Türk Bitig: Öz Türkçe isimlerÖz Türkçe İsimler

Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe, eski Türk isimleri içinden, bebek isimleri seçin.

 1. TABAN 1- Tapan, tapınan 2- Temas, dokunma, vurma 3- Dizi, sıra, kafile - Altay Türkleri, Beltir oymağı, dip dedelerinden
 2. TABAN BATUR birl. Taban/Batur - Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 3. TABAR 1- Tapan, tapınan 2- Vuran, döven, dövüşçü
 4. TABARU (Tabar) - Kazak hanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 5. TABAY (Tapay) birl. Top/Ay - Kazak hanlığı, beylerinden
 6. TABGAÇ 1, Dövüşçü, kavgacı 2- Ulu, saygıdeğer, muhterem 3- Tapıcı, tapınıcı - Çin kayıtlarında "Topa" olarak da geçer
 7. TABGAÇ KAĞAN birl. Tabgaç/Kağan - Göktürk kağanlarından
 8. TABGAÇU (Tabgaç)
 9. TABGAÇYEKE birl. Tabgaç/Yeke - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 10. TABIN (Tapın) İbadet - 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Yediuruğ oymağı, dip dedelerinden 2- Başkurt oymaklarından
 11. TABKI Vicdan
 12. TABU (Tapı, tapu) Kutsanmış, kutlu yapılmış, tapılacak duruma getirilmiş
 13. TABUK 1- Tabu 2- İnayet, yardım, hizmet
 14. TABUN Tapın, ibadet
 15. TABUNAY birl. Tabun/Ay - Başkurt oymaklarından
 16. TAÇA Tasarı, kurgu, plan
 17. TAÇABEGÜM birl. Taça/Begüm
 18. TAÇAM Tasarı, plan, kurgu, senaryo - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın torunu
 19. TADIK Tat, lezzet, damak
 20. TADIK ÇUR birl. Tadık/Çur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 21. TAG (Tak, tağ, dağ) - Karahanlılar dönemi, Oğuz beylerinden
 22. TAGA 1- Silah 2- Kural, kaide 3- Saygıdeğer, hürmet edilen
 23. TAGAY 1- Saygı duyulan kişi 2- Dayı, ana tarafından gelen akraba - Kırgızların, Sazan oymağı, dip dedelerinden
 24. TAGI 1- Dindar, inançlı 2- Takı, aksesuar - Kırgızların, Girik oymağı dip dedelerinden
 25. TAGUK Tavuk
 26. TAĞ Dağ - Altay Türkleri, Beltir oymağı, dip dedelerinden
 27. TAĞALP birl. Dağ/Alp
 28. TAĞAN Üç ayak, saçayağı
 29. TAĞANER birl. Tağan/Er
 30. TAĞAŞAR birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı - Çengiz Kaan’ın andası ve gençlik arkadaşlarından
 31. TAĞATAY birl. Dağ/Atay - Kırgız oymak beylerinden
 32. TAĞAY birl. Dağ/Ay - . . Çengiz Kaan’ın Karabudun’ dan gelip yükselen bey ve komutanlarından
 33. TAĞBEK birl. Dağ/Bek
 34. TAĞLUK Dağlık, dağlık bölge
 35. TAĞLUK BARLAS birl. Tağluk/Barlas - Timur Kürkan Han dönemi, bey ve komutanlarından
 36. TAĞMA 1- Dağ eteği 2- Elçi, devlet temsilcisi, devlet görevlisi - İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 37. TAĞMAÇ (Tağma) - Türk mitolojisinde, Böriteçine’nin torunlarından
 38. TAĞTEKİN birl. Dağ/Tekin - Şam Salçukluları, bey ve komutanlarından
 39. TAĞTİMUR birl. Dağ/Timur
 40. TAĞUDAR 1- Heybetli, dağ gibi 2- Dağıtıcı, yok edici, yıkıcı, şiddetli 3- Kısmet, nasip - Kulagu Han’ın oğlu. Abaka Han’ın kardeşi
 41. TAKAK Ucu, ateşli ok - Salçukluların, dip dedelerinden
 42. TAKAY 1- Dayı, ana tarafından akraba 2- Dolunay
 43. TAKGÜN birl. Dağ/Gün - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 44. TAKIĞ Takı, ziynet, aksesuar, mücevher
 45. TAKIR Takı, ziynet
 46. TAKIŞ Takı, süs, aksesuar
 47. TAKIŞKAYA birl. Takış/Kaya - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 48. TAKİ Dindar - Kıpçak hanlığı dönemi, beylerinden
 49. TAKSUK Harika, olağanüstü, anormal
 50. TALA 1- İri cüsseli, heybetli 2- Seçkin, güzide
 51. TALABUĞA birl. Tala/Boğa
 52. TALAKAN Yağmacı, yağmalayan
 53. TALAN Yağma, yağmalama, üşüşme, saldırı - Avar hanlarından
 54. TALANBAY birl. Talan/Bay
 55. TALANHAN birl. Talan/Han - Cücen hanlarından
 56. TALAS 1- At yarışlarındaki, başlangıç ve bitiş çizgisi 2- Fırtına, kum fırtınası 3- Dalga 4- Tartışma, münakaşa - 1- Oğuz Kağan’ın torunlarından 2- Kırgızların, oymak beylerinden
 57. TALAY (Taluy, Tulay, Toluy, Tolu) 1- Okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl mec. Ululuk, büyüklük, sonsuzluk 2- Gelecek, ikbal 3- Seçkin, güzide - Şamanist gelenekte Deniz ve göllere bakan Tanrı
 58. TALAZ Dalga
 59. TALI Güzide, seçkin
 60. TALIKU Seçkin, güzide, beğenilen - Çağatay hanlarından
 61. TALIMAN Seçkin, güzide
 62. TALKILIÇ (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız
 63. TALKAN Kızartılmış tahıl
 64. TALPIN Faal, aktif, çalışkan, himmetli
 65. TALŞIK İtimat, teminat, güvence
 66. TALU (Tolu, Taluy, Talay, Tulay) - Çengiz Kaan’ın en küçük oğlu. Çeşitli tarih kayıtlarında bu ad, dört biçimde de yazılır
 67. TALUALP birl. Talu/Alp
 68. TALUBEK birl. Talu/Bek
 69. TALUPARS birl. Talu/Pars
 70. TALUY (Talay)
 71. TAMAÇ (Tağmaç)
 72. TAMAN Duman, sis - Atilay Han’ın dedelerinden
 73. TAMAN TARKAN birl. Taman/Tarkan - Göktürkler dönemi, bey ve komutanlarından
 74. TAMAR 1- Damla, damlayan 2- Demir, demir cevheri
 75. TAMARBALA birl. Tamar/Bala
 76. TAMGAÇ Memur, devlet memuru, damgacı, devlet görevlisi - Harzemliler (Tekeş Han) dönemi bey ve komutanlarından
 77. TAMGAÇHAN birl. Tamgaç/Han - karahanlı hanlarından
 78. TAMGAÇU (Tamgaç) - Babür kağan dönemi beylerinden
 79. TAMIŞ 1- Demiş, söylemiş, bilgili, deneyimli, sözüne değer verilen, sözüne güvenilen 2- Damla
 80. TAMIŞBAY birl. Tamış/Bay
 81. TAMIŞBEK birl. Tamış/Bek
 82. TAMIŞER birl. Tamış/Er
 83. TAMİR Temir, demir
 84. TAMİZ Damla
 85. TAMTUK Büyük ve kuvvetli ateş
 86. TAMU (Tamuğ) Yerin dibi, yer altı, cehennem - Şamanist gelenekte, kötü kişi ve ruhların, öldükten sonra gittikleri yer
 87. TAMUALP birl. Tamu/Alp
 88. TAMUBEG birl. Tamu/Beğ
 89. TAMUHAN birl. Tamu/Han
 90. TAMUKAN birl. Tamu/Kan
 91. TAN (Tang) 1- Gün açımı, gün doğumu, şafak 2- İlginç, acayip, şaşkınlık yaratan 3- Tatlı, tat veren, huzur veren - Hun hanlarından, Şapolya Han’ın yeğeni
 92. TANA (Dana) dana, iki yaşındaki inek yavrusu - 1- Türkmenlerin, Yaymut, Küçük Tatar ve Atabey oymakları, dip dedelerinden 2- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı, dip dedelerinden
 93. TANALMIŞ birl. Tan/Almış
 94. TANALP birl. Tan/Alp
 95. TANALTUN birl. Tan/Altın
 96. TANATAR birl. Tan/Atar
 97. TANATMIŞ birl. Tan/Atmış - Uygur yazıtlarında Adı geçen bir bey
 98. TANAY birl. Tan/Ay
 99. TANAYDIN birl. Tan/Aydın
 100. TANAYIT birl. Tan/Ayıt - Timur Kürkan hanın eniştesi
 101. TANBAY birl. Tan/Bay
 102. TANBEGÜM birl. Tan/Begüm
 103. TANBEK birl. Tan/Bek
 104. TANBERDİ birl. Tan/Verdi
 105. TANBERK birl. Tan/Berk
 106. TANBİGE birl. Tan/Bike
 107. TANBOĞA birl. Tan/Boğa
 108. TANBULAÇ birl. Tan/Bulaç
 109. TANDAĞ birl. Tan/Dağ
 110. TANDOĞAN birl. Tan/Doğan
 111. TANDOĞDU birl. Tan/Doğdu
 112. TANDOĞMUŞ birl. Tan/Doğmuş
 113. TANDORA birl. Tan/Doru
 114. TANDORU birl. Tan/Doru
 115. TANDORUK birl. Tan/Doruk
 116. TANDU 1- Tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- Alev, alevli büyük ateş - Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 117. TANDU HATUN birl. Tandu/Hatun - Celayirliler devleti hanlarından Şah Levent’in evdeşi
 118. TANDU MENGÜ HAN birl. Tandu/Mengü/Han - Altınordu hanlarından
 119. TANDUALP birl. Tandu/Alp
 120. TANDUBAY birl. Tandu/Bay
 121. TANDUBEK birl. Tandu/Beğ
 122. TANDUGÜN birl. Tandu/Gün
 123. TANDUHAN birl. Tandu/Han
 124. TANER birl. Tan/Er
 125. TANERBAY birl. Taner/Bay
 126. TANERİ birl. Tan/Eri
 127. TANG 1- Mucize, olağanüstülük 2- Tan vakti 3- Giriş, antre
 128. TANGAK Kaygı, endişe
 129. TANGATMIŞ (Tanatmış) birl. Tan/Atmış - Babür kağan dönemi bey ve komutanlarından
 130. TANGÖK birl. Tan/Gök
 131. TANGSU birl. Tang/Su
 132. TANGSUK Mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük
 133. TANGUT (Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama
 134. TANGUTAY birl. Tangut/Ay
 135. TANGÜN birl. Tan/Gün
 136. TANHAN birl. Tan/Han - Göktürkler (İşbara kağan) dönemi, bey ve komutanlarından
 137. TANHATUN birl. Tan/Hatun
 138. TANIK 1- Tanuk, şahit, gözlemci 2- Tanıdık, dost, yaren
 139. TANIKBEG birl. Tanık/Beğ
 140. TANIKER birl. Tanık/Er
 141. TANIL Ünlü, meşhur, tanınan
 142. TANIP Tanınmış, ünlü
 143. TANIR Ünlü, tanınmış - Başkurt oymaklarından
 144. TANIŞ 1- Tanınan, bilinen, aşina, tanıdık 2- Danışılan, bilgi ve deneyimine başvurulan, danışman - Akşitler devleti dönemi, Şam valisi
 145. TANIŞALP birl. Tanış/Alp
 146. TANIŞBAY birl. Tanış/Bay
 147. TANIŞBEK birl. Tanış/Bek
 148. TANIŞER birl. Tanış/Er
 149. TANIŞHAN birl. Tanış/Han
 150. TANIŞIK Yakından tanınan, tanıdık, bildik, dost, yaren
 151. TANIŞMAN (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi ( Türkçe’den Farsça’ya geçen adlardan)
 152. TANIT Tanınacak nitelikte, belirgin, tanınabilen
 153. TANİZ birl. Tan/İz
 154. TANJU (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk, olağanüstülük, mucize gibi - Hun imparatorlarının ünvanlarından
 155. TANKAN birl. Tan/Kan - Şato Türkleri kağanlarından (Tarkan Kağan)
 156. TANKİŞİ birl. Tan/Kişi - Kıpçak hanlarından, Yen Timur Han’ın oğlu
 157. TANKOÇ birl. Tan/Koç
 158. TANKUL birl. Tan/Kul
 159. TANKULİ birl. Tan/Kuli
 160. TANKURT birl. Tan/Kurt
 161. TANKUT birl. Tan/Kut
 162. TANKUTAY birl. Tan/Kutay
 163. TANKÜÇ birl. Tan/Güç
 164. TANLA 1- Şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- Suçlayan, yargılayıcı 3- Doğuş, tan vakti
 165. TANLAĞI Mucize
 166. TANLAK (Tanla)
 167. TANMAN Tan vakti doğan
 168. TANPINAR birl. Tan/Pınar
 169. TANRIDAĞ birl. Tanrı/Dağ " Tanrı Dağı" - Çok eski dönemlerden beri, kutsanarak, Tanrı tarafından yalnızca Türklere tahsis edildiğine inanılan ve halen kutlu kabul edilen sıradağların genel adı
 170. TANRIKULU birl. Tanrı/Kulu
 171. TANRIKUT birl. Tanrı/Kut - Tanrısal, Tanrıdan gelen, Tanrının Kutunu üzerinde bulunduran, hazret, haşmetmaap, Hun imparatoru Mete Han’ın ünvanı
 172. TANRIKUT METE Tanrıkut/Mete
 173. TANRIVERDİ birl. Tanrı/Verdi - İznik Salçuklularından ve Kılıçarslan’ın komutanlarından
 174. TANRIVERMİŞ birl. Tanrı/Vermiş - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 175. TANSIĞ (Tansık, Tansu) hayret verici, şaşırtıcı, olağanüstü
 176. TANSIKBAY birl. Tansık/Bay
 177. TANSU 1- Tansık, mucize 2- Yadigar, armağan 3- Birleşik, müttehid
 178. TANSUK (Tansu)
 179. TANTAŞ birl. Tan/Taş
 180. TANTIK 1- Çok konuşan, konuşkan 2- Tanıdık, hısım, ahbap
 181. TANTOLU birl. Tan/Dolu
 182. TANTÜN birl. Tan/Tün
 183. TANUĞ Tanı, teşhis, kanıt, tanınan, tanınmaya yol açan
 184. TANUK (Tanık)
 185. TANUKALP birl. Tanuk/Alp
 186. TANYAŞİLİ birl. Tan/Yeşili - Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım
 187. TANYEL birl. Tan/Yel
 188. TANYELİ birl. Tan/Yeli
 189. TANYER birl. Tan/Yer
 190. TANYİRİ birl. Tan/Yeri
 191. TANYOLAÇ birl. Tan/Yolaç
 192. TANYU (Tanju) Ulu, ulaşılmaz, hükümran
 193. TANYUKUT birl. Tanyu/Kut
 194. TANYÜZ birl. Tan/Yüz
 195. TAP Dilek, istek, umut, yardım ve bunları içine alan beklentilerle dolu inanç
 196. TAPAĞ 1- Tapma, tapınma, saygı 2- Görev, iş
 197. TAPAR Tapan, seven, uman
 198. TAPARLU 1- Mutlu, umutlu 2- Sofu, dindar
 199. TAPDUK 1- Çocuğu uzun süre olmayanların, çocuğu olduğunda verdiği adlardan 2- Saygı ve sevgiye layık, saygıdeğer 3- İbadet, tapınma
 200. TAPDUKEMRE birl. Tapduk/Emre - Anadolu Salçukluları dönemi bektaşi babalarından
 201. TAPI Tapınma, ibadet
 202. TAPIK Önde, önde olan, önde gelen
 203. TAPIN Tapınma, umma, beklenti
 204. TAPINGU Tapınılacak nitelikte sevilen
 205. TAPIR Buluş, yenilik, icat
 206. TAPKI Vicdan
 207. TAPKIR Ayak altında kalıp, katılaşan toprak
 208. TAPKUR Tabur, dizi, topluluk, kafile
 209. TAPLAK Rıza, kabul, teyit
 210. TAPUK Tapu, Tabu 1- Tapınma, dilek, istek 2- Tabu, kör inanç 3- Hizmet, hizmetli
 211. TAPUKÇI (Tapıcı) - Saray muhafızı, muhafız askeri
 212. TAPUKSAK Saygılı, hürmetli
 213. TAPUN Kutsama, kutsal bir varlığa yönelme, beklenti, ibadet - Başkurt oymak beylerinden
 214. TAPUNMUŞ Sofu
 215. TAR Dar, darlık, zahmet, sıkıntı
 216. TARA Ağaç dallarını budamak için kullanılan bıçak
 217. TARAGAY Turgay, tarla kuşu, çayır kuşu - Timur Kürkan Han’ın babası
 218. TARAKA 1- Tarak, eşme, ayırma aleti 2- Saygı gösteren
 219. TARAMAN Tarayıcı, rençber, çiftçi
 220. TARAN 1- Geniş arazi, ekinlik, ekin yeri 2- Sınır, hudut
 221. TARANÇI 1- Sınır muhafızı 2- Ekinci, rençber - Doğu Türkistan, Kazak-Uygur bölgesinde yaşayan oymaklardan
 222. TARANÇIBATUR birl. Tarançı/Batur - Çengiz Kaan dönemi bey ve komutanlarından
 223. TARANG Mevki sahibi, imtiyazlı, saygıdeğer
 224. TARATAY birl. Tara/Tay - Çengiz Kaan dönemi, Kerayet beylerinden
 225. TARBAN Gururlu, mağrur - Mokan Kağan’ın oğlu
 226. TARDU 1- Öncelikli, imtiyazlı 2- Durdu, duran yaşam - Göktürkler dönemi, üst düzey yöneticilere verilen bir unvan
 227. TARDU ŞAD birl. Tardu/Şad - İstemi Kağan’ın oğullarından
 228. TARDUŞ İmtiyazlı - Göktürkler döneminde, devletin batı kısmında kalanların genel adı
 229. TARGAN Savaşlarda, düşmanın geçeceği yollara, onların gidişini ağırlaştırmak ve güçleştirmek için bırakılan, kaya ve kütük parçaları
 230. TARGAY Taragay, Turgay
 231. TARGUN Mahçup, sıkılgan - Altay Türkleri, Çor oymağı, dip dedelerinden
 232. TARGUTAY birl. Tar/Kutay - Çengiz Kaan dönemi, Tayçikut beylerinden
 233. TARHAN (Tarkan) İmtiyaz sahibi soylu kişi. Bu kişiler, vergi vermez, suçları dokuz kereye kadar bağışlanır, kağan ve hanların huzuruna izinsiz girebilirlerdi.
 234. TARHUN Güzel kokulu bir yayla çiçeği
 235. TARIK Darı, tahıl, ekin
 236. TARIK HAN birl. Tarı/Han
 237. TARIM 1- Emek, enerji, zahmet, sıkıntı 2- Ziraat, rençberlik 3- Irmakların küçük kolları
 238. TARIMER birl. Tarım/Er
 239. TARINÇ Sınır, hudut, uç
 240. TARING 1- Derin, derinlik 2- Ziraat
 241. TARKAN İmtiyazlı ve soylu kişi (Tarhan)
 242. TARKANÇ 1- Öfke, gücenme, rahatsızlık, kızgınlık 2- Darılma, sıkılma
 243. TARKAT Bakan, nazır, yönetici, bürokrat
 244. TARKINÇ 1- Darılma, darlanma, küsme, küskünlük 2- İsyan, başkaldırma
 245. TARLIG 1- Güçlük, darlanma, sıkılma 2- Bahşiş, hediye - Altay Türkleri, Kara Apa oymağı, dip dedelerinden
 246. TARTA Terazi
 247. TARTABAY birl. Tarta/Bay - Mısır- Türk kölemenleri dönemi, bey ve komutanlarından
 248. TARTAGAN 1- Tartan, terazi 2- Dağınık, derbeder
 249. TARTIŞ Armağan, bağış
 250. TARUG 1- Darı, ekin 2- Hediye, bağış
 251. TASAR Plan, tasarı, tasarım
 252. TASIM Gösteriş, afi
 253. TAŞ 1- Dış, dışta olan, görünürde olan 2- Kaya parçası mec. Sertlik, dayanıklılık - 1-Abbasiler dönemi Türk asıllı komutanlarından 2- Gazneli Mahmud dönemi bey ve komutanlarından
 254. TAŞALP birl. Taş/Alp
 255. TAŞAN Taşmış, dışa vurmuş, coşkun
 256. TAŞAR Taşmış, coşkun, ateşli
 257. TAŞBARLAS birl. Taş/Barlas
 258. TAŞBAŞ birl. Taş/Baş
 259. TAŞBAY birl. Taş/Bay
 260. TAŞBEK birl. Taş/Bek - Timur Kürkan dönemi bey ve komutanlarından
 261. TAŞDEMİR birl. Taş/Demir
 262. TAŞER birl. Taş/Er
 263. TAŞGAN Taşan, coşan, ateşli - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 264. TAŞGARU Dışarı, dışarıdan, taşra
 265. TAŞGI SALUR (Taşkı Salur) birl. Taşgı/Salur - Harezm hanlığı dönemi beylerinden.
 266. TAŞGIN Taşmış, dışa vurmuş, coşkulu, ateşli, asabi
 267. TAŞKI Dışarıdan, taşralı
 268. TAŞKAN 1- Taşgan, taşan 2- birl. Taş/Kan
 269. TAŞKIN Coşkun, ateşli
 270. TAŞKINALP birl. Taşkın/Alp
 271. TAŞKINAY birl. Taşkın/Ay
 272. TAŞKINBAY birl. Taşkın/Bay
 273. TAŞKINBEG birl. Taşkın/Beğ
 274. TAŞKINER birl. Taşkın/Er
 275. TAŞKUL birl. Taş/Kul
 276. TAŞKLUK BEĞ birl. Taşlık/Beğ
 277. TAŞOĞUZ birl. Taş/Oğuz (Dış Oğuz)
 278. TAŞRALU Dışarıdan, yabancı
 279. TAŞRIK Dışarıda, gurbet, gurbetçi, sefere giden.
 280. TAŞTAN birl. Taş/Tan
 281. TAŞTANBEK birl. Taştan/Pek - Kırgız oymak beylerinden.
 282. TAŞTEKİN birl. Taş/Tekin - Abbasiler dönemi, Türk asıllı valilerden.
 283. TAŞTİGİN birl. Taş/Tigin
 284. TAŞTURA birl. Taş/Tura
 285. TAŞUG Taşınabilir mal, menkul değer
 286. TAŞÜREK birl. Taş/Yürek ( Cesur, gözükara)
 287. TAT 1- Yemek, damak 2- Uzak, uzakta, uzaktan, yabancılaşmış 3- Kılıç pası, paslı kılıç
 288. TATAR 1- Uzakta kalmış, yabancılaşmış 2- Çayırlık, mera 3- Kent dışında yaşayan - Altay, Kumadı oymağı, dip dedelerinden.
 289. TATARHAN birl. Tatar/Han - 1- Alınca Han’ın oğullarından. Oğuz Kağan’ın torunlarından 2- Babür Han dönemi bey ve komutanlarından.
