Ay/Batu
 1301. AYBATUR birl. Ay/Batur
 1302. AYBAY birl. Ay/Bay
 1303. AYBAYAN birl. Ay/Bayan
 1304. AYBAYAR birl. Ay/Bayar
 1305. AYBAYGU birl. Ay/Baygu
 1306. AYBAYIN birl. Ay/Bayın
 1307. AYBEGÜM birl. Ay/Begüm
 1308. AYBEG birl. Ay/Bey - Göktürkler dönemi beylerinden
 1309. AYBEK birl. Ay/Bey - 1- Mısır-Türk kölemenleri hanlarından 2- Hint-Türk kölemenleri hanlarından
 1310. AYBENGÜ birl. Ay/Bengü
 1311. AYBERK birl. Ay/Berk
 1312. AYBERKE birl. Ay/Berke
 1313. AYBERKEN birl. Ay/Berken
 1314. AYBERKER birl. Ay/Berker
 1315. AYBERKİL birl. Ay/Berkil
 1316. AYBERKİN birl. Ay/berkin
 1317. AYBERKOL birl. Ay/Berk/Ol
 1318. AYBEY birl. Ay/Bey - Dede korkut ‘un çağdaşı olan Oğuz kökenli bir tarihçi ve bilim adamı
 1319. AYBI İmdat, medet
 1320. AYBIN Onur, şeref
 1321. AYBİÇEN birl. Ay/Biçen
 1322. AYBİÇER birl. Ay/Biçer
 1323. AYBİGE birl. Ay/Bike
 1324. AYBİKE birl. Ay/Bike
 1325. AYBİL birl. Ay/Bil (Bilmek. . den)
 1326. AYBİLGE birl. Ay/Bilge
 1327. AYBİLGEN birl. Ay/Bilgen
 1328. AYBİLGİ birl. Ay/Bilgi
 1329. AYBİLİG birl. Ay/Bilig
 1330. AYBİN Debdebe, şaşa
 1331. AYBİRDİ birl. Ay/Verdi
 1332. AYBİRGEN birl. Ay/Birgen
 1333. AYBİTİG birl. Ay/Bitig - Karahanlılar döneminde, ad ve azık istihkakının yazıldığı defter
 1334. AYBOĞA birl. Ay/Boğa
 1335. AYBORA birl. Ay/Bora
 1336. AYBÖGÜ birl. Ay/Bögü
 1337. AYBÖRİ birl. Ay/Böri
 1338. AYBÖRK birl. Ay/Börk
 1339. AYBUDAK birl. Ay/Budak
 1340. AYBUDUN birl. Ay/Budun
 1341. AYBUĞU birl. Ay/Buğu
 1342. AYBUKA birl. Ay/Boğa
 1343. AYBULAK birl. Ay/Bulak
 1344. AYBUN birl. Ay/Bun
 1345. AYBURÇ birl. Ay/Burç
 1346. AYBUSAT birl. Ay/Pusat
 1347. AYBUYRUK birl. Ay/Buyruk
 1348. AYBÜYGE birl. Ay/Büyge
 1349. AYBÜYÜ birl. Ay/Büyü
 1350. AYBÜYÜM birl. Ay/Büyüm
 1351. AYCEBE birl. Ay/Cebe
 1352. AYCEREN birl. Ay/Ceren
 1353. AYÇA Hilal
 1354. AYÇABA birl. Ay/Çaba
 1355. AYÇABAY birl. Ayça/Bay
 1356. AYÇAGÜN birl. Ayça/Gün
 1357. AYÇAĞ birl. Ay/Çağ
 1358. AYÇAĞAN birl. Ay/Çağan
 1359. AYÇAĞANÇ birl. Ay/Çağanç
 1360. AYÇAĞIR birl. Ay/Çağır
 1361. AYÇAĞIT birl. Ay/Çağıt
 1362. AYÇAĞLA birl. Ay/Çağla
 1363. AYÇAĞRI birl. Ay/Çağrı
 1364. AYÇAKA birl. Ay/Çaka
 1365. AYÇAKAR birl. Ay/Çakar
 1366. AYÇAKIM birl. Ay/Çakım
 1367. AYÇAKIN birl. Ay/Çakın
 1368. AYÇAKIŞ birl. Ay/Çakış
 1369. AYÇAL birl. Ay/Çal
 1370. AYÇALAN birl. Ay/Çalan
 1371. AYÇALAR birl. Ay/Çalar
 1372. AYÇALIŞ birl. Ay/Çalış
 1373. AYÇALMAZ birl. Ay/Çalmaz
 1374. AYÇAPIN birl. Ay/Çapın
 1375. AYÇEKE birl. Ay/Çeke (Çekmek. . ten)
 1376. AYÇEKEN birl. Ay/Çeken
 1377. AYÇEKER birl. Ay/Çeker
 1378. AYÇEKİM birl. Ay/Çekim
 1379. AYÇEKTİ birl. Ay/Çekti
 1380. AYÇELEN birl. Ay/Çelen
 1381. AYÇERİ birl. Ay/Çeri
 1382. AYÇIL Ay ışığı, ay pırıltısı - Timuroğullarından, Miran Şah’ın oğlu
 1383. AYÇİÇEK birl. Ay/Çiçek - Haverzm hanı Celaleddinin anası
 1384. AYÇİZEN birl. Ay/Çizen
 1385. AYÇİZGEN birl. Ay/Çizgen
 1386. AYÇİZİM birl. Ay/Çizim
 1387. AYÇORA birl. Ay/Çura
 1388. AYÇUR birl. Ay/Çur
 1389. AYÇURA birl. Ay/Çura
 1390. AYDA 1- Ay’a eş değer güzellikte 2- Dere kenarlarında yetişen hoş kokulu bir çiçek
 1391. AYDABOLDI birl. Ayda/Oldu mec. Ay parçası
 1392. AYDABUL birl. Ayda /Bul - Kazakların Ortayüz bölüğü, Argun ve Kıvanduk oymakları dip dedelerinden
 1393. AYDAGÜN birl. Ayda/Gün
 1394. AYDAĞ birl. Ay/Dağ
 1395. AYDAN Ay parçası
 1396. AYDANAK birl. Aydan/Ak
 1397. AYDANARIĞ birl. Aydan/Arık
 1398. AYDANAY birl. Aydan/Ay
 1399. AYDAR (Aydar Han) saç perçemi, kakül - 1- Volga Bulgarları hanlarından 2- Manas destanında adı geçen bir bey
 1400. AYDEĞDİ birl. Ay/Değdi
 1401. AYDEĞEN birl. Ay/Değen
 1402. AYDEĞER birl. Ay/Değer
 1403. AYDEĞİŞ birl. Ay/Değiş
 1404. AYDELEN birl. Ay/Delen
 1405. AYDELER birl. Ay/Deler
 1406. AYDEMİR birl. Ay/Demir - Mısır-Türk kölemenleri dönemi, bey ve komutanlarından
 1407. AYDENİZ birl. Ay/Deniz
 1408. AYDERİL birl. Ay/Deril
 1409. AYDERİN birl. Ay/Derin
 1410. AYDERİŞ birl. Ay/Deriş (. . . Derlemek. . ten)
 1411. AYDERLİ birl. Ay/Derli
 1412. AYDEVİR birl. Ay/Devir
 1413. AYDEVRİM birl. Ay/Devrim
 1414. AYDEYİŞ birl. Ay/Deyiş
 1415. AYDIN 1- Aydınlık, ışık yoğunluğu 2- Açık, aşikar 3- Entelektüel , münevver - Selçuklular dönemi beylerinden ve Aydınoğulları beyliğinin kurucusu
 1416. AYDINALP birl. Aydın/Alp - Konya Selçukluları neylerinden
 1417. AYDINAY birl. Aydın/Ay
 1418. AYDINBAY birl. Aydın/Bay
 1419. AYDINBEGÜM birl. Aydın/Begüm
 1420. AYDİLEK birl. Ay/Dilek
 1421. AYDİLER birl Ay/Diler
 1422. AYDİNÇ birl. Ay/Dinç
 1423. AYDİREK birl. Ay/Direk
 1424. AYDİREN birl. Ay/Diren
 1425. AYDİRENÇ birl. Ay/Direnç
 1426. AYDİRGE birl. Ay/Dirge
 1427. AYDİRGEN birl. Ay/Dirgen
 1428. AYDİRİL birl. Ay/Diril
 1429. AYDİRLİK birl. Ay/Dirlik
 1430. AYDOĞ birl. Ay/Doğ
 1431. AYDOĞA birl. Ay/Doğa
 1432. AYDOĞAN birl. Ay/Doğan
 1433. AYDOĞAR birl. Ay/Doğar
 1434. AYDOĞDU birl. Ay/Doğdu - 1-Otman beğin şehit yeğeni (Gündüz Alp’in oğlu ) 2- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1435. AYDOĞMUŞ birl. Ay/Doğmuş - Selçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden
 1436. AYDOĞU birl. Ay/Doğu
 1437. AYDOĞUŞ birl. Ay/Doğuş
 1438. AYDOKUN birl. Ay/Dokun
 1439. AYDOKUR birl. Ay/Dokur
 1440. AYDOLAN birl. Ay/Dolan
 1441. AYDOLAR birl. Ay/Dolar
 1442. AYDOLSUN birl. Ay/Dolsun
 1443. AYDOLU birl. Ay/Dolu
 1444. AYDOLUM birl. Ay/Dolum
 1445. AYDONAT birl. Ay/Donat
 1446. AYDORU birl. Ay/Doru
 1447. AYDORUK birl. Ay/Doruk
 1448. AYDOYGUN birl. Ay/Doygun
 1449. AYDÖNDÜ birl. Ay/Döndü
 1450. AYDÖNE birl. Ay/Döne
 1451. AYDÖNER birl. Ay/Döner
 1452. AYDÖNÜM birl. Ay/Dönüm
 1453. AYDURA birl. Ay/Dura
 1454. AYDURAK birl. Ay/Durak
 1455. AYDURAN birl. Ay/Duran
 1456. AYDURDU birl. Ay/Durdu
 1457. AYDURGUN birl. Ay/Durgun
 1458. AYDURMUŞ birl. Ay/Durmuş
 1459. AYDURSUN birl. Ay/Dursun
 1460. AYDURU birl. Ay/Duru
 1461. AYDURUL birl. Ay/Durul
 1462. AYDURUM birl. Ay/Durum
 1463. AYDUYAN birl. Ay/Duyan
 1464. AYDUYAR birl. Ay/Duyan
 1465. AYDÜREN birl. Ay/Düren
 1466. AYDÜŞ birl. Ay/Düş
 1467. AYDÜŞÜN birl. Ay/Düşün
 1468. AYDÜZ birl. Ay/Düz
 1469. AYDÜZEN birl. Ay/Düzen
 1470. AYDÜZEY birl. Ay/Düzey
 1471. AYDÜZÜM birl. Ay/Düzüm
 1472. AYEKİN birl Ay/Ekin
 1473. AYELÇİ birl. Ay/Elçi
 1474. AYELÇİN birl. Ay/Elçin
 1475. AYERDEM birl. Ay/Erdem
 1476. AYEREN birl. Ay/Eren
 1477. AYERGEN birl. Ay/Ergen
 1478. AYERGİL birl. Ay/Ergil
 1479. AYERGİN birl. AY/Ergin
 1480. AYERKİN birl. Ay/Erkin
 1481. AYERSEN birl. AY/Ersen
 1482. AYERSİN birl. AY/Ersin
 1483. AYESEN birl. Ay/Esen
 1484. AYESİ birl. Ay/Esi
 1485. AYESİM birl. Ay/Esim
 1486. AYESİN birl. Ay/Esin
 1487. AYGAN İçten, samimi, yaren
 1488. AYGAY Nara, bağırtı
 1489. AYGEÇEN birl. Ay/Geçen
 1490. AYGELDİ birl. Ay/Geldi
 1491. AYGELİR birl. Ay/Gelir
 1492. AYGEZEN birl. Ay/Gezen
 1493. AYGEZİM birl. Ay/Gezim
 1494. AYGIN Sınırsız, uçsuz, geniş
 1495. AYGIR Erkek at
 1496. AYGIRAG 1-Dağ keçisi 2- Bir geyik türü
 1497. AYGİZ birl. Ay/Giz
 1498. AYGİZEM birl. Ay/Gizem
 1499. AYGİZGÜ birl. Ay/Gizgü
 1500. AYGİZLEN birl. Ay/Gizlen
 1501. AYGİZLER birl. Ay/Gizler
 1502. AYGONCA birl. Ay/Gonca
 1503. AYGÖÇEN birl. Ay/Göçen
 1504. AYGÖÇER birl. Ay/Göçer
 1505. AYGÖNE birl. Ay/Göne
 1506. AYGÖNEN birl. Ay/Gönen
 1507. AYGÖNENÇ birl. Ay/Gönenç
 1508. AYGÖNÜL birl. Ay/Gönül
 1509. AYGÖRE birl. Ay/Göre
 1510. AYGÖREN birl. Ay/Gören
 1511. AYGÖRGÜ birl. Ay/Görgü
 1512. AYGÖRGÜN birl. Ay/Görgün
 1513. AYGÖRÜM birl. Ay/Görüm
 1514. AYGÖRÜN birl. Ay/Görün
 1515. AYGÖZE birl. Ay/Göze
 1516. AYGUÇI Yönetici, devlet görevlisi, danışman, yarıcı
 1517. AYGÜLDÜ birl. Ay/Güldü
 1518. AYGÜLEN birl. Ay/Gülen
 1519. AYGÜLER birl. Ay/Güler
 1520. AYGÜLGÜN birl. Ay/Gülgün
 1521. AYGÜLSE birl. Ay/Gülse
 1522. AYGÜLÜŞ birl. Ay/Gülüş
 1523. AYGÜR birl. Ay/Gür
 1524. AYGÜRÜL birl. Ay/Gürül
 1525. AYGÜRÜM birl. Ay/Gürüm
 1526. AYGÜVEN birl. Ay/Güven
 1527. AYHAN birl. Ay/Han - . 1-Oğuz Kağan’ın oğullarından 2- Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1528. AYHANIM birl. Ay/Hanım - Göktürkler dönemi, Dokuz Oğuz kağanlarından, Baz Kağan’ın kızı
 1529. AYHATUN birl. Ay/hatun - Ünlü tarihçi Reşidüddin’in kızı
 1530. AYIM Çekicilik, sempati - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1531. AYIMÇA Ay parçası
 1532. AYINTAP Mehtap, ay ışığı
 1533. AYIR Değişik, farklı, başka, fark
 1534. AYIRBAŞ birl. Ayır/Baş. . Değişim, mübadele
 1535. AYIRT Fark, farklılık, ayırım
 1536. AYITGU Temyiz
 1537. AYISIG birl. Ay/Isıg. . Ay ısısı, sıcaklığı
 1538. AYIŞIK birl. Ay/Işık
 1539. AYIŞIL birl. Ay/Işıl
 1540. AYIŞIN birl. Ay/Işın
 1541. AYIŞIT birl. Ay/Işıt
 1542. AYIT Söylemek, anlatmak
 1543. AYITMIŞ Söyleyen, bildiren, uyaran - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Karasakal oymağı beylerinden
 1544. AYİÇİM birl. Ay/İçim
 1545. AYİÇLEN birl. Ay/İçlen
 1546. AYİÇLİ birl. Ay/İçli
 1547. AYİÇMEN birl. Ay/İçmen
 1548. AYİLÇİ birl. Ay/İlçi
 1549. AYİLGİ birl. Ay/İlgi
 1550. AYİNAN birl. Ay/İnan
 1551. AYİNANÇ birl. Ay/İnanç
 1552. AYİSEN birl. Ay/İsen
 1553. AYİZGEN birl. Ay/İzgen
 1554. AYİZGÜ birl. Ay/İzgü
 1555. AYİZLER birl. Ay/İzler
 1556. AYKAÇ Konuşkan, Konuşmacı, Hatip
 1557. AYKAĞAN birl. Ay/Kağan
 1558. AYKAN birl. Ay/Kan
 1559. AYKANAT birl. Ay/Kanat - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1560. AYKAPAN birl. Ay/Kapan
 1561. AYKAPAR birl. Ay/Kapar
 1562. AYKARA birl. Ay/Kara - Kara Han’ın oğullarından
 1563. AYKAŞ birl. Ay/Kaş
 1564. AYKAYA birl. Ay/Kaya
 1565. AYKESİM birl. Ay/Kesim
 1566. AYKILIÇ birl. Ay/Kılıç
 1567. AYKIMIZ birl. Ay/Kımız
 1568. AYKIN Geniş, ferah, aydınlık
 1569. AYKIRIK birl. Ay/Kırık
 1570. AYKIRIL birl. Ay/Kırıl
 1571. AYKIVAN birl. Ay/Kıvan
 1572. AYKIVANÇ birl. Ay/Kıvanç
 1573. AYKIVIL birl. Ay/Kıvıl (Kıvılcım)
 1574. AYKIZIL birl. Ay/Kızıl
 1575. AYKOCA birl. Ay/Koca
 1576. AYKOÇ birl. Ay/Koç
 1577. AYKOÇUN birl. Ay/Koçun
 1578. AYKONAK birl. Ay/Konak
 1579. AYKONAR birl. Ay/Konar
 1580. AYKONCA birl. Ay/Konca
 1581. AYKONÇUY birl. Ay/Konçuy
 1582. AYKONDU birl. Ay/Kondu
 1583. AYKONUK birl. Ay/Konuk
 1584. AYKONUR birl. Ay/Konur
 1585. AYKOŞUM birl. Ay/Koşum
 1586. AYKOYUN birl. Ay/Koyun - Yakut destanlarında adı geçen, eski dönem güç tanrısı
 1587. AYKUL birl. Ay/Kul
 1588. AYKULİ birl. Ay/Kulu - Otmanoğullarının, 18. Göbek dip dedesi
 1589. AYKULU birl. Ay/Kulu
 1590. AYKUMAN birl. Ay/Kuman
 1591. AYKUN birl. Ay/Hun
 1592. AYKURAN birl. Ay/Kuran
 1593. AYKURGAN birl. Ay/Kurgan
 1594. AYKURT birl. Ay/Kurt
 1595. AYKURUL birl. Ay/Kurul
 1596. AYKURUM birl. Ay/Kurum
 1597. AYKUT birl. Ay/Kut
 1598. AYKUTAL birl. Ay/Kutal
 1599. AYKUTALP birl. Ay/Kutalp - Ertuğrul Gazi’nin yakın yoldaşı, İnegöl fatihlerinden
 1600. AYKUTAL birl. Ay/Kutal
 1601. AYKUTLUĞ birl. Ay/Kutluğ - Göktürkler dönemi beylerinden, Kürşad’ın kırklarından
 1602. AYKUTUN birl. Ay/Kutun
 1603. AYKUTUNÇ birl. Ay/Kutalmış
 1604. AYKÜN birl. Ay/Gün
 1605. AYLA 1-Ayın çevresindeki ışık halesi 2- Devir, dönüşüm
 1606. AYLU (Aylı) Aydan - Başkut Türkleri, dip dedelerinden
 1607. AYMA Duyarsız, başıboş vurdum duymaz
 1608. AYMAN Aya eş değerde
 1609. AYMANGU birl. Ay/Mengü - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1610. AYMANKUŞ birl. Ayman/Kuş - Altay destanlarında adı geçen bir kız
 1611. AYMARAL birl. Ay/Maral
 1612. AYMAZ Vurdumduymaz, başına buyruk
 1613. AYMENGÜ birl. Ay/Mengü
 1614. AYMENGÜÇ birl. Ay/Mengüç
 1615. AYOBA birl. Ay/Oba
 1616. AYOGAN birl. Ay/Ogan
 1617. AYOGUR birl. Ay/Ogur
 1618. AYOĞUL birl. Ay/Oğul
 1619. AYOĞUR birl. Ay/Oğur
 1620. AYOKAN birl. Ay/Okan
 1621. AYOLTUN birl. Ay/Oltun
 1622. AYONANÇ birl. Ay/Onanç
 1623. AYONGAN birl. Ay/Ongan
 1624. AYONGUN birl. Ay/Ongun
 1625. AYONUK birl. Ay/Onuk
 1626. AYORAN birl. Ay/Oran
 1627. AYORDA birl. Ay/Orta
 1628. AYORDU birl. Ay/Ordu
 1629. AYORGU birl. Ay/Orgu
 1630. AYORKUN birl. Ay/Orkun
 1631. AYORUK birl. Ay/Oruk
 1632. AYORUN birl. Ay/Orun
 1633. AYOTAĞ birl. Ay/Otağ
 1634. AYOTAR birl. Ay/Otar
 1635. AYOTGUN birl. Ay/Otgun
 1636. AYOYA birl. Ay/Oya
 1637. AYOYTUN birl. Ay/Oytun
 1638. AYOZAN birl. Ay/Ozan
 1639. AYÖDEN birl. Ay/Öden
 1640. AYÖDÜL birl. Ay/Ödül
 1641. AYÖĞDÜ birl. Ay/Öğdü
 1642. AYÖĞER birl. Ay/Öğer
 1643. AYÖĞÜNÇ birl. Ay/Öğünç
 1644. AYÖĞÜT birl. Ay/Öğüt
 1645. AYÖKE birl. Ay/Öke - Siyenpiler dönemi bey ve komutanlarından
 1646. AYÖREN birl. Ay/Ören
 1647. AYÖZ birl. Ay/Öz
 1648. AYÖZEN birl. Ay/Özen
 1649. AYÖZENÇ birl. Ay/Özenç
 1650. AYÖZGEN birl. Ay7Özgen
 1651. AYÖZGÜN birl. Ay/Özgün
 1652. AYÖZLEM birl. Ay/Özlem
 1653. AYPARIL birl. Ay/Parıl
 1654. AYPARIN birl. Ay/Parın
 1655. AYPEK birl. Ay/Pek
 1656. AYPIRIL birl. Ay/Pırıl
 1657. AYRAL Kuraldışı, istisna
 1658. AYRI Başka, değişik, farklı
 1659. AYRIÇ Bölüşüm, taksimat
 1660. AYRIKÇA (Ayıkşa) Derviş, mecnun
 1661. AYRUK 1- Farklı, değişik 2- Varlıklı, zengin
 1662. AYSABAR birl. Ay/Sabar - Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 1663. AYSAKIN birl. Ay/Sakın
 1664. AYSALA birl. Ay/Sal
 1665. AYSALAN birl. Ay/Salan
 1666. AYSALDI birl. Ay/Saldı
 1667. AYSALIM birl. Ay/Salım
 1668. AYSALIN birl. Ay/Salın
 1669. AYSALUR birl. Ay/Salur
 1670. AYSAN birl. Ay/San (Sanmaktan)
 1671. AYSARAN birl. Ay/Saran
 1672. AYSARIL birl. Ay/Sarıl
 1673. AYSARU birl. Ay/Sarı
 1674. AYSATI birl. Ay/Satı
 1675. AYSAV birl. Ay/sav
 1676. AYSAVA birl. Ay/Sava
 1677. AYSAVÇI birl. Ay/Savcı
 1678. AYSAVUL birl. Ay/Savul
 1679. AYSAVUN birl. Ay/Savun
 1680. AYSAY birl. Ay/Say
 1681. AYSAYGI birl. Ay/Saygı
 1682. AYSAYGIN birl. Ay/Saygın
 1683. AYSAYIL birl. Ay/Sayıl
 1684. AYSAYIM birl. Ay/Sayım
 1685. AYSAYIN birl. Ay/Sayın
 1686. AYSEÇİL birl. Ay/Seçil
 1687. AYSELEN birl. Ay/Selen
 1688. AYSELİG (Aysiliğ) birl. Ay/Silig, dürüst, namuslu
 1689. AYSELİN birl. Ay/Selin
 1690. AYSEMİZ birl. Ay/Semiz
 1691. AYSEREN birl. Ay/Seren
 1692. AYSEV birl. Ay/Sev
 1693. AYSEVEN birl. Ay/Seven
 1694. AYSEVER birl. Ay/Sever
 1695. AYSEVGİ birl. Ay/Sevgi
