Türk Bitig: Öz Türkçe isimlerÖz Türkçe İsimler

Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe, eski Türk isimleri içinden, bebek isimleri seçin.

 1. KAAN (Kağan) . . . Kağan sözcüğünün Moğol ağzındaki söylenişi
 2. KABA Büyük, iri, şişkin
 3. KABAK 1- Kapalı, kabuklu 2- Kabarık, kabadayı - Çengiz Kumanları bey ve komutanlarından
 4. KABAL Kapalı, zindan, mahpus - Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden
 5. KABAMIŞ Kapalı, güçlü, mahfuz
 6. KABAN 1- Kapan, kapıcı 2- Kabarık, asi, isyankar 3- Dik yokuş - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 7. KABANBAY birl. Kaban/Bay - Yakut destanlarında adı geçen bir bey
 8. KABAR 1- Kabarık, asi, kabadayı 2- Kapan - Hazar İmparatorluğu dönemi bey ve komutanlarından
 9. KABARTU Şişik, kabarık, kabarcık
 10. KABAY birl. Kap/Ay - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 11. KABIŞ Kavuş, kavuşma, birleşme, toplanma
 12. KABLAY KAAN (Kubilay Kaan)
 13. KACIR Kaçır, kaçırıcı, korkutucu, ürkütücü - Selçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 14. KAÇ (Kaçı, kaş) Kaçan, koşan - Altay Türkleri oymaklarından
 15. KAÇAĞLI Kaçaklı, kaçıcı, koşucu - Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedelerinden
 16. KAÇAN 1- koşan, kaçan 2- Vakit, saat, vade - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 17. KAÇAR HAN birl. Kaçar/Han
 18. KAÇAY birl. Kaç/Ay - Özbeklerin, Konrat ve Koyunlu oymakları dip dedelerinden
 19. KAÇGAR (Koçgar, kaşgar) 1- Koç gibi, koçyiğit 2- koç başi - 1- Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden 2- İran Türkmenleri bölüğü oymaklarından
 20. KAÇIR Kaçıran, kaçırtıcı - Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları, dip dedelerinden
 21. KAÇIRA (Kaçır) 1- Kaçıran, ürküten 2- Çalışkan, aktif
 22. KAÇMAS 1- Kaçmaz, ürkmez, korkmaz 2- Evcil, munis - Mısır-Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 23. KAÇMAZBAY birl. Kaçmaz/Bay
 24. KAÇUT 1- Savaş, döğüş 2- Kısa mızrak, karg - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 25. KADAGAN Buyruk, ser, emir, komut
 26. KADAK (Katak, Katık) 1- Katı, sert 2- Mıh, çivi 3- Armağan, hediye - 1- Geyük Han’ın komutanlarından 2- Şeyban Han’ın oğullarından
 27. KADAN Katan, Kadagan - Mangu Kaan’ın kayın amcası
 28. KADAŞ Arkadaş, yaren, yakın
 29. KADIR (Katır) mec. Güçlü, dayanıklı, metin, inatçı - Gazneli Mahmud dönemi Hotin valisi
 30. KADIR BİLGE birl. Katır/Bilge - . . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 31. KADIR BUGA birl. Katır/Boğa - Göktürkler dönemi, Dokuz Oğuz bey ve komutanlarından
 32. KADIRCA Katır gibi - 1- Kırgızların, İçgilik oymağı, dip dedelerinden 2- Kırgızların, Kizek oymağı dip dedelerinden
 33. KADIRKAN birl. Katır/Kan - Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 34. KAGI (KAKI) Öfke, şiddet - Türkmenlerin, Yavmut ve Küçük Tatar oymakları dip dedelerinden
 35. KAĞAN İmparator, hanların hanı
 36. KAĞANLI(G) İmparatorluk, imparatorluğa mensup olma
 37. KAĞBA Koruyucu, muhafız
 38. KAĞNILI birl. Kağnı/Lı. . . Kağnı oymağına bağlı - Bir Oğuz oymağı ve bu oymağın ilk beyi
 39. KAKI (Kagı)
 40. KAKIĞAN Öfkeli, gözü kara
 41. KAKINÇ 1- Kılıç ve kargı hamlesi 2- İhtar, ikaz 3- Hiddet, öfke
 42. KAKINÇBEK birl. Kakınç/Beğ
 43. KAKIZ Gözüpek, hiddetli
 44. KAKŞA Seri, aceleci, hızlı
 45. KAKUMAKLU Gazablı, şiddetli
 46. KAL Ulu, saygıdeğer, hatırı sayılır - Kıpçak hanlarından (Kal Han) ( Amanok Han’ın oğlu)
 47. KALABA 1- Ulu, saygıdeğer 2- Sayıca çok, kalabalık, bolluk
 48. KALAKLI Ulu, yüksekte
 49. KALALDURUK birl. Kal/Al/Duruk - Göktürkler dönemi beylerinden, Kürşad’ın kırklarından
 50. KALANÇA Bakiye, arta kalan, artık
 51. KALAPA birl. Kal/Apa
 52. KALAVUN birl. Kal/Avun (Ağun) - İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 53. KALÇAV Şakacı, nüktedan
 54. KALDAĞ birl. Kal/Dağ
 55. KALDUN Kalan, artan, bakiye
 56. KALGAN (Kalkan) Ok, kargı, kılıç gibi savaş aletlerine karşı koruma sağlayan siperlik - Çengiz Kaan’ın torunlarından
 57. KALGAY Veliaht, şehzade
 58. KALIN 1- Sert, dayanıklı 2- Mal, servet, varlık 3- Çehiz 4- Yararlılık, fayda
 59. KALINGU (Kalın) Kalıng, güçlü, dayanıklı
 60. KALINKARA birl. Kalın/Kara - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 61. KALISIZ Şüphesiz, kararlı
 62. KALKAMAN birl. Kal/Kaman - 1- Manas destanında adı geçen bir bey 2- Kazakların, Ortayüz, Argın, Kuvandık ve Kiçiyüz- Bayoğlu oymakları dip dedelerinden
 63. KALKAN (Kalgan)
 64. KALMUK Güç gösterisi, güçlülük, kabadayılık - 1- Altay Türkleri, Kızıl oymağı, dip dedelerinden 2- Moğol oymak beylerinden
 65. KAM Şamanist gelenekte, ulu kişi (Hekimlik, filozofluk, büyücülük, duacılık dahil olmak üzere, oba ya da oymakların, her türlü sorunuyla ilgilenen kişi)
 66. KAMALAG Sedir ağacı
 67. KAMAN 1- Kuman, kumanlı 2- Gözü kara, cesur, aman vermeyen
 68. KAMAR (Homar)
 69. KAMAR TEKİN birl; Kamar/Tekin - karahanlılar dönemi beylerinden Kaşgarlı Mahmud beyin dedesi
 70. KAMAŞIG Melez, karışmış
 71. KAMAY birl. Kam/Ay
 72. KAMAZ Sarsıcı, sallayıcı, ürkütücü
 73. KAMBAŞI birl. Kam/Başı - Altay Türkleri oymak beylerinden
 74. KAMBÖRÜ birl. Kam/Böri - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 75. KAMBÜRE (Kamböri) Kam/Böri - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 76. KAMÇI Kırbaç
 77. KAMÇIBEK birl. Kamçı/Beğ - Selçuklular (Sançar Han) dönemi atabeylerinden
 78. KAMÇIHAN birl. Kamçı/Han - Havarezm devleti hanlarından
 79. KAMÇITİMUR birl. Kamçı/Timur - Altınordu devleti, bey ve komutanlarından
 80. KAMDU Para yerine geçen eşya, emanet
 81. KAMGAN birl. Kam/Gan - dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Bayındır Han’ın babası)
 82. KAMŞAT Sarsıtıcı, ürkütücü
 83. KAMTUR birl. Kam/Dur - Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden
 84. KAMU(Ğ) 1- Bütün, tam, hep 2- Halk, ahali 3- Destek, dayanışma
 85. KAMUALP birl. Kamu/Alp
 86. KAMUBAY birl. Kamu/Bay
 87. KAMUBEK birl. Kamu/Bek
 88. KAMUER birl. Kamu/Er
 89. KAMUHAN birl. Kamu/Han
 90. KAMUKAN birl. Kamu/Kan
 91. KAMUTAN birl. Kamu/Tan
 92. KAMUTAY birl. Kamu/Tay (. . . Cumhuriyetin ilk yıllarında, Türk dil kurumunun da teklifiyle, millet meclisi yerine bu sözcük kullanılmış ancak, sonraları yine kullanımdan düşmüştür. )
 93. KAN 1- Soy, sop, kaynak, canü canlılık, soyluluk 2- Damarlardaki sıvı 3- Kağan, han - Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 94. KANAK birl. Kan/Ak - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 95. KANAR birl. Kan/Ar - Koço uygurları dönemi hanımlarından
 96. KANAT 1- Tüy, telek 2- Taraf, yön, cenah
 97. KANATA birl. Kan/Ata
 98. KANAY birl. Kan/Ay - Kırgızların, Togay ve Soltu oymağı dip dedeledrinden
 99. KANBAY birl. Kan/Bay - Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından
 100. KANCI 1- Kan güden soylu 2- Kanıcı, kanmış, inanıcı - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 101. KANÇURA birl. Kan/Çura - Manas destanında adı geçen bir bey
 102. KANDEMİR birl. Kan/Demir - Harzemşahlar dönemi bey ve komutanlarından
 103. KANDI İnançlı, kanık - Kırgızların, İçglig oymağı dip dedelerinden
 104. KANDIBAY birl. Kandı/Bay
 105. KANDUK (Kanduk) Kandı, kanık - Avarlar dönemi beylerinden ve Bizans elçiliğide yapmış bir komutan
 106. KANDUKYURT birl. Kanduk/Yurt Gurbet
 107. KANDURMUŞ birl. Kan/Durmuş - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 108. KANG (Kang, kan) Kan, soy, ata - Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 109. KANGSIK 1- Kardeş gibi. . kardeş yakınlığında 2- Üvey kardeş
 110. KAYNAK (Kanak) mec. Soylu - Babür Han dönemi beylerinden
 111. KANIBAY birl. Kanı/Bay
 112. KANIĞ 1- Kanmış, kanık 2- Sevinç, neşe
 113. KANIK 1- Kanma, inanma, kabul, ermek 2- Sevinç, neşe
 114. KANIKAN birl. Kanı/Kan
 115. KANISOY birl. Kanı/Soy
 116. KANIŞ Kandırış, cilve, işve - Oğuz beylerinden, Gazi Sultan’ın kızı
 117. KANITGAN Şevk veren, kan kaynatan
 118. KANİLÇİ birl. Kan/İlçi - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 119. KANK 1- Kan, soy 2- Ata, baba - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Baybaktı oymakları, dip dedelerinden
 120. KANKLI Soylu, soyu sopu belli, kanlı - Kazakların, Uluyüz bölüğü oymak beylerinden
 121. KANKLIBAY birl. Kanklı/Bay
 122. KANKLIKOCA birl. Kanklı/Koca - Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 123. KANKUL birl. Kan/Kul
 124. KANKULU birl. Kan/Kulu
 125. KANLAN Soylan
 126. KANLI Soylı - 1- Kırgızların, İçgilik ve Katırca oymakları dip dedelerinden 2- Kırgızların, Kizek, oymağı dip dedelerinden 3- Özbeklerin, eski oymak beylerinden
 127. KANLIBAŞ birl. Kanlı/Baş - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey(Kanturalı’nın babası)
 128. KANOĞUL birl. Kan/Oğul
 129. KANSU birl. Kan/Su
 130. KANTIK 1- Kandırıcı, işveli 2- Uzakta, gurbette olan
 131. KANTİMUR birl. Kan/Timur
 132. KANTÖRE (Kantüre) birl. Kan/Töre
 133. KANTURALI birl. Kan/Turalı - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 134. KANTURSUN birl. Kan/Dursun - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 135. KANTUYUN birl. Kan/Tuyun - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 136. KANYUMAZ birl. Kan/Yumaz (Yumak, yıkamak. . . dan) - Türkmenlerin Yaymut oymağı dip dedelerinden
 137. KAPAGAN (Kapgan)
 138. KAPALAN (Kaplan)
 139. KAPAR 1- Akıl, can, ruh 2- Kalkan, zırh 3- Kapan, tuzak
 140. KAPGAN 1- Kanlı, soylu 2- Kalkan, zırh 3- Algan, fatih 4- Kaplan 5- Kapan, tuzak
 141. KAPGAN DOĞAN birl. Kapgan/Doğan - Oyratlar devleti hanlarında Kara Han’ın oğlu
 142. KAPGAN KAĞAN birl. Kapgan/Kağan - Göktürk kağanlarından
 143. KAPGANBAY birl. Kapgan/Bay
 144. KAPGIŞAY Saf, sade, halis
 145. KAPKAN (Kapgan)
 146. KAPKIR Hassas, imtizaçlı
 147. KAPLAN Kapan, kedigillerden bir yırtıcı hayvan
 148. KAPLAN GİRAY HAN birl. Kaplan/Giray/Han - Kırım hanlarından
 149. KAPURTU Kabartı, kabarık, kabadayı
 150. KAR Kar tanesi - Türkmenlerin, Teke, Toktamış, Ersarı ve Bükevul oymakları dip dedelerinden
 151. KARBUĞA birl. Kar/Boğa
 152. KARA Siyah renk, ak’ın karşıtı Ancak. . . Bu sözcükte de Türkçe ad ve sıfatlar arasında özel bir yere sahiptir. Çünkü birçok mecaz anlamı içinde barındırması ilgi çekicidir. Birçok birleşik adın, başında ya da sonunda kullanılabildiğinden, çeşitli anlam değişiklikleri de ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden, içerdiği tüm anlamları açıklamakta yarar vardır. Bu durum, ayrıca Türklerin, sosyal yaşamlarında, renklere ne derece önem verip, ne derece zengin anlamlarla bezediğinin de önemli ipuçlarını verecektir. Örneğin; Ak;
 153. Temizlik, güzellik, soyluluk, merkez. Gök(mavi) Kutsallık, özgürlük, Kızıl(kırmızı); Dikkat, özen, tedbir, değişiklik, devrim, şiddet. Yeşil; Doğum, tazelik, huzur, sükun anlamlarını içinde barındırmaktadır. Renklerle yön’ler de anlatılabilir. Ak; güney, Kızıl; Doğu, Sarı; Batı, Kara; Kuzey
 154. Yönlerini anlatır. Kara’nın öteki anlamlarına gelince 1- Güç, şiddet 2- Olağanüstülük, harikuladelik 3- Ululuk, büyüklük, ulaşılmazlık 4- Cesaret, atılganlık, yiğitlik 5- Yas, keder, üzüntü, ölüm 6- Fakirlik, sıradanlık, (soylu olmamak) 7- Kötülük, bela, uğursuzluk 8- Esmer ten, yanık ten 9- Aşırı soğuk, kış - 1- Alper Tunga’nın oğullarından 2- Türkmenlerin, Teke, Ersarı ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 155. KARAAÇKI birl. Kara/Açkı
 156. KARA KULAGU birl. Kara/Kulagu - (Kara Kulagu Han) Çağatay hanlarından. Çağatay Han’ın oğlu
 157. KARAACUN birl. Kara/Acun
 158. KARAAĞAÇ birl. Kara/Ağaç
 159. KARAAĞAÇBUYRUK birl. Kara/Ağaç/Buyruk - Uygurlar dönemi vezirlerinden
 160. KARAAK birl. Kara/Ak Karşıtların birlikteliği - Harzem hanlarından Celaleddin’in komutanlarından
 161. KARAALMAZ birl. Kara/Almaz. . Namuslu
 162. KARAALP birl. Kara/Alp
 163. KARAARSLAN birl. Kara/Arslan - Gazneliler devleti hanlarından
 164. KARAATAĞ birl. Kara/Atağ
 165. KARAAY birl. Kara/Ay
 166. KARABA birl. Kar/Aba - Altay Türkleri, oymaklarından ve bu oymağın ilk beyi
