Türk Bitig: Öz Türkçe isimlerÖz Türkçe İsimler

Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe, eski Türk isimleri içinden, bebek isimleri seçin.

 1. CABADAK Hayret, şaşma
 2. CABALAK Yabalak, yaygın - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu ve Altun oymağı dip dedelerinden
 3. CAĞIMDA Yaratıcı, üretken
 4. CAĞIMDI lütufkar, iltifat eden
 5. CAĞLI Namuslu, dürüst
 6. CAKŞI Yakşı, yakışıklı, güzel - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 7. CALMAN Yalman - Kazakların, Ortayüz bölüğü Semiz oymağı dip dedelerinden
 8. CAMAN 1- Yaman, 2- Kam, büyücü
 9. CAMANBAY birl. Caman/Bay. . Şamanist gelenekte, obanın büyücüsü, doktoru, kötü ruhları kovan kişi
 10. CAMUGA (Camuka) Kızgın, asabi - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 11. CANİK Tüccar, ticaret erbabı
 12. CANKU Meşveret (Farsçadaki "can" sözcüğüyle yalnızca ad benzerliği var. )
 13. CARIP Yarkın, dost, çok yakın arkadaş
 14. CARLIK Yarlık, emir, ferman
 15. CARTI Şık, alımlı
 16. CARUZ Heyecan
 17. CATUK Halim, haluk
 18. CAV Gösteriş, afi, fiyaka - Akşitler devletinin kurucusu olan Mehmed Han’ın dedesi
 19. CAVANKUL Uygurlar döneminde ordunun sol cenahını ve oradaki askerlerin tümüne verilen ad
 20. CAVILDAK Neşeli, şen şakrak
 21. CAVLI Gösterişli, cafcaflı
 22. CAVLIBEGÜM birl. Cavlı/Begüm
 23. CAVLIBİGE birl. Cavlı/Bige
 24. CAYMAZ Cesur, kararlı
 25. CAYNAK Pençe, Doğan pençesi - Kırgız oymak beylerinden
 26. CEBE 1- Silah, ok, cephane 2- Zırh
 27. CEBEALP birl. Cebe/Alp
 28. CEBEN Gayretli, çalışkan - Selçuklular dönemi komutanlarından
 29. CEBENOYAN Cebe/Noyan - Çengiz Kaan’ın dünyaca ünlü komutanı ve yakın arkadaşı. (Çengiz’in bütün Türkleri bir bayrak altında toplama fikrinin mimarı bu ulu kişidir. )
 30. CEBESOY birl. Cebe/Soy
 31. CELASUN (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.
 32. CELAYIR (Çalayır) 1- Bilgin, güngörmüş, tecrübeli 2- savaşçı - Kazakların, Uluyüz bölüğüne bağlı oymak ve bu oymağın kurucu beyi
 33. CELDEN Yel, yel parçası - Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 34. CELKELDİ (Celgeldi, Yelgeldi) birl. Cel/Geldi - Kırgızların, Manguç oymağı beylerinden
 35. CELME Çalım, fiyaka, gösteriş
 36. CELMEALP birl. Celme/Alp
 37. CELMEGÜN birl. Celme/Gün
 38. CENGEL Hafif, ince
 39. CENGİZ Çengiz, Tengiz, Deniz
 40. CENGİZHAN birl. Cengiz/Han
 41. CERAY birl. Yer/Ay
 42. CEREN Ceylan, ahu, gazel
 43. CERENAY birl. Ceren/Ay
 44. CERKİN Hısım, yakın
 45. CERKUDAY birl. Yer/Kutay - Eski dönem yer tanrısı
 46. CETİK Yetkin, uzman, olgun
 47. CETİZ Yetkin, becerikli
 48. CEYHAN Aslı Çayhan. . dır. birl. Çay/Han
 49. CEYHUN (Ceyhan, Çayhan)
 50. CEYRAN Ceren
 51. CIDA Mızrak, kısa saplı mızrak
 52. CIGI Şamanist gelenekte , iyi ruh. Boy ve oymakları kötülüklerden koruduğuna inanılan ruh
 53. CILDUZ Yıldız
 54. CILIMGA Kağan ve Han’ların mektuplarını yazmakla görevli kişi
 55. CIVGIN Nihal
 56. CIVI (Cıgı)
 57. CİBELİK Sonsuz, sonsuzluk
 58. CİCİ (Cicik, cicek) 1- Çiçek, gül 2- Konuk 3- Sevim, sevimlilik
 59. CİCİBEGÜM birl. Cici/Begüm
 60. CİCİANAGA birl. Cici/Anaga (Analık) - Babürler devleti vezirlerinden, Ekber Han’ın evdeşi
 61. CİCİBİGE birl. Cici/Bige
 62. CİCİN Cici
 63. CİDAGU Yetkin, yetenekli, becerikli
 64. CİDE İri, uzun bir ağaç türü
 65. CİGA Taç, gelin başı
 66. CİGABEGÜM birl. Ciga/Begüm
 67. CİGABİGE birl. Ciga/Bike
 68. CİGAY (Ciga)
 69. CİĞİL Hafif, yeğni, kolay
 70. CİĞİLAY birl. Ciğil/Ay
 71. CİLASUN (Celasun)
 72. CİLMAYA Türk mitolojisindeki efsanevi kanatlı at
 73. CİNGİL 1- Galip, utkan 2- Güvenilir, sadık
 74. CİNGİLAY birl. Cingil/Ay
 75. CİNGÜ Zafer, utku
 76. CİNGÜBAY birl. Cingü/Bay
 77. CİNGÜER birl. Cingü/Er
 78. CİVİL İyi ruh, temiz , arınmış ruh
 79. CİVİLAY birl. Civil/Ay
 80. COLAY (Yolay) birl. Yol/Ay. . . Kazaklarda "ayağı uğurlu" kişiler için kullanılır.
 81. COLDA Yolcu, yola çıkan
 82. COLDACAKŞI birl. Yolda/Yakşı - Kırgızların Mürdi oymağı beylerinden
 83. CUCİ 1- Cici, çiçi, cicik, çiçek, çuçu, çuçi 2- Konuk. . Bu ad daha çok, beklenmeyen doğumlar sonrası kullanılır ve bu yüzden "konuk" anlamını içerir
 84. CUCİALP birl. Cuci/Alp
 85. CUCİBAY birl. Cuci/Bay
 86. CUCİBEGÜM birl. Cuci/Begüm
 87. CUCİBİKE birl. Cuci/Bike
 88. CUCİBUĞA birl. Cuci/Boğa - Çengiz Kaan’ın ilk oğlu. Altınordu devletinin kurucusu, Batu Han’ın babası
 89. CUCİKASAR birl. Cuci/Kasar, kazar, keser - Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 90. CUCİKAZAR (Cuci hazar) birl. Cuci/Keser - Taygutlular devleti hanlarından
 91. CUCİN Cuci
 92. CUCİNHATUN birl. Cucin/Hatun - Kıpçak hanlarından, Mengü Timur Han’ın evdeşi
 93. CULUM Narin, nazik, hassas
 94. CUMUK Yumuk, yumulmuş - Kazakların Ortayüz bölüğü, Kara Giray oymak beylerinden
 95. CUPAR Parfüm, güzel koku
 96. CUPARAY birl. Cupar/Ay
 97. ÇABA Gayret, enerji - Atilay Han’ın yeğenlerinden
 98. ÇABAALP birl. Çaba/Alp
 99. ÇABACI Gayretli, enerjik - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Baybaykı oymağı dip dedelerinden
 100. ÇABAHAN birl. Çaba/Han - 1- Karahanlılar dönemi beylerinden 2- Batı Göjtürkleri (Tardu Şad) Dönemi bey ve komutanlarından
 101. ÇABAK (Çaba)1-Çabuk, çevik 2- Küçük bir göl balığı türü - kuman Hanlığı dönemi beylerinden
 102. ÇABAR 1- çpar, davranır 2- Ulak, kurye, elçi - Kaydu Han’ın oğullarından
 103. ÇABUK (Çapuk) Çapan, çaba gösteren, çabalayan - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 104. ÇAÇA 1- Savaş baltası 2- Gemici 3- Çiçi, çiçik
 105. ÇAÇAHAN birl. Çaça/Han - Doğu Hun hanlarından
 106. ÇAÇAKLI (Çaçalı) - Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 107. ÇAÇASENGÜN birl. Çaça/Sengün - Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi bey ve komutanlarından
 108. ÇAĞAN (Çakan) - Samanoğulları dönemi Horasan valisi
 109. ÇAGAVUN Bal arısı
 110. ÇAĞ 1- Zaman, vakit 2- devir, devran 3- su sesi, şırıltı
 111. ÇAĞA Yavru çocuk
 112. ÇAĞAÇAN birl. Çağ/Açan
 113. ÇAĞAÇAR birl. Çağ/Açar
 114. ÇAĞALP birl. Çağ/Alp
 115. ÇAĞAN 1- Bayram, eğlence 2- Şimşek 3- gürz, çakan 4- Beyaza kaçan beyazımsı - Kıpçak hanlığı dönemi beylerinden
 116. ÇAĞANAK Çalgı, enstrüman
 117. ÇAĞAŞ Kırlangıç
 118. ÇAĞATAY birl. Çağ/Atay 1-Çağının en ünlüsü 2- çağdaş, çağının ilerisinde - Babür Han dönemi beylerinden (Çağatay Hasan Ali bey)
 119. ÇAĞATAYHAN birl. Çağatay/Han - . . Çengiz Kaan’ın oğullarından ve Çağatay devletinin kurucusu (. . Çengiz imparatorluğunun resmi dili Türkçe idi. Ancak sonraki dönem, ayrı devletlerin oluşması ile bazılarında ortaya çıkan dil ve kültür, karışıklıklarına rağmen, Çağatay Han, Türk diline ve edebiyatına çok büyük önem vererek ayrı bir ivme kazandırmıştır. Bu yüzden, Türkçemiz bu ulu kişiye çok şey borçludur. Ayrıca günümüzde konuşulan Türkçenin ağız ve gramer yapısı, " Çağatay lehçesi" olarak bu kişinin adına atfen onun döneminden gelmektedir. )
 120. ÇAĞATAYHATUN birl. Çağatay/Hatun - Altınordu hanlarından, Uzbek Han’ın evdeşi
 121. ÇAĞAY birl. Çağ/Ay
 122. ÇAĞAYBAYLI birl. Çağay/Baylı - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Yedi Uruğ oymağının kurucu beylerinden
 123. ÇAĞBAY birl. Çağ/Bay
 124. ÇAĞBEGÜM birl. Çağ/Begüm
 125. ÇAĞBEK (Çağbey) birl. Çağ/Bey
 126. ÇAĞBİKE birl. Çağ/Bike
 127. ÇAĞBUĞA birl. Çağ/Boğa
 128. ÇAĞDAŞ Çağın insanı, aynı çağda yaşayan kişiler
 129. ÇAĞER birl. Çağ/Er
 130. ÇAĞGÜN birl. Çağ/Gün
 131. ÇAĞHAN birl. Çağ/Han
 132. ÇAĞHANIM birl. Çağ/Hanım
 133. ÇAĞIBEK birl. Çakı/Bey - Timur Kürkan Han dönemi beylerinden
 134. ÇAĞIL 1- Su sesi 2- Çakıl taşı
 135. ÇAĞILAY birl. Çağıl/Ay
 136. ÇAĞILDAK Çağlayan, şelale - Kırgızların, Togay ve Saru oymaklarının dip dedelerinden
 137. ÇAĞILHAN birl. Çağıl/Han
 138. ÇAĞILTI 1- Su sesi, suyun taş ve kayalara çarparken çıkartığı ses
 139. ÇAĞIN 1- Şimşek , çakın 2- Gürz, topuz - Babür Han’ın komutanlarından
 140. ÇAĞIR Çağırı, çağrı
 141. ÇAĞIRBEYKE (Çağır/Bike - Çengiz Kaan’ın gelini, Cuci Han’ın evdeşi, Batu Han’ın anası
 142. ÇAĞIRGAN Çağıran, devetkar
 143. ÇAĞLA 1- Namuslu, dürüst 2- Erik türlerinden bir yemiş
 144. ÇAĞLAK 1- Namuslu, dürüst 2- Çağlayan, şelale
 145. ÇAĞLAR Şelale, çağlayan
 146. ÇAĞLASUN Dürüst
 147. ÇAĞLAV Dürüst
 148. ÇAĞLAYAN Şelale
 149. ÇAĞLAYIK Şelale
 150. ÇAĞLI 1- Dürüst 2- Yakışıklı, güzel
 151. ÇAĞLIN Meşhur ve liyakat sahibi
 152. ÇAĞRI 1- Mesaj, davet 2- Doğan kuşu, doğanın bir çeşidi - Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 153. ÇAĞRI ALP birl. Çağrı/Alp
 154. ÇAĞRIBAY birl. Çağrı/Bay
 155. ÇAĞRIBEĞ birl. Çağrı/Bey - Selçuklu devletinin kurucusu Tuğrul Han’ın kardeşi Alparslan Han’ın babası
 156. ÇAĞRIBOĞA Çağrı/Boğa
 157. ÇAĞRI TEKİN Çağrı/Tekin - Karahanlılar Hanlarından
 158. ÇAĞRI TİGİN Çağrı/Tigin - Divanı Lugati Türk’ün yazarı olan, Kaşgarlı Mahmud beyin babası
 159. ÇAĞRI TİMUR Çağrı/Timur
 160. ÇAĞRIBARS birl. Çağrı/Bars
 161. ÇAĞRIBAY birl. Çağrı/Bay
 162. ÇAĞRIBÖRİ birl. Çağrı/Böri
 163. ÇAĞRIKUL birl. Çağrı/Kul
 164. ÇAĞRITAN birl. Çağrı/Tan
 165. ÇAĞRITAY birl. Çağrı/Tay
 166. ÇAĞRUK Katı, sert
 167. ÇAKA 1- Savaş baltası 2- Çakı 3- Fiyaka, çalım, gösteriş - Türkmenlerin Çavdur oymağı dip dedelerinden
 168. ÇAKABAY birl. Çaka/Bay
 169. ÇAKABEY birl. Çaka/Bey - Anadolu Selçuklular dönemi beylerinden. Kılıçarslan han’ın kaynatası. Anadoludaki ilk denizcilik hareketlerini başlatarak bu konuda öncülük yapan bey
 170. ÇAKABÖRİ birl. Çaka/Böri
 171. ÇAKAHAN birl. Çaka/Han - Kıpçak hanlarından
 172. ÇAKALOZ 1- Fener 2- İlkel bir top silahı (Top mermisi yerine çakıl taşı atan)
 173. ÇAKAN 1- Gürz, topuz 2- Şimşek - Çengiz Kaan’ın komutanlarından ve evlatlığı
 174. ÇAKANBAY birl. Çakan/Bay
 175. ÇAKAR 1-Deniz feneri 2- gürz - Selçuklşular dönemi, Musul valilerinden
 176. ÇAKARHAN birl. Çakar/Han - II. yz. Moğol Hanlarından
 177. ÇAKAR KOCA Çakar/Koca - Çengiz Kaan’ın Çin elçisi
 178. ÇAKARLI Çakar/lı - İran Türkmenleri, Karapapak oymak beylerinden
 179. ÇAKI Kesici, yontucu küçük bıçak
 180. ÇAKICI 1- Çakma eyleminde bulunan 2- Çakı ustası
 181. ÇAKIL Çakıl taşı
 182. ÇAKIN 1- Şimşek 2- Kıvılcım - Selçuklular dönemi beylerinden (Kılıç Arslan’ın damadı)
 183. ÇAKINBAY birl. Çakın/Bay
 184. ÇAKINTİMUR birl. Çakın/Timur
 185. ÇAKIR 1- Doğan türü bir avcı kuş 2- Gürz 3- Şarap, içki - Çağrı bey için bazı kaynaklar bu ad ile bahseder
 186. ÇAKIRALP birl. Çakır/Alp
 187. ÇAKIRBAY birl. Çakır/Bay
 188. ÇAKIRCA Doğan türü bir avcı kuş
 189. ÇAKIRCALI Çakırca/lı
 190. ÇAKIRCI Eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat
 191. ÇAKIRHAN birl. Çakır/Han
 192. ÇAKIRKAN birl. Çakır/Kan
 193. ÇAKMAK . . Çak kökünden türeyen, vurmak, kesmek, bölmek eylemi için kullanılan bir sözcük - 1- Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve Atatürk’ün yakın arkadaşlarından, (Mareşal Fevzi Çakmak) 2- Mısır-Türk kölemenleri dönemi, Suriye valilerinden
 194. ÇAKMUR Tutumlu, eli sıkı
 195. ÇAKTU İri yapılı, gösterişli
 196. ÇAL Kılıç darbesi, darbe, vuruş - Türkmenlerin , Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 197. ÇALAP Ulu ruh, Kaadiri mutlak (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
 198. ÇALAPBERDİ birl. Çalap/Verdi
 199. ÇALAPKUL birl. Çalap/Kul
 200. ÇALBAK birl. Çal/Bak - Kırgızların, Togay ve Tolkan oymakları dip dedelerinden
 201. ÇALBAY birl. Çal/Bay - Manas destanında adı geçen bir bey
 202. ÇALGAR Çalıcı, vurucu - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 203. ÇALGIÇAY Taştan yapılmış el değirmeni - Kırgız oymak beylerinden
 204. ÇALHAN birl. Çal/Han - Özbek Han’ın Rusya elçisi
 205. ÇALIK 1- Silahşör, iyi kılıç kullanan 2- Çelik 3- Mesaj, haber 4- Haşarı, yaramaz - Göktürkler dönemi beylerinden
 206. ÇALIKALP birl. Çalık/Alp
 207. ÇALIKUŞU birl. Çalı/Kuşu - Kırgız oymaklarından ve bu oymağın ilk beylerinden
 208. ÇALIM 1- Gösteriş, fiyaka, kurum 2- Kılıcın keskin tarafı
 209. ÇALIMALP birl. Çalım/Alp
 210. ÇALIMAY birl. Çalım/Ay
 211. ÇALIMBAY birl. Çalım/Bay
 212. ÇALIMER birl. Çalım/Er
 213. ÇALIMLU Gösterişli, çekici
 214. ÇALIN Çiğ, jale
 215. ÇALIŞ Azim, ceht
 216. ÇALIŞALP birl. Çalış/Alp
 217. ÇALIŞHAN birl. Çalış/Han - Ertuğrul Gazi’nin dedesi
 218. ÇALIŞGAN Çalışkan, işgüzar
 219. ÇALKARA 1- Doğan türü bir avcı kuş 2- birl. Çal/Kara - Göktürkler dönemi beylerinden
 220. ÇALKIN Darbeci, hamleci, vurucu
 221. ÇALMA Maden üzerine yapılmış oyma, işleme
 222. ÇALMABEK birl. Çalma/Bey
 223. ÇALMAN Çalıcı, vurucu - Altay Türkleri, Televut oymağı dip dedelerinden
 224. ÇALUK Çalık
 225. ÇALUKBAY birl. Çaluk/Bay
 226. ÇAM Bir ağaç türü
 227. ÇAMHAN birl. Çam/Han - Hiyve hanlığı hanlarından
 228. ÇAMTOSUN birl. Çam/Tosun - Şeyban Han’ın komutanlarından
 229. ÇAMUR Sazlık, bataklık - Selçuklular dönemi beylerinden
 230. ÇAMURALP birl. Çamur/Alp
 231. ÇAMURBAY birl. Çamur/Bay
 232. ÇAMURBEK birl. Çamur/Bek - Göktürkler dönemi beylerinden. (Çuluk Kağan’ın muhafızlarından)
 233. ÇANAYAZ Berrak, billur
 234. ÇANDAR Karışık, karma
 235. ÇANDIR Karışık
 236. ÇANGA 1- Soylu 2- Pençe
 237. ÇANGABAY birl. Çanga/Bay
 238. ÇANGAL 1- Çok sık ağaçlı bölge 2- Budaklı ağaç
 239. ÇAPAN 1- Ulak, haberci 2- Enerjik, - çalışkan 3- iş elbisesi, eski giysi
 240. ÇAPANALP birl. Çapan/Alp
 241. ÇAPANAY birl. Çapan/Ay - Kırgız oymak beylerinden
 242. ÇAPANBAY birl. Çapan/Bay
 243. ÇAPANER birl. Çapan/Er
 244. ÇAPAR 1- Enerjik, çalışkan 2- Giysi 3- Saldırgan 4- ulak, haberci - Batı Han’ın oğullarından
 245. ÇAPGIN Enerjik, koşan, ardından giden
 246. ÇAPGUR Tufan, afet, deprem
 247. ÇAPIN Atak, hücum, savlet
 248. ÇAPITGAN Saldıran, saldırgan - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 249. ÇAPKAN Çapan
 250. ÇAPKUR (Çapgur) - Altay Türkleri, Kişiler oymağı dip dedelerinden
 251. ÇAPLAN Bir şahin türü - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 252. ÇAPLI Şahin türü bir avcı kuş - Karahanlılar dönemi beylerinden
 253. ÇAPTI Koşan, seğirten - Altay Türkleri Kişiler oymağı dip dedelerinden
 254. ÇAPTUĞ Ünlü, çok tanınan
 255. ÇAPUL Çap. . . mak kökünden, vuran, saldıran, alıp götüren vb. eylemlerin tümü
 256. ÇAPULAŞ birl. Çapul/Aş
 257. ÇAPUTGUN (Çaputgan) Cellat
 258. ÇARBUĞA birl. Çar(çur)/ Boğa - Otmanlıların dip dedelerinden
 259. ÇARDU Cili, perili
 260. ÇARMAGUN Görevli, görevlendirilmiş , emir almış
 261. ÇARMAGUN NOYAN Çarmagun/Noyan - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 262. ÇAŞKA Sabi, bebek, yavru
 263. ÇAŞUT Haberci, muhbir, ajan
 264. ÇAT Yansıma, yayılma, ün
 265. ÇATAK Çatal, çatallı, iki kollu değnek
 266. ÇATAKBEĞ birl. Çatak/Bey
 267. ÇATAL İki kollu, iki kola ayrılmış nesne
 268. ÇATGAL 1-Yüksek dağlık bölge 2- Çatal - Kırgız oymak beylerinden
 269. ÇATIK Çatılmış, tersleşmiş - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 270. ÇATLI(ğ) 1-Ünlü, tanınmış 2- Gözü kara, cesur
 271. ÇATUK Bıçak sapı yapılan bir ağaç türü
 272. ÇAV Ün, şöhret, yansıma, duyuru, bildiri
 273. ÇAVBEGÜM birl. Çav/Begüm
 274. ÇAVBİGE birl. Çav/Bike
 275. ÇAVA Ünlü, tanınmış - Divanı Lügat’de adı geçen bir bey
 276. ÇAVADUR birl. Çava/Dur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 277. ÇAVAŞ Ünlü, tanınmış
 278. ÇAVAY birl. Çav/Ay
 279. ÇAVDUR birl. Çav/Dur - Türkmen oymak beylerinden
 280. ÇAVLAK Çağlayan, şelale
 281. ÇAVLAN Çağlayan
 282. ÇAVLAY birl. Çavlı/Ay - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 283. ÇAVLI 1- Ünlü, meşhur 2- Doğan yavrusu - Seçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden
 284. ÇAVLIBAY birl. Çavlı/Bay
 285. ÇAVUDUR İyi üne ve şöhrete sahip olan
 286. ÇAVUNT Ün, şöhret
 287. ÇAVUŞ Bilgi veren, bilgi götüren, bilgi dağıtan (Çav. . . kökünden)
 288. ÇAVUT Duvar, sütun
 289. ÇAY Dere, ırmak
 290. ÇAYAN 1- Dövülmemiş, dökme demir 2- İşlenmemiş ham demir
 291. ÇAYHAN birl. Çay/Han
 292. ÇAYKARA birl. Çay/Kara
 293. ÇAYLAK Kuyruğu uzun ve çatallı bir avcı kuş
 294. ÇAYLAN 1-Dere kenarı 2- Çağlayan
 295. ÇEBER 1- Usta, mahir 2- Hoş, latif
 296. ÇEBİ (Çepi, çepni) 1- sert bakışlı 2- usta eli yatkın, yetenekli 3- civciv, ferik 4- cebe, çebe, silah - oğuz Kağan’ın torunlarından. Oğuz’un 24 boyundan biri
 297. ÇEBİŞ Çebi
 298. ÇEKEN Cazip, cazibe, çekicilik
 299. ÇEKİM Cazibe, çekicilik
 300. ÇEKİMALP birl. Çekim/Alp
 301. ÇEKİMHAN birl. Çekim/Han
 302. ÇEKİMAY birl. Çekim/Ay
 303. ÇEKİMBEK birl. Çekim/Bey
 304. ÇEKİMBİGE birl. Çekim/Bike
 305. ÇEKİMER birl. Çekim/Er
 306. ÇEKİMLÜ Çekimli, cazibeli
 307. ÇEKİMTAY birl. Çekim/Tay
 308. ÇEKLİ Armağan, hediye, düğün hediyesi - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu oymağı dip dedelerinden
 309. ÇEKMERGEN Nişancı, iyi vuruş yapan, silahşör - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 310. ÇELEK Bülbül, güzel öten bir kuş
 311. ÇELEN 1- Becerikli, çalışkan 2- Fettan, yanıltıcı
 312. ÇELİK (Çelük. çuluk) Gücü arttırılmış sert demir (. . . Farsçadaki "çalik", dal parçası anlamına gelir ve bununla hiçbir ilgisi yoktur. Yalnızca ad benzerliği olmasına rağmen, bazı kaynaklar bu sözcüğün de dilimize farsçadan geçtiğini söylerlerse de bu yanlıştır. )
 313. ÇELİKALP birl. Çelik/Alp
 314. ÇELİKEL birl. Çelik/El
 315. ÇELİKER birl. Çelik/Er
 316. ÇELİKHAN birl. Çelik/Han
 317. ÇELİKTAN birl. Çelik/Tan
 318. ÇELİKTAY birl. Çelik/Tay
 319. ÇELİKTEN Çelik parçası
 320. ÇELİM Beden, endam, gösteriş - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu ve Aday oymakları dip dedelerinden
 321. ÇELİMALP birl. Çelim/Alp
 322. ÇELİM TİMUR birl. Çelim/Timur
 323. ÇELME 1- Çalma 2- Başa örtülen bez (Bandana)
 324. ÇELME NOYAN birl. Çelme/Noyan - Çengiz Kaan dönemi beylerinden ve ikinci yoldaşı
 325. ÇENGİN Gösterişli, dikkat çekici - Kubilay Kaan’ın oğullarından
 326. ÇENGİZ Deniz
 327. ÇENGİZ KAAN Çengiz/Kaan - Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin gördüğü ve tanıdığı en büyük fatih, askeri ve siyasi açıdan en ünlü kişisidir. Asıl adı Timurçine (Timurçine, Timuçin) dir. Küçük bir beylik iken sonraları büyüyüp, genişleyerek bağımsızlığını ilan ettiği gün, toplanan kurultayın aldığı bir kararla adı "Çengiz" olmuştur. Çengiz, deniz anlamına gelmekle beraber, genişlik, sonsuzluk, ve ölümsüzlük sembolü olarak kullanılan bir ünvandır. Bu ulu kişinin döneminde, bütün Türk boyları tek bir devlet çatısı altında toplanmış, o günkü dünyanın neredeyse yarısından fazlasına egemen olunmuş ve dünya tarihinin coğrafi olarak da en büyük imparatorluğu tarih sahnesinde yer almıştır.