 1696. AYSEVİ birl. Ay/sevi
 1697. AYSEVİL birl. Ay/Sevil
 1698. AYSEVİM birl. Ay/Sevim
 1699. AYSEVİN birl. Ay/Sevin
 1700. AYSEZEN birl. Ay/Sezen
 1701. AYSEZGİ birl. Ay/Sezgi
 1702. AYSEZGİN birl. Ay/Sezgin
 1703. AYSEZİ birl. Ay/Sezi
 1704. AYSEZİL birl. Ay/Sezil
 1705. AYSEZİM birl. Ay/Sezim
 1706. AYSEZİN birl. Ay/Sezin
 1707. AYSIN Uysal, munis
 1708. AYSOLUK birl. Ay/Soluk
 1709. AYSOY birl. Ay/Soy
 1710. AYSÖNMEZ birl. Ay/Sönmez
 1711. AYSU birl. Ay/Su
 1712. AYSULU birl. Ay/Sulu
 1713. AYSUN birl. Ay/Sun (Sunmaktan)
 1714. AYSUNA birl. Ay/Suna
 1715. AYSUNDU birl. Ay/Sundu
 1716. AYSUNGUN birl. Ay/Sungun
 1717. AYSUNGUR birl. Ay/Sungur
 1718. AYSÜREN birl. Ay/Süren
 1719. AYSÜZEN birl. Ay/Süzen
 1720. AYSÜZER birl. Ay/Süzer
 1721. AYSÜZÜL birl. Ay/Süzül
 1722. AYSÜZÜN birl. Ay/Süzün
 1723. AYŞAT birl. Ay/Şad
 1724. AYTAĞ birl. Ay/Dağ
 1725. AYTAK Konuşmacı, hatip - Selçuklular, (Sançar Han) dönemi komutanlarından
 1726. AYTAMIŞ birl. Ay/Tamış
 1727. AYTAN birl. Ay/Tan - Selçuklular dönemi, Musul atabeylerinden
 1728. AYTANIL birl. Ay/Tanıl
 1729. AYTANIN birl. Ay/Tanın
 1730. AYTAR Haberci, muhbir
 1731. AYTARHAN birl. Aytar/Han (Aydar Han) - Bulgar Hanlarından
 1732. AYTARIM birl. Ay/Tarım
 1733. AYTAŞ birl. Ay/Taş - . . Altay destanlarında adı geçen bir bey. (Güntaş’ın kardeşı)
 1734. AYTEBER birl. Ay/Teber
 1735. AYTEK Konuşmacı, hatip
 1736. AYTEKİN birl. Ay/Tekin (Ay Tegin) - Tuğrul bey döneminde önceleri Gazneli ordusundayken, sonradan Selçuklulara katılan bir bey
 1737. AYTEMUR birl. Ay/Temur - İran’da hüküm süren, "Serabtarlar" hanedanının üçüncü Han’ı
 1738. AYTENGİZ birl. Ay/Tengiz
 1739. AYTERİM birl. Ay/Terim
 1740. AYTIN Aydın, aydınlık
 1741. AYTIŞ Nutuk, anlatım, hitabet
 1742. AYTIŞAN Hatip, konuşmacı
 1743. AYTİGİN birl. Ay/Tigin
 1744. AYTİL birl. Ay/Dil
 1745. AYTİMURU birl. Ay/Timur - Mısır-Türk kölemenleri dönemi komutanlarından
 1746. AYTOĞDI birl. Ay/Doğdu - İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1747. AYTOLDI birl. Ay/Toldı (Dolu)
 1748. AYTOLU birl. Ay/Dolu - "Kutadgu Bilig"’in yazarı, Yusuf Has Hacib’in evdeşi
 1749. AYTOLUN birl. Ay/Tolun
 1750. AYTONGA birl. Ay/Tonga
 1751. AYTOR birl. Ay/Tor
 1752. AYTÖRE birl. Ay/Töre
 1753. AYTUDUN birl. Ay/Tutun
 1754. AYTUĞ birl. Ay/Tuğ
 1755. AYTUĞRUL birl. Ay/Tuğrul
 1756. AYTUK Hatip, konuşmacı
 1757. AYTULGA birl. Ay/Tolga
 1758. AYTULİN birl. Ay/Tulin
 1759. AYTUMAN birl. Ay/Duman
 1760. AYTUNÇ birl. Ay/Tunç
 1761. AYTUNGA birl. Ay/Tunga
 1762. AYTURAN birl. Ay/Duran
 1763. AYTUTAM birl. Ay/Tutam
 1764. AYTUTAN birl. Ay/Tutan
 1765. AYTUTAR birl. Ay/Tutar
 1766. AYTUTGUN birl. Ay/Tutgun
 1767. AYTUTKU birl. Ay/Tutku
 1768. AYTUTU birl. Ay/Tutu (Tutmaktan)
 1769. AYTUTUK birl. Ay/Tutuk
 1770. AYTUTUN birl. Ay/Tutun
 1771. AYTUTUNÇ birl. Ay/Tutunç
 1772. AYTÜBE birl. Ay/Tübe
 1773. AYTÜLUĞ birl. Ay/Tüluğ
 1774. AYTÜN birl. Ay/Tün (Gece)
 1775. AYTÜRE birl. Ay/Töre
 1776. AYTÜRK birl. Ay/Türk
 1777. AYTÜZÜK birl. Ay/Tüzük
 1778. AYTÜZÜN birl. Ay/Tüzün
 1779. AYUÇMAĞ birl. Ay/Uçmak
 1780. AYUĞRAŞ birl. Ay/Uğraş
 1781. AYUĞUR birl. Ay/Uğur
 1782. AYUK Söz söylenebilen ve sözün değer gördüğü yer
 1783. AYULAŞ birl. Ay/Ulaş
 1784. AYULU birl. Ay/Ulu
 1785. AYULUÇ birl. Ay/Uluç
 1786. AYULUĞ birl. Ay/Ulu
 1787. AYUMAN birl. Ay/Uman
 1788. AYUMAR birl. Ay/Umar
 1789. AYUMUT birl. Ay/Umut
 1790. AYUR Konu, bahis, bahse konu olan
 1791. AYURKAN birl. Ay/Urgan
 1792. AYURKU birl. Ay/Urku
 1793. AYUSLUĞ birl. Ay/Uslu
 1794. AYUTKU birl. Ay/Utku
 1795. AYÜLGEN birl. Ay/Ülgen
 1796. AYÜLKEN birl. Ay/Ülken
 1797. AYÜLKÜ birl. Ay/Ülkü
 1798. AYÜN birl. Ay/Ün - 1-Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey 2- Karahanlılar ve Uygurlar döneminde, han ve kağanların analarına verilen bir unvan
 1799. AYÜNAL birl. Ay/Ünal
 1800. AYVARAN birl. Ay/Varan
 1801. AYVARIŞ birl. Ay/Varış
 1802. AYVERDİ birl. Ay/Verdi - Çağatay Hanlığı dönemi komutanlarından
 1803. AYVEREN birl. Ay/Veren
 1804. AYVERGİ birl. Ay/Vergi
 1805. AYVERİL birl. Ay/Veril
 1806. AYVERİM birl. Ay/Verim
 1807. AYVURAN birl. Ay/Vuran
 1808. AYVURGUN birl. Ay/Vurgun
 1809. AYVURUL birl. Ay/Vurul
 1810. AYVURUM birl. Ay/Vurum
 1811. AYYALIN birl. Ay/Yalın
 1812. AYYANAR birl. Ay/Yanar
 1813. AYYANIK birl. Ay/Yanık
 1814. AYYARKIN birl. Ay/Yarkın - Manas destanında adı geçen bir kız
 1815. AYYARUK birl. Ay/Yaruk - Kaydu Han’ın kahramanlığıyla ün salmış kızı
 1816. AYYAZGAN birl. Ay/Yazgan
 1817. AYYELEN birl. Ay/Yelen
 1818. AYYILDIZ birl. Ay/Yıldız mec. Türk bayrağı
 1819. AYYOL birl. Ay/Yol
 1820. AYYOLDAŞ birl. Ay/Yoldaş
 1821. AYYULA birl. Ay/Yula
 1822. AYYUMUŞ birl. Ay/Yumuş
 1823. AYYURT birl. Ay/Yurt
 1824. AYZIT Şamanist gelenekte " Ay Tanrıçası"
 1825. AZBOY Heyecan
 1826. AZGIN Zaptedilmesi zor, sınırı aşmış, tahrik olmuş
 1827. AZLAĞ Nadir, az rastlanır. - Harzem hanlarından Mehmed Han’ın oğullarından
 1828. AZRAK Nadir, az rastlanır.
 1829. AZTEKİN birl. Az/Tekin - Selçuklular dönemi, Musul valilerinden ve Çigermiş bey’in oğlu (Bazı kaynaklarda " Uz Tekin" olarak geçer
 1830. AZUK (Azuka, Azık); Geçimlik, yiyecek - Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1831. BABAT Cins, Tür
 1832. BABRAK Hızlı, çevik, atletik
 1833. BABÜR Kaplan cinsi, yırtıcı bir hayvan (Farsçadaki "bağbur" ile ad benzerliği vardır. Böbürlenmek sözü de bu sözcükten gelmektedir. )
 1834. BABÜRALP birl. Babür/Alp
 1835. BABÜRAY birl. Babür/Ay
 1836. BABÜRHAN birl. Babür/Han - Türk tarihinin ünlü simalarından. . Timur Kürkan Han’ın beşinci göbekten torunu. Hindistan fatihi. Hint-Türk (Babür) imparatorluğunun kurucusu
 1837. BACI Kızkardeş
 1838. BAÇAK Bir çeşit zırh (Dize geçirilen bir zırh)
 1839. BAÇMAN Başlık, Tolga - Kıpçak hanlığı beylerinden
 1840. BADAKUL (Batakul- Batukul) birl. Batu/Kul - Kıpçak hanlarından (Mengğ Timur han’ın torunu)
 1841. BADAN Batan (Batmaktan. . . Güneşin batışı) - Kırgızların Çantagay oymağının ünlü kızlarından
 1842. BADAY (Batuay) - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 1843. BADUR Batur, batagur, kahraman
 1844. BADURUK (Badruk) 1- Sadık, güvenilir 2- Batur, kahraman - Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 1845. BAGA 1- Alt, küçük, küçük rütbeli yönetici 2- Boğa
 1846. BAGATUR Khrman, Batur, Bahadır
 1847. BAGATUR GERAY birl. Bagatur/Geray - Kırım hanlarından
 1848. BAGATUR TUDUN birl. Bagatur/Tudun - Göktürkler dönemi komutanı ve Taşkent valisi
 1849. BAGAY Afacan, yaramaz, ele avuca sığmaz
 1850. BAGRI Kararlılık, azim
 1851. BAĞA (Baga) - Türkmenlerin, Yavmut ve Şerif oymakları dip dedelerinden
 1852. BAĞABEK birl. Bağa/Bey - Azeri asıllı bir kahraman bey (Adına destan yazılmış ve operası düzenlenmiş kişi)
 1853. BAĞA ALP birl. Baga/Alp
 1854. BAĞAHAN birl. Bağa/Han - Göktürkler dönemi Töles hanlarından
 1855. BAĞA IŞBARA birl. Bağa/Işbara - Bumin Kağan’ın torunlarından
 1856. BAĞA TARKAN birl. Bağa/Tarkan - 1- Göktürkler dönemi komutanlarından 2- Türgişler devleti komutanlarından
 1857. BAĞAM Destek, arka, kuvvet
 1858. BAĞAN Anıt, abide - Bumin Kağan’ın oğullarından
 1859. BAĞANA (Bağan)
 1860. BAĞATAŞ (Bağtaş) - Artukoğulları dönemi beylerinden
 1861. BAĞATUR Bagatur, batur, bahadır, kahraman - . . Siyenpiler dönemi bey ve komutanlarından
 1862. BAĞATUR APA birl. Bagatur/Apa - Batı Göktürkleri hanlarından
 1863. BAĞATUR ŞAD birl. Bağatur/Şad - Göktürk kağanlarından (Kürşad’ın amcası, Kara kağan’ın kağanlıktan önceki adı)
 1864. BAĞDAŞUK Uyumlu, ahenkli, uzlaşmacı
 1865. BAĞDU Işık, şua, ışın
 1866. BAĞI Büyü, efsun, bağlılık
 1867. BAĞIM Bağlı, bağlılık
 1868. BAĞIMSIZ Bağlı olmayan, özgür
 1869. BAĞIR 1- Sine, göğüs, kucak 2- kalp, gönül
 1870. BAĞIRLAK İri bir kırlangıç türü
 1871. BAĞIŞ 1- Veriş, ikram 2- Af, af ediş, 3- Nezaret - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1872. BAĞIŞ ALP birl. Bağış/Alp - Artukoğulları dönemi, Yoluk Arslan’ın atabeylerinden
 1873. BAĞIŞ HAN birl. Bağış/Han
 1874. BAĞLAN 1- Demet, deste 2- Bağlılık 3- Kızıl renkli bir su kuşu
 1875. BAĞRI Kararlı, azimli
 1876. BAĞŞI (Baksı) Kam, doktor - Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Taşayak oymaklarının dip dedelerinden
 1877. BAĞTAŞ birl. Bağa/Taş - Artukoğulları dönemi beylerinden
 1878. BAHADIR Bagatur, Batur, kahraman (Farsçadaki "Baha"dan (yüksek) türemiş olabileceğini söyleyenler olmasına rağmen, Bagatur’un ağız farklılığı ve kayıtlarda Arap alfabesiyle yazılı olduğundan, farklı ve yabancıymış sanısının olduğu açıkça ortadadır. )
 1879. BAHADIRHAN birl. Bahadır/Han - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 1880. BAHATUR GERAY birl. Bahadır/Geray - Kırım hanlarından. . (Mingli Giray han’ın oğlu)
 1881. BAHATURHAN birl. Bahadır/Han - 1- Hiyve hanlarından ve "Şecerei-Türk" adlı eserin yazarı 2- Babürlüler devletinin son hanı
 1882. BAHŞİ Baksı, doktor, bilgin, büyücü, hoca - Babür Han dönemi, bey ve komutanlarından
 1883. BAKAÇ Bakıcı, bakan, nazır - Dede korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1884. BAKAĞUL birl. Bak/Avul
 1885. BAKAL birl. Bak/Al - Kırgızların Edigene oymağının kurucu beylerinden
 1886. BAKAN (Bağan) 1- Anıt, abide 2- Bağlayıcı, birleştirici 3- Haşarı, afacan - Batı Göktürkleri, (Tardu Şad) dönemi komutanlarından
 1887. BAKANAY birl. Bakan /Ay
 1888. BAKARHAN birl. Bakar/Han - Babür han dönemi beylerinden
 1889. BAKATA birl. Bak/Ata
 1890. BAKAVUL (Bakağul) - Babür dönemi komutanlarından
 1891. BAKAY Haşarı, ele avuca sığmayan - . 1- Manas destanında adı geçen bir bey 2- Kazakların Ortayüz bölüğü, Argın oymağı ilk dönem beylerinden
 1892. BAKDOĞAN birl. Bak/Doğan
 1893. BAKIM Bakma eylemi, nazar, bakış
 1894. BAKIR Bakır madeni - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1895. BAKIR ALP birl. Bakır/Alp - Türkmenlerin, Ersaru oymağı dip dedelerinden
 1896. BAKIRHAN birl. Bakır/Han
 1897. BAKIRSOKUM birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı anlamına kullanılmaktadır. )
 1898. BAKIŞ 1- Bakış, nazar 2- İkram 3- af
 1899. BAKSI (Bakşı) Bahşı, doktor, bilgin, büyücü - Türkmenlerin Teke oymağı, dip dedelerinden, Otamış beğ’in oğlu
 1900. BAKTI Bakan, nazır - Kırgızların Togay oymağı dip dedelerinden
 1901. BAKTIBERDİ (Baktıverdi) birl. Baktı/Verdi - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü oymağı ve bu oymağın kurucu beyi
 1902. BAKTİMUR birl. Bak(a) Timur - Otmanoğullarının, dip dedelerinden
 1903. BAKUNDU Gösterişli, heybetli, bakımlı - Mengü, Timur Han’ın oğullarından
 1904. BAKUY Ulu, saygıdeğer kişi, tecrübeli, bilge kişi
 1905. BAKUYBALA birl. Bakuy/Bala - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1906. BAL 1- Yapışkan sıvı 2- Arı balı 3- Çamur, balçık
 1907. BALA Yavru, çocuk, nevzad
 1908. BALAHATUN birl. Bala/Hatun
 1909. BALANOYAN birl. Bala/Noyan - Çengiz Kaan dönemi komutanlarından
 1910. BALATEKİN birl. Bala/Tekin
 1911. BALA TİGİN birl. Bala/Tigin
 1912. BALA TİMUR birl. Bala/Timur
 1913. BALABAN (Balıban) 1-Bala bandırılmış 2- İri başlı bir doğan türü - Ayrıca mecaz olarak " mahzun ve baygın bakış" anlamını içerir. - Selçuklular dönemi, Ahlat atabeylerinden
 1914. BALABAN AKA birl. Balıban/Aka - Otman bey dönemi bey ve komutanlarından
 1915. BALABAN ULUĞ birl. Balıban/Uluğ - Babürler devleti hanlarından
 1916. BALABAY birl. Bala/Begüm
 1917. BALABEK birl. Bala/Bey
 1918. BALABİKE birl. Bala/Bike
 1919. BALACA Yavrucak, ufaklık
 1920. BALAK (Balak) manda yavrusu - 1- sabar hanlarından 2- Şeyban Han’ın oğullarından 3- kazakların, Kiçiyüz bölüğü Tagan ve Bugü oymaklarının dip dedelerinden
 1921. BALAKAN birl. Bala/Kan - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1922. BALAKAY birl. Bala/Akay - Özbeklerin, Konrat ve Kır oymağı dip dedelerinden
 1923. BALAKUN birl. Bala/Hun
 1924. BALAMAN Cesim, xüsseli, iri kıyım - Koço Uygurları dönemi Baksı’larından
 1925. BALAMİR HAN birl. Balamır /Han - Rusya fatihlerinden Batı Hunları hanları
 1926. BALAMİR (Balabir) Biricik yavru
 1927. BALANDI İri yarı, gösterişli - . . Altay destanlarında adı geçen bir kam
 1928. BALASAGUN birl. Bala/Sagun Özlenen, beklenen yavru (çocuk)
 1929. BALASAY birl. Bala/Say
 1930. BALASU birl. Bala/Su
 1931. BALATAĞ birl. Bala/Dağ
 1932. BALATAN birl. Bala/Tan
 1933. BALATAY birl. Bala/Tay
 1934. BALAY birl. Bal/Ay
 1935. BALBAL 1- Heykel, anıt 2- mezar taşı (Eskiden mezarlara dikilen ve üzerlerine öldürülen düşman sayılarının ve kimliklerinin yazıldığı mezar taşı)
 1936. BALBARS birl. Bal/Bars - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1937. BALBEGÜM birl. Bal/Begüm
 1938. BALBEK birl. Bal/Bey
 1939. BALBİKE birl. Bal/Bike
 1940. BALÇAK Kabza, kılıç kabzasındaki siperlik
 1941. BALÇAR birl. Bal/Çur - Peçenekler dönemi beylerinden
 1942. BALÇAKALP birl. Balçak/Alp - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 1943. BALÇİÇEK birl. Bal/Çiçek
 1944. BALDU Balta - Macar kumanları beylerinden
 1945. BALDUK Balta - Artukoğulları dönemi beylerinden
 1946. BALER birl. Bal/Er
 1947. BALGAY Ünlü, meşhur - Çengiz Kaan’ın torunu, Kulagu Han’ın kardeşi
 1948. BALGÜN birl. Bal/Gün
 1949. BALHAN birl. Bal/Han
 1950. BALHANIM birl. Bal/Hanım
 1951. BALI Değerli, yüksek, ulu kişi - Otmanlıların ilk dönem beylerinden
 1952. BALIK (Baluk, Balak) - 12. Yüz Kuman beylerinden
 1953. BALIM - Otmanlılar dönemi bektaşi babalarından (Balım baba)
 1954. BALIBANUZ birl. Balıban/Uz - Kubilay Han’ın torunu
 1955. BALBAN AKA (Balaban Aka)
 1956. BALIBAN ULUĞ (Balaban uluğ)
 1957. BALIBEY birl. Balı/Bey - Otmanlılar (Kanuni Süleyman) dönemi akıncı beylerinden
 1958. BALKAN Ormanlarla kaplı, dağlık bölge
 1959. BALKAR birl. Bal/Kar
 1960. BALKAŞ birl. Bal/Kaş
 1961. BALKIN Parlak, gözalıcı
 1962. BALKIR 1- Yağmur arasında çıkan güneş 2- Yağmurun hemen ardından çıkan güneş
 1963. BALKIZ birl. Bal/Kız
 1964. BALTA Ağaç ve odun kesmek için kullanılan alet - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Nayman oymağı dip dedelerinden