 290. TATAŞ (Dadaş) 1- Yakın dost, yaren, arkadaş 2- Uzakta kalmış, aynı uzaklığı paylaşan
 291. TATAY birl. Tat/Ay - Kırgızların oymak beylerinden.
 292. TATBEK birl. Tat/Bek
 293. TATERİ birl. Tat/Eri
 294. TATIG Tatlı, hoş
 295. TATIR Çayırlık, otlak, mera
 296. TATLI Tatlı veren, hoşa giden mec. Güleryüzlü, sevimli, cana yakın
 297. TATU 1- Barış, sulh 2-Uzağı gören, uzak görüşlü 3- Bakıcı, eğitici 4- Tatlı, tat veren 5- Yaratılış, fıtrat
 298. TATU TONGA birl. Tatu/Tonga - Çengiz Kaan’ın oğullarının, atabeyi, eğitmeni.
 299. TATUKAĞAN birl. Tatu/Kağan - Göktürk kağanlarından. Apa Kağan’ın kardeşi
 300. TAV 1- Hız, devinim, çeviklik, koşu, davranmak, harekete geçmek. (Farsça’daki "Tav, tavlamak" sözcükleri ile yalnızca ad benzerliği var. . . ) 2- Dağ
 301. TAVAR Hızlı hareket eden, hızlı davranan.
 302. TAVÇI ((Tavaçı) - Babür Han’ın bey ve komutanlarından.
 303. TAVGAÇ 1- Hızlı koşan, hızlı davranan, atik 2- Çekici, cezbedici
 304. TAVIŞGAN Tavşan
 305. TAVLI 1- Hızlı, atik 2- Dağlı
 306. TAVLIBEK birl. Tavlı/Bek
 307. TAVLIBUĞA birl. Tavlı/ Boğa
 308. TAVLITİMUR birl. Tavlı/Timur
 309. TAVTAN birl. Tav/Tan
 310. TAY 1- Dayak, dayanak, dayanılacak nesne 2- Soy, asalet, soyluluk ünvanı 3- Ululuk, büyüklük, çokluk 4- Mevki, yer, bölge 5- Ananın erkek kardeşi, dayı 6- Süt emen at yavrusu
 311. TAYAK Baston, değnek, dayanılacak nesne.
 312. TAYALP birl. Tay/Alp
 313. TAYANA birl. Tay/Ana
 314. TAYANÇ 1- Dayanç, dayanak 2- Hami, koruyucu, sırdaş, güvenilen kişi
 315. TAYANÇI Danışman, memur. - Uygurlar döneminde, küçük dereceli memur ünvanlarından
 316. TAYANG Dayak, dayanak, destek, dayanak
 317. TAYANGHAN birl. Tayang/Han - Çengiz Kaan dönemi, Nayman hanlarından
 318. TAYANGU Danışman, aracı, sıradışı. Han ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvan
 319. TAYAŞ birl. Tay/Aş (Aşmaktan. . ) - Altay Türkleri, Çor oymağı, dip dedelerinden
 320. TAYBARS birl. Tay/Bars - 1- Baybars Han’ın komutanlarından 2- Sibir hanlığı, hanlarından
 321. TAYBERK birl. Tay/Berk
 322. TAYBİLGE birl. Tay/Bilge
 323. TAYBİLGE TUTUK birl. Tay/Bilge/Tutuk - Bayan Çur Kağan dönemi, Uygur komutanlarından ve Kaşgar valisi
 324. TAYBOĞA birl. Tay/Boğa - 1- Çengiz Kaan dönemi, Sibirya valilerinden 2- Cuci Han’ın torunlarından
 325. TAYBUGA birl. Tay/Boğa - Salçuklular devleti, bey ve komutanlarından
 326. TAYCU 1- Hami, destekçi, koruyucu 2- Soylu, seçkin 3- Tay sahibi, tay eğiticisi - Kubilay Kaan’ın torunlarından
 327. TAYCUKUŞ birl. Taycu/Kuş - Özbek Han dönemi bey ve komutanlarından
 328. TAYÇAR (Tayçur) birl. Tay/Çar-Çur - Çengiz Kaan dönemi beylerinden (Camga beyin kardeşi)
 329. TAYÇİKUT birl. Tacı/Kut - Altay bölgesi, Türk oymaklarından
 330. TAYÇU (Taycu) - Timur Kürkan Han’ın oğullarından
 331. TAYÇU NOYAN birl. Tayçu/Noyan - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 332. TAYEÇE birl. Tay/Eçe. . Soylu, saygıdeğer hanım. (Teyze, sözcüğünün buradan geldiğini söyleyen dilciler var. )
 333. TAYER birl. Tay/Er
 334. TAYERK birl. Tay/Erk
 335. TAYERKE birl. Tay/Erke
 336. TAYGA 1- Kavak, çam, söğüt karışımı ormanlık bölge 2- yoğurtlu sebze çorbası - Manas destanında adı geçen bir bey
 337. TAYGAN 1- Karışık ağaçlı orman 2- Dayanak, destek
 338. TAYGANA Kaygan, kayıcı
 339. TAYGUN Yavru, çocuk, torun
 340. TAYGUR Kayan, kızakla kayan
 341. TAYIK Kibar ve nazik genç
 342. TAYHAN birl. Tay/Han
 343. TAYKUT birl. Tay/Kut
 344. TAYLAN 1- Beyefendi, centilmen 2- Yakışıklı, heybetli 3- Düzgün ve etkileyici konuşan
 345. TAYSAN birl. Tay/San
 346. TAYSAL birl. Tay/Sal
 347. TAYSEÇEN birl. Tay/Seçen - Çengiz Kaan’ın kaynatası, Börte Hatun’un babası
 348. TAYSENGÜN birl. Tay/Sengün - Bilge Kağan’ın komutanlarından
 349. TAYSUN birl. Tay/Sun - Çengiz Kaan’ın gençlik arkadaşlarından
 350. TAYŞI 1- Mürşit, yol gösteren 2- Hami, koruyucu
 351. TAYTİMUR birl. Tay/Timur
 352. TAYTUĞ birl. Tay/Timur
 353. TAYTUĞLU birl. Tay/Tuğlu - Çengiz Kaan dönemi, ünlü hanımlarından
 354. TEBER Balta, baltalı mızrak
 355. TECİMEN İdareli, ekonomist
 356. TECİMER Ekonomist, hesaplı
 357. TEDAN Tutan, zapt eden, zabit
 358. TEDAN MANGU HAN birl. Tedan/Mangu/Han - Altınordu hanlarından
 359. TEDİK (Tetik) 1- Usta, becerikli, bilgili 2- Öğüt, nasihat
 360. TEGEN (Değen) Değerli, karşılığı olan - Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 361. TEGİN Tigin, prens, şehzade, bey oğlu. Göktürkler döneminde, vali ünvanı olarak da kullanılmıştır. - karahanlılar devleti komutanlarından
 362. TEGİNEK Değnek, baston
 363. TEGİR 1- Değer, kıymet, paha 2- Hücum, taarruz 3- Ulaşım, ulaşma
 364. TEGİŞ 1- Değişim, değişme 2- Döğüş, temas, çarpışma, hücum
 365. TEGRE Daire, çevre, cıvar, etraf
 366. TEGREK 1- Değer, kıymet 2- Tekerlek, değirmi, yuvarlak
 367. TEGREK HATUN birl. Teğrek/Hatun - Timur Kürkan Han’ın anası
 368. TEĞBAGATUR birl. Teğme/Bagatur - Batu Han, dönemi, Altınordu komutanlarından
 369. TEĞME Değme, seçkin, farklı
 370. TEĞREK HATUN (Tegrek Hatun)
 371. TEKER 1- Değer, kıymet 2- Çevre, yöre, daire 3- Saldırgan, mütecaviz
 372. TEKEŞ Döğüş, değiş, temas, savaş, savaşçı - Alparslan Han’ın oğullarından
 373. TEKEŞBAY birl. Tekeş/Bay - Harzem hanlarından, İlbars Han’ın oğlu
 374. TEKİN 1- İyi, güzel, biricik, emsalsiz, uğurlu, uygun 2- Rahat, güvenli, güvenilir, 3- Tigin, prens, bey oğlu 4- Tabi, bağlı, kul, köle 5- Boş, ıssız, toplumdan uzak kişi 6- Saldırgan - 1- Alparslan Han’ın oğullarından 2- Abbasiler dönemi, Mısır valilerinden
 375. TEKİN TAMGAÇ birl. Tekin/Tamgaç - Alparslan Han’ın dünürü, Melikşah’ın kayın atası
 376. TEKİNALP birl. Tekin/Alp - Gazneliler devletinin kurucusu olan, Sevük Tekin’in dedesi
 377. TEKİNAY birl. Tekin/Ay - Tolunoğulları hanlığının son hanı
 378. TEKİNBAY birl. Tekin/Bay
 379. TEKİNER birl. Tekin/Er
 380. TEKİNHATUN birl. Tekin/Hatun - Timur Kürkan Han’ın anası. (Farklı tarih kayıtlarında, Teğrek Hatun " ve Tekin Hatun" olarak geçen bu adların doğrusunu seçmek pek de isabetli olmayacağından, her ikisi de bu derlemeye alınmıştır. . )
 381. TEKİNİK Güvenilir, iyi, münasip, uygun
 382. TEKİN TİMUR birl. Tekin/Timur - İlhanlılar devleti, bey ve komutanlarından
 383. TEKİR 1- Değer, kıymet, paha 2- kara benli, kara çizgili 3- Hücum, saldırı, saldırganlık - Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 384. TEKİRALP Birl. Tekir/Alp
 385. TEKİRBEK birl. Tekir/Bek
 386. TEKİRHAN birl. Tekir/Han
 387. TEKİRSOY birl. Tekir/Soy
 388. TEKİRTAG birl. Tekir/Dağ
 389. TELA 1- Delici, delen 2- Tolu, olgun, bilge 3- Armağan, adak, sungu
 390. TELABUĞAHAN birl. Tela/Boğa/Han - Altınordu hanlarından
 391. TELAHAN birl. Tela/Han - Batu Han’ın oğullarından Mengü Timur Han’ın kardeşi
 392. TELE (Tela)
 393. TELEBUKA birl. Tele/Boğa
 394. TELEK Armağan, sungu
 395. TEMİR Demir
 396. TEMİR YALUP birl. Demir/Yalup . . . demirci ustası, silah yapımcısı
 397. TEMİRAY birl. Temir/Ay
 398. TEMİRBAY birl. Temir/Bay
 399. TEMİRBEK birl. Temir/Bek
 400. TEMİRBUĞA birl. Temir/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 401. TEMİRÇAL birl. Temir/Çal ( kılıç darbesi, kılıç vuruşu) - Kırgız oymak beylerinden
 402. TEMİREN Ok başlığı, okun ucundaki sivri ve delici demir parçası
 403. TEMİRER birl. Temir/Er
 404. TEMİRİLUN birl. Temir/İlun - Çengiz Kaan’ın kız kardeşi
 405. TEMİRHAN birl. Temir/Han - Eski dönem, " Maden Tanrısı"
 406. TEMİRKAN birl. Temir/Kan - Öketay Kaan’ın evdeşi
 407. TEMİRKIRAN birl. Temir/Kıran mec. Acı kuvvet, acı kuvvete sahip kişi - Hint- Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 408. TEMİRKOCA birl. Temir/Koca - Kundur Türkleri, Kasay oymağı, dip dedelerinden
 409. TEMİRKUL birl. Temir/Kul
 410. TEMİRTAN birl. Temir/Tan
 411. TEMİŞ Demiş, söylemiş, bilgin, deneyimli
 412. TEMİŞALP birl. Temiş/Alp
 413. TEMİŞBEK birl. Temiş/Bek
 414. TEMİŞHAN birl. Temiş/Han
 415. TEMREN (Temiren)
 416. TEMUÇİN (Temurcin, Timurçin)
 417. TEMÜGE (Temürge) demir, nüvesi - Çengiz Kaan’ın en küçük kardeşi (Ot Tigin’in diğer adı)
 418. TEMÜRKAZUK birl. Temir/Kazık Kutup yıldızı
 419. TENBE At koşumu, koşum takımı
 420. TENEKUR Boraks madeni
 421. TENGİZ Deniz
 422. TENKİZBEK birl. Tengiz/Bek
 423. TENGRİBİRDİ birl. Tengri/Verdi - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 424. TENGRİ KAĞAN (gök Kağan) birl. - Göktürk Kağanlarından Bilge Kağan’ın oğlu
 425. TENGRİKULU birl. Tengri/Kulu - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 426. TENİK Azim, kararlılık
 427. TENŞİ Eşit, adil, adaletli
 428. TEOMAN Sis, duman, tuman - . . Hun imparatoru Mete Han’ın babası
 429. TEPE 1- Uç, sınır, doruk, yükseklik, yüksek yer 2- Yığın, kütle 3- Bir nesnenin sivri ucu
 430. TEPETAŞ birl. Tepe/Taş
 431. TERDİBEK (Turdubek) birl. Terdi-Turdu/Bek - Babür Han’ın komutanlarından
 432. TEREÇE İnce, narin, zarif
 433. TEREK Siper, koruyucu
 434. TEREKEME Siper, siperlik, sütre - Türkmenlerin, Yaymut ve Uğurçalı oymağı, dip dedelerinden
 435. TERİLGEN Diri, canlı, hazır, tetik, tetikte
 436. TERİLGENBUDUN birl. Terilgen/Budun - Devletin çekirdeğini oluşturan boy merkez halk Devletin, temel, ulusal askeri gücü
 437. TERİM 1- Bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- Emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur, nurlu 4- toplantı, dernek 5- Han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk ünvanı
 438. TERİMAPA birl. Terim/Apa
 439. TERİMAY birl. Terim/Ay
 440. TERİMBAY birl. Terim/Bay
 441. TERİMER birl. Terim/Er
 442. TERİŞ Derleme, toparlama, birleştirme, birleştirici, derleyip toparlayıcı
 443. TERİŞALP birl. Teriş/Alp
 444. TERİŞBAY birl. Teriş/Bay
 445. TERİŞBEK birl. Teriş/Bek
 446. TERİŞKUL birl. Teriş/Kul
 447. TERKEN 1- Süs oku, süslü ok 2- Savaş arabası 3- Soylu, soyluluk ünvanı
 448. TERKEN HATUN birl. Terken/hatun - Kulagu Han’ın gelini, Mengü Timur Han’ın evdeşi
 449. TERKENBEGÜM Birl. Terken/Begüm - Alparslan Han’ın gelini. Melikşah’ın evdeşi
 450. TERNEK Dernek, toplantı
 451. TESİYEMİ TANYU (Ululuğun sınırı olmayan, en ulu ) - Hun imparatorlarının ünvanlarından
 452. TETİK 1- Uyanık, hazır 2- Becerikli, mahir
 453. TEYENG Sincap
 454. TEYMUR Demir
 455. TEZ 1- Hızlı, ivedi, hızlılık 2- Kaçma, ürkme, ürküntü 3- Şiddet, şiddetli (. . Farsçadaki "tiz" (Sivri, sivri uç) ile yalnızca ad benzerliği var. )
 456. TEZAY birl. Tez/Ay
 457. TEZBARS birl. Tez/Bars
 458. TEZBAY birl. Tez/Bay
 459. TEZBEK birl. Tez/Bek
 460. TEZBÖRİ birl. Tez/Böri
 461. TEZBUĞA birl. Tez/Boğa
 462. TEZEL birl. Tez/El
 463. TEZER birl. Tez/Er
 464. TEZHAN birl. Tez/Han
 465. TEZİK Ürkme, ürküntü
 466. TEZKAN birl. Tez/Kan
 467. TEZME Çabuk kızan, canı ağzında, kızıp çekip giden
 468. TEZOK birl. Tez/Ok
 469. TEZTAY birl. Tez/Tay
 470. TEZTİGİN birl. Tez/Tigin
 471. TEZÜREK birl. Tez/Yürek Heyecanlı, ateşli
 472. TIBIK Sakin, asude
 473. TILSIM Büyü, efsun, sihir
 474. TIN (Tin) Ruh, can, nefes
 475. TINGI 1- Tin, can, yaşam 2- Kulağa gelen ses, ses dinleme (Tınlama)
 476. TINGLAK Efendi, söz dinleyen
 477. TINGLAR Dinler, hürmetkar
 478. TINGLATUR Sözü dinlenen, sözü geçer
 479. TINGLAYU Munis, söz dinleyen
 480. TINGLIĞ Canlı, diri
 481. TINI 1- Ruhsal, ruhla ilgili 2- İnanç, iman 3- Tıngırtı, kulağa gelen ses
 482. TINIBEK birl. Tını/Bek
 483. TİGİN Prens, şehzade, han oğlu, bey oğlu
 484. TİGİNBAY birl. Tigin/Bay
 485. TİGİNER birl. Tigin/Er
 486. TİGREK Çevre, daire
 487. TİKE Parça, bölüm, lokma, tıkım
 488. TİKEN Dikili, dik, dikmiş - Oğuznamede adı geçen Tuman Han’ın oğullarından
 489. TİKENER birl. Tiken/Er
 490. TİKİM Parça, lokma
 491. TİLBE Dilek, dilenen şey, murat
 492. TİLBİ Dilek
 493. TİLEK Murad, istek, dilek - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 494. TİLKİ Tilki, kürkü için avlanan hayvan - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 495. TİLMAÇ Çevirmen, tercuman
 496. TİLMEN (Dilmen) Konuşkan, hatip, çenebaz
 497. TİLTAY Etken, amil, neden
 498. TİLUN Dolun, tolun, dolu, tam, eksiksiz, kusursuz
 499. TİLUNBULAK birl. Tilun/Bulak - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 500. TİMAGUR Merhametli, vicdanlı
 501. TİMUÇİN (Temuçin, temurçin, timurçine) - Çengiz Kaan’ın ilk adı. Ancak doğrusu, Timurçin’dir. Demir ucu, sivri demir anlamındadır.
 502. TİMUR Demir - (Türk tarihinde bu ad ile çok ünlü kişiler vardır. Ancak bir çoğunun bu ad ile birlikte bir ad ile birleşik olarak ya da ünvanlarıyla birlikte anılmasından dolayı, hepsi ayrıca değerlendirilmiştir. )
 503. TİMUR KAAN birl. Timur/Kaan - Kubilay Kaan’ın oğlu
 504. TİMUR KULA birl. Timur/Kula - Timur Kürkan han dönemi vali ve komutanlarından
 505. TİMUR KUTLUĞ birl. Timur/Kutluğ - Altınordu hanlarından Toktamış Han’ın oğlu
 506. TİMUR KUTLUK birl. Timur/Kutluk - Timur Kürkan Han’ın Kıpçak valisi ve komutanlarından
 507. TİMUR KÜRKAN birl. Timur/Kürkan - Türk dünyasının en ünlü simalarından. Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin de başta gelen liderlerinden. Çengiz Kaan’dan sonra, dünyanın ikinci büyük fatihi. Yaşamı hep çetin mücadelelerle geçmiş, koca bir imparatorluğu adeta yoktan var etmiştir. Kürkan (Damat) lakabını, evliliğinin ilk yıllarında, kayın eçesi olan Buhara Emir’ in himayesinde oluşu nedeniyle almış, daha sonraları, İranlılar ona " Timurleng", Otmanlılar " Aksak Timur" lakabını takmışlardır. Bu ulu kişi zamanında, Türk dünyası üçüncü ve son kez olarak, tek devlet çatısı altında toplanmış, " Birleşik Türk devletleri" ideali, bu ulu kişinin döneminde son kez gerçek olmuştur.
 508. TİMURALP birl. Timur/Alp
 509. TİMURAY birl. Timur/Ay
 510. TİMURBAY birl. Timur/Bay
 511. TİMURBEG (Timurberk) birl. Timur/Beğ - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 512. TİMURBUĞA birl. Timur/Boğa - Mısır-Türk kölemenleri hanlarından
 513. TİMURBUKA birl. Timur/Boğa - Kıpçak hanlarından Mengü Timur Han’ın oğlu
 514. TİMURÇİN (Timuçin, timurçine)
 515. TİMURER birl. Timur/Er
 516. TİMURHAN birl. Timur/Han - Bulgar devleti hanlarından
 517. TİMURKOCA birl. Timur/Koca - İlhanlılar devleti, bey ve komutanlarından
 518. TİMURTAN birl. Timur/Tan
 519. TİMURTAŞ birl. Timur/Taş - 1- İlhanlılar devleti, komutanlarından 2- Salçuklular devleti, Mardin atabeylerinden
 520. TİMURTAY birl. Timur/Tay
 521. TİN 1- Can, ruh, öz 2- Soluk, nefes, yel 3- Dinmiş, dingin, sakin, bitik 4- Gök, göksel, Tanrısal - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış Oymakları, dip dedelerinden
 522. TİNESİ birl. Tin/Esi
 523. TİNESİOĞLU birl. Tinesi/Oğlu (Göğün oğlu) - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 524. TİRGEÇ Diri, canlı, dirilik veren - Altay-tuva oymaklarından
 525. TİRİG Diri, canlı, güçlü
 526. TİRİGLİĞ Dirlik, yaşam, geçim
 527. TİRİL 1- Can, ruh, yaşam 2- Dirilik, canlılık, derlenip toparlanma 3- Derlenme, derleniş
 528. TİRİM Yaşam, geçim, hayat yolu
 529. TİRKİŞ Kervan, kafile
 530. TODURGA (Dodurga)
 531. TOGA 1- Doğa, tabiat, hilkat, yaratılış, huy 2- Kalın, katı, yoğun, doymuş 3- Usul, yordam, teamül
 532. TOGAN Toğan, Doğan
 533. TOGANHAN birl. Togan/Han - karahanlı hanlarından
 534. TOGANALP birl. Togan/Alp
 535. TOGANER birl. Togan/Er
 536. TOGAY 1- Toga 2- Dolunay 3- Koruluk, küçük orman 4- Tok/Ay - Babür Han dönemi beylerinden 2- Kırgız oymaklarından
 537. TOGAY TİMUR birl. Togay/Timur - Cuci Han dönemi Horasan valisi
 538. TOGAYBERDİ birl. Togay/Verdi - Kırgızların Togay oymağı, dip dedelerinden
 539. TOGAYHAN birl. Togay/Han - Altınordu hanlarından
 540. TOGU 1- Doğu, doğuş 2- Vuruş, darbe
 541. TOGUZ (Tokuz) - Başkurt oymak beylerinden
 542. TOĞA (Toga)
 543. TOĞAÇ (tokaç) Topuz, çamaşır yıkarken kullanılan tahta topuz - akşitler devletinin kurucusu olan, Akşit beyin babası
 544. TOĞAÇHAN birl. Toğaç/Han - . . Uygur hanlarından
 545. TOĞAN 1- doğan, doğan kuşu 2- Canlı, doğmuş olan, yaşayan - 1- Kubilay Kaan dönemi, vakanüvislerinden (Tarihçilerinden) 2- Sevük Tekin dönemi, Gazneliler komutanlarından
 546. TOĞAN ARGUN birl. Toğan/Argun - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 547. TOĞAN HAN birl. Toğan/Han - Cücen hanlarından
 548. TOĞAN TİMUR birl. Toğan/Timur - Çengizoğullarının , Çin’de hükümet eden son kağanı
 549. TOĞANAY birl. Toğan/Ay
 550. TOĞANBAY birl. Toğan/Bay
 551. TOĞAN TEKİN birl. Toğan/Tekin - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 552. TOĞAR Doğar - Özbeklerin, Konrat oymağı, dip dedelerinden
 553. TOĞAY (Togay, tokay) - Kıpçak hanlarından
 554. TOĞMA 1- Dokuma, dokumadan yapılan giysi 2- Yerli, yerli halktan olan kişi
 555. TOĞMA ŞAD birl. Toğma/Şad - Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 556. TOĞMAÇ (Tağmaç)
 557. TOĞMAK (Tokmak)
 558. TOĞMUŞ Doğmuş, ortaya çıkmış, canlı, yaşayan
 559. TOĞRUL 1- Tuğrul 2- Doğrulmak, ayağa kalkmak
 560. TOĞRULŞHAN Toğrul/Han - Çengiz Kaan dönemi, Kerayet hanlarından Yesukey Bagatur’un andası
 561. TOĞRULÇA Doğan kuşu, doğan yavrusu
 562. TOĞSIK Doğuş, doğum, ortaya çıkış
 563. TOĞTAY birl. Tok/Tay - Mengü Timur Han’ın oğullarından
 564. TOĞUL 1- Doğulu, doğudan 2- Doğum, doğuş, ortaya çıkış - Altay Türkleri, Tuva oymağı, dip dedelerinden
 565. TOĞULBAY birl. Toğul/Bay - Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 566. TOĞULGA Tolga, tulga, savaş başlığı, miğfer
 567. TOK 1- İrilik, katılık, dayanıklılık, yoğunluk 2- Vuruş, darbe, döğüş, savaş 3- Yol, yöntem, yordam - Kundur Türkleri oymak beylerinden
 568. TOKA 1- Tok, sert, katı 2- Usul, yol, yordam, teamül 3- Döğüş, vuruş, vuruşma, 4- Huy, hilkat, yaratılış - Manas destanında adı geçen bir bey
 569. TOKABAY birl. Toka/Bay - Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 570. TOKAÇ (Togaç) Topuz, çamaşır topuzu - 1- Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden 2- Tolunlular devleti bey ve komutanlarından 3- İkşitler devletinin kurucularından
 571. TOKALIG Tokluk, katılık, sertlik - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 572. TOKARI birl. Tok/Arı - çengiz Kaan’ın komutanlarından
 573. TOKATİGİN birl. Toka/Tigin - Koço Uygurları prenslerinden
 574. TOKATİMUR birl. Toka/Timur - . . Çağatay devleti hanlarından
 575. TOKAY 1- dolunay 2- Dere kenarlarında yetişen bir çiçek, çalı - Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 576. TOKAYBEGÜM birl. Tokay/Begüm
 577. TOKDAĞ birl. Tok/Dağ - Mısır-Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 578. TOKDEMİR birl. Tok/Demir
 579. TOKDOĞAN birl. Tok/Doğan
 580. TOKER birl. Tok/Er
 581. TOKHAN birl. Tok/han - Avar hanlarından
 582. TOKLU 1- Yol, yordam, bilen, bilge 2- Bir yaşını geçmiş kuzu 3- İri, dolgun, besili - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 583. TOKLUKTİMUR birl. Tokluk/Timur - Çağatay han’ın torunlarından
 584. TOKMAK Vurma, ezme, döğme aracı Kalın, geniş, ağaçtan yapılmış çekiç - Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 585. TOKMANGUT birl. Tok/Mangut - Özbeklerin, Mangut oymağı, dip dedelerinden
 586. TOKOL Kuma, ikinci hanım
 587. TOKSABA birl. Tok/Saba (Sopa)
 588. TOKSARMIŞ birl. Tok/Sarmış - Salçuk beğ dönemi oğuz beylerinden
 589. TOKSARU birl. Tok/Sarı - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Aday oymağı, dip dedelerinden
 590. TOKTA 1- Durma, yaşama, direnç, dayanıklılık 2- Tedbir, tedbirlilik - Cuci Han’ın torunlarından
 591. TOKTABAŞ birl. Tokta/Baş
 592. TOKTABAY birl. Tokta/Bay - Naymanlar devleti, hanlarından
 593. TOKTABEG birl. Tokta/Beğ
 594. TOKTABUĞA birl. Tokta/Boğa - babür Han’ın dayısının oğlu
 595. TOKTAGA (Toktağ) birl. Tok/Dağ - Mısır- Türk kölemenleri dönemi vali ve komutanlarından
 596. TOKTAK Tedbir, tedbirli, temkinli
 597. TOKTAKAYA birl. Tokta/Kaya - Altınordu hanlarından
 598. TOKTAMIŞ Durucu, kalıcı, dirençli, dayanıklı, uzun ömürlü, dirayetli - Kırgızların, Nogay oymağı, dip dedelerinden 2- Türkmenlerin, Teke oymağı ilk beylerinden (Otamış beğ’in kardeşi)
 599. TOKTAMIŞ GİRAY HAN Toktamış/Giray/Han - 1- Kırım hanlarından 2- Türkmenlerin, Teke oymağı, dip dedelerinden
 600. TOKTAMIŞ HAN birl. Toktamış/Han - Altınordu hanlarından (Bu devlette bu ad ile iki han vardır)
 601. TOKTAR Dayanıklı, dirayetli, uzun ömürlü
 602. TOKTAŞ birl. Tok/Taş . . Mola yeri, dinlenme bölgesi - Kıpçak hanlarından
 603. TOKTA TİMUR birl. Tokta/Timur - Kubilay Kaan’ın torunlarından
 604. TOKTAV birl. Tok/Dağ
 605. TOKTAY birl. Tok/Tay - Çengiz Kaan dönemi Merkit beylerinden
 606. TOKTAY HAN birl. Toktay/Han - Kıpçak hanlarından
 607. TOKTAY HATUN birl. Toktay/Hatun
 608. TOKTİMUR birl. Tok/Timur - Çengizoğullarının, Çin’de hükümet eden Kaanlarından
 609. TOKTUKA (Toktuga)
 610. TOKTULGA birl. Tok/Tulga
 611. TOKU 1- Doğu 2- Döğüş, temas, savaş - İdil Bulgarları devleti, hanlarından
 612. TOKUÇ (Toğuç)
 613. TOKUÇİNE birl. Toku/Çine - Cücenler devleti, hanlarından
 614. TOKUM 1- Doğum, doğuş 2- Yaşam, direnç, dayanıklılık - Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 615. TOKUMAK 1- Tokmak 2- birl. Tokum/Ak
 616. TOKUR 1- Gözü pek, cesur 2- Dokur, dokumacı
 617. TOKUR HATUN birl. Tokur/Hatun - Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım
 618. TOKURGAK Dokuma aleti, dokuma tezgahı
 619. TOKUŞ 1- Döğüş, savaş, vuruşma 2- Doğuş, direnç, yaşam, dirayet - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 620. TOKUŞ KOCA birl. Tokuş/Koca - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 621. TOKUZ 1- Dokuz sayısı (. . Türklerin uğurlu ve kutlu saydıkları sayılardan) 2- sıkça ve kalınca dokunmuş bir kumaş
 622. TOKUZ ARKA birl. Dokuz/Arka
 623. TOKUZ HATUN birl. Dokuz/Hatun - Kulagu Han’ın evdeşi
 624. TOKUZALP birl. Dokuz/Alp
 625. TOKUZBEGÜM birl. Tokuz/Begüm
 626. TOKUZBEK birl. Tokuz/Bek
 627. TOKUZER birl. Tokuz/Er
 628. TOKUZMENGÜ birl. Tokuz/Mengü
 629. TOKUZOĞUZ birl. Tokuz/Oğuz
 630. TOKUZTİMUR birl. Tokuz/Timur
 631. TOKUZUNÇ Dokuzuncu
 632. TOLAN Eşsiz, emsalsiz
 633. TOLANBUĞA birl. Tolan/Boğa - Timur Kürkan Han dönemi, bey ve komutanlarından
 634. TOLAY Bir tavşan türü
 635. TOLDI Doldu, dolu, doluluk, bütünlük, olgunluk, irilik, bilgelik, erginlik
 636. TOLDIALP birl. Toldı/Alp
 637. TOLDIBAY birl. Toldı/Bay
 638. TOLDIKORGAN Anıt, lahit, abide
 639. TOLGA Miğfer, çelik başlık
 640. TOLGAER birl. Tolga/Er
 641. TOLGAHAN birl. Tolga/Han
 642. TOLGAN 1- Dolgun, iri, dolu 2- Acı, üzüntü, inleme
 643. TOLGAY Çevre, cıvar
 644. TOLGUNAY birl. Tolgun/Ay
 645. TOLIDARU birl. Tolu/Darı - . . Keykatu Han Dönemi, İlhanlı bey ve komutanlarından
 646. TOLKAN Dolgun - Kırgızların, Togay ve Saltu oymağı dip dedelerinden
 647. TOLMIŞ Dolmuş, dolu, olgun, bilge - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 648. TOLMIŞ ÖZBEĞ birl. Tolmış/Özbağ - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 649. TOLU 1- Dolu, olgun, kamil, yetkin, usta 2- İçki, içki kadehi, içki ile dolu kadeh 3- Seçkin, güzide
 650. TOLUALP birl. Tolu/Alp
 651. TOLUBEGÜM birl. Tolu/Begüm
 652. TOLUBEK birl. Tolu/Bek - Sovyetler Birliğinin, ilk dönemlerinde yaşayan Türkmen asıllı sosyolog
 653. TOLUER birl. Tolu/Er
 654. TOLUHAN birl. Tolu/Han - Arap işgalleri sırasında, onlara karşı direniş örgütleyen ve çeşitli savaşlara giren bir bey
 655. TOLUK 1- Dolu, olgun, yetkin, bilge 2- Tuluk, tulum - Çengiz Kaan’ın torunlarından
 656. TOLUK TÜGE birl. Toluk/Tüge (Tike) - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 657. TOLUKAN birl. Tolu/Kan - Çengiz Kaan’ın gençlik yoldaşlarından