 328. ÇENGŞİ Mucize, olağanüstülük - . 1- Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından 2- Hotan hanlığı dönemi beylerinden
 329. ÇEPEN Hatip, iyi konuşan, güzel söz söyleyen
 330. ÇEPİ (Çepi)
 331. ÇEPNİ (Çebi)
 332. ÇERÇİ Ulak, haber, bildiri ulaştırna kişi
 333. ÇERİ(Ğ) Asker, savaşçı, toplanarak bir araya gelmiş erat
 334. ÇERİBÖRİ birl. Çeri/Böri
 335. ÇERİĞBAY birl. Çeri/Bay
 336. ÇERİHAN birl. Çeri/Han
 337. ÇERİKAN birl. Çeri/Kan
 338. ÇETİN Sert, güç, şiddet
 339. ÇETİNALP birl. Çetin/Alp
 340. ÇETİNAY birl. Çetin/Ay
 341. ÇETİNER birl. Çetin/Er
 342. ÇETİNSU birl. Çetin/Su
 343. ÇETİNTAY birl. Çetin/Tay
 344. ÇEVEN Çevre, muhit
 345. ÇEVGEN Cirit, değnek
 346. ÇEVRİ Çeviri, girdap, anafor
 347. ÇEVRİM 1- Girdap, anafor 2- Çevre, muhit
 348. ÇIDAM Dayanıklılık, metanet
 349. ÇIDAMLI Metin, dayanıklı
 350. ÇIDIK Güç, dayanıklılık
 351. ÇIGAY (Çığay) 1- Fakir, varlıksız 2- Kurt yüzlü, kurt bakışlı
 352. ÇIGAY BÖRÜ Çıgay/Böri - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 353. ÇIĞ 1- su damlası, kırağı 2- kar yığını, kar topu - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 354. ÇIĞAL Omuz, omuz başı
 355. ÇIĞALP birl. Çığ/Alp
 356. ÇIĞAN (Çıkan)
 357. ÇIĞAY birl. Çığ/Ay
 358. ÇIĞBATUR birl. Çığ/Batur
 359. ÇIĞIN Çıkın, bohça
 360. ÇIĞIR 1- Çağ, devir 2- çığın açtığı yol 3- dar yol, patika
 361. ÇIĞLA Saf, halis
 362. ÇIĞLAN Saf, halis - Karahanlılar dönemi beylerinden
 363. ÇIĞRI 1- felek 2- melodi
 364. ÇIKAN 1- kaynak, kaynarca 2- yeğen, hala çocuğu
 365. ÇIKMAK 1- çıkma eylemi 2- Kaynak 3- çakmak - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 366. ÇILDIM Seri- hızlı, enerjik
 367. ÇIMRIN Aktif, faal
 368. ÇIN (çin, çine) sağlam, dayanıklı, güvenilir
 369. ÇINAK 1- sevap, hayr 2- güvenilir, sadık
 370. ÇINDAN sandal ağacı
 371. ÇINGAY Özü, sözü bir, sözüne güvenilir
 372. ÇINGILIÇ birl. Çın(sağlam, dayanıklı) Kılıç - Hindistan’da beylik kuran bir Türk beyi
 373. ÇINGIR 1- Kopuza benzeyen bir saz 2- Çıngırak
 374. ÇINIK (Çınak)
 375. ÇINTAY Soylu, güvenilir - Altınordu hanlarından
 376. ÇIRAY Yüz, eda, çehre
 377. ÇIRAY BEGÜM birl. Çıray/Begüm
 378. ÇIRAY BİGE birl. Çıray/Bike
 379. ÇIRGANIŞ Zevk, haz, tad
 380. ÇITIRKI Işık, nur, ziya
 381. ÇİBEK Atmaca türü bir avcı kuş
 382. ÇİBİ (Çebi)
 383. ÇİÇEK 1- Gül, gül çiçeği 2- Cici, cicik (. . . Farsçadaki "çeçel"den geldiğini söyleyen bazı dilciler varsa da , Moğol dilinde çok eskiden beri kullanıla gelen bir sözcüktür. Sonraları farsçaya geçmiş olması daha akla yatkındır) - Hazar kağanlarından Bulan kağan’ın kızı. Bizans imparatoru V. Konstantin’in eşi ve"Hazarlaen" ünvanlı Bizans imparatorunun anası
 384. ÇİÇEK BEGÜM birl. Çiçek/Begüm - Abbasi halifelerinden El Muktefi’nin, Türk asıllı anası
 385. ÇİÇEKBİGE birl. Çiçek/Bike
 386. ÇİÇİ (çiçik, çiçek)
 387. ÇİÇİHAN birl. Çiçi/Han
 388. ÇİÇİKAĞAN birl. Çiçi/Kağan - Hun imparatorlarından (Ulusçuluğu, devlet siyasetine sokan ve bunun savaşını veren kişi)
 389. ÇİÇİKUTAGA birl. Çiçi/Kut/Aka, ağa - Çengiz "Bu ulu kişi döneminde, işkence ile alınan ifadeler geçersiz sayılıyordu"
 390. ÇİÇİYABGU birl. Çiçi/Yabgu - Çiçi Kağan’ın kağanlıktan önceki ad ve ünvanı
 391. ÇİGAN Yoksul, fakir
 392. ÇİGEN Gayretli
 393. ÇİGENDİK Gayretli, çalışkan - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Arkın oymağı dip dedelerinden
 394. ÇİGER 1- Gayret, azim 2- Çökertiş, çökertme
 395. ÇİGERMİŞ Çökertmiş, düşmanı bozguna uğratmış - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 396. ÇİGİL Olgun, gelişmiş, olmuş
 397. ÇİGİLVAR Kısa ve küçük ok, özel ok
 398. ÇİGİL ARSLAN birl. Çigil/Arslan - Selçuklular dönemi komutanlarından
 399. ÇİĞDEM Yaban çiçeği, (Itır çiçeğinin Türkçesi)
 400. ÇİĞİL (Çigil)
 401. ÇİĞİLARSLAN birl. Çiğil/Arslan - Uygurlar dönemi beylerinden
 402. ÇİKEN (Çigen) - 1- Türkmenlerin, Ersan oymağı dip dedelerinden 2- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Aday oymağı dip dedelerinden
 403. ÇİL Dağ tavuğu
 404. ÇİLAVUN birl. Çil/Avun - Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 405. ÇİLBEK birl. Çil/Bey - Kırgızların, Togay vd Buğu oymakları dip dedelerinden
 406. ÇİLDE Kış mevsiminin en soğuk dönemi - Kırgız oymak beylerinden
 407. ÇİLDU Hızlı, seri, çabuk
 408. ÇİLEN 1- Çığ 2- Jale 3- Bir dağ çiçeği
 409. ÇİLENTİ Çığ, jale
 410. ÇİLHAN birl. Çil/Han
 411. ÇİLHANIM birl. Çil/Hanım
 412. ÇİMÇİK Saf, masum
 413. ÇİNE (Çin) 1- Sadık, güvenilir 2- Öz, soy 3- kurt, kurt yavrusu
 414. ÇİNER birl. Çin/Er - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 415. ÇİNKAY Sözüne güvenilir, özü sözü bir - Altınordu hanlarından
 416. ÇİNTİMUR birl. Çin/Timur - 1- Geyik Han dönemi komutanlarından 2- Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 417. ÇİNTOSUN birl. Çin/Tosun - Ulutaş Han’ın oğullarından
 418. ÇİPLİ Narin, ince yapılı
 419. ÇİRAY Yüz, çehre, eda
 420. ÇİT Çizgi, sınır, limit
 421. ÇİTER birl. Çit/Er (sınır muhafızı) - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 422. ÇİZGEN Saban izi, karasabanın tarlada açtığı yol
 423. ÇİZİM Resim figürü
 424. ÇOBAN 1- Elinde cop (değnek, sopa) olan 2- Muhtar, oba beyi - A. Selçukluları dönemi (13. yz. ) Kastamonu beylerinden
 425. ÇOBANALP birl. Çoban/Alp
 426. ÇOBAN KAZAN birl. Çoban/Kazan - Kazan hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 427. ÇOBAN NOYAN birl. Çoban/Noyan - Olcaytu Han’ın komutanı ve danışmanlarından
 428. ÇOBANBEK birl. Çoban/Bey - Kulagu Han’ın komutanlarından
 429. ÇOBAR Değnekli, değnek taşıyan - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 430. ÇOBAYIKMIŞ Gönül kırıcı, haşin - Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 431. ÇOGA Vahşi hayvan
 432. ÇOGAY Yoğun, kesif
 433. ÇOĞAŞ 1- Debdebe, şaşa 2- Vahşi hayvan yavrusu
 434. ÇOKAN 1- Gürz, topuz 2- Hayvan yavrusu - Kazak bilim adamı ve ozanlarından (Abılay Han’ın oğullarından)
 435. ÇOKAY (Çogay)
 436. ÇOKU 1- Debdebe, şaşa 2- Bolluk, bereket - Sevük Tekin’in babası
 437. ÇOKUBEGÜM birl. Çoku/Begüm
 438. ÇOLAK (Çalak) Silahşör, iyi kılıç çalan
 439. ÇOLBANAK 1- Uzak görüşlü 2- Törenin dışında kalan 3- Nikahsız ilişkiden doğan çocuk (Hakas Türklerinde)
 440. ÇOLBU (Çolpan)
 441. ÇOLDU 1- Bahşiş, mükafat 2- Ganimet
 442. ÇOLPAN 1-Kuzey yıldızı 2- Uzak görüşlü 3- Tanıdık, bildik, aşina - Timur Kürkan Han’ın ikinci evdeşi 2-Yakut destanlarında adı geçen bir kız
 443. ÇOMAK 1- İri ve yuvarlak değnek 2- Bir ucunda topuz bulunan sopa, silah 3- İnanmış, inançlı - Kuman hanlığı dönemi beylerinden
 444. ÇOMAKER birl. Çomak/Er
 445. ÇONGAR Gürültü, şamata, nara
 446. ÇOPUR Geyik ve karaca yavrusu
 447. ÇOPURALP birl. Çopur/Alp
 448. ÇOR (çur, çura)
 449. ÇORBEGÜM birl. Çor/Begüm
 450. ÇORA (çura, çur) 1- Yer tanrısı 2- Cin, peri 3- Ruh (. . . Farsçadaki "şur" (kötülük, uğursuzluk) sözcüğü bu dile Türkçeden geçmiştir. ) - 8. yz. Balkan Oğuzları bey ve komutanlarından
 451. ÇORABATUR birl. Çora/Batur - Altınordu devletinin son dönemlerinde yaşanmış bir bey. (Ruslara tutsak olmamak için kendini öldüren ve adına destan yazılmış olan kişi)
 452. ÇORAMAN Cinli, perili - Kırgız oymak beylerinden
 453. ÇORAY birl. Çor/Ay
 454. ÇORBİGE birl. Çor/Bike
 455. ÇORHAN birl. Çor/Han
 456. ÇORKARA birl. Çor/Kara
 457. ÇORLU Cinli kötü ruhların etkisinde kalan kişi. Bu ad şamanist gelenekten gelen bir addır. Eskiden bunalımlı ve toplum tarafından hoş karşılanmayan kişiler için bu ad verilirdi ve bu kişiler Kam ve Baksılar tarafından tedavi edilmeye çalışılırdı)
 458. ÇORMAN (çoraman)
 459. ÇORTAN birl. Çor/Tan
 460. ÇOTAK Kabza, kılıç kabzası - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 461. ÇOTAKAY birl. Çotak/Ay
 462. ÇOTUR Kabza, kılıç kabzası
 463. ÇOTURAY birl. Çotur/Ay
 464. ÇÖKERMİŞ Çökertmiş, düşmanı bozmuş
 465. ÇÖKERTMİŞ (çökermiş) - Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 466. ÇÖKLÜ Soylu, asil
 467. ÇÖKÜL Irmakların taşarak vadilere bıraktığı tortu
 468. ÇÖMÇE Ağaçtan oyulmuş su kabı
 469. ÇÖZELİ Kıpçak, merkezden uzakta olan
 470. ÇÖZELİALP birl. Çözeli/Alp
 471. ÇÖZELİBAY birl. Çözeli/Bay
 472. ÇÖZELİBEK birl. Çözeli/Bey
 473. ÇÖZELTİ Ayrılış, kopuş, firak
 474. ÇÖZÜLÜ (çözeli)
 475. ÇUBAN Çoban, muhtar, obabaşı
 476. ÇUÇU Şair, şairane konuşan - Hunlar döneminde yaşamış, ilk Türk ozanlarından
 477. ÇUĞA (çuka) 1- Yürekli, cesur 2- Arınmış, duru 3- İnc narin - Saruhan beyin kardeşi
 478. ÇUĞAY Narin ve alımlı kız
 479. ÇUKA (çuğa)
 480. ÇULÇU Serçe, Turgay kuşu
 481. ÇULUHAN birl. Çulu(çuluk)/ Han
 482. ÇULUK 1-Çelik 2- çalık, kılıç çalan 3- aceleci, heyecanlı
 483. ÇULUKHAN birl. Çuluk/Han - Avar hanlarından
 484. ÇULUK KAĞAN birl. Çuluk/kağan - Göktürk kağanlarından (Kürşad’ın babası)
 485. ÇULUKTİGİN birl. Çuluk/Tigin - Çuluk Kağan’ın kağan olmadan önceki ad ve ünvanı
 486. ÇUNGAR (çangar)
 487. ÇUNGARA (çangar) - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Karasakal oymağı dip dedelerinden
 488. ÇUR (çor, çur, çora)
 489. ÇURABEK birl. Çura/Bey - Kırgız oymak beylerinden
 490. ÇURALP birl. Çur/Alp
 491. ÇURAN Ruhlarla ilgilenen - Özbeklerin, Konrat ve Oyunlu oymağı dip dedelerinden
 492. ÇURAY birl. Çur/Ay
 493. ÇURBAĞA birl. Çur/Bağa - Çurbağa Kağan. . . Göktürk kağanlarından
 494. ÇURÇEDAK birl. Çur/Çotak - Altınordu devleti bey ve komutanlarından
 495. ÇURÇUTAY birl. Çurçu/Tay - Çengiz Kaan’ın komutanlarından olan Çelme’nin babası
 496. ÇURGATAY (çurkutay)birl. Çur/Kutay - Çengiz Kaan’ın torunlarından
 497. ÇURHAN birl. Çur/Han
 498. ÇURKAN (Çorkan, Şorkan)birl. Çur/Kan - Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 499. ÇURKUT birl. Çur/Kut - Tulay Han’ın oğullarından
 500. ÇURTAY birl. Çur/Tay - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz ve Baganalı oymaklarının dip dedelerinden
 501. ÇUTUR Kılıç kabzası
 502. ÇUVAŞ 1-Sakin, rahat 2- dindar, dünyaya değer vermez 3, çavuş - Sibirya’da yaşayan eski Türk boylarından
 503. ÇUVAŞALP birl. Çuvaş/Alp
 504. ÇUVAŞAY birl. Çuvaş/Ay
 505. ÇÜCEN Akıllı, aklını kullanan
 506. ÇÜCEN CAMUKA birl. Çücen/Camuka - Çengiz Kaan’ın gençlik yıllarındaki yoldaşlarından ve andası
 507. ÇÜNÜK Çınar ağacı - Divanı Lügat’de adı geçen bir bey
 508. DADAK Değme, dokunma, tadma - Selçuklulara adını vermiş olan Salçuk beyin babası
 509. DADAL Tadalan, sezen, farkına varan
 510. DADALOĞLU birl. Dadal/Oğlu - Otmanlılara baş kaldırmış (19. yz. ) bir Türkmen beyi ve ozanı
 511. DADAŞ birl. Dağ/Daş Aynı dağdan. . . aynı dağı kullanan
 512. DAĞ (Tağ, tağ, tak, tav) Dağ. . . mec. genişlik, büyüklük, ululuk, heybet
 513. DAĞAÇA Dağ gibi heybetli
 514. DAĞALP birl. Dağ/Alp
 515. DAĞARSLAN birl. Dağ/Arslan
 516. DAĞAY (Tağay)birl. Dağ/Ay - Çengiz Kaan’ın karabudun kökenli komutanlarından
 517. DAĞBAY birl. Dağ/Bay
 518. DAĞDAŞ (dadaş)
 519. DAĞDORA birl. Dağ/Dora
 520. DAĞDORUK birl. Dağ/Doruk
 521. DAĞDURAK birl. Dağ/Durak
 522. DAĞGÜN birl. Dağ/Gün
 523. DAĞHAN birl. Dağ/Han - 1- Oğuz Kağan’ın ilk oğlu 2- Eski dönem Türk tanrılarından
 524. DAĞLI Dağ/lı
 525. DAĞLIBAY birl. Dağlı/Bay
 526. DAĞTAN birl. Dağ/Tan
 527. DAĞTAY birl. Dağ/Tay
 528. DAĞTEKİN birl. Dağ/Tekin
 529. DAĞTİMUR birl. Dağ/Timur
 530. DAĞTOLU birl. Dağ/Dolu
 531. DAĞTURA birl. Dağ/Dura
 532. DAKAK Ucu ataşli ok - ŞamSelçukluları beylerinden Tutuş beyinoğlu
 533. DAL 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık
 534. DALAN koridor, dehliz
 535. DALAŞ Döğüş, karşılıklı saldırı
 536. DALAY (Talay) Genişlik, ululuk, sonsuzluk mecaz eden, asıl anlamı , büyük deniz, okyanus
 537. DALAYOBA birl. Talay/Oba
 538. DALBAY 1- Vasi, ardına sığınılan kişi 2- Çuhadan yapılmış şapka Kırgızlarda- 3- avcı kuşları yakalamak için, tuzaklara bağlanarak bırakılan küçük kuş
 539. DALBOĞA birl. Dal/Boğa
 540. DALBOY Vasi, ardına sığınılan kişi
 541. DALKILIÇ birl. Dal/Kılıç mec. Çıplak, zırhsız ve korunmasız
 542. DALKIRAN Kırıcı, ayırıcı
 543. DALOKAY birl. Dal/Okay
 544. DAMLA Su damlası , tane
 545. DANA İnek yavrusu, iki yaşındaki genç inek - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 546. DANABEK birl. Dana/Bey - Selçuklular dönemi komutanlarından
 547. DANATİMUR birl. Dana/Timur - . . Kubilay Kaan’ın kardeşlerinden
 548. DANİŞMAN Müşavir, bilgi ve tecrübesine danışılan kiş (Tanışman) (Türkçeden, Farsçaya geçen sözcüklerden, Tanış’dan, "Danişmend" olmuş. Türkmen ve Türkmenend gibi. . ) - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından. Sonraları kendi adıyla bir de beylik kuran kişi
 549. DANSIK (Tansık) Olağanüstü, fevkalade
 550. DARGA Vali, üst düzey, bürokrat
 551. DARGUN Alıngan, kırılan, narin
 552. DARGUNAY birl. Dargun/Ay
 553. DARI 1- Bir tahıl türü 2- sıkı, sıkıntı, zorluk
 554. DARIALP birl. Darı/Alp
 555. DARIBEK birl. Darı/Bey
 556. DARICA 1- Darı gibi, darı niteliğinde mec. Bereketli 2- sıkı, sıkıcs, zorlu
 557. DARITAY birl. Darı/Tay - Çengiz kaan dönemi Kerayet beylerinden
 558. DARSIK Öfkeli, hiddetli
 559. DARUKA (Darga) Vali, yönetici, bürokrat
 560. DARULGAN alıngan, nazlı
 561. DAŞAYAK birl. Taş/Ayak - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 562. DAŞKI Taşkı, taşmış, dışarı çıkmış, dışarıda olan - Türkmenlerin Çavdur oymağı eski beylerinden
 563. DAYAK Değnek, baston, dayanılan nesne
 564. DAYANÇ 1- Dayanak, destek, güven 2- Dayanma gücü tahammül
 565. DAYANGAN Dayanıklı, metin
 566. DAYANGI Köşe minderi
 567. DAYAR Hazır, hazırlıklı
 568. DEBRET Kımıldayış, devinim
 569. DEBRETÜL BOĞA birl. Debretül/Boğa - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 570. DAĞER Kıymet, para, nafız
 571. DEĞERBİLİR birl. Değer/Bilir Kadirşinaz, vefalı
 572. DEĞERLÜ Değerli, kıymetli
 573. DEĞİRMİ Çevreli, yuvarlak, toparlak
 574. DEĞNEK Dayanak, dayanılacak nesne
 575. DELİ Usu gitmiş, azmış, dellenen, mec. gözü kara, yiğit - Türkmenlerin, Teke oymağı dip dedelerinden
 576. DELİBÖRÜ birl. Deli/Böri
 577. DELİDUMRUL birl. Deli/Dumrul - dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 578. DALİGÜN birl. Deli/Gün
 579. DELİGÜNBULDAK birl. Deligün/Buldak
 580. DELİKARÇAR birl. Deli/Karçar - dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 581. DELİKURT birl. Deli/Kurt
 582. DEMİR Demir madeni - Kulagu Han’ın kardeşlerinden
 583. DEMİRAĞ Zırh, örgülü göğüslük birl. Demir/Ağ
 584. DEMİRALP birl. Demir/Alp
 585. DEMİRAY birl. Demir/Ay
 586. DEMİRBAY birl. Demir/Bay
 587. DEMİRBOĞA birl. Demir/Boğa
 588. DEMİRDEN Demir parçası
 589. DEMİRDÖĞEN birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi
 590. DEMİREL birl. Demir/El
 591. DEMİRER birl. Demir/Er
 592. DEMİRGEN 1- Demir, ham demir 2- temren, okun ucundaki demir parçası
 593. DEMİRHAN birl. Demir/Han - 1- Şamanist gelenekte " Maden Tanrısı" 2- karesi oğulları dönemi bey ve komutanlarından
 594. DEMİRKAN birl. Demir/Kan
 595. DEMİRKUT birl. Demir/Kut
 596. DEMİROK birl. Demir/Ok
 597. DEMİRTAG birl. Demir/Dağ
 598. DEMİRTAŞ birl. Demir/Taş - Selçuklular dönemi beylerinden 2- 1. Murat dönemi Otmanlı bey ve komutanlarından
 599. DEMİRTUĞ birl. Demir/Tuğ
 600. DENERİ Dikkat, itina
 601. DENGİZİK Denizcik, küçük deniz, göl - Atilay Han’ın oğullarından
 602. DENİZ Deniz, büyük göl
 603. DENİZALP birl. Deniz/Alp
 604. DENİZAY birl. Deniz/Ay
 605. DENİZBAY birl. Deniz/Bay
 606. DENİZER birl. Deniz/Er
 607. DENİZHAN birl. Deniz/Han - Oğuz kağan’ın oğullarından. . (Seçukluların bağlı bulunduğu boy)
 608. DENLİ Edepli, terbiyeli
 609. DEPEGEN Tekmeleyen, iyi tekme atan
 610. DEPREM Zelzele, sarsılma, kımıldama (Kişisel görüşüme göre bu ad çocuklara deprem sırasında ya da deprem felaketi sonrası yaşanan, çileli günler sırasında doğan ve o günlerin anısına verilen bir addır. )
 611. DEPRETÜR BOĞA birl. Depretür/Boğa - Selçuklular dönemi beylerinden
 612. DERİN Derinlik. . . den mec. Olgunluk, bilgelik - Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 613. DERİNAY birl. Derin/Ay
 614. DERMEK Dirilik, canlılık, birarada tutmak
 615. DERNEK Eğlence, toy, birliktelik
 616. DEVİN Hareket, kımıldanış, davranış
 617. DEVİNAY birl. Devin/Ay
 618. DEVRİM Devirme, yıkma, devirip yerine geçme, . . ihtilal
 619. DEYİM Söyleniş, darbımesel
 620. DEYİŞ Söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili
 621. DEYİŞBEK birl. Deyiş/Bey
 622. DIŞOĞUZ Taşralı Oğuz , dışarıdaki Oğuz, Türkmen
 623. DIVRAK Yakışıklı, alımlı, civan
 624. DİB YABGU HAN Dip/Yabgu/Han - Türk mitolojisinde yer alan Oğuz hanlarından
 625. DİBEK 1- Ağaçtan oyulmuş büyük havan 2- Yayık ağaç
 626. DİK 1-Yükseklik, yükseliş 2- kararlılık, yıkılmazlık, cazmazlık 3- inat
 627. DİKALP birl. Dik/Alp
 628. DİKBAŞ birl. Dik/Baş
 629. DİKBAY birl. Dik/Bay
 630. DİKBEY birl. Dik/Bey
 631. DİKBUĞA birl. Dik/Boğa
 632. DİKEÇ Sütun, dikil, dikilmiş
 633. DİKER birl. Dik/Er
 634. DİKKAN birl. Dik/Kan - Kırgızların eski oymak beylerinden
 635. DİKMEN İnatçı, kararlı
 636. DİLEK Dil ile istenen, dile getirilenistek, arzu, murat, dilek
 637. DİLER Dileyen, dileyici
 638. DİLERAY birl. Diler/Ay
 639. DİLİM kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş
 640. DİNÇ Zinde, sağlam, dirençli
 641. DİNÇALP birl. Dinç/Alp
 642. DİNÇAY birl. Dinç/Ay
 643. DİNÇBAY birl. Dinç/Bay
 644. DİNÇER birl. Dinç/Er
 645. DİNÇSU birl. Dinç/Su
 646. DİNÇTÜRK birl. Dinç/Türk
 647. DİNLER Terbiyeli, munis, muti
 648. DİP Baht, talih
 649. DİP BAKUY birl. Dip/Bakuy - Oğuzname’de Türk’ün torunu, İlçi Han’ın oğlu
 650. DİPÇİN 1- Bahtı açık 2- Sağlam, dayanıklı
 651. DİREK 1- Dirilik, sağlamlık, ayakta kalmak 2- Temel, dayanak 3- Vezir, bakan
 652. DİREK TEKÜR birl. Direk/Tekür (Teker) - dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 653. DİREN Direnç, karşı koyuş, dirilik
 654. DİRENÇ Dirnme gücü
 655. DİRENGEÇ Destek, dayanak
 656. DİRGEN 1-Dirilik, 2- harmanda kullanılan demir çatal
 657. DİRİ (diri, dirik, Tiri, tirik) Can, ruh, canlılık, canlı
 658. DİRİL Can, ruh, tin
 659. DİRİM Yaşam, sağlık, canlılık
 660. DİRİM ALP birl. Dirim/Alp
 661. DİRİMBEK birl. Dirim/Bey
 662. DİRLİG Yaşam, hayat
 663. DİRLİKALP birl. Dirlik/Alp
 664. DİRLİKHAN birl. Dirlik/Han
 665. DİRLİKAY birl. Dirlik/Ay
 666. DİRLİKBAY birl. Dirlik/Bay
 667. DİRLİKBEG birl. Dirlik/Bey
 668. DİRSE Derse, söylerse, konuşkan
 669. DİRSEALP birl. Dirse/Alp
 670. DİRSEHAN birl. Dirse/Han - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Boğaç Han’ın babası)
 671. DİZİK (dizi) Kolye, takı
 672. DİZLEK Hazır cevap, konuşkan
 673. DODURGA 1- Dolgun, doyumlu 2- doyuran, doyurucu 3- açık, net, berrak - Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 674. DOĞA 1- Tabiat, doğallık, ortaya çıkış 2- Huy, yaradılış, fıtrat
 675. DOĞAN 1- Soylu bir av kuşu 2- Doğmuş, olmuş, ortaya çıkan
 676. DOĞANALP birl. Doğan/Alp
 677. DOĞANARSLAN birl. Doğan/Arslan - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 678. DOĞANBİGE birl. Doğan/Bike
 679. DOĞANHAN birl. Doğan/Han - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 680. DOĞANTEKİN birl. Doğan/Tekin
 681. DOĞANTİMUR birl. Doğan/Timur - Çengiz Kaan’ın torunu, Cuci Han’ın oğlu. Batu Han’ın kardeşi
 682. DOĞANTUĞRUL birl. Doğan/Tuğrul - Alparslan Han’ın kardeşi, Çağrı beğin oğullarından
 683. DOĞANAY birl. Doğan/Ay
 684. DOĞANBAY birl. Doğan/Bay
 685. DOĞANBEK birl. Doğan/Bey
 686. DOĞANER birl. Doğan/Er
 687. DOĞANGÜN birl. Doğan/Gün
 688. DOĞRU Dürüst, yalansız, sözüne güvenilen
 689. DOĞRUL 1-Doğruluk, dürüstlük 2- Ayakta duran, dirençli
 690. DOĞU Güneşin doğuş yönü
 691. DOĞUALP birl. Doğu/Alp
 692. DOĞUBAY birl. Doğu/Bay
 693. DOĞUÇ Doğuş, doğma, ortaya çıkış - İkşitler devletinin kurucusu ve ilk hanı
 694. DOĞUDAN Doğulu, doğu yönünden gelen
 695. DOĞUER birl. Doğu/Er
 696. DOĞUHAN birl. Doğu/Han
 697. DOĞUKAN birl. Doğu/Kan
 698. DOĞULU Doğu bölgesinden
 699. DOĞUŞ Doğma, ortaya çıkış
 700. DOĞUTAN birl. Doğu/Tan
 701. DOĞUTAY birl. Doğu/Tay
 702. DOKUNAK Dokunuş, değiş, mec. Ağır, mahsun, yürek sızlatan, yüreğe dokunan
 703. DOKUNÇ Dokunak, hüzün
 704. DOKUZ Dokuz sayısı, Türklerin en çok eskilerden beri uğurlu sayılarındandır
 705. DOKUZALP birl. Dokuz/Alp
 706. DOKUZATA birl. Dokuz/Ata
 707. DOKUZ ARKA Dokuz/Arka (. . . Eski dönemlerde soyluluk gösterme ve belli etmesi açısından, bir kişinin babasından itibaren geriye doğru dokuz atasının sayılıp açıklanması. . )
 708. DOKUZ HATUN birl. Dokuz/Hatun - Kulagu Han’ın evdeşi
 709. DOKUZ OĞUZ birl. Dokuz/Oğuz - Oğuz kökenli bir Türk devletinin adı. Uygurların köküde bu baya dayanır.
 710. DOKUZ TATAR birl. Dokuz/Tatar - Göktürkler döneminde yaşayıp beylik etmiş bir Türk boyu
 711. DOKUZAKA birl. Dokuz/Aka - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 712. DOKUZBAY birl. Dokuz/Bay
 713. DOKUZÇUR birl. Dokuz/Çur
 714. DOKUZER birl. Dokuz/Er mec. Dokuz er gücünde
 715. DOKUZHAN birl. Dokuz/Han
 716. DOKUZTUĞ birl. Dokuz/Tuğ
 717. DOKUZUYGUR birl. Dokuz/Uygur - Göktürkler devletini yıkıp, onun yerine Uygur devletini kuran, Türk boyu
 718. DOLANDI Dolanan, gezgin
 719. DOLANDIBEK birl. Dolandı/Bek - Selçuklular dönemi beylerinden
 720. DOLDAY (Dolu/Tay) - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 721. DOLU 1-Bilgin, tecrübeli, öğretmen 2- Bütün, tam, eksiksiz 3, Şamanist gelenekte ve Alevi_Bektaşi gelenekte, içki, şarap 4- kısa süren, iri taneli yağmur
 722. DOLUALP birl. Dolu/Alp
 723. DOLUBAY birl. Dolu/Bay
 724. DOLUBEK birl. Dolu/Bek
 725. DOLUER birl. Dolu/Er
 726. DOLU KADIR birl. Dolu/Katır - Selçuklular dönemi beylerinden ve Maraş yöresinde kendi adıyla beylik kuran kişi
 727. DOLUN Tam, bütün, eksiksiz - Yakut Türklerinin eski bereket Tanrılarından
 728. DOLUNAY Ayın ondördü, ayın en güzel hali
 729. DOLUNBAY birl. Dolun/Bay
 730. DOMANİÇ 1-Dumanlı bölge 2- Tümsek, engebeli arazi
 731. DONAT Giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik
 732. DOMURCUK Gül, tomurcuk
 733. DONATHAN birl. Donat/Han - Batı Hunları hanlarından
 734. DONATMIŞ Giydirip, kuşatmış, sevindirmiş, cömertlik göstermiş
 735. DONATUR Cömert, eli açık, bağışlayıcı
 736. DONSUZ Çıplak, fakir, varlıksız
 737. DORA Doruk, zirve, şahika
 738. DORABAY birl. Dora/Bay
 739. DORAMAN birl. Dora/Man (Dorman-dormen) - Kuman hanlarından
 740. DORAN (Duran) Diri, canlı, yaşayan
 741. DORATAN birl. Dora/Tan
 742. DORATAY birl. Dora/Tay
 743. DORMAN (Doraman)
 744. DORU 1- Doruk, zirve 2- Kara ile kızıl arası renk (At rengi)
 745. DORUALP birl. Doru/Alp
 746. DORUBAY birl. Doru/Bay
 747. DORUBEY birl. Doru/Bey
 748. DORUER birl. Doru/Er
 749. DORUHAN birl. Doru/Han
 750. DORUK Zirve, uç, şahika
 751. DORUKALP birl. Doruk/Alp
 752. DORUKAN birl. Doru/Kan
 753. DORUKAY birl. Doruk/Ay
 754. DORUKER birl. Doruk/Er
 755. DORUKHAN birl. Doruk/Han
 756. DORUKTİGİN birl. Doruk/Tigin
 757. DOYMADUK Doyumsuz, sevilmeye doymayan, doyulmayan
 758. DOYUM 1- Doymak, tatmin 2- Ganimet, bereket
 759. DOYURAN mec. Cömert, hayr sahibi, iyilik sever
 760. DÖĞEN 1- Dövüşçü, döven 2- Ekin saplarını ezmeye yarayan, altında çakmaktaşı bulunan geniş tahta
 761. DÖĞER 1- Döver 2- değer, kıymet 3- Kalın, enli bir ağaç
 762. DÖĞERLİ Değerli - Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 763. DÖĞÜŞ Dövüş, savaş, kavga
 764. DÖĞÜŞGEN Kavgacı, savaşçı
 765. DÖKÜMHAN birl. Böküm/Han 1- Dökmekten döküm 2- Düğüm, bağ - Bulgar hanlarından (Kurum Han’ın oğlu)
 766. DÖLEK 1- Çok döl veren 2- Koyunun kuzuladığı yer 3- İtibarlı, saygıdeğer, maharetli
 767. DÖLEN Muti, sevgi gösteren
 768. DÖNDER (Döne, döndü gibi "dönmek" fiilinden türetilmiş, çocukları ölen ailelerin, yeni çocukları olduğunda kullandıkları adlardan) - (Dönder bey) Ertuğrul Gazi’nin kardeşi, Otman Gazi’nin amcası
 769. DÖNDÜ Dönüş yapan (Reenkarnasyon) çocukları ölen ailelerin verdiği adlardan
 770. DÖNE (Döndü, dönder)
 771. DÖNE BEGÜM birl. Döne/Begüm
 772. DÖNENBAY birl. Dönen/Bay - Kırgız oymak beylerinden
 773. DÖNENGÜN birl. Dönen/Gün
 774. DÖNERALP birl. Döner/Alp
 775. DÖNGEL Saat
 776. DÖNGÜ Dönüşüm, başa dönüş
 777. DÖNGÜN Dargın, gönlü kırık
 778. DÖNMEZ Kararlı, cesur, azimli
 779. DÖNMEZER birl. Dönmez/Er
 780. DULAK Dolu, olgun, tecrübeli - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 781. DULUNDU (Dolandı)
 782. DUMAN 1- Sis, kırağı 2- ateşten çıkan gaz
 783. DUMANHAN birl. Duman/Han
 784. DUMANBAY birl. Duman/Bay
 785. DUMANER birl. Duman/Er
 786. DUMLU 1- dumanlı, sisli bölge 2- Soğuk ve ayaz alan yer
 787. DUMRUL 1- Okun sivri ucu 2- Başı dumanlı, efkarlı
 788. DURA (Durak) 1- yaşam, hayat 2- Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3- ev, yaşanılan yer, barınak (Bu ad, çocukları çlmüş ailelerin yeni çocukları olduğunda yaşamda kalıp uzun yaşaması ve sağlıklı olması dileğini içeren adlardandır ve çok eskilere dayanan bir gelenekle bu gün de sürdürülmektedir. Durak, Dursun, Durmuş, Durdu, Yaşar, Tokta, Tok, Toka, Toktamış, Turan vb. adlar da hep aynı psikoloji ve geleneğin ürünüdür.
 789. DURATİMUR birl. Dura/Timur - Çağatay hanlarından
 790. DURABAY birl. Dura/Bay
 791. DURAK (Dura) Yaşam, hayat - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 792. DURAKBEĞ birl. Durak/Bey - T. B. M. M. ’nin ilk milletvekillerinde (Erzurum milletvekili)
 793. DURAKALP birl. Durak/Alp
 794. DURAKHAN birl. Durak/Han - Peçenek hanlarından
 795. DURAKAY birl. Durak/Ay
 796. DURAN (Turan) Durucu, kalıcı, yaşayan, canlı
 797. DURANAY birl. Duran/Ay
 798. DURANBAY birl. Duran/Bay
 799. DURANER birl. Duran/Er
 800. DURATAV birl. Dura/Dağ
 801. DURATAY birl. Dura/Tay
 802. DURCU Durucu, kalıcı canlı
 803. DURDU 1- Duran, kalıcı, canlı, yaşayan 2- Yaşam, hayat
 804. DURDU BEGÜM birl. Durdu/Begüm
 805. DURDUBİGE birl. Durdu/Bike
 806. DURGAÇ Durak, durulan, yaşanılan yer
 807. DURGUN 1- Durulmuş, süzülmüş, arınmış 2- Sakin, sükuna ermiş, kendi halinde
 808. DURGUNALP birl. Durun/Alp
 809. DURGUN BEGÜM birl. Durgun/Begüm
 810. DURGUNBİKE birl. Durgun/Bike
 811. DURGUNAY birl. Durgun/Ay
 812. DURGUNBAY birl. Durgun/Bay
 813. DURGUNER birl. Durgun/Er
 814. DURGUNSU birl. Durgun/Su
 815. DURMAZ Çalışkan, ilerici
 816. DURMAZALP birl. Durnaz/Alp
 817. DURMAZBAY birl. Durmaz/Bay
 818. DURMAZER birl. Durmaz/Er
 819. DURMUŞ 1- Duran, yaşayan, canlı 2- Yaşam, hayat
 820. DURSUN Durması, yaşaması istenen
 821. DURSUNALP birl. Dursun/Alp
 822. DURSUNAY birl. Dursun/Ay
 823. DURSUNBAY birl. Dursun/Bay
 824. DURU 1- saf, sade, berrak 2- Duran, durgun
 825. DURUALP birl. Duru/alp
 826. DURUAY birl. Duru/Ay
 827. DURUBAY birl. Duru/Bay
 828. DURUBEGÜM birl. Duru/Begüm
 829. DURUBEĞ birl. Duru/Bey
 830. DURUBİGE birl. Duru/Bike
 831. DURUGAN Duran, durağan
 832. DURUHAN birl. Duru/Han
 833. DURUK Duru, durucu
 834. DURUKAL birl. Duru/Kal
 835. DURUKAN birl. Duru/Kan
 836. DURUL 1- Sükun bulmak, huzura kavuşmak 2- Günahsızlık, arınmışlık
 837. DURULCA Masum, günahsız
 838. DURULMAZ Afacan, yaramaz
 839. DURULMUŞ Tatminkar, sakin
 840. DURUM Yaşam, hayat, süregenlik, duruş
 841. DURUSOY birl. Duru/Soy
 842. DURUSU birl. Duru/Su
 843. DURUTEKİN birl. Duru/Tekin
 844. DURUTİMUR birl. Duru/Timur
 845. DURUTÜRK birl. Duru/Türk
 846. DUVA (Düve) - Kırgızların, Togay ve üç Tamga oymakları dip dedelerinden
 847. DUVAK Örtül kapanmış, gelin başı
 848. DUVAN (Doğan) - Başkurt oymak beylerinden
 849. DUYAN Duyucu, hissedici
 850. DUYAR Duyarlı, hisli, duygulu
 851. DUYARI Duyarlılık, hislilik
 852. DUYGU His, duyum
 853. DUYUŞ Duyum, hissediş, duyarlılık
 854. DUYUŞAN Duyan, hisseden - Kırgız oymak beylerinden
 855. DÜĞÜN (Töğün, Toygün) Toy günü, yemekli eğlence
 856. DÜŞ Rüya, aniden ortaya çıkış
 857. DÜŞELGE Pay, hisse
 858. DÜŞERGE Miras, pay
 859. DÜŞÜNGÜ Düşünerek üzülme, kafaya takma, üzülme, teessür
 860. DÜVE 1- Genç inek, dananın büyüğü 2- Döven, dövüşçü
 861. DÜVE TEKİN birl. Düve/Tekin
 862. DÜVE TİMUR birl. Düve/Timur
 863. DÜVECİ Dövücü, dövüşçü - Türkmenlerin, Yavmut ve Şerif oymakları dip dedelerinden
 864. DÜVEHAN birl. Düve/Han - Çağatay hanlarından
 865. DÜVEN (Döven)
 866. DÜYECİ Dövüşçü, döğüşçü - Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedeleirnden
 867. DÜZ (Tüz) 1- Doğru, doğruluk, gerçek 2- Soy, kök, döl 3- Kural, kaide
 868. DÜZE Düzen, uslup, tarz
 869. DÜZEN Kural, kurallar bütünü
 870. DÜZGE Süs, makyaj
 871. DÜZGÜN 1- Düzülü, düzenli, muntazam 2- Gidişat, teamül
 872. EBİN (Evin) Tane, öz
 873. EBİNÇ Refah, huzur
 874. EBİRİ Erim, edrem, fazilet
 875. EBREK Dayanıklı, sebatkar
 876. EBREK TİMUR birl. Ebrek/Timur - Toka Timur Han’ın oğullarından
 877. EBREN 1- Evren, kainat 2- Felek, talih
 878. EBRET Ayrılım, ihtilaf
 879. EBRÜK Dayanıklı, sebatkar
 880. ECE (Eçe)
 881. ECEVİT 1- Çalışkan , , aktif 2- haşarı, yaramaz
 882. EÇE 1- Dahi, çok akıllı, çok zeki 2- Saygıdeğer, görgülü hanım - Otmanlılar (Orhan bey) dönemi bey ve komutanlarından
 883. EÇİBEK birl. Eçe/Bek
 884. EÇİM (Eçem)
 885. EÇİNE Doğru sözlü, sözüne güvenilir
 886. EÇİNE KUTLUĞ birl. Eçine/Kutluğ - Batı Göktürkleri dönemi bey ve komutanlarından
 887. EÇİNEKÜR birl. Eçine/Kür - Göktürk kağanlarından
 888. EÇİNE TÜRÇÜ birl. Eçine/Türçü - Göktürk kağanlarından
 889. EDE (Edi, Ata) Atalık, hatırı sayılan, sözü dinlenen kişi
 890. EDEBALI birl. Ede/Balı - Otmanlı devletinin manevi kurucusu ve Otman beyin kayın atası
 891. EDERKON birl. Ede/Kon (Konmaktan can, ruh) - Atilay Han’ın danışman ve komutanı
 892. EDEMEN birl. Ede/Men - Atilay Han’ın torunlarından
 893. EDGÜ 1- İyi, güzel, hoş 2- Adil, adaletli 3- Eğitmen, öğretmen
 894. EDGÜ TUĞRUL birl. Edgü/Tuğrul - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 895. EDGÜDİ 1- Eğitici, öğretici 2- İyi, ala
 896. EDİ Eda, ata, saygıdeğer ulu kişi
 897. EDİGE 1- İyi, iyi kalpli 2- öğretmen - Altınordu hanlarından
 898. EDİGENE (Edige) - Kırgız oymağı ve beylerinden
 899. EDİK Kısa konçlu çizme
 900. EDİL (İdil, etil, atil) iyilik, güzellik
 901. EDİZ 1- Kıymet, kıymetli 2- Yüksek, Yükselmiş
 902. EGE (Eke, Öke)1- Dahi, çok akıllı 2- Egemen, sahip 3- Bakıcı, eğitici
 903. EGEBİGİ birl. Ege/Bike - Timur Kürkan Han’ın kızlarından
 904. EGEMEN 1- Hakim, sahip, kendinden başkasını dinlemeyen, buyrukçu 2- bilge kişi, dahi 3- ağa, ağabey
 905. EGİT Göz değmesi ve nazara karş göz kenarlarına sürülen bir ot
 906. EĞBER Eğri, eğrilmiş
 907. EĞİLMEZ Gururlu, mağrur, dik başlı
 908. EĞİN Eğirilmiş
 909. EĞİR 1- Sarış, çeviriş, kuşatma 2- bükme, kıvırma
 910. EĞNEZ Narin, zayıf, ince
 911. EĞREK Sık, bol - Dede korkut destanlarında adı geçen bir bey (Seğrek’in kardeşi)
 912. EĞRİ Eğik, bükük mec. Saygılı, alçak gönüllü
 913. EĞRİGÜN birl. Eğri/Gün
 914. EĞRİM Pınar, göze, küçük çağlayan
 915. EKE 1- Dahi, çok akıllı 2- Sahip, egemen 3- bakıcı, eğitici
 916. EKEALP birl. Eke/Alp
 917. EKEBAY birl. Eke/Bay
 918. EKEBEĞ birl. Eke/Bey
 919. EKECEREN birl. Eke/Ceren - Çengiz kaan dönemi Nayman hanlarından Altan Han’ın kardeşi
 920. EKEÇ Cana yakın ve çekici kız
 921. EKEHAN birl. Eke/Han
 922. EKELİK Deha, kıymet
 923. EKEMEN (Egemen)
 924. EKETAY birl. Eke/Tay
 925. EKİM 1- Ekin ekme eylemi 2- Yarım, ziraat
 926. EKİN 1- Mahsul, tarla ürünü 2- tarlaya ekilip olması beklenen her türlü bitki
 927. EKİNCİ 1-İkinci (erkek, ya da kız) 2- Rençber, çiftçi - 1. Selçuklular dönemi, Kıpçak asıllı bey ve komutanı 2- Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 928. EKİNER birl. Ekin/Er
 929. EKMEN (Ekemen)
 930. EKSÜK Azlık, yokluk, yoksulluk - Artukoğulları beylerinden Artuk beyin babası * Artuk- Eksük
 931. EKŞİ Eksi, eksik, azlık, yokluk
 932. EL 1- İl, Ülke, Memleket 2- İlgi, bağlantı 3- Barış, Sukunet 4- Kolun, bilekten aşağısı
 933. ELA (Ala) Renkli alacalı
 934. ELALDI birl. El/Aldı Fatih, Algan, İlalan - Anadolu Selçukluları dönemi, İnanoğulları beyliğinin kurucusu olan İnal beyin torunu
 935. ELALMIŞ Fatih, Algan
 936. ELALTUN birl. El/Altun
 937. ELARSLAN birl. El/Arslan
 938. ELBAN (İlban) Devletçi, devletine bağlı, sadık - Kıpçak hanlarından Mengü Timur Han’ın oğlu
 939. ELBİLGE birl. El/Bilge
 940. ELBİLİG birl. El/Bilig
 941. ELBİR birl. El/Bir mec. Elbirliği, işbirliği, imece
 942. ELBİRLİG (Elbir)
 943. ELBOĞA birl. El/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 944. ELCEK 1- Ekin biçme aracı 2- Munis, sessiz
 945. ELÇİK Eldiven
 946. ELCULA (Elyula) birl. El/Yula - kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Kızıltuğ oymakları dip dedelerinden
 947. ELÇİ 1- Devletine bağlı, devletçi 2- Devleti adına aracılık eden, haberci, temsilci
 948. ELÇİBUĞA birl. Elçi/Boğa - Babür han’ın komutanlarından
 949. ELÇİKULA birl. Elçi/Kula - Babür Han’ın komutanlarından
 950. ELÇİBAY birl. Elçi/Bay - . . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 951. ELÇİBEK birl. Elçi/Bek - Kırgızların, Edigene oymağı beylerinden
 952. ELÇİBEY birl. Elçi/Bey - Azerbaycan’ın Sovyetler karşı bağımsızlık mücadelesini öğütleyen ve sonrasında kurulan cumhuriyette ilk cumhurbaşkanlığını yapan tarih bilgini
 953. ELÇİBÖGÜ birl. Elçi/Bögü
 954. ELÇİM Demet, tutam
 955. ELÇİN 1- Demet, bağ, buket 2- Ekin biçerken kullanılan bir alet 3- Devlet görevlisi, devletine bağlı
 956. ELÇİBAY birl. Elçi/Bay
 957. ELÇİTİMUR birl. Elçi/Timur
 958. ELÇUR KÜÇ BARS birl. El/Çur/Küç/Bars - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 959. ELDEK 1- basiret, kaabiliyet, eylem gücü 2- Yedek, elde bulunan
 960. ELDEM 1-Alışkın, yetişkin 2- Sevimli, cana yakın 3- evcil koyun
 961. ELDEMALP birl. Eldem/Alp
 962. ELDEMBAY birl. Eldem/Bay
 963. ELDEMİR birl. El/Demir
 964. ELDENAY birl. Elden/Ay
 965. ELDÜZ birl. El/Düz Yurtsever
 966. ELEZ (Eliz)Arı, duru, temiz, munis, uyumlu - Yakut destanlarında bekaret tanrıçası (ulu Tuyun’un kızı)
 967. ELGAY Yurtsever
 968. ELGİN 1- Konuk, öncelik verilen kişi 2- Gurbetçi, yurdundan uzak
 969. ELGİNALP birl. Elgin/Alp
 970. ELGİNAY birl. Elgin/Ay
 971. ELGİNSU birl. Elgin/Su
 972. ELGÖRMÜŞ Gezgin, seyyah, cihandide
 973. ELGÜN Halk, avam, halktan kişi
 974. ELİBOL Cömert, eli açık, sahi
 975. ELİK Usta, eli yatkın - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 976. ELİŞ Usta, maharetli - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 977. ELİTAŞ Cimri, eli sıkı - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 978. ELİTEZ Becerikli