 1965. BALTABEK birl. Balta/Bey
 1966. BALTAN birl. Bal/tan
 1967. BALTAY birl. Bal/Tay
 1968. BALTEG Çamur, çamurlu
 1969. BALUG (Balık) 1- Balçık çamur 2- Ev, köy 3- Suda yaşayan balık
 1970. BAMSI 1- Yüksek, ulu, ulaşılmaz 2- Baksı, kam
 1971. BAMSIBALA birl. Bamsı/Bala
 1972. BAMSIBEYREK birl. Bamsı/Beyrek - Dede korkut destanlarında adı geçen bir bey (Banıçiçek’in nişanlısı)
 1973. BANAR Demet, tutam, deste
 1974. BANGU (Mengü, Bengü) Sonsuz, sonsuzluk, ebedi
 1975. BANI bandırılmış, bandırılan (Farsçadaki "banu" ile ilgisi yok)
 1976. BANIÇİÇEK birl. Banı/Çiçek. . . çiçeğe bandırılmış - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir kız
 1977. BANLAK Çağrı, davet, ezan
 1978. BAR TİGİN birl. Var/Tigin - Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1979. BARA (Bora) - Bulgar hanlarından
 1980. BARADAN 1- Boradan, bora parçası 2- Nara, yüksek ses, bağırtı
 1981. BARAK Türk mitolojisinde adı geçen çok tüylü, iri başlı köpek - 1- Otmanlılar (II. Murat) dönemi denizcilerinden (Barak reis) 2- Anadolu Selçukluları dönemi bektaşi babalarından (Barok baba) 3- Babür Han dönemi Semerkant beylerinden Süyünçük Han’ın oğlu
 1982. BARAK HAN birl. Barak/Han - 1- çağatay hanlarından 2- Özbek hanlarından
 1983. BARAK TÖRE birl. Barak/Töre - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1984. BARBAK birl. Var/bak - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1985. BARBEĞ birl. Bar/Bey
 1986. BARBOL Varol - Babür han dönemi beylerinden
 1987. BARBUĞA birl. Var/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1988. BARÇA 1- Parça 2- Tüm, tamam, eksiksiz - Farsçadaki "parça" sözcüğü Türkçeden (Bar-var kökünden) geçmiştir.
 1989. BARCADURDU birl. Barca/Durdu - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1990. BARÇA DURMUŞ birl. Barça/Durmuş - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1991. BARÇA TOYUN birl. Barça/Toyun - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1992. BARÇADOĞDU birl. Barça/Doğdu - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1993. BARÇAK (Barça)
 1994. BARÇIN İpekli kumaş, kadife - Karahanlılar dönemi beylerinden
 1995. BARÇUK (Barçık) Tahta ve keçeden yapılan küçük heykel - 1- Hazar Kağanlığı dönemi, komutanlarından 2- Karahanlılar dönemi beylerinden
 1996. BARÇUK ART TİGİN birl. Barçuk/Art/Tigin (Art, ardçı, halef) - Koço uygurları dönemi tiginlerinden
 1997. BARDAM Varlık, ganimet, bolluk
 1998. BARGAN Varan - . . karahanlılar dönemi komutanlarından
 1999. BARDI Vardı (Varmak. . . dan)
 2000. BARDIBAY birl. Vardı/bay - Kırgız beylerinden
 2001. BARGAN Varan, ulaşan
 2002. BARGI Kadife - Kırgızların Edigene oymağı dip dedelerinden
 2003. BARGIT Kadife
 2004. BARGU Nimet, ganimet
 2005. BARGUŞ Ganimet - Selçuklular dönemi, Şam valilerinden
 2006. BARI BEGÜM birl. Barı/Begüm
 2007. BARIÇU HAN birl. Varıcı/Han
 2008. BARIK(Barı) Esas, esas olan, mahfuz
 2009. BARIM Varım, servet, varlık
 2010. BARIMTAY birl. Barım/Tay - Çengizliler dönemi beylerinden
 2011. BARIN 1- Güç, kuvvet 2- Barınak - 1- Babür han dönemi beylerinden 2- Özbek oymaklarından ve bu oymağın kurucusu 3- Başkurt oymaklarından
 2012. BARUNDUK Sığınılacak yer, barınak - Timur Kürkan Han’ın bey ve komutanlarından
 2013. BARIŞ 1-varış, gidiş, gidişat 2- Sukunet, sulh 3- Servet, hazine
 2014. BARK (Barka) baraka, ev çok önceleri saray anlamına kullanılan bu sözcük, Uygurların kentleşmeye ağırlık vermesinden sonra, "taştan yapılan ev" anlamında kullanılmıştır.
 2015. BARKA (barka, baraka)
 2016. BARKA HAN birl. Barka/han - Baybars Han’ın oğullarından
 2017. BARKAN 1- Oynak toprak, bataklık 2- birl. Bar/Kan - 1- Kuman hanlarından 2- Çengiz kaan’ın dip dedelerinden
 2018. BARKAT Heykel, büst
 2019. BARKAY birl. Bark/Ay
 2020. BARKIN 1- Gezgin, seyyah 2- kararlı, azimli
 2021. BARKTUTAR birl. Bark/Tutar - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2022. BARKUK Servet, varlık - Mısır-Türk kölemenlerinin son hanı
 2023. BARLA Parlak, göz alıcı
 2024. BARLAK Parlak - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2025. BARLAS 1- Çekici, cazip 2- Varlık, servet 3- Temiz, temizlik - . 1- Timur Kürkan Han’ın bağlı bulunduğu oymak ve bu oymağın kurucusu olan bey
 2026. BARLI Varlıklı, zengin
 2027. BARLIBAY birl. Barlı/bay
 2028. BARLIBİGE birl. Barlı/Bige
 2029. BARLIK Varlık
 2030. BARMAK (Varmak) - Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 2031. BARMAKLAK 1- Varıcı, ulaşıcı 2- Eldiven 3- Varlık - Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad2ın kırklarından
 2032. BARMAKLAK ÇUZUN BİLİG birl. Barmaklak/Çuzun/Bilig - Bilge Kağan dönemi beylerinden
 2033. BARMAN Varlıklılık, mevcudiyet - Alper Tunga’nın oğullarından
 2034. BARMANBEK birl. Barman/Bey
 2035. BAROKAY birl. Var/Ok/Ay
 2036. BARS Pars, leopar
 2037. BARS ALP birl. Bars/Alp
 2038. BARS HAN birl. Bars/Han
 2039. BARS TOGAN birl. BarsDoğan - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2040. BARS URUNGU birl. Bars/Urungu - Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi bey ve komutanlarından
 2041. BARSACAR birl. Bars/Acar - Oğuznamede adı geçen, Türk’ün dört oğlundan biri
 2042. BARSAY birl. Bars/Bay - Mısır-Türk kölemenleri devleti hanlarından
 2043. BARSBEK birl. Bars/Bey - Batı Göktürkleri dönemi, bey ve komutanlarından (Bilge Kağan ve Kül Tigin’in eniştesi)
 2044. BARSBUĞA birl. Bars/Boğa - Bilge Kağan dönemi komutanlarından
 2045. BARSER birl. Bars/Er
 2046. BARSGAN birl. BarsKan - Alper Tunga’nın oğullarından
 2047. BARSGÜN birl. Bars/Gün
 2048. BARSİL birl. Bars/İl - Hazar imparatorluğu komutanlarından
 2049. BARSKAN birl. Bars/Kan
 2050. BARSKAN SENGÜN birl. Bars/Sengün - Bilge Kağan’ın komutanlarından
 2051. BARSUK Porsuk
 2052. BARS URUNGU birl. Bars/Urungu - Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2053. BARTAN (Vartan) Var/Tan
 2054. BARTANBAHATUR birl. Bartan/Bahadır - Çengiz Kaan’ın dedelerinden
 2055. BARTIK Heykel, büst
 2056. BARTU 1- Varlık, servet 2- Menzil, varılacak yer - Gökordu devleti hanlarından
 2057. BARUG Mesned, dayanak
 2058. BARULAY birl. Barıl/Ay - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2059. BASA TİMUR birl. Basa/Timur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2060. BASA TUĞRUL birl. Basa/Tuğrul - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2061. BASAGAR Ağırbaşlı, mütevazi - Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden
 2062. BASAK(Basa) 1- Cesur, gözükara 2- Baskın 3- Farklılık, ayırım - Uygurlar döneminden maliyecilere de verilen bir ünvan
 2063. BASAN 1- Baskın yapan 2- Ölünün ardından verilen yemek 3- Yayan, yayıcı - Uygurlar dönemi beylerinden
 2064. BASAN YALVAÇ birl. Basan/Yalvaç - Uygur Kağanlığı dönemi beylerinden
 2065. BASAR Baskın, baskıncı - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2066. BASARAPA birl. Basar/Apa - 10. Yz. Kuman Kıpçak beylerinden bugünkü Romanya’nın kurucularından ve "Başarabya" kentine adını veren bey
 2067. BASARHAN (Basır Han) birl. Basar /Han - Karahanlı hanlarından " Bilge Kül Katır" han’ın oğullarından
 2068. BASAT 1- Mühür, 2- Yardım, muavenet 3- Busat, pusat, silah 4- başat
 2069. BASGAN Basan, baskıncı - Tuna Bulgarları hanlarından
 2070. BASIK 1- Gece baskını 2- basınç, tazyik, baskı
 2071. BASILGAN Baskıncı - Şeyban Han’ın oğullarından
 2072. BASIM Enerji, güç
 2073. BASIR Basar
 2074. BASIT (Basut)
 2075. BASKAK Basak, cesur, farklı, Çengiz Kaan döneminde askeri valiler için kullanılan ünvanlardan - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 2076. BASKIN 1- Galp, muzaffer 2- Ani yapılan saldırı 3- Basık, yaygın genişlemiş
 2077. BASMIL 1- Baskıncı 2- yardımcı, muavin - Oğuz boyuna bağlı bir oymak ve bu oymağın ilk beyi
 2078. BASRUK Baskı, tazyik
 2079. BASSIZ Başsız, başına buyruk - Kırgızların Togay oymağı dip dedeleirnden
 2080. BASTI Bastıran, baskın yapan - Kumenler dönemi bey ve komutanlarından
 2081. BASTIK Basdı, Baskıncı
 2082. BASU (Basut) Tokmak
 2083. BASUÇ Baskı, tazyik
 2084. BASLIK (Basık) - 4. yz. Batı Hunluların ünlü başbuğularından
 2085. BASUT 1-yardım, yardımcı 2- Demir tokmak 3- Baskın yapan
 2086. BAŞ Oluş, doğuş, ortaya çıkış, uç nokta, doruk, birinci sıra gibi anlamların hepsini içeren bir söz
 2087. BAŞACI Reis, lider, öncü
 2088. BAŞAD Başat
 2089. BAŞAGUT Önde gelen, önde bulunan, sevilen
 2090. BAŞAĞA birl. Baş/Aga
 2091. BAŞAĞIMOĞOL (Başağa Moğal) - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 2092. BAŞAK 1- Buğday başı 2- Ok ucu. . . okun ucuna takılan sivri demir 3- Sümbül çiçeği
 2093. BAŞAKBUĞ birl. Başak/Buğu
 2094. BAŞALMIŞ 1- Öncü, önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş
 2095. BAŞAR Başarı, kazanç
 2096. BAŞARAN Başarılı, muvaffak
 2097. BAŞARI Muvaffakıyet
 2098. BAŞAT 1- Emsalleri arasında en üstün ve en önde gelen 2- Hanlık yapan bir soya mensup kişi - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2099. BAŞAY birl. Baş/Ay - Türkmenlerin teke oymağı dip dedelerinden
 2100. BAŞA (Paşa) Bazı tarihçilerimize göre . . Baş-ağa, bazılarına göre ise Baş-şad sözcüklerinin değişime uğramasıyla bu biçime gelmiş ve sözcük, bugünkü anlamıyla General ordu komutanı
 2101. BAŞAYOĞUL birl. Başay/Oğul - Çağatay Han’ın torunlarından
 2102. BAŞBAĞ 1- Başı bağlı, özgürlüğü kısıtlı 2- Gözde, sevgili, en değerli
 2103. BAŞBAĞA birl. Baş/Bağa
 2104. BAŞBAY birl. Baş/bay
 2105. BAŞBOĞA birl. Baş/Boğa - Otmanoğullarının 24. Göbekten dip dedeleri
 2106. BAŞBUĞ Ordu komutanı, orgeneral
 2107. BAŞÇI Şef, lider - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2108. BAŞÇIL Şef, lider, önde gelen
 2109. BAŞDAŞ Denk, akran
 2110. BAŞDU Başta olan, önde giden - Kalmuk hanlarından
 2111. BAŞEL birl. Baş/İl. . yol gösterici, mihmandar
 2112. BAŞER birl. Baş/Er
 2113. BAŞGAK 1- Başkan, şef 2- Bir tatlı su balığı
 2114. BAŞGÖZ birl. Baş/Göz 1-Birleşik, ayrılmaz 2- Mec. Evlilik
 2115. BAŞGU Alnında beyaz lekesi olan at
 2116. BAŞHAN birl. Baş/Han
 2117. BAŞIL Önde giden, şef
 2118. BAŞKAL Emir, ferman
 2119. BAŞKAN Yönetici, şef, başta giden
 2120. BAŞKARA birl. Baş/Kara. . . mec. Set, acımasız, bir kişiliğe sahip olan kişi - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2121. BAŞKAYA birl. Baş/Kaya
 2122. BAŞKIR Başarı, muvaffakıyet
 2123. BAŞKÖRÜL birl. Baş/Görül - Kırgızların, Buğu ve Belek oymakları dip dedelerinden
 2124. BAŞKUL birl. Baş/Kul
 2125. BAŞKULA birl. Baş/Kula
 2126. BAŞKULİ birl. Baş/Kulu
 2127. BAŞKURT birl. Baş/Kurt - Halen Başkürdistan özerk cumhuriyeti adı altında Rusya federasyonuna bağlı olarak yaşamlarını sürdüren bir Türk boyu
 2128. BAŞKUT birl. Baş/Kut
 2129. BAŞLADAÇU Başlatıcı, yönetici, hakem
 2130. BAŞLAG Başlangıç, ilk
 2131. BAŞLAK 1- Başıboş, salınmış 2- başlangıç
 2132. BAŞLAMIŞ 1- Kararlı, çalışkan 2-Lider, lider olmuş - Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından
 2133. BAŞLIĞ Başı dik gururlu
 2134. BAŞLIK Yönetici, şef
 2135. BAŞNAK Başlıksız, tulgasız
 2136. BAŞOL birl. Baş/Ol
 2137. BAŞŞAD (Paşa) Ordu komutanı, general
 2138. BAŞTAN birl. Baş/Tan
 2139. BAŞTIN Selef, önceki
 2140. BAŞTINKİ Baştaki, öndeki, önder
 2141. BAŞTİMUR birl. Baş/Timur - Toktamış Han’ın komutanlarından
 2142. BAŞTUGAN birl. Baş/Doğan
 2143. BAŞTUĞ birl. Baş/Tuğ
 2144. BAŞTUTAR birl. Baş/Tutar , yönetici
 2145. BAŞVEREN Fedai sordum geçti
 2146. BAŞVERMİŞ Kurban, fedai - Safeviler dönemi, Azeri beylerinden
 2147. BATAK 1- Çamur, bataklık 2- Gizli, gömülü
 2148. BATAN (Batak) - Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu obasının dip dedelerinden
 2149. BATAY (Batu/Ay) - Çengiz Kaan dönemi, Karabudun kökenli komutanlardan
 2150. BATBAY (Batubay) birl. Batu/Bay - Bulgar hanlarından
 2151. BATI Batı yönü
 2152. BATIGAN Batan
 2153. BATIBAY birl. Batı/Bay
 2154. BATIŞAD birl. Batı/Şad - Göktürk ve Uygur ordularında, batı kanadının komutanlarına verilen ünvan
 2155. BATIM 1- Batma boyu, boy, derinlik 2- Sivri bir aletin saplanması
 2156. BATIR Batur’un şive farkıyla söylenmiş biçimi - Kırgız beylerinden
 2157. BATMAZ 1-Diri, mücadeleci 2- Vücuduna sivri ve kesici aletler işlemez
 2158. BATMAZ NOYAN birl. Batmaz/Noyan - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2159. BATO Batu - Kuman hanlarından
 2160. BATRAK (Batırak) Mızrak, kargı
 2161. BATSIK 1- Bastıran, yanaştıran 2- gün batısı, batı
 2162. BATU 1-Güçlü, yenilmez, gücüne dayanılmaz 2- Dayanıklı, metin 3- gün batısı
 2163. BATU ALP birl. Batu/Alp Kulagu Han’ın torunu
 2164. BATU AY birl. Batu/Ay
 2165. BATUBAYANHAN birl. Batu/Bayan/Han - Bulgar hanlarından
 2166. BATU HAN birl. Batu/Han - Çengiz Kaan’ın torunu, Cuci Han’ın oğlu ve Altınordu devletinin kurucusu, Rusya, Macaristan, Ukrayna, Polonya’yı fetheden ve sınırlarını Almanya’ya kadar götüren, Türk tarihinin ünlü simalarından olan kişi
 2167. BATU KAĞAN birl. Batu/Kağan
 2168. BATU ŞAD birl. Batu/Şad
 2169. BATUBAY birl. Batu/Bay - Bulgar hanlarından
 2170. BATUBEĞ birl. Batu/Bey - Nogay hanlarından Turgay han’ın oğlu
 2171. BATUBEK birl. Batu/Bey
 2172. BATUER birl. Batu/Er
 2173. BATUGA 1- Batu, kahraman 2- Gizli, gizlenmiş - Öketay Kaan dönemi komutanlarından
 2174. BATUK Batu - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2175. BATUKAN birl. Batu/Kan
 2176. BATUR Bagatur, Kahraman - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2177. BATUR HAN birl. Batur/Han
 2178. BATURALP birl. Batur/Alp
 2179. BATURAY birl. Batur/Ay
 2180. BATURGAN 1- Saklayan, gizleyen, gizli 2- Batıran, saplayan
 2181. BATUT Gizli, saklı
 2182. BAVIRGAN 1- Şefkatli, koruyucu 2- Bağıran, nara atan
 2183. BAY Varlık, zenginlik, egemenlik, erklik, üstünlük, bolluk sözcüklerinin tümünü içeren önemli bir ad. Türk adlarının önemli birleşiklerinden başka sözcüklerle kullanılabilen, kullanılan sözcüğü bütünleyip, güçlendiren, hem başa gelerek hem de sona gelerek kullanılabilen bir ad.