 658. TOLUM 1- Silah, savaş aleti 2- Olgun, dolgun
 659. TOLUN Dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış
 660. TOLUNALP birl. Tolun/Alp - Tolunoğulları beyliğinin kurucusu
 661. TOLUNAY birl. Tolun/Ay. . Ay’ın en güzel hali.
 662. TOLUNBAY birl. Tolun/Bay
 663. TOLUNBİGE birl. Tolun/Bike - Sibir hanlarından, Güçüm hanı’ın kızı.
 664. TOLUNER birl. Tolun/Er
 665. TOLUNHAN birl. Tolun/Han - Avar hanlarından.
 666. TOLUNTİGİN birl. Tolun/Tigin - Avarlar devleti bey ve komutanlarından.
 667. TOLUTİMUR birl. Tolu/Timur
 668. TOMAN Duman, sis - Macar Kumanları, bey ve komutanlarından.
 669. TOMANBAY birl. Duman/Bay - Mısır – Türk kölemenleri, hanlarından. Baybars Han’ın yeğeni.
 670. TOMBAY Manda, camış
 671. TOMRİS (Tomris Hatun) 1-Demir ucu 2- Demir sesi. 3- Demirin özü, nüvesi. 4- Bereket, bolluk, uğur. - Türk tarihinin ünlü simalarından. Sakalar devletinin katun’u (kraliçesi) (İran – Turan savaşları sırasında, zalimliğiyle ünlü, Pers kralı Hüsrev’in, Türk topraklarını işgal etmesine karşın yapılan savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, onu yenmiş, başını kesip kan dolu bir fıçıya atarak, "Hayatın boyunca kana doymadın, kan döküp kan içtin. Ben de sana yakışanı yapıp, seni bundan mahrum etmeyeceğim. . " diyen ulu kişi. )
 672. TON Don, giyim, giysi, elbise - Altay Türkleri, Tuva ve Kömnüç oymağı, dip dedelerinden.
 673. TONA Giyimli, varlıklı, yakışıklı
 674. TONAT Donat, cömert, eli açık, aç doyuran – çıplak giydiren.
 675. TONATİGİN birl. Tona/Tigin - Bilge Kağan dönemi bey ve komutanlarından.
 676. TONATMIŞ Giydirmiş, hayır hasenette bulunmuş, cömert ve eli açık.
 677. TONATURA birl. Tona/Tura
 678. TONGA Kaplan, Asya kaplanı. - Göktürk bey ve komutanlarından. Çin elçilerinden
 679. TONGA HAN birl. Tonga/Han
 680. TONGABERDİ birl. Tonga/Verdi
 681. TONGARA BİRL. Ton/Kara - Uygur oymaklarından.
 682. TONGATEKİN birl. Tonga/Tekin
 683. TONGÖK birl. Ton/Gök
 684. TONGRA ESİM birl. Tongara/Esim - Göktürkler dönemi dokuz oğuz asıllı beylerinden.
 685. TONGUZ Domuz
 686. TONKA 1- Tunga , kaplan 2- iri, büyük, gösterişli
 687. TONGUÇ birl. Ton/Güç
 688. TONLU Giyimli, şık, zengin, varlıklı
 689. TONLU TUNGA birl. Tonlu/Tunga - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 690. TONSUZ Yoksul
 691. TONTAŞ birl. Ton/Taş - Salçuklular dönemi, Musul atabeylerinden
 692. TONYUKUK (Tanyu/Kök, gök) Sonsuzluk ve genişlik, bilgelik ve deneyimlilik.
 693. TOP Yığın, topluluk, bütünlük, erk
 694. TOPAÇ 1- Top gibi, toparlak, dolgun 2-İbrik 3- Sepet, sele
 695. TOPAK Topluca, toplanmış, yığın
 696. TOPKARA birl. Top/Kara - Özbeklerin, Konrat ve Konçagalı oymakları, dip dedelerinden.
 697. TOPO KAĞAN birl. Topu/Kağan - Göktürk kağanlarından. Mokan Kağan’ ın yeğeni.
 698. TOPRAK . . Yer, yurt, arazi
 699. TOPURGAN Ayak basıldığında toz çıkaran, yumuşak toprak
 700. TOPUZ Toplanıp, kurutulmuş, katılaşmış, topluca ve katıca. Silah, dövme ve ezme aracı
 701. TOR 1- Mevki, mertebe, şeref, şereflilik 2- Türeme, doğma, soy, gelişme, yayılma 3- Ağ, tuzak 4- Giysi 5- Evlat, çocuk, nesil 6- Zayıflık, incelik, hamlık - Altay Türkleri, Teleut oymağı, dip dedelerinden.
 702. TORALP birl. Tor/Alp
 703. TORAMAN 1- Fahri, onursal, şerefli 2- Kaba, yetişmemiş, acemi 3- İri, dolgun, heybetli - Akhunlar devleti, hanlarından.
 704. Toran Turan, duran, yaşayan, dirençli
 705. TORBAY birl. Tor/Bay
 706. TORÇUK Kozalak
 707. TORÇUKAY birl. Torçuk/Ay
 708. TORDU Durdu, duran
 709. TORDUBAY birl. Tordu/Bay
 710. TORKAYA birl. Tor/Kaya
 711. TORKU İpekli kumaş
 712. TORLAK 1- Eğitilmemiş at 2- Çırak, acemi, ham
 713. TORMIŞ Durmuş, yaşayan, yaşar, yaşam
 714. TORMU Yaşam süresi, yaşam
 715. TOROĞUL birl. Tor/Oğul
 716. TORTİMUR birl. Tor/Timur
 717. TORU 1- Duruş, yaşam 2- Bolluk, bereket, fazlalık 3- Doru, doru renk
 718. TORUG Doruk, Doru renk
 719. TORUK 1- Doruk, zirve 2-İnce, zayıf, ham, olmamış
 720. TORUM 1- Aygır, aygır yavrusu 2- Kul, köle, muti, bağlı 3- Deve yavrusu
 721. TORUMTAY birl. Torum/Tay - Mısır-Türk kölemenleri devleti, Suriye valisi ve komutanlarından.
 722. TORUN 1- Evladın, evladı 2- Sevgili, biricik, çok sevilen 3- Acemi, ham, yetişmek üzere olan 4- Genç boğa - Abbasiler (El Muktedi) dönemi, Bağdat beylerbeyi.
 723. TORUNBEK birl. Torun/Bek - Kulagu Han dönemi, Diyarbakır valilerinden.
 724. TORUNTAY birl. Torun/Tay - Mısır-Türk kölemenleri, Suriye valisi olan "Torumtay" bazı kaynaklarda, bu ad ile de geçmektedir.
 725. TOSUN 1- Genç boğa, 2- Tos atan, tos vuran, azgın, azmış, saldırgan - Abbasiler dönemi, Türk asıllı vali ve komutanlarından.
 726. TOSUNALP birl. Tosun/Alp
 727. TOSUNBAY birl. Tosun/Bay
 728. TOSUNBEG birl. Tosun/Beğ - İkşitler devleti, bey ve komutanlarından.
 729. TOSUNER birl. Tosun/Er
 730. TOSUNTAY birl. Tosun/Tay
 731. TOY 1- Şölen, yemekli eğlence, düğün dernek 2- Em, ilaç, doyum, doyumluluk 3- Ordu, ordu birliği 4- Çamur bataklık 5- Doğan türü bir avcı kuş 6- Genç, gençlik, acemilik, çıraklık
 732. TOYAK 1- Atlara giydirilen savaş zırhı 2- Tırnak, at tırnağı
 733. TOYALP birl. Toy/Alp
 734. TOYAN Toy sahibi, toy veren kişi
 735. TOYANAY birl. Toyan/Ay
 736. TOYANER birl. Toyan/Er
 737. TOYBAY birl. Toy/Bay
 738. TOYBEGÜM birl. Toy/Begüm
 739. TOYGA 1- Toy sahibi, toy veren kişi, 2- Toylarda yapılan çorba, ayranlı çorba
 740. TOYGABUĞA birl. Toyga/Boğa
 741. TOYGAN 1- Kurultay üyesi 2- Bir kuş türü 3- Genç, taze
 742. TOYGAR Tarla kuşu, çayır kuşu
 743. TOYGUN 1- Genç, taze, deneyimsiz 2- Doymuş
 744. TOYGUR Doymuş, gözütok, olmuş, olgun
 745. TOYLAK 1- Toy yeri, toy yapılan yer 2- Karargah, ordunun toplandığı yer.
 746. TOYLUK Toy yeri, Toy yapılan yer
 747. TOYMADUK 1- Özlenen, özlemi duyulan 2- Hırslı, doyumsuz
 748. TOYMAGUR İştahlı, obur
 749. TOYTİMUR Ermiş, keramet sahibi, Şaman büyüğü, kam, rahip
 750. TOZUN 1- Tosun 2- Düzen, uyumluluk
 751. TÖGİ Cömert , eli açık
 752. TÖGÜN Çekici, yakışıklı
 753. TÖKMEN Çekici, yakışıklı
 754. TÖKÜ Eli açık, cömert, müsrif - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın ve Mumın oymağı, dip dedelerinden
 755. TÖKÜŞ Düğüş, savaş, vuruşma
 756. TÖLEÇ Ücret, yevmiye
 757. TÖLEGEN Olgun, kamil, yetişkin - Kırgızların, " Kız ipek" destanında adı geçen bir bey
 758. TÖLEK 1-Ücret, yevmiye 2- Sükunet, sakinlik - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın ve Mumın oymağı, dip dedelerinden
 759. TÖLEKKAYA birl. Tölek/Kaya - . . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 760. TÖLİS Bölük, bölünmüş - Altay Türkleri, Teleut oymağı, dip dedelerinden
 761. TÖLİŞ (Tölis)
 762. TÖLÜK Tuluk, tulum - Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 763. TÖR 1- Türemek, çoğalmak, yaratılış 2- Makam, mevki, onur yeri, şerefli yer 3- Usul, kural, teamül
 764. TÖRAPA birl. Tör/Apa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 765. TÖRE 1- Düzen, gelenek, usul, teamül, geleneksel hukuk 2- Türeyiş, yaşayış, çoğalma, yaratılış
 766. TÖREALP birl. Töre/Alp
 767. TÖREBAY birl. Töre/Bay
 768. TÖREHAN birl. Töre/Han
 769. TÖREKUL birl. Töre/Kul - Kırgız kökenli, ünlü Türk edebiyatçısı"Cengiz Aytmatov " un babası
 770. TÖREKULU birl. Töre/Kulu
 771. TÖRELİ Töresi olan, töreye bağlı, geleneklerine bağlı
 772. TÖREMEN Görgülü, töreye bağlı - Kızıl Türkleri, destanında adı geçen bir bey
 773. TÖREN 1- Töreye uygun yapılan, töre gereği yapılan, mersim 2- Soylu, necip, seçkin
 774. TÖRENAY birl. Tören/Ay
 775. TÖRENBAY birl. Tören/bay
 776. TÖRENBEG birl. Tören/Beğ
 777. TÖRETEKİN birl. Töre/Tekin
 778. TÖRKİN Kök, menşe, dip, soy
 779. TÖRTKARA birl. Dört/kara - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alimoğlu oymağı, dip dedelerinden
 780. TÖRTOĞUL birl. Dört/Oğul - Kazakların, Ortayüz bölüğü, nayman oymağı, dip dedelerinden
 781. TÖRÜ 1- Yasa, devlet düzeni 2- Türeyiş, yaratılış
 782. TÖRÜCE Töreye ve yasaya uygun
 783. TÖRÜİÇİ Töreye uygun
 784. TÖRÜLÜG Töreye bağlılık, Töre bilgisi, Töre uygulaması
 785. TÖRÜM 1- Türeyiş, yaratılış 2- Töreye bağlılık
 786. TÖRÜMAY birl. Törüm/Ay
 787. TÖRÜMÇÜ Töreye bağlı, soyuna bağlı
 788. TÖRÜMER birl. Törüm/Er
 789. TÖRÜN 1- Soylu, soyluluk 2- Tören, merasim, ihtiram
 790. TÖRÜTGEN Yaratıcı, yaratan, halik
 791. TÖŞTÜK Düş, rüya
 792. TÖZ Kök, dip, temel, cevher, öz
 793. TÖZLÜK Öz, esas, asıl, kök, köklü, özlü
 794. TÖZÜN Soylu, temeli sağlam, köklü
 795. TUNAY Evlatlık kız çocuğu - İlhanlı hanlarından Ahmet Han’ın evdeşi
 796. TUDAYBEGÜM birl. Tuday/Begüm
 797. TUDAYBİKE birl. Tuday/Bike
 798. TUDUK (Tutuk) - İlhanlılar devleti, komutanlarından
 799. TUDUN (Tutun) 1- Tutunma, bağlılık, sadakat 2- Destek, güvence, tutunulacak nesne - Hazar kağanlığı döneminde kullanılan " vali " ünvanlarından
 800. TUDUN ERKİN birl. Tudun/Erkin - Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 801. TUDUNHAN birl. Tudun/Han - Avarlar devleti hanlarından
 802. TUDUN YAMTAR birl. Tudun/Yamtar - Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 803. TUGA (Toga) - Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Taşayak oymakları, dip dedelerinden
 804. TUGABAY birl. Tuga/bay - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve baybaktı oymakları, dip dedelerinden
 805. TUGAN Doğan
 806. TUGANA Özel ok (İçi oyulmuş, içinde evrak gizlenen ok)
 807. TUGANBAY birl. Tugan/Bay
 808. TUGAN 1- Küçük ırmak, çay, akarsu 2- Togay
 809. TUĞ Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama, Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır olmasına karşın, bundan daha çok Da savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır. 2- Tıkaç, kapak, bend, set
 810. TUĞAÇAN birl. Tuğ/Açan
 811. TUĞAÇAR birl. Tuğ/Açar - Çengiz Kaan’ın damadı ve komutanlarından
 812. TUĞAÇI Tuğcu, tuğ taşıyan
 813. TUĞAL birl. Tuğ/Al
 814. TUĞALP birl. Tuğ/Alp
 815. TUĞANÇI Doğancı, doğan terbiyecisi, doğan eğitmeni, doğan yetiştiricisi
 816. TUĞAT birl. Tuğ/At - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 817. TUĞAY birl. Tuğ/Ay
 818. TUĞAYTİMUR birl. Tuğay/Timur
 819. TUĞBAY birl. Tuğ/Bay - Çengiz Kaan’ ın komutanlarından.
 820. TUĞBEGÜM birl. Tuğ/Begüm
 821. TUĞBİKE birl. Tuğ/Bike
 822. TUĞCU 1- Tuğ taşıyan kişi, alemdar 2- İsyancı, isyankar
 823. TUĞCUBAY birl. Tuğcu/Bay
 824. TUĞÇE Küçük tuğ, tuğcuk
 825. TUĞÇUBAY birl. Tuğcu/Bay
 826. TUĞER birl. Tuğ/Er
 827. TUĞGÜN birl. Tuğ/Gün
 828. TUĞKAYA birl. Tuğ/Kaya
 829. TUĞLU Tuğ sahibi, kutlu, uğurlu - Harzem hanlarından. (Tuğlu Hacı)
 830. TUĞLUK Tuğlu, tuğu olan, tuğ taşıyan - Tuğluklar devletinin kurucusu ve ilk hanı.
 831. TUĞLUKER birl. Tuğluk/Er
 832. TUĞLUKŞAD birl. Tuğluk/Şad
 833. TUĞLUKTİMUR birl. Tuğluk/Timur - Çağatay devleti, hanlarından.
 834. TUĞMA 1- Doğmuş, ortaya çıkan, boy gösteren 2- Tuğ kaldıran, isyankar
 835. TUĞMAŞAD birl. Tuğma/Şad
 836. TUĞMENGÜ birl. Tuğ/Mengü
 837. TUĞRUL 1- Doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta 3- Türk mitolojisinde, adı geçen, yarı insan, yarı kuş. - Türk tarihinde bu ad ile, bir çok ünlü kişi vardır. Bunlar yalnız olarak olduğu gibi, çeşitli sıfat ve birleşik adlar ile de birbirinden ayrılabilmektedir. Bu kişilerin içinde en ünlüleri ise, Salçuklular devletinin kurucuları olan iki kardeşten biri olan Tuğrul Beğ’ dir. Çağrı beğ’ in kardeşi, Alparslan Han’ ın amcasıdır.
 838. TUĞRULALP birl. Tuğrul/Alp
 839. TUĞRULBEK birl. Tuğrul/Bek - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ ın kırklarından.
 840. TUĞRULÇA Tuğrul gibi. - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 841. TUĞRULTEKİNÇ birl. Tuğrul/Tekin - Salçuklular dönemi, Musul atabeylerinden.
 842. TUĞRULTİGİN birl. Tuğrul/Tigin - Salçuklular, (Sançar Han) dönemi bey ve komutanlarından, Ekinci Beğ’ in oğlu.
 843. TUĞSAVUL birl. Tu/Savul - Eski dönemlerde, ordu içinde tuğ taşıyan ve onu koruyup, önde tutmakla görevi olan kişilere verilen ad.