 979. ELKATMIŞ birl. El/Katmış Ülke fethetmiş, algan
 980. ELKIRMIŞ birl. El/Kırmış - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 981. ELKİN 1- konuk 2- Yolcu
 982. ELKİNBAY birl. Elkin/Bay
 983. ELKOCA (İlkoca) birl. El/Koca - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 984. ELKÜN (Elgün)
 985. ELÖVER Yurtsever
 986. ELTEKE birl. El/Teke - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Baybaktı oymağının dip dedelerinden
 987. ELTİMUR birl. El/Timur - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 988. ELTUTAR birl. 1- El/Tutar mec. Yardımsever, hayırşinas 2- Fatih, Algan
 989. ELVER Tarikatlarda, şeyhlerin müridlerini kabul etme eylemi
 990. ELVERDİ Tarikat geleneklerinde şeyhin müridini kabulü ile ilgili
 991. ELVEREN 1- Olgunlaşan, yeterlilik kazanan 2- Tarikat şeyhlerinin Müridlerini kabulü
 992. EMÇİ Doktor, eczacı
 993. EMÇİATA birl. Emçi/Ata
 994. EMEÇ Amaç, gaye
 995. EMEK 1- Gayret, cehd, zahmet 2- Güç, enerji
 996. EMEN 1-Can, ruh, hayat 2- Ağaç dikmek için açılan çukur 3- meşe ağacı - Göktürkler dönemi beylerinden ve Kürşad’ın kırklarından
 997. EMENBAY birl. Emen/Bay
 998. EMET 1-Sınır, mesafe 2- emzik, emcek
 999. EMETER birl. Emet/Er
 1000. EMETİ (Emet)
 1001. EMGEK Emek, zahmet, güçlük
 1002. EMLEK Duygulu, merhametli
 1003. EMRE (İmre) Düşkün, aşık, hayallerle yaşayan (. . . Arapçadaki "emr" sözcüğüyle İlgisi yok yalnızca ad benzerliği var. Anlamlar farklı. ) - Anadolu Selçukluları dönemi, ozan ve dervişlerinden (Yunus Emre)
 1004. EN (Yen)1- Derinlik, genişlik 2- Av 3-Kıyı 4- Arka
 1005. ENÇU Sükun, huzur, ruh derinliği
 1006. ENDEŞ Eşit, müsavi
 1007. ENEÇ Meyil, meyilli
 1008. ENİK (enük, enek) 1- Genişçe, yayık 2- Taşak, testis (. . Rumcadan gelen "enik" köpek yavrusu ile yalnızca ad benzerliği vardır. Bu ise Türkçedeki "En" kökünden gelir. )- Mısır-Türk kölemenleri hanlarından Şaban Han’ın kardeşi
 1009. ENGİN 1- Genişlik, derinlik, yayıklık 2- ufuk, ufuk çizgisi
 1010. ENGİNALP birl. Engin/Alp
 1011. ENGİNAY birl. Engin/Ay
 1012. ENGİNBAY birl. Engin/Bay
 1013. ENGİNER bir. Engin/Er
 1014. ENGİNSU birl. Engin/Su
 1015. ENGİNTAN birl. Engin/Tan
 1016. ENGİNTAY birl. Engin/Tay
 1017. ENGÜR (Enkür) birl. En/Gür
 1018. ENİCUK Hısım, kavim- kardaş
 1019. ENİSOLUM birl. Eni/Solum - Sibir Türklerinde saygın hanımefendilere verilen bir unvan
 1020. ENİŞ (Enuş) 1- İniş, yokuşun karşılığı mec. Rahata ve huzura erme 2- Uçlarda, ekstrem
 1021. ENKİŞ Tecrübeli, deneyimli, olgun
 1022. ENUŞ (Eniş) En uç
 1023. ENUŞEHAN birl. Enuş/Han
 1024. ENUŞTEKİN birl. Enuş/Tekin - 1- Harzem hanlarından Atsız Han’ın dedesi 2-Selçuklular dönemi Komutanlarından 3- Gazneli Mahmud Han’ın komutanlarından
 1025. ENÜK (Enik)
 1026. ENÜK SENGÜN (Enik Sengün) birl. Enük/Sengün Göktürkler döneminde Kullanılan bir unvan - Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi bey ve komutanlarından
 1027. ER 1- Olgun, olmuş, ergin, yetişkin erkek 2- Asker, çeri
 1028. ER BAĞATUR birl. Er/Bağatur
 1029. ERABA birl. Er/Aba
 1030. ERACAR birl. Er/Acar
 1031. ERADIN birl. Er/Adın
 1032. ERADLAN birl. Er/Adlan
 1033. ERAGA birl. Er/Ağa
 1034. ERAĞAN birl. Er/Ağan
 1035. ERAĞIT birl. Er/Ağıt
 1036. ERAKA birl. Er/Aka
 1037. ERAKALIN birl. Er/Akalın
 1038. ERAKAY birl. Er/Akay
 1039. ERAKIN birl. Er/Akın
 1040. ERAL birl. Er/Al
 1041. ERALAN birl. Er/Alan
 1042. ERALDI birl. Er/Aldı
 1043. ERALGAN birl. Er/Algan
 1044. ERALIM birl. Er/Alım
 1045. ERALP birl. Er/Alp
 1046. ERALTAN birl. Er/Altan
 1047. ERALTAY birl. Er/Altay
 1048. ERALTUN birl. Er/Altun
 1049. ERANIL birl. Er/Anıl
 1050. ERANT birl. Er/Ant
 1051. ERAPA birl. Er/Apa
 1052. ERARSLAN birl. Er/Arslan
 1053. ERASIĞ birl. Er/Asığ
 1054. ERAŞAN birl. Er/Aşan
 1055. ERAŞAR birl. Er/Aşar
 1056. ERAŞUK birl. Er/Aşuk
 1057. ERATA birl. Er/Ata
 1058. ERATAN birl. Er/Atan
 1059. ERATIK birl. Er/Atık
 1060. ERATIL birl. Er/Atıl
 1061. ERATLIĞ birl. Er/Atlığ
 1062. ERATSIZ birl. Er/Atsız
 1063. ERAY birl. Er/Ay
 1064. ERAYDIN birl. Er/Aydın
 1065. ERAYGAN birl. Er/Aygan
 1066. ERAYTUNÇ birl. Er/Aytunç
 1067. ERBAKAN birl. Er/Bakan
 1068. ERBAKAR birl. Er/Bakar
 1069. ERBAKIR birl. Er/Bakır
 1070. ERBAKIŞ birl. Er/bakış
 1071. ERBAKTI birl. Er/Baktı
 1072. ERBALA birl. Er/Bala
 1073. ERBARS birl. Er/Bars
 1074. ERBASAN birl. Er/Basan
 1075. ERBASAT birl. Er/Basat
 1076. ERBASTI birl. Er/Bastı
 1077. ERBASUT birl. Er/Basut
 1078. ERBAŞ birl. Er/Baş
 1079. ERBAŞAR birl. Er/Başar
 1080. ERBAŞAT birl. Er/Başat
 1081. ERBATIM birl. Er/Batım
 1082. ERBATIR birl. Er/Batır
 1083. ERBATU birl. Er/Batu
 1084. ERBATUR birl. Er/Batur
 1085. ERBAY birl. Er/Bay
 1086. ERBAYAT birl. Er/Bayat
 1087. ERBAYÇU birl. Er/Bayçu
 1088. ERBAYGU birl. Er/Baygu
 1089. ERBAYIK birl. Er/Bayık
 1090. ERBAYIN birl. Er/Bayın
 1091. ERBAYLI birl. Er/Baylı
 1092. ERBEK birl. Er/Bek
 1093. ERBELGİN birl. Er/Belgin
 1094. ERBERK birl. Er/Berk
 1095. ERBERKE birl. Er/Berke
 1096. ERBERKİN birl. Er/Berkin
 1097. ERBEY birl. Er/Bey
 1098. ERBİÇEN birl. Er/Biçen
 1099. ERBİÇER birl. Er/Biçer
 1100. ERBİÇTİ birl. Er/Biçti
 1101. ERBİL birl. Er/Bil
 1102. ERBİLEK birl. Er/Bilek
 1103. ERBİLEN birl. Er/Bilen
 1104. ERBİLGE birl. Er/Bilge
 1105. ERBİLGEN birl. Er/bilgen
 1106. ERBİLGİ birl. Er/Bilgi
 1107. ERBİLİG birl. Er/Bilig
 1108. ERBİLİR birl. Er/Bilir
 1109. ERBİLMİŞ birl. Er/Bilmiş
 1110. ERBOĞA birl. Er/Boğa
 1111. ERBORA birl. Er/Bora - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1112. ERBÖRK birl. Er/Börk
 1113. ERBÖRÜ birl. Er/Böü
 1114. ERBUGAY birl. Er/Bugay
 1115. ERBUĞ bir. Er/Buğ
 1116. ERBUĞA birl. Er/Boğa
 1117. ERBUĞRA birl. Er/Buğra
 1118. ERBULAK bir. Er/Bulak
 1119. ERBULAN birl. Er/Bulan
 1120. ERBUN birl. Er/Bun
 1121. ERBUNÇ birl. Er/Bunç
 1122. ERBUYAN bir. Er/Buyan
 1123. ERBUYRUK birl. Er/Buyruk
 1124. ERBUYUR birl. Er/Buyur
 1125. ERBÜGE birl. Er/Büge
 1126. ERBÜGÜ birl. ER/Bügü
 1127. ERBÜKE birl. Er/Büke
 1128. ERCELASUN birl. Er/Celasun
 1129. ERÇABA birl. Er/Çaba
 1130. ERÇAĞ birl. Er/Çağ
 1131. ERÇAĞAN birl. Er/Çağan
 1132. ERÇAĞIM birl. Er/Çağım
 1133. ERÇAĞIR birl. Er/Çağır
 1134. ERÇAĞLAR birl. Er/Çağlar
 1135. ERÇAĞRI birl. Er/Çağrı
 1136. ERÇAKA birl. Er/Çaka
 1137. ERÇAKAN birl. Er/Çakan
 1138. ERÇAKI birl. Er/Çakı
 1139. ERÇAKIM birl. Er/Çakım
 1140. ERÇAKIN birl. Er/Çakın
 1141. ERÇAKIR birl. Er/Çakır
 1142. ERÇAKIŞ birl. Er/Çakış
 1143. ERÇAKTI birl. Er/Çaktı
 1144. ERÇALIŞ birl. Er/Çalış
 1145. ERÇALUK birl. Er/Çaluş
 1146. ERÇAPAR birl. Er/Çapar
 1147. ERÇAPIN birl. Er/Çapın
 1148. ERÇATLI birl. Er/Çatlı
 1149. ERÇAV birl. Er/Çav
 1150. ERÇAVLI birl. Er/Çavlı
 1151. ERÇAVUŞ birl. Er/Çavuş
 1152. ERÇE birl. Er/Çe. . . Erkeğe yakışır biçimde
 1153. ERÇEKEN birl. Er/Çeken
 1154. ERÇEKER birl. Er/Çeker
 1155. ERÇEKİM birl. Er/Çekim
 1156. ERÇEKMEZ birl. Er/Çekmez
 1157. ERÇELİK birl. Er/Çelik
 1158. ERÇERİ birl. Er/Çeri
 1159. ERÇETİN birl. Er/Çetin
 1160. ERÇİN Ülkenin idari bölümlerinden her biri (İl, ilçe, kasaba vb. )
 1161. ERÇİZEN birl. Er/Çizen
 1162. ERÇİZİM birl. Er/Çizim
 1163. ERDAĞ birl. Er/Dağ
 1164. ERDAL birl. Er/Dal
 1165. ERDALAR birl. Er/Dalar
 1166. ERDALAŞ birl. Er/Dalaş
 1167. ERDAŞ birl. Er/Daş
 1168. ERDAVRAN birl. Er/Davran
 1169. ERDAYAN birl. Er/Dayan
 1170. ERDEĞEN birl. Er/Değen
 1171. ERDEĞER birl. Er/Değer
 1172. ERDEĞİŞ birl. Er/Değiş
 1173. ERDEM ( Ertem) Fazilet, bilgelik, yücelik, hünerlilik - Kırgızların Nayman oymağı beylerinden
 1174. ERDEMALP birl. Erdem/Alp - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1175. ERDEMAY birl. Erdem/Ay
 1176. ERDEMBAY birl. Erdem/Bay
 1177. ERDEMÇİ Erdem sahibi
 1178. ERDEMİR birl. Er/Demir
 1179. ERDEMHAN birl. Erdem/Han
 1180. ERDEMKAN birl. Erdem/Kan
 1181. ERDEMLÜ Erdem sahibi - Timur Kürkan Han’ın dip dedelerinden
 1182. ERDEN Er parçası, erden olma - Türkmenlerin Sarık oymağı dip dedelerinden
 1183. ERDENALP birl. Erden/Alp
 1184. ERDENANAR birl. Erden/Anar - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1185. ERDENAY birl. Erden/Ay
 1186. ERDENİZ birl. Er/Deniz
 1187. ERDERİL birl. Er/Deril
 1188. ERDERİN birl. Er/Derin
 1189. ERDEŞ Erkekçe, erkek gibi
 1190. ERDEVİR birl. Er/Devir
 1191. ERDEVRİM birl. Er/Devrim
 1192. ERDEYİŞ birl. Er/Deyiş
 1193. ERDİ Ermiş, olgun
 1194. ERDİBİGE birl. Erdi/Bige
 1195. ERDİL birl. Er/Dil
 1196. ERDİLEK birl. Er/Dilek
 1197. ERDİLER birl. Er/Diler
 1198. ERDİM Ermiş, olgun - Peçenekler dönemi bey ve komutanlarından
 1199. ERDİN Ermiş, olgun
 1200. ERDİNÇ birl. Er/Dinç
 1201. ERDİREK birl. Er/Direk
 1202. ERDİREN birl. Er/Diren
 1203. ERDİRENÇ birl. Er/Direnç
 1204. ERDİRET birl. Er/Diret
 1205. ERDİRLİK birl. Er/Dirlik
 1206. ERDOĞAN birl. Er/Doğan
 1207. ERDOĞDU birl. Er/Doğdu
 1208. ERDOĞMUŞ birl. Er/Doğmuş
 1209. ERDOĞRU birl. Er/Doğru
 1210. ERDOĞU birl. Er/Doğu
 1211. ERDOĞUŞ birl. Er/Doğuş
 1212. ERDOKUZ birl. Er/Dokuz
 1213. ERDOLU birl. Er/Dolu
 1214. ERDOLUN birl. Er/Dolun
 1215. ERDORA birl. Er/Dora
 1216. ERDORU birl. Er/Doru
 1217. ERDORUK birl. Er/Doruk
 1218. ERDOYUR birl. Er/Doyur
 1219. ERDÖĞÜŞ birl. Er/Döğüş
 1220. ERDÖNDÜ birl. Er/Döndü
 1221. ERDÖNE birl. Er/Döne
 1222. ERDÖVEN birl. Er/Döven
 1223. ERDUMAN birl. Er/Duman
 1224. ERDURA birl. Er/Dura
 1225. ERDURAK birl. Er/Durak
 1226. ERDURAN birl. Er/Duran
 1227. ERDURDU birl. Er/Durdu
 1228. ERDURGUN birl. Er/Durgun
 1229. ERDURMUŞ birl. Er/Durmuş
 1230. ERDURSA birl. Er/Dursa
 1231. ERDURSUN birl. Er/Dursun
 1232. ERDURU birl. Er/Duru
 1233. ERDURUK birl. Er/Duruk
 1234. ERDURUŞ birl. Er/Duruş
 1235. ERDUYAN birl. Er/Duyan
 1236. ERDUYAR birl. Er/Duyar
 1237. ERDUYGU birl. Er/Duygu
 1238. ERDUYU birl. Er/Duyu
 1239. ERDUYUL birl. Er/Duyul
 1240. ERDUYUM birl. Er/Duyum
 1241. ERDUYUŞ birl. Er/Duyuş
 1242. ERDÜREN birl. Er/Düren
 1243. ERDÜŞ birl. Er/Düş
 1244. ERDÜZ birl. Er/Düz
 1245. ERDÜZEN birl. Er/Düzen
 1246. EREK Erişilmek istenen, ülkü, hedef
 1247. EREKLİ (Ereğli) Ereği olan
 1248. EREKUL birl. Er’e/Kul
 1249. ERELÇİ birl. Er/Elçi
 1250. ERELÇİN birl. Er/Elçi
 1251. EREM Müjde, iyi haber
 1252. EREN 1- Olgun, 2- Hür, bağımsız 3- Din ile bütünleşmiş
 1253. ERENALP birl. Eren/Alp
 1254. ERENAY birl. Eren/Ay
 1255. ERENGÜN birl. Eren/Gün
 1256. ERENKARA birl. Eren/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1257. ERENKUL birl. Eren/Kul
 1258. ERENKULU birl. Eren/Kulu
 1259. ERENSAY birl. Eren/Say
 1260. ERENSAYIN birl. Eren/Sayın - Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 1261. ERENSOY birl. Eren/Soy
 1262. ERENSU birl. Eren/Su
 1263. ERENTÜRK birl. Eren/Türk
 1264. ERENTÜZ birl. Eren/Düz - Tuva ve Çuvaş Türklerinde, "Terazi Yıldızı"
 1265. ERENULUĞ birl. Eren/Ukuğ - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1266. ERESEN birl. Er/Esen
 1267. ERESİ birl. Er/Esi
 1268. ERESİN birl. Er/Esin
 1269. EREZ 1- Erişilen, mutlu olunan 2- Cesur, gözükara, dayanıklı
 1270. ERGAYUR birl. Er/Gayur
 1271. ERGAZAN birl. Er/Gazan
 1272. ERGEÇEN birl. Er/Geçen
 1273. ERGELDİ birl. Er/Geldi
 1274. ERGELEN birl. Er/Gelen
 1275. ERGELMİŞ birl. Er/Gelmiş
 1276. ERGEN Olgun, deneyimli
 1277. ERGENE 1- Güçlülük, egemenlik 2- Maden dağı 3- Dağlar arasındaki geçit
 1278. ERGENE HATUN birl. Ergene/Hatun - Kara Kulagu Han’ın evdeşi
 1279. ERGENEKON 1- Maden dağı 2- Dağlar arasındaki yurt - Türk mitolojisindeki efsanevi kurt
 1280. ERGENEKTİ Ergeneli - Kazakların, Otayüz bölüğü, Nayman oymağı dip dedelerinden
 1281. ERGEZEN birl. Er/Gezen
 1282. ERGEZER birl. Er/Gezer
 1283. ERGİ Eriş, olgunluk, deneyim
 1284. ERGİL 1- Bilgili, deneyimli, yetişkin 2- Savaşçı, cengaver
 1285. ERGİN 1- Ermiş, olgun, irfan sahibi 2- Savaşçı, cegaver
 1286. ERGİN ALP birl. Ergin/Alp
 1287. ERGİNAY birl. Erin/Ay
 1288. ERGİNEL birl. Ergin/El
 1289. ERGİNER birl. Ergin/Er
 1290. ERGİNOL birl. Ergin/Ol
 1291. ERGİNSOY birl. Ergin/Soy
 1292. ERGİNSU birl. Ergin/Su
 1293. ERGİNTUĞ birl. Ergin/Tuğ
 1294. ERGİRAY birl. Er/Giray
 1295. ERGİZ birl. Er/Giz
 1296. ERGİZEK birl. Er/Gizek
 1297. ERGİZEM birl. Er/Gizem
 1298. ERGİZEY birl. Er/Gizey
 1299. ERGÖK birl. Er/Gök
 1300. ERGÖKÇE birl. Er/Gökçe - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1301. ERGÖKÇEK birl. Er/Gökçek
 1302. ERGÖKÇEN birl. Er/Gökçen
 1303. ERGÖNENÇ birl. Er/Gönenç
 1304. ERGÖNÜL birl. Er/Gönül
 1305. ERGÖRK birl. Er/Görk
 1306. ERGÖRKEM birl. Er/Görkem
 1307. ERGÖRKLÜĞ birl. Er/Görklüğ
 1308. ERGÖRÜN birl. Er/Görün
 1309. ERGÖZ birl. Er/Göz
 1310. ERGUN 1- Yumuşak huylu kişi 2- Hızlı koşan at 3- Argun
 1311. ERGUNALP birl. Ergun/Alp
 1312. ERGUNHAN birl. Ergun/Han
 1313. ERGUNAY birl. Ergun/Ay
 1314. ERGUNBAY birl. Ergun/Bay
 1315. ERGUNER birl. Ergun/Er
 1316. ERGUNTAY birl. Ergun/Tay
 1317. ERGÜÇ birl. Er/Güç
 1318. ERGÜDER birl. Er/Güder
 1319. ERGÜLEÇ birl. Er/Güleç
 1320. ERGÜLER birl. Er/Güler
 1321. ERGÜMÜŞ birl. Er/Gümüş
 1322. ERGÜN birl. Er/Gün
 1323. ERGÜNDÜZ birl. Er/Gündüz
 1324. ERGÜR birl. Er/Gür
 1325. ERGÜRLER birl. Er/Gürler
 1326. ERGÜVEN birl. Er/güven
 1327. ERHAN birl. Er/Han
 1328. ERHUN birl. Er/Hun
 1329. ERIRMAK birl. Er/Irmak
 1330. ERİK Ermiş, olgun, bilge, filozof, becerikli - Türkmenlerin, Ersarı ve Kara oymakları dip dedelerinden
 1331. ERİKBÜKÜ birl. Erik/Bükü - Kubilay Kaan’ın küçük kardeşi
 1332. ERİKEN Ermiş, olgun, bilge
 1333. ERİL birl. Er/İl
 1334. ERİLÇİ birl. Er/İlçi
 1335. ERİLHAN birl. Er/İlhan
 1336. ERİM 1- Müjde, iyi haber 2- Felsefe, derin bilgi 3- Vade, zaman
 1337. ERİNAL birl. Er/İnal
 1338. ERİNCİK Mahçup, utangaç
 1339. ERİNÇ 1- Olacak, olması gereken, kaçınılmaz sonuç 2- Nimet, bolluk
 1340. ERİRKİL birl. Er/İrkil
 1341. ERİŞ Gaye, erişilmesi istenen
 1342. ERİŞEK Ülkü, gaye
 1343. ERİŞEN Ulaşan, vasıl olan
 1344. ERİŞKİN Olgun, kamil, ermiş
 1345. ERİZ birl. Er/İz
 1346. ERK 1- Güç, kudret 2- İktidar, erklik, hükümranlık 3- Bağımsızlık Egemenlik
 1347. ERKALP birl. Erk/Alp
 1348. ERKHAN birl. Erk/Han
 1349. ERKAÇMAS birl. Er/Kaçmaz
 1350. ERKAL birl. Er/Kal
 1351. ERKAMLI birl. Er/Kamlı
 1352. ERKAN birl. Er/Kan
 1353. ERKAPAR birl. Er/Kapar
 1354. ERKARA birl. Er/Kara
 1355. ERKARSLAN birl. Erk/Arslan - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1356. ERKAŞKA birl. Er/Kaşka - Kırgızların, Manguş oymağı beylerinden
 1357. ERKAY birl. Erk/Ay
 1358. ERKAYA birl. Er/Kaya
 1359. ERKAYAN birl. Er/Kayan
 1360. ERKAZAN birl. Er/Kazan
 1361. ERKAZAK birl. Er/Kazak
 1362. ERKAZAN birl. Er/Kazan
 1363. ERKBAY birl. Erk/Bay
 1364. ERKBÖRİ birl. Erk/Böri
 1365. ERKE 1- Egemen, güç 2- İşve, naz, cilve 3- Çekicilik, çekiciliği kullanma istek ve yeteneği - Türk mitolojisinde, Ülgen’in dokuz kızından biri ve namus tanrıçası
 1366. ERKEKARA birl. Erke/Kara - Çengiz Kaan dönemi Nayman beylerinden
 1367. ERKELİ Egemen - Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 1368. ERKEM Nazlım, işvelim, edalım
 1369. ERKENOYAN (Erkinoyan) birl. Erke/Noyan
 1370. ERKER birl. Erk/Er
 1371. ERKESEN birl. Er/Kesen
 1372. ERKESER birl. Er/Keser
 1373. ERKESKİN birl. Er/Keskin
 1374. ERKILIÇ birl. Er/Kılıç
 1375. ERKILIG birl. Er/Kılıg
 1376. ERKIMIZ birl. Er/Kımız
 1377. ERKIRAN birl. Er/Kıran
 1378. ERKIRGIZ birl. Er/Kırgız
 1379. ERKIVAN birl. Er/Kıvan
 1380. ERKIVANÇ birl. Er/Kıvanç
 1381. ERKIYAN birl. Er/Kıyan
 1382. ERKIZIL birl. Er/Kızıl
 1383. ERKİ 1- Güçlü, egemen, erke 2- Atik, çevik - Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedelerinden
 1384. ERKİL birl. Erk/İl
 1385. ERKİN 1- Bağımsız, otorite tanımaz 2- Başına bıuruk, kendi bildiğini okuyan 3- Sürekli, süreklilik
 1386. ERKİNALP birl. Erkin/Alp
 1387. ERKİNHAN birl. Erkin/Han
 1388. ERKİNAY birl. Erkin/Ay
 1389. ERKİNBAY birl. Erkin/Bay
 1390. ERKİNDİK Erkinlik, bağımsızlık, hürriyet
 1391. ERKİNER birl. Erkin/Er
 1392. ERKİNSU birl. Erkin/Su
 1393. ERKİNTAN birl. Erkin/Tan
 1394. ERKİNYAT birl. Erkin/Tay
 1395. ERKİNTUĞ birl. Erkin/Tuğ
 1396. ERKLİBEG birl. Erkli/Bey
 1397. ERKLİGHAN birl. Erklik/Han
 1398. ERKLİG Egemen, kuvvetli, şevkatli
 1399. ERKMEN 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Bekar, evlenmemiş
 1400. ERKOÇ birl. Er/Koç
 1401. ERKOL birl. Erk/Ol
 1402. ERKOLA birl. Erk/Ola
 1403. ERKOLDAŞ birl. Er/Koldaş - Çengiz Kaan döneminde bazı askeri birlik erleri için kullanılan bir deyim
 1404. ERKONAR birl. Er/Konar
 1405. ERKONUK birl. Er/Konuk
 1406. ERKONUR birl. Er/Konur
 1407. ERKOPUZ birl. Er/Kopuz
 1408. ERKORUN birl. Er/Korun
 1409. ERKOVAN birl. Er/Kovan
 1410. ERKÖNÜL birl. Er/Gönül
 1411. ERKÖZ birl. Erk/Öz
 1412. ERKSAN birl. Erk/San
 1413. ERKSAY birl. Erk/Say
 1414. ERKSİN Egemen, yönetici
 1415. ERKSOY birl. Erk/Soy
 1416. ERKTAN birl. Erk/Tan
 1417. ERKTAY birl. Erk/Tay
 1418. ERKTUĞ birl. Erk/Tuğ
 1419. ERKUL birl. Er/Kul
 1420. ERKULİ birl. Er/Kulu
 1421. ERKULUĞ birl. Erk/Uluğ
 1422. ERKURT birl. Er/Kurt
 1423. ERKUŞ birl. Er/Kuş - Kırgız destanlarında madı geçen bir bey
 1424. ERKUT birl. Er/Kut