 2184. BAYA Bay, baylanmış, zenginleşmiş
 2185. BAYATARKAN birl. Bavya/Tarkan - sarı Türgişler devleti bey ve komutanlarından
 2186. BAY BAGATUR birl. Bay/Bagatur
 2187. BAY DİRLİG birl. Bay/Dirlik
 2188. BAY HAN birl. Bay/Han
 2189. BAY HANIM birl. Bay/Hanım
 2190. BAYABA birl. Bay/Aba
 2191. BAYABI birl. Bay/Abı
 2192. BAYACAR birl. Bay/Acar
 2193. BAYACUN birl. Bay/Acun
 2194. BAYAÇKI birl. Bay/Açkı
 2195. BAYAGUN birl. Bay/Avun
 2196. BAYAK Selef, daha önceki
 2197. BAYAKBEK birl. Bayak/Bek - Abbasiler (9. yz) dönemi Mısır askeri valilerinden
 2198. BAYAK TİMUR birl. Bayak/Timur - 1- Cuci Buğa Han’ın oğullarından 2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2199. BAYAKUL birl. Bay’a/Kul
 2200. BAYALAN birl. Bay/Alan
 2201. BAYALDI birl. Bay/Aldı
 2202. BAYALMIŞ birl. Bay/Almış
 2203. BAYALP birl. Bay/Alp
 2204. BAYALTAN birl. Bay/Altan
 2205. BAYALTAY birl. Bay/Altay
 2206. BAYALTUN birl. Bay/Altun
 2207. BAYAN (Muyan, buyan) 1- Kalıcılık, sonsuzluk 2- Baht, mutluluk 3- Zenginlik, güçlülük, erklik 4- eski dönem Tanrı sıfatlarından 5- Uygur kağanlarının ünvanlarından - Babür Han’ın bey ve komutanlarından (Bavyam Şeyh)
 2208. BAYAN BEGÜM birl. Bayan/Begüm
 2209. BAYAN BİGE birl. Bayan/Bige
 2210. BAYAN BUGA birl. Bayan/Boğa
 2211. BAYAN ÇUR KAĞAN birl. Bayan/Çur/J, Kağan - Uygur kağanlarından
 2212. BAYAN HAN birl. Bayan/Han - 1- Avar hanlarından 2- Bulgar hanlarından 3- Çengiz Kaan’ın torunu ve Sabutay’ın yetiştirdiği komutan
 2213. BAYAN KAĞAN birl. Bayan/Kağan - . (Bayan han)Avar hanlarından
 2214. BAYAN KULİ birl. Bayan/Kulu
 2215. BAYAN KULU HAN birl. Bayan/Kulu/Han - Çağatay hanlarından
 2216. BAYAN SALUR birl. Bayan/Salur - Çağatay Han dönemi komutanlarından
 2217. BAYANA birl. Bay/Ana - Altay destanlarında adı geçen bir tanrıça
 2218. BAYANAY birl. Bayan/Ay
 2219. BAYANÇAR birl. Bayan/Çur - Şeyban Han’ın oğullarından
 2220. BAYANDUR birl. Bayan/Dur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2221. BAYANIL birl. Bay/Anıl
 2222. BAYANSAR birl. Bayan/Sar sarmaktan. . - Şeyban han’ın oğullarından
 2223. BAYANTURA birl. Bayan/Dura
 2224. BAYAPA birl. Bay/Apa
 2225. BAYAR Ulu, yüce, kudretli, celil. . . Tanrı sıfatlarından - 1- Türkiye Cumhuriyetinin, üçüncü Cumhurbaşkanı 2- Bulgar hanlığı dönemi, soyluluk ve üstün vasıflı yöneticiler için verilen bir unvan
 2226. BAYARAL birl. Bay/Aral
 2227. BAYARSLAN birl. Bay/Arslan
 2228. BAYASIT (Bayezit)
 2229. BAYAŞGIN birl. Bay/Aşkın
 2230. BAYAT Tanrı sıfatlarından , . . 1- Devletli, kısmetli 2- Kadim, ezeli - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2231. BAYAT KARA birl. Bayat/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2232. BAYATA birl. Bay/Ata
 2233. BAYATLI Devletli, bahtı açık, muktedir
 2234. BAYATLUĞ (Bayatlı)
 2235. BAYAVUT (Bayagut) Varlıklı, muktedir - Moğol oymaklarından ve bu oymağın kurucu beyi
 2236. BAYAYDIN birl. Bay/Aydın
 2237. BAYAZIT (Bayezit) - Babür Han dönemi beylerinden
 2238. BAYBAKAN birl. Bay/Bakan
 2239. BAYBAKTI birl. Bay/Baktı - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 2240. BAYBAL birl. Bay/Bal
 2241. BAYBALA birl. Bay/Bala
 2242. BAYBARS birl. Bay/Bars - Mısır-Türk kölemenleri hanlarından (Bu ad ile aynı sülalede iki kişi vardır. Asıl ünlü ve ulu olanı 1. Baybars Han’dır. Kıpçak kökenli bir köle olarak Mısır’a getirilmiş, ancak büyük mücadele ve kişilik özellikleriyle devletin başına geçmiştir. )
 2243. BAYBASAN birl. Bay/Basan
 2244. BAYBASTI birl. Bay/Bastı
 2245. BAYBAŞ birl. Bay/Baş
 2246. BAYBAŞAT birl. Bay/Başat
 2247. BAYBATU birl. Bay/Batu
 2248. BAYBATUR birl. Bay/Batur
 2249. BAYBAYIK birl. Bay/Bayık
 2250. BAYBEK birl. Bay/Bey - 1- Tolunoğulları dönemi, Mısır valisi ve komutanı 2- Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Aday, Bayoğlu ve Karasakal oymakları dip dedelerindendir.
 2251. BAYBERK birl. Bay/Berk
 2252. BAYBERKE birl. Bay/Berke
 2253. BAYBIÇAK birl. Bay/Bıçak
 2254. BAYBİÇE birl. Bay/Biçe
 2255. BAYBİÇEN birl. Bay/Biçen - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Banıçiçek’in babası)
 2256. BAYBİÇER birl. Bay/Biçer
 2257. BAYBİGE birl. Bay/Bike
 2258. BAYBİLEN birl. Bay/Bilen
 2259. BAYBİLGE birl. Bay/Bilge
 2260. BAYBİLGEN birl. Bay/Bilgen
 2261. BAYBİLİG birl. Bay/Bilig
 2262. BAYBİLİR birl. Bay/Bilir
 2263. BAYBİRDİ birl. Bay/Verdi
 2264. BAYBOĞA birl. Bay/Boğa
 2265. BAYBORA birl. Bay/Bora
 2266. BAYBOY birl. Bay/Boy
 2267. BAYBÖRİ birl. Bay/Böri - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Bayındır Han’ın babası)
 2268. BAYBÖRK birl. Bay/Börk
 2269. BAYBUDAK birl. Bay/Budak
 2270. BAYBUDAR birl. Bay/Budar
 2271. BAYBUDUN birl. Bay/Budun
 2272. BAYBUGA birl. Bay/Boğa
 2273. BAYBUĞU birl. Bay/Buğu
 2274. BAYBUKA birl. Bay/Boğa
 2275. BAYBUKAY birl. Bay/Bugay
 2276. BAYBUYRUK birl. Bay/Buyruk
 2277. BAYBÜRE (Bayböri) - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2278. BAYCEBE birl. Bay/Cebe
 2279. BAYCOLAY birl. Bay/Colay
 2280. BAYÇA Varlıklı, muktedir - Peçenekler devleti komutanlarından
 2281. BAYÇAĞ birl. Bay/Çağ
 2282. BAYÇAĞAN birl. Bay/Çağan
 2283. BAYÇAĞIL birl. Bay/Çağıl
 2284. BAYÇAĞRI birl. Bay/Çağrı
 2285. BAYÇAKA birl. Bay/Çaka
 2286. BAYÇAKIN birl. Bay/Çakın
 2287. BAYÇAKTI birl. Bay/Çaktı
 2288. BAYÇAVLI birl. Bay/Çavlı
 2289. BAYÇEKEN birl. Bay/Çeken
 2290. BAYÇELİK birl. Bay/Çelik
 2291. BAYÇERİ birl. Bay/Çeri
 2292. BAYÇİÇEK birl. Bay/Çiçek
 2293. BAYÇU NOYAN birl. Bayçu/Noyan - Öketay Kaan’ın komutanlarından
 2294. BAYÇU (Baycu) Varlıklı, devletli - İlhanlılar dönemi komutanlarından
 2295. BAYÇURA birl. Bay/Çura
 2296. BAYDAK 1- Bağımsız, hür 2- Bekar
 2297. BAYDAKI (Baydak) - Kırgız beylerinden
 2298. BAYDAKUL birl. Baydu/Kul - Kırgız beylerinden
 2299. BAYDAL birl. Bay/Dal
 2300. BAYDALI birl. Bay/dalı
 2301. BAYDAN 1- Cömert, eli açık 2- Şık, yakışıklı - Yakut destanlarında adı geçen bir bey
 2302. BAYDAR Varlıklı, muktedir, egemen
 2303. BAYDAR HAN birl. Baydar/Han - Altınordu hanlarından (Batu Han’ın oğlu)
 2304. BAYDEĞER birl. Bay/Değer
 2305. BAYDEMİR birl. Bay/Demir - Uygur kağanlığı dönemi komutanlarından
 2306. BAYDENİZ birl. Bay/Deniz
 2307. BAYDERİN birl. Bay/Derin
 2308. BAYDEVİR birl. Bay/Devir
 2309. BAYDİLEK birl. Bay/Dilek
 2310. BAYDİLER birl. Bay/Diler
 2311. BAYDİREK birl. Bay/Direk
 2312. BAYDİREN birl. Bay/Diren
 2313. BAYDİRGE birl. Bay/Dirge
 2314. BARDİRLİG birl. Bay/Dirlik
 2315. BAYDOĞA birl. Bay/Doğa
 2316. BAYDOĞAN birl. Bay/Doğan
 2317. BAYDOĞDU birl. Bay/Doğdu
 2318. BAYDOĞMUŞ birl. Bay/Doğmuş
 2319. BAYDOĞU birl. Bay/Doğu
 2320. BAYDOLU birl. Bay/Dolu
 2321. BAYDOLUN birl. Bay/Dolun
 2322. BAYDÖNDÜ birl. Bay/Döndü
 2323. BAYDÖNÜM birl. Bay/Dönüm
 2324. BAYDU Egemen, varlıklı, devletli
 2325. BAYDU HAN birl. Baydu/Han - 1- Çağatay hanlarından ve Çağatay Han’ın oğlu 2- Oğuznamede adı geçen, Tatar Han’ın oğlu
 2326. BAYDU İLHAN birl. Baydu/İlhan - İlhanlı hanlarından
 2327. BAYDUMAN birl. Bay/Duman
 2328. BAYDUR birl. Bay/Dur - 1- Çağatay Han’ın oğullarından 2- Dede Korkut dönemi İçoğuz beylerinden
 2329. BAYDURA birl. Bay/Dura
 2330. BAYDURAK birl. Bay/Durak
 2331. BAYDURAN birl. Bay/Duran
 2332. BAYDURDU birl. BayDurdu
 2333. BAYDURSUN birl. Bay/Dursun
 2334. BAYDURUK birl. Bay/Duruk
 2335. BAYDURUL birl. Bay/Durul
 2336. BAYDURUM birl. Bay/Durum
 2337. BAYDURUŞ birl. Bay/Duruş
 2338. BAYDUY birl. Bay/Duy
 2339. BAYDUYAR birl. Bay/Duyar
 2340. BAYDUYUL birl. Bay/Duyul
 2341. BAYDUYUM birl. Bay/Duyum
 2342. BAYDÜREN birl. Bay/Düren
 2343. BAYDÜZ birl. Bay/Düz
 2344. BAYDÜZE birl. Bay/Düze
 2345. BAYDÜZEN birl. Bay/Düzen
 2346. BAYELÇİ birl. Bay/Elçi
 2347. BAYELÇİN birl. Bay/Elçin
 2348. BAYER birl. Bay/Er
 2349. BAYERCE birl. BayErce
 2350. BAYERDEM birl. Bay/Erdem
 2351. BAYERDİ birl. Bay/Erdi
 2352. BAYEREN birl. Bay/Eren
 2353. BAYERGİ birl. Bay/Ergi
 2354. BAYERGİN birl. Bay/Ergin
 2355. BAYERKİN birl. Bay/Erkin
 2356. BAYERMİŞ birl. Bay/Ermiş
 2357. BAYERSİN birl. Bay/Ersin
 2358. BAYERTİN birl. Bay/Ertin
 2359. BAYERTİNGÜ birl. Bay/Ertingü
 2360. BAYESEN birl. Bay/Esen
 2361. BAYESİ birl. Bay/Esi
 2362. BAYESİM birl. Bay/Esim
 2363. BAYESİN birl. Bay/Esin
 2364. BAYEŞKİN birl. Bay/Eşkin
 2365. BAYETMİŞ birl. Bay/Etmiş
 2366. BAYEZEN birl. Bay/Ezen
 2367. BAYEZGİ birl. Bay/Ezgi
 2368. BAYEZİT birl. Bay/Ezit - Otmanlılar devletinde bu ad ile iki padişah vardır. 2- Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 2369. BAYGEÇEN birl. Bay/Geçen
 2370. BAYGEÇTİ birl. Bay/Geçti
 2371. BAYGELDİ birl. Bay/Geldi - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2372. BAYGELE birl. Bay/Gele
 2373. BAYGEZ birl. Bay/Gez
 2374. BAYGIN Kendinden geçmiş
 2375. BAYGİZ birl. Bay/Giz
 2376. BAYGİZER birl. Bay/Gizer
 2377. BAYGÖÇEN birl. Bay/Göçen
 2378. BAYGÖÇER birl. Bay/Göçer
 2379. BAYGÖKÇE birl. Bay/Gökçe
 2380. BAYGÖKÇEK birl. Bay/Gökçek
 2381. BAYGÖKÇEN birl. Bay/Gökçen
 2382. BAYGÖNE birl. Bay/Göne
 2383. BAYGÖNENÇ birl. Bay/Gönenç
 2384. BAYGÖNÜL birl. Bay/Gönül
 2385. BAYGÖR birl. Bay/Gör
 2386. BAYGÖREN birl. Bay/Gören
 2387. BAYGÖRGEN birl. Bay/Görgen
 2388. BAYGÖRGÜN birl. Bay/Görgün
 2389. BAYGÖRÜN birl. Bay/Görün
 2390. BAYGUN (Baygın)
 2391. BAYGUT birl. Bay/Kut
 2392. BAYGUTALP birl. Bay/Kut/Alp - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2393. BAYGÜÇ birl. Bay/Güç
 2394. BAYGÜLEÇ birl. Bay/Güleç
 2395. BAYGÜLEN birl. Bay/Gülen
 2396. BAYGÜN birl. Bay/Gün
 2397. BAYGÜR birl. Bay/Gür
 2398. BAYGÜRÜL birl. Bay/Gürül
 2399. BAYGÜVEN birl. Bay/Güven
 2400. BAYHAN birl. Bay/Han
 2401. BAYHUN birl. Bay/Hun
 2402. BAYIK 1- Varlıklı, egemen 2- Usta, eli yatkın 3- Doğru sözlü, saygılı, güvenilir
 2403. BAYIN Çekici, güzel, yakışıklı - Kotun Türklerinin dip dedelerinden
 2404. BAYINDIR Güçlü, varlıklı, egemen - Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 2405. BAYINDUR HAN birl. Bayındır/Han - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir Oğuz beyi
 2406. BAYINDUR (Bayındır) - 1-Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri 2- Akkoyunlular devleti komutanlarından