 844. TUĞŞAD birl. Tuğ/Şad - Buhara hanlığı, hanlarından. Budun han’ ın oğlu.
 845. TUĞTAN birl. Tuğ/Tan
 846. TUĞTAY birl. Tuğ/Tay
 847. TUĞTEKİN birl. Tuğ/Tekin - Selahaddin Eyyubi’nin kardeşi. Sonraları, kendi adıyla "Tuğtekinliler" devletini kuran kişi
 848. TUĞTEMUR birl. Tuğ/Temur - Eyyubiler devleti dönemi, Yemen valisi ve komutanlarından
 849. TUĞTİGİN birl. Tuğ/Tigin - Suriye Salçukluları, atabeylerinden
 850. TUĞTİMUR (Tuğtemur)
 851. TUĞUÇ Tuğcu
 852. TUKAY birl. Tok/Ay
 853. TUKÇAK Tuğcu
 854. TUKTAYHATUN birl. Tuktay/hatun - Abaka han’ın evdeşi
 855. TUKUZBAY Dokuz/Bay
 856. TULA 1- Tolu, dolu, olgun 2- Ayna
 857. TULABOĞA birl. Tula/Buğa - Kıpçak hanlarından
 858. TULABUĞA HAN (Tela Buğa han) - Altınordu hanlarından
 859. TULAN Dolu, olgun, kamil
 860. TULANKAĞAN birl. Tulan/Kağan - Göktürk kağanlarından
 861. TULAY 1- Talay, taluy, okyanus, deniz 2- Ayna 3- Dolu, dolgun, olgun
 862. TULAYBALA birl. Tulay/Bala
 863. TULAYHAN birl. Tulay/Han - Çengiz Kaan’ın oğlu. Kulagu Han’ın babası
 864. TULGA Tolga, miğfer
 865. TULGAR 1- Azim, kararlılık, inanç, güvenç 2- Gösteriş, heybet, heybetlilik
 866. TULGAY Tuga, Tolga, miğfer
 867. TULİ 1- Dolu, olgun, kamil 2- Ayna
 868. TULİKAĞAN birl. Tuli/Kağan - Göktürk kağanlarından
 869. TULİN 1- Tolun, dolun, tam, eksiksiz, kusursuz 2- Ayna 3- Çene, çene kemiği
 870. TULİNBAY birl. Tulin/Bay
 871. TULİNBEK birl. Tulin/Bek
 872. TULİNTAY birl. Tulin/Tay
 873. TULKİ Tilki
 874. TULKİTİMUR birl. Tulki/Timur - Kırım hanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 875. TULTAG Sakin, kendinden emin
 876. TULU 1- Dolu, ergin, olgun 2- Ayna
 877. TULUHAN birl. Tulu/Han - Göktürk kağanlarından Çuluk Kağan’ın oğlu. Kürşad’ın ağabeyi
 878. TULUER birl. Tulu/Er
 879. TULUK 1- Dolu, olgun, bilge 2- yayık, çömlek
 880. TULUN 1- Tolun, dolu 2- Çene kemiği
 881. TULUNER birl. Tulun/Er
 882. TULUNTOY birl. Tulun/Toy
 883. TULUY (Talay, Tulay)
 884. TUMA Yeğen, kuzen - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı, dip dedelerinden
 885. TUMAÇI Erkek kuzen, (Amca, hala, dayı, teyze çocuğu)
 886. TUMAÇIM Kız kuzen
 887. TUMAĞAN 1- Nilüfer çiçeği 2- Duman, sis
 888. TUMAN Duman, sis - Dede Korkut destanlarında, Korkut Ata’ nın ad verdiği beylerden 2- kazakların, Ortayüz bölüğ Argın ve Mumin oymakları, dip dedelerinden
 889. TUMANHAN birl. Tuman/Han - Hun hanlarından. (Teoman Han) Mete Han’ın babası
 890. TUMANALP birl. Tuman/Alp
 891. TUMANAY birl. Tuman/Ay
 892. TUMANBAY birl. Tuman/Bay
 893. TUMANBEK birl. Tuman/Bek
 894. TUMANER birl. Tuman/Er
 895. TUMANGELDİ birl. Tuman/Geldi
 896. TUMAY Sessiz, sakin, kendi halinde
 897. TUMAYBEGÜM birl. Tumay/begüm
 898. TUMGAN Tuman, sis - Cuci Han’ın torunlarından
 899. TUMRUL Dumrul, Demir ucu
 900. TUNA (Tona) Varlıklı, zengin, gösterişli, ihtişamlı
 901. TUNABAĞA TARKAN birl. Tuna/Bağa/Tarkan - Uygurlar (Bögü Kağan) dönemi vezirlerinden
 902. TUNAHAN birl. Tuna/Han
 903. TUNÇ Bronz, Bakır, kalay karışımı
 904. TUNÇALP birl. Tunç/Alp
 905. TUNÇARSLAN birl. Tunç/Arslan
 906. TUNÇAY birl. Tunç/Ay
 907. TUNÇBARS birl. Tunç/Bars
 908. TUNÇBAY birl. Tunç/Bay
 909. TUNÇBEK birl. Tunç/Bek
 910. TUNÇBOĞA birl. Tunç/Boğa
 911. TUNÇBÖRİ birl. Tunç/Böri
 912. TUNÇDAĞ birl. Tunç/Dağ
 913. TUNÇER birl. Tunç/Er
 914. TUNÇSAY birl. Tunç/Say
 915. TUNG Nüfus sahibi, kudretli, muktedir
 916. TUNGA 1- Kaplan, Asya kaplanı 2- Kudret, ihtişam, fevkaladelik - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 917. TUNGA ALP ER birl. Tunga/alp/Er
 918. TUNGABAY birl. Tunga/Bay
 919. TUNGAER birl. Tunga/Er
 920. TUNGAŞAD birl. Tunga/Şad - İstemi kağan’ın yeğeni
 921. TUNGBAĞATARKAN birl. Tung/Bağa/Tarkan - Uygurlar (Bögü Kağan) dönemi komutanlarından
 922. TUNGATAR birl. Tunga/Tor - Babür han’ın bey ve komutanlarından
 923. TUNGATİGİN birl. Tunga/Tigin - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 924. TUNGA TUDUN birl. Tunga/Tudun - Bati göktürkleri bey ve komutanlarından
 925. TUNGA TURAN birl. Tunga/Duran
 926. TUNGUÇ Çocuk, evlat, evlatlık
 927. TUNGUT Evlatlık
 928. TUNTAŞ birl. Tün/Taş
 929. TUNUÇ Tunç
 930. TUR 1- Durmak, yaşam, canlılık 2- İrade, istek, yargı
 931. TURA 1- Dura, durak, ev, mekan 2- Deriden örülen kamçı 3- Sibirya bölgesinin eski adı - Alper Tunga’nın dedesi
 932. TURABARS birl. Tura/Bars
 933. TURABAY birl. Tura/Bay
 934. TURABİGE birl. Tura/Bike - İbni Batuta’nı seyahatnamesinde adı geçen bir Türk kızı
 935. TURABOĞA birl. Tura/Boğa
 936. TURAGİNE (Turagüne) birl. Tura/Güne, Güneş - Öketay Kaan’ın evdeşi
 937. TURAGUT (Turgut, Turkut) birl. Turagut/Kut
 938. TURAGUTBAYAN birl. Turagut/Bayan - çengiz kaan dönemi Celayıroğulları, beylerinden
 939. TURAGÜN birl. Tura/Gün
 940. TURAGÜNE (Turagine)
 941. TURAK 1- Durulan yer, yaşanılan yer, mekan 2- Yaşam, ömür
 942. TURAKBAY birl. Turak/Bay
 943. TURAKMENGÜ birl. Turak/Mengü
 944. TURAKUT birl. Tura/Kut
 945. TURAL Durma, yaşama, ömür
 946. TURAM Olgunluk, kemal - Otmanlılar ( Yavuz Selim Han) dönemi, İran elçisi
 947. TURAMUN 1- Evcil, evcimen 2- Onurlu, onuruna düşkün
 948. TURAN Duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci (Çocukları sık ölen ailelerin, uzun ömür ve kalıcılık dileklerini içeren adlardan. Ayrıca, Farsçadaki, "Tuuran" ile yalnızca ad benzerliği var ve söylenişlerde anlamlar da farklıdır. Farsçadaki Turan, İranlılarca "Türk Yurdu" anlamındadır. )
 949. TURANALP birl. Turan/Alp
 950. TURANAY birl. Turan/Ay
 951. TURANBARS birl. Turan/Bars
 952. TURANBAY birl. Turan/Bay
 953. TURANBUĞA birl. Turan/Boğa
 954. TURANER birl. Turan/Er
 955. TURANHAN birl. Turan/Han
 956. TURANTİMUR birl. Turan/Timur
 957. TURAPA birl. Tur/Apa
 958. TURATAN(a) birl. Tura/Ton(a)
 959. TURATAY birl. Tura/Tay
 960. TURATİMUR birl. Tura/Timur
 961. TURATUTUK birl. Tura/Tutuk - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 962. TURBAY birl. Tur/Bay
 963. TURBEGÜM birl. Tur/Begüm
 964. TURBİGE birl. Tur/Bige
 965. TURÇAK Filiz, fidan
 966. TURÇİK 1- Durucu, kalıcı, uzun ömürlü 2- Fidan - Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 967. TURÇİKAY birl. Turçik/Ay
 968. TURDU Durdu, sağ, salim, yaşar, yaşayan, kalıcı, ömürlü
 969. TURDUBEK birl. Turdu/Bek - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 970. TURGAK Bekçi, muhafız, koruyucu
 971. TURGAN Duran, ömürlü - Kuman hanlarından
 972. TURGAY 1- Tarla kuşu, serçe 2- Türk/Ay - Kulagu Han’ın oğullarından
 973. TURGAYTURAN birl. Turgay/Turan - Kırgızların, Togay, Buğu ve Kıdık oymağı, dip dedelerinden
 974. TURGUT (Turagut) 1- Ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- Belde, mekan mesken, yaşanılan yer - Otmanlılar dönemi, ünlü denizcilerinden
 975. TURGUTALP birl. Turgut/Alp - Otmanlıların, ilk dönem bey ve komutanlarından
 976. TURHAN birl. Tur/Han
 977. TURHAN HATUN birl. Turhan/Hatun - Alparslan Han’ın gelini, Melikşah’^ın evdeşi (Bazı tarih kayıtlarında, bu ad ile, bazılarında ise "Tur Hatun" olarak geçmektedir. )
 978. TURHATUN birl. Tur/hatun
 979. TURKAK Nöbetçi, bekçi
 980. TURKAY 1- Turgay 2- Türk/Ay - Kulagu Han’ın oğullarından. (Bazı kayıtlarda, Turgay, bazılarında ise Turkay olarak geçer. )
 981. TURKU Ateşli, harir, heyecanlı
 982. TURKUAZ Rengi mavi ile (Türk mavisi) özdeş olmuş bir süs taşı
 983. TURMUŞ Ömür, yaşam, uzun ömürlülük (çocukları sık ölen ailelerin kullandıkları adlardan)
 984. TURNA Leylek türü, iri ve geniş kanatlı bir kuş
 985. TURSUN Dursun, Durdu, duran, durmuş vb. yaşam, ömür, uzun ömür - Babür Han dönemi beylerinden (Tursun Muhammed)
 986. TURŞAK Filiz, sürgün
 987. TURU 1- Duru, saf, arık 2- Duran, yaşayan, ömürlü 3- Durgun, sakin
 988. TURUBAY birl. Turu/Bay
 989. TURUBEK birl. Turu/Bek
 990. TURUBUĞA birl. Turu/Boğa
 991. TURUGELDİ birl. Turu/Geldi
 992. TURUHAN birl. Turu/Han
 993. TURUM 1- Yaşam, ömür 2- Sükunet, durgunluk - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Almoğlu ve Karasakal oymakları, dip dedelerinden
 994. TURUMTAY 1- Turum/Tay 2- Doğan türü, avcı bir kuş - Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 995. TURUŞKAN Dayanıklı, metanetli, dirençli, uzun ömürlü
 996. TURUT 1- Yer, yurt, durulan, yaşanılan yer 2- Ömür, yaşam
 997. TUSİT Göğün ötesi - . . Şamanist gelenekte, ulu ruhların gittiği yer. Göğün katlarından
 998. TUSKAN Akraba, yakın, hısım
 999. TUŞGÜL İşaret, iz, nişan
 1000. TUT 1- Yakalayış, kavrayış, saklayış 2- Vuruşma, vuruş, yenme, ezme, koparma 3- Ordu, ordugah 4- Kılıç ve benzeri silahların üzerindeki kir, pas
 1001. TUTA Bahşiş, armağan
 1002. TUTAÇ Komşu, yakın, dost
 1003. TUTAÇI Komşu, yakın
 1004. TUTAK 1- Silah kabzası 2- Saldırı, hücum, taarruz 3- Evlatlık
 1005. TUTAKBALA birl. Tutak/Bala - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1006. TUTAKBAY birl. Tutak/Bay
 1007. TUTAL birl. Tut/Al
 1008. TUTAM Demet, buket, deste
 1009. TUTAN Elinde bulunduran, yönetimi altında bulunduran - Göktürkler dönemi beylerinden
 1010. TUTANKAĞAN (Tutun Kağan) birl. Tutan/Kağan - 7. Yüz Avar kağanlarından
 1011. TUTAR Tutucu, hükmedici
 1012. TUTARHAN birl. Tutar/Han - İlhanlı hanlarından. Kulagu Han’ın oğlu
 1013. TUTAŞ 1- Küçük hanım, evin en küçük kızı 2- Bekar, bakire kız 3- Komşu
 1014. TUTAY birl. Tut/Ay
 1015. TUTGAK 1- İnilti, inleyiş, hüzün 2- Geceleri keşfe çıkan savaş birliği
 1016. TUTGAN Tutucu, fanatik
 1017. TUTGUÇ kahvaltı, kuşluk vakti yenen yemek
 1018. TUTGUN Tutsak, esir, hapis, tutulu, tutulmuş, bağlanmış
 1019. TUTKU Kapama, ele geçirme, bağlama, bağlanma
 1020. TUTGUK Esir, hapis, tutsak
 1021. TUTNAK Destek, arka
 1022. TUTNUK Tutunulacak nesne, dayak, arka, destek
 1023. TUTSU 1- Vasiyet, öğüt, nasihat 2- Bağımlılık
 1024. TUTSUK Öğüt, nasihat, vasiyet
 1025. TUTU Esir, tutsak, rehine 2- Çekici, cazip, güzel 3- Tutuş, savaş, döğüş 4- Ağırbaşlı, mahçup, utangaç 5- Yiğit, batur, döğüşçü 6- Bakan, nazır, vali
 1026. TUTUALP birl. Tutu/Alp
 1027. TUTUBAY birl. Tutu/Bay
 1028. TUTUG Vali, askeri vali - Göktürkler döneminde kullanılan askeri ünvanlardan
 1029. TUTUHAN birl. Tutu/Han - Timur Kürkan han’ın dedelerinden
 1030. TUTUK 1- Döğüş, savaş, savaşçı 2- Devlet görevlisi, devlete bağlı 3- Evlatlık 4- Büyü, sihir 5-Tutsak, esir, tutulmuş, rehin - 1- Oğuznamede, Türk’ün oğullarından 2- İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1031. TUTUKAY birl. Tutuk/Ay
 1032. TUTUKER birl. Tutuk/Er
 1033. TUTUN Tutunulacak nesne, destek, arka, güvence
 1034. TUTUNHAN birl. Tutun/Han
 1035. TUTUNÇ 1- Evlat, oğul, uşak 2- Tutunulacak nesne, güvence
 1036. TUTUNGU Öğüt, nasihat, vasiyet
 1037. TUTURGAN Öğüt, nasihat, vasiyet
 1038. TUTURGU Öğüt, nasihat, akılda tutulan
 1039. TUTUŞ 1- Dövüş, savaş 2- Zapt etmek, egemenlik kurmak 3- bağlılık, sadakat 4- Orduyu ve devleti düzene sokmak - Alparslan Han’ın oğullarından
 1040. TUTUŞUK Demet, çiçek demeti, buket
 1041. TUTUTONGA birl. Tutu/Tonga - Çengiz Kaan’ın Uygur kökenli danışmanı, oğullarının eğitmen ve atabeyi bu ulu kişi, imparatorluğun resmi dilinin "Türkçe" oluşunda ve Türk kültürünün egemen kılınmasında, önemli etken olmuştur.
 1042. TUYAK 1- Dayak, destek, değnek 2- Duyan, işiten, işitici, dikkatli, uyanık - Özbeklerin oymak beylerinden
 1043. TUYAN Duyan, işiten
 1044. TUYANER birl. Tuyan/Er
 1045. TUYGU Duygu, his duyumu
 1046. TUYGUN Doğan türü bir avcı kuş
 1047. TUYGUNAY birl. Tuygun/Ay
 1048. TUYUK Dayak, destek, arka
 1049. TUYUN Saygın, muteber
 1050. TUZGU Yemek, yoldan geçenlere verilen yemek
 1051. TUZAK Sevgili, sevgili için söylenen söz
 1052. TUZAĞI Sevgili, aşık, maşuka
 1053. TUZGUN Armağan, sunu, bahşiş
 1054. TÜBE 1- Tepe, yüksek yer 2- Siper, sütre - Timur Kürkan han dönemi beylerinden
 1055. TÜBEK Tübe, tepe
 1056. TÜGÜN 1- Düğün, bağlılık 2- bahşiş, hediye
 1057. TÜGÜZ Düz, tam, eksiksiz, mükemmel - İlhanlı hanlarından
 1058. TÜKEL 1- Tüy, saç, kıl 2- Dik, dikili - Türk mitolojisinde, ağaçtan doğduğuna inanılan kişi
 1059. TÜKÜN 1- Düğün, dernek, toplantı 2- Bahşiş, armağan
 1060. TÜLAY (Tulay, Talay)
 1061. TÜLEK 1- Zeki, kurnaz, fettan 2- Tüylü, kıllı
 1062. TÜLEKTİMUR birl. Tülek/Timur - Celayıroğulları beyliği, komutanlarından
 1063. TÜLGÜ Alaca, renkli bir karga türü
 1064. TÜLİN 1- Ayna 2- Ayın çevresindeki ışık halesi
 1065. TÜLÜ 1- Rica, yakarış 2- Düş, rüya
 1066. TÜLÜBAY birl. Tülü/Bay - Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 1067. TÜLÜŞ Ücret, değer, emeğin karşılığı alınan karşılık
 1068. TÜMEN 1- Duman, duman, sis 2- On bin sayısının askeri terminolojideki kullanılışı
 1069. TÜMENBAY birl. Tümen/Bay
 1070. TÜN Gece
 1071. TÜNBAY birl. Tün/Bay ( Kazak ve Kırgızlarda, yatak, şilte)
 1072. TÜNEK Gece kalınan yer
 1073. TÜNG 1- Gece, gece karanlığı 2- Olağanüstülük, fevkaladelik
 1074. TÜNGTUDUN birl. Tüng/Tudun - Göktürkler dönemi vali ve komutanlarından
 1075. TUNG YABGU KAĞAN birl. Tüng/Yabgu/Kağan - Batı Göktürkler kağanlarından
 1076. TÜNKATAR birl. Tün/Katar - Kırgızların, Togay, Soyak, karata ve Kıtay oymakları, dip dedelerinden
 1077. TÜNKÜR Peri, melek
 1078. TÜNTAŞ birl. Tün/Taş - . . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1079. TÜNTAY birl. Tün/Tay - Kırgızların, Togay ve Sayak oymakları, dip dedelerinden
 1080. TÜR Soy, kök, orjin, çeşit, kan, damar, doğuş, yaratılış, oluş
 1081. TÜRE 1- Töre 2- Tigin, prens, şehzade
 1082. TÜREBAY birl. Türe, /Bay
 1083. TÜREBİGE birl. Türe/Bike
 1084. TÜREGÜN birl. Türe/Gün
 1085. TÜREKAN birl. Türe/Kan
 1086. TÜREKARATAY birl. Türe/Karatay - İlhanlılar devleti, bey ve komutanlarından
 1087. TÜREL Türeli, töreye bağlı, töresel, hukuk, hukuki, hukuka uygun
 1088. TÜRELİ Türe sahibi, töreye bağlı, hukuka bağlı - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 1089. TÜREMEN Töreye bağlı, töreye göre yaşayan
 1090. TÜREMENGÜ birl. Türe/Mengü
 1091. TÜRENER Töreye bağlı, töre sahibi
 1092. TÜREÖZBEY birl. Türe/Özbey - Mısır-Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 1093. TÜRETAY birl. Türe/Tay
 1094. TÜRETAYÇU birl. Türe/Tayçu - İlhanlı devleti hanlarından. Mangu Timur han’ın oğlu
 1095. TÜRETGEN Yaratıcı, mucit, üretgen
 1096. TÜRETİMUR birl. Türe/Timur - Mısır-Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 1097. TÜRGİŞ Uygurların bir kolu olan Türk boyu
 1098. TÜRİL birl. Tür/İl
 1099. TÜRİLÇİK birl. Tür/İlçik (ilçi, elçi)
 1100. TÜRK Bu kutlu ad, birçok anlamları içinde barındırır. Türeyiş, doğuş, güç, erk, soy, döl, çoğalma, düzen vb. ( Birçok dilbilimci, değişik anlatımlar yapıyormuş gibi görünseler de aslında tek bir şey vardır ortada. O da Töreli, Töreye bağlı, Töreye göre olmuş, Töre ile özdeş, iyilik, güzellik, doğruluk ve düzenlilik içinde yaşayan, bunun için gerektiğinde, mayasından gelen güç ve erkini kullanan kişi ya da kişiler topluluğu, anlamlarını net bir biçimde içinde barındırıyor olması. . ) - Babür Han döneminde bu adla anılan üç ayrı bey vardır. 1- (Molla kadem) Türk 2- (Molla Devlet) Türk 3- (Hacı) Türk (Ali)
 1101. TÜRKALP birl. Türk/Alp
 1102. TÜRK BİLGE KAĞAN (Orhun anıtlarında, Bilge kağan kendini böyle tanıtır. )
 1103. TÜRKAN (Terken)
 1104. TÜRKANAKA birl. Türkan/Aka - İran Salçuklularından, Mehmed Han’ın evdeşi
 1105. TÜRKAN HATUN birl. Türkan/Hatun - Harzem hanı Muhammed’in anası
 1106. TÜRKAY birl. Türk/Ay
 1107. TÜRKBÖRİ birl. Türk/Böri
 1108. TÜRKEKUL birl. Türke/Kul
 1109. TÜRKEL birl. Türk/El
 1110. TÜRKER birl. Türk/Er
 1111. TÜRKEŞ Türgiş (Türke yakın, Türke benzer) - Bilge Kağan dönemi beylerinden
 1112. TÜRKİL birl. Türk/İl
 1113. TÜRKİLİ birl. Türk/İli
 1114. TÜRKKAN birl. Türk/Kan
 1115. TÜRKMEN Türk gibi, Türk adamı, Türk türünden kişi. . . Bu ad, özellikle Oğuz boyundan olan Türkleri anlatmak için, Arap ve İran tarihçileri tarafından kullanılan ve Farsça bir ek ile söylenen "Türkmenend" sözcüğünden kaynaklanıyorsa da, Türkçe’de "Men, Man" ekleri de varolduğundan, pek fazla bir anlam değişikliği olmuyor. Ancak, bu eklerle değerlendirildiğinde ise anlam biraz değişebiliyor ve Uz-man, koca-man, dil-men, vb. sözcükleri gibi mübalağa ve büyüklük ekleriyle, " Büyük Türk, Ulu Türk" gibi bir anlama bürünüyor. Bazı Avrupalı bilim adamları da, Türk Kuman adlarının, karışımından oluşan ve öztürk anlamını içerdiğini söyler. - Babür Han dönemi beylerinden (Türkmen El Fetih)
 1116. TÜRKSAY birl. Türk/Say
 1117. TÜRKSEN Birl. Türk/Sen
 1118. TÜRKSOY birl. Türk/Soy
 1119. TÜRKŞAD birl. Türk/Şad - İstemi kağan’ın oğullarından
 1120. TÜRKTİGİN birl. Türk/Tigin - Abbasi halifesinin, İdil Bulgarlarına yolladığı, İbn’i yönetimindeki heyetle bulunan Türk beyi
 1121. TÜRKÜ Türk dilinde söylenen, melodi - Otmanlılar döneminde, kırsal alanlarda yaşayan ve Türkçeden başka bir dil konuşmayan topluluklar için kullanılmış bir sözcük
 1122. TÜRÜ Dürülmüş, derli, toplu, düzenli
 1123. TÜRÜNG Aktif, faal, çalışkan
 1124. TÜŞ Düş, rüya
 1125. TÜŞTEMİZ birl. Tüş/Temiz - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1126. TÜTSÜ Güzel kokulu ot yakarak ortaya çıkarılan koku
 1127. TÜTSÜK 1- Tütsü, tüten koku 2- Öfkeli, kinci, öç alıcı
 1128. TÜTÜK 1- Güzel ve etkileyici koku, duman, tütme kokusu 2- Düdük, savaşlarda ve savaş talimlerin- de komut vermek için kullanılan düdük
 1129. TÜZ Düz, düzen, kök, esas, kural, bütünlük, doğruluk, uyum, uyumluluk
 1130. TÜZAPA birl. Tüz/Apa
 1131. TÜZE 1- Düz, doğru, düzen, kural, uyum, ahenk 2- İdare, yönetim 3- Ulus, topluluk, halk 4- Uyum, uyumluluk, barış, uzlaşı 5- Kusursuzluk
 1132. TÜZBAY birl. Tüz/bay
 1133. TÜZBAYKÜÇ birl. Tüz/Bay/Güç - Bütün, hepsi, hepsini içine alan
 1134. TÜZEN Düzen, uyum, kurallar bütünü
 1135. TÜZENKULU birl. Tüzen/Kulu
 1136. TÜZLİ Uyumlu, uygun, düzenli, idareci
 1137. TÜZLÜG uyum, ahenk, geçim
 1138. TÜZÜK (Düzük) 1- Düzen, düzülü, sıralı, düzenleme, düzenlenmiş, düzenli, 2- Özel durumlara göre biçimlenmiş kurallar bütünü
 1139. TÜZÜKERİ birl. Tüzük/Eri
 1140. TÜZÜL 1- Düzülü, sıralı, muntazam, disiplinli, hiyerarşik 2- Anlaşmış, anlaşmalı
 1141. TÜZÜM Düzgünlük, sıra, dizgi
 1142. TÜZÜN 1- Düzen, kural, teamül, gidişat 2- Öz, kök, soy, soylu, seçkin, egemen 3- Uysal, yumuşak huylu ve davranışlı - Abbasiler, (El Muktedi) dönemi, Türk asıllı vali ve komutan
 1143. TÜZÜNALP birl. Tüzün/Alp
 1144. TÜZÜNBAY birl. Tüzün/Bay
 1145. TÜZÜNBEGÜM birl. Tüzün/Begüm
 1146. TÜZÜNBEK birl. Tüzün/Bek - Hamdanoğulları beyliği, bey ve komutanlarından
 1147. TÜZÜNBİKE birl. Tüzün/Bike
 1148. TÜZÜNBULAK birl. Tüzün/Bulak - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1149. TÜZÜNER birl. Tüzün/Er
 1150. TÜZÜNKUL birl. Tüzün/Kul
 1151. TÜZÜNSELİG birl. Tüzün/Selig
 1152. TÜZÜNTAY birl. Tüzün/Tay
 1153. UBUT Ar, edep, tevazu, alçak gönüllülük
 1154. UC Uç, sınır
 1155. UCAS İddia, bahis
 1156. UCUD Yeryüzü, dünya
 1157. UCUN Uçta, sınırda, kenarda, uçbeyi - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1158. 1- Son, bitim, sınır, kıyı 2- Aşırılık, ekstrem 3- Herhangi bir nesnenin sivri kısmı 4- Ordu kanadı, kol, cenah