 1425. ERKUTAL birl. Er/Kutal
 1426. ERKUTAN birl. Er/Kutan
 1427. ERKUVAN birl. Er/Kuvan, kıvan
 1428. ERKUZ birl. Erk/Uz - Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1429. ERKÜN birl. Erk/Ün
 1430. ERLİK ALP birl. Erlik/Alp
 1431. ERLİK HAN birl. Erlik/Han - Şamanist gelenekte "Cezalandırma Tanrısı"
 1432. ERLİKBAY birl. Erlik/Bay
 1433. ERMAN 1- Erdemli, güç, mert 2- Kutsal, mukaddes
 1434. ERMANGU birl. Er/Mangu
 1435. ERMİŞ Olgun, müdrik
 1436. ERNEK Küçük parmak, serçe parmağı - Atilay Han’ın oğullarından
 1437. ERNOYAN birl. Er/Noyan
 1438. EROBA birl. Er/Oba
 1439. EROGAN birl. Er/Ogan
 1440. EROĞUL birl. Er/Oğul
 1441. EROĞUZ birl. Er/Oğuz
 1442. EROK birl. Er/Ok
 1443. EROKAN birl. Er/Okan
 1444. EROL birl. Er/Ol
 1445. EROYTUN birl. Er7Oytun
 1446. EROZAN birl. Er/Ozan
 1447. ERÖGDÜ birl. Er/Öğdü
 1448. ERÖĞER birl. Er/Öğer
 1449. ERÖZ birl. Er/Öz
 1450. ERÖZBEK birl. Er/Özbek
 1451. ERÖZEN birl. Er/Özen
 1452. ERÖZLÜ birl. Er/Özlü
 1453. ERPEK birl. Er/Pek
 1454. ERPUSAT birl. Er/Pusat
 1455. ERSADAK birl. Er/Sadak
 1456. ERSAGUN birl. Er/Sagun - Çağrı ve Tuğrul beylerin amcazadeleri
 1457. ERSAĞAN birl. Er/Sağan
 1458. ERSAĞNAK birl. Er/Sağnak
 1459. ERSAKIN birl. Er/Sakın
 1460. ERSAKLI birl. Er/Saklı
 1461. ERSALAN birl. Er/Salan
 1462. ERSALDI birl. Er/Saldı
 1463. ERSALIN birl. Er/Salın
 1464. ERSALUR birl. Er/Salur
 1465. ERSAN birl. Er/San
 1466. ERSANÇAR birl. Er/Sançar
 1467. ERSANÇMIŞ birl. Er/Sançmış - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1468. ERSARAN birl. Er/Saran
 1469. ERSARI birl. Er/Sarı - Türkmenlerin bir oymağı ve bu oymağın ilk beyi
 1470. ERSARIL birl. Er/Sarıl
 1471. ERSARU birl. Er/Saru - 1- Selçuklular dönemi komutanlarından 2- Kazak oymak beylerinden
 1472. ERSATUK birl. Er/Satuk
 1473. ERSAV birl. Er/Sav
 1474. ERSAVAN birl. Er/Savan
 1475. ERSAVCI birl. Er/Savcı
 1476. ERSAVDI birl. Er/Savdı
 1477. ERSAVUN birl. Er/Savun
 1478. ERSAVUR birl. Er/Savur
 1479. ERSAVUT birl. Er/Savut
 1480. ERSAY birl. Er/Say
 1481. ERSAYAN birl. Er/Sayan
 1482. ERSAYAR birl. Er/Sayar
 1483. ERSAYDI birl. Er/Saydı
 1484. ERSAYGIN birl. Er/Saygın
 1485. ERSAYIN birl. Er/Sayın
 1486. ERSE Ermes olgunlaşması istenen
 1487. ERSEÇEN birl. Er/Seçen
 1488. ERSEGÜN birl. Erse/Gün - Göktürkler dönemi beylerinden ( Bögü Alp’in torunu)
 1489. ERSEK (Erse)
 1490. ERSEKOCA birl. Erse/Koca
 1491. ERSEMİZ birl. Er/Semiz
 1492. ERSEVÜK birl. Er/Sevük
 1493. ERSEZİ birl. Er/Sezi
 1494. ERSEZİL birl. Er/Sezil
 1495. ERSEZİM birl. Er/Sezim
 1496. ERSEZİN birl. Er/Sezin
 1497. ERSEZİŞ birl. Er/Seziş
 1498. ERSIĞIN birl. Er/Sığın
 1499. ERSİN 1- Uzun ömürlülük dileği 2- Olgunluk, bilgelik dileği
 1500. ERSİNBAY birl. Ersin/Bay
 1501. ERSOLUK birl. Er/Soluk
 1502. ERSOY birl. Er/Soy
 1503. ERSOYLU birl. Er/Soylu
 1504. ERSUN birl. Er/Sun
 1505. ERSUNAY birl. Er/Sunay
 1506. ERSUNDU birl. Er/Sundu
 1507. ERSUNGUR birl. Er/Sungur
 1508. ERSÜ 1- Fazla, çok fazlalık 2- birl. Er/Su (asker)
 1509. ERSÜREN birl. Er/Süren
 1510. ERSÜZEN birl. Er/Süzen
 1511. ERSÜZER birl. Er/Süzer
 1512. ERTAMIŞ birl. Er/Tamış
 1513. ERTAN birl. Er/Tan
 1514. ERTANA birl. ErDana - İlhanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 1515. ERTANIN birl. Er/Tanın
 1516. ERTANIR birl. Er/Tanır
 1517. ERTANIŞ birl. Er/Tanış
 1518. ERTANUK birl. Er/Tanık
 1519. ERTAPAN birl. Er/Tapan
 1520. ERTAPAR birl. Er/Tapar
 1521. ERTARGIN birl. Er/Targın - Aslen Kırgız kökenli olup, Kırım hanlığına hizmet etmiş bir bey. Adına bir de destan yazılmış olan bey
 1522. ERTAŞ birl. Er/Taş - Tuğrul ve Çağrı beylerin amcazadelerinden. İnal beyin kardeşi
 1523. ERTAŞYINAL birl. Ertaş/Yınal - . . Çağrı ve Tuğrul
 1524. ERTAŞ YABGU birl. Ertaş/Yabgu
 1525. ERTAŞAN birl. Er/Taşan
 1526. ERTAY birl. Er/Tay
 1527. ERTAYANÇ birl. Er/Tayanç
 1528. ERTAYLAN birl. Er/Taylan
 1529. ERTE 1- Seher, şafak 2- Yarın, gelecek, sonraki, halef
 1530. ERTEGİ Destan, lejant
 1531. ERTEGÜN birl. Erte/Gün
 1532. ERTEKİN birl. Er/Tekin
 1533. ERTEM (Erdem) - Avrupa Hunları (Macar) dönemi bey ve komutanlarından
 1534. ERTEMİR birl. Er/Demir
 1535. ERTEN Tan, şafak
 1536. ERTERİM birl. Er/Terim
 1537. ERTERİŞ birl. Er/Teriş
 1538. ERTİGİN birl. Er/Tigin
 1539. ERTİK Meslek, sanat
 1540. ERTİM Olgun, erişkin, bilge - Peçenek bey ve komutanlarından
 1541. ERTİMUR birl. Er/Timur
 1542. ERTİN 1- Mahsun, hüzünlü 2- Kendine yeten
 1543. ERTİNGÜ 1- Olağanüstü, fevkalade 2- Efsane, mit
 1544. ERTOGAN birl. Er/Doğan - Selçuklular döneminde Kayseri cıvarında beylik kurmuş bir bey
 1545. ERTOĞDI birl. Er/Doğdu
 1546. ERTOKA birl. Er/Toka
 1547. ERETOKLU birl. Er/Toklu
 1548. ERTOKTA birl. Er/Tokta
 1549. ERTOKUŞ birl. Er/Tokuş - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1550. ERTOKUZ birl. Er/Tokuz
 1551. ERTOLU birl. Er/Dolu
 1552. ERTON birl. Er/Ton
 1553. ERTONGA birl. Er/Tonga - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1554. ERTORU birl. Er/Doru
 1555. ERTORUN birl. Er/Torun
 1556. ERTOY birl. Er/Toy
 1557. ERTÖRE birl. Er/Töre
 1558. ERTÖREN birl. Er/Tören
 1559. ERTUGAN birl. Er/Tugan
 1560. ERTUĞ birl. Er/Tuğ
 1561. ERTUĞBAY birl. Ertuğ/Bay
 1562. ERTUĞRUL birl. Er/Tuğrul - 1- Otmanlı devletinin kurucusu olan Otman beyin babası. Devlet olmadan önceki beylik döneminin lideri ve Otmanlıları Söğüt, Domaniç bölgesine getirip yerleştiren kişi. 2- Otmanlılardan Yıldırım Bayezit’in, şehit oğlu
 1563. ERTULGA birl. Er/Tulga
 1564. ERTULİN birl. Er/Tulin
 1565. ERTUMAN birl. Er/Tuman
 1566. ERTUNÇ birl. Er/Tunç
 1567. ERTUNGA birl. Er/Tunga
 1568. ERTURA birl. Er/Tura
 1569. ERTURAN birl. Er/Turan
 1570. ERTUTAR birl. Er/Tutar
 1571. ERTUTAY birl. Er/Tutay
 1572. ERTUTKU birl. Er/Tutku
 1573. ERTUTU birl. Er/Tutu
 1574. ERTUTUK birl. Er/Tutuk
 1575. ERTUTUŞ birl. Er/Tutuş
 1576. ERTÜK Kıymet, paha
 1577. ERTÜMEN birl. Er/Tümen
 1578. ERTÜR birl. Er/Tür
 1579. ERTÜRE birl. Er/Türe
 1580. ERTÜREL birl. Er/Türel
 1581. ERTÜRK birl. Er/Türk
 1582. ERTÜZÜN birl. Er/Tüzün
 1583. ERUĞRAŞ birl. Er/Uğraş
 1584. ERULAŞ birl. Er/Ulaş
 1585. ERULUÇ birl. Er/Uluç
 1586. ERULUG birl. Er/Ulug
 1587. ERUMAN birl. Er/Uman
 1588. ERUMUT birl. Er/Umut
 1589. ERURKU birl. Er/Urku
 1590. ERUSLUĞ birl. Er/Uslu
 1591. ERUTKU birl. Er/Utku
 1592. ERUYAR birl. Er/Uyar
 1593. ERUYUM birl. Er/Uyum
 1594. ERUZ birl. Er/Uz - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 1595. ERUZAN birl. Er/Uzan
 1596. ERUZLU birl. Er/Uzlu
 1597. ERÜN birl. Er/Ün
 1598. ERÜNAL birl. Er/Ünal
 1599. ERÜNLEN birl. Er/Ünlen
 1600. ERÜNSAL birl. Er/Ünsal
 1601. ERÜREK birl. Er/Yürek
 1602. ERVARAN birl. Er/Varan
 1603. ERVARIŞ birl. Er/Varış
 1604. ERVERDİ birl. Er/Verdi
 1605. ERVEREN birl. Er/Veren
 1606. ERVERGİ birl. Er/Vergi
 1607. ERVERİM birl. Er/Verim
 1608. ERVURAN birl. Er/Vuran
 1609. ERVURUŞ birl. Er/Vuruş
 1610. ERYAĞAN birl. Er/Yağan
 1611. ERYAĞDI birl. Er/Yağdı
 1612. ERYAĞIŞ birl. Er/Yağış
 1613. ERYAĞIZ birl. Er/Yağız
 1614. ERYAKAN birl. Er/Yakan
 1615. ERYAKAR birl. Er/Yakar
 1616. ERYAKUT birl. Er/Yakut
 1617. ERYALIM birl. Er/Yalım
 1618. ERYALIN birl. Er/Yalın
 1619. ERYAMAÇ birl. Er/Yamaç
 1620. ERYAMAN birl. Er/Yaman
 1621. ERYANIK birl. Er/Yanık
 1622. ERYARIŞ birl. Er/Yarış
 1623. ERYARUK birl. Er/Yaruk - Selçuklular (Tuğrul bey) dönemi, beylerinden
 1624. ERYASA birl. Er/Yasa
 1625. ERYAŞA birl. Er/Yaşa
 1626. ERYAŞAM birl. Er/Yaşam
 1627. ERYAVUZ birl. Er/Yavuz
 1628. ERYAY birl. Er/Yay
 1629. ERYAYIL birl. Er/Yayıl
 1630. ERYAZGAN birl. Er/Yazgan
 1631. ERYAZGI birl. Er/Yazgı
 1632. ERYEĞİN birl. Er/Yeğin
 1633. ERYELEN birl. Er/Yelen
 1634. ERYELER birl. Er/Yeler
 1635. ERYELİN birl. Er/Yelin
 1636. ERYENAL birl. Er/Yen/Al
 1637. ERYETEN birl. Er/Yeten
 1638. ERYETER birl. Er/Yeter
 1639. ERYETİÇ birl. Er/Yetiç
 1640. ERYETİK birl. Er/Yetik
 1641. ERYETİM birl. Er/Yetim
 1642. ERYETİN birl. Er/Yetin
 1643. ERYETİŞ birl. Er/Yetiş
 1644. ERYIĞAR birl. Er/Yığar
 1645. ERYIĞIN birl. Er/Yığın
 1646. ERYILDIZ birl. Er/Yıldız
 1647. ERYİĞİT birl. Er/Yiğit
 1648. ERYOL birl. Er/Yol
 1649. ERYOLDAŞ birl. Er/Yoldaş
 1650. ERYORUM birl. Er/Yorum
 1651. ERYÖN birl. Er/Yön
 1652. ERYÖNEL birl. Er/Yönel
 1653. ERYÖRÜK birl. Er/Yörük
 1654. ERYULA birl. Er/Yula
 1655. ERYURT birl. Er/Yurt
 1656. ERYÜREK birl. Er/Yürek
 1657. ERYÜRÜK birl. Er/Yürük
 1658. ERYÜRÜR birl. Er/Yürür
 1659. ERYÜZ birl. Er/Yüz - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 1660. ERZENE Doruk, zirve, en üst
 1661. ERZİ Veli, vasi, yönetici
 1662. ERZİK 1- Asıl, ana, temel 2- Soylu ve yiğit
 1663. ESBOL birl. Es/Bol . . . Çok zeki, çok akıllı (Usu-bol)
 1664. ESDİ KAAN birl. Esti/Kaan
 1665. ESE 1- Mutluluk, sağlık 2- Yel, esinti
 1666. ESE TEKİN birl. Ese/Tekin - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1667. ESEBAY birl. Ese/Bay
 1668. ESELİK Selam, selamet
 1669. ESEN 1- Sağlık, selamet 2- Yel, yumuşak yel
 1670. ESEN TİMUR birl. Esen/Timur - 1- Çağatay hanlarından 2- Kubilay Kaan’ın torunlarından
 1671. ESENAY birl. Esen/Ay
 1672. ESENBAY birl. Esen/Bay
 1673. ESENBİGE birl. Esen/Bike
 1674. ESENBEGÜM birl. Esen/Begüm
 1675. ESENBOĞA birl. Esen/Boğa - Timur Kürkan Han’ın ünlü komutanı. (Ankaradaki, "Esenboğa" hava alanı, bu kişinin adına atfen, Atatürk’ün tavsiye ve teklifiyle verilmiştir. )
 1676. ESENBUKA (İsun buğa) birl. Esen/Boğa - Çağatay hanlarından
 1677. ESENDEMİR birl. Esen/Demir - 1. Baybars Han dönemi komutanlarından
 1678. ESENER birl. Esen/Er
 1679. ESENGELDİ birl. Esen/Geldi - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu oymağının dip dedelerinden
 1680. ESENGÜN birl. Esen/Gün
 1681. ESENKAYA birl. Esen/Kaya - Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1682. ESENKUL birl. Esen/Kul - Kırgız oymak beylerinden
 1683. ESENKULİ birl. Esen/Kulu
 1684. ESENLÜ Esenli, sağlıklı - Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 1685. ESER Esinti, yel
 1686. ESİ Yel, esinti
 1687. ESİALP birl. Esi/Alp
 1688. ESİ TEKİN birl. Esi/Tekin - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1689. ESİBAY birl. Esi/Bay
 1690. ESİBEK birl. Esi/Bek
 1691. ESİKARA birl. Esi/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1692. ESİM Esinti - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1693. ESİMHAN birl. Esim/Han - Kazak hanlarından
 1694. ESİN 1- Esinti, yel 2- soluk, sağlık, nefes 3- İlham
 1695. ESİNALP birl. Esin/Alp
 1696. ESİN TİMUR birl. Esin/Timur - Kubilay Kaan’ın torunlarından
 1697. ESİNTİ Yel, hafif yel
 1698. ESİRGEN 1- Arkadaş, dost, yaren 2- korunan, yakınlık duyulan
 1699. ESİRGENÇ Nazlı, nazenin
 1700. ESİRKİŞ Mehamet, acıma duygusu
 1701. ESKİN Yel, yel alan
 1702. ESLEK 1- Yumuşak başlı, uysal 2- Selam, selamet
 1703. ESLİK (Eslek)
 1704. ESNEK Uzayan, genişleyen, esen
 1705. ESRİGÜN birl. Esri/Gün. . . fırtına
 1706. ESRİK Mecnun, kendinden geçmiş
 1707. ESRİK BUĞA birl. Esrik/Boğa
 1708. ESRİMİŞ Kendinden geçmiş
 1709. ESTELİK Yadigar, hatıra
 1710. ESTİ Yel, esinti - Kazakların, Uluyüz bölüğü, oymak beylerinden
 1711. ESTİ KAĞAN birl. Esti/Kağan - Çengizoğullarının Çin’deki son kağanlarından
 1712. ESÜK (Esik) esmekden - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 1713. EŞİM Çalışkan, becerikli - Kazak hanlarından (Eşim Han)
 1714. EŞİNGEN 1- Çalışkan 2- Eşit, müsavi
 1715. EŞİTGEN İşitgen, işiten, dikkatli
 1716. EŞKARA birl. Eş/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1717. EŞKİN 1- Hızlı, atik 2- Dayanıklı, metin 3- Rüzgarlı bölge, rüzgar alan bölge
 1718. EŞKİNALP birl. Eşkin/Alp
 1719. EŞKİNAY birl. Eşkin/Ay
 1720. EŞKİNBAY birl. Eşkin/Bay
 1721. EŞKİNER birl. Eşkin/Er
 1722. EŞLİK Dost, yaren, refik
 1723. ETE (Ede) - Atilay Han’ın üçüncü göbekten dedesi
 1724. ETGÜ 1- İyi, iyilik 2- Etki, şiddet
 1725. ETİGE Öğretmen, mürebbiye
 1726. ETİL İtil- idil
 1727. ETİNGÜ Olağanüstü, fevkalade
 1728. ETİZ Yüksek, ulu
 1729. EVCİL Evine bağlı, evcimen
 1730. EVCİM 1- Evcimen, evcil 2- İşgüzar, hamarat
 1731. EVCİMEN Evine bağlı
 1732. EVCİMİK Ekonomist, muktesit
 1733. EVDEŞ Hanım, erkeğin eşi
 1734. EVGİ İvedi, acele
 1735. EVGİN 1- Aceleci, telaşlı 2- Evcil, evine bağlı
 1736. EVİN Cevher, öz, nüve
 1737. EVİRGEN 1- Tedbir, tedbirli 2- Dönüşüm, çevirim
 1738. EVREN 1- Kainat 2- Ejderha, canavar 3- Baht, talih
 1739. EVRENAY birl. Evren/Ay
 1740. EVRENSEL Evreni kaplayan, evreni içine alan
 1741. EVRENTİMUR birl. Evren/Timur - Toka Timur Han’ın oğullarından
 1742. EVRENUZ birl. Evren/Uz - Otmanlılar dönemi bey ve komutanlarından. Orhan beyin yakın yoldaşlarından
 1743. EVTÖRÜ birl. Ev/Törü
 1744. EYBEK birl. İyi/Bek - Mısı-Türk kölemenleri hanlarından. (O dönemlerden, aynı ad ile anılan iki bey daha var. )
 1745. EYBER (Aybar)
 1746. EYGİ İyi, salih, temiz
 1747. EYGİŞ İyi kişi, iyi insan
 1748. EYGÜ İyi, iyice
 1749. EYGÜ TEKİN birl. Eygü/Tekin - Abbasiler dönemi, Taberistan valisi ve komutanı
 1750. EYİN Vücut
 1751. EYİNÇ Refah, mutluluk
 1752. EYLEM 1- İş, iş görme, çalışma 2- Etkileyici davranış 3- Durdurma, önünü kesme
 1753. EYLEMGÜN birl. Eylem/Gün
 1754. EYLETMEZ Amansız, aman vermez
 1755. EYLETÜR İyilik sahibi, cömert
 1756. EYLETÜR BOĞA birl. Eyletür/Boğa - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1757. EYLİK İyilik, yardım, iane
 1758. EYLÜK KOCA birl. Eylük/Koca - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1759. EYMEN 1- Alçak gönüllü, mütevazı 2- Yardımsever, hayırşinas
 1760. EYMÜR (Eymir) İyilik sahibi, hayırşinas - 1- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- Türkmen oymak beylerinden
 1761. EYTEMİŞ Güzel konuşan, tatlı dilli, hatip - Mısır-Türk kölemenleri (kılavun) dönemi bey ve komutanlarından
 1762. EYÜGE İyi, iyice - Kırgızların, Togay, Sarı ve Bağış oymağı dip dedelerinden
 1763. EZDİ Ezen, ezici, baskıcı
 1764. EZDİBEK birl. Ezdi/Bek
 1765. EZGİ 1- İyi, iyilik, 2- Uyum, ahenk 3- Acı, üzüntü 4- Name, hoş sada
 1766. EZGİER birl. Ezgi/Er
 1767. EZGİN Ezik, ezilmiş, acı çekmiş, mahzun
 1768. EZGÜ (Ezgi) - Selçuklular devleti bey ve komutanlarından
 1769. EZGÜ TEKİN birl. Ezgü/Tekin (Eygü/Tekin)
 1770. EZİLGEN Mazlum, zulüm görmüş
 1771. EZİM 1- Belirti, iz 2- Zorunluluk, mecburiyet
 1772. EZİNÇ 1- Belirti, iz 2- Ezginlik, mahzunluk
 1773. GALI Kalın, Hediye, bağış, çehiz
 1774. GALI TEKİN birl. Galı/Tekin - Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 1775. GALI TİGİN birl. Galı/Tigi - Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey (Yilun Tigin’in oğlu)
 1776. GALIN Hediye, çehiz
 1777. GAMAĞ Bütünlük, bütün, tüm
 1778. GARA Kara - Alper Tunga’nın oğullarından
 1779. GARACU Sivil, resmi olmayan
 1780. GARGILI Kargılı, mızraklı - Selçuklular dönemi, komutanlarından ve Musul atabeylerinden
 1781. GASPAK Süslü, müzeyyen
 1782. GAYIR (Kayır) 1- Taraf, destek, kayırma 2- Lütuf, ihsan, hediye
 1783. GAYURHAN birl. Gayur/Han - 1- İlhanlı devleti hanlarından
 1784. GAYUR İNAL birl. Gayur/İnal - Havarezmler dönemi vali ve komutanlarından
 1785. GAYURMUŞ Kayırmış - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1786. GAZAN (Kazan) 1- Kazanma, kazanç, üstünlük 2- Kızgın, kızgınlı celallenmek
 1787. GAZANHAN birl. Gazan/Han - 1- İlhanlı devleti hanlarından (Kulagu Han’ın torunu, Argun Han’ın oğlu 2- Çağatay hanlarından
 1788. GAZANBAY birl. Gazan/Bay
 1789. GEÇE Geçmiş, mazi, geçen
 1790. GEÇEK Geçit, köprü
 1791. GEÇER Geçeli, caiz
 1792. GEÇGEL Makbul, nafız
 1793. GEÇGİL Geçerli, makbul
 1794. GEÇGİN Geçmiş, kendinden geçmiş, feda etmiş
 1795. GEÇİM 1- Yaşam, dirlik 2- Anlaşma, uyuşma 3- rısk, yiyecek, nafaka
 1796. GEÇİMALP birl. Geçim/Alp
 1797. GEÇİM HAN birl. Geçim/han
 1798. GEÇİMLÜ Munis, yumuşak huylu
 1799. GEÇİMLÜK Geçinmek için gerekli olan
 1800. GEDEK 1- Görev, vazife 2- Oyuk, kırılıp, yıkılarak açılan yol
 1801. GEDİK (Gedik)
 1802. GEDİZ Su birikintisi, gölet
 1803. GEGEZ Mümkün, uyumlu
 1804. GEĞİN Set, şiddetli
 1805. GELBERİ Ocaklardan, ateş çekmek için kullanılan ucu eğri demir çubuk
 1806. GELDEÇ Gelecek, ati, istikbal
 1807. GELEK (Gelik) halife, sonraki - Özbeklerin, Konrat ve Kançaklı oymakları dip dedelerinden
 1808. GELGEÇ Geçici, kalıcı olmayan
 1809. GELGEL Çekim, cazibe
 1810. GELDİ Gelecek, istikbal
 1811. GELİN Gelen, dışarıdan içeriye gelen
 1812. GELİNCİK Kır çiçeği
 1813. GELİK Halef, halife, sonraki - Özbeklerin, Konrat ve Kançaklı oymakları dip dedelerinden
 1814. GELİKLİ Halef, halife
 1815. GENCE (Gençek, genç) Taze, yavru, genişleyen, gelişen
 1816. GENÇ (Gence)
 1817. GENÇEK (Gence, genç)
 1818. GENEŞ Müşavere, meşveret
 1819. GENEŞKE (Geneş)
 1820. GENGEŞ (geneş)
 1821. GENGŞİ Cengşi, mucize
 1822. GENİŞ Yaygın, enli, engin
 1823. GENSU birl. Gen/Su Deniz, büyük göl
 1824. GER 1- Söz verme, and içme, bağlama, anlaşma, birleşme 2- Vahşi hayvan yavrusu 3- Dev, devasa
 1825. GERAY birl. Ger/Ay - Uygun, münasip, layık
 1826. GERAYHAN birl. Geray/Han - Kırım hanlığının kurucusu ve ilk hanı. Daha sonra gelen hanlar bu adı, birer unvan olarak kullanmışlardır.