 2407. BAYIR Yamaç
 2408. BAYIRKAN birl. Bayır/Kan - Altay destanlarında adı geçen bir hanım
 2409. BAYIRLI - Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 2410. BAYIŞIK birl. Bay/Işık
 2411. BAYITMIŞ Zengin, kudret sahibi
 2412. BAYİLÇİ birl. Bay/İlçi
 2413. BAYİLER birl. Bay/İler
 2414. BAYİLHAN birl. Bay/İlhan
 2415. BAYİLKİN birl. Bay/İlkin
 2416. BAYİNAL birl. Bay/İnal - Kıpçak hanlarından Şeyban Han’ın oğlu
 2417. BAYİNAN birl. Bay/İnan
 2418. BAYİNANÇ birl. Bay/İnanç
 2419. BAYİZGEN birl. Bay/İzgen
 2420. BAYİZLER birl. Bay/İzler
 2421. BAYKA Toy, şölen, şenlik
 2422. BAYKAÇMAS birl. Bay/Kaçmaz
 2423. BAYKAĞAN birl. Bay/Kağan
 2424. BAYKAL 1-birl. Bay/Kal kalmak olan 2- Bay/Köl (Göl)
 2425. BAYKAM birl. Bay/Kam
 2426. BAYKAN birl. Bay/Kan
 2427. BAYKARA birl. Bay/Kara - Ünlü bilgin, astronom, filozof, Timur Kürkan Han’ın torunlarından
 2428. BAYKESEN birl. Bay/Kesen
 2429. BAYKIN birl. Bay/Kın
 2430. BAYKINALP birl. Baykın/Alp
 2431. BAYKIR birl. Bay/Kır
 2432. BAYKIRAN birl. Bay/Kıran
 2433. BAYKIVAN birl. Bay/Kıvan
 2434. BAYKIZ birl. Bay/Kız
 2435. BAYKIZIL birl. Bay/Kızıl
 2436. BAYKOCA birl. Bay/Koca - Otman Bey’in yeğenlerinden
 2437. BAYKOÇ birl. Bay/Koç
 2438. BAYKON birl. Bay/Kon. . Konmaktan. . .
 2439. BAYKONAK birl. Bay/Konak
 2440. BAYKONAR birl. Bay/Konar
 2441. BAYKONDU birl. Bay/Kondu
 2442. BAYKONUR birl. Bay/Konur - Kazak hanlığı dönemi, bilgin ve astronomlardan
 2443. BAYKÖL birl. Bay/Göl
 2444. BAYKÖMEN birl. Bay/Kömen
 2445. BAYKUL birl. Bay/Kul
 2446. BAYKULA birl. Bay/Kula
 2447. BAYKULU birl. Bay/Kulu
 2448. BAYKUMAN birl. Bay/Kuman
 2449. BAYKURGAN birl. Bay/Kurgan
 2450. BAYKURT birl. Bay/Kurt
 2451. BAYKUT birl. Bay/Kut
 2452. BAYKUTAL birl. Bay/Kutal
 2453. BAYKUTAN birl. Bay/Kutan
 2454. BAYKÜL birl. Bay/Kül
 2455. BAYLA Varlıklı, refah içinde olan
 2456. BAYLA BAĞA TARKAN birl. Bayla/Bağa/Tarkan - İlteriş Kutluk Kağan’ın yakın yoldaşı ve komutanlarından
 2457. BAYLAK Rahat, refah içinde
 2458. BAYLAM 1- Azim, kararlılık 2- Demet, bağ
 2459. BAYLAMIŞ Varlıklı, güçlü olmuş
 2460. BAYLAN Nazlı, şımarık
 2461. BAYLANIŞ İlişki, münasebet
 2462. BAYLIK 1- Varlık, Varlıklılık, güçlülük 2- Ganimet
 2463. BAYMAZ Mala mülke ilgi duymayan kişi - Öketay Kaan dönemi bey ve komutanlarından
 2464. BAYMUŞTU birl. Bay/Muştu
 2465. BAYNOYAN birl. Bay/Noyan
 2466. BAYOBA birl. Bay/Oba
 2467. BAYOGAN birl. Bay/Ogan
 2468. BAYOGUR birl. BAY/Oğur
 2469. BAYOGUT birl. Bay/Ogut
 2470. BAYOĞLU birl. Bay/Oğlu - Kazak oymaklarından ve bu oymağın kurucu beylerinden
 2471. BAYOĞUL birl. Bay/Oğul
 2472. BAYOĞUZ birl. Bay/Oğuz
 2473. BAYOK birl. Bay/Ok
 2474. BAYOKAN birl. Bay/Okan
 2475. BAYOLCAŞ birl. Bay/Olcaş
 2476. BAYOLCAY birl. Bay/Olcay
 2477. BAYONUK birl. Bay/Onuk
 2478. BAYOR birl. Bay/Or
 2479. BAYORALP birl. Bay/Oralp
 2480. BAYORAN birl. Bay/Oran
 2481. BAYORDA birl. Bay/Orda
 2482. BAYORUL birl. Bay/Orul
 2483. BAYOTAĞ birl. Bay/Otağ
 2484. BAYOZAN birl. Bay/Ozan
 2485. BAYÖĞDÜ birl. Bay/Öğdü
 2486. BAYÖĞER birl. Bay/Öğer
 2487. BAYÖĞÜT birl. Bay/Öğüt
 2488. BAYÖLMEZ birl. Bay/Ölmez
 2489. BAYÖRGEN birl. Bay/Örgen
 2490. BAYÖZ birl. Bay/Öz
 2491. BAYÖZBEK birl. Bay/Özbek
 2492. BAYÖZEN birl. Bay/Özen
 2493. BAYÖZER birl. Bay/Özer
 2494. BAYÖZLÜ birl. Bay/Özlü
 2495. BAYÖZMEN birl. Bay/Özmen
 2496. BAYPUSAT birl. Bay/Pusat
 2497. BAYRAÇ Varlıklı, zengin - Türkmenlerin Sarık oymağı dip dedelerinden
 2498. BAYRAK Varlık, varoluş, erklik, güç, ve bağımsızlık
 2499. BAYRAM Güzellik, mutluluk, sevinç, bolluk - Türkmenlerin, Yavmut oymağı dip dedelerinden
 2500. BAYRAM BEGÜM birl. Bayram/Begüm - Harzemşahlar dönemi, saray hanımlarından
 2501. BAYRAMHAN birl. Bayram/Han - . Babür Han dönemi beylerinden
 2502. BAYRI 1- Ezeli, kadim 2- emektar, tecrübe sahibi 3- Sonradan zaptedilip, yurda dahil edilen toprak
 2503. BAYRIHAN birl. Bayrı/Han - 1- Gazneliler devleti hanlarından 2- Alptekinliler devcleti hanlarından
 2504. BAYRIK Kısmet, baht, talih
 2505. BAYRIN Kadim, ezeli, eskiye dayalı - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2506. BAYRUK (Bayrık)
 2507. BAYSA Madalya
 2508. BAYSADAK birl. Bay/Sadak
 2509. BAYSAGUN birl. Bay/Sagun
 2510. BAYSAKIK birl. Bay/Sakık
 2511. BAYSAKIN birl. Bay/Sakın
 2512. BAYSAL 1- birl. Bay/Sal 2- Bolluk, rahatlık 3- Asayiş, sükunet
 2513. BAYSALLAR birl. Bay/Salar
 2514. BAYSALDI birl. Bay/Saldı
 2515. BAYSALUR birl. Bay/Salur
 2516. BAYSAN Yakışıklı, levent, gösterişli
 2517. BAYSANÇAR birl. Bay/Sançar
 2518. BAYSARU birl. Bay/Sarı
 2519. BAYSATI birl. Bay/Satı
 2520. BAYSAVUL birl. Bay/Savul
 2521. BAYSAVUN birl. Bay/Savun
 2522. BAYSAY birl. Bay/Say
 2523. BAYSAYAN birl. Bay/Sayan
 2524. BAYSAYAR birl. Bay/Sayar
 2525. BAYSAYIL birl. Bay/Sayıl
 2526. BAYSAYIN birl. Bay/Sayın
 2527. BAYSEVÜK birl. Bay/Sevük
 2528. BAYSEZEN birl. Bay/Sezen
 2529. BAYSEZİL birl. Bay/Sezil
 2530. BAYSEZİM birl. Bay/Sezim
 2531. BAYSIYIK birl. Bay/Sıyık - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Kara Giray oymağı dip dedelerinden
 2532. BAYSİN Zengillik, kudret
 2533. BAYSONER birl. Bay/Soner
 2534. BAYSOY birl. Bay/Soy
 2535. BAYSOYAT birl. Baysoy/At - Altay Türkleri Şor oymağı dip dedelerinden
 2536. BAYSOYLU birl. Bay/Soylu
 2537. BAYSU birl. Bay/Su
 2538. BAYSUN birl. Bay/Sun
 2539. BAYSUNALP birl. Baysun/Alp - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 2540. BAYSUNDU birl. Bay/Sundu
 2541. BAYSUNGUR birl. Bay/Sungur - Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden, Kurlas oymağı beylerinden
 2542. BAYSUNGUR HAN birl. Baysungur/Han - 1- Akkoyunlular devleti hanlarından 2- Timur Kürkan Han’ın torunlarından (Şahruk’un oğlu)
 2543. BAYŞAD birl. Bay/Şad
 2544. BAYŞIRAY birl. Bay/Şıray
 2545. BAYTAG Bolluk, çokluk, kalabalık - Kırgız oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 2546. BAYTAN birl. Bay/Tan
 2547. BAYTANER birl. Bay/Taner
 2548. BAYTANIL birl. Bay/Tanıl
 2549. BAYTANIR birl. Bay/Tanır
 2550. BAYTANIŞ birl. Bay/Tanış
 2551. BAYTANUK birl. Bay/Tanık
 2552. BAYTAPAN birl. Bay/Tapan
 2553. BAYTARIM birl. Bay/Tarım
 2554. BAYTAŞ birl. Bay/Taş - 1- Karahanlılar devleti Hanlarından (Satuk Buğra Han’ın oğlu) 2- Kaşgarlı Mahmud beyin dedesi
 2555. BAYTEBER birl. Bay/Teber
 2556. BAYTEKİN birl. Bay/Tekin - Selçuklular dönemi, Erbil atabeylerinden
 2557. BAYTEMİR birl. Bay/Demir
 2558. BAYTERİM birl. Bay/Terim
 2559. BAYTİGİN birl. Bay/Tigin
 2560. BAYTİLUN birl. Bay/Tilun
 2561. BAYTİMUR birl. Bay/Timur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2562. BAYTOGAN birl. Bay/Doğan
 2563. BAYTOK birl. Bay/Tok - Kırgızların Argın oymağı dip dedelerinden
 2564. BAYTOKUZ birl. Bay/Dokuz
 2565. BAYTOLUN birl. Bay/Tolun
 2566. BAYTORUL birl. Bay/Torul
 2567. BAYTOSUN birl. Bay/Tosun - Uygur kağanlığı dönemi bilginlerinden
 2568. BAYTÖRE birl. Bay/Töre
 2569. BAYTUĞ birl. Bay/Tuğ
 2570. BAYTUĞÇU birl. Bay/Tuğcu
 2571. BAYTUĞRUL birl. Bay/Tuğrul
 2572. BAYTULGA birl. Bay/Tulga
 2573. BAYTUMAN birl. Bay/Duman
 2574. BAYTUNÇ birl. Bay/Tunç
 2575. BAYTUR birl. Bay/Tur
 2576. BAYTURA birl. Bay/Dura
 2577. BAYTURAN birl. Bay/Duran
 2578. BAYTURSUN birl. Bay/Dursun - Kazak hanlığı dönemi ozanlarından
 2579. BAYTURU birl. Bay/Turu
 2580. BAYTUTAR birl. Bay/Tutar
 2581. BAYTUTAY birl. Bay/Tutay
 2582. BAYTUTUN birl. Bay/Tutun
 2583. BAYTUTUŞ birl. Bay/Tutuş
 2584. BAYTÜZ birl. Bay/Düz - Sevük Tekin’in komutanlarından
 2585. BAYUÇUR birl. Bay/Uçur
 2586. BAYUĞUR birl. Bay/Uğur
 2587. BAYUK Hazır, amade
 2588. BAYULAK birl. Bay/Ulak
 2589. BAYULAN birl. Bay/Ulan (İlun)
 2590. BAYULAŞ birl. Bay/Ulaş
 2591. BAYULUÇ birl. Bay/Uluç
 2592. BAYULUĞ birl. Bay/Ulu
 2593. BAYUMAN birl. Bay/Uman
 2594. BAYUMAR birl. Bay/Umar
 2595. BAYUR Cesur, gözükara
 2596. BAYURAN birl. Bay/Uran
 2597. BAYURKU birl. Bay/Urku - Uygur oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 2598. BAYUSLUĞ birl. Bay/Uslu
 2599. BAYUTKU birl. Bay/Utku
 2600. BAYUTMUŞ birl. Bay/Utmuş (yenmiş, muzaffer) - Uygur, yazıtlarında adı geçen bir bey
 2601. BAYUTUM birl. Bay/Utum
 2602. BAYUZ birl. Bay/Uz
 2603. BAYÜLGEN birl. Bay/Ülgen - Şamanist gelenekte insanlar arası ilişkilerle ilgilenen "mükafat tanrısı"
 2604. BAYÜLKEN (Bayülgen)
 2605. BAYÜN birl. Bay/Ün
 2606. BAYÜNAL birl. Bay/Ünal
 2607. BAYÜRKÜT birl. Bay/Ürküt
 2608. BAYVERDİ birl. Bay/Verdi
 2609. BAYVERİM birl. Bay/Verim
 2610. BAYVURAN birl. Bay/Vuran
 2611. BAYYİĞİT birl. Bay/Yiğit - Bir kırgız oymağı ve bu oymağın kurucu beylerinden
 2612. BAYYURT birl. Bay/Yurt
 2613. BAZ 1- Emin, güvenilir 2- Merkeze bağlanmış, sonradan katılmış
 2614. BAZ KAĞAN birl. Baz/Kağan - Dokuz Oğuzlar devleti kağanlarından
 2615. BAZBAY birl. Baz/Bay
 2616. BAZDA Hoş, latif, çekici
 2617. BAZIR Basar, baskıncı - Karahanlı, Satuk Buğra Han’ın babası
 2618. BAZMAN Tabi, bağlı, muti - Tolunoğulları dönemi bey ve komutanlarından
 2619. BECERİ (Beceriklik) Hüner, marifet, yeterlilik
 2620. BECET süs, makyaj, tezniyat
 2621. BEÇİRİK Becerik, beceri, marifet
 2622. BEÇKAN İpekten yapılmış sancak
 2623. BEDER Ziynet, mücevher
 2624. BEDİZ 1- Resim, heykel, nakış, bezek 2- Taşlara yontularak yapılan süsleme
 2625. BEDİZCİ Ressam , heykeltraş, nakışçı
 2626. BEDÜK Büyük, iri, cesim, ulu
 2627. BEGEÇ Beyliğe uygun olan
 2628. BEGEÇ ARSLAN birl. Begeç/Arslan - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2629. BEGEÇ ARSLAN TİGİN birl. Begeç/Arslan/Tigin - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2630. BEGEÇHANIM birl. Begeç/Hanım
 2631. BEGEN 1- beğeni, hoşluk 2- Şehzade, prens
 2632. BEGENÇE Şehzade, prens
 2633. BEGESİN Doğruluk, sevap, hayr
 2634. BEGİ 1- Yiğit, güçlü, 2- Eş- koca
 2635. BEGİL birl. Beğ/İl
 2636. BEGİSİ 1- Doğru, sevap 2- Beğenilen, imrenilen - Timur Kürkan Han’ın kızlarından
 2637. BEGÜM Hanımefendi, bayan, saygı duyulan hanım, eski Türkçe’de "beğ"’in tam olarak dişi karşılığı - Babür Han’ın hala kızlarından
 2638. BEGÜMTAY birl. Begüm/Tay
 2639. BEĞ Bey, varlık, erklik, güç, yöneticili toparlayıcılık, liderlik, soyluluk vb. anlamları içerir
 2640. BEĞARSLAN birl. Bey/Arslan
 2641. BEĞATA birl. Bey/Ata
 2642. BEĞBARS birl. Bey/Bars
 2643. BEĞBERİK birl. Beğ/Berik
 2644. BEĞBERİKMOĞOL birl. Beğberik/Moğol - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 2645. BEĞBOĞA birl. Bey/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2646. BEĞBORA birl. Bey/Bora
 2647. BEĞBÖRİ birl. Bey/Böri
 2648. BEĞCEĞİZ Beycik, Küçük bey
 2649. BEĞÇE Küçük bey
 2650. BEĞÇEK Küçük bey
 2651. BEĞÇUR birl. Bey/Çur - Göktürkler kapanı Kapgan Kağan’ın ünvanlarından
 2652. BEĞDAŞ Akran, eş, denk
 2653. BEĞDE 1- Azia, saygıdeğer 2- Adil, adaletli
 2654. BEĞDEMİR birl. Bey/Demir - Selçuklular dönemi Ahlat atabeylerinden
 2655. BEĞDEŞ Nazir, benzer
 2656. BEĞDİ Aziz, muterem, saygıdeğer - Oğuz kağan’ın torunu, Yıldız Han’ın oğlu
 2657. BEĞDİLİ Beğdi Han’a bağlı. . . 24 Oğuz boyundan biri
 2658. BEĞDOĞAN birl. Bey/Doğan - . . İdil Bulgarları hanlarından
 2659. BEĞDOĞDU birl. Bey/Doğdu - Gazneli Mahmud’un bey ve komutanlarından
 2660. BEĞDURDU birl. Bey/Durdu
 2661. BEĞDÜZ birl. Bey/Düz - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2662. BEĞDÜZ EMEN birl. Beğdüz/Emen (ruh, can) - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2663. BEĞEÇ 1- Beğliğe layık 2- Beğ çocuğu, küçük bey
 2664. BEĞENDİK Beğenilen - Kazakların, Ortayüz bölüğü Argın oymağı dip dedelerinden
 2665. BEĞENİ Hoşa giden, beğenilen
 2666. BEĞENMİŞ Hoşuna gitmiş
 2667. BEĞER Bayoğlu, prens, şehzade
 2668. BEĞHAN birl. Bey/Han
 2669. BEĞKONDU birl. Bey/Kondu - Çengiz Kaan’ın torunlarından, Sibir Hanlarından
 2670. BEĞKULU birl. Bey/Kulu - Çağatay hanlarından
 2671. BEĞKUT birl. Bey/Kut
 2672. BEĞLEN Bey soyundan olan
 2673. BEĞLİK Beylik, beyliğe uygun olan
 2674. BEĞMOĞOL birl. Beğ/Moğol - Babür Han’ın komutanlarından
 2675. BEĞREK Beyrek, bey çocuğu, küçük bey
 2676. BEĞSARI birl. Beğ/Sarı - Babür Han’ın komutanlarından