 167. KARABALA birl. Kara/Bala - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz ve Baganalı oymakları dip dedelerinden
 168. KARABALKAN birl. Kara/Balkan - Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 169. KARABARGI birl. Kara/Bargı - Kırgızların, Edigene oymağı dip dedelerinden
 170. KARABARK birl. Kara/Barg
 171. KARABARKIN birl. Kara/Barkın
 172. KARABARS birl. Kara/Bars
 173. KARABAŞ birl. Kara/Baş 1- Evlatlık 2- Kul, köle - Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 174. KARABATAK birl. Kara/Batak. . . Bir deniz kuşu
 175. KARABATU birl. Kara/Batu
 176. KARABATUR birl. Kara/Batur
 177. KARABAY birl. Kara/Bay
 178. KARABAYAT birl. Kara/Bayat
 179. KARABAYIR birl. Kara/Bayır
 180. KARABEGÜM birl. Kara/Begüm
 181. KARABEK (Karabey) Kara/Beğ - Hint, Türk kölemenleri devleti, Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 182. KARABERK birl. Kara/Berk
 183. KARABEY birl. Kara/Bey
 184. KARABIYIK birl. Kara/Bıyık - Kazakların Kiçiyüz bölüğü, oymak beylerinden
 185. KARABİKE birl. Kara/Bike
 186. KARABOĞA birl. Kara/Boğa - Kulagu Han dönemi, İlhanlı komutanlarından ve Bağdat valisi
 187. KARABOZ birl. Kara/Boz - Özbeklerin, Konrat ve Kançagalı oymaklarının dip dedelerinden
 188. KARABÖGÜ birl. Kara/Bögü - Safeviler dönemi Azeri kökenli ozanlarından
 189. KARABÖRİ birl. Kara/Böri - Kırgızların, Togay, Bugu ve Böri oymaklarının dip dedelerinden
 190. KARABÖRK birl. Kara/Börk - Manas destanında adı geçen bir bey
 191. KARABUDAK birl. Kara/Budak - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
 192. KARABUĞAÇ birl. Kara/Boğaç - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 193. KARABUĞRA birl. Kara/Buğra
 194. KARABUĞU birl. Kara/Buğu
 195. KARABUKA birl. Kara/Buka
 196. KARABUKAY birl. Kara/Bugay
 197. KARABULUK birl. Kara/Buluk - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 198. KARABULUT birl. Kara/Bulut
 199. KARABURÇ birl. Kara/Burç
 200. KARABÜK birl. Kara/Bük
 201. KARACA 1- Karaya çalan, esmer 2- Gözü kara, cesur, şiddetli 3- Bir ceylan türü 4- Halktan soylu olmayan - Türkmenlerin Türk oymağı dip dedelerinden
 202. KARACA ALP birl. Karaca/Alp - Selçuklular dönemi atabeylerinden ve Dolukatır oğulları beyliğinin kurucusu olan bey
 203. KARACA NOYAN birl. Karaca/Noyan - Çengiz Kağan’ın damadı ve Çağatay Han’ın atabeyi
 204. KARACABEY birl. Karaca/Bey - 1- Otmanlıların ilk dönem bey ve komutanlarından 2- Macar kumanları beylerinden
 205. KARACAESİ birl. Karaca/Esi
 206. KARACAOĞLAN birl. Karaca/Oğlan - 18. Yüzyıl, Otmanlılar dönemi halk ozanlarından
 207. KARACEBE birl. Kara/Cebe
 208. KARACIK 1- Esmer, kar tenli 2- Gözbebeği - Selçuklular dönemi beylerinden
 209. KARACA (karaçak, karaca) - Babür Han dönemi beylerinden
 210. KARAÇAĞ birl. Kara/Çağ - Öketay Kaan’ın oğullarından
 211. KARAÇAKI birl. Kara/Çakı
 212. KARAÇAKIN birl. Kara/Çakın
 213. KARAÇAR birl. Kara/Çar, çur - Timur Kürkan Han’ın dip dedeleirnden
 214. KARAÇAVDUR birl. Kara/Çavdur - Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 215. KARAÇAVLI birl. Kara/Çavlı
 216. KARAÇAY birl. Kara/Çay - Kafkasya’daki, Kabardın ve Bolkar oymaklarının ilk beylerinden
 217. KARAÇIL Kumral, karaya çalan - Anadolu Selçukluları (Kılıçarslan) dönemi komutanlarından
 218. KARAÇİGİR birl. Karacı/Yir, yer - Oğuz Kağan’ın torunlarından
 219. KARAÇOR birl. Kara/Çur - 1- Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey 2- İran Türkmenleri oymak beylerinden
 220. KARAÇUK (Karacık) - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 221. KARAÇUK ÇOBAN birl. Karaçuk/Çoban - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 222. KARADAĞ birl. Kara/Dağ - İran Türkmenleri oymak beylerinden
 223. KARADEMİR birl. Kara/Demir
 224. KARADENİZ birl. Kara/Deniz
 225. KARADOĞAN birl. Kara/Doğan - Sasaniler devleti, komutanlarından
 226. KARADOĞU birl. Kara/Doğu
 227. KARAELÇİ birl. Kara/Elçi
 228. KARAELÇİN birl. Kara/Elçin
 229. KARAER birl. Kara/Er
 230. KARAERGİN birl. Kara/Ergin
 231. KARAERKİN birl. Kara/Erkin
 232. KARAERSİN birl. Kara/Ersin
 233. KARAEŞ birl. Kara/Eş
 234. KARAEVLİ birl. Kara/Evli - Oğuz Kağan’ın torunlarından ve 24 Oğuz boyundan biri
 235. KARAGA Karga, kuzgun - Altay Türkleri oymak beylerinden
 236. KARAGİRAY birl. Kara/Giray - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 237. KARAGÖK birl. Kara/Gök
 238. KARAGÖKÇE birl. Kara/Gökçe - Türkmenlerin, Teke oymağı dip dedelerinden
 239. KARAGÖNE birl. Kara/Göne - Göktürk Kağanlarından (Kara Kağan’ın öteki adı)
 240. KARAGÖZ birl. Kara/Göz - kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 241. KARAGÖZBEGÜM birl. Karagöz/Begüm - Babür Han’ın kızkardeşlerinden
 242. KARAGÜN birl. Kara/Gün
 243. KARAGÜNE (Karagün) - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey (Kazan beyin kardeşi)
 244. KARAĞLI 1- Yaslı, matemli 2- Bakışları etkileyici - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 245. KARAHAN birl. Kara/Han - 1- Türk mitolojisinde "Tanrılar Tanrısı" (Greklerin, Zeus’u gibi) 2- Oğuzname’de, Moğol Han’ın dört oğlundan biri ve Oğuz Kağan’ın babası 3- Karahanlılar devletinin kurucusu olan Satuk Buğra Han’ın dedesi 4- Oyratlar hanlarından 5- Göktürklerden sonraki kurulan Türk 6- Devletlerinde, soylu olmayıp, kara budundan (halktan) biri olarak devlet kuran kişilerin takındığı ünvanlardan
 246. KARAİLÇİ birl. Kara/İlçi
 247. KARAİLİG birl. Kara/İlig
 248. KARAİMER birl. Kara/İmer
 249. KARAİNAL birl. Kara/İnal
 250. KARAK 1- Kara/Ak 2- Gözbebeği 3- Bakış, nazar
 251. KARAKAÇIR birl. Kara/Kaçır
 252. KARAKAĞAN birl. Kara/kağan - 1- Göktürk devletinin son Kağanı. Kürşad’ın amcası
 253. KARAKAN birl. Kara/Kan (mec. Halktan)
 254. KARAKAŞ birl. Kara/kaş - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Uvak Girey oymağının dip dedelerinden
 255. KARAKAYA birl. Kara/kaya
 256. KARAKAYI birl. Kara/Kayı
 257. KARAKÇI 1- Gözlemci, bakıcı 2- Kaeakeçi - Kırgızların, Togay ve Tolkan oymaklarının dip dedelerinden
 258. KARAKEÇİ birl. Kara/Keçi
 259. KARAKEÇİLİ birl. Kara/Keçili - Otmanlıların akrabası olan bir Oğuz oymağı
 260. KARAKILIÇ birl. Kara/Kılıç
 261. KARAKILIG birl. Kara/Kılık (huy, yaradılış)
 262. KARAKIRK birl. Kara/Kırk (. . Kırk sayısı da, üç ve dokuz gibi, Türklerin uğurlu sayılarındandır. ) - Oğuz beylerden Kara Çiyer’in oğlu
 263. KARAKIŞ birl. Kara/Kış
 264. KARAKITAY birl. Kara/Kıtay (. . Çinliye benzeyen, Çinlilerle kanı karışıp, melez olmuş. . ) - Kara/Kıtaylar devletinin kurucusu ve ilk hanı
 265. KARAKİSEK birl. Kara/Kesik - 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Karasakal oymağının dip dedelerinden 2- Kazakların Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 266. KARAKOCA birl. Kara/Koca - 1- dede Korkut’un babası 2- Türkmenlerin, Yaymut ve Bayramşahlı oymağının dip dedelerinden
 267. KARAKOÇ birl. Kara/Koç
 268. KARAKOL birl. 1- Kara el 2- Gözetleme yeri, gözetim alanı - Kırgızların, Togay ve Girik oymakları dip dedelerinden
 269. KARAKONGAR birl. Kara/Kongar - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 270. KARAKONUK birl. Kara/Konuk - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 271. KARAKOPUZ birl. Kara/Kopuz
 272. KARAKOY birl. Kara/Koy (Koyun) - Özbeklerin Karakalpak oymağı dip dedelerinden
 273. KARAKOYTUN birl. Kara/Koytun - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 274. KARAKÖS (Karaköz, karagöz)
 275. KARAKUL birl. Kara/Kul
 276. KARAKULA birl. Kara/Kula
 277. KARAKULAGU birl. Kara/Kulagu - Çağatay Hanlarından
 278. KARAKULAN birl. Kara/Kulan
 279. KARAKULİ birl. Kara/Kulu
 280. KARAKURGAN birl. Kara/Kurgan
 281. KARAKURT birl. Kara/Kurt
 282. KARAKURUM birl. Kara/Kurum (Ötüken)
 283. KARAKUŞ birl. Kara/Kuş (Mizan Yıldızı) - Selahaddin Eyyubi’nin komutanlarından
 284. KARAKUZU birl. Kara/Kuzu - 1- Anadolu Selçukluları dönemi beylerinden 2- Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 285. KARAKÜNE (Karagün)
 286. KARAL Vade, müddet
 287. KARAMIŞ Bakmış, görmüş, açık göz
 288. KARAMAN 1- Kara tenli 2- Yiğit, gözü kara - 1- Selçuklular dönemi beylerinden ve Karamanoğulları kurucusu 2- Türkmenlerin, Salur oymağı dip dedelerinden
 289. KARAMANGU birl. Kara/Mangu
 290. KARAMANGUT birl. Kara/Mangut - Özbeklerin, Mangut oymağı dip dedelerinden
 291. KARAMIŞ HAN birl. Karamış/Han - Bulgar Hanlarından
 292. KARAMUN birl. Kara/Mun (bun)
 293. KARAMUT birl. Kara/Mut
 294. KARANÇI Bakıcı, gözlemci - Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 295. KARAOBA birl. Kara/Oba
 296. KARAOĞLAN birl. Kara/Oğlan
 297. KARAOĞUL birl. Kara/Oğul
 298. KARAOĞUR birl. Kara/Uğur
 299. KARAOK birl. Kara/Ok
 300. KARAOKAN birl. Kara/Okan
 301. KARAOKAY birl. Kara/Okay
 302. KARAORAK birl. Kara/Orak
 303. KARAORKUN birl. Kara/Orkun
 304. KARAOTAĞ birl. Kara/Otağ - Eski dönem, toy ve şölenlerde, çocuğu olmayan beylerin oturduğu kısım, tribün (. . . oğlu olanlar, Ak otağa, kızı olanlar kızıl otağa, konuk edilirlerdi. )
 305. KARAOZAN birl. Kara/ozan (halk ozanı) - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 306. KARASADAK birl. Kara/sadak
 307. KARASAGU ağıt, mersiye
 308. KARASAKAL birl. Kara/Sakal - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Alioğlu oymağının dip dedelerinden
 309. KARASAVÇI birl. Kara/Savcı
 310. KARASAYIN birl. Kara/Sayın
 311. KARASOY birl. Kara/Soy
 312. KARASÖLEK birl. Kara/Sülek - Oğuz Kağan’ın vezir ve komutanlarından
 313. KARASUNGUR birl. Kara/Sungur - Baybars han dönemi, Halep valisi ve komutanlarından
 314. KARASÜYÜK birl. Kara/Süyük (kemik) (avam, halktan)
 315. KARAŞAMAN birl. Kara/Şaman - Şamanist gelenekte, kötü ruhlarla uğraşan şamanlar
 316. KARAŞIN Esmer, karaya çalan
 317. KARATAK birl. Kara/Dağ - Kırgız oymağı eski dönem beylerinden
 318. KARATAN birl. Kara/tan
 319. KARATAPIN birl. Kara/Tapın
 320. KARATAŞ Birl. Kara/Taş - 1- Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından 2- Türkmenlerin, Teke ve Taşayak oymakları dip dedelerinden
 321. KARATATAR birl. Kara/Tatar
 322. KARATAV birl. Kara/Dağ
 323. KARATAY birl. Kara/Tay - Konya Selçukluları dönemi, İzeddin Keykavu’un, atabeylik ve başbakanlığını yapmış bilgin bir kişi
 324. KARATEKE birl. Kara/Teke - Otmanlıların ilk dönem beylerinden
 325. KARATEKİN birl. Kara/Tekin - Danişmendoğulları beyliği dönemi beylerinden
 326. KARATEMİR birl. Kara/Demir (Balta)
 327. KARATENGİZ birl. Kara/Deniz
 328. KARATİGİN birl. Kara/Tigin - Gazneli Mahmud Han’ın komutanlarından
 329. KARATİKEN birl. Kara/Diken
 330. KARATİMUR birl. Kara/Timur
 331. KARATİMURTAŞ birl. Kara/Timurtaş
 332. KARATOGAN birl. Kara/Togan
 333. KARATOĞMA birl. Kara/Toğma
 334. KARATON birl. Kara/Ton (Zırh, zırhlı giysi) - batı Hunları Hanlarından. Balamir Han’ın torunu
 335. KARATOY birl. Kara/Toy
 336. KARATOYUN birl. Kara/Toyun - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 337. KARATUĞ birl. Kara/Tuğ
 338. KARATUĞRUL birl. Kara/Tuğrul
 339. KARATULGA birl. Kara/Tulga
 340. KARATUMAN birl. Kara/Duman
 341. KARATUNGA birl. Kara/Tunga
 342. KARATÜBE birl. KaraTepe - . . Türkmenlerin, Ersarı ve Alaç oymakları dip dedelerinden
 343. KARATÜN birl. Kara/Tün (gece) - Batı Hunları komutanlarından
 344. KARATÜRGEŞ birl. Kara/Türgeş - Türgiş’ler boyunun bir kolu
 345. KARAUÇ birl. Kara/Uç
 346. KARAUL Bakış, gözlem yeri (Karakol sözcüğü buradan gelir) - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedeleirnden
 347. KARAURAN birl. Kara/Uran
 348. KARAUYTUN birl. Kara/Uytun - Otmanlıların dip dedelerinden
 349. KARAUZ birl. Kara/Uz
 350. KARAÜREK birl. Kara/Yürek Cesur, korkusuz
 351. KARAV Bakış, nazar, bakan
 352. KARAVUL (Karaul) 1- Gözcü, keşif kolu 2- Muhafız, badıgart - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 353. KARAY yardımcı, yararlı, yardımsever
 354. KARAYABIR birl. Kara/yabır
 355. KARAYAĞAN birl. Kara/Yağan
 356. KARAYAĞIZ birl. Kara/Yağız
 357. KARAYAKŞI birl. Kara/Yakşı
 358. KARAYALÇIN birl. Kara/Yalçın
 359. KARAYAMAÇ birl. Kara/Yamaç
 360. KARAYAN Bakan, gözleyen