 1827. GERBUĞA birl. Ger/Boğa - Mısır-Türk kölemenleri komutanlarından
 1828. GEREZ Dilber
 1829. GERGÖZ 1- Zabit, zabıta 2- Geyik gözü
 1830. GERİM 1- Yön, cihet 2- Hicap, utangaçlık
 1831. GERİŞ birl. Ger/İş
 1832. GERUÇMAĞ birl. Ger/Uçmak - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1833. GEYİK (Geyük) Yabani, vahşi, yabancıl
 1834. GEYÜKHAN birl. Geyük/Han - Oğuzname’de Türk’ün torunlarından (Dip Bakuy Han’ın oğlu)
 1835. GEZ 1- Nişan, işaret 2- Giz, sır
 1836. GEZAY birl. Gez/Ay
 1837. GEZGİN Seyyah
 1838. GEZGİNALP birl. Gezgin/Alp
 1839. GEZGİNAY birl. Gezgin/Ay
 1840. GEZGİNBAY birl. Gezgin/Bay
 1841. GEZGİNSU birl. Gezgin/Su . . . Irmak
 1842. GEZLER Nişancı, iyi atıcı
 1843. GIYIN Gamze, çukur
 1844. GİCİK Taze, hoş, sevimli
 1845. GİDİK Uç, kenar, sınır, limit
 1846. GİRAY Uygun, layik
 1847. GİRAYALP birl. Giray/Alp
 1848. GİRAYER birl. Giray/Er
 1849. GİREY (Geray, Giray, Keray) - Türkmenlerin, Yavmut ve Küçük oymağı, dip dedelerinden
 1850. GİRGİN Girişken, müteşebbis, cana yakın
 1851. GİRGİNAY birl. Girgin/Ay
 1852. GİRGİNBAY birl. Girgin/Bay
 1853. GİRGİNER birl. Girgin/Er
 1854. GİRGİNSAY birl. Girgin/Say
 1855. GİRİK Girişken, müteşebbis - . . Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 1856. GİRİŞKEN Girgin
 1857. GILAV Teşvik, destek
 1858. GILIG (Kılık) Huy, yaradılış, tabiat
 1859. GIRGIÇ Çalışkan, aktif, faal
 1860. GİRÇEK 1- Gerçek, hakikat 2- Bağlı, sadakatli
 1861. GİRGİNSU
 1862. GİRTİNE İman, inanç
 1863. GİZ Sır, Gizlilik
 1864. GİZAY birl. Giz/Ay
 1865. GİZALP birl. Giz/Alp
 1866. GİZBAY birl. Giz/Bay
 1867. GİZEM Sır, esrar
 1868. GİZGÜN birl. Giz/Gün
 1869. GİZLENÇ Hazine, define
 1870. GİZTAY birl. Giz/Tay
 1871. GONÇA Bahşiş, hediye
 1872. GORAL Kısmet, nasip
 1873. GİCİK Minyon, sevimli
 1874. GÖCEK Taze, hoş, güzel
 1875. GÖÇAY birl. Göç/Ay
 1876. GÖÇELGE Konup göçülen yer
 1877. GÖÇER Göçmen
 1878. GÖÇERHAN birl. Göçer/Han - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 1879. GÖÇERİ birl. Göç/Eri
 1880. GÖÇKÜNCÜ HAN birl. Göçküncü/Han - Şeybanlar hanlığı, hanlarından
 1881. GÖÇMEN Muhacır
 1882. GÖÇÜNCÜ (Göçküncü) Geçici, fani
 1883. GÖÇÜRHAN (Göçer Han) birl. Göçür/ Han
 1884. GÖĞEBAKAN birl. Göğe/Bakan
 1885. GÖĞEN Gök rengi, maviye çalan, mavileşmiş
 1886. GÖĞKUTLUĞ birl. Gök/Kutlu
 1887. GÖĞNÜK 1- Yanmış, kavrulmuş 2- Mavi, maviye kaçan
 1888. GÖK 1- Tanrı, Tanrıdan. . Tanrısal, kutsal 2- Mavi , Gök rengi 3- Yer üstü, gökyüzü 4- Ezel-ebed, başsızlık ve sonsuzlık 5- Güzellik, gözalıcılık, üstünlük
 1889. GÖKAĞAÇ birl. Gök/Ağaç
 1890. GÖKAĞUL birl. Gök/Ağul
 1891. GÖKALP birl. Gök/Alp - Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda, Atatürk’ün de fikir ve görüşlerinden yararlandığı, Türkçülük düşüncesini, sosyolojik boyutlarıyla ele alıp, değerlendiren, ünlü sosyolog ve edebiyatçımız
 1892. GÖKARSLAN birl. Gök/Arslan
 1893. GÖKATLIĞ birl. Gök/Atlı
 1894. GÖKAY birl. Gök/Ay
 1895. GÖKBALA birl. Gök/Bala
 1896. GÖKBARS birl. Gök/Bars
 1897. GÖKBATU birl. Gök/Batu
 1898. GÖKBATUR birl. Gök/Batur
 1899. GÖKBAY birl. Gök/Bay
 1900. GÖKBEN 1- Tanrıdan gelen, gök parçası 2- Masmavi
 1901. GÖKBERDİ birl. Gök/Verdi
 1902. GÖKBEY birl. Gök/Bey
 1903. GÖKBİLGE birl. Gök/Bilge
 1904. GÖKBÖRİ birl. Gök/Böri Tanrısal kurt. . (Bozkurt) - Harzem hanlarından Celaleddin’in vezir ve komutanlarından
 1905. GÖKBÖRİHAN birl. Gökböri/Han - Selçuklular dönemi, Erbil atabeylerinden
 1906. GÖKBÖRİ birl. Gök/Böri (. . Bazı kaynaklarda "Bozkurt" olarakda geçer. ) - Göktürkler dönemi beylerinden. . Kürşad’ın kırklarından
 1907. GÖKBUDAK birl. Gök/Budak
 1908. GÖKBUDUN birl. Gök/Budun
 1909. GÖKBUĞA birl. Gök/Boğa
 1910. GÖKBUYRUK birl. Gök/Buyruk
 1911. GÖKÇE Güzel, zarif, çekici, gözalıcı - Selçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden
 1912. GÖKÇEBAL birl. Gökçe/Bal
 1913. GÖKÇEBALA birl. Gökçe/Bala
 1914. GÖKÇEBAŞ birl. Gökçe/Baş
 1915. GÖKÇEBAY birl. Gökçe/Bay
 1916. GÖKÇEK Gökçe, çekici, güzel - Çengiz Kaan’ın, "Çengiz" adını alması için kurultaya teklif veren bey
 1917. GÖKÇEKBAY birl. Gökçek/Bay
 1918. GÖKÇEL Mavimsi, maviye çalan
 1919. GÖKÇELİ Güzel, Yakışıklı - Tatarların, Ak oymağı beylerinden
 1920. GÖKÇEN Gökçe, güzel, alımlı, dilber
 1921. GÖKÇER birl. Gökçe/Er - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1922. GÖKÇERİ birl. Gök/Çeri
 1923. GÖKÇİÇEK birl. Gök/Çiçek
 1924. GÖKÇİL 1- Gökten gelen, göksel 2- Mavi, maviye çalan
 1925. GÖKÇİN Mavi
 1926. GÖKDAĞ birl. Gök/Dağ
 1927. GÖKDOĞAN birl. Gök/Doğan
 1928. GÖKER birl. Gök/Er
 1929. GÖKHAN birl. Gök/Han - Oğuz Kağan’ın oğullarından
 1930. GÖKHUN birl. Gök/Hun
 1931. GÖKİMER birl. Gök/İmer
 1932. GÖKKAĞAN (Tanrı Kağan) birl. Gök/Kağan - Göktürk kağanlarından
 1933. GÖKKILIÇ birl. Gök/Kılıç
 1934. GÖKKIN birl. Gök/Kın
 1935. GÖKKIYAZ birl. Gök/Kıyaz - Manas destanında adı geçen bir bey
 1936. GÖKKOPUZ birl. Gök/Kopuz
 1937. GÖKKULİ birl. Gök/Kulu
 1938. GÖKKUT birl. Gök/Kut
 1939. GÖKKÜR birl. Gök/Kür
 1940. GÖKLEN Ulu, mübarek - Türkmen oymak beylerinden
 1941. GÖKMEN Tanrısal, Tanrıdan gelen
 1942. GÖKMENGÜ birl. Gök/Mengü
 1943. GÖKMOĞOL birl. Gök/Moğol
 1944. GÖKOBA birl. Gök/Oba
 1945. GÖKOĞUL birl. Gök/Oğul
 1946. GÖKOĞUZ birl. Gök/Oğuz - Halen Moldavya’ya bağlı özerk olarak yaşamlarını sürdüren Oğuz boyu
 1947. GÖKORDU birl. Gök/Ordu
 1948. GÖKOTAĞ birl. Gök/Otağ
 1949. GÖKOVA birl. Gök/Ova
 1950. GÖKOYA birl. Gök/Oya
 1951. GÖKOZAN birl. Gök/Ozan
 1952. GÖKSAGUN birl. Gök/Sagun - Selçuklular dönemi, Semerkant valilerinden
 1953. GÖKSAY birl. Gök/Say
 1954. GÖKSOY birl. Gök/Soy
 1955. GÖKSU birl. Gök/Su
 1956. GÖKŞİN (Gökçin)
 1957. GÖKTAĞ birl. Gök/Dağ
 1958. GÖKTAN birl. Gök/Tan
 1959. GÖKTANIK birl. Gök/Tanık
 1960. GÖKTAŞ birl. Gök/Taş - 1- Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından 2- Musul Selçukluları beylerinden
 1961. GÖKTAY birl. Gök/Tay
 1962. GÖKTEBOLDI birl. Gökte/Oldu
 1963. GÖKTEMİR birl. Gök/Demir
 1964. GÖKTİGİN birl. Gök/Tigin
 1965. GÖKTİMUR birl. Gök/Timur
 1966. GÖKTOGAN birl. Gök/Doğan
 1967. GÖKTOY birl. Gök/Toy
 1968. GÖKTÖRE birl. Gök/Töre
 1969. GÖKTUĞ birl. Gök/Tuğ
 1970. GÖKTULGA birl. Gök/Tulga
 1971. GÖKTURA birl. Gök/Tura
 1972. GÖKTURAN birl. Gök/Turan
 1973. GÖKTUYUK birl. Gök/Tuyuk
 1974. GÖKTÜRE birl. Gök/Türe
 1975. GÖKTÜRK birl. Gök/Türk Tanrıdan kut almış. Kutsanmış Türk. . . (Tanrısal Türk, Tanrı tarafından gökte yaratılıp, yeryüzüne yollanan Türk)
 1976. GÖKYAĞAN birl. Gök/Yağan
 1977. GÖKYARUK birl. Gök/Yaruk
 1978. GÖKYASAĞ birl. Gök/Yasa
 1979. GÖKYAY birl. Gök/Yay
 1980. GÖKYOLDAŞ birl. Gök/Yoldaş
 1981. GÖKYURT birl. Gök/Yurt
 1982. GÖL Göl, deniz mec. Ululuk, geniş gönüllülük
 1983. GÖLÇUR (Kölçur, Külçur) birl. Göl/Çur - Sarı Türgişler (Sulu Han) dönemi bey ve komutanlarından
 1984. GÖLEĞEZ birl. Göl kenarında yetişen bir su çiçeği
 1985. GÖLET Küçük göl, gölcük, yapay göl
 1986. GÖMEÇ Kuyuda (Toprak fırnda pişirilen ekmek)
 1987. GÖMEK Kömek, yardım, inayet
 1988. GÖMÜÇ Hazine, define, mücevher
 1989. GÖNDEM İttatkar, muti, sadık
 1990. GÖNDER Mızrak, direk
 1991. GÖNE Onu iftihar
 1992. GÖNEN 1- Feyz 2- Onur, iftihar 3- Bolluk, bereket
 1993. GÖNENÇ Açık, talih, mutluluk, iftihar
 1994. GÖNÜL 1- Can, ruh, duygu merkezi 2- Kalb, vücudun kan pompası
 1995. GÖNÜLAY birl. Gönül/Ay
 1996. GÖNÜLDAŞ Gönül birlikteliği, aynı inanç, duygu ve düşünceleri paylaşıp savunan bireylerin her biri
 1997. GÖNÜLER birl. Gönül/Er
 1998. GÖNÜLHAN birl. Gönül/Han
 1999. GÖNÜLSAY birl. Gönül/Say
 2000. GÖNÜLSOY birl. Gönül/Soy
 2001. GÖNÜLTAŞ birl. Gönül/Taş - Safaviler (Şah Abbas dönemi) bey ve komutanlarından
 2002. GÖRCEĞİZ Ufuk çizgisi
 2003. GÖRÇEK Ufuk, ufuk çizgisi
 2004. GÖRÇÜM Geçici, fani - Gürümçük Han’ın diğer adı
 2005. GÖREGEN Görgülü, görüp geçirmiş, deneyimli - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2006. GÖREK Görüntü, peyzaj, manzara
 2007. GÖREN (Gürün) Görmekden - Babür Han dönemi beylerinden
 2008. GÖREZ Meltem, hafif yel
 2009. GÖRGÜ Terbiye, muaşeret
 2010. GÖRGÜÇ Dürbün
 2011. GÖRGÜLÜ Terbiyeli, cihandide - Harzemşahlar dönemi bey ve komutanlarından
 2012. GÖRGÜN Görgülü, deneyimli
 2013. GÖRK İhtişam, olağanüstü güzellik ve çekicilik, ihtişam, debdebe
 2014. GÖKALP birl. Gök/Alp
 2015. GÖKAY birl. Gök/Ay
 2016. GÖRKEM İhtişam, debdebe, heybet, olağanüstülük
 2017. GÖRKEN Hürmetli, Hürmete layık
 2018. GÖRKER birl. Görk/Er
 2019. GÖRKHAN birl. Görk/Han
 2020. GÖRKLÜCE İhtişamlı, heybetli, yakışıklı, güzel
 2021. GÖRKLÜĞ Çok güzel, çekici, ihtişamlı
 2022. GÖRKSU birl. Görk/Su
 2023. GÖRKSAY birl. Görk/Say
 2024. GÖRKSEV birl. Görk/Sev
 2025. GÖRÜMCÜK Görülmesi, ilgilenilmesi gerekli olan
 2026. GÖRÜK Gözetleyici, casus
 2027. GÖRÜN Görütü, Açıklık, netlik
 2028. GÖRÜNDÜK Aşikar, gizlisiz, saklısız
 2029. GÖVEL Gök rengini almış, göğermiş
 2030. GÖVERİ Yeşermiş, gururlu
 2031. GÖVEZ Mağrur, gururlu
 2032. GÖY Taze, genç
 2033. GÖYMEN Yanık, yanık tenli
 2034. GÖYNÜK Yanık, kavrulmuş
 2035. GÖZ KAMAN birl. Göz/Kaman Gözde, seçkin, göz kamaştırıcı - Manas destanında adı geçen bir bey
 2036. GÖZAL Gözalıcı, farklı, seçkin, el üstünde
 2037. GÖZBAY birl. Göz/Bay Sihirbaz
 2038. GÖZBAYCI Sihirbaz, illüzyonist
 2039. GÖZDE Beğenilen, göze girmiş, el üstünde tutulan, emsallerinden daha üstte bulunan
 2040. GÖZE (Gözek, Köze) Kaynak suyu, menba
 2041. GÖZEBE Tahmin, beklenti
 2042. GÖZEGER Çekici, cazibeli
 2043. GÖZEGÜ Gözde, çekici
 2044. GÖZEĞEN Ufuk, ufuk çizgisi
 2045. GÖZEĞİR birl. Göz/Eğir Çekici, cazip, göze hoş gelen
 2046. GÖZEK Göze
 2047. GÖZEN Cazibeli, çekici, göze hoş gelen
 2048. GÖZERİ Dürbün
 2049. GÖZGEÇ Ayna
 2050. GÖZGÖR Ayna
 2051. GÖZGÜ Ayna
 2052. GUNA Kına
 2053. GUNA BEGÜM birl. Guna/Begüm - Gazneliler dönemi, Gazaeddin beyin kızı
 2054. GONCUK (Göncük) Kısa gün, kış günü
 2055. GONCUK HAN Göncük/Han - Çağatay hanlarından
 2056. GUR (Gür, Kür) 1- Şiddet, kızgınlık, öfke 2- Ateş, ateşlilik
 2057. GURHAN (Gürhan, Kürhan) birl. Gur/Han - 1- Uygur hanlarından 2- Çengiz Kaan dönemi, kerayet hanlarından Tuğrul Han’ın amcası
 2058. GURSAÇTI birl. Gur/Saçtı (Kızgın, celalli, hiddet ve öfke saçan) - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2059. GUVA Geyik
 2060. GUYUK Canavar, ejderha, vahşi ve yırtıcı hayvan
 2061. GUYUK HAN birl. Guyuk/Han - 1- Altınordu hanlarından 2- İlhanlı hanlarından
 2062. GUYULDAR Uyumlu, ahengli, geçimli - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2063. GUZ 1- Güzel, çekici, yakışıklı 2- Oğuz
 2064. GUZHAN birl. Guz/Han
 2065. GUZBEGÜM birl. Guz/Begüm
 2066. GÜCENİR Alıngan, mahçup
 2067. GÜCENMİŞ Alıngan
 2068. GÜÇ (Güçü, küç, küçlük) Enerji, kuvvet - Otmanlılar dip dedelerinden
 2069. GÜÇALP birl. Güç/Alp
 2070. GÜÇBAY birl. Güç/Bay
 2071. GÜÇBEY birl. Güç/Bey
 2072. GÜÇEYÜ Çok güçlü, yenilmez
 2073. GÜÇHAN birl. Güç/Han - Öketay Kaan’ın oğullarından
 2074. GÜÇLÜK Güç, zorluk, meşakkat
 2075. GÜÇTEKİN birl. Güç/Tekin - Divanı Lügat’te adı geçen, Karahanlılar dönemi beylerinden
 2076. GÜÇTİMUR birl. Güç/Timur - Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2077. GÜÇÜMHAN birl. Güçüm/Han - Sibir Hanlarından
 2078. GÜDEK Güdülenme, motivasyon
 2079. GÜDER Murat, emel, beklenti
 2080. GÜDÜL 1- Saç üzerinde pişirilmiş mısır ekmeği 2- Kısa, kalın 3- Gözüpek
 2081. GÜDÜR Hayal, kurgu
 2082. GÜLEÇ Güleryüzlü, mütebessim
 2083. GÜLEÇ ALP birl. Güleç/Alp
 2084. GÜLEÇ BATUR birl. Güleç/Batur
 2085. GÜLEÇ HAN birl. Güleç/Han
 2086. GÜLEÇER birl. Güleç/Er
 2087. GÜLEGEN Güleryüzlü, mütebessim
 2088. GÜLEK 1- Handan, mütebessim 2- Gölcük, küçük göl
 2089. GÜLEN Mutlu, mütebessim
 2090. GÜLENAY birl. Gülen/Ay
 2091. GÜLER Mütebessim, güleryüzlü mec. Talihi açık
 2092. GÜLERYÜZ birl. Güler/Yüz
 2093. GÜLESİN Mutlu, sıkıntısız, tasasız olma dileği
 2094. GÜLGEN Gülen
 2095. GÜLGÜN Gülen, mütebessim
 2096. GÜLSÜN Mutlu, sıkıntısız olma dileği
 2097. GÜLÜK Gülen, mütebessim
 2098. GÜLÜMSER Mütebessim, sevimli
 2099. GÜMÜL Demet, buket, deste
 2100. GÜMÜŞ Gümüş madeni - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2101. GÜMÜŞ ALP birl. Gümüş/Alp
 2102. GÜMÜŞ ARIĞ birl. Gümüş/Arık - Altay destanlarında adı geçen bir kız
 2103. GÜMÜŞAY birl. Gümüş/Ay
 2104. GÜMÜŞBAY birl. Gümüş/Bay
 2105. GÜMÜŞ BEGÜM birl. Gümüş/Begüm
 2106. GÜMÜŞ BUĞA birl. Gümüş/Boğa - Mısır-Türk kölemenleri devleti, komutanlarından
 2107. GÜMÜŞ HAN birl. Gümüş/Han
 2108. GÜMÜŞ HATUN birl. Gümüş/Hatun
 2109. GÜMÜŞ TEKİN birl. Gümüş/Tekin - 1- Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından 2- Selçuklular dönemi Danişmendoğullarından bir bey
 2110. GÜMÜŞBEK birl. Gümüş/Beğ
 2111. GÜN Güneş, gündüz, afitap
 2112. GÜNACUN birl. Gün/Acun
 2113. GÜNAÇAR birl. Gün/Açar
 2114. GÜNAK birl. Gün/Ak
 2115. GÜNAL birl. Gün/Al
 2116. GÜNALAN birl. Gün/Alan
 2117. GÜNALDI birl. Gün/Aldı
 2118. GÜNALMIŞ birl. Gün/Almış
 2119. GÜNALP birl. Gün/Alp
 2120. GÜNANA birl. Gün/Ana - Sogay Türklerinde eski dönem, güneş tanrıçası
 2121. GÜNARSLAN birl. Gün/Arslan
 2122. GÜNATLIĞ birl. Gün/Atlığ
 2123. GÜNAY birl. Gün/Ay
 2124. GÜNAYÇA birl. Gün/Ayça
 2125. GÜNBALA birl. Gün/Bala
 2126. GÜNBARS birl. Gün/Bars
 2127. GÜNBATU birl. Gün/Batu
 2128. GÜNBATUR birl. Gün/Batur
 2129. GÜNBAY birl. Gün/Bay
 2130. GÜNBEY birl. Gün/Bey
 2131. GÜNBERK birl. Gün/Berk
 2132. GÜNBERKE birl. Gün/Berke
 2133. GÜNBOL birl. Gün/Bol
 2134. GÜNBUDAK birl. Gün/Budak
 2135. GÜNBUGAY birl. Gün/Bugay
 2136. GÜNBUĞU birl. Gün/Buğu
 2137. GÜNBUL birl. Gün/Bul
 2138. GÜNBULAK birl. Bün/Bulak
 2139. GÜNÇAĞ birl. Gün/Çağ
 2140. GÜNÇE Güneşlik, şemsiye - Manas destanında adı geçen bir bey
 2141. GÜNÇEK Güneşlik
 2142. GÜNÇEKİM birl. Gün/Çekim
 2143. GÜNÇİÇEK birl. Gün/Çiçek
 2144. GÜNÇUR birl. Gün/Çur
 2145. GÜNÇÜ 1- Güneşe benzeyen, güneş gibi 2- Güneşi seven - Çengiz Kaan’ın ikinci eşi ve Kıtay hanlarından Altun Han’ın kızkardeşi