 2677. BEĞSÜLEN birl. Beğ/Sülün, selen, selin - Çağatay Han’ın ilk hanımı
 2678. BEĞŞAD birl. Bey/Şad
 2679. BEĞTAŞ birl. Beğ/Taş - Selçuklular dönemi beylerinden
 2680. BEĞTEMİR birl. Bey/Demir
 2681. BEĞTİGİN birk, l. Bey/Tigin
 2682. BEĞTİMUR birl. Bey/Timur
 2683. BEĞTÖRE birl. Bey/Töre
 2684. BEĞTUR birl. Bey/Dur - Karahanlılar dönem komutanlarından
 2685. BEĞTURMUŞ birl. Bey/Durmuş
 2686. BEĞTÜZÜN birl. Bey/Tüzün
 2687. BEĞYİĞİT birl. Bey/Yiğit
 2688. BEK 1- Bey, beğ 2- Pek, sıkı - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 2689. BEKAĞUL birl. Bek/Avul - Babür Han’ın komutanlarından
 2690. BEKBEGEÇ birl. Bek/Begeç - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 2691. BEK GAZAN birl. Bek/Kazan - Türkmenlerin Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 2692. BEK SAKAR birl. Bek/Sakar - Türkmenlerin, Salur ve Yalvaç oymakları dip dedelerinden
 2693. BEKDOĞMUŞ birl. Bek/Doğmuş
 2694. BEKEÇ (Beğeç)
 2695. BEKEM Bey, beyim
 2696. BEKEÇTEKİN birl. Bekeç/Tekin - Harzemşahlar dönemi beylerinden
 2697. BEKEN Dayanıklı, metin
 2698. BEKER birl. Bek/Er
 2699. BEKET Kuvvet, dayanıklılık
 2700. BEKİ 1- Yiğit, güçlü 2- Eş, koca 3- Şaman, baş şaman
 2701. BEKİK Güvenli, iyi korunan
 2702. BEKİL birl. Bek/İl - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2703. BEKİM Azimli, kararlılık
 2704. BEKİZ birl. Bek/İz - Timur Kürkan Han’ın torunu, Miran Şah’ın oğlu
 2705. BEKİZ AKA birl. Bekiz/Aka Timur Kürkan Han’ın kız torunu, Şahruk’un kızı
 2706. BEKSARU birl. Bek/Sarı - Baybars Han dönemi bey ve komutanlarından
 2707. BEKTAN birl. Bek/Tan
 2708. BEKTEMİR birl. Bek/Demir - Türkmenlerin Çavdur oymağı dip dedelerinden
 2709. BEKTOĞAN birl. Bek/Doğan
 2710. BEKTUR (Bektura) birl. Bek/Tur. Tura - Çengiz Kaan’ın babası bir, anası ayrı olan kardeşlerinden
 2711. BEKTOĞDI birl. Bek/Doğdu
 2712. BEKTURSUN birl. Bek/Dursun - Kırgız oymak beylerinden
 2713. BEL 1- Bilgi, bilim 2- Belirti, iz, damga 3- Tarlanın orta yeri 4- l, iki dağın arasındaki geçit - Eski dönem Tanrı sıfatlarından
 2714. BELÇİN Belirti, iz, damga
 2715. BELÇİR birl. Bel/Çur - Kuman hanlığı dönemi komutanlarından
 2716. BELDEK İz, işaret, emare
 2717. BELEK 1- Kılavuz, rehber 2- hediye, 3-Kundak bezi - 1- Artukoğulları dönemi Diyarbakır valisi 2- Kırgızların, Togay, Bugu oymakları dip dedelerinden
 2718. BELEN 1- Bilen, alim 2- Geçit 3- Sırt, tepe, dağ yolu
 2719. BELER birl. Bel/Er - Atilay Han’ın dip dedelerinden
 2720. BELET Belge, delil
 2721. BELGE Belge, doküman, delil
 2722. BELGE TEKİN birl. Belge/Tekin - Gazneliler dönemi komutanlarından
 2723. BELGE TİGİN birl. Belge/Tigin
 2724. BELGİ 1- Belge 2- Bilgi 3- Fark, farklılık, ayırt, alamet
 2725. BELGİN Belirgin, net, açık
 2726. BELGİTAY birl. Belgi/Tay - Çengiz Kaan’ın yakın yoldaşlarından
 2727. BELGÜ 1- Belge 2- Sınır taşı, sınır toprağı 3- Yüzük taşı, nişane
 2728. BELGÜNAY birl. Belgin/Ay
 2729. BELGÜTAY birl. Belgü/Tay - Çengiz Kaan’ın baba bir ana ayrı, kardeşlerinden
 2730. BELİK 1- Doruk, zirve, şahika 2- Saç örgüsü
 2731. BELLEK Hafıza
 2732. BELTEKİN birl. Bel/Tekin - Batı Hunları dönemi komutanlarından
 2733. BELTİR (beltiri)
 2734. BELTİRİ birl. Bel/Diri - Altay Türkleri eski oymak beylerinden
 2735. BENEK 1- Armağan, hediye 2- Bakır para 3- İşlemeli kumaş - Farsçadaki benek ile ad benzerliği var. Anlamları farklı
 2736. BENGİ Bengü, mengü sonsuz, sonsuzluk, ebediyet, ebedi
 2737. BENGİAY birl. Bengi/Ay
 2738. BENGİBAY birl. Bengi/Bay
 2739. BENGİLİK Sonsuzluk
 2740. BENGİSAN birl. Bengi/San
 2741. BENGİSU birl. Bengi/Su
 2742. BENGÜ Bengi, mengü
 2743. BENGÜ ÇİÇEK birl. Bengü/Çiçek
 2744. BENGÜ HAN birl. Bengü/Han
 2745. BENGÜ KAYA birl. Bengü/Kaya
 2746. BENGÜTAŞ birl. Bengü/Taş
 2747. BENGÜTÖRE birl. Bengü/Töre
 2748. BENGÜER birl. Bengü/Er
 2749. BENGÜTUĞ birl. Bengü/Tuğ
 2750. BENİCE Sonsuzluk, sonsuzluğa giden
 2751. BENK Muhkem, iyi korunan
 2752. BENLİ Yüzünde bei olan
 2753. BENLİ TİMUR birl. Benli/Timur - Kulagu Han’ın kardeşi
 2754. BERDİ Verdi, Kutsal güçler tarafından yollanan. .
 2755. BERDİBEK birl. Berdi/Bek
 2756. BERDİHAN birl. Berdi/Han - Altınordu hanlarından
 2757. BERDİSU birl. Berdi/Su
 2758. BEREGEN Eli açık, cömert, verici
 2759. BERENDEY (berentay) birl. Beren/Tay
 2760. BERGE 1- Vergi 2- Berke, kamçı, değnek - Kıpçak hanlarından (Yadigar Han’ın oğlu)
 2761. BERGİ 1- Vergi 2- Eli açık, cömert
 2762. BERGİLİK Doğal, tabi
 2763. BERGÜ (Bergi)
 2764. BERİK 1-Berk, sağlam, gürbüz, dayanıklı 2- Cömert, eli açık
 2765. BERİL Verici, cömert, eli açık, fedakar
 2766. BERİN Veren, cömert - Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Saçmaz oymaklarının dip dedelerinden
 2767. BERİŞ Veriş, hibe - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 2768. BERİŞBEK birl. Beriş/Bek
 2769. BERK 1- Katı, sıkı, sağlam, dayanıklı 2- Şiddet, şiddetlilik 3- Korunan, muhkem 4- Yıldırım
 2770. BERKANT birl. Berk/Ant - Altay dağları cıvarında bir başka dağın adı
 2771. BERKAY birl. Berk/Ay - Altınordu Hanlarından
 2772. BERKBEĞ birl. Berk/Bey
 2773. BERKBOĞA birl. Berk/Boğa
 2774. BERKÇUR birl. Berk/Çur
 2775. BERKE 1- Kamçı, değnek 2- Dövme 3- Naz, işve - Peçenekler dönemi bey ve komutanlarından
 2776. BERKE HAN birl. Berke/Han - Çengiz Kaan’ın torunlarından Cuci han’ın oğlu ve Batu Han’ın kardeşi. (Müslüman olduktan sonra adını "Bereket Han" olarak değiştirmiştir. . . !)
 2777. BERKEBAY birl. Berke/Bay
 2778. BERKEM Düşmana karşı iyi korunan yer, müstahkem mevki
 2779. BERKEY (Berke)
 2780. BERKHAN birl. Berk/Han - Peçenekler devleti hanlarından
 2781. BERKİN Güçlü, güçlendirilmiş
 2782. BERKİŞ birl. Berk/İş
 2783. BERKİT Güçlü, güçlendirilmiş, muhkem - Kıpçak hanlığı dönemi beylerinden
 2784. BERKKAN birl. Berk/Kan
 2785. BERKLİĞ Berkli, güçlü, dayanıklı
 2786. BERKOL birl. Berk/Ol
 2787. BERKSAN birl. Berk/San
 2788. BERKSOY birl. Berk/Soy
 2789. BERKUK Sert, cesur, dayanıklı - Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2790. BERKYARUK birl. Berk/Yaruk - Selçuklular Hanlarından Alparslan Han’ın torunu, Sançar Han’ın oğlu (Bazı tarihçilerin kayıtlarında "Börk Yaruk" olarak ta yazılmış bir ad olmasına rağmen her ikisi de çok güzel ve kabul görülen adlardır. )
 2791. BERKYİR birl. Berk/Yer (Toprak) - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2792. BERMEK Vermek, veriş
 2793. BERŞE Odun kömürü, kül
 2794. BERTAY birl. Ver/Tay
 2795. BESEN Bezen, süs, makyaj, gösteriş
 2796. BESEN TEKİN birl. Besen/Tekin - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2797. BETİK (Bitiğ, bitik) Yazılı kağıt, mektup
 2798. BEY(Beğ)
 2799. BEY ARSLAN birl. Bey/Arslan - Karahanlılar dönemi komutanlarından
 2800. BEY BEYREK birl. Bey/Beyrek - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2801. BEYBOĞA birl. Bey/Boğa
 2802. BEYDEMİR birl. Bey/Demir - Selçuklular dönemi Ahlat beylerinden
 2803. BEYDOĞAN birl. Bey/Doğan - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2804. BEYKULA birl. Bey/Kula
 2805. BEYBUT Barış, sulh
 2806. BEYÇUR birl. Bey/Çur - Selçuklular dönemi Halep beylerinden
 2807. BEYDAŞ (Beytaş)
 2808. BEYDOĞMUŞ birl. Bey/Doğmuş
 2809. BEYDUR birl. Bey/Dur
 2810. BEYDÜZ birl. Bey/Düz - Koço Uygurlarının, resmi yazışmalarında adı geçen bir bey
 2811. BEYGE Bike, küçük hanım
 2812. BEYGU Bir şahşn türü - Çağrı ve Tuğrul beylerin amcazadelerinden
 2813. BEYHAN birl. Bey/Han - Uygur hanlarından (Gazneli Mahmud’un kaynatası)
 2814. BEYİZ birl. Bey/İz
 2815. BEYKAN birl. Bey/Kan
 2816. BEYKOCA birl. Bey/Koca - Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2817. BEYKUL birl. Bey/Kul
 2818. BEYKULU birl. Bey/Kulu - Kırgız beylerinden
 2819. BEYLEM Buket, demet, çiçek demeti
 2820. BEYLEN Beyli, beye bağlı - Divanı Lugati Türk’de adı geçen bir Karahanlı beyi
 2821. BEYNEN beğenen - Kırgız oymak beylerinden
 2822. BEYOĞUL birl. Bey/Oğul
 2823. BEYREK 1- Tim, müfreze 2- Merkez ordu, ordugah
 2824. BEYRU (Bayrı) 1- Ezeli, başlangıçsız 2- Emektar, tecrübeli
 2825. BEYSU birl. Bey/Su
 2826. BEYSU MENGÜ birl. Beysu/Mengü - Çağatay Han’ın torunlarından
 2827. BEYSUN birl. Bey/Sun - Çağatay Han’ın kız torunlarından
 2828. BEYSUNGU birl. Bey/Sungu
 2829. BEYTAN birl. Bey/Tan
 2830. BEYTEKİN birl. Bey/Tekin - Selçuklular dönemi Erbil atabeylerinden
 2831. BEYTEMİR birl. Bey/Demir - Selçuklular dönemi komutanlarından
 2832. BEYTİMUR birl. Bey/Timur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2833. BEYTOSUN birl. Bey/Tosun - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2834. BEYTÖRE birl. Bey/Töre
 2835. BEYTUT birl. Bey/Tut - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2836. BEYTÜZÜN birl. Bey/Tüzün - Samanoğulları (Mansur Han) dönemi vezirlerinden
 2837. BEZEK Süs, takı, piraye
 2838. BEZEN Süs, makyaj
 2839. BEZENMİŞ Süslü
 2840. BEZGİN Bez. . . mekden. Sarsılmış, bıkmış
 2841. BIÇAK Bıçma aracı
 2842. BIÇGIN Kesen, biçen
 2843. BIÇKAS Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı
 2844. BIÇKI Bıçak bileme aracı
 2845. BIÇKIN (Bıçgın)
 2846. BİBİ Kibar, eğitimli, sayıdeğer hanım (. . . Anadoluda birçok bölgemizde "hala" anlamında da kullanılır)
 2847. BİBİBEGÜM birl. Bibi/Begüm - Babür Han dönemi saray hanımlarından
 2848. BİBİ TÜRKAN birl. Bibi/Türkan - Selçuklular dönemi İran atabeylerinde Muzaffereddin’in annesi
 2849. BİÇEK Bıçak, biçici
 2850. BİÇİK Biçilmiş, biçimlenmiş
 2851. BİÇİM Şekil, format, örnek, biçilmiş gibi
 2852. BİÇİN 1- Biçilmiş, biçime girmiş 2- Ekin, tahıl 3- biçen, doğrayan
 2853. BİÇİN KIYAN birl. Biçin/Kıyan - Oğuznamede adı geçen Kıyan Han’ın oğullarından
 2854. BİGE 1- Bakire, temiz kız 2- Bey kız saygıdeğer kız
 2855. BİGE AĞAÇA birl. Bige/Ağaca - Timur Kürkan Han döneminde yaşamış, sözü geçen bir hanım
 2856. BİGE KOÇUN birl. Bige/Koçun - Timur Kürkan dönemi hanımlarından
 2857. BİGEM Sevilen, el üstünde tutulan kız
 2858. BİGEN Beğenilen
 2859. BİGENDİK Beğenilen, ilgi duyulan
 2860. BİGİLA birl. Bey/Ola - Batı Hun devleti komutanlarından
 2861. BİKBİL birl. Bey/Bil - Sibir Türkleri, Turgay oymağı beylerinden
 2862. BİKE Bige
 2863. BİKEM Bigem
 2864. BİKET Beylik, beyliğe uygun - Kırgızların Çigil oymağı dip dedelerinden
 2865. BİKYARUK birl. Bey/Yaruk - Toktamış Han’ın komutanlarından
 2866. BİL Bilgi, bilim
 2867. BİLTEKİN birl. Bil/Tekin - Abbasiler dönemi, Türk asıllı komutanlardan
 2868. BİLBARS birl. Bil/Bars - Harzem hanlarından (İlbars’ın kardeşi)
 2869. BİLBAY birl. Bil/Bay
 2870. BİLBOĞA birl. Bil/Boğa - Mısır-Türk kölemenler devleti hanlarından
 2871. BİLDİK Bilinen, tanınan, ünlü
 2872. BİLECEN Bilgiç, çok bilmiş
 2873. BİLEDA Balta - Atilay Han’ın kardeşi
 2874. BİLGE Bilgili, filozof, alim, bilgin, ulu kişi
 2875. BİLGE BOĞA birl. Bilge/Boğa - Uygur kağanlığı dönemi vezirlerinden
 2876. BİLGE BUDUN birl. Bilge/Budun
 2877. BİLGE BÜGÜ birl. Bilge/Bügü - Karahanlı hanlarının ünvanlarından
 2878. BİLGE DÖNE HAN birl. Bilge/Döne/Han - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2879. BİLGE HAN birl. Bilge/Han - Son Uygur hanlarından
 2880. BİLGEHATUN birl. Bilge/Hatun - İlteriş Kutluk Kağan’ın evdeşi, Bilge Kağan ve Tigin’in anası
 2881. BİLGEKAĞAN Bilge/Kağan (Aslı, Türk Bilge Kağan’dır) - Türk tarihinin, bir çok nedenlerle en önde gelen kişilerinden. Türk Milliyetçiliğini devlet siyasetine sokan, ona sosyal, ve siyasal bir kimlik vererek, devlet-millet bütünleşmesini sağlayan, milliyetçiliğe "zaman boyutu"nu kazandırıp, onu çağlar ötesine götürebilmeyi amaçlayan ve ilk defa " Birleşik Türk Devletleri" fikrini ortaya çıkarıp bunu milli politika biçimine getiren, milli demokrasi düşüncesini bizzat uygulayarak, yönetimi döneminde sık sık kurultaylar toplayarak milletine "hesap veren" ve tüm bunları kardeşi Kül Tigin’in ölümünden sonra yazdırttığı "mengütaş’larda(Orkun anıtları) da bizzat anlatan ve son olarak da gerek Türk dili, gerek de edebiyatı ve içeriği açısından, dünyada bir eşi daha bulunmayan yazıları yazdırtan ulu kişi. . . İlteriş Kutluk Kağan’ın büyük oğlu, Kül Tigin’in ağabeyi.