 361. KARAYARGI birl. Kara/Yargı
 362. KARAYARLIG birl. Kara/Yarlık
 363. KARAYASA birl. Kara/Yasa
 364. KARAYAZGAN birl. Kara/Yazgan
 365. KARAYAZGI birl. Kara/yazgı
 366. KARAYEL birl. Kara/Yel
 367. KARAYELE birl. Kara/Yele
 368. KARAYENGİ birl. Kara/Yengi
 369. KARAYIĞAÇ birl. Kara/Yığaç - karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 370. KARAYIŞ bakış, bakan
 371. KARAYİR birl. Kara/Yer (kara toprak) - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 372. KARAYOLUG birl. Kara/Yoluk
 373. KARAYUMRU birl. Kara/Yumru
 374. KARAYURT birl. Kara/Yurt (kara çadır)
 375. KARAYÜLEK birl. Kara/Yülek - Akkoyunlu hanlarından, Uzun Hasan’ın dedesi
 376. KARAYÜLÜG birl. Kara/Yülüg
 377. KARBEK birl. Kar/Bek - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın ve Taşayak oymaklarının dip dedelerinden
 378. KARÇAK 1- Pençe 2- Büst, yarım heykel
 379. KARÇAR birl. Kar/Çar - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 380. KARÇIGA Bir şahin türü - Kırgız destanlarında adı geçen bir bey
 381. KARÇIĞAY birl. Kar/Çığay
 382. KARÇUR birl. Kar/Çur - Dokuz Oğuzlar dönemi bey ve komutanlarından
 383. KARDAŞ Kardeş, kardeş yakınlığı - Mısır- Türk kölemenleri devleti denizcilerinden
 384. KARESİ birl. Kar/Esi - Anadolu Selçukluları dönemi beylerinden ve Karesi beyliğinin kurucusu
 385. KARGI Mızrak
 386. KARGIBAY birl. Kargı/Bay
 387. KARGIN Meşbu
 388. KARGUY 1- Bir atmaca türü 2- Gözetleme kulesi, dağ başlarına yapılan yüksek yapı - İran Türkmenleri oymak beylerinden
 389. KARHAN birl. Kar/Han - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 390. KARIK Karışık, melez - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 391. KARIKSIZ Saf, temiz, karışık olmayan
 392. KARIMIŞ karışık, karışmış - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 393. KARINÇIK Bakış, nazar, göz kaçamağı - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 394. KARINDAŞ 1- Kardeş, kardeşlik 2- Kız kardeş, bacı (Kazak ve Kırgızlarda)
 395. KARKIN (Kargın) - Oğuz Kağan’ın torunlarından
 396. KARKINBAY birl. Karkın/Bay
 397. KARKIŞ birl. Kar/Kış
 398. KARLIGAN karlar eriyince açan bir dsağ çiçeği
 399. KARLIK Karlı arazi, karlı dağ - Özbeklerin, Karakalpak oymağı dip dedelerinden
 400. KARLU Karlı, kar almış
 401. KARLUBEK birl. Karlı/Bek
 402. KARLUGAÇ Kar çiçeği - Manas destanında adı geçen bir kız
 403. KARLUK (Karlı, karlık)
 404. KARMAS Karıştırmaz (Soyunu, neslini) - Artukoğulları beyliğinden İlgazi beyin oğlu
 405. KARŞI Karşıt, zıt - Başkurt oymak beylerinden
 406. KARŞIT Karşı - Türk mitolojisinde, Ülke’nin yedi oğlundan biri ve Temizlik Tanrısı
 407. KARTAL İri kanatlı avcı kuş (Karatal)
 408. KARTAN birl. Kar/Tan
 409. KARTANBAY birl. Kartan/Bay - Kırgız oymak beylerinden
 410. KARTARKAN birl. Kar/Tarkan
 411. KARTAY birl. Kar/Tay
 412. KARUÇ 1- Karış, karışık 2- Kara uç - Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 413. KARYAĞDI birl. Kar/Yağdı (. . . Doğumu, kar yağdığı sırada olan)
 414. KARYAĞDI HATUN birl. Karyağdı/Hatun - Halen Ankara’da türbesi bulunan, Otmanlılar döneminde yaşamış ve ermiş olduğu söylenen bir hanım
 415. KASAR 1- Keser 2- kasıntı, afili 3- Fırtına - Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 416. KASMIŞ Afili, fiyakalı, kasıntı - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 417. KAŞ Kaş, korkusuzluk, cesaret - Altay Türkleri, Taraga oymağı beylerinden
 418. KAŞGA (Kaşka)
 419. KAŞGAR Cesur, üstün vasıflı
 420. KAŞKA 1- Yiğitlik, mertlik 2- Üstün vasıflılık 3- Dayanıklılık, metanet - Babür Han’ın bey ve komutanlarından
 421. KAŞKA TAMAN birl. Kaşka/Taman - Kırgızların, Mündi oymağı beylerinden
 422. KAŞKABARS birl. Kaşka/Bars
 423. KAŞKABAY birl. Kaşka/Bay
 424. KAŞKATİMUR birl. Kaşak/Timur
 425. KAŞKAY birl. Kaşka/Ay - İran Türkmenleri oymak beylerinden
 426. KAŞKULİ birl. Kaş/Kulu - İran Türkmenleri Karguy oymağı beylerinden
 427. KAŞUK Dayanıklı, metin - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 428. KATAK Katı, sert
 429. KATAK BAĞATUR birl. Katak/Bahadır - Çengiz Kaan dönemi, Kerayet asıllı bey ve komutanlardan
 430. KATAN 1- Sert, katı 2- Saplayan, (Kargı, ok) 3- Ekleyen, artıran
 431. KATAR (Katan) - Kazak hanlığı dönemi beylerinden
 432. KATAR HAN birl. Katar/Han - Kıtay hanlarından
 433. KATAR TİGİN birl. Katar/Tigin
 434. KATAY birl. Katı/Ay - Başkurt oymak beylerinden
 435. KATGI (katkı) 1- Katı, sert, haşin 2- Yarar, yararlılık 3- Neşe, şenlik
 436. KATGIÇ Katı, sert, dayanıklı, haşin
 437. KATI sert, dayanıklı, haşin, güvenli, admakıllı, etraf - Karahanlılar dönemi beylerinden etraflıca
 438. KATLICAK Katıca, sertçe, şiddetli
 439. KATIALP birl. Katı/Alp
 440. KATIGEZ birl. Katı/Gez
 441. KATIGU Çalışkan, gayretli, azimli
 442. KATIGÜN birl. Katı/Gün
 443. KATIĞDI Çok katı, şiddetli, kuvvetli
 444. KATIK 1- Katı, sert, güçlük, şiddet 2- Katılan, katılım 3- Ekmek, yemek
 445. KATIKAN birl. Katı/Kan - Avarlar devleti, bey ve komutanlarından
 446. KATILGAN Dayanıklı, metin, sert
 447. KATILIK Güçlük, sertlik, dayanıklılık, haşinlik
 448. KATILIKALP birl. Katılık/Alp
 449. KATIRHAN birl. Katır/Han - Karahanlı hanlarından
 450. KATIRAK Katıca, haşince
 451. KATIYEL birl. Katı/Yel (Kuru rüzgar)
 452. KATIZ 1- Ağaç kabuğu 2- Tarçın
 453. KATLAV Zırh, siper
 454. KATLIG Katılık, sertlik
 455. KATMIŞ 1- Saplamış 2- Katılaşmış 3- Eklemiş - 1- Karahanlılar dönemi komutanlarından 2- Sogay destanların da adı geçen bir bey
 456. KATRAG HAN (Katırak han) - Bulgar Hanlarından
 457. KATUK (Katık) - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 458. KATUN (Hatun) İmparatoriçe, Kağan eşlerine verilen bir unvan. (Kadınsözcüğü buradan gelir)
 459. KAVAN Kovucu, defedici - Öketay kaan dönemi komutanlarından
 460. KAVÇIN Konuk, kısa süreli misafir
 461. KAVŞIT 1- Kavuşma, vuslat, kavuşulan yer - Divaı Lügat’de adı geçen bir bey
 462. KAVURT 1- Kurt 2- Kaşmet, ihtişam 3- Dayanıklılık, kalıcılık - Alparslan Han’ın kardeşi. Çağrı Beğin oğullarından
 463. KAVUŞ 1- Menzil, kavuşulacak yer 2- Buluşma, buluşma yeri
 464. KAY 1- Tipi, kar fırtınası 2- Masal, hikaye
 465. KAYA Taş bloğu mec. 1- Sertlik, sağlamlık, yıkılmazlık, dayanıklılık 2- İhsan, inayet
 466. KAYA ALP birl. Kaya/Alp - Ertuğrul Beyin dedesi
 467. KAYABAŞ birl. Kaya/Baş
 468. KAYABAY birl. Kaya/Bay
 469. KAYABEK birl. Kaya/Bek
 470. KAYADUR birl. Kaya/Dur
 471. KAYAER birl. Kaya/Er
 472. KAYAGÜN birl. Kaya/Gün
 473. KAYAHAN birl. Kaya/Han
 474. KAYAK Kayık, sandal
 475. KAYALAK 1- Kayık, sandal 2- kaya, kayalık - Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 476. KAYAN 1- Çığ, çığ kümedsi 2- Sel, sel suyu - Ergenekon destanında adı geçen bir bey
 477. KAYANHAN birl. Kayan/Han - 1- Avarlar devleti hanlarından 2- Çengiz Kaan dönemi, Nayman hanlarından
 478. KAYANSALAR birl. Kayan/Salar - Harzemşahlar devleti, bey ve komutanlarından
 479. KAYANSALÇUK birl. Kayan/Salçuk - Timur Kürkan Han dönemi beylerinden
 480. KAYAR 1- Sel, sel suyu 2- Gurur, onur
 481. KAYAŞ Hısım, akraba, kavim kardaş
 482. KAYATEKİN birl. Kaya/Tekin
 483. KAYATİMUR birl. Kaya/Timur
 484. KAYÇI Masalcı, destancı
 485. KAYDU 1- Katı, sert, şiddetli 2- Kaygı, hüzün 3- Sel, sel suyu
 486. KAYDUHAN birl. Kaydu/Han - 1-Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden 2- Çağatay hanlarından 3- Öketay Kaan’ın torunlarından 4- Geyük Han’ın yeğenlerinden
 487. KAYGAÇ Kayık, sandal
 488. KAYGAŞ Mucize, olağanüstülük
 489. KAYGIN 1- Üzgün, kaygılı 2- İsyankar, isyan halinde
 490. KAYGU Kaygı, endişe, titizlik
 491. KAYGULU Kaygılı, mahzun - Özbeklerin, Konrat ve Oktamgalı oymakları, dip dedelerinden
 492. KAYGUN Mahzun, üzgün, müteessir
 493. KAYGUSUZ Vurdumduymaz, gailesiz, umursamaz - Otmanlılar döneminde yaşamış, halk ozanlarından (Kaygusuz Abıdal)
 494. KAYHAN birl. Kay/Han
 495. KAYI 1- Sel 2- Kar fırtınası 3- Muhkem, iyi korunan - Otmanlıların bağlı bulunduğu Oğuz boyu 2- Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 496. KAYİNAL HAN birl. Kayı/İnal/Han - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 497. KAYI YABGU birl. Kayı/Yabgu - Oğuz destanında adı geçen bir bey. Tuman Han’ın oğullarından
 498. KAYIACAR birl. Kayı/Acar
 499. KAYIALP birl. Kayı/Alp
 500. KAYIER birl. Kayı/Er
 501. KAYIGATU birl. Kayı/Katı
 502. KAYIHAN birl. Kayı/Han - Oğuz Kağan’ın torunu, Gül Han’ın oğlu
 503. KAYIKTEGEN birl. Kayık/Tegen - Türkmenlewrin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 504. KAYIR 1- Kayırma, hamilik, destek 2- Heybet, gösteriş 3- Azim, kararlılık
 505. KAYIRGAŞ 1- Deste, demet 2- Kayırıcı, koruyucu
 506. KAYIRMIŞ Kayıran, kayırıcı, destekçi
 507. KAYIRŞI 1- İçli, merhametli 2- Karşı, muhalif, hizip
 508. KAYITGAN Dik başlı, boyun eğmeyen
 509. KAYITMAS Adil, adaletli - Cezire beylerinden, İzeddin beyin komutanlarından
 510. KAYKAN birl. Kay/Kan
 511. KAYMAS Adaletli, düzenli - Selçuklular dönemi Musul atabeylerinden
 512. KAYNAK Pınar, göze
 513. KAYNAR 1- Pınar, göze 2- Ateşli, kızgın
 514. KAYNARCA 1- Kaynak, pınar, menba 2- Ilıca, banyo
 515. KAYRA Yardım, inayet
 516. KAYRAL Yardım, destek
 517. KAYRALDIĞ 1- Destekli, torpilli 2- Eli açık, cömert
 518. KAYRIM Arka, destek, inayet
 519. KAYRU Geri, arka, destek
 520. KAYTAG Aldatıcı, adaletsiz, hilebaz
 521. KAYTBAY Adil, adaletli, hakkaniyetli
 522. KAYTMAZ Adil
 523. KAYTUN Yardımsever - Oğuz Kağan’ın torunlarından
 524. KAYURTAR Kurtarıcı, yardımsever - Kulagu Han’ın komutanlarından
 525. KAZAK 1- Kaçak, kıpçak, merkezden uzak kalan 2- Otoriteye bağlı olmayan, başına buyruk 3- Gezgin, derbeder
 526. KAZAK HAN birl. Kazak/Han
 527. KAZAKBAY birl. Kazak/Bay
 528. KAZAKBEG birl. Kazak/Bey
 529. KAZAKER birl. Kazak/Er
 530. KAZAN 1- Kazanç, kazanım, birikim, artı değer, bolluk 2- Kızan, kızgın
 531. KAZAN HAN birl. Kazan/Han - 1- Çağatay hanlarından 2- Altınordu hanlarından 3- Kazan hanlığının kurucusu ve ilk hanı
 532. KAZANBAY birl. Kazan/Bay
 533. KAZANBEG birl. Kazan/Bey
 534. KAZANCI (Kazanç, Kazançı) - Türkmenlerin, Sarık oymağı dip dedelerinden
 535. KAZANCUK 1- Kazanç, kar, getiri 2- Yemek kazanı, tencer - Özbeklerin, Konrat ve Oktamgalı oymakları dip dedelerinden
 536. KAZANÇ Gelir, kar, artı değer, getiri
 537. KAZANER birl. Kazan/Er
 538. KAZGAN Kazan, kazanç - Buhara hanlığı hanlarından
 539. KAZGURT (Kazırgan)
 540. KAZILIK 1- Kazık 2- Kazma aleti 3- Kızgın, celalli
 541. KAZILIK KOCA birl. Kazlılık/Koca - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 542. KAZIRGAN Şamanist gelenekte, kötü ruhların, doğruluğa gelmesi için, geçici bir süre için kaldığı ateş çukuru. Bir nevi cehennem
 543. KAZU Nimet, kazanç
 544. KAZUK (Kozu, Kazık) 1- Kazma 2- Kazık, sırık
 545. KEBEK Kabuk, ağaç kabuğu - Çağatay hanlarından
 546. KEBENÇ İtimat, güven, hoşnutluk
 547. KEBENÇÜ Hoşnut, bahtiyar
 548. KEÇİG 1- Geçit, köprü 2- Mutlu, sevinçli
 549. KEÇİKLİĞ Mutlu, sevinçli
 550. KEÇİR Bağışlayıcı, affedici
 551. KEÇKATULMUŞ birl. Geç/Katılmış - Türk mitolojisinde adı geçen, Oğuz beylerinden
 552. KEÇÜRGEN Bağışlayıcı, affedici
 553. KEDİMLİG 1- Zırh, demirağ 2- Giyimlik, giysi
 554. KEKMEN Olgun, ergin, ermiş
 555. KELDİBAY birl. Geldi/Bay
 556. KELDİBEK birl. Geldi/Beğ
 557. KELESİN Gelesin, gelik, halife - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 558. KELEŞ Alımlı, yakışıklı, cıvan
 559. KELEZTİ Hayal, serap
 560. KELGİN Gelgin, suyu kabaran ırmak
 561. KELİŞTÜ Olgunluk, gelişim, suhulet
 562. KELTEÇİ Gelici, gelecek olan, halef
 563. KEMEÇ Asker, askeri görevli
 564. KENÇEK (Gençık, Genç)
 565. KENÇLİYÜ Oğuz beylerinin, özellikle güz kurultayların dan sonraki toy ve şölenlerde, kendi mallarını yağmalatıp, halka dağıtılması için kurdukları büyük sofra. Yağma sofrası
 566. KENDÜZ Nefs, can, ruh
 567. KENESARU birl. Kene/Saru - Kazak hanlarından. Abılay Han’ın torunu (Bazı kaynaklarda "Kuni saru" olarak da geçer)
 568. KENEŞ İstişare, müşavere
 569. LENGEŞ Keneş
 570. KENGEŞLÜ Danışık, anlaşık, dayanışmalı - İran Türkmenleri, oymak beylerinden