 1159. UÇA 1- Koruma, himaye, arka 2- Uç, sınır, limit 3- Kendini aşmış, yüksek, ulu
 1160. UÇAHAN birl. Uça/Han - Sibir hanlarından
 1161. UÇAR 1- Haber, havadis 2- Kanıt, delil 3- Göğe yakın, Tanrıya yakın, dindar 4- Uçarı, vurdumduymaz
 1162. UÇARBEG birl. Uçar/Bek
 1163. UÇARHAN birl. Uçar/han
 1164. UÇARKAM birl. Uçar/Kam - Göktürkler dönemi, bilginlerinden
 1165. UÇAY birl. Uç/Ay
 1166. UÇBAY birl. Uç/Bay
 1167. UÇBEY birl. Uç/Bey - Sınır karakollarında görev yapan askeri birlik komutanı
 1168. UÇER birl. Uç/Er
 1169. UÇGUN 1- Kam, baksı, kendinden geçmiş, tıransa girmiş 2- Kıvılcım, şerere
 1170. UÇKAN Uçan, uçucu
 1171. UÇKARA birl. Uç/Kara . . Sırtı renkli, kanatları kara bir kuş türü
 1172. UÇKIR birl. Uç/Kır
 1173. UÇKUN Uçuk, kendinden geçmiş, ateşli, heyecanlı
 1174. UÇMAGAY birl. Uçmağ/Ay
 1175. UÇMAĞ (Uçmak) Cennet
 1176. UÇSIZ Sınırsız, geniş, büyük, alabildiğine. .
 1177. UÇUBEK birl. Uçu/Bek
 1178. UÇUK Uçmuş, kendinden geçen, mest olan kam, baksı
 1179. UÇUMAK Uçmak, cennet
 1180. UÇUR 1- Devir, dönem 2- Mürşid, şeyh
 1181. UÇURAN Mürşid, şeyh, kam
 1182. UÇURUM Son, uzak, uzak nokta, uçulan, uzaklaşılan, yüksek ve derin dağ yamacı, yar
 1183. UÇUZ birl. Uç/Uz 1- Alçak gönüllü 2- Basit, kolay
 1184. UD (Ut) 1- Arka, geri, ardından gitme, takip 2- karşılaşma, çatışma, yenme, utku 3- Uyuma, uyku - Türkmenlerin, Salur ve Yalvaç oymakları, dip dedelerinden
 1185. UDAR 1- Takipçi, peşini bırakmayan, kovalayan 2- Yener, galip gelir
 1186. UDARSENGÜN birl. Udar/Sengün - Bilge Kağan’ın bey ve komutanlarından
 1187. UDU Uyku
 1188. UDUK Uyanık, diri
 1189. UDUM Ard arka, arkası sıra
 1190. UDUN 1- Hüner, beceri 2- Sönmüş, sönük - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1191. UDUZ 1- Mürşit, yol gösteren, ardından gidilen 2- Yollayan, sevk eden
 1192. UGAN Kaadir, yaratan ve hükmeden, Ali, yüksek, kudretli - . . Çok eski dönemlerden beri, Tanrı ve Tanrı sıfatı olarak kullanılan bu sözcük, Türklerin ilk Müslüman oldukları dönemlerde de, bir süre Tanrı adı olarak kullanılmıştır.
 1193. UGANAY birl. Ugan/Ay
 1194. UGANBERDİ birl. Ugan/Verdi - Babür Han dönemi amiral ve beylerinden
 1195. UGANBİGE birl. Ugan/Bike
 1196. UGANER birl. Ugan/Er
 1197. UGIN Fikir, düşünce
 1198. UGIŞ Zeka, üretkenlik
 1199. UGUZ Kutlu, mübarek
 1200. UĞRAK 1- başvurulan kişi, bilge ve deneyimli kişi 2- Savaşa giderken, Askerlerin, aile ya da eşyalarını topluca bıraktıkları yer 3- Uğranılan yer
 1201. UĞRAKALP birl. Uğrak/Alp
 1202. UĞRAKBAY birl. Uğrak/Bay
 1203. UĞRAŞ 1- Düşünce, tasarı, iş, çaba, meslek 2- Mücadele, savaşım, savaş, Karşılaşma, karşı karşıya gelme
 1204. UĞRAŞI Meslek, iş, çaba, savaşım, geçim
 1205. UĞRUK Savaşa giderken, askerlerin eşyalarını bıraktıkları yer - Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 1206. UĞRUN Yan bakış, gizlice bakış
 1207. UĞUR 1- Baht, talih, iyilik, güzellik, kut, bolluk, bereket 2- Süre, zaman
 1208. UĞURAL Uğurlu, kutlu, bahtı açık - Mısır-Türk kölemenleri devleri saray nazırlarından
 1209. UĞURAPA birl. Uğur/Apa
 1210. UĞURAY birl. Uğur/Ay
 1211. UĞURBAY Birl. Uğur/Bay
 1212. UĞURBİL birl. Uğur/Bil
 1213. UĞURÇAL birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek) - Türkmenlerin, Yaymut oymağı, dip dedelerinden
 1214. UĞURKAN birl. Uğur/Kan
 1215. UĞURKUL birl. Uğur/Kul
 1216. UĞURLU Kutlu, bereketli, talihli
 1217. UĞURSAY birl. Uğur/Say
 1218. UĞURTAN birl. Uğur/Tan
 1219. UĞURTAŞ birl. Uğur/Taş
 1220. UĞURTAY birl. Uğur/Tay
 1221. UĞUŞ Akraba, hısım, kan bağıyla birbirine bağlı kişilerden her biri
 1222. UKANER birl. Ugan/Er
 1223. UKUŞ Zeka, akıl, yetenek
 1224. UL 1- Temel, esas, kök, oluş, oluşum, doğuş 2- İşaret, nişan, iz
 1225. ULA Temel, esas, esaslı
 1226. ULAÇ 1- Ulaştıran, bağlayan, bağlayıcı 2- İsabet 3- Tim, takım, müfreze
 1227. ULAÇLI Ulaştıran, ulak - Türkmenlerin, Karakalpak oymağı, dip dedelerinden
 1228. ULAĞ 1- Soy, nesil 2- Maiyet, bütünlük 3- ulak, haberci 4- Bağ, zincir
 1229. ULAK 1- Ulaştırıcı, ulaştıran, haberci, bağlantı sahibi
 1230. ULAKBAY birl. Ulak/Bay
 1231. ULAKBAK birl. Ulak/Bek - Kulagu Han’ın öteki adı
 1232. ULAKBUĞA birl. Ulak/Boğa
 1233. ULAKÇI Haberci, ulaştırıcı, bağlayıcı, bağlantı
 1234. ULAKÇIHAN birl. Ulakçı/han - Altınordu hanlarından. Batu Han’ın torunu
 1235. ULAKKOCA birl. Ulak/Koca
 1236. ULAM 1- Eklenmiş, katılmış, tim, müfreze 2- Dizi, dizili, bağlı, dizgi 3- yetenek, yetenekli 4- Ululama, selamlama, temenna
 1237. ULAMBAY birl. Ulam/Bay
 1238. ULAMBEK birl. Ulam/Bek
 1239. ULAN 1- Bağlayan, bağlayıcı, birleştirici, etkileyici 2- Ulu, ululanmış, saygıdeğer, söz dinleten 3- Taze, tazelik, gençlik, genç, cıvan
 1240. ULANBATUR birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman
 1241. ULANBAY birl. Ulan/Bay
 1242. ULANDI Ululandı, kutsandı, kutlu
 1243. ULANMIŞ Ulu, kutsal, mübarek, saygıdeğer
 1244. ULAR 1- Bağlayan, birleştiren, birleştirici 2- Erkek keklik
 1245. ULAŞ 1- Ululuk, ululaşma, yücelik 2- Oluş, temel, kök, soy, soyluluk 3- yetişme, kavuşma Ulaşılacak olan, bağlanılacak olan, ülkü, ideal 4- uluyuş, kurt gibi uluma 5- Savaş uranı, savaş narası 6- Kent, kent arazisi 7- İsabet - Türk mitolojisinde, Dip Yabgu han’ın ve oğlunun vezirliğini yapmış bilge kişi
 1246. ULAŞALP birl. Ulaş/Alp - Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1247. ULAŞBAY birl. Ulaş/Bay
 1248. ULAŞBEĞ birl. Ulaş/Beğ - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir Oğuz beyi. Salur Kazan’ın babası
 1249. ULAŞHAN birl. Ulaş/han
 1250. ULAŞKAN birl. Ulaş/kan
 1251. ULAŞBÖRİ Birl. Ulaş/Böri
 1252. ULAŞBUĞA birl. Ulaş/Boğa
 1253. ULAŞLU 1- Amaçlı, idealist, ne istediğini bilen 2- Ulaşıcı, bağlayıcı, birleştirici 3- Kentli, zengin, varlıklı
 1254. ULAŞTAN birl. Ulaş/Tan
 1255. ULAT Bağlayıcı, birleştirici
 1256. ULAY birl. Ul/Ay
 1257. ULCA 1- Ezeli, eskiden beri var olan 2- Pay, ganimet, savaş ganimeti
 1258. ULCAŞ 1- Tazim, ululama, büyükleme 2- Bölüşüm, paylaşım, ganimet
 1259. ULCAŞBAY birl. Ulcaş/Bay
 1260. ULCAŞBEK birl. Ulcaş/Bek
 1261. ULDIZ Yıldız - Batı Hunları hanlarından
 1262. ULIÇ Yavru, yaren, sevilen ve korunan
 1263. ULIÇIM Yavru, yavrucak
 1264. ULIG Uluma, yakınma, sızlanma
 1265. ULIŞ Uluyuş, kurt gibi ulayış
 1266. ULU (Ulug, Uluğ) Yüce, yüksek, mübarek
 1267. ULUAY birl. Ulu/Ay
 1268. ULUCA 1- Ululuğa yakın, saygıdeğer, hürmetli 2- Üst düzey yönetici, erk sahibi
 1269. ULUÇ 1- Temel, esas, oluş, ulaş 2- Bağ, bağlantı, ilişki 3- Uluyuş, uluma - Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1270. ULUÇAY birl. Ulu/Çay
 1271. ULUGAY birl. Uluğ/Ay
 1272. ULUĞ Ulu, yüce, mübarek
 1273. ULUĞ CUCİ birl. Uluğ/Cuci - Çengiz Kaan’ın kamı, falcısı ve danışmanı. ( Bazı tarihçiler bu kişinin, "Çengiz Yasaları"nın hazırlanmasına ön ayak olduğunu, Çengiz’e, "Türk Birliği" fikrini verip bunu aşılayan kişi olduğunu yazarlar. . . )
 1274. ULUĞALP birl. Ulu/Alp
 1275. ULUĞAYGUÇİ birl. Ulu/Ayguçi - Göktürkler ve özellikle Uygurlar döneminde başbakan ( sadrazam, baş vezir) ünvanı olarak kullanılmıştır.
 1276. ULUĞBATU birl. Ulu/Batu
 1277. ULUBAY birl. Ulu/Bay
 1278. ULUĞBEGÜM birl. Ulu/Begüm
 1279. ULUĞBEY birl. Ulu/Bey - Timuroğulları devleti hanlarından. Timur Kürkan Han’ın torunlarından ve dünyaca ünlü gökbilimci, astrolog ( kendi adına yaptırdığı, gözlem evi (Rasathane) bugün dahi kullanılmaktadır. )
 1280. ULUĞBİGE birl. Ulu/Bike
 1281. ULUĞBİLGE birl. Ulu/Bilge
 1282. ULUĞBİTİG birl. Ulu/Bitig
 1283. ULUĞER birl. Ulu/Er
 1284. ULUĞERK birl. Ulu/Erk
 1285. ULUĞERKİN birl. Ulu/Erkin - Uygurların, Yir Bayırku oymağı, dip dedelerinden
 1286. ULUĞHAN birl. Ulu/han
 1287. ULUĞKAN birl. Ulu/Kan
 1288. ULUĞKUTLUBİLGEKAĞAN - Uygur kağanlarından
 1289. ULUĞKÜN birl. Ulu/Gün
 1290. ULUĞNOYAN birl. Ulu/Noyan - Çengiz Kaan döneminde "Başkomutanlık" sıfatı olarak kullanılan bir unvan
 1291. ULUĞŞAD birl. Ulu/Şad - İstemi Kağan’ın oğullarından
 1292. ULUĞTAN birl. Ulu/Tan
 1293. ULUĞTARKAN birl. Ulu/Tarkan - Göktürkler, (kara Kağan) dönemi, vezir ve danışmanlarından
 1294. ULUĞTAY birl. Ulu/Tay
 1295. ULUĞTİMUR birl. Ulu/Timur
 1296. ULUĞTUĞ birl. Ulu/Tuğ
 1297. ULUĞTÜRK birl. Ulu/Türk - Oğuznamede Oğuz Kağan’ın vezirlerinden
 1298. ULUĞTÜRKAN birl. Ulu/Terken
 1299. ULUĞYÜZ birl. Ulu/Yüz - Kazakların, üç ana boyundan biri
 1300. ULUKOYUN birl. Ulu/Koyun - Yakut destanlarında adı geçen "Ateş Tanrısı"
 1301. ULUKUL birl. Ulu/Kul
 1302. ULUKULİ birl. Ulu/Kuli
 1303. ULULA Yücelt, yükselt, mübarek kıl
 1304. ULUM Debdebe, şaşa, gösteriş
 1305. ULUN (Ulan, İlun) Ulu, ululanmış
 1306. ULUNYEGE birl. Ulun/Yeke Sözü dinlenen, saygı duyulan, bilgi ve deneyimine başvurulan hanım - Çengiz Kaan’ın anası
 1307. ULUOBA birl. Ulu/Oba
 1308. ULURAK Ulu, kebir, en büyük
 1309. ULUS 1- Ul (Temel, kök, esas) dan. . . Ul/Uz 2- Ülüş, bölüm, kesim, topluluk. . . dan boy, halk, millet, budun (Uygurlarda) 3- Sürü, geniş, büyük sürü (Moğollarda) 4- Aynı merkeze, ya da devlete bağlı, yurttaş topluluğu (Türkiye’de) 5- Türkçe’yi, sonradan öğrenerek, Türklerin arasına karışmış, zamanla Türkleşmiş, halk, ya da kişi (Göktürklerde) - Ünlü bilgin, Ali Şir Nevai’nin babası
 1310. ULUSU birl. Ulu/Su
 1311. ULUŞ Pay, bölüm
 1312. ULUTAN birl. Ulu/Tan
 1313. ULUTARHAN birl. Ulu/tarhan - Abbasiler dönemi, Mısır valisi
 1314. ULUTAŞ Birl. Ulu/Taş - Öteki adı da, Kür Han olan bu kişi, Karakıtaylar devletinin kurucusu ve ilk hanı olup, "Türkçülük" düşüncesinin, o dönem koşullarına göre değerlendirildiğinde, ilk fikir babası sayılır.
 1315. ULUTAY birl. Ulu/Tay
 1316. ULUTOY birl. Ulu/Toy
 1317. ULUTOYUN birl. Ulu/Toyun - Yakut destanlarında, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen Tanrı
 1318. ULUYÜZ birl. Ulu/Yüz - Üç ana kazak boyundan biri
 1319. UMAK Irk, soy, kemik
 1320. UMAN Umutlu, bekleyen
 1321. UMANÇ 1- Umutluluk 2- İntizar
 1322. UMAR Umutlu
 1323. UMARBAY birl. Umar/bay
 1324. UMARHAN birl. Umar/Han - Tuna Bulgarları hanlarından
 1325. UMARKAN birl. Umar/Kan
 1326. UMAY Koruyucu, şefkatli, iyiliksever - Eski dönem, Tanrıçalarından ( Halen, Altay ve tüm Kuzey Türkleri arasında çocukları sevip, koruduğuna inanılır)
 1327. UMDI Arzu, beklenti
 1328. UMDU Ümit, ümitli
 1329. UMUCA Umutlu bekleyiş
 1330. UMUÇ Rica, yakarış, beklenti
 1331. UMUG 1- Ümit, destek, dayanak 2- Sığınma, iltica
 1332. UMUNÇ Rica, beklenti
 1333. UMUR Umar, ümitli - Aydınoğulları dönemi beylerinden (Umur Bey)
 1334. UMUŞ Beklenti
 1335. UMUT Umuş, ümit, beklenti
 1336. UNAT Doğru, yerinde, uygun, olgun, yeterli
 1337. UNGAN (Ungan) 1- Bağlı, bağımlı 2- Bahtiyar, doğru yolda olan
 1338. UR 1- Uğur, baht, mutluluk 2- Vur, vurmak, darbe
 1339. URAGUT Dişi, üretken, tohum, tohumluk
 1340. URAK Orak, doğrayıcı, biçici - Altınordu hanlarından, Al Çığır’ın oğlu
 1341. URAL 1- Vur 2- Or-Al
 1342. URAN 1- Savaş narası, nara 2- Vuran, vurma eyleminde bulunan, döven 3- parola - Başkurtları, oymak beylerinden
 1343. URANALP birl. Uran/Alp
 1344. URANBAY birl. Uran/Bay
 1345. URANBEK birl. Uran/Bek
 1346. URANHAN birl. Uran/han
 1347. URANKAN birl. Uran/Kan
 1348. URANKILIÇ birl. Uran/Kılış
 1349. URANKUL Birl. Uran/Kul
 1350. URANKULU birl. Uran/Kuli
 1351. URAS 1-Kut, baht, mutluluk 2- Ateş bakışlı
 1352. URAZ Uras, kut, baht - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 1353. URAZKUL birl. Uraz/Kul
 1354. URAZLI Mutlu, bahtiyar
 1355. URBALA birl. Ur/Bala
 1356. URBERK birl. Ur/Beğ
 1357. URGU (Urku) - Kırgızların, İçgilik oymağı, dip dedelerinden
 1358. URKAN birl. Ur/Kan
 1359. URKU Uğur, baht, talih
 1360. URKUTİGİN birl. Urku/Tigin - Göktürkler dönemi prenslerinden. Kürşad’ın yeğeni, Tulu Han’ın oğlu
 1361. URPAK (Urpağ) 1- Evlat, uşak 2- Kibar, nazik
 1362. URTEKİN birl. Ur/tekin - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1363. URTİMUR birl. Ur/Timur - Cuci Han’ın torunlarından
 1364. URUĞ (Uruk)
 1365. URUK 1- Boy, ok, ulus 2- Vuruk, vurgun
 1366. URUKALP birl. Uruk/Alp
 1367. URUKAY birl. Uruk/ay
 1368. URUKBAY birl. Uruk/Bay
 1369. URUKBİGE birl. Uruk/Bike
 1370. URUKER birl. Uruk/Er
 1371. URUL 1- Tür, cins 2- Örs
 1372. URULU Cins, soylu
 1373. URUM 1- Şeref, onur, haysiyet 2- Meleke, beceri, yatkınlık
 1374. URUMDAY Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş
 1375. URUN 1- Orun, şeref, itibar 2- Miktar, adet
 1376. URUNÇA 1- Şerefli, onurlu 2- Emanet, rehin
 1377. URUNGU 1- Şeref, onur, haysiyet, onurlu davranış 2- Eğitim ve talim kılıcı
 1378. URUNGUŞAD birl. Urungu/Şad - Göktürk prenslerinden. Kürşad’ın oğlu
 1379. URUNKOCA birl. Urun/Koca - Tuman Han’ın torunlarından
 1380. URUS 1- Orus, uras, uraz) 2- Uruş, kırış, savaş - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Aday oymakları, dip dedelerinden
 1381. URUSİNAL birl. Urus/İnal - Kırgız, oymak beylerinden
 1382. URUSHAN birl. Urus/han - 1- Oğuznamede Yafes’in oğullarından. Türk’ün kardeşlerinden 2- Kıpçak hanlarından. Cuci Han’ın torunu
 1383. URUSKUŞ birl. Urus/Kuş - Türkmenlerin, Yaymut ve Bayramşahlı oymakları, dip dedelerinden
 1384. URUŞ Vuruş, döğüş, kırış, savaş
 1385. URUŞALP birl. Uruş/Alp
 1386. URUŞBAY birl. Uruş/Bay
 1387. URUŞBEK birl. Uruş/Bek
 1388. URUŞHAN birl. Uruş/Han
 1389. URUŞKAN Savaşçı, cengaver
 1390. URUT 1- Aşama, merhale 2- Amaç, maksat, hedef
 1391. URUZ 1- Uraz, uras 2-Vuruş, döğüş - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey. Kazan Beğ’in oğlu, Basat’ ın babası
 1392. US Öz, töz, yeti, anlayış gücü, akıl, zeka, uzluk
 1393. USAL birl. Us/Al
 1394. USALDI birl. Us/Aldı
 1395. USALMIŞ birl. Us/Almış
 1396. USAN Uslu, akıllı, usta, uzman
 1397. USANAR birl. Us/Anar
 1398. USANBAY birl. Usan/Bay
 1399. USARI birl. Us/Arı
 1400. USARIK birl. Us/Arık
 1401. USBAY birl. Us/Bay
 1402. USBEK birl. Us/Bek
 1403. USBOL birl. Us/Bol . . Dahi, üstün zekalı
 1404. USER birl. Us/Er
 1405. USERBAY birl. Us/Erbay
 1406. USLU Akıllı, uzman, üstad
 1407. USLUAY birl. Uslu/Ay
 1408. USLUGÜN birl. Uslu/Gün
 1409. USLUĞ (Uslu)
 1410. USLUHAN birl. Uslu/Han
 1411. USLUM Becerikli, mahir
 1412. USLUY Deneyimli, tecrübeli
 1413. USUK Uslu, akıllı, zeki
 1414. USUN 1- Uzun, uzman, derin, engin, deneyimli 2- Gerçek, sahih
 1415. USUNUZLUĞ birl. Usun/Uzluk - karahanlılar dönemi, vezirlerinden
 1416. USUNBAY birl. Usun/Bay
 1417. USUNBEKİ birl. Usun/Beki - Çengiz Kaan dönemi (Kökçü’den sonraki) başşamanı
 1418. USUNBİGE birl. Usun/Bike
 1419. USUNER birl. Usun/Er
 1420. USUNKOCA birl. Usun/Koca
 1421. UŞAK Çocuk, genç, taze, ufaklık, (. . Uş kökünden, dağılma, parçalanma, ufalanma, Farsçadaki Uşşak ile yalnızca ad benzerliği var. Anlamlar farklı. Farsçadaki, Hizmetçi, müstahden. . )
 1422. UŞUN (Usun)
 1423. UŞUNKOCA (Usun Koca) - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1424. UTA 1- Tedavi, onarım, tamir, iyileştirme 2- Zafer, galibiyet
 1425. UTABAY birl. Uta/Bay
 1426. UTACI Doktor, eczacı, iyileştirici
 1427. UTAMAN 1- Utkan, galip, muzaffer 2- Eczacı, doktor 3- Edeoli, mahçup, sıkılgan
 1428. UTAN 1- Galip, muzaffer 2- Utanma, ar, mahçubiyet
 1429. UTANGAN Utangaç, mahçup, kendi kendini sıkan
 1430. UTAR 1- Yener, utkan, galip 2- İyileştirici 3- Kovalayan, takip eden - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 1431. UTAŞ 1- Yardım, imdat 2- Galibiyet, zafer, utku 3- Takip, kovalamaca - karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1432. UTGUÇU Galip, muzaffer
 1433. UTKU Zafer, galibiyet, yenme, üstün gelme, güçlüklerden sonra ulaşılan mutlu son
 1434. UTLU 1- Galip, muzaffer 2- Sıkılgan, mahçup
 1435. UTUGLU Galip, muzaffer
 1436. UTUŞ Yenme, galibiyet, zafer
 1437. UTUZ birl. Ut/uz
 1438. UVUT Utanma duygusu, edep, ar
 1439. UYAN 1- Dikkat, itina, dikkatlilik, tedbir 2- İman, inanç
 1440. UYANIK Dikkatli, tedbirli
 1441. UYAR Uyumlu, uygun
 1442. UYAV Uyanık, fatin, ferasetli
 1443. UYDAÇI Mürşid, yol gösteren, öğretmen
 1444. UYGAN 1- Uyumlu, geçimli, uysal 2- Bağlı, tabi, muti
 1445. UYGANBAY birl. Uygan/Bay
 1446. UYGANBEK birl. Uygan/Bek
 1447. UYGAR (Uygur) çağdaş, uyumlu, uygun, uyarlı, medeni
 1448. UYGU Ahenk, uyum
 1449. UYGUL Uyumlu
 1450. UYGUN 1- Yakışıklı, güzel, elverişli 2- Geçimli, dirlikçi, imtizaçlı
 1451. UYGUR (uygar) - Türk boyları içinde, bu günkü anlamda bir kentleşmeye ilk başlayan Türk boyu. Kağıdı, akapunkturu, matbaayı, tekstil sanayiini ve daha birçok buluşu gerçekleştiren Türk boyu