 2882. BİLGEKAN birl. Bilge/Kan
 2883. BİLGEKUTLUĞ birl. Bilge/Kutluk - Göktürk kağanlarından
 2884. BİLGE KÜR ÇUL birl. Bilge/Kül/Çur - Göktürkler dönemi Tarduş beylerinden
 2885. BİLGEKÜLKATIRHAN birl. Bilge/Şad - Kapgan Kağan’ın yeğeni
 2886. BİLGE TAÇAM birl. Bilge/Taçam - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2887. BİLGE TAMGAÇU birl. Bilge/Tamgacı - Göktürkler ve Uygurlar döneminde yüksek dereceli memurlara verilen bir unvan
 2888. BİLGE TEKİN birl. Bilge/Tekin - Gazneliler devletinin kurucularından
 2889. BİLGE TİGİN birl. Bilge/Tigin - Selçuklular dönemi, Gürcistan valilerinden
 2890. BİLGE TONYUKUK birl. Bilge/Tonyukuk - Göktürkler dönemi, ünlü, devlet adamı, siyaset bilimci ve tarihçisi. . . II Göktürk kağanlığının kuruluşunda önemli rolü olan, hem İlteriş Kutluğ Kağan’ın yakın yoldaşı ve başkanlığını, hem de Bilge Kağan’ın başbakanlığını yapan ve kendi adına da yazıtlara yazı yazdıran ulu kişi
 2891. BİLGE TUDUN birl. Bilge/Tudun - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2892. BİLGEBEK birl. Bilge/Bek
 2893. BİLGEBEY birl. Bilge/Bey
 2894. BİLGELİ Bilgilik, bilgili - Özbeklerin, Konrat ve Konçakalı oymağı dip dedelerinden
 2895. BİLGEN Bilen, bilgin, alim
 2896. BİLGENAY birl. Bilgen/Ay
 2897. BİLGENER birl. Bilgen/Er
 2898. BİLGETAY birl. Bilge/Tay - Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 2899. BİLGİN Bilim adamı
 2900. BİLGÜ Bilgi
 2901. BİLGÜN birl. Bil/Gün
 2902. BİLGÜNAY birl. Bilgün/Ay
 2903. BİLGÜTAY birl. Bilgü/Tay
 2904. BİLHAN birl. Bil/Han
 2905. BİLİG Bilgiler, bilim, bilim dalı (orj) - Baybars Han dönemi hazinedarlarından
 2906. BİLGİALP birl. Bilgi/Alp
 2907. BİLİG BARS birl. Bilig/Bars - Harzem hanlarından
 2908. BİLİG BÖRİ birl. Bilig/Böri - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2909. BİLİGKÖNÜL birl. Bilig/Gönül - . . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2910. BİLİK Bilen, bilgili - Kıpçak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2911. BİLKAN birl. Bil/Kan
 2912. BİLSAY birl. Bil/Say
 2913. BİLSEV birl. Bil/Sev
 2914. BİLTAN birl. Bil/Tan
 2915. BİLTAY birl. Bil/Tay
 2916. BİLUN Esir, tutsak, (gönül ve akıl esiri, aşık, derviş)
 2917. BİLUNHATUN birl. Bilun/Hatun - Orhan Gazi’nin ikinci evdeşi
 2918. BİLUNAY birl. Bilun/Ay - Çengiz kaan’ın kızlarından
 2919. BİNALP birl. Bin/Alp
 2920. BİNAY birl. Bin/Ay
 2921. BİNBAY birl. Bin/Bay
 2922. BİNBEĞ birl. Bin/Bey
 2923. BİNBOĞA birl. Bin/Boğa - Anadolu Selçukluları dönemi bey ve komutanlarından
 2924. BİNBULAK birl. Bin/Bulak
 2925. BİNGÜN birl. Bin/Gün
 2926. BİNİT Binilecek nitelikteki, soylu at
 2927. BİNTAN birl. Bin/Tan - Şato Türkleri kağanlarından (Bintan Kağan)
 2928. BİNTAY birl. Bin/Tay
 2929. BİRALP birl. Bir/Alp
 2930. BİRAY birl. Biy/Ay
 2931. BİRBEN birl. Bir/Ben Ben mec. Kendini beğenmiş - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 2932. BİRÇE Biricik, yegane
 2933. BİRÇE BEGÜM birl. Birçe/Begüm
 2934. BİRÇEBİKE birl. Birçe/Bike
 2935. BİRÇEK 1- Biricik 2- saçın ortadan ayrılıp yana dökülmüş hali
 2936. BİREBİN Yegane, tek, biricik
 2937. BİRGE 1- Beraber, birlikte 2- Biricik 3-Berke
 2938. BİRGEN İçine kapanık, münzevi
 2939. BİRGÜL birl. Bir/Gül Gülmekten gül
 2940. BİRGÜN birl. Bir/Gün
 2941. BİRHAN birl. Bir/Han
 2942. BİRİCİK Tek, yegane, bir tane
 2943. BİRİÇİM birl. Bir/İçim mec. İmrenilecek güzellik ve çekicilik
 2944. BİRİDİN Güneyli, güney bölgesinden
 2945. BİRKAN birl. Bir/Kan
 2946. BİRKİT Birleşik, birleşmiş, müttehid
 2947. BİRLER Birinciler - Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Saçmaz oymakları dip dedelerinden
 2948. BİROĞUL birl. Bir/Oğul biricik oğul
 2949. BİROL birl. Bir/Ol
 2950. BİRSAY birl. Bir/Say
 2951. BİRSEN birl. Bir/Sen biricik
 2952. BİRSEV birl. Bir/Sev
 2953. BİRSOY birl. Bir/Soy
 2954. BİŞÜK Nesil, so-sop, kavim, kardaş
 2955. BİTERGE Gerek, hacet, ihtiyaç
 2956. BİTEV (Bidev) 1- Soylu, soylu at 2- El değmemiş bakir
 2957. BİTİG Yazı, yazıt
 2958. BİTİG BEG ARSLAN birl. Bitig/Bey/Arslan - Uygur kağanlığı dönemi defterdarlarından
 2959. BİTİGÇİ Katip, yazıcı
 2960. BİTİGEN Anıt, yazıt, yazılı taş
 2961. BİTİM Gaye, hedef, ülkü
 2962. BİTKİ (Bütkü) yerden biten, bebatad
 2963. BİYAN (Bayan) (Buyan) Varlıklı, cömert - Eski Tanrı sıfatlarından
 2964. BİYAN KULİ birl. Biyan/Kulu - Çağatay hanlarından
 2965. BİYUM Cömert, eli açık - Kırgızların, Togay, Bugu ve Katık oymaklarının dip dedelerinden
 2966. BOD Boy, uruk
 2967. BOGA Boğa
 2968. BOGA TARKAN birl. Boğz/Tarkan
 2969. BOGATUR GERAY birl. Boğadur/Geray - Kırım hanlarından
 2970. BOĞ Hediye, armağan
 2971. BOĞA Boğa
 2972. BOĞAHAN birl. Boğa/Han - Göktürkler dönemi, Töles hanlarından
 2973. BOĞA TİGİN birl. Boğa/Tigin
 2974. BOĞA TİMUR birl. Boğa/Timur
 2975. BOĞABEK birl. Boğa/Bek
 2976. BOĞACA Boğa gibi güçlü - Türkmenlerin, Teke ve Ötemiş oymakları dip dedelerinden
 2977. BOĞACI Boğa deviren
 2978. BOĞAÇ Boğucu, çok kuvvetli
 2979. BOĞAÇ HAN birl. Boğaç/Han - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2980. BOĞAÇUK Küçük boğa, genç boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2981. BOĞANHAN birl. Boğan/Han - Batı Göktürkleri devleti, Tardu Şad’ın komutanlarından
 2982. BOĞANOYAN birl. Boğa/Noyan - Buryat efsanelerinde adı geçen ve Baykal gölünün egemeni olduğuna inanılan bey
 2983. BOĞAR Boğucu, güçlü, kuvvetli
 2984. BOĞARHAN birl. Boğar/Han - Bulgar hanlarından (Hıristiyan olduktan sonra, Mikail adını almış olan kişi. . . )
 2985. BOĞARCIK Güçlü, boğucu - Göktürkler dönemi Dokuz beylerinden
 2986. BOĞARAK (Hatun) birl. Boğar/Ak - Sabar hanlarından Balak Han’ın evdeşi
 2987. BOĞATAŞ birl. Boğa/Taş - Kulagu Han’ın bey ve komutanlarından
 2988. BOĞAY birl. Boğ/Ay
 2989. BOĞAYBİGE birl. Boğay/Bike
 2990. BOĞTAG Şapka, başlık, hanım başlığı
 2991. BOĞUTEKİN birl. Boğu/Tekin - . . Türk mitolojisinde adı geçen bir bey
 2992. BOĞURCU (Burcu, buğurcu) - Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından andası ve komutanlarından
 2993. BOLCAL Vade, müddet
 2994. BOLCA KAĞAN birl. Bolçak/Kağan - Uygur kağanlarından
 2995. BOLÇAK Gürz, topuz
 2996. BOLDAK (Bolçak)
 2997. BOLDUÇAĞ Uygun zaman, olan çağ
 2998. BOLGAN 1- Soylu at 2-Keşşaf, mucit 3- Olgun, olmuş, ermiş
 2999. BOLGU (Bolgi) Orijinal, özgün
 3000. BOLUN (Bilun)
 3001. BONCUK Mücevher, takı
 3002. BONGU (Bengü, mengü)
 3003. BOR Bora, fırtına - Atilay Han’ın dip dedelerinden
 3004. BORA Fırtına
 3005. BORA GİRAY(Han) birl. Bora/Giray - Kırım hanlarından
 3006. BORABAY birl. Bora/Bay
 3007. BORADAN birl. Bora parçası
 3008. BORADAĞ birl. Bora/Dağ
 3009. BORAHAN birl. Bora/Han
 3010. BORAKAM birl. Bora/Kam
 3011. BORAKAN birl. Bora/Kan
 3012. BORAKUL birl. Bora/Kul - Çengiz Kaan’ın bey ve komutanlarından, Öketay Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 3013. BORAKULU (Borakuli) birl. Bora/Kulu
 3014. BORATAN birl. Bora/Tan
 3015. BORDAK Semiz, şişman, balık etli
 3016. BORDU Üzüm, asma
 3017. BORDU HATUN birl. Bordu/Hatun - Çengiz Kaan’ın anasının diğer adı
 3018. BORHAN birl. Bor/Han
 3019. BORKA Baraka, ev
 3020. BORLA Burla, üzüm, üzüm salkımı
 3021. BOROKAY birl. Bor/Kay
 3022. BORULTAY birl. Bor/Altay - Çengiz Kaan dönemi Kazak beylerinden
 3023. BOSUM Endam, zerafet
 3024. BOSUT (Basat) anlayış, izan, hidayet
 3025. BOŞGUR Eğitmen, öğretmen, talimci
 3026. BOŞGUT Öğrenci, şakirt
 3027. BOY 1- Uruk, uyruk, oymaklar birliği 2- Eda, endam
 3028. BOYAKUL birl. Boya/Kul
 3029. BOYALMIŞ Boy başkanı, bey
 3030. BOYAN (Bayan, buyan)
 3031. BOYAR (Bayar) - Tuna Bulgarları hanlarının ünvanlarından
 3032. BOYDABİLGE birl. Boyda/Bilge - Kazak hanlığı dönem, beylerinden
 3033. BOYDA(Ğ) Soyut, mücerred
 3034. BOYDAK (Baydak)
 3035. BOYDALI birl. Boyda. . lı - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz oymağı dip dedelerinden
 3036. BOYDAŞ Aynı boyun mensubu
 3037. BOYDAŞHAN birl. Boydaş/Han - Kazak hanlarından
 3038. BOYKAL birl. Boy/Kal
 3039. BOYKUL birl. Boy/Kul
 3040. BOYLA Unvan veren kişi
 3041. BOYLA BAĞA TARKAN birl. Boyla/Bağa/Tarkan - İlteriş Kağan’ın yakın yoldaşı ve komutanlarından (Bilge Tonyukuk’un öteki adı)
 3042. BOYLA KUTLUK TARKAN Boyla/Kutluk/Tarkan
 3043. BOYLAN Adına vr soyuna layik - Batı Hunları hanlarından
 3044. BOYLUĞ 1- Soylu 2- Yakışıklı
 3045. BOYSAL birl. Boy/Sal
 3046. BOYSAN Yakışıklı, heybetli
 3047. BOZ 1- Sert, şiddetli2- Alaca renk, füme rengi3- Toprak rengi
 3048. BOZAN Bozmak. . . dan düşmanı yenip dağıtan - Selçuklular (Berkyaruk) dönemi bey ve komutanlarından
 3049. BOZANABA birl. Bozan/Apa - Selçuklular dönemi Azerbaycan atabeylerinden
 3050. BOZAN ALP birl. Bozan/Alp
 3051. BOZAN HAN Bozan/Han - Çağatay hanlarından
 3052. BOZANÇUR birl. Bozan/Çur - Timur Kürkan Han’ın dip dedelerinden
 3053. BOZANER birl. Bozan/Er
 3054. BOZAT birl. Boz/At
 3055. BOZAY birl. Boz/Ay
 3056. BOZBALA birl. Boz/Bala
 3057. BOZBAY birl. Boz/Bay
 3058. BOZBÖRİ birl. Boz/Böri
 3059. BOZBUĞA birl. Boz/Boğa
 3060. BOZCA 1- Cesur, gözükara 2- Boz rengine kaçan
 3061. BOZCA ALP birl. Bozca/Alp
 3062. BOZCABAY birl. Bozca/Bay
 3063. BOZCABEK birl. Bozca/Bey
 3064. BOZCAER birl. Bozca/Er
 3065. BOZCAHAN birl. Bozcz/Han
 3066. BOZCAK Cesur
 3067. BOZÇİN Dürüst, güvenilir
 3068. BOZDAĞ birl. Boz/Dağ
 3069. BOZER birl. Boz/Er
 3070. BOZDOĞAN birl. Boz/Doğan Bir doğan türü
 3071. BOZERK birl. Boz/Erk
 3072. BOZKIR Step, çöl, vaha
 3073. BOZKURT birl. Boz/Kurt - Oğuz Kağan destanında, Oğuz’a yol gösteren efsane kurt. Genel olarak Türk boylarının hemen tamamında, Türklerin karakteristik özelliklerini üzerinde taşıdığına inanılan "Milli sembol" pozisyonundaki hayvan (Önceleri "Gökbörü" olarak kullanılan bu ad, Selçuklular döneminden sonra, daha yaygın olarak "Bozkurt" olmuştur. )
 3074. BOZKUŞ birl. Boz/Kuş - Kirman Seçukluları beylerinden
 3075. BOZKUT birl. Boz/Kut
 3076. BOZLAK 1- Boz ve kül renginde olan 2- Otlak, mera
 3077. BOZOK birl. Boz/Ok - Otmanlıların bağlı bulunduğu Oğuz boyu
 3078. BOZOKAN birl. Boz/Okan
 3079. BOZOKAY birl. Boz/Okay
 3080. BOZOKLU Bozok boyuna mensup olan - 1-Ertuğrul gazi’nin yakın yoldaşlarından 2- Akkoyunlular dönemi beylerinden
 3081. BOZTAŞ birl. Boz/Taş - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 3082. BOZTAY birl. Boz/Tay
 3083. BOZTİMUR birl. Boz/Timur - Anadolu Selçukluluaru dönemi komutanlarından
 3084. BOZULUS Bozoklu
 3085. BOZYEL birl. Boz/Yel
 3086. BOZYİĞİT birl. Boz/Yiğit - Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 3087. BÖBÜLÜK Koca, gül
 3088. BÖÇKE 1- Canavar 2- Böcek - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 3089. BÖDGE Çağ, zaman
 3090. BÖG(Bök) Kısmet, nasip
 3091. BÖGÜ 1- Filozof, hikmet sahibi kişi 2- Büyü, sihir 3- Ejderha, canavar 4- zehirli bir böcek
 3092. BÖGÜ ALP birl. Bögü/Alp - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından. Kürşad’ın kırklarından
 3093. BÖGÜBİLGE birl. Bögü/Bilge
 3094. BÖGÜKAĞAN birl. Bögü/Kağan - Uygur kağanlarından, Bavyan Çur kağan’ın oğlu. Bu kağan döneminde, Türk tarihinin ilk, toplu din değiştirme olayı yaşanıp manihaizme geçilmiştir.
 3095. BÖGÜSALÇIK birl. Bögü/Salçık
 3096. BÖGÜ TİGİN birl. Bögü/Tigin
 3097. BÖGÜİÇİ Bögücü - Altay Türkleri, Koyubal oymağı dip dedelerinden
 3098. BÖGÜHAN birl. Bögü/Han
 3099. BÖGÜR 1- Ordunun kanatlarından her biri, cenah 2-Kaburga ile kalça arasındaki bölge
 3100. BÖĞDÜN Bürokrat, yüksek dereceli memur
 3101. BÖĞREK Ordugah, merkez ordu, merkez ordunun savaş pozisyonu
 3102. BÖĞÜRMÜŞ Şamatacı, gürültücü
 3103. BÖĞÜRTAK birl. Böğür/Dağ - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 3104. BÖĞÜŞ Zeka, daha
 3105. BÖKAY birl. Bök/Ay - 19. Yüzyıl Kazak bilginlerinden
 3106. BÖKE (Bögü, bökü)
 3107. BÖKE BUDRAÇ birl. Böke/Budraç - Yabaka hanlığı dönemi komutanlarından
 3108. BÖKEHAN birl. Böke/Han - Uygur hanlarından
 3109. BÖKEKAĞAN birl. Böke/Kağan - Kapkan Kağan’ın oğlu. Bilge Kağan’ın amca çocuğu
 3110. BÖKEN Ahu, ceylan
 3111. BÖKEVUL Aşçı, iyi yemek yapan
 3112. BÖKLİ Yakışıklı, Şık, iyi giyimli
 3113. BÖKLİCE Şık giyimli
 3114. BÖLE Pay, nasp, kısmet
 3115. BÖLEN Bölüm, pay - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3116. BÖLEK Hediye, armağan
 3117. BÖLÜK 1- Kısım, ekip, bölüm 2- Pay, nasip
 3118. BÖLÜKBAŞ birl. Bölük/Baş
 3119. BÖLÜKBAY birl. Bölük/Bay - Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 3120. BÖLÜKDAĞ birl. Bölük/Dağ
 3121. BÖLÜKTAY birl. Bölük/Tay
 3122. BÖLÜN Yönetici, şef
 3123. BÖNAK birl. Bön/Ak Kumanlar dönemi beylerinden
 3124. BÖNGE Tekme, şut
 3125. BÖNGER Tekmeleyici, iyi tekme atan
 3126. BÖRÇE Zülüf
 3127. BÖRÇEK Zülüf
 3128. BÖRİ Kurt - 1- Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde Kağan muhafızlarına verilen genel bir ad. 2- Kırgızların, Togay ve Bugu oymaklarının dip dedelerinden
 3129. BÖRİALP birl. Böri/Alp
 3130. BÖRİ TAĞ TEKİN birl. Böri/Dağ/Tekin - Selçuklular dönemi komutanlarından ve Tuğ Tekin’in oğlu. Böriler devletinin kurucusu
 3131. BÖRİ TARKAN birl. Böri/Tarkan - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 3132. BÖRİTEKİN birl. Böri/Tekin - Gazneliler dönemi bey ve komutanlarından
 3133. BÖRİTİGİN birl. Böri/Tigin - Batı Göktürkleri yabgularından
 3134. BÖRİTİMUR birl. Böri/Timur
 3135. BÖRİBARS birl. Böri/Bars - Alparslan Han’ın torunlarından Berk yaruk ve Sançar Han’ın kardeşi
 3136. BÖRİBÖGÜ birl. Böri/Bögü - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 3137. BÖRİHAN birl. Böri/Han - Çağatay hanlarından
 3138. BÖRİSOY birl. Böri/Soy
 3139. BÖRİTEÇİNE (Börteçine) Benekli bozkurt - Ergenekon destanlarının çeşitli versiyonlarından birinde, Ergenekon’dan çıkışı gösteren dişi kurt, bir diğerinde ise bu addaki demirci ustası olarak geçer.