 571. KENDİL Gönül, gönüllü, temiz yürekli
 572. KENİ (Kuni) Adaletli, adil, dengeli
 573. KEPKE Örnek, numune
 574. KEPTİK 1- Latif, şakacı 2- Eşit, müsavi
 575. KERAMUN Karaman, esmer tenli - Kutluğ Timur Han;ın kızlarından
 576. KARAY birl. Ker/Ay
 577. KERAYET Sahil, kıyı, plaj
 578. KEREGÜ Ev, çadır, barınak
 579. KEREKLİ Gerekli, elzem, ihtiyaç
 580. KEREKTÜ İhtiyaç, lüzum, zaruret
 581. KEREKÜLÜG Çadırlı, göçebe
 582. KERELTİ Tanıklık, şehadet
 583. KEREN Ulu, kebir, kadir
 584. KEREŞ Kiriş, yay kirişi - Altay Türkleri, Çor oymağıo dip dedelerinden
 585. KERİ 1- Eski, kadim, geride kalan 2- Germekten, gerilmiş, gergin
 586. KERİK (Keri)
 587. KERİNÇSİZ Eşsiz, binasir, emsalsiz
 588. KERKİ Balta, nacak
 589. KERKİT Nacak - Altay Türkleri, Kişiler oymağı dip dedelerinden
 590. KERTÜK (Kertik) 1- Ağaca bıçakla çizilen çizgi 2- yapay, suni
 591. KESEN 1- keskin, kesici 2- Bölüm, ara
 592. KESİ Keskin, kesen, kesici, sert
 593. KESİK Kesi, keskin
 594. KESİKOCA birl. Kesi/Koca - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 595. KESKİN 1- Sert mizaçlı, asabi 2- Uç, ekstrem 3- Kesici
 596. KESKİNALP birl. Keskin/Alp
 597. KESKİNAY birl. Keskin/Ay
 598. KESKİNBAY birl. Keskin/Bay
 599. KESKİNBEG birl. Keskin/Beğ
 600. KESKİNER birl. Keskin/Er
 601. KEŞİKÇE 1- Muhafız, koruyucu 2- Defa, sıra, adet
 602. KEŞİKÇİ 1- Israrlı 2- Nöbetçi
 603. KET 1- Darbe 2- Yılmaz, azimli, kararlı
 604. KETBUĞA birl. Ket/Boğa - 1- Kulagu Han’ın akraba ve komutanlarından 2- Mısır- Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 605. KETÇİK Darbecik - Altay Türkleri, Çorum oymağı dip dedelerinden
 606. KETE Ulu, büyük
 607. KETEBEG birl. Kete/Bey - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 608. KETKARA birl. Ket/Kara
 609. KETKARA TUDUN birl. Ketkara/Tudun - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 610. KEYİK Baht, mutluluk
 611. KEYKATU (Keykatu Han) birl. Keyik/Katu - İlhanlı hanlarından Argun Han’ın oğlu
 612. KEZEGEN Gezgin, çapkın
 613. KEZGEN Gezgin, çapkın
 614. KEZGİÇ Gezgin
 615. KEZİK Cesaret, atılganlık, cüret
 616. KEZİR (Kizir, keser) Cesur, cüretkar
 617. KIBI Keşif, buluş
 618. KICIR Öç duygusu, intikam
 619. KICURGAN Gösterişli, mağrur
 620. KIDIK Gedik, güdük - . . Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları dip dedelerinden
 621. KIĞILCIM Kıvılcım, şerare
 622. KIĞITDUK Davet, ikram
 623. KILAĞI Kılıç ve bıçakların bilendikten sonra ağız kısmında meydana gelen çizgi
 624. KILAĞUZ Kılavuz, rehber
 625. KILAVUN Düğün hediyesi
 626. KILDI 1- Yaratıcı, yapıcı 2- Etken, amil
 627. KILDIHAN birl. Kıldı/Han - Kıpçak hanlarından Canı Han’ın oğlu
 628. KILGI 1- İstem, irade 2- Yaratılmış, kılınmış
 629. KILICI Yaratıcı, yapıcı, halik, kadim
 630. KILIÇ (Kıl-Uç) Silah - Otmanlılar dönemi denizcilerinden
 631. KILIÇ BUĞRA HAN birl. Kılıç/Buğra/Han - Karayanlı hanlarından Satuk Buğra Han’ın torunu
 632. KILIÇ TAMGAÇ HAN birl. Kılıç/Tamgaç/Han - Selçuklular (Sançar Han) dönemi, komutan ve Semerkant valilerinden
 633. KILIÇ ALP birl. Kılıç/Alp - Suriye Selçuklularından, Nureddin beyin komutanı
 634. KILIÇARSLAN birl. Kılıç/Arslan - Anadolu Selçukluları Hanlarından, Kutalmış beğ’in torunu. (Aynı sülaleden, bu ad ile üç han gelmiştir. Bunların içinde en ünlüleri, birincisi olup, haçlı seferlerine karşı koyuşu ve dünya savaş literatürüne geçen "gerilla savaşlarının" ilk örneklerini vermesi bakımından oldukça ilginç ve renkli bir kişiliktir. )
 635. KILIÇAY birl. Kılıç/Ay
 636. KILIÇBARS birl. Kılıç/Bars
 637. KILIÇBAY birl. Kılıç/Bay
 638. KILIÇBOĞA birl. Kılıç/Boğa
 639. KILIÇER birl. Kılıç/Er
 640. KILIÇHAN birl. Kılıç/Han
 641. KILIÇKAN birl. Kılıç/Kan - Karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 642. KILIÇTİMUR birl. Kılıç/Timur
 643. KILIG 1- yaradılış, huy, karakte 2- Beceri, iş, yapıcılık
 644. KILIGLI 1- İyi huylu, ahlaklı, görgülü 2- Becerikli, çalışkan, işgüzar
 645. KILIK Kılıg
 646. KILIN 1- Huy, yaradıliş 2- Naz, işve
 647. KILINÇ Kılınış, huy, karakter
 648. KILIVAN Hediye, bahşiş, ödül
 649. KILUÇ Kılıç
 650. KIMAÇA Engel, mania
 651. KIMAR Komar, homar, yakışıklı, cezbedici - Oğuznamede, Yafesin oğlu, Türk’ün kardeşi
 652. KIMIRTU Kıpırdanış, devinim, jest
 653. KIMIZ Ekşi, mayhoş anlamına gelen ve kısrak sütünden yapılan bir içki - Sibir hanlarından, Göçüm Han’ın kızı
 654. KIMNA Sürekli, daima, her zaman
 655. KIN 1- Silah muhafazası 2- Gayret, çalışma 3- Suç, cürüm, ayıp
 656. KINAGU 1- Ceza, cezalandırma 2- Çalışma, aktivite
 657. KINALP birl. Kın/Alp
 658. KINAY Aktif, çalışkan
 659. KINCAL İnce, narin, zayıf
 660. KINÇAK Bıçak kılıfı
 661. KINGAL İnce, narin
 662. KINGIR Metin, dayanıklı, sebatkar
 663. KINIK 1- Gayret, gayretli, çalışkan 2- Muhterem, şerefli, hakim - Oğuz Kağan’ın torunu Deniz Han’ın oğlu
 664. KIP Baht, talih
 665. KIPÇAK 1- Merkezde kaçmış, uzaklaşmış ve bir otoriteye bağlı bulunmayan 2- Çayırlık, geniş toprak, sahipsiz boş ve geniş arazi 3- Ağaç kovuğu 4- Bahtı açık, talihli - 1- Türkmenlerin, Teke, Toktamış ve Salur oymaklarının dip dedelerinden 2- Kazakların, Ortayüz bölüğü oymak beylerinden 3- Kırgızların, İçgilik oymağı dip dedelerinden 4- Altayların, Teleut oymağı dip dedelerinden
 666. KIR 1- Kırmak. . . dan Kırış, kesiş, kırma, yarma eylemleri 2- Ak’a yakın kirli beyaz renk 3- mec. Olgunluk, tecrübe - 1- Türkmenlerin, Teke, Ötemiş, ve Ersarı oymaklarının dip dedelerinden 2- Özbeklerin, Konrat oymağı dip dedelerinden
 667. KIRAÇ 1- Kırlaşmış, kıra çalan, kır gibi 2- Kırıcı, kırık, yarık 3- Verimsiz toprak, yaşlı toprak
 668. KIRAÇATA birl. Kıraç/Ata - Göktürkler dönemi kam’larından
 669. KIRAÇKOCA birl. Kıraç/Koca
 670. KIRAL birl. Kır/Al - Kırgızların, Karatol ve Kutay oymakları dip dedelerinden
 671. KIRALP birl. Kır/Alp
 672. KIRAN 1- Bozgun yapan, düşmanı yok eden 2- Dağ yamacı 3- Yön, kenar, kıyı
 673. KIRANALP birl. Kıran/Alp - Selçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 674. KIRANAY Birl. Kıran/Ay
 675. KIRANBAY birl. Kıran/Bay
 676. KIRANBEGÜM birl. Kıran/Begüm
 677. KIRANER birl. Kıran/Er
 678. KIRANHAN birl. Kıran/Han
 679. KIRARSLAN birl. Kır/Arslan
 680. KIRAT birl. Kır/At
 681. KIRAY 1- Genç, delikanlı 2- Kıran, kan dökücü, vurguncu
 682. KIRBAY birl. Kır/Bay
 683. KIRBOĞA birl. Kır/Boğa
 684. KIRCA Kıra çalan, , kırlaşmış mec. Olgun, bilge
 685. KIRCI 1- Kırıcı, sert mizaçlı 2- Kenar, uç, sahil
 686. KIRÇİÇEK birl. Kır/Çiçek
 687. KIRER birl. Kır/er
 688. KIRGI 1- Kırım 2- Bir atmaca türü
 689. KIRGIL Kırık, üzgün, kırgın - Manas destanında adı geçen bir bey
 690. KIRGIN 1- Gönül kırgınlığı 2- Bozgun
 691. KIRGIZ 1- Kırgıncı, bozguncu, geçimsiz 2- Kırk/Uz 3- Numune, örnek 4- Kırk/Kız - Şecerei Türk’e göre, Oğuz Kağan’ın yeğeni
 692. KIRGIZBAY birl. Kırgız/Bay
 693. KIRGIZER birl. Kırgız/Er
 694. KIRHAN birl. Kır/Han - Bir ara Sivas valiliği de yapmış olan Havarezmler devleti bey ve komutanlarından
 695. KIRICI 1- Kıran, bölen, yaran mec. Sert mizaçlı, gönül kırıcı 2- Kenar, sahil
 696. KIRIK Kırılmış, bölünmüş - Türkmenlerin, Göklen oymağı dip dedelerinden
 697. KIRIM 1- Kırış, bozgun, katliam 2- Kırgınlık, küskünlük 3- Uç nokta, kenar
 698. KIRIY Sahil, kenar
 699. KIRKARIK birl. Kırk/Arık - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 700. KIRKAY birl. Kırk/Ay
 701. KIRKER birl. Kırk/Er
 702. KIRKIN Bahşiş, hediye
 703. KIRKİL birl. Kırk/İl
 704. KIRKLI Eski, şamanist gelenekten, bazı değişiklikler yada dinsel motiflerin de eklenmesiyle, bugünlere kadar gelen bir inanca göre; gerçek anlamı "kırk ünlü ata ruhunun koruması altındaki kişi"
 705. KIRKUZ birl. Kırk/Uz
 706. KIRMAN Kırma yeri, Kırman, harman
 707. KIRTAY birl. Kır/Tay - Mısır- Türk kölemenleri devleti, Halep valilerinden
 708. KIRYAĞIZ birl. Kır/Yağız - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 709. KISIG 1- Hapis, dar yer 2- Kısıtlı, bağımlı
 710. KISIGLU Hapis, mahpus, kıstırılmış
 711. KISRIK Utangaç, mahçup
 712. KISTAVUL Acele, aceleci, telaşlı
 713. KIŞIL Kışlık, kış için ayrılmış
 714. KIŞLAK Kışın kalınan yer, ez, kışlık ev
 715. KITAY 1- Çinliye benzeyen , Çinliye karışmış 2- Kutay - 1- Kırgızların, Togay, Soldu oymakları, dip dedelerinden 2- Özbek oymak beylerinden
 716. KITAY BAGATUR birl. Kıtay/Bagatur - Timur Kürkan Han’ın komutanlarından
 717. KITAYHAN birl. Kıtay/Han - Harzem hanlarından Atsız Han’ın oğlu. İlarslan’ın kardeşi
 718. KIVANÇ Gurur, kıvanma, sevinme, öğünme, mutlu olma, kendine güvenerek ve öğünerek sevinme hali
 719. KIVAM Olgunluk, yeterlilik
 720. KIVAMBEK birl. Kıvam/Beğ - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 721. KIVANDUK Kıvançlı, mutlu
 722. KIVIK Ara, fasıla
 723. KIVILCIM Ateş parçası, şerare
 724. KIVLIK Kıvanç ve mutluluk nedeni
 725. KIVRAK 1- Kıvançlı 2- Hareketli, dayanıklı
 726. KIVRIM Hare, iltiva
 727. KIYAGAN (Kıyan) - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 728. KIYAK 1- gaddar, acımasız 2- Kayak, kaydıraç 3- Çekicilik, cazibe
 729. KIYAL İmge
 730. KIYAN 1- Dağdan hızla akan sel suyu 2- Gaddar, acımasız, kıyıcı
 731. KIYANALP birl. Kıyan/Alp
 732. KIYANAY birl. Kıyan/Ay
 733. KIYANBASAT birl. Kıyan/Basat - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 734. KIYANBAY birl. Kıyan/Bay
 735. KIYANER birl. Kıyan/Er
 736. KIYANHAN birl. Kıyan/Han - 1- Kıyatlar devleti hanlarından 2- Oğuzname’ye göre Ergenekon’da yaşamış hanlardan
 737. KIYANKARA birl. Kıyan/Kara
 738. KIYANGÜÇ birl. Kıyan/Güç
 739. KIYANSELÇUK birl. Kıyan/Selçuk - . . Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 740. KIYANSU birl. Kıyan/Su
 741. KIYANTAŞ birl. Kıyan/Taş
 742. KIYAT Çekici, cazibeli - Çengiz Kaan’ın bağlı olduğu oymağın adı
 743. KIYATÇIĞ birl. Kıyat/Çığ - Çağatay Han dönemi komutanlarından
 744. KIYGA Zeki, çok akıllı
 745. KIYGI Zeka, deha
 746. KIYIK 1- Zeka, dahi 2- Çekici 3- Kaçak, kapçak
 747. KIYIKSIZ Kaçmaz, sözünden dönmez, düz
 748. KIYIN 1- Akid, sözleşme, anlaşna 2- Güç, kudret, otorite
 749. KIYIŞKAN 1- Sözünün eri, sözünde duran 2- Cesur, gözüpek
 750. KIYMAÇ Gamze
 751. KIYNAK 1- Ünlü, meşhur 2- pençe, kartal pençesi
 752. KIYUK 1- Mutluluk 2- Geyik
 753. KIZARIK 1- Kızıl, kızıllaşmış 2- kızgın, kızağan
 754. KIZGAN Kızgın, kızışmış
 755. KIZGIN Kızıllaşmış, asabi, kızağan - Gazan Han’ın bakanlarından
 756. KIZI Şiddet, asabiyet, kızama, kızgınlık
 757. KIZIK 1- Kızgın, asabi 2- Kısık, hapis - Oğuz Kağan’ın torunlarından
 758. KIZIL 1- Kırmızı, al 2- Altın 3- Kızmış, kızarmış, kızgın - 1- Altay Türkleri eski oymak beylerinden 2- Türkmenlerin, Yaymut ve Küçüktatar oymakları, dip dedelerinden
 759. KIZILALMA birl. Kızıl/Elma - Olgun, kızarık elma anlamı, bir sembol ve imgedir. Ülkü’yü motivasyonu içerir. Bazen, fethedilmesi gereken illeri ifade eder, çoğu kez ise bütün Türklerin, tek bayrak altında toplandığı devletin, "Birleşik Türk devletleri"nin imgesi
 760. KIZILALP birl. Kızıl/Alp - Selçuklular dönemi uç beylerinden
 761. KIZILARSLAN birl. Kızıl/Arslan - Alparslan Han’ın torunlarından
 762. KIZILATA birl. Kızıl/Ata
 763. KIZILAY birl. Kızıl/Ay
 764. KIZILAYAĞ birl. Kızıl/Ayak - Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları, dip dedelerinden
 765. KIZILBARS birl. Kızıl/Bars
 766. KIZILBAŞ birl. Kızıl/baş - 1- Kırgızları, İçgilik ve Tayıt oymağı, dip dedelerinden. 2- Salçuklu ve Otmanlı dönemlerinde, yöneticiler tarafından, Alevi-Bektaşi Türkmenler için kullanılan genel bir sıfat
 767. KIZILBAY birl. Kızıl/Bay
 768. KIZILBEK birl. Kızıl/Bek
 769. KIZILBÖRİ birl. Kızıl/Böri
 770. KIZILBUĞA birl. Kızıl/Boğa - Salçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden.
 771. KIZILBUKA birl. Kızıl/Boğa - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından.
 772. KIZILER birl. Kızıl/Er
 773. KIZILGU Kızarmış, kızgın - Kırgızların, Mürdi oymağı, dip dedelerinden.
 774. KIZILHAN birl. Kızıl/Han - . . 1- Şamamist gelenekte Tanrı sıfatlarından 2- Oğuz Kağan dönemi bey ve komutanlarından.