 1452. UYGURALP birl. Uygur/Alp
 1453. UYGURBAY birl. Uygur/Bay
 1454. UYGUT Uyumlu, ahenkli, uygar
 1455. UYGUTALP birl. Uygut/Alp - Otmanlıların ilk dönem bey ve komutanlarından
 1456. UYLAŞ 1- Uyum, geçim, dirlik, düzen 2- Fikir, düşünce, tefekkür
 1457. UYLAŞI Uyum, geçim, barış
 1458. UYSAL uyumlu, efendi, yumuşak başlı, halim, selim
 1459. UYTUN Kutlu, mübarek
 1460. UYTUNALP birl. Uytun/Alp
 1461. UYTUNAY Birl. Uytun/Ay
 1462. UYTUNBAY birl. Uytun/bay
 1463. UYTUNBÖRİ birl. Uytun/Böri
 1464. UYUM Uygunluk, denklik, ahenk, armoni
 1465. UZ Us, öz, erk, yetme, beceri, başarı, açılma, uzama, genişleme, açılım, yayılım
 1466. UZA 1- uzay, genişlik, uzunlık, yaygınlık 2- Eski, eskiye dayalı, kadim, mazi 3- Geçiş, geçit
 1467. UZAK 1- Uzman, usta, sanatkar 2- Güçlü, egemen, başarılı
 1468. UZAKBAY birl. Uzak/Bay
 1469. UZAM Uzlanmış, ustalaşmış, usta
 1470. UZAMIŞKAĞAN birl. Uzamış/Kağan - Göktürk Kağanlarından
 1471. UZAN Uzman, usta, akıllı, bilgili, sanatçı, pir
 1472. UZAY Feza, gök boşluğu, uzamış, genişlemiş, geniş
 1473. UZBEGÜM birl. Uz/Begüm
 1474. UZBEK birl. Uz/Bek
 1475. UZBEY birl. Uz/bey
 1476. UZBİGE birl. Uz/Bike
 1477. UZDU Ezeli, çok eski, kadim
 1478. UZEL birl. Uz/El Usta, maharetli, becerikli, sanat erbabı
 1479. UZELLİ Usta, maharetli, elinden iş gelen
 1480. UZER birl. Uz/Er
 1481. UZERK birl. Uz/Erk
 1482. UZHAN birl. Uz/Han - Oğuznamede, Moğol Han’ın dört oğlundan biri
 1483. UZİL birl. Uz/İl
 1484. UZKAN birl. Uz/Kan
 1485. UZHATUN birl. Uz/Hatun
 1486. UZKUL birl. Uz/Kul
 1487. UZKULİ birl. Uz/Kuli
 1488. UZLUK İhtisas, uzmanlık - Kumanlar dönemi beylerinden
 1489. UZMA Kalifiye, uzman, pir
 1490. UZMAN Usta, pir, otorite
 1491. UZTİMUR birl. Uz/Timur - Batu Han’ın torunlarından
 1492. UZUG Uyanık, dikkatli, müteyakkız
 1493. UZUN (Usun) 1- Uzman, pir, becerikli, iş bitirici 2- yaygın, geniş 3- kalıcı, daimi - Karakoyunlular devleti hanlarından. Uzun Hasan
 1494. UZUNAY birl. Uzun/Ay - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1495. UZUNBAY birl. Uzun/Bay
 1496. UZUNER birl. Uzun/Er
 1497. UZUNERK birl. Uzun/Erk
 1498. UZUNGÜN birl. Uzun/Gün
 1499. UZUNTAY Birl. Uzun/Tay
 1500. UZUNTÖR birl. Uzun/Tör
 1501. ÜÇ Üç sayısı. (Türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan)
 1502. ÜÇAY birl. Üç/Ay
 1503. ÜÇBAY birl. Üç/Bay
 1504. ÜÇİL birl. Üç/İl - Sarı Türgişler devleti hanlarından
 1505. ÜÇKÜN birl. Üç/Gün
 1506. ÜÇOĞUL birl. Üç/Oğul . . Üçüncü oğul - Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 1507. ÜÇOĞUZ birl. Üç/Oğuz
 1508. ÜÇOK birl. Üç/Ok - Oğuz boylarından
 1509. ÜÇTAMGA birl. Üç/Tamga - Kırgızların, Togay ve Girik oymakları, dip dedelerinden
 1510. ÜÇTUĞ birl. Üç/Tuğ
 1511. ÜÇURUK birl. Üç/Uruk - Özbek oymak beylerinden. Özbek oymaklarından
 1512. ÜGE (Üyge) Ünlü, meşhur
 1513. ÜGİT Öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon
 1514. ÜĞDÜL Bahşiş, ihsan
 1515. ÜKELGE Armağan, bahşiş
 1516. ÜLEGÜ Bölüm, kısım, pay
 1517. ÜLEŞÜR Bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı
 1518. ÜLGEN 1- Ulu, kebir 2- İri, büyük, heybetli, geniş - Eski dönem Tanrılarından ( Türk mitolojisinde İyilik Tanrısı)
 1519. ÜLGİ Örnek, numune
 1520. ÜLGÜDÜR Örnek, numune
 1521. ÜLGÜT Örnek, numune
 1522. ÜLKE Bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt
 1523. ÜLKEM Ülke, memleket sevgisi
 1524. ÜLKEN (Ülgen)
 1525. ÜLKER 1- yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2- Yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3- Kadife, peşgir, gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav
 1526. ÜLKER ÇERİĞ Savaş hilesi, savaş taktiği
 1527. ÜLKÜ 1- İdeal, hedef, olacağına inanılan. . "Olan, değil, olması gereken. . " 2- Prensip, adet, düstur 10- Üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı
 1528. ÜLKÜCÜ Ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen
 1529. ÜLKÜDAŞ Aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse
 1530. ÜLKÜER birl. Ülkü/Er
 1531. ÜLKÜM Ülkü sevgisi
 1532. ÜLKÜSAY Birl. Ülkü/Say
 1533. ÜLÜGLÜ Talihli, kısmetli, bahtı açık
 1534. ÜLÜK (ülüg) Kısmet, nasip, pay
 1535. ÜLÜKBULMUŞ birl. Ülük/Bulmuş - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1536. ÜLÜŞ 1- Bölüş, bölüm, bölünen, pay 2- Konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konuk- komşu için ayrılan ve saklanan pay
 1537. ÜMİT Umut ( Türkçeden Farsçaya geçen bir sözcük)
 1538. ÜN 1- Ses, seda 2- Şöhret, nam
 1539. ÜNAL 1- Ün/Al 2- İnal (Han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey)
 1540. ÜNALDI birl. Ün/Aldı Ünlü, meşhur
 1541. ÜNALP birl. Ün/Alp
 1542. ÜNALTİGİN Birl. Ünal/Tigin
 1543. ÜNAY birl. Ün/Ay
 1544. ÜNBAY birl. Ün/Bay
 1545. ÜNDEV Namlı, meşhur
 1546. ÜNER birl. Ün/Er - Salçuklular (Berk Yaruk han) dönemi bey ve komutanlarından
 1547. ÜNERBAY birl. Üner/Bay
 1548. ÜNERSAL birl. Üner/Sal
 1549. ÜNGELDİ birl. Ün/Geldi
 1550. ÜNKUL birl. Ün/Kul
 1551. ÜNKULİ birl. Ün/Kuli
 1552. ÜNLÜ 1- Meşhur, namlı, tanınmış 2- Gür sesli, sesini duyuran
 1553. ÜNLÜER birl. Ünlü/Er
 1554. ÜNLÜSOY birl. Ünlü/Soy
 1555. ÜNSAL birl. Ün/Sal (Salmak. . dan)
 1556. ÜNSALDI birl. Ün/Saldı
 1557. ÜNSALMIŞ birl. Ün/Salmış
 1558. ÜNSAY birl. Ün/Say
 1559. ÜNSEV birl. Ün/Sev
 1560. ÜNSOY birl. Ün/Soy
 1561. ÜNÜBOL birl. Ünü/Bol
 1562. ÜNVERDİ birl. Ün/Verdi
 1563. ÜREGEN Bereketli, münbit
 1564. ÜREGİR Bolluk, bereket, üretkenlik - Oğuz boylarından
 1565. ÜREK Yürek, kalp
 1566. ÜREKALP birl. Ürek/Alp
 1567. ÜREKAY birl. Ürek/Ay
 1568. ÜREKBAY birl. Ürek/Bay
 1569. ÜREKBEK birl. Ürek/bek
 1570. ÜREKLÜ Cesur, yiğit
 1571. ÜRENTUYUN birl. Üren/Tuyun - Eski dönem, Yakut Tanrı adlarından
 1572. ÜRGAN Kıvılcım, şerare
 1573. ÜRGÜÇ Körük, demirci körüğü
 1574. ÜRK Dehşeh, korku, çekince
 1575. ÜRKMEZ Cesur, korkusuz
 1576. ÜRKMEZHAN birl. Ürkmez/Han
 1577. ÜRKMEZKAN birl. Ürkmez/Kan
 1578. ÜRKÜT Ürkütücü, dehşet verici
 1579. ÜRÜK Süregen, daimi
 1580. ÜRÜN Döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan
 1581. ÜRÜNDÜK Verimli, seçkin, güzide
 1582. ÜRÜNDÜL Seçkin, güzide
 1583. ÜRÜNG 1- Maneviyat, manevi güç, 2- Temiz, pak, pakize
 1584. ÜRÜNGAY birl. Ürüng/Ay - Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 1585. ÜSTBUĞA birl. Üst/Boğa (Üstebuğa) - Çağatay hanlarından
 1586. ÜSTE Galip, faik
 1587. ÜSTEK Üstün, galip, faik
 1588. ÜSTER birl. Üst/Er
 1589. ÜSTÜN Üstte olan, galip, faik, muzaffer
 1590. ÜSTÜNALP birl. Üstün/Alp
 1591. ÜSTÜNAY birl. Üstün/Ay
 1592. ÜSTÜNBAY birl. Üstün/bay
 1593. ÜSTÜNBEK birl. Üstün/Bek
 1594. ÜSTÜNER birl. Üstün/Er
 1595. ÜSTÜNGÜ Üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece
 1596. ÜSTÜNKOCA birl. Üstün/Koca - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1597. ÜSTÜNSAY birl. Üstün/say
 1598. ÜSTÜNSOY birl. Üstün/Soy
 1599. ÜTEBAY birl. Üte/Bay (Ötebay) - Kırgızların, Argın oymağı, dip dedelerinden
 1600. ÜTGÜR Hızlı, seri, çabuk
 1601. ÜYEN 1- İlkeli, özüne bağlı 2- İyilik sever, temiz yürekli
 1602. ÜYGE İyi, yararlı, zararsız
 1603. ÜYGEBİGE birl. Üygen/Bike
 1604. ÜYGEN İyilik dolu, temiz kalpli
 1605. ÜYGENARIK birl. Üygen/Arık - Altay, Tuva, Sogay destanlarında adı geçen bir Tanrıça
 1606. ÜYGENBEGÜM birl. Üygen/Begüm
 1607. ÜZBE Üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı
 1608. ÜZLÜNÇÜĞ Olağanüstü, fevkalade
 1609. ÜZÜT Can, ruh, öz, tin
 1610. VAR (Bar) Oluş, ortaya çıkış, doğuş
 1611. VARAK Menzil, varılacak yer
 1612. VARAN 1- Varlıklı, zengin 2- Sonuca ulaşan, eren
 1613. VARGI 1- Varılan yer, sonuç 2- mal, mülk
 1614. VARHAN birl. Var/han - 1- Doğu Hun devleti hanlarından 2- Çengiz kaan dönemi, Kerayet hanlarından
 1615. VARIM 1- Servet, mal, mülk 2- Evlilik çağına gelmiş kız
 1616. VARIMLU Evlilik çağına girmiş kız
 1617. VARIŞ Menzil, varılacak yer
 1618. VARIŞLI Menzil
 1619. VARLIG (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat
 1620. VAROĞUL birl. Var/Oğul
 1621. VAROL birl. Var/Ol Uzun ömür dileği
 1622. VERDİ Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan
 1623. VERDİ HAN birl. Verdi/Han - Altınordu devleti, hanlarından
 1624. VERGİ (Bergi, birgü) 1- Huy, tabiat, yaratılış, aitlik, özellik 2- Haraç, nusum, verilen, ödenen nesne
 1625. VERİM Veriş, verme, bolluk, bereket
 1626. VURAL birl. Vur/Al (Almak. . dan)
 1627. VURGUN 1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama
 1628. VURGUNALP birl. Vurgun/Alp
 1629. VURGUNAY birl. Vurgun/Ay
 1630. VURGUNER birl. Vurgun/Er
 1631. VURSAY birl. Vur/Say
 1632. VURTUT birl. Vur/Tut (Tutmak. . dan)
 1633. VURUŞ Savaş, döğüş, kırış
 1634. YABA (Yapa, yapu) 1- Yapı, oluşum 2- Alet, edevat - Özbeklerin, Üç Uruğ oymağı, dip dedelerinden
 1635. YABAGU Yabgu, genel vali
 1636. YABALAK (Yablak) Dayanıklı, metin, mütehammil
 1637. YABAN 1- Yabancı, yabani, vahşi 2- Yapan, yapıcı
 1638. YABASU birl. Yaba/Su
 1639. YABAY Yapay, yapan, yapıcı, yapılmış
 1640. YABGU 1- Üst düzey yönetici, genel vali 2- Merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi - Göktürkler döneminde kullanılan ünvanlardan
 1641. YABGUKAĞAN birl. Yabgu/Kağan - Batı Göktürkleri, kağanlarından
 1642. YABIR 1- Yapıcı, pozitif kişilikli, aktif, çalışkan 2- Güreşçi, döğüşçü - Altay Türkleri, Tuva oymağı, dip dedelerinden
 1643. YABIRAY birl. Yabır/Ay
 1644. YABIT Yapı, yapıt, eser, mamulat
 1645. YABLAK HAN birl. (Yabalak Han) Yablak/Han - Sibir Hanlarından
 1646. YAD Yabancı, el, değişik, farklı
 1647. YADA 1- Yabancı, yabancılık 2- Büyü, sihir, büyü yapmada kullanılan bir taş
 1648. YADABÖRİ birl. Yada/Böri
 1649. YADAÇI Yaya, piyade
 1650. YADAĞ (yadağ) - Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 1651. YADAKUL birl. Yada/Kul
 1652. YADASAY birl. Yada/Say
 1653. YADEL birl. Yad/Er Gurbet, yabancı memleket
 1654. YADOBA birl. Yad/Oba
 1655. YADU Yadçı, yad edici
 1656. YAGLA Talan, yağma
 1657. YAĞADUR Yağış, yağmur, bolluk, bereket
 1658. YAĞAN (Yagan, yakan) 1- Ucu ateşli ok 2- Yağmur 3- Gökten inen nur 4- Yakın, yar, canan
 1659. YAĞANALP birl. Yağan/Alp
 1660. YAĞANAY birl. Yağan/Ay
 1661. YAĞANBAY birl. Yağan/Bay
 1662. YAĞANBEK birl. Yağan/Bek
 1663. YAĞANBORA birl. Yağan/Bora
 1664. YAĞANBUKA birl. Yağan/Boğa
 1665. YAĞANER birl. Yağan/Er
 1666. YAĞANHAN birl. Yağan/Han
 1667. YAĞANKUL birl. Yağan/Kul
 1668. YAĞANKULU birl. Yağan/Kulu
 1669. YAĞANTAY birl. Yağan/Tay
 1670. YAĞANTEKİN birl. Yağan/Tekin
 1671. YAĞANTİGİN birl. Yağan/Tigin
 1672. YAĞANTİMUR birl. Yağan/Timur
 1673. YAĞDI Yağmur, yağan
 1674. YAĞDIALP birl. Yağdı/Alp
 1675. YAĞDIBAY birl. Yağdı/Bay
 1676. YAĞDIBEK birl. Yağdı/Bek
 1677. YAĞDIKAR birl. Yağdı/Kar (kar yağarken doğan)
 1678. YAĞDIKAR HAN birl. Yağdıkar/Han - Kıpçak hanlarından
 1679. YAĞDIKAR TUGAY birl. Yağdıkar/Togay - Babür han dönemi bey ve komutanlarından
 1680. YAĞDIBASAN birl. Yağdı/Basan Düşmana baskın yapan, düşmanı yok eden - Danişmendoğulları beyliği, komutanlarından. Gümüş Tekin’in oğlu
 1681. YAĞIBASMIŞ birl. Yağı/Basmış (Yağıbasan) - Salçuklular devleti, bey ve komutanlarından
 1682. YAĞIBASTI birl. Yağı/Bastı (Yağıbasan)
 1683. YAĞISAVAN birl. Yağı/Savan Düşmanı püskürten, düşmanı kovan, kovalayan - Suriye Salçukluları dönemi, bey ve komutanlarından
 1684. YAĞISIYAN birl. Yağı/Sıyan (defeden, kovan) - Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 1685. YAĞIŞ (Yakız- Yavuz) Kara, yanarak kararmış, karaya çalan mec. Cesur, gözüpek, şiddetli, yaman, yiğit
 1686. YAĞIZALP birl. Yağız/Alp
 1687. YAĞIZAY birl. Yağız/Ay
 1688. YAĞIZBAY birl. Yağız/Bay
 1689. YAĞIZER birl. Yağız/Er
 1690. YAĞIZHAN birl. Yağız/Han
 1691. YAĞLAKAR (Yaylakar) birl. Yayla/Kar - 1- Uygur kağanlarının sülale adı 2- Göktürkler dönemi beylerinden, Kürşad’ın kırklarından
 1692. YAĞMA Ganimet, ganimet paylaşımı, bolluk - Oğuz Kağan dönemi, beylerinden
 1693. YAĞMIŞ Yağmakdan - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1694. YAĞMUR Yağmur yağışı - 1- Göktürkler dönemi, beylerinden Kürşad’ın kırklarından 2- Musul Salçukluları beylerinden, 3- Salçuklular (Alparslan Han) dönemi, bey ve komutanlarından
 1695. YAĞMUR HAN birl. Yağmur/Han
 1696. YAĞMURAY birl. Yağmur/Ay
 1697. YAĞMURBAY birl. Yağmur/bay
 1698. YAĞMURBEG birl. Yağmur/Beg
 1699. YAĞMURCA 1- Sessiz ve kısa süren yağmur 2- Bir geyik türü - Cuci Han’ın oğullarından. Batu Han’ın kardeşi
 1700. YAĞMURÇAK (Yağmurca)
 1701. YAĞRIK Yakarış, dilek, niyaz
 1702. YAĞRIKÇI 1- Yakarıcı, duacı 2- Faydalı, yararlı, işe yarayan - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1703. YAĞUK (Yavuk) Sevilen, yakınlık duyulan, gönül yakınlığı
 1704. YAKA 1- Sınır, sınır bölgesi 2- Kıyı, sahil
 1705. YAKACIK Dağ eteği
 1706. YAKAK Ucu ateşli ok - Salçuklulara ad veren, Salçuk beğ’in babası
 1707. YAKAN 1- Yakıcı, yok edici 2- yağan
 1708. YAKANER birl. Yakan/Er
 1709. YAKARCA Yakan, sıcaklığı artıran
 1710. YAKARI Dua, temenni, yakarış, dilek
 1711. YAKI 1- İlaç, em 2- Yakıcı, yakan
 1712. YAKIT Yakılan, enerji, ısı kaynağı
 1713. YAKITİMUR birl. Yakı/Timur - . . Oğuz Kağan’ın torunlarından
 1714. YAKŞI Yakışıklı, güzel, çekici, yakıcı, uygun, yakışan, doğru, iyi - Salçuklular devleti bey ve komutanlarından. Demirtaş beğ’in oğlu
 1715. YAKŞIALP birl. Yakşı/Alp
 1716. YAKŞIBAY birl. Yakşı/bay
 1717. YAKŞIBEK birl. Yakşı/Bek
 1718. YAKŞIER birl. Yakşı/Er
 1719. YAKŞILIK İyilik, güzellik, uygunluk - Kırgızların, Togay, Buğu ve Kıdık oymakları, dip dedelerinden
 1720. YAKŞITAY birl. Yakşı/Tay
 1721. YAKŞITOGA birl. Yakşı/Toga
 1722. YAKŞİHAN birl. Yakşi/Han - İsfandiyaroğulları beyliği, beylerinden
 1723. YAKTU Işık, meşale, aydınlık
 1724. YAKURA Yakın, yakınlık duygusu
 1725. YAKUŞUK Yakışıklı, güzel, uygun, uyumlu
 1726. YAKUT Yakıt, enerji, yakılan - Halen Sibirya’da yaşamakta olan, en eski Türk boylarından
 1727. YAKUTALP birl. Yakut/Alp
 1728. YAKUZ (Yağız)
 1729. YALABIR Parlak, parıldayan
 1730. YALABUK Parlak, parlayan, ışık saçan
 1731. YALAP Parlak, ışıltı, ışık saçan - Eski dönem, Tanrı ad ve sıfatlarından
 1732. YALAV Alev, yalaz
 1733. YALAVAÇ (Yalvaç) - Türkmenlerin, Salur oymağı, dip dedelerinden
 1734. YALAZ 1- Yalın, çıplak, aleni 2- Yalın, parlak, ışıklı, alev
 1735. YALAZA (Yalaz)
 1736. YALAZALP birl. Yalaz/Alp
 1737. YALAZAY birl. Yalaz/Ay
 1738. YALAZBEK birl. Yalaz/Bek
 1739. YALAZBÖRÜ birl. Yalaz/Böri
 1740. YALAZBUĞA birl. Yalaz/Boğa
 1741. YALAZER birl. Yalaz/Er
 1742. YALAZHAN birl. Yalaz/Han
 1743. YALAZTİMUR birl. Yalaz/Timur
 1744. YALÇIN Dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz
 1745. YALÇINAY birl. Yalçın/Ay
 1746. YALÇINBAY birl. Yalçın/Bay
 1747. YALÇINER birl. Yalçın/Er
 1748. YALÇINKAYA birl. Yalçın/Kaya
 1749. YALÇINSAY birl. Yalçın/Say
 1750. YALÇINTAN birl. Yalçın/Tan
 1751. YALÇINTAŞ birl. Yalçın/Taş
 1752. YALÇINTAY birl. Yalçın/Tay
 1753. YALDIR 1- Parlak, parlayan 2- Yıldır, yıldıran, caydırıcı, ürkütücü
 1754. YALDIRALP birl. Yaldır/Alp
 1755. YALDIRAN 1- Yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü 2- Parlak, parlaklık veren
 1756. YALDIRAY birl. Yaldır/Ay
 1757. YALDIRIM Yıldırım
 1758. YALDIZ Yıldız, ışık saçan parlaklık, parlayan, ışıyan - Gazneliler devleti, beylerinden
 1759. YALDRUK (Yaldırık) Parlak, parlatılmış
 1760. YALGIN Serap, yanıltıcı, görüntü
 1761. YALGINAY birl. Yalgın/Ay
 1762. YALIM 1- Ateş, kıvılcım 2- Kılıcın keskin tarafı, ince ağzı 3- Yüksek kayalık
 1763. YALIMAY birl. Yalım/Ay
 1764. YALIMBAY birl. Yalım/Bay
 1765. YALIMBEK birl. Yalım/Bek
 1766. YALIMER birl. Yalım/Er
 1767. YALIMHAN birl. Yalım/Han
 1768. YALIN 1- Alev, parlaklık 2- Çıplak, net, açıkta olan, açık 3- Kınsız, kılıfsız kılıç 4- Tek başına, yalnız, korumasız
 1769. YALINALP birl. Yalın/Alp
 1770. YALINAY birl. Yalın/Ay
 1771. YALINBARS birl. Yalın/Bars
 1772. YALINBAŞ birl. Yalın/Baş
 1773. YALINBAY birl. Yalın/Bay
 1774. YALINBEK birl. Yalın/Bek
 1775. YALINBÖRİ birl. Yalın/Böri
 1776. YALINCA Yalnız, tek başına
 1777. YALINCA HAN birl. Yalınca/Han - Oğuznamede, Tatar Han’ın oğullarından
 1778. YALINÇAK Fakir, çıplak, garip, korumasız, sahipsiz
 1779. YALINER birl. Yalın/Er
 1780. YALINKARA birl. Yalın/Kara
 1781. YALINTAŞ birl. Yalın/Taş
 1782. YALINUZ birl. Yalın/Uz
 1783. YALMA Yağmurluk, pelerin
 1784. YALMAN 1- Kılıcın keskin ağzı, kılıcın uç kısmı 2- Eğimli, dik tepe
 1785. YALTUK Yalınlık, yalın olma hali