 2146. GÜNDAŞ Gün/Daş . . Aynı güneşi paylaşan, gün ortağı
 2147. GÜNDAY birl. Gün/Tay
 2148. GÜNDEM Ağır başlı, mülayim
 2149. GÜNDEMİR birl. Gün/Demir
 2150. GÜNDEN El üstünde tutulan, revaçta. .
 2151. GÜNDER birl. Gün/Der (. . Derlemekten. . )
 2152. GÜNDEŞ (Gündaş)
 2153. GÜNDOĞAN birl. Gün/Doğan
 2154. GÜNDOĞAR birl. Gün/Doğar
 2155. GÜNDOĞDU birl. Gün/Doğdu - Selçuklular dönemi, Musul atabeylerinden
 2156. GÜNDOĞMUŞ birl. Gün/Doğmuş - Ertuğrul Bey’in dedesi, Süleyman Şah’ın babası
 2157. GÜNDOKUZ birl. Gün/Dokuz
 2158. GÜNDÖNE birl. Gün/Döne
 2159. GÜNDÖNDÜ birl. Gün/Döndü bir çiçek türü
 2160. GÜNDURMAZ birl. Gün/Durmaz
 2161. GÜNDÜ Gündüz, gün ortası - Kıpçak hanlarından Mengü Timur Han’ın oğlu
 2162. GÜNDÜZ Gün içi, gün ortası, güneşli gün
 2163. GÜNDÜZ ALP birl. Gündüz/Alp - Ertuğrul Bey’in kardeşi, Otman beyin amcası
 2164. GÜNEBAKAN birl. Güne/Bakan
 2165. GÜNER birl. Gün/Er - Kazak ve Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 2166. GÜNERDEM birl. Gün/Erdem
 2167. GÜNERDİ birl. Gün/Erdi
 2168. GÜNEREN birl. Gün/Eren
 2169. GÜNERMİŞ birl. Gün/Ermiş
 2170. GÜNERİ birl. Gün/Eri
 2171. GÜNERKE birl. Gün/Erke
 2172. GÜNESİ birl. Gün/Esi
 2173. GÜNESİN birl. Gün/Esin
 2174. GÜNEŞ Güneş
 2175. GÜNEŞ HAN birl. Güneş/Han
 2176. GÜNEŞ HANIM birl. Güneş/Hanım - Yakut destanlarında adı geçen bir kız (Akkoyun’un kızı)
 2177. GÜNEY (Küney) Güneşe bakan, güneş gören
 2178. GÜNEYSU birl. Güney/Su
 2179. GÜNGEN Takvim, vakit
 2180. GÜNGÖR birl. Gün/Gör "mec. Bahtı açık olsun, mutlu olsun"
 2181. GÜNGÖRDÜ birl. Gün/Gördü
 2182. GÜNGÖREN birl. Gün/Gören
 2183. GÜNGÖRMÜŞ birl. Gün/Görmüş "mec. Deneyimli, dolu yaşamış"
 2184. GÜNHAN birl. Gün/Han - Oğuz Kağan’ın oğullarından
 2185. GÜNHANIM birl. Gün/Hanım
 2186. GÜNIŞIK birl. Gün/Işık
 2187. GÜNKARA birl. Gün/Kara
 2188. GÜNKILIÇ birl. Gün/Kılıç
 2189. GÜNKIYAN birl. Gün/Kıyan
 2190. GÜNKONUR birl. Gün/Konur
 2191. GÜNKUT birl. Gün/Kut
 2192. GÜNLÜK Güneşlik, şemsiye
 2193. GÜNOĞUL birl. Gün /Oğul
 2194. GÜNOYA birl. Gün/Oya
 2195. GÜNSALDI birl. Gün/Saldı
 2196. GÜNSALUR birl. Gün/Salur
 2197. GÜNSAYIN birl. Gün/Sayın
 2198. GÜNSEVİL birl. Gün/Sevil
 2199. GÜNSEVİM birl. Gün/Sevim
 2200. GÜNSİLİG birl. Gün/Silig
 2201. GÜNSU birl. Gün/Su
 2202. GÜNŞAT birl. Gün/Şad
 2203. GÜNTAN birl. Gün/Tan
 2204. GÜNTAŞ birl. Gün/Taş
 2205. GÜNTAY birl. Gün/Tay
 2206. GÜNTEKİN birl. Gün/Tekin
 2207. GÜNTERİŞ birl. Gün/Teriş
 2208. GÜNTİGİN birl. Gün/Tigin
 2209. GÜNTİMUR birl. Gün/Timur
 2210. GÜNTOGAN birl. Gün/Togan
 2211. GÜNTOLDI birl. Gün/Doldu
 2212. GÜNTOLU birl. Gün/Dolu
 2213. GÜNTOY birl. Gün/Toy
 2214. GÜNTÖRE birl. Gün/Töre
 2215. GÜNTÖREN birl. Gün/Tören
 2216. GÜNTUĞ birl. Gün/Tuğ
 2217. GÜNTUNGA birl. Gün/Tunga
 2218. GÜNTURA birl. Gün/Tura
 2219. GÜNTURAK birl. Gün/Durak
 2220. GÜNTURAN birl. Gün/Duran
 2221. GÜNTÜLÜ birl. Gün/Tülü (. . . Gündüz düşü)
 2222. GÜNTÜZÜN birl. Gün/Tüzün
 2223. GÜNUĞRAŞ birl. Gün/Uğraş
 2224. GÜNULUĞ birl. Gün/Uluğ
 2225. GÜNUSLUĞ birl. Gün/Uslu
 2226. GÜNÜÇ Nafaka, günlük
 2227. GÜNYAĞIZ birl. Gün/Yağız
 2228. GÜNYARUK birl. Gün/Yaruk - Göktürkler dönemi, hanımlarından (Işbara Alp’in kızı)
 2229. GÜNYAVUZ birl. Gün/Yavuz
 2230. GÜNYAZGAN birl. Gün/Yazgan
 2231. GÜNYAZIR birl. Gün/Yazır
 2232. GÜNYELİ birl. Gün/Yeli . . doğudan gelen yel, doğu rüzgarı
 2233. GÜNYİĞİT birl. Gün/Yiğit
 2234. GÜNYURT birl. Gün/Yurt
 2235. GÜNYÜZ birl. Gün/Yüz
 2236. GÜR (Kür) 1- Sağlam, sıkı 2- Sık, yoğun 3- Yiğit, korkusuz
 2237. GÜRAL birl. Gür/Al
 2238. GÜRALP birl. Gür/Alp
 2239. GÜRAY birl. Gür/Ay
 2240. GÜRBAY birl. Gür/Bay
 2241. GÜRBOĞA (Kürboğa) birl. Gür/Boğa - Türkistan’ın Araplarca işgal edildiği dönemlerde, özellikle o sıralarda Genel vali olan, " İbni-kuteybe" adlı çapulcuya karşı, kahramanca direnen ve her defasında Yeni direnişler örgütleyerek, Türkleri işgallere karşı uyanık ve diri tutmaya çalışan bir Türk beyi
 2242. GÜRBÜZ Sağlıklı, kuvvetli, dayanıklı
 2243. GÜRDAL birl. Gür/Dal
 2244. GÜRE Güç, enerji
 2245. GÜRELİ 1- Enerjik, çalışkan 2- Haz, doyum
 2246. GÜRELİK (Güreli)
 2247. GÜRGEN Bir ağaç türü
 2248. GÜRHAN birl. Gür/Han - 1- Oğuz Kağan’ın amcalarından 2- Kıpçak hanlarından 3- Karakıtay Hanlarından 4- Uygur hanlarının ünvanlarından
 2249. GÜRKAN birl. Gür/Kan
 2250. GÜROL birl. Gür/Ol
 2251. GÜRSANÇTI birl. Gür/Sançtı - Havarezm hanlarından Muhammed Han’ın oğlu
 2252. GÜRSU birl. Gür/Su
 2253. GÜRTAN birl. Gür/Tan
 2254. GÜRTAY birl. Gür/Tay
 2255. GÜRTEKİN birl. Gür/Tekin - Abbasi halfesi, El Muktedi dönemi, Türk beylerinden
 2256. GÜRÜN 1- birl. Gür/Ün 2- Görün - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 2257. GÜRÜZ (Gürz) Topuz
 2258. GÜRYAY birl. Gür/Yay
 2259. GÜVEN İtimat
 2260. GÜVENALP birl. Güven/Alp
 2261. GÜVENAL birl. Güven/Al
 2262. GÜVENÇ Güvence, garanti
 2263. GÜVENER birl. Güven/Er
 2264. GÜYÜK Canavar, vahşi hayvan
 2265. GÜZ Sonbahar
 2266. GÜZALP birl. Güz/Alp
 2267. GÜZAY birl. Güz/Ay
 2268. GÜZBAY birl. Güz/Bay
 2269. GÜZBEK birl. Güz/Bey
 2270. GÜZEL (Gözel) Yakşı, alımlı, çekici, göze hoş gelen - Abbasi halifelerinden, Mu’tesid’in, Türk asıllı anası
 2271. GÜZER birl. Güz/Er
 2272. GÜZEY 1- Taze, körpe, yeni 2-Destek, fırsat 3- Sonbahar 4- Kuzey yönü - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 2273. GÜZHAN birl. Güz/Han
 2274. GÜZHANIM birl. Güz/Hanım
 2275. GÜZİLİ birl. Güz/İli - Özbeklerin, Konrat oymağı, Kır obası dip dedelerinden
 2276. GÜZİN (Güzün) Güz vakti, güz vaktinde doğan
 2277. GÜZLEK Güz döneminde kalınan yer
 2278. HAN 1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici
 2279. HANAY birl. Han/Ay - Sibir hanlarından, Güçüm Han’ın oğlu
 2280. HANBAGATUR birl. Han/Bağatur - Hindistan’da hüküm sürmüş olan, Potna beyin, bilgin ve ozan olan oğlu
 2281. HANBALA birl. Han/Bala
 2282. HANBAY birl. Han/Bay
 2283. HANBEGÜM birl. Han/Begüm - Babür Han’ın kızkardeşi
 2284. HANBEK birl. Han/Bek
 2285. HANBİGE birl. Han/Bike
 2286. HANEKE birl. Han/Eke - Kalmuk beyliği dönemi Horasan emirlerinden
 2287. HANER birl. Han/Er
 2288. HANIM 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat
 2289. HANIMAĞA birl. Hanım/Ağa
 2290. HANIMAY birl. Hanım/Ay
 2291. HANIMBAY birl. Hanım/Bay
 2292. HANIMHAN birl. Hanım/Han - Hint-Türk kölemenleri devleti, İbrahim Han dönemi beylerinden
 2293. HANİLÇİ birl. Han/İlçi - III. Murat döneminde Otmanlılarla ilişki içine giren, Kum valisi
 2294. HANKULU birl. Han/Kulu
 2295. HANKURT birl. Han/Kurt - Bulgar hanlarından
 2296. HANLI Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu
 2297. HANSOY birl. Han/Soy
 2298. HANSU birl. Han/Su
 2299. HATUN (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçedeki, kadın sözcüğü buradan gelir - Alparslan Han’ın torunu, Melikşah’ın kızı
 2300. HATUNANA birl. Hatun/Ana - Selçuklu dönemi bektaşilerinden Hacı İdris’in evdeşi
 2301. HOMAR (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı
 2302. HOMAR ARSLAN birl. Homar/Arslan - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2303. HOMAR TEKİN birl. Homar/Tekin - Harzemşahlar devleti dönemi komutanlarından
 2304. HOMARBAY birl. Homar/Bay
 2305. HOMARBEK birl. Homar/Bek - Tolunoğullar beylerinden Tolun beyin oğlu
 2306. HOMARTAŞ birl. Homar/Taş - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2307. HULAGU HAN (Kulagu Han)
 2308. HUMARTAŞ birl. Humar/Taş - Gazneli Mahmut dönemi bey ve komutanlarından
 2309. HUMAR TİGİN birl. Humar/Tigin - Selçuklular dönemi komutanlarından
 2310. HUN (Kul) Koyun, koyunlu
 2311. HUNALP birl. Hun/Alp
 2312. HUNAY birl. Hun/Ay
 2313. HUNBAY birl. Hun/Bay
 2314. HUNER birl. Hun/Er
 2315. HUŞ Bir çam ağacı türü
 2316. HUŞBEK birl. Huş/Bek - Selçuklular dönemi atabeylerinden
 2317. IDAÇU Muhafız, koruma
 2318. IDUĞ (Iduk) Kutsal, tanrısal
 2319. IĞAÇ 1- Ağaç, ağaçlıklı bölge 2- Fersah
 2320. IĞAR Kıymetli, ağır
 2321. IĞDIR 1- İyi, hoş, hoşluk 2- Yetkin, ehil - Türkmenlerin, Çavdur oymak beylerinden
 2322. IĞIRCIK Fecir
 2323. ILAÇIN Laçin, şahin kuşu - 1-Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından 2- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2324. ILANKU 1- Kıvrak, atletik 2- Ulu, Ululanmış, yüce - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2325. ILDIR 1- Ürküt, ürkütücü 2- Berk, sert
 2326. ILDIRIM Yıldırım, berk
 2327. ILDUZ Yıldız, necm
 2328. ILGAR 1- Gayret, cehd 2- Atın, dört nala gitmesi hali
 2329. ILGAT Kapalı, müphem, belirsiz
 2330. ILGIM Serap
 2331. ILGIN Hoş kokulu bir bitki
 2332. ILGIT Ilık, tatlı, sakince, yumuşakça
 2333. ILICA 1- Ilımlı, ılık, ılıkça 2- Yunak, hamam
 2334. ILIK Soğukla sıcak arası
 2335. ILIMAN 1- Ilık, ılık hava 2- Uyumlu, sakin, mutedil
 2336. ILKI 1- At yavrusu 2- At sürüsü
 2337. ILKICI At çobanı
 2338. IMIRGI Taze, körpe
 2339. IMRAĞ (Imrak, İmre, Emre) Aşık, şayeste, geçkin
 2340. INAÇ Yar, canan
 2341. INAK 1- Han ve Kağanlara yakın olan kişi "Hasbey" 2- Gamsız 3- Canan, yar
 2342. IRAZ (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözüpek olma
 2343. IRGA Talihli, şans, şanslı
 2344. IRIM 1- Büyü, efsun 2- İçinden su akan toprak, arazi
 2345. IRIS (Iraz)
 2346. IRIZ (Iraz)
 2347. IRLAYU Irlayan, yırlayan, akarak uzaklaşan, ırmak
 2348. IRMAK Akarsu
 2349. ISIK (Issıg-Issık) Isı, sıcaklık, hararet - 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden 2- Kırgızların Togay, Sarı ve Bağış oymağı dip dedelerinden
 2350. ISIKAY birl. Isık/Ay
 2351. ISIKBAY birl. Isık/Bay
 2352. ISIYEL birl. Isı/Yel. . . meltem
 2353. ISRIK Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı
 2354. ISRIKAY birl. Isrık/Ay
 2355. ISSIK Isık, ısı
 2356. ISSIZ Soğuk, tenha, cansız, kimsesiz
 2357. ISTIK Sıcak, ılıman
 2358. IŞBARA 1- Çalışkan, hamarat 2- birl. Isı/Bora
 2359. IŞBARA ALP birl. Işbara/Alp - . . Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2360. IŞBARA BİLGE birl. Işbara/Bilge - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2361. IŞBARA ÇIKAN birl. Işbara/Çıkan - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2362. IŞBARA HAN birl. Işbara/Han - Uygur hanlarından
 2363. IŞBARA KAĞAN birl. Işbara/Kağan - Batı Türkleri kağanlarından
 2364. IŞBARA TAMGAN birl. Işbara/Tamgan - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2365. IÇBARA TARKAN birl. Işbara/Tarkan - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2366. IŞBARA TERİŞ TUNGA birl. Işbara/Teriş/Tunga - Göktürk kağanlarından
 2367. IŞBARA YAMTAR birl. Işbara/Yamtar - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2368. IŞIK Aydınlık, yaruk, nur
 2369. IŞIL Yarul, nur, ziya, ışık parıltısı
 2370. IŞILAY birl. Işıl/Ay
 2371. IŞILTAN birl. Işıl/Tan
 2372. IŞILTAY birl. Işıl/Tay
 2373. IŞILTI Işık parçası
 2374. IŞIN Güneş parıltısı, ışık parıltısı, yansısı
 2375. IŞINBAY birl. Işın/Bay
 2376. IYIŞ Armağan, hediye, ihsan
 2377. İBAR Parfüm, koku, misk
 2378. İÇ 1- Öz, görünmeyen yan, bir nesnenin öz yapısı 2- İçerde kalan kısım, iç kısım
 2379. İÇBUYRUK birl. İç/Buyruk - Saraylardaki iç hizmetle görevli kişi
 2380. İÇEL birl. İç/El
 2381. İÇEN (İçin) İçli, duygusal
 2382. İÇENHAN birl. İçen/Han - Cuci Han’ın oğlu, Batu Han’ın kardeşi
 2383. İÇEN BİLGE KAĞAN birl. İçen/Bilge/Kağan - Göktürk kağanlarından
 2384. İÇER İçeride, kapalı, mahfuz
 2385. İÇERGE (İçergu) İçten, samimi
 2386. İÇERGU BOYLA TUĞ birl. İçergu/Bayla/Tuğ - Kurum han dönemi Bulgar bey ve komutanlarından
 2387. İÇGE İçeri, içerde, dahili
 2388. İÇGELİK birl. İç/Gelik . . İçten gelen, doğal davranış, samimiyet - Kırgız oymak beylerinden
 2389. İÇGER İçe alan, içe bağlayan, tabi kılan
 2390. İÇGİ SALUR birl. İçgi/Salur . . İçerdeki, salur - Haverezm devleti dönemi beylerinden
 2391. İÇGİN İçli, içten, samimi
 2392. İÇİGEN 1- İç geçiren, içli 2- Sabırsız, aceleci
 2393. İÇİK 1- İçli, duygulu 2- İçerde, dahilde, delete tabi
 2394. İÇİM 1- Duygu, hassasiyet 2- Yudum, yudumluk
 2395. İÇİMHAN birl. İçim/Han - Kazak hanlarından
 2396. İÇİN KAĞAN birl. İçin/Kağan - . . Göktürk kağanlarından
 2397. İÇİNGİR İçli, hassas
 2398. İÇİT İçilecek nitelikte, içimi güzel
 2399. İÇKİN (İçgin)
 2400. İÇKİNER birl. İçkin/Er
 2401. İÇKUR Savaş meydanı
 2402. İÇLEK İçli, narin, hassas
 2403. İÇLİ(K) Duygulu, hassas
 2404. İÇTEN Samimi, açık, dürüst
 2405. İÇTENLÜK Samimiyet
 2406. İDE (Ede, İdi) Ululuk, nüfuz, kudret
 2407. İDEGE Ulu, nüfuz sahibi, edici, yapıcı - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2408. İDEGER Eder, yapar - Kırgızların, Togay ve Sarı oymakları dip dedelerinden
 2409. İDEKLİ Yapıcı, edici, güçlü
 2410. İDER 1- İzci, takipçi 2- Yapan, yapıcı, edici
 2411. İDER HAN birl. İder/Han - Bulgar hanlarından
 2412. İDGÜ 1- İyi, güzel 2- Tanrısal, mübarek
 2413. İDGÜ HAN birl. İdgü/Han - Altınordu hanlarından Orus Han’ın oğlu
 2414. İDİ (İdik) 1- Tanrı, rab, sahip, efendi 2- Tanrısal, Tanrıdan gelen, mübarek, kutlu
 2415. İDİBALA birl. İdi/Bala
 2416. İDİBARS birl. İdi/Bars
 2417. İDİBÖRİ birl. İdi/Böri
 2418. İDİGELDİ birl. İdi/Geldi
 2419. İDİKURT birl. İdi/Kurt
 2420. İDİKUT birl. İdi/Kut. . . Kut sahibi, Tanrıdan gelen, Tanrıya yakın, Tanrıya benzer, Tanrı tarfından görevlendirilmiş vb. anlamları içeren ve Uygur kağanlarının büyük çoğunluğunun kullandığı bir unvan
 2421. İDİL (Etil, İtil)
 2422. İDİLMÜREN birl. İdil/Müren
 2423. İDUK İdi, Tanrısal, mübarek
 2424. İDUKBAŞ birl. İduk/Baş - Uygur kağanlığı dönemi komutanlarından
 2425. İGAN Yıkan, yıkıcı, deviren - Harzem hanlarından Alaaddin’in kardeşi
 2426. İGİT 1- Yiğit 2- Bakıcı, eğitici
 2427. İĞDİ (İğdir) Yetkin, ehil, iyice - Başkurt oymak beylerinden
 2428. İĞDİR (İğdi, Iğdır)
 2429. İĞREK Saf, temiz, duru, arı
 2430. İĞSEN Kayıtsız, ilgisiz
 2431. İĞSİZ Salim, selametli
 2432. İKİNÇ İkinci
 2433. İKİZER İkizlerden her biri, benzer - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2434. İKŞİT Yürekli, bagatur - İkşitler devletinin kurucusu ve ilk hanı
 2435. İL 1- Doğuş, oluş, oluşum 2- Bitişme, bütünleşme, doku 3- Devlet 4- Yurt, yer, konak, memleket, diyar 5- Halk, ahali, insan topluluğu 6- Barış, sulh
 2436. İLAÇAN birl. İl/Açan . . İl almış, fatih, algan
 2437. İLAÇİN Laçin, şahin - . . Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2438. İLAÇMIŞ birl. İl/Açmış Algan, fatih
 2439. İLAÇTI birl. İl/Açtı Algan, Fatih
 2440. İLALAN birl. İl/Alan Algan, fatih
 2441. İLALDI birl. İl/Aldı Algan, fatih - İnanoğulları beyliği, bey ve komutanlarından
 2442. İLALMIŞ birl. İl/Almış Algan, fatih - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2443. İLARSLAN birl. İl/Arslan - Havarezm hanlarından Atsız Han’ın oğlu
 2444. İLAY birl. İl/Ay
 2445. İLBALA birl. İl/Bala
 2446. İLBAN (İlben) - Altınordu devleti dönem bey ve komutanlarından
 2447. İLBARS birl. İl/Bars - Havarezm hanlarından
 2448. İLBASAN birl. İl/Basan - Koço Uygurları yazıtlarından
 2449. İLBASMIŞ birl. İl/Basmış - Koço Uygurları yazıtlarından
 2450. İLBASTI birl. İl/Bastı
 2451. İLBAŞ birl. İl/Baş
 2452. İLBAY birl. İl/Bay . . Vali, bakan, beylerbeyi - Otmanlıların ilk dönem beylerinden Orhan beyin yakın yoldaşlarından
 2453. İLBEGÜM birl. İl/Begüm
 2454. İLBEN birl. İl/Ben - Altınordu hanlarından
 2455. İLBENGÜ birl. İl/Bengü
 2456. İLBEY birl. İl/Bey - Otmanlılar döneminde asker toplayıp, onların eğitim ve lojistiğini sağlayan kişilere verilen bir unvan
 2457. İLBEYİ birl. İl/Beyi
 2458. İLBİ Büyü, sihir
 2459. İLBİKE birl. İl/Bike
 2460. İLBİLGE birl. İl/Bilge ( Devlet yönetiminde bulunmuş ve devlet tecrübesi olan)
 2461. İLBİLGE HATUN birl. İlbilge/Hatun - İlteriş Kutluk Kağan’ın evdeşi, Bige Kağan ve Kül Tigin’in anası
 2462. İLBİLİG 1- Devlet bilgisi ve deneyimi 2- Devlet arşivi
 2463. İLBİLMİŞ birl. İl/Bilmiş Yurtsever, yurduna bağlı
 2464. İLBOĞA birl. İl/Boğa