 775. KIZILKURT birl. Kızıl/Kurt - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı, dip dedelerinden.
 776. KIZILKÖZ birl. Kızıl/Göz - Türkmenlerin, Teke ve Ötemiş oymakları dip dedelerinden
 777. KIZILOK Birl. Kızıl/Ok
 778. KIZILOTAĞ birl. Kızıl/Otağ - Kağan ya da Han’ların verdikleri, toy ve şölenlerde, kız çocuk sahiplerinin oturduğu, şeref tribünü
 779. KIZILTAN birl. Kızıl/Tan
 780. KIZLITAŞ birl. Kızıl/Taş - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Semiz ve Baganalı oymakları dip dedelerinden
 781. KIZILTAY birl. Kızıl/Tay
 782. KIZILTUĞ birl. Kızıl/Tuğ
 783. KIZIMTAY birl. Kızım/Tay (Kızmaktan kızgınlık) Tay
 784. KIZIRAK (kızarık, kızrak) Nadir, ender rastlanan - Türkmenlerin, Tekeli ve Sıçmaz oymakları dip dedelerinden
 785. KİÇİ 1- Kişi, adam, insan 2- Küçük, minyon 3- Geçmiş, geçik, eski 4- Keçi
 786. KİÇİCİK 1- Kişicik, insancık 2- Küçük, minyon
 787. KİÇİGÖZ birl. Kiçi/Göz - Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 788. KİÇİK 1- Küçük, minyon, Geçik, geçmiş
 789. KİÇİK BEGÜM birl. Kiçik/Begüm - Babür Han’ın akrabalarından bir hanım
 790. KİÇİKHAN birl. Kiçik/Han - Hun devleti dönemi komutanlarından
 791. KİÇİK KOCA birl. Kiçik/Koca - babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 792. KİÇİN Zincir - Tuna Bulgarları Hanlarından
 793. KİÇİÖREN birl. Kiçi/Ören
 794. KİÇİYÜZ birl. Kiçi/Yüz - Kazakların, üç büyük bölüğünden biri
 795. KİÇKİ 1- Eski, kadi 2- Kişi, insan
 796. KİÇKİNE (Giçgine) Geçkin, geçmiş kadim - Babür Han dönemi beylerinden
 797. KİDGÜ Giyim, giysi, elbise
 798. KİLÜGEN BAGATUR birl. Kilügen/Bagatur - Çengiz Kaan dönemi, bey ve komutanlarından
 799. KİLÜKEN Gülen, güleç, güleryüzlü, mütebessim
 800. KİNDİK Orta, odak, merkez
 801. KİNEŞ Şura, meşveret, kongre
 802. KİREY (Girey, geray, keray) - 1- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, YediUruk oymağı dip dedelerinden 2- Türkmenlerin, Yaymut oymağı, dip dedelerinden 3- Başkurtların eski dönem oymak beylerinden
 803. KİRİŞ Sinirden ve bağırsaktan yapılan sicim. Ok yayı olarak da kullanılır.
 804. KİRTİ Doğruluk, gerçekçilik
 805. KİSEK (Kizek, kesik) - Kırgızların, İçgilik oymağı dip dedelerinden
 806. KİŞİLİK Karakter, şahsiyet, insan olma özelliği - Çengiz Kaan’ın Karabudundan, gelip yükselerek komutan olan beylerinden
 807. KİŞKEN (Kiçgen) 1- Küçük, minyon 2- Geçen, geçmiş
 808. KİÇKENTAY birl. Kiçken/Tay . . . minyon, minik
 809. KİŞNİŞ Baklagillerden bir bitki
 810. KİYE Kut, talih, ululuk
 811. KİYELİ Mübarek, saygıdeğer, ulu
 812. KİYELİ KAĞAN birl. Kiyeli/Kağan - Göktürk kağanlarından Kürşad’ın amcası
 813. KİYİK Kiyuk, Geyuk
 814. KİZEK 1- Kesik 2- Nöbet 3- Seyran, gezinti
 815. KİZİK (Kizek)
 816. KİZİR 1- Keser, kesici 2- Gever, gezgin 3- Atılgan, cesur
 817. KİZİROĞLU birl. Kizir/Oğul - Köroğlu destanında adı geçen bir Türkmen beyi
 818. KOBRAT (Kubrat) Derlemek, toparlamak, örgütlemek - Bulgar hanlarından
 819. KOBU (Kovu) Buket, demet - Altay Türkleri, Çor oymağı, dip dedelerinden
 820. KOBURCUK Kabarcık, kabarık, kabadayı - 1- Orus Han’ın oğullarından 2- Timur Kürkan Han’ın, Kıpçak valisi ve komutanlarından
 821. KOBUZ (Kopuz)
 822. KOCA 1- Ulu, saygıdeğer, hürmete layık 2- Bilgili, tecrübeli, görüp geçirmiş 3- Gösterişli, azametli 4- Mert, düz, koç gibi - Babür Han dönemi beylerinden
 823. KOCAALP birl. Koca/Alp
 824. KOCABAŞ birl. Koca/Baş . . . Koruyucu, muhafız
 825. KOCABAY birl. Koca/Bay
 826. KOCABEK birl. Koca/Bek
 827. KOCABUĞA birl. Koca/Boğa
 828. KOCAER birl. Koca/Er
 829. KOCA KULAN birl. Koca/Kulan - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 830. KOCAKURT birl. Koca/Kurt
 831. KOCAMAN 1- Akıllı, bilge 2- İriyarı, cüsseli, heybetli
 832. KOÇ Erkek koyun mec. Düz, mert, yüz yüze döğüşen, hilesiz, yiğit, dayanıklı, yılmaz
 833. KOÇA 1- Koç gibi. . 2- Kibar, centilmen
 834. KOÇAK Koç gibi, cesur yürkli - Er Targın destanında adı geçen bir bey
 835. KOÇAN 1- Centilmen, kibar 2- Koşan, koşucu
 836. KOÇANBÖRÜ birl. Koçan/Böri - Ergenekon destanına göre, Böritaçina’nın oğullarından
 837. KOÇAŞ Rehber, yol gösteren, önde giden
 838. KOÇAY birl. Koç/Ay
 839. KOÇBAY birl. Koç/Bay
 840. KOÇBEY birl. Koç/Bey - Babür Han’ın komutanlarından ( Arayış Han’ın babası)
 841. KOÇER birl. Koç/Er
 842. KOÇER NOYAN birl. Koçer/Noyan - İlhanlılar dönemi komutanlarından
 843. KOÇGAR (Kaçgar, kaşgar) 1- Koç başı 2- Koç gibi, koçyiğit - Harzemşahlar devleti vali ve komutanlarından
 844. KOÇGUR (Koçgar)
 845. KOÇİ Koç gibi, koç yürekli
 846. KOÇİBEY birl. Koçi/Bey - 17. Yüzyıl bilginlerinden
 847. KOÇHAN birl. Koç/Han - Avar hanlarından
 848. KOÇKAN birl. Koç/Kan
 849. KOÇLUĞ ( Koçluk) Koç olacak kuzu - Karakıtay devleti hanlarından
 850. KOÇO Kibar, mert - Öketay Kaan’ın oğullarından Çengiz Kaan’ın torunu
 851. KOÇOTUTUK birl. Koço/Tutuk - Göktürkler (Kapgan Kağan) dönemi, Uygur asıllı bey ve komutanlardan
 852. KOÇU 1- Koç gibi 2- Kibar, centilmen - Otmanlılar (Yavuz Selim Han) dönemi, Bursa valilerinden
 853. KOÇUM 1- Yiğit, mert 2- Koşum, koşma - Ünlü astronom ve bilgin "Uluğ bey" ‘in yeğeni
 854. KOÇUN Düz, hilesiz, temiz yürekli - Çengiz Kaan’ın kardeşlerinden
 855. KOÇUN BİGE birl. Koçun/Bike - Çengiz Kaan’ın kızlarından
 856. KOÇUGAR Mert, yiğit, özü sözü bir
 857. KOÇYİĞİT birl. Koç/Yiğit
 858. KODAN (Kutan) - Salçuklular dönemi komutanlarından
 859. KODAR Mağrur
 860. KODAZ Mağrur
 861. KOKLUĞ Koku, parfüm
 862. KOKULUG Koku, Parfüm
 863. KOKUM Parfüm
 864. KOKUŞ Dalları, ok yapımına elverişli bir ağaç türü
 865. KOLAN 1- Hediye, bahşiş 2- Kollayan, koruyan 3- At, eşek, katır gibi hayvanların, eyerini bağlamaya yarayan kemer
 866. KOLANÇI Kolancı
 867. KOLBAG Kadınların, aksesuar olarak bileklerine taktıkları, boncuklu halka
 868. KOLBAS (Kolbaş, kolbaşı) - Kuman hanlarından
 869. KOLBAŞ Askeri birlik başı, komutan, askeri koruyup kollayan kişi
 870. KOLBAŞI (Kolbaş)
 871. KOLBAY Askeri danışman
 872. KOLCUK Kolcu, muhafız, koruyucu
 873. KOLÇAK Kolcu, koruyucu, kollayıcı - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 874. KOLÇU Muhafız, bekçi
 875. KOLDAGÜÇ Hami, koruyucu, şefkatli, merhametli, yardımsever
 876. KOLDAŞ 1- Silah arkadaşı 2- Arkadaş, birbirini kollayan
 877. KOLGAK İstek, heves, taleb - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 878. KOLGAY Veliaht, şehzade (Kırım ve Kazan hanlıkları döneminde kullanılan bir aksesuar
 879. KOLKA 1- Kolgu, kol takısı 2- Refika, hanım, eş
 880. KOLTAG Arka, himaye, destek
 881. KOLUÇ Kolcu, kolbaşı, komutan
 882. KOLUNÇUĞ Yakarış, niyaz
 883. KOMAN (Kaman, kuman) 1- Yurduna yabancı sokmayan 2- Aman vermeyen 3- Kumral
 884. KOMANBAY birl. Koman/Bay
 885. KOMAS Komayan, bırakmayan, aman vermeyen - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 886. KOMUK 1- Kabuk, ağaç kabuğu 2- Hazine, define - Karahanlılar dönemi beylerinden
 887. KOMUR Cesur, gözüpek
 888. KON 1- Yurt, vatan 2- Konak, yerleşim, mekan
 889. KONAÇ Aşiyan
 890. KONAG 1- Konuk, misafir 2- Konuk ağırlanan ev - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Aday oymakları dip dedelerinden
 891. KONALGA 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Menzil, konulacak, varılacak yer
 892. KONAT 1- Cana yakın, munis, sokulgan 2- konuk ağırlayıcı, konuksever 3- Birlikte göç eden oba birliği
 893. KONCA 1- Armağan, bahşiş 2, Gül
 894. KONÇUK 1-Aşina, tanıdık 2- Konuk
 895. KONÇUY Kağan kızı, prenses, soylu kız
 896. KONÇUY TENGRİM Konçuy/Tengrim - Koço Uygurları prenseslerinden
 897. KONDU Yerleşik, yerli - Kırgız beylerinden
 898. KONDUBAY birl. Kondu/Bay - Sogay destanlarında adı geçen bir bey
 899. KONDUR Konuksever, cömert
 900. KONGAR 1- Koyu kırmızı renkteki at 2- Kızıla yakın renk tonu - Macar kumanları beylerinden
 901. KONGARALP birl. Kongar/Alp
 902. KONGARATAY birl. Kongar/Atay - Bulgar Hanlarından
 903. KONGARBUĞA birl. Kongar/Boğa
 904. KONGRAT (Kongarat) birl. Kongar/At - İlhanlı hanlarından, Ebu Saidin kızı
 905. KONGUR (Kongar) - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 906. KONGURTAY birl. Kongur/Tay Kızıltay. . - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 907. KONIK Can, ruh, yaşam
 908. KONRAT (Konurat) birl. Konur/At - 1- Kazakların, Ortayüz bölüğü, oymak beylerinden 2- Özbek, oymak beylerinden
 909. KONŞUK 1- Konşu, komşu 2- Yerleşim yeri 3- konuşma, laf
 910. KONUK 1- Misafir 2- Can, ruh 3- Varılacak yer, menzil
 911. KONUKALP birl. Konuk/Alp
 912. KONUKAY birl. Konuk/Ay
 913. KONUKBEK birl. Konuk/Bek
 914. KONUL 1-Kerevetlerin altındaki, yük konan boşluk, yüklük
 915. KONULGA 1- Konuk yeri, baş köşe 2- Konuğa verilen yemek, değerli yemek
 916. KONUR 1- Yakışıklı, civan 2- Gururlu, onurlu, mağrur 3- Kara ve kızıl karışımı renk, at rengi, doru at
 917. KONUR APA birl. Konur/Apa
 918. KONURBÖRİ birl. Konur/Böri
 919. KONUR KOCA birl. Konur/Koca
 920. KONURAKA birl. Konur/Aka
 921. KONURAL birl. Konur/Al
 922. KONURALP birl. Konur/Alp - Otmanlıların ilk dönem komutanlarından ve Otman beğin yakın yoldaşlarından
 923. KONURATA birl. Konur/Ata
 924. KONURAY birl. Konur/Ay
 925. KONURBAY birl. Konur/Bay - Kırgız beylerinden
 926. KONURHAN birl. Konur/Han - Kulagu Han’ın oğlu
 927. KONUŞ 1- Yerleşim, karargah 2- Menzil, varılacak yer
 928. KOPAKHAN birl. Köpek/Han - Naymanlar devleti hanlarından (Tarihçilerin çoğu bu adın köpek olduğu görüşünde birleşiyor olsalar da, ikinci bir şık olarak "Kop/Ak" , çok/ak . . olabileceği de gözardı edilmemelidir. )
 929. KOPAKKULA birl. Köpek/Kula - Babür Han’ın komutanlarından
 930. KOPAN 1- Galip, utkan 2- Ulu, yüksek
 931. KOPTURU Saygı duruşu, tören duruşu
 932. KOPU Kop, çok, çokluk
 933. KOPUN Çoklu, bereket, bütünlük
 934. KOPUZ Saz, bağlama (Kop_Uz)
 935. KOPUZALP birl. Kopuz/Alp
 936. KOPUZAY birl. Kopuz/Ay
 937. KOPUZBAY birl. Kopuz/Bay
 938. KOPUZBEK birl. Kopuz/Bek
 939. KOPUZER birl. Kopuz/Er
 940. KOR 1- Öz, maya, asıl 2- Ateş parçası, ateş
 941. KORAPA birl. Kor/Apa
 942. KORİLÇİ birl. Kor/İlçi - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 943. KOR KAĞAN birl. Kor/Kağan
 944. KOR TULU birl. Kor/Tulu
 945. KORAL birl. Kor/Al
 946. KORALP birl. Kor/Alp
 947. KORALTAN birl. Kor/Altan
 948. KORALTAY birl. Kor/Altay
 949. KORATA birl. Kor/Ata
 950. KORAY birl. Kor/Ay
 951. KORBA Filiz
 952. KORBAŞ birl. Kor/Baş
 953. KORBAY birl. Kor/Bay
 954. KORCU Korucu - Türkmenlerin, Teke, Ötemiş ve Taşayak oymakları, dip dedelerinden
 955. KORDEMİR birl. Kor/Demir
 956. KORDUMAN birl. Kor/Duman
 957. KOREL birl. Kor/El
 958. KORER birl. Kor/Er
 959. KORGAN Korunan yer, kale, kurgan
 960. KORGAVUŞ Savunucu, müdafi
 961. KORHAN birl. Kor/Han - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 962. KORIÇI Korucu, koruyucu, bekçi, yasak bölgeleri bekleyen ve koruyan kişi
 963. KORIG 1- Koru, ağaçlık, yeşil bölge 2- korunan, yasak bölge
 964. KORKMAZ Korkusuz, cesur - Mısır- Türk kölemenleri devleti döneminde Malatya valiliği yapan bir bey
 965. KORKUD (Korkut) - Salçuklular (Sançar Han) dönemi, beylerinden
 966. KORKUNÇ Korkutucu, ürkütücü
 967. KORKUT 1- Heybetli, korkutucu, korku salan - Otmanlı şehzadelerinden Yavuz Selim Han’ın kardeşi
 968. KORKUTALP birl. Korkut/Alp - Otman beğ dönemi komutanlarından
 969. KORKUTATA birl. Korkut/Ata . . . Dede Korkut - Oğuzların, Bayat boyundan, Kara Koca’nın oğlu olan bu ulu kişi, yalnızca bir masal ve efsane anlatıcısı değil, aynı zamanda Türklerin sosyal ve kültürel yapısını, en güzel ve net bir biçimde dile getiren, konularında bunu işleyen bunları derleyip toparlayan, o günlerin önemli olaylarının notlarını tutan bir tarihçidir de. Bizler, bu ulu ve bilge kişi sayesinde, Türklerin, sosyal yaşamı, aile yaşamı, yönetim ve siyaset anlayışlarını, kültür anlayışlarını, ad verme biçimlerini, adların önemini, öğrendik. Bu yüzden bu ulus, Korkut Ata’ya çok şey borçludur.