 1786. YALUNCUK (Yalınçık, yalınçak) - Dede Korkut dönemi, Dış Oğuz beylerinden
 1787. YALUNMUŞ Yalın, çıplak, saf, arınmış
 1788. YALUY Büyü, tılsım, sihir
 1789. YALVAÇ Elçi, resul, nebi, peygamber - 1- Otmanoğullarının dip dedelerinden 2- Çengiz Kaan dönemi, Türkistan valilerinden
 1790. YAM 1- Ulak atı 2- At gibi, ata benzeyen 3- Çöl, kıymık
 1791. YAMAÇ 1- Bayır, dik yokuş, dağ ya da tepenin herhangi bir yanı 2- karşı, karşısı, öteki taraf
 1792. YAMAN 1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından olağanüstü 2- kötü, fena, üzücü - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 1793. YAMANHAN birl. Yaman/Han
 1794. YAMANAY birl. Yaman/Ay
 1795. YAMANBAY birl. Yaman/Bay - Kırgızların, Togay, Buğu ve Kıdık oymakları, dip dedelerinden
 1796. YAMANBEK birl. Yaman/Bek
 1797. YAMANBÖRÜ birl. Yaman/Böri
 1798. YAMANBUĞA birl. Yaman/Boğa
 1799. YAMANER birl. Yaman/Er
 1800. YAMANSAY birl. Yaman/Say
 1801. YAMANTİMUR birl. Yaman/Timur
 1802. YAMÇI 1- Ulak, postacı 2- Ulak atı, postacı atı 3- Yağmurluk 4- Kalın, kolsuz yelek, kuzu derisiyle kaplı giysi
 1803. YAMI 1- Ulak atı 2- Çöp, kıymık 3- İtibar, nüfuz
 1804. YAMTAR 1- Yaman, güçlü, kuvvetli 2- Yağmurluk 3- Obur, iştahlı - Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 1805. YAMUN Denetleyici, murakıp, müfettiş
 1806. YANAÇI (Yanaç) Canip, candan
 1807. YANAĞ (Yanak) Yanak, kısım, yan
 1808. YANAR 1- Işıltı, ışık 2- Ateşli, sıcak kanlı, heyecanlı
 1809. YANARAY birl. Yanar/Ay
 1810. YANARBAY birl. Yanar/Bay
 1811. YANARBEK birl. Yanar/Bek
 1812. YANARBUĞA birl. Yanar/Boğa
 1813. YANARDAĞ birl. Yanar/Dağ Volkan - Kırgız oymaklarından
 1814. YANARHAN birl. Yanar/Han
 1815. YANARKAN birl. Yanar/Kan
 1816. YANARKUL birl. Yanar/Kul
 1817. YANARTAN birl. Yanar/Tan
 1818. YANARTAŞ birl. Yanar/Taş
 1819. YANARTAY birl. Yanar/Tay
 1820. YANAŞIK 1- Ev kızı 2- Evlatlık alınmış, kız çocuğu
 1821. YANBAŞ Sadık, bağlı, yakın, yanında, yanı başında, vefakar
 1822. YANÇ (Yanıç) Hilal, yarım ay biçiminde
 1823. YANÇI At zırhı
 1824. YANÇUK (Yancık) At zırhı, at örtüsü
 1825. YANÇUR birl. Yan/Çur - Kıpçak hanlarından. Çuci Buğa Han’ın oğlu
 1826. YANDAŞ Yanında duran, destekleyen, taraftar
 1827. YANDIK Heybetli, gösterişli, azametli
 1828. YANDU İnançlı, inanmış, imanlı
 1829. YANGAK 1- Yanak 2- yanık, sevdalı - Türkmenlerin, Göklen oymağı, dip dedelerinden
 1830. YANGAL Isı, hararet, ateş, ateşlilik
 1831. YANGIBEK (Yengibek) birl. Yangı/Yengi/Beğ - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1832. YANGIR Hazin söz, dokunaklı söz, hazin konuşma
 1833. YANI Cilve, işve, can yakıcılık
 1834. YANIK Sevdalı, aşık, istekli
 1835. YANIKER birl. Yanık/Er
 1836. YANIŞIK (Yanaşık)
 1837. YANIT 1- Ödül, mükafat 2- Karışık
 1838. YANK (Yang) Metod, tarz, usul
 1839. YANKU (Yankı) Aksi seda, eko
 1840. YANKUÇİ Mübaşir, mahkeme memuru
 1841. YANTIR Şehla, şehla gözlü
 1842. YANTUK Gösterişli, azametli
 1843. YANTUT Bedel, tazminat
 1844. YANUÇ İnce, zayıf, narin
 1845. YANUK 1- Esmer tenli, kara 2- Tutgun, aşık, sevdalı
 1846. YANUKAY birl. Yanuk/Ay
 1847. YANUKBAY birl. Yanuk/Bay
 1848. YANULMAS Yanılmaz, deneyimli ve bilgili otorite
 1849. YANUT 1- Yanıt, karşılık 2- Ödül, mükafat
 1850. YAPA 1- Yaba, yapma, çaba, enerji 2- Bütün, hep, bütünlük 3- Vefa
 1851. YAPAGI Yapağı
 1852. YAPAN 1- Yapıcı 2- Yaban, vahşi
 1853. YAPAR Yapıcı, üretken, olumlu
 1854. YAPARLI Olumlu, yapıcı
 1855. YAPI Mamul, yapılmış
 1856. YAPINÇ (Yapınçak) Yapılmış, mamul, üretilmiş
 1857. YAPRAK (Yapurgak) Ağaç ve çiçek yaprağı
 1858. YAPRAKÇIĞ birl. Yaprak/Çığ
 1859. YAPSIK Memnuniyet, neşe, meftunluk
 1860. YAPŞIN Yapıcı, olumlu, becerikli
 1861. YAPURGAK (Yaprak)
 1862. YAR (Yarı) 1- Uçurum, dik bayır 2- Tanzim, tertip, organizasyon
 1863. YARAGU Yarar, fayda, faydalı, yararlı
 1864. YARAĞ (Yara, yarag) 1- yarar, fayda, faydalı, yararlı 2- Silah, zırh, kalkan
 1865. YARAŞUK Uyumlu, ahenkli, barışsever
 1866. YARAŞUR Uygun, münasip, layık
 1867. YARATGAN Yaratan, yaratıcı
 1868. YARATU Yaratma, tertipleme, düzenleme
 1869. YARATUN Yaratıcı, tertipli, düzenli, örgütlü
 1870. YARATUR Yaptırır, yaptırımcı, buyurucu, örgütleyici
 1871. YARAY Usta, ehil, beceri sahibi
 1872. YARAYLI uygun, münasip, yararlı
 1873. YARBAY birl. Yar/Bay
 1874. YARÇI Ortak, şerik, hissedar
 1875. YARDAK Yardımcı, asistan, muavin, refik
 1876. YARGAN 1- yararlı, faydalı, güvenilir, yakın 2- Koruyucu, muhafazakar 3- Mahkeme, yüksek mahkeme
 1877. YARGAN TARKAN Yargan/Tarkan - Bilge Kağan dönemi beylerinden
 1878. YARGI Hukuk, hüküm, mahkeme, adalet
 1879. YARGIALP birl. Yargı/Alp
 1880. YARGIBAY birl. Yargı/Bay
 1881. YARGIBEK birl. Yargı/Bek
 1882. YARGICI (yarguçu, yagıçı, yargıç) Yargıç hakim, yargı mercii - Otmanlıların, ilk dönem bey ve komutanlarından
 1883. YARGIÇ Yargıcı, hakim
 1884. YARGIÇU Yargıç
 1885. YARGIER birl. Yargı/Er
 1886. YARGIHAN birl. Yargı/Han
 1887. YARGIN (yarkın) 1- Gün ışığı 2- Şimşek, çakın 3- Canan, arkadaş, dost 4- Güleryüzlü, mütebessim
 1888. YARGITAN birl. Yargı/Tan
 1889. YARGITAY birl. Yargı/Tay
 1890. YARGUÇİ yargıcı, yargıç, hakim
 1891. YARIM 1- Yapıcı, yaparlı 2- yarış, müsabaka 3- Bölüm, bölünmüş - Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 1892. YARIP Yarı, yarım, bölük, bölünmüş
 1893. YARIŞ 1- Bölüş, bölüm 2- Müsabaka, karşılıklı, ileriye atılma
 1894. YARIZ Yarıcı, seri, çabuk, hızlı
 1895. YARKIN (Yargın)
 1896. YARKINBAY birl. Yarkın/Bay
 1897. YARKINBEK birl. Yarkın/Bek
 1898. YARKINER birl. Yarkın/Er
 1899. YARLIG 1- Bağışlama, acıma 2- Ferman, buyruk
 1900. YARLIGAÇ İnayet, yardım, bağış, merhamet
 1901. YARLIGAMAS Acımasız, acımaz, bağışlamaz
 1902. YARLIGAMIŞ Bağışlayıcı, merhametli, rahman
 1903. YARLIGAN Rahman, bağışlayıcı
 1904. YARLIGAR Bağışlayıcı
 1905. YARLIGASUN Bağışlayıcı, rahman
 1906. YARLIK 1- Esirgeme, bağışlama 2- Buyruk, ferman
 1907. YARLUĞ İrade, istem, buyruk
 1908. YARLUK Muhtaç, yoksul
 1909. YARLUKA Bağış, lütuf, koruma
 1910. YARMAKAN (Yarmayan) Armağan, hediye
 1911. YARP (yarıp) Durgun, sabit
 1912. YARPAN (Yarban, yarıban) Sabit, sakin, kendi halinde - Kırgızların, Togay, Sarı ve Bağış oymakları, dip dedelerinden
 1913. YARŞI Hissedar, ortak
 1914. YARTIM 1- Kısım, bölük, fırka 2- yardım, inayet, destek
 1915. YARUK 1- Işık, ziya, nur 2- Zırh, koruyucu - Salçuklular dönemi, Halep valilerinden
 1916. YARUKBAY birl. Yaruk/Bay - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 1917. YARUKTAŞ birl. Yaruk/Taş - Salçuklular devleti, komutanlarından. Merv valilerinden
 1918. YARUKTEKİN birl. Yaruk/Tekin - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1919. YASA (Yasağ, yasak) Yasa, kanun, nizam, kural, kaide, yasak
 1920. YASABAY birl. Yasa/Bay
 1921. YASABEK birl. Yasa/Bek - Otmanoğullarının, dip dedelerinden
 1922. YASABUĞA birl. Yasa/Boğa - Kıpçak hanlarından
 1923. YASAÇU (Yasacı) 1- Parlamenter, Yasa yapan, yasa koyucu 2- Yasaya bağlı, yasal
 1924. YASAĞ yasak, yasa
 1925. YASAĞUL (Yasavul)
 1926. YASAHAN birl. Yasa/han
 1927. YASAKUL birl. Yasa/Kul
 1928. YASAKBEK (Yasabek)
 1929. YASAL 1- Disiplin, sıra, saf, ordunun yürüyüş düzeni 2- Yasalara uygun, nizami
 1930. YASAN 1- Tertip, düzen, tasarı, plan 2- İşaret, alamet, bünyan, karar
 1931. YASAR (Yasur) yasaya uyan, yasayı uygulayan - Çengiz Kaan’ın Tatar kökenli evdeşi
 1932. YASATAN 1- Yasalara saygılı 2- Yasa/Tan
 1933. YASATUR birl. Yasa/Tur Yasaya bağlı, yasayı uygulayan - İlhanlılar devleti, Anadolu beylerbeyi
 1934. YASAVUL Yasayı korumak ve uygulamakla görevli memur. Zabıta, polis - İlhanlılar (Olcaytu Han) dönemi bey ve komutanlarından
 1935. YASAVUR (Yasavul)
 1936. YASGUÇ Nikap, gizlilik
 1937. YASUGAN (yasakan) birl. Yasa/Kan - Çengiz Kaan’ın Tatar kökenli evdeşi. (Bazı kaynaklarda "yasdır" olarak geçer)
 1938. YASUGAY (yesugey, yasakay)
 1939. YASUN (Yisun, İsun) Doğa, tabiat
 1940. YASUT (yasıt) Onur, şeref, haysiyet
 1941. YASVUL (Yasavul) 1- Polis, bekçi 2- Mübaşir
 1942. YAŞ Yaşam, ömür, dirilik, aydınlık, tazelik, ışımak, gelişim, yeşil, yeşillik, gençlik
 1943. YAŞAGU Ömür, yaşam, canlılık
 1944. YAŞALP birl. Yaş/Alp
 1945. YAŞAM Hayat, ömür, dirlik
 1946. YAŞAR Ömür, yaşam, hayatta kalış. (çocukları sık ölen, ya da fazla yaşamayan ailelerin, yeni çocuklarına verdikleri, Turan, Turmuş, Tokta vb. adlardan)
 1947. YAŞAR ALP birl. Yaşar/alp
 1948. YAŞARAY birl. Yaşar/Ay
 1949. YAŞARBAY birl. Yaşar/Bay
 1950. YAŞARBEK birl. Yaşar/Bek
 1951. YAŞARŞAD birl. Yaşar/Şad - Göktürk prenslerinden. Kürşad’ın ağabeyi
 1952. YAŞASAY birl. Yaşa/Say
 1953. YAŞASUN birl. Yaşa/Sun
 1954. YAŞAY birl. Yaş/Ay
 1955. YAŞER birl. Yaş/Er
 1956. YAŞERK birl. Yaş/Erk
 1957. YAŞERKE birl. Yaş/Erke
 1958. YAŞIL 1- Yeşil renk mec. Tazelik, gençlik, zindelik 2- Yeşillik, çimenlik
 1959. YAŞIN 1- Gizlilik, gizem 2- Şimşek, çakın
 1960. YAŞIT 1- Genç, körpe, taze 2- Eş, denk, eşit
 1961. YAŞLAK Giz, sır, esrar, gizli kalması gereken
 1962. YAŞMUT birl. Yaş/Mut - Diyarbakır ve Azerbaycan valilikleri de yapmış olan, İlhanlı, prenslerinden. Kulagu Han’ın oğullarından
 1963. YAŞRU Giz, gizlilik, gizem
 1964. YAŞUK 1- Işık, ışın, şua 2- Aşkın, aşık, aşmış
 1965. YAŞURGAN Ketum, sıkı ağızlı, sır vermez
 1966. YATAĞAN (yatağan, yatakan) 1- Kama türünde, iki tarafı da kesen bir bıçak 2- Tembel, miskin Borcunu ödemeyen, üstüne yatan (Uygurlarda)
 1967. YATI Yatık, meleke, beceri, el yatkınlığı - Altay Türkleri, Kunanda oymağı, dip dedelerinden
 1968. YATKIN Yatık, yatan, uygun, uygunluk
 1969. YATMAN Muti, efendi, uyumlu, itaatkar
 1970. YATUK 1- Yatkın, becerili, meleke sahibi 2- Tembel, ağırkanlı 3- Türklerin İslamiyet’e geçtikten sonraki dönemlerde, göçebe ve şamanist oğuzların, kentlerde yaşayan, Oğuz ve öteki Türk boyları için kullandıkları sıfatlardan
 1971. YATUK HAN birl. Yatuk/Han - Kazan hanlarından
 1972. YAVÇIN (Yatçın) Konuk, yatıya gelen konuk
 1973. YAVGA Soy, sop, nesil
 1974. YAVNIK Sevinç, neşe
 1975. YAVRİ Zayıf, güçten düşmüş
 1976. YAVRU Zayıf, bakıma muhtaç, ilgi ve bakım bekleyen
 1977. YAVUK Yakın, yakında duran, yakınlık duyulan, sevgili
 1978. YAVUZ (Yağız) Kara. Mec. Sert, şiddetli, dehşetli, gözükara, yaman - Otmanlı padişahı 11. Selim’in ünvanlarından
 1979. YAVUZHAN birl. Yavuz/han
 1980. YAY 1- Yaz mevsimi 2- Silah, ok atmaya yarayan, gergin ip, gerginlik
 1981. YAYAK yaya, piyade
 1982. YAYBEGÜM birl. Yay/Begüm
 1983. YAYBİKE birl. Yay/Bige
 1984. YAYBUKA birl. Yay/Boğa
 1985. YAYGARU Bahar, ilkbahar, yaza doğru giden zaman
 1986. YAYGIN Yayık, yayılmış
 1987. YAYGIR (Yaykır) Uzay, sema, yıldızlar alemi
 1988. YAYIK 1- Yaygın, geniş, genişlemiş 2- Tufan, deprem 3- Altay destanlarında adı geçen, Tanrı Bayülken’in oğullarından
 1989. YAYIN Serap, feyezan
 1990. YAYKIRU Sema, feza, uzay
 1991. YAYKUT birl. Yay/Kut
 1992. YAYLA Yaz yeri, yazlık. Bahar, yaz aylarını geçirmek için çıkılan, yüksek dağlık bölge
 1993. YAYLAERİ birl. Yayla/Eri Yaylada yada yaylaya çıkarken doğan çocuklar için kullanılan adlardan
 1994. YAYLAK Yayla, yazlık, sayfiye - Nogay hanlığı hanlarından, Nogay Han’ın evdeşi (Yaylak Hatun)
 1995. YAYLIM Yayılım, yayılma yeri, otlak, mera
 1996. YAYMUT birl. Yay/Mut Yaz sevinci - Türkmen oymak beylerinden ve oymaklarından
 1997. YAYSAY birl. Yay/Say
 1998. YAYSEV birl. Yay/Sev
 1999. YAYSUN birl. Yay/Sun
 2000. YAYUÇI Yayıcı, dağıtıcı, haber yollayan, propaganist
 2001. YAYUK 1- Yayvan, yayık, uçsuz bucaksız, geniş 2- Deprem, yer sarsıntısı
 2002. YAZAL Takı, süs, ziynet, mücevher
 2003. YAZARBAY birl. Yazar/Bay
 2004. YAZDIÇ Anıt, kitabe
 2005. YAZGAN Yazan, yazıcı, yazgıyı tayin eden - Eski dönem Tanrı ad ve sıfatlarından
 2006. YAZGANALP birl. Yazgan/Alp
 2007. YAZGANAY birl. Yazgan/Ay
 2008. YAZGANBAY birl. Yazgan/Bay
 2009. YAZGANBEK birl. Yazgan/Bek
 2010. YAZGANER birl. Yazgan/Er
 2011. YAZGANKULU birl. Yazgan/Kulu
 2012. YAZGI 1- Yazı, kader, mukadderat, alın yazısı 2- Tanrısal, ilahi
 2013. YAZGU (Yazgı)
 2014. YAZGULU Talihli, bahtı açık
 2015. YAZIÇU Yazıcı, katip
 2016. YAZIM Yazgı, mukadderat
 2017. YAZIN 1- Yaz vakti, bahar vakti 2- Kader, alın yazısı
 2018. YAZINÇ Kader, alın yazısı, yazgı
 2019. YAZIR 1- Çok ülkeler gezmiş, görmüş 2- Çok ülke fethetmiş, fatih 3- yazar, yazıcı, katip - Dede Korkut dönemi, Oğuz beylerinden
 2020. YAZUCUALP birl. Yazucu/Alp
 2021. YAZUK Günah, ayıp, suç
 2022. YAZUKER birl. Yazuk/Er
 2023. YALIKSUZ Günahsız
 2024. YEDEN 1- Yedeği olan, yedeğine alan, tedbirli 2- Yetkin, yeterli, usta
 2025. YEDİTAG birl. Yedi/Dağ
 2026. YEDİ URUK (Yedi Uruğ) - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, oymaklarından
 2027. YEĞ (Yek, yeke) 1- Yüksek, ala, etfal, iyi, daha iyi 2- Soylu, asil, seçkin, güzide, mümtaz
 2028. YEĞEN 1- Yeğ, üstün tutulan, yeğin, yeğlenmiş 2- Kardeş çocuğu (Babası ya da anası ölmüş, ya da uzakta olup da yakın akrabaları tarafından yetiştirilen çocuklar için kullanılan adlardan) 3- Güveyi, damat
 2029. YEĞEN ALP birl. Yeğen/Alp
 2030. YEĞEN SİLİG birl. Yeğen/Selig - Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2031. YEĞENAY birl. Yeğen/Ay
 2032. YEĞENBEK birl. Yeğen/Bek
 2033. YEĞENBOĞA birl. Yeğen/Boğa
 2034. YEĞENBÖRİ birl. Yeğen/Böri
 2035. YEĞENÇİK (Yeğencik) - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2036. YEĞENER birl. Yeğen/Er
 2037. YEĞİN 1- Üstün, faik 2- Bereketli 3- Çok güçlü, hızlı, şiddetli
 2038. YEĞİNHAN birl. Yeğin/Han
 2039. YEĞİNALP birl. Yeğin/Alp
 2040. YEĞİNBAY birl. Yeğin/Bay
 2041. YEĞİNBEK birl. Yeğin/Bek
 2042. YEĞİNEK 1- Yığınak, küme 2- Üstün, faik, daha iyice - 1- Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından 2- Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2043. YEĞİNER birl. Yeğin/Er
 2044. YEĞİNHAN birl. Yeğin/Han - Çin’de hükümet etmiş, Türk hanlarından
 2045. YEĞİNTİMUR birl. Yeğin/Timur
 2046. YEĞNİ 1- hafif 2- Alçak gönüllü, mütevazı
 2047. YEĞNİK (Yeğni)
 2048. YEĞREK (Yekrek) Etfal, evla, iyi, üstün
 2049. YEĞİTAN (Yektan) birl. Yeğ/Tan
 2050. YEKE (Yeğ) - Göktürk beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 2051. YEKE YOSUN birl. Yeke/Yosun - Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2052. YEKEBAY birl. Yeke/Bay
 2053. YEKEBUĞA birl. Yeke/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2054. YEREKOCA birl. Yeke/Koca - Babür han dönemi, ünlü deniz komutanı
 2055. YEREKUL birl. Yeke/Kul
 2056. YEKEKÜLÜG birl. Yeke/Külüg - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2057. YEKREK Evla, iyi, üstün, daha iyi
 2058. YEKSAY birl. Yek/Say
 2059. YEKSEK Tedbirli, ihtiyatkar
 2060. YEKÜL (Yeğül) Yeğni, faik, üstün, muzaffer
 2061. YEL Rüzgar, esi
 2062. YELARSLAN birl. Yel/Arslan
 2063. YELAY birl. Yel/Ay
 2064. YELBARS birl. Yel/Bars
 2065. YELBATU birl. Yel/Batu
 2066. YELBATUR birl. Yel/Batur
 2067. YELBAY birl. Yel/Bay - Mısır-Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 2068. YELBEK birl. Yel/Bek
 2069. YELBÖRİ birl. Yel/Böri
 2070. YELBUĞA birl. Yel/Boğa - Mısır-Türk kölemenleri devleti, Suriye valisi ve komutanlarından
 2071. YELÇİ Yel gibi, hızlı - . . Timur Kürkan han dönemi, bey ve komutanlarından
 2072. YELEÇ Havadar, yel alan
 2073. YELEGEN Hızlı, süratli, yel gibi
 2074. YELEĞİN Yel alan yer, rüzgarlı yer
 2075. YELEK 1- yel gibi, hızlı 2- Okun arkasına takılan tüy, denge tüyü 3- Kolsuz ve yakasız üst giyeceği
 2076. YELEKİN (Yeleğin) Rüzgarlı, yel esen yer, yel alan yer
 2077. YELEN 1- Arzu, istek, dilek 2- Fırtına
 2078. YELER birl. Yel/Er
 2079. YELES Yel esintisi, havadar, rüzgarlı
 2080. YELESDİ birl. Yel/Esti
 2081. YELESEN birl. Yel/Esen
 2082. YELESER birl. Yel/Eser Esintili, havadar, yel esen. .
 2083. YELESEY birl. Yel/Esey Yel esintisi - Kırgız oymak beylerinden
 2084. YELESİ birl. Yel/Esi
 2085. YELESİN birl. Yel/Esin
 2086. YELİM Hareket, eylem, devinim
 2087. YELİN 1- Yel uğrağı, yel alan yer 2- Yel değişi, yel teması
 2088. YELİNCE birl. Yel/İnce (Meltem)
 2089. YELİNCE HAN birl. Yelince/han - Oğuznamede, Boğa Han’ın oğlu. Tatar Han’ın torunu
 2090. YELİS Havalı, havadar, rüzgarlı
 2091. YELİZ birl. Yel/İz Havadar, rüzgarlı, havalı
 2092. YELKARA birl. Yel/Kara
 2093. YELKİM Havadar, havası güzel yer
 2094. YELKİN 1- Konuk 2- Hızlı, yol gibi
 2095. YELKÖK (Yelgök) birl. Yel/Kök, gök - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2096. YELKUTLUĞ (Yelkutlu, Yelkutluk) birl. Yel/Kutluğ