 3140. BÖRK Başlık, tüylü hayvan derilerinden yapılan başlık " Türk Şapkası"
 3141. BÖRKAY birl. Börk/Ay
 3142. BÖRKE (Börk) - Kırgızların , Murat Ali oymağı dip dedelerinden
 3143. BÖRKHAN birl. Börk/Han
 3144. BÖRKLÜ(Ğ) Saygıdeğer
 3145. BÖRKLÜCE Saygıdeğer, saygı gösterilen - Otmanlılar dönemi Türkmen beylerinden (Şeyh Bedrettin’in müridlerinden)
 3146. BÖRKÜYARUK birl. Börk’ü/Yaruk - Selçuklu Hanlarından (Berkyaruk)
 3147. BÖRTE Benek
 3148. BÖRTEBİGE birl. Börte/Bike
 3149. BÖRTEÇİNE (Böriteçine) (Böri Tegin)
 3150. BÖRÜ (Böri) Kurt
 3151. BÖYREK (Böğrek, Beyrek)
 3152. BUBİK Konca, gül
 3153. BUCAK 1-gizli bölge 2- Uzak yer
 3154. BUCUGA (Buğucu, ceylan avcısı) - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 3155. BUDAK Sert dal parçası mec. Güç, sertlik, dayanıklılığı sembolize eder.
 3156. BUDAKALP birl. Budak/Alp
 3157. BUDAKBAY birl. Budak/Bay
 3158. BUDAKBEĞ birl. Budak/Bey - Dulkatır oğulları dönemi beylerinden
 3159. BUDAKHAN birl. Budak/Han - Şeyban oğulları hanlarından
 3160. BUDAKTAN birl. Budak/Tan
 3161. BUDAKTAY birl. Budak/Tay
 3162. BUDAN (budun) - Manas destanında adı geçen bir bey
 3163. BUDANIR Budanmak. . dan
 3164. BUDAY Buğday
 3165. BUDAYBEK birl. Buğday/Bek - Manas destanında adı geçen bir bey
 3166. BUDİN (Budun)
 3167. BUDİNHAN (Budunhan)
 3168. BUDRAÇ Gözüpek, cesur
 3169. BUDULGAN Yürekli, cesur - Otmanlıların dip dedelerinden
 3170. BUDUN Bütün, Ulu, millet " Siyasi ve dini yapıları ne olursa olsun soy, dil, töre, kültür, tarihsel yapıları bir olup, psikolojik olarak birbirine bağlı insan topluluğu. Türkçede kullanılan millet ve ulus sözcükleri tam olarak bu anlamı içermektedir. Millet, din ortaklıklarını daha ön planda tutan bir anlam içerirken Ulus ise, daha çok boy ve uruk anlamlarını içerir. Buna rağmen yakın zamana kadar millet, son zamanlarda ise ulus sözcükleri dilimize yer etmiştir. Oysa gerek günlük dilimizde gerek yazı dilimizde bu sözcüğün bir an önce kullanıma girmesi gerekmektedir. "
 3171. BUDUNAY birl. Budun/Ay
 3172. BUDUNBAY birl. Budun/Bay
 3173. BUDUNBİKE birl. Budun/Bike
 3174. BUDUNÇAR (Budunçu-Yir) Sözcüğünün tam anlamıyla" Ulusçu", "milletçi" - Efsanevi Alanguva’nın babasız oğlu. Efsaneye göre "Oğuz Töresi"’ni yeniden gündeme getirip, yürürlüğe koyan kişi
 3175. BUDUNÇAR MUNAK birl. Budunçar/Munak - Oğuz kağan dönemi beylerinden
 3176. BUDUNÇİ Buduncu, Ulusçu
 3177. BUDUNÇİYİR birl. Buduncu/Yir, yer toprak - Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden
 3178. BUDUNÇUYAR (Budunçiyir)
 3179. BUDUNHAN birl. Budun/Han - Buhara hanlığının kurucusu ve ilk hanı
 3180. BUDUNAL birl. Budun/Al
 3181. BUGA Boğa
 3182. BUGAN 1- Boğan 2- Alamet, işaret, iz
 3183. BUGANAY birl. Bugan/Ay - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Baybaktı oymakları dip dedelerinden
 3184. BUGATEG Boğa gibi güçlü
 3185. BUGAY 1-Afacan, ele avuca sığmayan 2- Buğu, ceylan - Kazakların, Ortayüz bölüğü oymak beylerinden
 3186. BUGU 1- Buğu, ceylan 2- Böcek, örümcek 3- Canavar - Kazakların, Togay oymağı dip dedelerinden
 3187. BUGUR Sürekli, devamlı, devamlılığı olan
 3188. BUGA Boğa
 3189. BUĞATEKİN birl. Boğa/Tekin - Kirman Selçuklularının beşinci hanı
 3190. BUĞDAN Buğudan
 3191. BUĞDAY Buğday - Divanı Lügat’te adı geçen bir bey
 3192. BUĞRA 1- Genç aygır 2- Genç erkek deve
 3193. BUĞRA ALP birl. Buğra/Alp
 3194. BUĞRA HAN birl. Buğra/Han - Uygur hanlarından
 3195. BUĞRAİLİG birl. Buğra/İlig - Karahanlı hanlarından Togan Han’ın kardeşi
 3196. BUĞU 1- Ceylan, 2- Yavru geyik 3- Buhar
 3197. BUĞU ALP Buğu/Alp
 3198. BUĞUBEGÜM birl. Buğu/Begüm
 3199. BUĞUHAN birl. Buğu/Han - 1- Çengiz kaan’ın dip dedelerinden 2- Uygur hanlarından
 3200. BUĞU TEKİN birl. Buğu/Tekin - Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 3201. BUĞU TUĞRUL birl. Buğu/Tuğrul - 1- Selçuklu hanı Tuğrul bey’in bazı kayıtlardaki adı böyle geçer. 2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3202. BUĞUÇAN Boğucu, boğaç - Çengiz Kaan dönemi bey ve komutanlarından
 3203. BUKA Boğa - Irak Selçukluları beylerinden, anası oğlu bey’in yakın yoldaşı
 3204. BUKAALP birl. Boğa/Alp
 3205. BUKAĞI Kelepçe, atların ayağına takılan bir çeşit köstek - Batı Göktürkleri bey ve komutanlarından
 3206. BURAK Güçlü, yenilmez
 3207. BURAK TUTUK birl. Burak/Tutuk - Uygur yazıtlarında adı geçen bie bey
 3208. BUKAN (Mokan, Büken) Güçlü, yenilmez
 3209. BUKAN KAĞAN (Mokan, Kağan) - Göktürk kağanlarından
 3210. BUKUK Tomurcuk, filiz
 3211. BULAÇ Bulucu, keşşaf, mucit
 3212. BULAGAN 1- Olgun, kamil 2- Bulan, bulucu - Hazar devleti hanlarından
 3213. BULAK Göze, kaynak, pınar
 3214. BULAKHAN birl. Bulak/Han - Altınordu hanlarından
 3215. BULAN (Bulgan) Bulmaktan. . . keşşaf, mucit - Moğol oymaklarından ve ilk beylerinden
 3216. BULAN HAN (Bulan Kağan) birl. Bulan/Han, Kağan - Hazar Kağanlarından
 3217. BULAR Bulur, mucit
 3218. BULASI Ülkü, bulunması istenen
 3219. BULAT (Bulut) (. . Bu ad, Farsça "polat" da olabilirse de kişisel görüşüm olarak, Bulut olabileceğini düşündüm. Çünkü, kayıtlarda Arapça yazılı olması ve Türkçe’nin ağız farklılıkları sonucu böyle bir biçime girebileceği, ayrıca bu ağız farklılıklarının anlam farklılığına yol açmadığı gerçeğinden yola çıktım. ) - Kazan hanlığının son dönem bey ve komutanlarından
 3220. BULÇA 1- Bolluk, ganimet, bereket 2- Bulucu, mucit - Atilay Han’ın dip dedelerinden
 3221. BULÇAHAN birl. Bulça/Han - Oğuz destanında adı geçen bir bey
 3222. BULÇU Bulucu, mucit
 3223. BULÇUM Keşif, buluş
 3224. BULDAN Bolluk, refah
 3225. BULDU Önemli, değerli, az rastlanan
 3226. BULDUR 1-İri su damlası 2- Gözyaşı
 3227. BULDAK 1- Bulanık, karışık, karma 2- Kıyı, sahil - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından (Yağıbasan bey’in oğlu)
 3228. BULGAN 1- Olgun, kamil 2- Bulucu, mucit
 3229. BULGANÇ Karma, kırma, karışık
 3230. BULGAR Karışık, bulanık, karışmış, içiçe girmiş
 3231. BULGAŞ Karışıklık, karmaşa
 3232. BULGAY birl. Bulug/Ay - Otmanlıların dip dedelerinden
 3233. BULMAZ 1- olgunlaşmamış 2- Sakin, tembel
 3234. BULMUŞ 1- Olgun, erdemli, oturaklı 2- Keşşaf, mucit - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3235. BULU Anlayış, idrak, izan
 3236. BULUÇ 1-Bulucu 2- anlayış, fehim - Atilay Han’ın dip dedelerinden
 3237. BULUG 1- Keşif bölgesi, keşfedilen yer, bölge 2- Fidye, haraç - Divanı Lügat’de adı geçen bir bey
 3238. BULUGA Bulug
 3239. BULUGAN Bulan, bulucu
 3240. BULUK TİMUR birl. Buluk/Timur
 3241. BULUM İrfan
 3242. BULUNG Bulunulan yer, yön, taraf
 3243. BULUNGU Bulung
 3244. BULUŞ 1-Ferset, buluculuk 2- Manevi destek
 3245. BULUŞGAN Maharetli, becerikli
 3246. BULUT Yağmur bulutu
 3247. BUMİN 1- Merkez ordu, çekirdek ordu 2- Puhu kuşu
 3248. BUMİN KAĞAN Bumin/Kağan - Tarihteki "Türk" adıyla bilinen ilk devlet olan Göktürk devletinin kurucusu olan ulu kişi
 3249. BUN Üzüntü, keder, bunalım, kendinden geçiş
 3250. BUNAK bunlu, üzüntülü, kendinden geçmiş
 3251. BUNALMIŞ Üzgün, mahzun
 3252. BUNBEG birl. Bun/Bey
 3253. BUNG Bun, keder
 3254. BUNLUALP birl. Bunlu/Alp
 3255. BUNLUBAY birl. Bunlu/Bay
 3256. BUNLUBEK birl. Bunlu/Bey
 3257. BUNLUĞ Bunlu, kederli
 3258. BUNLUHAN birl. Bunlu/Han
 3259. BUNSUZ Mutlu, huzurlu
 3260. BURAN Burmaktan. . . Burucu
 3261. BURCU 1- Buruk, burucu 2- Güzel ve keskin koku 3- Biber
 3262. BURÇAK 1- Nohutgillerden bir tahıl 2- İrmiklik buğday
 3263. BURÇALP birl. Burç/Alp
 3264. BURÇAY birl. Burç/Ay
 3265. BURÇBEĞ birl. Burç/Bey
 3266. BURÇİGEN Böü/Tigin Moğol ağzındaki söylenişi (Türk ağızlarında Kuzey’e çıkıldıkça T "ler Ç’ ye dönüşür. Çigin, Tigin, Çengiz Tengiz vb. ) - Çengiz Kaan’ın aile adı. Uygur kökenli olup, sonraları kuzeye göç ederek, Moğol oymaklarının arasına karışmış bir oymak
 3267. BURÇİN Dişi geyik - Çengiz Kaan’ın , Konrat oymağı beyinin kızı olan ilk evdeşi (Cuci Han, Çağatay Han, (Burçigen) Öketay Han ve Tulay Han’ın anaları)
 3268. BURÇUGİN Özü sözü bir, güvenilir - Göktürkler dönemi beylerinden
 3269. BURÇUK 1- Tahta veya keçeden yapılmış küçük heykel 2- Varlık, servet 3- Çiçek, gül
 3270. BURÇUN Burçin
 3271. BURHAN birl. 1- Vur/Han 2- Bur/Han
 3272. BURKA Yüz örtüsü, fular (Tozdan ve fırtınadan korunmak için yüze takılan örtü)
 3273. BURKAN 1- Totem, heykelcilik 2- Hüzün, iç burkuntusu
 3274. BURKANAY birl. Burkan/Ay
 3275. BURKANKULU birl. Burkan/Kulu - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3276. BURKAY birl. Buruk/Ay
 3277. BURKE 1-Burka 2- Berke, kamçı
 3278. BURKEHAN birl. Burke/Han - Altınordu hanlarından (Cuci Han’ın oğlu, Batu Han’ın kardeşi)
 3279. BURKEOĞUL birl. Berke/Oğul - Berke Han’ın han olmadan önceki adı
 3280. BURKUT birl. Bur/Kut - Özbek oymak beylerinden
 3281. BURLA(Hatun) Üzüm, üzüm salkımı - 1- Çengiz Kaan’ın anası 2- Bayındır Han’ın kızlarından
 3282. BURTA 1- Benek, ben 2- Altın tozu
 3283. BURTAG Burtak çakıllı, taşlı toprak
 3284. BURTAKALP birl. Burtak/Alp
 3285. BURTE CUCİN birl. Burte/Cucin - Öketay Kaan’ın birinci evdeşi
 3286. BURUK Kırgın, alıngan, mahzun
 3287. BURUKALP birl. Buruk/Alp
 3288. BURUKAY birl. Buruk/Ay
 3289. BURUKBAY birl. Buruk/Bay
 3290. BURUKBEY birl. Buruk/Bey
 3291. BURUKBÖRİ birl. Buruk/Böri
 3292. BURUKER birl. Buruk/Er
 3293. BURUL İçli, içten, samimi
 3294. BURULTAY birl. Burul/Tay - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3295. BURUNÇUK Burulmuş, buruşuk - Türkmenlerin. Çavdur oymağı dip dedelerinden
 3296. BURUNDU Atların terbiyesi için burunlarına takılan kıskaç - Kazak hanlarından
 3297. BURUNDUK (Burundu) - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 3298. BURUNGU Geçmiş, mazi, hatıra
 3299. BUŞKU Telaş, heyecan
 3300. BUTUN Bütün, budun
 3301. BUYAN (Bayan, Muyan) 1- Kut, baht, mutluluk 2- Sevap, hayr3- Dayanıklılık, mukavemet
 3302. BUYAN KARA birl. Buyan/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3303. BUYAN TİMUR birl. Buyan/Timur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3304. BUYANAY birl. Buyan/Ay
 3305. BUYANBEGÜM birl. Buyan/Begüm
 3306. BUYANBİGE birl. Buyan/Bige
 3307. BUYANÇUK Buyancık
 3308. BUYANDI Kutlu, bahtı açık
 3309. BUYANDU KAĞAN birl. Buyandı/Kağan - Uygur kağanlarından
 3310. BUYRA Kıvırcık, kıvrılmış, bürülmüş
 3311. BUYRAÇ Amir, buyuran - Yabaku hanlığı beylerinden
 3312. BUYRAT Engebe, engel - Baykal gölü cıvarında yaşayan bir Moğol oymağı
 3313. BUYRUK 1- Emir, buyuruk, buyurma 2- Göktürkler döneminde vezir, (bakan) anlamına da kullanılmıştır.
 3314. BUYRUKALP birl. Buyruk/Alp
 3315. BUYRUKATA birl. Buyruk/Ata
 3316. BUYRUKAY birl. Buyruk/Ay
 3317. BUYRUKBAY birl. Buyruk/Bay
 3318. BUYRUKÇUR birl. Buyruk/Çur - Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi beylerinden ve Çin elçilerinden
 3319. BUYRUKHAN birl. Buyruk/Han
 3320. BUYUN (Buyan, Bayan) - Manas destanında adı geçen bir bey
 3321. BUYURUK Buyruk, emir - Çengiz Kaan dönem Nayman beylerinden
 3322. BUZAÇ Bozucu, bozguna uğratan - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 3323. BUZAÇ TUTUK birl. Buzaç/Tutuk - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3324. BUZAN Bozan, düşman birliğini dağıtan - Atilay han dönemi Hun komutanlarından
 3325. BUZANALP birl. Bozan/Alp
 3326. BUZANHAN birl. Bozan/Han - Çağatay hanlarından
 3327. BUZKAN 1- Buzan 2- Buz/Kan
 3328. BÜBÜLÜK Gül, konca
 3329. BÜDENE Bir bıldırcın türü
 3330. BÜGÜ 1- Büyü, sihir 2- felsefe 3- ejderha
 3331. BÜGÜHAN birl. Bügü/Han
 3332. BÜK Kıyı, sahil
 3333. BÜKE 1- Genç kız, küçük hanım (Bike) 2- Bükü, ejderha
 3334. BÜKE BADRAÇ birl. Büke/Badraç - Mitolojideki, yedi başlı ejderha
 3335. BÜKEÇ Güçlü, bükücü - Özbeklerin Konrat oymağı beylerinden
 3336. BÜKEY Büken, bükücü, güçlü
 3337. BÜKİN Hanımcık, küçük hanım - Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım
 3338. BÜKLÜM Kıvrım, büküntü, saçak
 3339. BÜKÜ Ejderha
 3340. BÜKÜŞ Bükme eylemi, bükmek
 3341. BÜKÜŞ BUĞA birl. Büküş/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3342. BÜLEK Bilek - Kırgızların, Mürti oymağı beylerinden
 3343. BÜLTE Demet, deste, top
 3344. BÜNGÜ Tos atmak, kafa vurmak
 3345. BÜNGÜBAY birl. Büngü/Bay
 3346. BÜR Gonca; gonca gül
 3347. BÜRÇE Kurt yavrusu
 3348. BÜRÇEK 1- Kurt yavrusu 2- Saç kıvrımı
 3349. BÜRGE 1- Kellik 2- Bahşiş, hediye
 3350. BÜRGEBEGÜM birl. Bürge/Begüm
 3351. BÜRGEBİKE birl. Bürge/Bike
 3352. BÜRKEV Himaye, vesayet
 3353. BÜRKÜT 1- Bahşiş, hediye 2-bir kartal türü - Manas destanında adı geçen bir bey
 3354. BÜRKÜT KARA birl. Bürküt/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 3355. BÜRÜM Bürülmüş, katlanmış
 3356. BÜRÜNCÜK İpekten yapılmış, şal, fular
 3357. BÜTE 1- Fidan 2- Bütünlük
 3358. BÜVET Baraj, set, su seti
 3359. BÜYÜ Sihir, gizliyi bilme işi, bilgelik
 3360. BÜYÜK 1- Olgun, saygıdeğer 2- Bilge 3- Büyü, büyücü