 970. KORMARAL birl. Kor/Maral
 971. KORSU birl. Kor/Su
 972. KORŞAD birl. Kor/Şad
 973. KORTAG birl. Kor/Dağ
 974. KORTAN birl. Kor/Tan
 975. KORTAY birl. Kor/Tay
 976. KORTİMUR birl. Kor/Timur
 977. KORUĞ Yalnızca bir masal ve efsane anlatıcısı değil, aynı zamanda Türklerin sosyal ve kültürel yapısını, en güzel ve net bir biçimde dile getiren, konularında bunu işleyen bunları derleyip toparlayan, o günlerin önemli olaylarının notlarını tutan bir tarihçidir de. Bizler, bu ulu ve bilge kişi sayesinde, Türklerin, sosyal yaşamı, aile yaşamı, yönetim ve siyaset anlayışlarını, kültür anlayışlarını, ad verme biçimlerini, adların önemini, öğrendik. Bu yüzden bu ulus, Korkut Ata’ya çok şey borçludur.
 978. KORMARAL birl. Kor/Maral
 979. KORSU birl. Kor/Su
 980. KORŞAD birl. Kor/Şad
 981. KORTAG birl. Kor/Dağ
 982. KORTAN birl. Kor/Tan
 983. KORTAY birl. Kor/Tay
 984. KORTİMUR birl. Kor/Timur
 985. KORUĞ 1- koru, koruluk, ağaçlıklı bölge 2- Koruma bölgesi, sit alanı 3- Yasak bölge, askeri bölge
 986. KORUK (Koru)
 987. KORUKÇU Koruyucu, korucu, muhafız
 988. KORÜREK birl. Kor/Ürek
 989. KOŞ 1- Koç 2- Dizi, sıra, dize
 990. KOŞAK 1- Koşulan, koşturan 2- Neşide, destansı şiir
 991. KOŞAR 1- Emredici, buyurucu 2- Koşucu, çalışkan, hareketli 3- Dizen, düzenleyen
 992. KOŞAY birl. Koş/Ay - 1- Manas destanında adı geçen bir kız 2- Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu ve Aday oymakları dip dedelerinden
 993. KOŞMA Ölçülü, uyaklı söz
 994. KOŞTAMGA birl. Koş/Tamga - Özbeklerin, Konrat ve Naymanlar oymakları dip dedelerinden
 995. KOŞUK 1- Yanyana, birlikte, yaren, dost 2- Koşma, şiir
 996. KOŞUL Hüküm, şart
 997. KOŞULGAN Koşul koyan, buyurucu
 998. KOŞUM 1- Koçum 2- Bağlı, yanyana 3- Atın, eyer, kulan, üzengi vb. malzemelerinin tümü
 999. KOŞUN 1- Asker, savaş birliği 2- Halk, ahali 3- Dizi, dize
 1000. KOTAN (Kutan) - Salçuklular (Berk Yaruk Han) dönemi bey ve komutanlarından
 1001. KOTAN TUĞRUL birl. Kutan/Tuğrul - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1002. KOTKU Alçak gönüllü, mütevazı
 1003. KOY 1- Koyun 2- Merhamet, acıma duygusu
 1004. KOYLU 1- Merhametli 2- İstikamet, yön, yönünü bilen 3- Koyunlu
 1005. KOYMARAL birl. Koy/Maral
 1006. KOYU Merhamet - Altay Türkleri Şor oymağı, dip dedelerinden
 1007. KOYULDAR 1- Merhametli 2- Hürmetli - Sogay destanında adı geçen bir bey
 1008. KOYULMUŞ 1- Merhametli 2- Çalışkan
 1009. KOYUNLU 1- Hun, Hun’lu 2- Merhametli - Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları dip dedelerinden
 1010. KOYURGA 1- Hürmet, lütuf 2- Acıma duygusu, merhamet
 1011. KOYURTANG Özgürlük, Hürriyet
 1012. KOZAN Kozalak
 1013. KOZALAK Çam, selvi gibi ağaçların sert çiçeği
 1014. KOZAN Kazan
 1015. KOZGAV Kıyam, isyan, başkaldırma
 1016. KÖPÜRGE 1- Köprü, geçit 2- Savaş davulu
 1017. KÖÇAY birl. Göç/Ay
 1018. KÖÇER birl. Göç/Er
 1019. KÖÇERİ birl. Göç/Eri
 1020. KÖÇET Filiz, sürgün
 1021. KÖÇMEN Göçmen, göçücü - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu ve Baybaktı oymakları dip dedelerinden
 1022. KÖDÜRGÜ Kurban, adak
 1023. KÖGMEN (Gökmen) 1- Tanrısal, ilahi 2- Sayın, saygıdeğer 3- Gücünü Tanrıdan alan
 1024. KÖĞÜZ 1- Göksel, Tanrısal 2- Göğüs, sine
 1025. KÖK 1- Gök 2- Aile, soy
 1026. KÖKBİLGE HAN birl. Kök/Bilge/Han - Uygur hanlarının ünvanlarından
 1027. KÖKBUDAK birl. Kök/Budak
 1028. KÖKCAR Gök/Yar - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Nayman oymağı dip dedelerinden
 1029. KÖKCATIK birl. Gök/Yatık - Kırgızların, Manguş oymağı dip dedelerinden
 1030. KÖKÇAR birl. Gök/Çur
 1031. KÖKÇEK Gökçek
 1032. KÖKÇEOĞUL birl. Gökçe/Oğul - Kırgızların, Edigene oymağı dip dedelerinden
 1033. KÖKDAŞ Emsal, örnek
 1034. KÖKELTAŞ (Gökiltaş) birl. Gök/İltaş - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1035. KÖKEN Göğen, gelen, 2- Köken, soy, aile
 1036. KÖKETAY birl. Kök/Tay
 1037. KÖKİM 1- Göğüm 2- Soyum, ailem - Türkmenlerin, Ersarı ve Ok oymakları dip dedelerinden
 1038. KÖKLÜ 1- Tanrıdan gelen 2- Soylu
 1039. KÖKMEN (Gökmen)
 1040. KÖKMÜREN birl. Gök/Müren - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Kıpçak oymağı dip dedelerinden
 1041. KÖKÖÇÜ (Kökçü) Gökçü, gökten güç alan, Tanrıdan gelen - Çengiz Kaan’ın başşamanı
 1042. KÖKSAGUN birl. Gök/Sagun - Salçuklular (Sançar Han) dönemi, Semerkant beylerinden
 1043. KÖKSAL birl. Kök/Sal
 1044. KÖKSAY birl. Kök/Say
 1045. KÖKSENGÜN birl. Gök/Sengün - Bilge Kağan dönemi komutanlarından
 1046. KÖKTAN birl. Kök/Tan
 1047. KÖKTAŞ birl. Kök/Taş
 1048. KÖKTAY birl. Kök/Tay - Manas destanında adı geçen bir bey
 1049. KÖKTAYBİGE birl. Kök/Tay/Bike - Çengiz Kaan’ın gelini, Tulay Han’ın evdeşi
 1050. KÖKTEM 1- Bahar 2- Gençlik 3- Deha, akıl
 1051. KÖKTİN birl. Gök/Tin
 1052. KÖKTÜRK (Göktürk)
 1053. KÖL Göl mec. Ululuk, sonsuzluk, derinlik, bilgelik - Altay Türkleri, Koybal oymağı dip dedelerinden
 1054. KÖL BİLGE HAN birl. Köl/Bilge/Han - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1055. KÖLERKİ HAN birl. Köl/Erki/Han - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1056. KÖLERKİN birl. Köl/Erkin - Karlukluların ünvanlarından
 1057. KÖLTİGİN (Kül/Tigin)
 1058. KÖLAPAK birl. Köl/Apak
 1059. KÖLHAN birl. Köl/Han
 1060. KÖLMÜK Halk, ahali
 1061. KÖLÜK Yük hayvanı
 1062. KÖMEK 1- Yardım, arka, destek, inayet 2- Ahali, halk
 1063. KÖMEN 1- Hayal, düş 2- Irk, soy 3- Cevher, damar
 1064. KÖMENBAY birl. Kömen/Bay
 1065. KÖMEY Gerdan, döş
 1066. KÖMÜÇ Hazine, define
 1067. KÖNG (Könk) Cariye, odalık
 1068. KÖNGÜL Gönül, can
 1069. KÖNİLİK Adalet, doğruluk
 1070. KÖNKAŞ Künkaş, kenkeş, meşveret
 1071. KÖNÜ Adalet, doğruluk
 1072. KÖNÜDİRİ birl. Kömü/Diri - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1073. KÖNÜL Gönül , can
 1074. KÖP Çok, gür, çokluk, bolluk
 1075. KÖPEKBEG birl. Köpek/Beğ - Yakutların eski oymak beylerinden.
 1076. KÖPTÜK 1- Bereket, bolluk 2- Kalabalık
 1077. KÖPÜK Kabarcık, köpürcük, çoklu, artış
 1078. KÖREGEN Gören, görücü
 1079. KÖREM 1- Körpe, taze 2- Görgülü, terbiyeli
 1080. KÖRGEN Gören, görücü
 1081. KÖRGÜZ Görgülü, centilmen, beyefendi - Çengiz Kaan’ın eğitmen ve atabeylerinden.
 1082. KÖRKE Ağaçtan yapılmış tabak
 1083. KÖRKEM 1- Görkem, ihtişam 2- Hoş, güzel, latif
 1084. KÖRKLÜBİGE birl. Görklü/Bige
 1085. KÖRKLÜĞ Güzel, alımlı, cemile
 1086. KÖROĞLU birl. Kör’ün/oğlu. . . adına destan yazılmış olan bir Türkmen beyi
 1087. KÖRPE Taze, cıvan
 1088. KÖRÜ (körüg) Gözcü, haberci, casus, gözlemci
 1089. KÖRÜG (körü)
 1090. KÖRÜM 1-Bakış, nazar, gözlem 2- Düş, rüya 3- Zeka, fehm
 1091. KÖRÜMÇİ Astronom, rasat, gözlemci, yıldızları inceleyen kişi.
 1092. KÖRÜMDÜK Bakıcı, nezaretçi
 1093. KÖRÜNÇ 1- Görgü, muaşeret 2- Bakan, nazır
 1094. KÖSEMEN Tas artan koç.
 1095. KÖŞÜK Dilek, temenni
 1096. KÖTÜZ Kıymetli
 1097. KÖVENÇ 1- Güvenç, güvence, teminat 2- Azamet, gurur
 1098. KÖVEZ Afi, çalım, fiyakalı.
 1099. KÖYMEN 1- Yanıcı, yanık 2- Hayal
 1100. KÖYMEZ Yanmaz, ateş almaz.
 1101. KÖZLÜK At kuyruğundan yapılan, göz kamaşması ve göz ağrılarının tedavisinde kullanılan bir dokuma.
 1102. KUANÇ Kıvanç, sevinçli gurur
 1103. KUANÇI Kıvanç
 1104. KUBAL Gürz, demir topuz. - Göktürkler dönemi, bey ve komutanlarından.
 1105. KUBAN Kapan - Altay Türkleri, Kumandı oymağı, dip dedelerinden.
 1106. KUBAN ARIĞ birl. Kuban/Arığ - Altay destanlarında adı geçen bir kız.
 1107. KUBAN HAN birl. Kuban/Han - Kıpçak hanlarından
 1108. KUBAT Kapalı, gizli
 1109. KUBAY birl. Kubi/Ay - Yakutların eski dönem "Temizlik Tanrıçası"
 1110. KUBİ (Kubil) Gökyüzü, feza, sema. Mec. Başsızlık ve sonsuzluk.
 1111. KUBİAŞAR birl. Kubi/Asar - 13. Yz. Kıpçak beylerinden.
 1112. KUBİLAY birl. Kubil/Ay
 1113. KUBİLAY KAAN birl. Kubilay/Kaan - Çengiz Kaan’ın torunu, Tulay Han’ın oğulu. Çin’in fethi tamamlandıktan sonraki dönemde, Çengiz Kaan’ın da ölmesiyle birlikte, toprak ve ülkeler, dörde bölünmüş, Tulay Han’ın payına da Çin düşmüştü. Ancak onun ölümünden sonra oğlu Kubilay tahta geçip buraya bütünüyle yerleşti Fakat kaçınılmaz bir sonuç olarak, sonradan gelen kuşaklar, yerleşik düzenin ve Çin kültürünün altında ezilerek zamanla Çinlileştiler.