 2097. YELME Öncü, yol gösteren, mihmandar
 2098. YELSALU birl. Yel/Salı salmak. . . dan - Yalınçak Han’ın oğullarından
 2099. YELSAY birl. Yel/Say
 2100. YELSEV birl. Yel/Sev
 2101. YELTAN birl. Yel/Tan
 2102. YELTAY birl. Yel/Tay
 2103. YELTEKİN birl. Yel/Tekin - Abbasiler, (Mu’tasım) dönemi, Fergana valiliği yapmış bir Türk beyi
 2104. YELTUTAR birl. Yel/Tutar
 2105. YELUZ birl. Yel/Uz
 2106. YEN 1- Yenmek, alt etmek 2- Deri 3- Yeni, yenilik, orijinal
 2107. YENAL birl. Yen/Al
 2108. YENCİLEK Hafif, yeğin, narin, ince
 2109. YENDÜN Tercih, seçim, referans
 2110. YENER Yenmek. . . den
 2111. YENGİ 1- Yeni, orijinal 2- Zafer, utku
 2112. YENGİALP birl. Yengi/Alp
 2113. YENGİAY birl. Yengi/Ay
 2114. YENGİBAY birl. Yengi/Bay
 2115. YENGİBEK (Yangıbek) birl. Yengi/Bek
 2116. YENGİÇAÇAM birl. Yengi/Çaçam
 2117. YENGİÇİCİ (Yengi Çiçim) birl. Yengi/Çiçi-çiçim - . . Babür Han’ın kız yeğeni.
 2118. YENGİER birl. Yengi/Er
 2119. YENİN Galip, muzaffer, utkan
 2120. YENİSEY birl. Yeni/Say
 2121. YENİŞ Galebe, galibiyet, utku
 2122. YENOL birl. Yen/Ol
 2123. YENTİMUR birl. Yen/Timur - Yisun Timur Han, dönemi, saray nazırlarından.
 2124. YENTÜR Kalender
 2125. YENÜL Mutevazı, alçak gönüllü
 2126. YEPREM Aktif, faal, becerikli, çalışkan
 2127. YER BAYIRKU birl. Yir/Bay/Urku
 2128. YERBEK birl. Yer/Bek
 2129. YERÇİ Başkan, yol gösteren, mürşid.
 2130. YERÇİLİG İzci, takipçi
 2131. YERGİN Mahzun, hüzünlü, bitkin, yere bakan, boynu bükük
 2132. YERİNÜR Durağan, üşengeç, müşkülpesent
 2133. YERKARA birl. Yer/Kara (Kara toprak) - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2134. YERÜNMES Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz
 2135. YESUGA (Yesuge, yasagay) Yasa, yasak, yasaya bağlı, yasadan yana - Tuman Han’ın oğullarından
 2136. YESUGENBAGATUR birl. Yesuken/Bagatur - Karayetler devleti beylerinden
 2137. YESUGEY (Yasagay) birl. Yasağ/Ay - Çengiz Kaan’ın torunlarından. Kubilay Kaan’ın kardeşi
 2138. YESUGEY BAGATUR birl. Yasugay/Bagatur - Çengiz Kaan’ın babası
 2139. YESUKAN BEGÜM birl. Yasugan/Begüm
 2140. YESUKEN (Yasuga, yasag, yasa) Yasa, yasak, yasalı, yasaya bağlı - Bahatur Han’ın oğullarından
 2141. YESUNTİMUR (Yisun Timur, İsen Timur) - Çengizoğullarının son dönem hanlarından
 2142. YEŞİL (Yaşil) 1- Tazelik, taze, körpe 2- Çimen, çimenlik
 2143. YEŞİM Eski dönemlerde, Türklerce kutsanmış, değerli taş
 2144. YET (yeti, yete) Kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
 2145. YETEK Gaye, emel
 2146. YETEN Yeterli, yetkin, usta
 2147. YETER Yeterli, yetkin, uzman, usta
 2148. YETGİN (Yetkin) Çok çocuklu ailelerin, doğan çocuklarının sonuncu olması dileği ile verilen adlardan
 2149. YETİ 1- yetenek, kabiliyet 2- Yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel 2- Etki, etkileyici 3- Yitik, kayıp, harcanmış, zayi olmuş
 2150. YETKİN HAN birl. Yetkin/Han
 2151. YETİKARA 1- Yedi/Kara 2- Yeti/Kara - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2152. YETİKAY birl. Yetik/ay
 2153. YETİKBARS birl. Yetik/Bars
 2154. YETİKBUĞA birl. Yetik/Boğa
 2155. YETİKKOCA birl. Yetik/Koca
 2156. YETİKOZAN birl. Yetik/Ozan
 2157. YETİKTİMUR birl. Yetik/Timur
 2158. YETİKULİ birl. Yeti/Kuli
 2159. YETİKUZ birl. Yetik/Uz
 2160. YETİŞGİN (yetişkin) Yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli
 2161. YETİZ Hazır, amade, yeterli, olgunluğa ermiş
 2162. YETKİ Sorumluluk, maharet, iş bitirme gücü
 2163. YETKİN 1- yetişkin, ehil, uzman, yeterli 2- Etkileyici, çekici, mükemmel
 2164. YETKİNALP birl. Yetkin/alp
 2165. YETKİNAY birl. Yetkin/Ay
 2166. YETKİNBAY birl. Yetkin/bay
 2167. YETKİNER birl. Yetkin/Er
 2168. YETKİNHAN birl. Yetkin/Han
 2169. YETMEN Olgun, gelişkin, uzman, yeterli, yetenekli
 2170. YEYGÜ Armağan, bahşiş, ihsan
 2171. YEYİ (Yeğ, yeke)
 2172. YEYİN Galip, kavi, üstte olan
 2173. YEYNİ Ehven, iyi
 2174. YEYREK Makbul, kabul gören, beğeni toplayan
 2175. YEYTEM Eski, kadim
 2176. YIBAR 1- Koku, parfüm 2- Kokulu mum
 2177. YIĞ Yığılı, toplu, birikim
 2178. YIĞAÇ 1- Ağaç 2- Erkeklik organı 3-Yığıcı, toplayıcı - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 2179. YIĞAÇHAN birl. Yığaç/Han - İlhanlılar dönemi, beylerinden
 2180. YIĞAN (Yıkan) 1- Yığıcı 2- Yıkıcı
 2181. YIĞANTEKİN birl. Yığan/Tekin - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2182. YIĞIN Birikim, kitle, yığılı olma hali, yığılmış, istifli
 2183. YIĞINAK Toplum, kitle
 2184. YIĞINCA Genel, teamül, sosyal kural, toplumun benimseyip uyguladığı kurallar
 2185. YIĞLINÇ (Yığlınçı) İffetli, edepli, namuslu
 2186. YIĞNAK Yığın, yığınak, toplum, cemaat
 2187. YIĞRIK Mahçup, utangaç
 2188. YIKIN (yığın) Afet, yıkım , zarar
 2189. YIKINÇ Yıkmış, yıkıcı - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2190. YIKMIŞ Yıkıcı, devirici, güçlü
 2191. YILBARS birl. Yıl/Bars
 2192. YILDIKU Yıldız, yıldız kümesi - Atilay Han’ın son evdeşi. (Bu adı ona Atilay Han vermiş)
 2193. YILDIR Yıldırıcı, ürkütücü, heybetli, dehşetli, şiddetli, gözükara, korkusuz
 2194. YILDIRALP birl. Yıldır/Alp
 2195. YILDIRAN Ürkütücü, korkutucu, heybetli, gösterişli
 2196. YILDIRAY birl. Yıldır/Ay
 2197. YILDIRBAŞ birl. Yıldır/Baş
 2198. YILDIRBAY birl. Yıldır/bay
 2199. YILDIRBEK birl. Yıldır/Bek
 2200. YILDIRGAN Yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli
 2201. YILDIRHAN birl. Yıldır/han
 2202. YILDIRIM (Yaldırım) 1- Berk, yüksek voltajlı elektrik 2- Göz kamaştırıcı, ışık, aşırı parlaklık - Otmanlı hanlarından 1. Bayezit’in ünvanı
 2203. YILDIRKAN birl. Yıldır/kan
 2204. YILDIZ Yaldız, parlak ışık, parlayan, ışıyan - Türk mitolojisinde, Böritiçine’nin oğullarından
 2205. YILDIZAY birl. Yıldız/ay
 2206. YILDIZER birl. Yıldız/Er
 2207. YILDIZHAN birl. Yıldız/han - 1- Oğuz Kağan’ın oğullarından 2- eski dönem Tanrıçalarından
 2208. YILDURU Berrak, net, temiz, billur
 2209. YILGI Yılma, dehşet, ürküntü
 2210. YILGIN Yılmış, ürkek, bezgin
 2211. YILIĞ Yılgın, yılmış, yılık
 2212. YILKI 1- At, at yavrusu 2- At sürüsü
 2213. YILMA 1- Yılmaz, azimli, dayanıklı, cesur, korkusuz 2- Dik yokuş, dağ yamacı
 2214. YILMABEK birl. Yılma/Bek
 2215. YILMABÖRİ birl. Yılma/Böri
 2216. YILMABUĞA birl. Yılma/Boğa
 2217. YILMASIN Yılmaz, korkusuz
 2218. YILMAZ Gözüpek, korkusuz, batur, dayanıklı, azimli
 2219. YILMAZBAY birl. Yılmaz/bay
 2220. YILMAZER birl. Yılmaz/er
 2221. YILTAŞ birl. Yıl/Taş - Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 2222. YILTAN birl. Yıl/Tan
 2223. YILTAY birl. Yıl/Tay
 2224. YIRAGU Yırcı, çalgıcı, enstrüman çalan, müzisyen
 2225. YIRAK Irak, uzak, mesafeli
 2226. YIRI Sol, sol taraf, tek taraf, tek taraflı
 2227. YIRIM 1- Solak 2- Yarım 3- yurt, toprak - Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 2228. YIŞ (Yaş, yaşıl) Orman, yeşillik içindeki bölge
 2229. YIŞIK 1- Tulga, demir örgülü tulga 2- ışık
 2230. YİBEK Ateşli, hararetli, heyecanlı
 2231. YİGE Dayanıklı, kavi, metin
 2232. YİĞENÇUR birl. Yiğen, yeğen/Çur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2233. YİĞENEK 1- Toplum, kitle, cemaat 2- Yeğen, yeğencik - Salçuklular dönemi, beylerinden
 2234. YİĞİN Daha iyi, sıkı, dayanıklı, üstün, tercih edilir
 2235. YİĞİT 1- Yeğ, yiğ, iyi, daha iyi, sıkı, sağlam, güçlü, batur, cesur 2- Delikanlı, cıvan, genç 3- Koca, eş
 2236. YİLUN (Yulun) İri, heybetli, gösterişli, cesim
 2237. YİLUNTEKİN birl. Yilun/Tekin - Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey. Buğu Han’ın torunu
 2238. YİNAL İnal
 2239. YİNÇKE İnce, zarif, narin
 2240. YİNÇKELÜ Nazik, anlayışlı, kibar
 2241. YİNÇÜ 1- İnce, zarif 2- İnci
 2242. YİNDEK Daimi, ebedi, sürekli, kalıcı
 2243. YİR Yer, toprak, arazi, arz, yeryüzü, dünya
 2244. YİRÇİ Kılavuz, izci, rehber, yer bilen, yer bildiren
 2245. YİRDEŞ Yurttaş, hemşehri, aynı toprağı paylaşan
 2246. YİRDİNÇÜ (Yirtinçü) Evren, kainat
 2247. YİRGA Mesut, mutlu, mutluluk dolu
 2248. YİRTİNÇÜ Evren, kainat
 2249. YİSUN (yasun, yosun) Doğa, tabiat, yeşillik - Çengiz Kaan dönemi bilginlerinden
 2250. YİSUNAY birl. Yisun/Ay
 2251. YİSUNBOĞA birl. Yisun/Boğa - Çağatay hanlarından
 2252. YİSUNBUDAK birl. Yisun/Budak - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2253. YİSUNER birl. Yisun/Er
 2254. YİSUNTİMUR birl. Yisun/Timur - Çağatay hanlarından. Çağatay han’ın torunu
 2255. YİTER Varis, mirasyedi
 2256. YİTİK 1- Yetik, olgun 2- Keskin 3- Kayıp
 2257. YİTİRMİŞ Yitik, kayıp, kaybetmiş, yoksul
 2258. YİTÜT Meziyet, maharet, beceri
 2259. YİZEK Askeri kılavuz, öncü
 2260. YOĞANAK Yığınak, kütle
 2261. YOĞÇI Yoğ’çu, yun yapan, yokluk çeken, yas tutan, yasçı
 2262. YOĞUN Kalın, gür, iri, sık, sıkı, cüsseli, fazla, fazlalaşmış, katılaşmış
 2263. YOĞUNALP birl. Yoğun/Alp
 2264. YOĞUNAY birl. Yoğun/Ay
 2265. YOĞUNBAY birl. Yoğun/Bay
 2266. YOKUŞ Yukarı, yukarı doğru çıkan, dik yol, bayır - Tiyeli Türkleri, oymak beylerinden
 2267. YOL Üzerinden gidilen. . . mec. 1- Kut, mut, baht, yazgı, kader 2- Örf, adet, töre, gelenek teamül, ilke, tarz, gidişat
 2268. YOLA 1- Örf, adet, usul, erkan 2- Meşale, kandil - Bulgar hanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2269. YOLAÇ Yol gösterici, mihmandar, rehber, önder, öncü
 2270. YOLAÇAN birl. Yol/Açan Önder, öncü
 2271. YOLAÇBEK birl. Yolaç/Bek
 2272. YOLAÇBÖRİ birl. Yolaç/Böri
 2273. YOLAÇHAN birl. Yolaç/Han
 2274. YOLAK birl. Yol/ak 1- Dürüst, namuslu, temiz 2- Çığır, yenilik, gidişat 3-Kısa yol, kestirme yol
 2275. YOLALDI birl. Yol/Aldı 1- İlerleme kaydeden, gelişen, uzman, profesyonel 2- Terbiyeli, yola gelmiş, geleneklerine bağlı
 2276. YOLAY birl. Yol/Ay - 1- Kazak hanlığı dönemi, beylerinden (Çariçe Katerina’ya isyanıyla ünlenmiş bir Türk beyi) 2- Manas destanında adı geçen bir bey
 2277. YOLBAK (Yolbaka, yolbakan) Konuksever, misafirperver
 2278. YOLBİLİR birl. Yol/Bilir Görgülü, bilgili, usul erkan sahibi
 2279. YOLBUĞA birl. Yol/Boğa - Baybars Han’ın komutanlarından
 2280. YOLÇU 1- Önder, başkan, şef, lider 2- Peygamber, nebi 3- Gelenekçi, muhafazakar 4- Yolcu, yola çıkmış, yolunda giden
 2281. YOLDAM 1- Uysal, yola gelen, yolunda giden 2- Usul, metod, tarz
 2282. YOLDAN
 2283. YOLDAŞ Aynı yolun yolcusu, aynı yolu paylaşan, aynı yola gönül vermiş, aynı yola baş koymuş, aynı, töre ya da prensipler üzerinde, fikir ve gönül birliği eden, çok yakınlaşmış dost, dava arkadaşı
 2284. YOLDAŞBEGÜM birl. Yoldaş/begüm
 2285. YOLER birl. Yol/Er
 2286. YOLERİ birl. Yol/Eri 1- Töreye bağlı, edep erkan sahibi, bilgili, deneyimli 2- Tarikat ehli, tarikata ya da bir şeyhe bağlı kişi
 2287. YOLKUL birl. Yol/Kul
 2288. YOLKULA birl. Yol/Kula - Kıpçak hanlarından. Toktamış han’ın babası ( Bazı kaynaklarda, "yolkulu" olarak geçiyor. )
 2289. YOLKULU birl. Yol/Kulu mec. Töreye ve kurallara bağlı, irşad olmuş
 2290. YOLLUK (Yolluğ) 1- Kutlu, mübarek 2- Olgun, ergin 3- Halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut, bahtiyar
 2291. YOLOĞLU birl. Yol/Oğlu 1- Fedai, sedengeçti 2- Adak, adanmış, kurban 3- Bağlı, kendini töreye ya da şeyhe bağlamış
 2292. YOLSAY birl. Yol/Say
 2293. YOLSEV birl. Yol/Sev
 2294. YOLTAY birl. Yol/Tay - Manas destanında adı geçen bir bey
 2295. YOLUKARSLAN birl. Yoluk/Arslan - Kırman salçukluları, beylerinden. Melik Arslan’ın oğlu
 2296. YOLUM Usul, kaide, prensip
 2297. YONAT Tam, eksiksiz, kusursuz
 2298. YONCA Sulu yerlerde yetişen bir bitki türü
 2299. YONGA (Yonca)
 2300. YORÇI (Yorçu)
 2301. YORÇU 1- Askeri kılavuz, öncü, yol gösteren 2- Yorumcu, yorumlayan, eleştirmen
 2302. YORDAM 1- Alışkanlık, eğilim, usul, meleke, beceri 2- Jest, eda, işve, naz
 2303. YORGA (Yurga) Rahvan giden at
 2304. YORNUK İstirahat, istirahatgah, dinlenme yeri
 2305. YOSUNBUKA birl. Yisun/Buğa - Koço Uygurları, prenslerinden
 2306. YOVAŞ (Yavaş) Çelebi, efendi, ağırbaşlı, halim
 2307. YÖĞRÜK Yörük, göçebe
 2308. YÖNDEM (Yöntem) Usul, tarz, teamül, töreye uygun biçimde olan - Harzemler devleti beylerinden
 2309. YÖNET 1- Biçim, tarz, yöntem 2- uygun, uyumlu, uysal, geçimli
 2310. YÖNTEM (Yöndem)
 2311. YÖNTEN Uslup, tarz, biçim
 2312. YÖRGENÇ Dağ dönemeci, dağ yolu
 2313. YÖRTEM Usul, biçim, tarz
 2314. YÖRÜK (Yöğrük, yürük) Yürüyen, yürüyücü, göçen, göçücü, göçebe
 2315. YÖYEN Mevsim, sezon
 2316. YUDUM (Yutmak. . . dan)
 2317. YUĞAK Bir su kuşu
 2318. YUĞKA İnce
 2319. YUĞRUŞ (Yukruş, Yukruç) Eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan kişi.
 2320. YULA 1- Su kaynağı, yerden fışkıran su, göze 2- Işıldak, ışık veren, meşale, kandil
 2321. YULAK (Yula)
 2322. YULU Adalet
 2323. YULYU (Yulu, yuluk, Yulug) 1- Yardımcı, yardımsever, fedakar, adil 2- haraç, cizye, vergi 3- traş, traşlı, bakımlı 4- Yağma, yağmacı
 2324. YULUĞ TİGİN birl. Yuluğ/Tigin - Bilge Kağan ve Kül Tigin’in yeğeni
 2325. YULUĞBİRİM birl. Yuluğ/Birim - Uygurlar döneminde alınan mahsul vergisi
 2326. YULUK 1- Traşlı, matruş, bakımlı 2- Yağmacı
 2327. YULUK ARSLAN birl. Yuluk/Arslan - Artukoğulları beylerinden. İlgazi Beğ’in oğlu.
 2328. YULUM 1- Fedakar, yardımsever 2- Yolcu, yoluna bağlı, töresine bağlı
 2329. YULUMHAN birl. Yulum/ Han - Buhara hanlığı, hanlarından.
 2330. YULUMBAY birl. Yulum/Bay
 2331. YULUN Yolcu, yola giden
 2332. YUM Mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık
 2333. YUMAK Yumlu, yumulu
 2334. YUMLU Mutlu, kutlu, mübarek, huzurlu
 2335. YUMRU 1- Yumulu, yumuk, yumruk 2- İri, heybetli, gösterişli - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından.
 2336. YUMUK Gül, goncagül
 2337. YUMUŞ (Yumuç) 1- Söz, öğüt, nasihat 2- Emir, ferman, buyruk 3- Müjde, müjdeli haber 4- Yumuk, yumulmuş, yumruk
 2338. YUMUŞAY birl. Yumuş/Ay
 2339. YUMUŞBAY birl. Yumuş/Bay
 2340. YUMUŞER birl. Yumuş/Er
 2341. YUMUŞGA Bir dağ yemişi
 2342. YUMUŞHAN birl. Yumuş/Han
 2343. YUMUTGAN Yapıcı, birleştirici, pozitif kişilik
 2344. YUNAK Üzerinde çamaşır döğülen ve yıkanan, büyük taş parçası
 2345. YUNMUŞ Yıkanmış, temiz, titiz, arık
 2346. YUNT 1- Çadır, oba, ev, yurt, vatan 2- Terbiyesi tamamlanmamış, yarı yabani at 3- Uygarlık, medeniyet
 2347. YUNTAL birl. Yunt/Al
 2348. YUNTBAY birl. Yunt/Bay
 2349. YUNTBİL birl. Yunt/Bil
 2350. YUNTER birl. Yunt/Er
 2351. YUNTSAY birl. Yunt/Say
 2352. YURÇI 1- Becerikli, mahir 2- Yirçi, yer gösteren, rehber
 2353. YURDAER birl. Yurda/Er
 2354. YURDAKAN birl. Yurda/Kan
 2355. YURDAKUL birl. Yurda/Kul
 2356. YURDUM Vatanım
 2357. YURGA Rahvan giden at.
 2358. YURT 1- Vatan, kutsanmış toprak 2- Kaynak, asıl, kök 3- Uygarlık, medeniyet 4- Çadır, oba, ev
 2359. YURTAL birl. Yurt/Al (. . almak. . dan)
 2360. YURTALP birl. Yurt/Alp
 2361. YURTAN birl. Yurt/An
 2362. YURTAY birl. Yurt/Ay
 2363. YURTBAY birl. Yurt/Bay
 2364. YURTBEK birl. Yurt/Bek
 2365. YURTBİLDİ birl. Yurt/Bildi
 2366. YURTER birl. Yurt/Er
 2367. YURTERİ birl. Yurt/Eri
 2368. YURTHAN birl. Yurt/Han
 2369. YURTKAN birl. Yurt/Kan
 2370. YURTLAK Yurt, vatan, sonradan yurt edinilmiş yer, yurtlaştırılmış yer.
 2371. YURTNOYAN birl. Yurt/Noyan - Nogay hanlığı dönemi, beylerinden.
 2372. YURTSAY birl. Yurt/Say
 2373. YURTSEV birl. Yurt/Sev
 2374. YUTLUK Kayıp, zarar
 2375. YUTUM Yudum, damla, tike, parça
 2376. YUVANÇ Teselli
 2377. YUVANIŞ (Yuvanç, yavanıç)
 2378. YÜCE Yüksek, ulu, alicenap, haşmetli
 2379. YÜCEL Yücelik, ululuk, haşmet.
 2380. YÜĞNEK Alçak gönüllü, mütevazı. - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey.
 2381. YÜĞNÜK Salih, temiz
 2382. YÜĞRÜK Yürük.
 2383. YÜĞÜNT Reverans, selam
 2384. YÜKNÜ Secde, secdede olan
 2385. YÜKSEL Yükseklik, ululuk, büyüklük
 2386. YÜKSELAY birl. Yüksel/Ay
 2387. YÜKSELEN Ulu, kişi.
 2388. YÜKSELGÜN birl. Yüksel/Gün
 2389. YÜKSELİŞ Büyüklük, ululuk, ikbal
 2390. YÜKÜN Baş eğme, saygı duruşu, tazim. ( Kuran’ın ilk çevirisinde, İ. S. 10. Yz. Bu sözcük, "Namaz" karşılığı olarak da kullanılmıştır. )
 2391. YÜKÜNÇ Eğilme, reverans
 2392. YÜKÜNGEN Eğilen, reverans yapan, saygılı
 2393. YÜKÜNTÜR Baş eğdirir, diz çöktürür.
 2394. YÜKÜNÜK Eğilme, reverans
 2395. YÜKÜNÜR İbadet eden
 2396. YÜLEK Okun arkasındaki, denge tüyü.
 2397. YÜLEK HAN birl. Yülek/Han
 2398. YÜLEKBAY birl. Yülek/Bay
 2399. YÜLEKBEGÜM birl. Yülek/Begüm
 2400. YÜLEKBİGE birl. Yülek/Bike
 2401. YÜNKÜL Hafif, narin
 2402. YÜRE Daire, helezon, çember
 2403. YÜREĞİR Yürekli, cesur
 2404. YÜREKLİ Cesur, korkusuz.
 2405. YÜRİK Yaşam, hayat, , ömür, geçim.
 2406. YÜRÜKALP birl. Yürük/Alp
 2407. YÜRÜKBİGE birl. Yürük/Bike
 2408. YÜLÜK (Yülek)
 2409. YÜLÜK ARSLAN birl. Yülük/Arslan - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 2410. YÜRÜKBİLGE birl. Yürük/Bilge
 2411. YÜRÜKER birl. Yürük/Er
 2412. YÜRÜKTİMUR birl. Yürük/Timur - Koço Uygurları, prenslerinden.
 2413. YÜRÜM Yaşam, hayat, ömür
 2414. YÜZAK birl. Yüz/Ak Masum, günahsız.
 2415. YÜZAKI birl. Yüz/Akı Masumiyet, tgemizlik, namus, namusluluk, başarı, beceri
 2416. YÜZAY birl. Yüz/Ay
 2417. YÜZBAY birl. Yüz/Bay
 2418. YÜZBEG (Yüzbek-Yüzbey) birl. Yüz/Beg, bek, bey - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından.
 2419. YÜZBEGÜM birl. Yüz/Begüm
 2420. YÜZBİKE birl. Yüz/Bike
 2421. YÜZHANIM birl. Yüz/Hanım
 2422. YÜZKARA birl. Yüz/Kara
 2423. YÜZLÜG (Yüzlüg, yüzlük) Soylu, dürüst, namuslu.
 2424. YÜZÜAY birl. Yüzü/Ay