 2465. İLBOY birl. İl/Boy
 2466. İLBÖRİ birl. İl/Böri
 2467. İLBUĞU birl. İl/Buğu
 2468. İLBUKA birl. İl/Boğa
 2469. İLBULAK birl. İl/Bulak
 2470. İLBULAN birl. İl/Bulan
 2471. İLÇİ Devlete hizmet eden, devletin hizmetinde olan - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 2472. İLÇİ BUĞA birl. İlçi/Boğa - Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2473. İLÇİHAN birl. İlçi/Han - 1- Oğuznamede, Türk’ün oğullarından 2- Altınordu hanlarından
 2474. İLÇİ KETAY HAN birl. İlçi/Ketay/Han - . . Çağatay hanlarından
 2475. İLÇİK (İlçi)
 2476. İLÇİKHAN birl. İlçik/Han - Çağatay hanlarından
 2477. İLÇİN Devlet görevlisi, devlete iş gören - Kazan hanlığı dönemi beylerinden
 2478. İLÇİTAY birl. İlçi/Tay - Geyük Han’ın bey ve komutanlarından
 2479. İLDAŞ Yurttaş, hemşehri
 2480. İLDEM Pişman, nadim
 2481. İLDEMİR birl. İl/Demir - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2482. İLDENİZ birl. İl/Deniz - Selçuklular (Sultan Mesud) dönemi vezirlerinden
 2483. İLDEŞ (İldaş)
 2484. İLDOĞDU birl. İl/Doğdu
 2485. İLDOKUZ birl. İl/Dokuz
 2486. İLDOKUZBAY birl. İldokuz/Bay
 2487. İLEK (İlak) birl. İl/Ak - Atilay Han’ın oğullarından
 2488. İLER 1- Oluşum, bitişim 2- birl. İl/Er
 2489. İLERİ 1- Çağdaş, ilerici 2- birl. İl/Eri
 2490. İLERK birl. İl/Erk
 2491. İLERKE birl. İl/Erke
 2492. İLETMİŞ birl. İl/Etmiş Algan, fatih - 1- Türgişler devleti hanlarından 2- Gazneliler dönemi bey ve bilginlerinden Daha sonraları "Gurlar" devletini kuran kişi 3- Uygur kağanlarından (İletmiş Kutluk Bilge Kağan)
 2493. İLEY Civar, etraf
 2494. İLGEN Kanıt, delil, ispat
 2495. İLGERÜ 1- İleri, ileride 2- Doğu, doğudan 3- Bolluk, refah
 2496. İLGEZDİ birl. İl/Gezdi, Gezgin, seyyah
 2497. İLGEZER birl. İl/Gezer, Gezgin
 2498. İLGİ Bağlantı, bitişim, alaka, özen
 2499. İLGİK Barışsever, barışçı
 2500. İLGİNÇ İlgi çeken, ilgi duyulan, enteresan, sıradışı
 2501. İLGİR Barışçı, barışsever - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2502. İLGİZER (İlgizer)
 2503. İLGÖRMÜŞ birl. İl/Görmüş, Gezgin
 2504. İLGÜ Amaç, hedef
 2505. İLGÜN birl. İl/Gün
 2506. İLGÜY Nazlı, nazenin
 2507. İLHAN birl. İl/Han. . . Bölge Hanı, Kağanlığa bağlı özerk han - Çengiz kağan’ın ölümünden sonra, imparatorluğun, dörde bölünen parçalarından her biri. Ayrıca sonraları Çengiz’in torunu olan Kulagu Han’ın kurduğu devletin ve bu devletin hanlarının ünvanı
 2508. İLHANIM birl. İl/Hanım
 2509. İLHATUN birl. İl/Hatun
 2510. İLİHAN birl. İli/Han - Oğuz Kağan’ın torunu Deniz Han’ın oğlu
 2511. İLİTİMUR birl. İli/Timur - Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 2512. İLİBEK birl. İli/Bey
 2513. İLİBİKE birl. İli/Bike
 2514. İLİDİ Yarar, fayda
 2515. İLİGHAN birl. İlig/Han - Karahanlılar devleti hanlarından
 2516. İLİG KAĞAN birl. İlig/Kağan - Göktürk kağanlarından
 2517. İLİG(ğ) 1- Ünlü, tanınmış, meşhur 2- İlk, birinci, başlangıç, ortaya çıkış
 2518. İLİK İlk, birinci, önce
 2519. İLİKAN birl. İli/Kan - Celayirliler devletinin diğer adı
 2520. İLİNGİ Devletine bağlı, devletinin hizmetçisi - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 2521. İLİŞ Bitişik, yakın
 2522. İLK Başlangıç, doğuş, çıkış, öncelik
 2523. İLKAĞAN birl. İl/Kağan
 2524. İLKAN birl. İl/Kan
 2525. İLKATMIŞ birl. İl/Katmış, Algan, fatih
 2526. İLKAY birl. İlk/Ay
 2527. İLKAYA birl. İl/Kaya
 2528. İLKBAY birl. İlk/Bay
 2529. İLKBEY birl. İlk/Bey
 2530. İLKE (Ülke) Kurucu, yapıştırıcı, oluşturucu. . (Günümüz Türkçesinde, "prensip, düstur" anlamında)
 2531. İLKER birl. İlk/Er
 2532. İLKGÜN birl. İlk/Gün
 2533. İLKHAN birl. İlk/Han
 2534. İLKILIÇ birl. İl/Kılıç - Atsız Han’ın oğullarından
 2535. İLKİ ilk, ilkin, birinci
 2536. İLKİN Birinci, öncelikl
 2537. İLKOCA birl. İl/Koca - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2538. İLKSON birl. İlk/Son
 2539. İLKUŞ birl. İl/Kuş Kartal türü bir avcı kuş
 2540. İLKUT birl. İl/Kut
 2541. İLKUTLUĞ bir. İl/Kutluğ - Atsız Han’ın oğullarından (öteki adı "Atlığ Han" )
 2542. İLKUTLUK birl. İl/Kutluğ
 2543. İLLİ Bağımsız, özgür, devleti olan - Atilay Han’ın oğullarından
 2544. İLMEN Devletç devletine sadık - Kazakların, Kiçiyüz bçlüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 2545. İLOBA birl. İl/Oba
 2546. İLÖTÜKEN birl. İl/Ötüken
 2547. İLSİRET birl. İl/Siret . . Düşmanın devletini yıkıp, esir eden, devletsiz bırakan - Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2548. İLTAN birl. İl/Tan
 2549. İLTAPAR birl. İl/Tapar
 2550. İLTAŞ birl. İl/Taş
 2551. İLTEBER 1- İl/Tapar 2- İl/Teber - Göktürkler ve Uygurlar döneminde, yüksek memuriyet ünvanlarından
 2552. İLTEMİR birl. İl/Demir
 2553. İLTEMİŞ birl. İl/Demiş . . Yurtsever - . . Hindistan’da beylik etmiş bir Türk beyi
 2554. İLTENGİZ birl. İl/Tengiz
 2555. İLTENİZ birl. İl/Teniz
 2556. İLTER Yurt koruyucusu, yurduna sahip çıkan, yurtsever, yurdunu toparlayan
 2557. İLTERİM birl. İl/Terim
 2558. İLTERİŞ birl. İl/Teriş, Yurdunu ve budunu derleyip, toparlayan, biraraya getiren ve tücelten
 2559. İLTERİŞ KAĞAN birl. İlteriş/Kağan
 2560. İLTERİŞ KUTLUK KAĞAN birl. İlteriş/Kutluğ/Kağan - II. Göktürk devletinin kurucusu. Bilge Kağan ve Kül Tigin’in babası
 2561. İLTİKE birl. İl/Tike
 2562. İLTİMUR birl. İl/Timur
 2563. İLTOGAN birl. İl/Doğan
 2564. İLTOGAN TUTUK birl. İltogan/Tutuk - Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2565. İLTOĞDI birl. İl/Doğdu
 2566. İLTOKUZ birl. İl/Dokuz
 2567. İLTÖRE birl. İl/Töre, . . Devlet geleneği
 2568. İLTUNGA birl. İl/Tunga
 2569. İLTUTKU birl. İl/Tutku
 2570. İLTUTMUŞ birl. İl/Tutmuş, Algan, fatih
 2571. İLTUTUK birl. İl/Tutuk
 2572. İLTÜZER birl. İl/Tüzer - Hiyve hanlığı dönemi beylerinden
 2573. İLUN 1- Ulu, yüce 2- Soylu 3- Genç, cıvan - Başkurt oymak beylerinden
 2574. İLYAĞAN birl. İl/Yağan
 2575. İLYAĞIZ birl. İl/Yağız
 2576. İLYAMAN birl. İl/Yaman - Babür han dönemi bey ve komutanlarından
 2577. İLYAVUZ birl. İl/Yavuz
 2578. İLYAY birl. İl/Yay
 2579. İLYIĞDI birl. İl/Yığdı, Algan, fatih
 2580. İLYIĞMIŞ birl. İl/Yığmış - Toktamış Han’ın komutanlarından
 2581. İME Em, çare, derman
 2582. İMEÇE Birliktelik, emek ortaklığı, kollektivizm
 2583. İMEN 1- Emen, can, ruh 2- Kayın ağacı
 2584. İMER Hayırsever, iyilik sahibi
 2585. İMERAY birl. İmer/Ay
 2586. İMGE 1- İyi, yararlı 2- İz, belirti 3- Tasavvur, zihinsel sembol
 2587. İMİŞÇİ TUNGATAR birl. İmişçi/Tunga/Tar. . Kaplanlarla döğüşen cesur kişi - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2588. İMRAG (imrağ-İmrak) Aşık, derviş, dost
 2589. İMRE (Emre-İmrağ) 1- Ağabey, ağa 2- Beylerbeyi 3- Aşık, derviş, dost - Oğuz Kağan’ın torunu, Dağ Han’ın oğlu
 2590. İMREN İmrenmekten. . . imrenilen, iç geçirten
 2591. İNAK 1- Kardeş, kardeş çocuğu 2- Han ve beylerin en güvenilir adamı ve yardımcısı - 1- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- Abbasiler dönemi vali ve komutanlarından
 2592. İNAL 1- Soylu, Kağan yada Hanların ana tarafından akraba 2- Anası Kağan yada Han soyundan olup babası kara budundan, halktan olan kişi 3- Avrupadaki, kont, baron vb. ünvanların Türkçedeki karşılığı 4- Emin ve güvenilir kişi
 2593. İNAL KAĞAN birl. İnal/Kağan
 2594. İNAL SIR YAVKUY HAN İnal/Sır/Yavkuy/Han - . . Dede Korkut destanlarında adı geçen bir han
 2595. İNAL TARKAN birl. İnal/Tarkan - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2596. İNALBAY birl. İnal/Bay - Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2597. İNALBEG birl. İnal/Bey - 1- Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından 2- İnanoğulları beyliğinin kurucusu ve ilk beyi
 2598. İNALÇIK Küçük İnal - 1- Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından 2- Haverezmler devleti bey ve komutanlarından
 2599. İNALÖZ birl. İnal/Öz - Kıpçak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2600. İNALPARS birl. İnal/Pars - Mısır-Türk kölemenleri hanlarından
 2601. İNALTAN birl. İnal/Tan
 2602. İNALTAY birl. İnal/Tay
 2603. İNALTEKİN birl. İnal/Tekin - Harzemler devleti bey ve komutanlarından
 2604. İNALTİGİN birl. İnal/Tigin (Yınal Tigin) - Harzem hanlarından Atsız Han’ın kardeşi
 2605. İNALUZ birl. İnal/Uz
 2606. İNALYABGU birl. İnal/Yabgu - 1- Batı göktürkleri vali ve komutanlarından 2- Oğuz Kağan destanında adı geçen bir bey
 2607. İNAN İman, inanç 2- Kural, akide 3- Emniyet, güvenlik
 2608. İNANAPA birl. İnan/Apa - KülTigin’in ünvanlarından (öldükten sonra, ağabeyi Bilge Kağan tarafından verilmiş bir unvan)
 2609. İNANÇ HAN birl. İnanç/Han - Havarezmler dönemi Semerkant emiri
 2610. İNANÇ YABGU birl. İnanç/Yabgu - 1- Batı göktürkleri dönemi valilerinden 2- Selçuk beyin oğullarından
 2611. İNANÇBEK birl. İnanç/Beğ - Göktürkler dönemi beylerinden (Kül Tigin’in cenaze ve yuğ törenine katılması için Kırgız hanı tarafından yollanan kişi)
 2612. İNANÇBİLGE birl. İnanç/Bilge - Çengiz Kaan dönemi Nayman beylerinden
 2613. İNANÇI İnançu, inanç - Selçuklular dönemi Ahlat beylerinden Ahmet beyin kızı
 2614. İNANÇI ÇUR İnanç/Çur - Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2615. İNANGU İnanılan, güvenilen, mutemed - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 2616. İNANÇAY birl. İnanç/Ay
 2617. İNANÇBEGÜM birl. İnanç/Begüm
 2618. İNANIR İmanlı, inançlı
 2619. İNCE Hafif, yeğni, nazik
 2620. İNCESEN Huzur ve güvenlik, sükunet - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 2621. İNCİ (Yinçi, yinçgü) 1- işve, naz, eda 2- Sessizlik, ıssızlık 3- İstiridye türü deniz kabuklusundan çıkan tane, takı
 2622. İNCİBUĞA birl. İnci/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2623. İNÇGÜ İnce, narin - Arpa Han dönemi bey ve komutanlarından
 2624. İNÇİBACI birl. İnci/Bacı
 2625. İNER İnmek. . . den mec. Alçak gönüllü, mütevazı - Türkmenlerin, Ersan ve Ok oymağının dip dedelerinden
 2626. İNERBAŞ birl. İner/Baş mec. Alçak gönüllü Türkmenlerin Ok oymağı dip dedeleirnden
 2627. İNİ Kardeş, karındaş
 2628. İNİBÖRİ birl. İni/Böri - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2629. İNİKARA birl. İni/Kara - Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 2630. İNİSİ Küçük erkek kardeşi
 2631. İNİSİAY birl. İnisi/Ay - Kırgız oymak beylerinden
 2632. İPAR Parfüm, misk
 2633. İPEK (Yipek) İpek böceğinin ipeği (İp. . . kökünden)
 2634. İRÇİ 1- Yırcı, halk ozanı 2- İr. ik, iricik 3- Yirçi, yerci, toprak sahibi
 2635. İRÇİK 1- İricik 2- Er, küçük er - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2636. İREN 1- Sert, katı2- Araç, vasıta 3- Ürek, yürek
 2637. İRENÇİN 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı - İlhanlılar dönemi Diyarbakır valilerinden
 2638. İRENÇÜ (İrençin) - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2639. İRGE 1- Yırlama, söyleme, okuma 2- Ergin, olgun - Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 2640. İRGİN (İrge) Uygurlar ve Karluklular dönemi memuriyet ünvanlarından
 2641. İRİK Sert, katı, iri
 2642. İRİM Müjde, iyi haber
 2643. İRİNÇİN (İrençin) - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2644. İRİÇKÖL birl. İrinç/Göl - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2645. İRİS 1- Kurtuluş, hürriyet 2- Iras, ıraz - Türk mitolojisindeki tanrıça adlarından "kötü ruhları kovup, tamuya gönderen tanrıça"
 2646. İRKİL 1- Ululuk, heybet, cesaret 2- Aksakal, kam, baksı
 2647. İRKİLATA birl. İrkil/Ata - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2648. İRKİN Olgun, bilge, ulu - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden (Pusat beyin babası)
 2649. İRKİT Ürküt, ürkütücü, heybetli
 2650. İRKLİ 1- Güçlü, muktedir 2- Yüksek dereceli memur
 2651. İRNEK (Emek) Serçe parmak - Atilay han2ın oğlu
 2652. İRŞİ Peri, peri kızı
 2653. İRTEGÜN birl. Erte/Gün Sabah
 2654. İRTEM 1- Erdem, fazilet 2- Marifet, hüner
 2655. İRTENE
 2656. İRTİŞ Hüner, hünerlilik
 2657. İRTÜK Değer, kıymet - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2658. İSEN 1- Esen, yel, rüzgar 2- Doğa, tabiat 3- Açık, net, sahih - Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 2659. İSEN BEGÜM birl. İsen/Begüm
 2660. İSENBİKE birl. İsen/Bige
 2661. İSENBUKA (Esenboğa) - Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 2662. İSENKULA birl. İsen/Kula
 2663. İSENKUTLUĞ birl. İsen/Kutlu
 2664. İSENTEMİR birl. İsen/Demir - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 2665. İSENTİMUR birl. İsen/Timur - 1- Çağatay hanlarından 2- Babür Han dönemi deniz komutanlarından
 2666. İSTEK İsteyiş, arzu - 1- Kazakların Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden 2- Özbeklerin, Karakalpak oymağı dip dedelerinden
 2667. İSTEM İrade, dileme erki
 2668. İSTEMİ İstem, irade, dileme ve buyurma erki
 2669. İSTEMİ KAĞAN birl. İstemi/Kağan - Göktürk devletinin kurucularından ve Bumin Kağan’ın kardeşi
 2670. İSTEMİHAN (İstemi Kağan)
 2671. İSU MANGU (İsenmangu) birl. İsen/Mangu - Çağatay Han’ın torunu. Çağatay hanlarından
 2672. İŞBARA (iş, devinme, davranma) Bara /Var, varlık) birl. İş/Bara
 2673. İŞBARA YAMTAR İşbara/yamtar - Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından
 2674. İŞBOĞA birl. İş/Boğa
 2675. İŞÇEN İşgüzar, hamarat
 2676. İŞGÜN (İçgün) Kızıl yapraklı bir yayla çiçeği
 2677. İŞİM (İçim) İçtenlik, samimiyet - karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2678. İŞİMHAN (İçim Han) - Kazak hanlarından)
 2679. İŞİTGEN İşitici, dinleyici, öğüt dinleyen
 2680. İŞİTMEN (İşitgen) - (İranlı ünlü filozof, "Zerüşt" ün gerçek adının bu olduğu, ayrıca Zerdüştün de sanılanın aksine Pers değil, Türk olduğunu söyleyen bilim adamları da var. Örn. Besim Atalay)
 2681. İŞKARA birl. İş/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2682. İŞLEK 1- İdmanlı, eğitimli 2- İşgüzar, çalışkan - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2683. İŞMUT birl. İş/Mut
 2684. İTBALA birl. İt/Bala - Kırgız hanlığı dönemi beylerinden
 2685. İTBARAK birl. İt/Barak (Barık, baraka) - Türk mitolojisinde adı geçen köpek
 2686. İTGÜÇİ İteleyen, itici, yapıcı, destekçi
 2687. İTİK Yetik, yetkin, uzman - Kuman hanlığı dönemi komutanlarından
 2688. İTİL (İdil, İdi, il)
 2689. İTİMGEN İteleyen, itici, destekçi - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Uvak Giray oymağı dip dedelerinden
 2690. İTMAÇ Alt, edevat, takım
 2691. İTMİŞ (Etmiş) Yapıcı, uzman, uzmanlaşmış - Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 2692. İVECEN Aceleci, telaşlı
 2693. İVGİN (Evgin) Ateşli, sabırsız, telaşlı
 2694. İYBA Utangaç
 2695. İYBEK birl. İyi/Bek - Hint- Türk kölemenleri dönemi bey ve komutanlarından
 2696. İYE Güç, kudret, erklik, sahip olma
 2697. İYEKİLA (İyekula) birl. İye/Kula
 2698. İYEUZA birl. İye/Uza, Güçlü, egemen ve uzman
 2699. İYİ İyi, yararlı ve uğurlu
 2700. İYİK 1- İyi, uğurlu 2- Heves
 2701. İYİM 1- Güzellik, hüniniyet 2- Dost, canan, yaren
 2702. İYİMSER Olayları iyi gözle gören ve yorumlayan
 2703. İYİTUĞRUL birl. İyi/Tuğrul - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2704. İYNEM Dost, ahbap, yaren, canan
 2705. İZ Basma, ezme, sıkıştırma, kesmek, yarmak. . . bildiren kökten; yarık, yara, kalıntı, belirti
 2706. İZARSLAN birl. İz/Arslan
 2707. İZBARS birl. İz/Bars
 2708. İZBASAR birl. İz/Basar
 2709. İZBAY birl. İz/Bay
 2710. İZBEK birl. İz/Bey
 2711. İZBOĞA birl. İz/Boğa
 2712. İZBÖRİ birl. İz/Böri
 2713. İZBUDUN birl. İz/Budun
 2714. İZEL birl. İz/El (İl)
 2715. İZGİ (İZGÜ) 1- İyi, kutlu 2- Akıllı, zeki 3- Adil, adaletli
 2716. İZGİTAN birl. İzgi/Tan
 2717. İZGÜ (İzgi)
 2718. İZGÜBARLAS birl. İzgü/Barlas - Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 2719. İZGÜBEGÜM birl. İzgü/Begüm
 2720. İZGÜBİGE birl. İzgü/Bike
 2721. İZGÜMENGÜ birl. İzgü/Mengü - Kıpçak hanlarından Orus Han’ın, vezir ve komutanlarından
 2722. İZGÜTAY birl. İzgü/Tay
 2723. İZKAN birl. İz/Kan
 2724. İZMANGU birl. İz/Mangu
 2725. İZTAY birl. İz/Tay