 1114. KUBİGÜN birl. Kubi/Gün - Çengiz Kaan döneminde Şehzadelere verilen ünvanlardan
 1115. KUBİLAYHAN birl. Kubilay/Han - Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden
 1116. KUCAN Göçen, göçer
 1117. KUCANAY birl. Kucan/Ay
 1118. KUCAR Göçer, göçücü
 1119. KUCARHAN birl. Kucar/Han - Bulgar hanlarından
 1120. KUÇAM Deste, demet, bağ
 1121. KUÇAR Göçer, göçmen - Çengiz Kaan’ın yeğeni
 1122. KUDA Sihir, büyü
 1123. KUDAGAÇI Büyücü, doktor - Kırgızların, Manguç oymağı dip dedelerinden
 1124. KUDAK Kadak, katı, sert
 1125. KUDEKAN Buyruk, sert, emir, azar - Çengiz Kaan’ın gençlik arkadaşlarından
 1126. KUKUN kıvılcım, ateş parçası
 1127. KUKUŞ 1- Gonca, gül 2- Şaka, latife
 1128. KUL Bağımlı, bağlı, köle mec. Bağlılık, sadakat
 1129. KULA 1- Kızıl ve karışımı renk, doru, bordo 2- Yelesi, ve kuyruğu kara, gövdesi kızıla çalan at 3- Yabani at 4- Gözükara, atılgan
 1130. KULAALP birl. Kula/Alp
 1131. KULABAY birl. Kula/Bay
 1132. KULABEK birl. Kula/Bek
 1133. KULABUĞA birl. Kula/Boğa - Kıpçak hanlarından Turan Han’ın oğlu
 1134. KULAÇ 1- Açıklık, mesafe 2- İki kol arasındaki ara
 1135. KULAGU 1- Yaratıcı, kılıcı, hükmedici 2- Kula gibi 3- Korkusuz, gözükara 4- Kul/Akı
 1136. KULAGU HAN birl. Kulagu/Han - Çengiz Kaan’ın torunu. Tulay Han’ın oğlu. Kubilay Kaan’ın kardeşi. İlhanlılar devletinin kurucusu ve ilk han’ı. Abbasiler devletini ve halifeliği yıkarak tarih sahnesinden silen, ünlü kişi
 1137. KULAĞA birl. Kul/Ağa
 1138. KULAHAN birl. Kula/Han
 1139. KULAKARA birl. Kula/Kara
 1140. KULAN 1- Galip, utkan 2- Vahşi at 3- Yaban eşeği
 1141. KULAN ARSLAN birl. Kulan/Arslan - Salçuklular dönemi beylerinden. Kutalmış beğ’in oğlu
 1142. KULAN HATUN birl. Kulan/Hatun - Çengiz Kaan’ın Merkitlerden olan son evdeşi
 1143. KULANBAY birl. Kulan/Bay
 1144. KULANŞI 1- At terbiyecisi 2- Musikişinaz, müzisyen
 1145. KULAPA birl. Kul/Apa
 1146. KULAPA URUNGU Kulapa/Urungu - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1147. KULATA birl. Kul/Ata - Salçuklular dönemi, ozanlarından
 1148. KULAY birl. Kul/Ay
 1149. KULBAK Merhametli, yardımsever - Divanı Lügat’te adı geçen bir bey
 1150. KULBAŞ birl. Kul/Baş - Otmanlıların, ilk dönem beylerinden. Ertuğrul beyin yakın yoldaşlarından
 1151. KULBAY birl. Kul/Bay
 1152. KULDAM Sadık kul
 1153. KULDURAK birl. Kul/Durak - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1154. KULER birl. Kul/Er
 1155. KULGA Güvercin
 1156. KULGU 1- Müfettiş, murakıp 2- Güvercin
 1157. KULİ (kulıg) Cesur, gözükara
 1158. KULIG (kulı, kulık) - Göktürkler dönemi beylerinden
 1159. KULKARA birl. Kul/Kara - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1160. KULKIZ birl. Kul/Kız
 1161. KULPU 1- Kilit 2- kulluk, kulluk eden - Altınordu Hanlarından
 1162. KULUBEG birl. Kulı/Bek
 1163. KULUGA Güvercin
 1164. KULUN Tay, süt emen çağdaki at yavrusu
 1165. KULUNKARA birl. Kulun/Kara
 1166. KUMAÇ Solgun, soluk
 1167. KUMAK 1- Yardım, kömek 2- Sevda, aşk
 1168. KUMAN 1- Kul’lu, Hun’lu, Hun 2- Solgun 3- Kumral, sarı ile kahverengi arası renk 4- Aman vermeyen, dirayetli - Hun’ların bir kolu ve devamı olup, Güney Rusya’da yaşayıp devlet kurmuş ve Anadoluya, Salçuklulardan çok önceleri gelip yerleşen bir Türk boyu
 1169. KUMANALP birl. Kuman/Alp
 1170. KUMANBARS birl. Kuman/Pars
 1171. KUMANBAY birl. Kuman/Bay
 1172. KUMANBEK birl. Kuman/Bek
 1173. KUMANDI Mutlu, sevinçli
 1174. KUMANDI KİŞİ kumandı/Kişi - Altay Türkleri eski oymak beylerinden
 1175. KUMARAL Kumral, buğday tenli
 1176. KUMARGA Kuşatma, muhasara
 1177. KUMRAL Buğday tenli
 1178. KUL 1- Koyun 2- Can, ruh 3- Uçurum 4- Adalet
 1179. KUNAN 1- İki yaşına gelmiş kısrak 2- Adaletli, adil - Kırgızların, İçgilik ve Nayman oymakları, dip dedelerinden
 1180. KUNANBAY birl. Kunan/Bay - Kazak hanlığı dönemi beylerinden. . Ünlü şair Abay’ın babası
 1181. KUNAR Bereket, bolluk
 1182. KUNARLI Bereketli, münbit
 1183. KUNÇAY birl. Kul/Çay - Kırgızların, Togay ve Karakol oymakları, dip dedelerinden
 1184. KUNÇUK Koyuncuk - Çağatay hanlarından
 1185. KUNDUZ Dere kenarlarında yaşayan, kürkünden börk yapılan bir hayvan
 1186. KUNDUZBEK birl. Kunduz/Bek
 1187. KUNGURTAY birl. Kongar/Tay - Altay Türkleri oymak beylerinden
 1188. KUNİ Adalet, hakkaniyet, adaletlilik
 1189. KUNİ SENGÜN birl. Kuni/Sengün - Bilge Kağan döneminde yaşamış, Dokuz Oğuz kökenli komutanlardan
 1190. KUNT 1- Dayanıklı, metin 2- Sade, gösterişsiz
 1191. KUNTALP birl. Kunt/Alp
 1192. KUNTAY birl. Kun/Tay
 1193. KUNTBAY birl. Kunt/Bay
 1194. KUNTER birl. Kul/Ter
 1195. KUNTUR birl. Kul/Tur (sur) - Volga kıyılarında yaşayan bir Türk oymağı
 1196. KUNUK 1- Mahzun, elemli 2- Konuk
 1197. KUPÇI İnce, zarif
 1198. KUPTAN Niyaz, dua, yakarış
 1199. KUR Düzen, sıra, hiyerarşi, düzenleme
 1200. KURAL Düzen, düzenlilik, kaide
 1201. KURALAY Ceylan, ahu
 1202. KURAR Organizatör, düzenleyici
 1203. KURAT birl. Kur/At
 1204. KURAY Bir çeşit bozkır bitkisi ot
 1205. KURÇ (kuruç) Kılıç yapımında kullanılan, iyi bir çelik türü
 1206. KURÇAK 1- Kurç 2- Heykel, yontmataş, taş bebek
 1207. KURÇI 1- Kürçü 2- Kurucu - Babür Han dönemi beylerinden
 1208. KURÇIK Kurum, kuruluş, yapılanma - Altay Türkleri, Kızıl oymağı dip dedelerinden
 1209. KURDAY birl. Kur/Tay 2- Kurt/Ay
 1210. KURGA 1- Tecrübeli, bilge 2- İnce, narin
 1211. KURGAN 1- İstihkam, kale 2- Anıt, anıt mezar
 1212. KURHAN birl. Kur/Han - Oğuzname’de, Oğuz Kağan’ın amcası, Karahan’ın kardeşi
 1213. KURIDIN Batılı, batı bölgesinden
 1214. KURUM Figür, dans
 1215. KURIMLAK Cilveli, hareketli, kıvrak
 1216. KURIKAN 1- Kürkan, damat 2- Hisar, kale 3- Ağaçlık bölge
 1217. KURKULUK birl. Kırk/Uruk - Kırgız oymak beylerinden
 1218. KURLAS Düzen, işleyiş, ahenk
 1219. KURMAN Düzgün, düzenli, düzenleyici
 1220. KURMARAL birl. Kur/Maral
 1221. KURMUŞ Planlı, düzenli, örgütlü
 1222. KURSIK birl. Kur/Sık
 1223. KURT Bağımsızlığına olan düşkünlüğü, evcilleşmeyen tek hayvan oluşu, mücadeleciliği, hareketliliği, gururlu ve zeki oluşu, özellikle de sosyal ve örgütçü oluşu ve daha bir çok özellikleriyle, Türklere benzeyen ve Türklerin de çok eskiden beri kutsayarak, sembolleştirdiği hayvan
 1224. KURTAK Kurulu, ayarlı
 1225. KURTALAN birl. Kurt/Alan
 1226. KURTAR Kurtarıcı
 1227. KURTARAN Kurtarıcı
 1228. KURTAY Kurt/Ay - Eski dönem, Kırgız oymak beylerinden
 1229. KURTBAY birl. Kurt/Bay
 1230. KURTBEK birl. Kurt/Bek
 1231. KURTBOY birl. Kurt/Boy
 1232. KURTCEBE birl. Kurt/Cebe
 1233. KURTÇAY birl. Kurt/Çay - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 1234. KURTÇU (kurtçuk) genç kurt - Salçuk beyin torunlarından. Çağrı beyin amcazadelerinden
 1235. KURTER birl. Kurt/Er
 1236. KURTGA Tecrübeli, güngörmüş
 1237. KURTHAN birl. Kurt/Han - Bulgar hanlarından. Asbarak Han’ın oğlu Bulgar Türklerini, Rusya’dan Balkanlara getiren kişi
 1238. KURTİL birl. Kurt/İl Kurt yurdu
 1239. KURTKAYA birl. Kurt/Kaya - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 1240. KURTOGAN birl. Kurt/Ogan - Şeyban Han’ın oğullarından
 1241. KURTOL birl. Kurt/Ol
 1242. KURTUL Haraç, vergi, cizye
 1243. KURTULGU 1- Vergi, haraç 2- Kurtuluş, istiklal
 1244. KURTULMUŞ Özgür, bağımsız, azade - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 1245. KURTULUN birl. Kurt/Ulun
 1246. KURTULUŞ İstiklal "Kurtuluş savaşımızın anısına verilmiş adlarımızdan"
 1247. KURTUN Batılı, batıdan
 1248. KURUCAŞ birl. Kuru/Yaş - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1249. KURUĞÇIN Kurşun
 1250. KURUK Koru, park, koruluk - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1251. KURULTAG birl. Kurul/Dağ
 1252. KURULTAY birl. Kurul/Tay Kongre, divan, oturum - Gerek seçim, gerekse devlet için önemli kararların alındığı seçkinler meclisi
 1253. KURUM 1- Kuruluş, düzen, düzenleme 2- Çalım, jest, afi 3- Kaya parçası
 1254. KURUMHAN birl. Kurum/Han - Tuna Bulgarları hanlarından
 1255. KURUT 1- Kurt 2- Kale burcu 3- Kurutulup, suyu alınmış peynir topağı
 1256. KUSKUN Atın kuyruğundan geçirilip, eyere bağlanan kayış
 1257. KUŞ Kuş
 1258. KUŞBALA birl. Kuş/Bala
 1259. KUŞBEG birl. Kuş/Bey - Hiyve hanlığı dönemi komutanlarından
 1260. KUŞBİGİ birl. Kuş/Bige
 1261. KUŞBULAK birl. Kuş/Bulak - Buhara hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1262. KUŞÇAK Kuşçu, kuş eğiticisi
 1263. KUŞÇAKOĞUL birl. Kuşçak/Oğul - Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1264. KUŞÇU Kuş eğiticisi - 1- Kırgızların, Karatal oymağı dip dedeledrinden 2- Türkmenlerin Göklen oymağı, dip dedelerinden
 1265. KUŞER birl. Kuş/Er
 1266. KUŞHAN birl. Kuş/Han - Hiyve hanlarından
 1267. KUŞLUKHAN birl. Kuşluk/Han - Semerkant emirlerinden
 1268. KUŞTAMGA birl. Kuş/Tamga - Özbeklerin, Karakalpak oymağı, dip dedelerinden
 1269. KUŞTEMİR birl. Kuş/Demir - Mısır-Türk kölemenleri devleti bey ve komutanlarından
 1270. KUŞTİMUR birl. Kuş/Timur
 1271. KUŞTOGAN birl. Kuş/Togan - Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından
 1272. KUT 1- Uğur, talih, baht 2- Tanrısal, mübarek 3- Can, ruh, dirilik, yaşam kaynağı, yaşam gücü 4- kader, yazgı 5- Erk, iktidar 6- Bereket, nasip
 1273. KUTAGA Kut/Aka, Kut/Ağa - Çengiz Kaan dönemi Oyrat asıllı beylerden. O dönemin yargıçlarından
 1274. KUTACUN birl. Kut/Acun - Uygur kağanlığı dönemi bey ve komutanlarından.
 1275. KUTADGU Kutsanmış, kutlu, değerli, yararlı, mutlandıran.
 1276. KUTADGU BİLİG birl. Kutadgu/Bilig ( Kutsal, değerli bilgiler) - . . Yusuf Has Hacip’in Karahanlılar döneminde Bakan ( vezir) iken yazdığı ünlü eserin adı. Bu eserde, hem Türklerin sosyal yaşamı ile ilgili bilgilerrrr, hem de devlet yönetimi ve devletin gelecek kuşaklara taşınabilmesi için gerekli bilgiler, çeşitli örneklemelerle birlikte şiirsel bir dille anlatılır.
 1277. KUTAL birl. Kut/Al - Salçuklular döneminde yaşamış bir bey. Bazı kaynaklar, Alparslan Han’ı bıçaklayarak öldüren kişinin bu olduğunu yazar
 1278. KUTALHAN birl. Kutal/Han - Çengiz Kaan dönemi, Celayır hanlarından.
 1279. KUTALAN birl. Kut/Alan mübarek
 1280. KUTALDI birl. Kut/Aldı kutlu, mübarek
 1281. KUTALMIŞ birl. Kut/Almış kutlu, mübarek, kutsanmış - 1- Alparslan Han’ın amca çocuğu. . Arslan Yabgu’nun oğlu. Anadolu salçuklularının kurucularından. 2- İlhanlılar dönemi bey ve komutanlarından 3- Bilge Kaan’ın ünvanlarından.
 1282. KUTALSIN birl. Kut/Alsın
 1283. KUTAMIŞ Kutsamış, değer vermiş, mübarek eylemiş.
 1284. KUTAN 1- Dua, yakarış, niyaz 2- Bir avcı kuş 3- Saban, pulluk - Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından.
 1285. KUTANBAY birl. Kutan/Bay
 1286. KUTAR Kutsar, kutsayan, kut veren - Kulagu Han dönemi bey ve komutanlarından
 1287. KUTAŞ Kutlu, mübarek
 1288. KUTAY birl. Kut/Ay ( . . . Bu ad Türkçe’den Farsça’ya geçmiş ve "Hüda" biçimine gelmiştir. ) - 1- Ateş parçası, ateş 2- Şamanist gelenekte, " Ateş Tanrısı" 3- İpek, ipekli kumaş 4- Tanrıça 5- Paha biçilmez, değerli - İlhanlı hanlarından, Argun Han’ın evdeşi ve Keykatu Han’ın anası.
 1289. KUTBAY birl. Kut/Bay
 1290. KUTBEGÜM birl. Kut/Begüm
 1291. KUTBEY birl. Kut/Bey
 1292. KUTBİKE birl. Kut/Bige
 1293. KUTBULAN birl. Kut/Bulan
 1294. KUTBULDU birl. Kut/Buldu
 1295. KUTBULMUŞ birl. Kut/Bulmuş - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1296. KUTDAĞ birl. Kut/Dağ
 1297. KUTER birl. Kut/Er
 1298. KUTGARU Buyruk, fermen
 1299. KUTGELDİ birl. Kut/Geldi
 1300. KUTGÜN birl. Kuıt/Gün
 1301. KUTHAN birl. Kut/Han
 1302. KUTKAN birl. Kut/Kan - Uygur kağanlığı dönemi beylerinden
 1303. KUTKU Ağırbaşlı, alçak , gönüllü
 1304. KUTKULU birl. Kut/Kulu
 1305. KUTLU 1- Mübarek, Tanrısal 2- Bahtiyar 3- Kabul görmüş, saygıdeğer
 1306. KUTLU BAĞA TARKAN birl. Kutlu/Bağa/Tarkan - Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından.
 1307. KUTLUASLAN birl. Kutlu/Arslan - 13. Yz. da Gürcü krallığında görev yapan, o krallığın maliyesinden sorumlu, kıpçak kuman kökenli bir bey.
 1308. KUTLUAY birl. Kutlu/Ay - Abaka Han’ın kızlarından.
 1309. KUTLUBARS birl. Kutlu/Bars
 1310. KUTLUBAY birl. Kutlu/ Bay
 1311. KUTLUBEG birl. Kutlu/Bey
 1312. KUTLUBEGÜM birl. Kutlu/Begüm
 1313. KUTLUBEĞ ÇUR Kutlu/Beğ/Çur - Göktürkler dönemi kağan ünvanlarından
 1314. KUTLUBİGE birl. Kutlu/Bike
 1315. KUTLUBÖRİ birl. Kutlu/Böri - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1316. KUTLUBUĞA birl. Kutlu/Boğa - Kıpçak hanlarından. Orus Han’ın oğlu
 1317. KUTLUCA Uğurlu, bahtı açık
 1318. KUTLUCAALP birl. Kutluca/Alp
 1319. KUTLUCAATA birl. Kutluca/Ata - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü, Bayoğlu oymağı dip dedelerinden
 1320. KUTLUDEMİR birl. Kutlu/Demir - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1321. KUTLUDURMUŞ birl. Kutlu/Durmuş - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1322. KUTLUER birl. Kutlu/Er
 1323. KUTLUGÜN birl. Kutlu/Gün
 1324. KUTLUĞ Kutlu, mübarek - Akkoyunlular devleti komutanlarından
 1325. KUTLUĞBİLGE birl. Kutlu/Bilge - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1326. KUTLUĞ İNANÇ (Kutluk İnanç) Kutlu/İnanç - Salçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden. Cihan pehlivan bey’in oğlu
 1327. KUTLUĞ KÜL KAĞAN Kutlu/Kül/Kağan - Uygur kağanlığının kurucusu ve ilk kağanı. Son Göktürk kağanı olan Uzamış Kağanı yenerek, bu devletin siyasi yaşamına son verip kendine bağlayan kişi
 1328. KUTLUĞ MARAL birl. Kutlu/Maral - Türk mitolojisinde, Türkleri Ergenekondan çıkaran, Demirci Börteçine’nin evdeşi
 1329. KUTLUĞ ŞAMAN Kutlu/Şaman - Kırım hanlarından Hacı Giray Han’ın oğlu
 1330. KUTLUĞTURSUN birl. Kutluk/Dursun
 1331. KUTLUHAN birl. Kutlu/Han - Salçuklular dönemi, Salgurlu atabeylerinden
 1332. KUTLUK Kutlu - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1333. KUTLUK BEĞÇUR Kutluk/Beğ/Çur - Göktürkler ve Uygurlar dönemlerindeki, kağan ünvanlarından
 1334. KUTLUK BİLGE KÜLKAĞAN birl. Kutlu/Bilge/Kül/Kağan - Uygur kağanlarından
 1335. KUTLUK BÖRÜ birl. Kutluk/Böri
 1336. KUTLUK KAĞAN birl. Kutluk/Kağan - II. Göktürk devletinin kurucusu ve ilk kağanı. Devlet kurulduktan sonra, kurultay kararıyla "İlteriş" adını da alarak, İlteriş Kutluğ Kağan olmuştur.
 1337. KUTLUK SARU birl. Kutluk/Sarı - Kırgızların, Togay ve Bağış oymakları, dip dedelerinden
 1338. KUTLUK ŞAD birl. Kutluk/Şad - İlteriş Kutluk Kağan’ın kağan olmadan ömceki, ad ve ünvanı
 1339. KUTLUK TİGİN birl. Kutluk/Tigin
 1340. KUTLUK TİMUR birl. Kutluk/Timur - . . Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1341. KUTLUK (Kutluğ) Kutlu, mübarek
 1342. KUTLUKAYA birl. Kutlu/Kaya
 1343. KUTLUTERKEN birl. Kutlu/Terken - Timur Kürkan Han’ın kız kardeşi
 1344. KUTÖZ birl. Kut/Öz
 1345. KUTSANDI Kutlu, mübarek
 1346. KUTUGA (kutaga, kutaka)
 1347. KUTULA (Kutuluğ) birl. Kut/Ulu - Tayçıkut’lar devleti hanlarından. Altan Han’ın babası
 1348. KUTULMUŞ (Kutalmış)
 1349. KUTUN 1- Mesut, mutlu, nurlu 2- Mukaddes, kutsal
 1350. KUTUNMUŞ Kutlu, mübarek - Uygur yzaıtlarında adı geçen bir bey
 1351. KUTUR Kutlu, mübarek
 1352. KUTUR TEKİN birl. Kutur/Tekin - Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 1353. KUTUY (Kutay)
 1354. KUTUYHANIM birl. Kutuy/Hanım - Uygur yazıtlarında adı geçen bir hanım. (Bazı kaynaklarda "Kutuy Hatun" olarak da geçer.
 1355. KUTUZ birl. 1- Kut/Uz 2- Yaban öküzü - Mısır- Türk kölemenleri hanlarından
 1356. KUTVERDİ birl. Kut/Verdi
 1357. KUTVERMİŞ birl. Kut/Vermiş
 1358. KUVAKAN birl. Kuva(kuvanç) Kan - Başkurtların eski dönem, oymak beylerinden
 1359. KUVANÇ Kıvanç, gurur, mutluluk, iftihar
 1360. KUVANÇBEK birl. Kıvanç/Bek - Kırgızların, Togay ve Bugu oymakları, dip dedelerinden
 1361. KUVANDUK Kıvanç, mutluluk, iftihar, gurur verici - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı dip dedelerinden
 1362. KUVART 1- Kurt 2- Dayanıklı, kavi, metin
 1363. KUVARTHAN birl. Kuvart/Han - Bulgar hanlarından
 1364. KUVAT Sevinç, mutluluk
 1365. KUVRAG Toplum, toplumcu
 1366. KUYAK Zırh, demirağ
 1367. KUYAN Tavşan, bozkır tavşanı - Özbeklerin, Konrat ve Loncagalı oymakları dip dedelerinden
 1368. KUYAŞ Güneş ışığı
 1369. KUYDUNG Beden, vücut - Kırgızların, Togay, Çoltu ve Tolgan oymakları dip dedelerinden
 1370. KUYMARAL birl. Kuy/Maral - Oğuzname’de Böriteçine’nin öteki adı
 1371. KUYMU Sevinç, neşe
 1372. KUYTAK Mahfuz, siper
 1373. KUYTURKA Bağış, ihsan, lütuf
 1374. KUYULDAR Saygıdeğer, saygıya layık
 1375. KUYUM Aksesuar, küpe, bilezik
 1376. KUYUMBİLGE birl. Kuyum/Bilge
 1377. KUZ Dağın, güneş görmeyen yamacı
 1378. KUZAY 1- Kuzey yönü, güneşin az olduğu yer, Karanlık ve soğuk yer 2- Kuz/Ay
 1379. KUZBAY birl. Kuz/Bay
 1380. KUZGUN Kargagillerden, bir akbaba türü - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı, dip dedelerinden
 1381. KUZHAN birl. Kuz/Han
 1382. KUZLAK Bebe, yavru
 1383. KUZU 1- Koyun yavrusu 2- Yavru, bebe
 1384. KUZUBAY birl. Kuzu/Bay
 1385. KÜÇ Güç, dirayet, kudret
 1386. KÜÇKARA birl. Küç/Kara (Acı kuvvet) - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1387. KÜÇEM 1- Güç, kudret 2- Gasıb, zorba - Özbeklerin, Konrat ve Kuştamgalı oymakları dip dedelerinden
 1388. KÜÇEY Güçlü, gücü yeten - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı, dip dedelerinden
 1389. KÜÇİ Güç, güçlük, zorluk
 1390. KÜÇİKACUN birl. Küçük/Acun - Altay Türkleri, Kızıl oymağı, dip dedelerinden
 1391. KÜÇİN An, kısa zaman parçası - Karahanlılar dönemi beylerinden
 1392. KÜÇKEY Güçlü, zorlu
 1393. KÜÇLÜK Güç, güçlük, zorluk, kudret - 1- Göktürkler dönemi beylerinden. Kürşad’ın kırklarından 2- Çengiz Kaan dönemi, Merkit beylerinden (Tayang Han’ın oğlu)
 1394. KÜÇTEKİN birl. Küç/Tekin - Karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1395. KÜÇTİMUR birl. Küç/Timur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1396. KÜÇTOGAN birl. Küç/Togan - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1397. KÜÇUGUR birl. Küç(güç/Uğur - Çengiz Kaan döneminde, Karabudundan olmasına rağmen, üstün yetenekleri ve hizmet anlayışıyla önce, komutan daha sonra da, merkez ordu komutanlarından, yapılan bey
 1398. KÜÇÜBAY birl. Küçi/Bay
 1399. KÜÇÜK Ufak, minyon - Kapgan kağan’ın oğullarından (Küçük Şad)
 1400. KÜÇÜLÜ Güçlü, zorlu
 1401. KÜÇÜLÜK Güçlük, güç, zorluk
 1402. KÜÇÜM Güç, kudret
 1403. KÜÇÜMHAN birl. Küçüm/Han - 1- Sibir hanlığının kurucusu ve ilk han’ı. 2- Babürhan dönemi, Samerkant hanlarından
 1404. KÜKLER Müneccim, yıldız falcısı
 1405. KÜKREK 1- Onur, gurur 2- Kükreyiş, kükreyen
 1406. KÜL 1- Ateş, ateşlilik, yakıcılık, yokedicilik 2- Yenilmezlik 3- Ulu, ünlü 4- Cesaret, gözükaralık 5- Göl, göl gibi geniş ve büyük
 1407. KÜL ERKİ HAN Kül/Erki/Han - Tuman Han’ın bey ve komutanlarından
 1408. KÜL ERKİN birl. Kül/Erkin - Batı Göktürkleri bey ve komutanlarından
 1409. KÜL ERTİGİN Kül/Er/Tigin - Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 1410. KÜL TİGİN birl. Kül/Tigin Birkaç anlam; 1- Ateş prensi 2, yenilmez prens 3- Ulu prens 4- Yokedici prens 5- Göl (gibi) prens - Türk tarihinin, ünlü simalarından. . Bilge Kağan’ın kardeşi, İlteriş Kutluk Kağan’ın küçük oğlu. Hiçbir zaman taht ve iktidar düşünmeden, ağabeyi Bilge Kağan’ın hizmetinde çalışıp, devletin birliği ve dirliği için, çok küçük yaşlarından itibaren hep savaşarak yaşamış ve ölmüş, ender kişilerden
 1411. KÜLABI birl. Kül/Abı - Özbeklerin, Konrat ve Kuştamgalı oymakları, dip dedelerinden
 1412. KÜLBİLGE birl. Kül/Bilge
 1413. KÜLBİLGE HAN birl. Kül/Bilge/Han - Uygur hanlarından.
 1414. KÜLÇAĞAÇ birl. Kül/Çağ/Aç - Kırgızların, Togay ve Sayak oymakları, dip dedelerinden.
 1415. KÜLÇUR Ululuk, yüksek mevki, saygıdeğerlik. Birl. Kül/Çur - Göktürkler dönemi ünvanlarından.
 1416. KÜLÇUR APA TARKAN birl. Kül/Çur/Apa/Tarkan - Bilge Kaan dönemi, bey ve komutanlarından.
 1417. KÜLÇUR KAĞAN birl. Kül/Çur/Kağan - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1418. KÜLE 1- Güle , gülüş 2-Demet, bağ, deste
 1419. KÜLEGEÇ 1-Güleç, güleryüzlü 2-Name, melodi
 1420. KÜLEGEN Gülen, güleryüzlü
 1421. KÜLEK 1- Fırtına, kumfırtınası 2-Bakraç, tahtadan yapılmış yoğurt kabı
 1422. KÜLEM Bereketli, münbit
 1423. KÜLER birl. Kül/Er . . Ulu, saygın kişi.
 1424. KÜLTEM Deste, demet, buket
 1425. KÜLÜG (Külük) 1-Ünlü, meşhur, çok tanınan 3-Hızlı, seri
 1426. KÜLÜG BİLGE KAĞAN birl. Külüg/Bilge/Kağan - Uygur kağanlarından. Uluğ Kutlu Bilge . . Kağan oğlu
 1427. KÜLÜG İNANÇ birl. Külüg/İnanç - Göktürkler dönemi, bey ve komutanlarından.
 1428. KÜLÜG TİGİN birl. Külüg/Tigin - Uygur prenslerinden. .
 1429. KÜLÜK Külüğ, meşhur
 1430. KÜLÜK APA birl. Külük/Apa - Yenisey anıtlarında adı geçen bir bey.
 1431. KÜLÜK BİLGE birl. Külük/Bilge - Yenisey anıtlarında adı geçen bir bey.
 1432. KÜLÜKSENGÜN birl. Külüğ/Sengün - Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 1433. KÜLÜKTUTUK Birl. Külük/Tutuk - Yenisey anıtlarında adı geçen bir bey.
 1434. KÜLÜNK Kazma
 1435. KÜMÜŞ Gümüş
 1436. KÜMÜŞ TEKİN birl. Gümüş/Tekin - Karahanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1437. KÜN Gün, güneş
 1438. KÜN HATUN birl; Gün/Hatun
 1439. KÜNALP birl. Gün/Alp
 1440. KÜNANA birl. Gün/Ana - Şamanist gelenekte, göğün yedinci katına bakan tanrıça
 1441. KÜNAY Gün/Ay - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 1442. KÜNBAY birl. Kün/Bay
 1443. KÜNBEK birl. Kün/Bek
 1444. KÜNÇEK Güneşlik, şemsiye
 1445. KÜNDEŞ 1- Gündeş, güneşe eş değerde 2- İzci, takipçi, halef
 1446. KÜNDOĞDUHAN birl. Kün/Doğdu/Han - Kutadgu Bilig’de adı geçen bir Karahanlı komutan
 1447. KÜNDÜN Gün ışığı
 1448. KÜNDÜZ Gündüz - Macar Kumanları, bey ve komutanlarından
 1449. KÜNDÜZBAY birl. Kündüz/Bay
 1450. KÜNDÜZKULU birl. Kündüz/Kulu
 1451. KÜNER birl. Gün/Er
 1452. KÜNEŞ Güneş - Türkmenlerin, Ersarı oymağı beylerinden (Ersarı bey’in oğlu)
 1453. KÜNGERÜ 1- Arzu, dilek, temenni 2- Cariye
 1454. KÜNG Cariye, dişi köle
 1455. KÜNİ 1- Adil, adaletli, hukukçu, yasalara bağlı 2- İtaatkar, muti
 1456. KÜNKAŞ Danışma, nasihat
 1457. KÜNSARI birl. Kün/Sarı
 1458. KÜNTAŞ birl. Kün/Taş - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 1459. KÜNTEM Günlük, gündelik
 1460. KÜNTOĞSI birl. Gün/Doğuşu - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 1461. KÜNTÜZALP birl. Kündüz/Alp
 1462. KÜNÜÇEN Muti, itaatkar, saygılı
 1463. KÜNÜLÜK 1- Şemsiye, 2- Günlük, yövmiye
 1464. KÜR 1- Gür, sık, bol, bolluk 2- Canlı, diri, sağlam, sarsılmaz 3- Gürleyen, kükreyen, kabadayı, gözükara, yürekli 4- Öz, maya, özünü yitirmemezlik 5- Düzen, düzenlilik 6- Çare, çözüm, deva
 1465. KÜRBAY birl. Kür/Bay
 1466. KÜRBEY birl. Kür/Bey
 1467. KÜRBUĞA birl. Kür/Boğa - Salçuklular dönemi komutanlarından. Sonraları, Musul atabeyliği yapan bir bey
 1468. KÜRÇE Esas, asıl, maya, öz
 1469. KÜRÇİ Kabadayı, gözükara - Çengiz Kaan dönemi bilginlerinden
 1470. KÜRÇİBAY birl. Kürçi/Bay
 1471. KÜRÇUR birl. Kür/Çur
 1472. KÜRÇUR KAĞAN birl. Kür/Çur/Kağan - Batı Göktürkleri kağanlarından
 1473. KÜRHAN (Gürhan) birl. Kür/Han - 1- Karakıtaylılar devleti hanlarından. (Türkçülük düşüncesini, ilşk defa, teorik olarak ortaya atan kişi) 2- Türk mitolojisinde, Kara Han’ın oğullarından 3- Oğuzname’de Moğol Han’ın dört oğlundan biri
 1474. KÜRİ İç geçiren, imrenen, kıskanç
 1475. KÜRKAN birl. 1- Kür/Kan (Gür/Kan) 2- Damat (Körekan) - Aksak Timur Han’ın ünvanlarından
 1476. KÜRMAN KOCA birl. Kürmen /Koca - Kırgızların, Togay ve Soyak oymakları dip dedelerinden
 1477. KÜRMEN Özlü, soylu
 1478. KÜRŞAD birl. Kür/Şad - Türk tarihinin ünlü simalarından. Türk ve dünya tarihindeki, ilk "Milli kurtuluş" hareketini örgütleyen ve gerçekleştiren kişi. Göktürk kağanlarından Çuluk Kağan’ın küçük oğlu. ( İlk Göktürk devleti yıkıldıktan sonraki, Çin’de süren tutsaklık dönemine son vermek için, şan, şöhret, taht ve kişisel çıkar düşünmeden, yalnızca Milletin kurtuluşu ve geleceği için, kırk yiğidi ile gizli bir örgüt kurup sonra da devrimi gerçekleştirdi. (İ. S. 639) Kendisi de dahil olmak üzere hepsi öldü. Ancak bu kutlu eylemin sonucunda öteki bütün Türkler serbest bırakılarak özgürlüklerine kavuştular ve hemen ardından da 11. Göktürk devletini kurdular. )
 1479. KÜRT AĞ birl. Kür/Dağ
 1480. KÜRTİMUR birl. Kür/Timur
 1481. KÜRTUĞ birl. Kür/Tuğ - Özbeklerin, Konrat ve Kançagalı oymakları, dip dedelerinden
 1482. KÜRTÜN birl. Kür/Tün (gece)
 1483. KÜRÜGEN 1- Gürgen 2- Köregen, damat
 1484. KÜRÜM Basiret, meleke
 1485. KÜRÜNÇ 1- Özlü, soylu 2- Düzen, düzenli 3- Kıskanç
 1486. KÜŞLİK 1- Güçlük, güç, zorluk 2- Mutlu, mutluluk
 1487. KÜŞLÜK HAN birl. Küçlük/Han - 1- Naymanlar devleti hanlarından 2- Kerayetler devleti hanlarından
 1488. KÜŞÜM 1- Ar, edep, hicap 2- Güç, güçlülük
 1489. KÜVENÇ Güvenç
 1490. KÜVENÇİ Güvence, garanti
 1491. KÜZ Güz, sonbahar, hazan
 1492. KÜZHAN birl. Küz/Han - Oğuzname’de Moğol Han’ın dört oğlundan biri
 1493. KÜZNEK Işık kırılması, aksi-ziya
 1494. MAMAK Sakin, kendi halinde
 1495. MAMAY Sakin, munis - Atilay Han’ın akrabalarından olan bir Hun beyi
 1496. MAMAY HAN birl. Mamay/Han - kıpçak hanlarından
 1497. MAMAY TÜRE birl. Mamay/Türe
 1498. MAMIŞ 1- Saygılı, söz dinler 2- Saygı, hiram
 1499. MAMIŞHAN birl. Mamış/Han - Kazak hanlarından
 1500. MANAS 1- Huy, mizaç 2- Heybet, heybetli - Ünlü, Kırgız yiğidi. Kendi adıyla yazılan ve anılan destan, halen, dünyanın en uzun destanı olup, her yıl yeni mısralar eklenerek de sürmektedir.
 1501. MANASHAN birl. Manas/Han
 1502. MANAY Saha, bölge, mıntıka
 1503. MANÇO Mengü, sonsuz
 1504. MANÇU Mengü, sonsuz - Bu ad ile bir Türk oymağı, şimdiki Mançurya’da bir dönem hanlık yapmış ve Mançurya adı da bu addan dolayı bu günlere kadar gelmiştir. Mançu adı " Mengü’nün kuzey Türklerinin ağzı ile söylenişinden başka bir şey değildir.
 1505. MANÇU APA YARGAN TARKAN Mançu/Apa/Yargan/Tarkan - Göktürkler (Bilge Kağan) dönemi komutanlarından
 1506. MANGALAY 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen - Tuman Han’ın torunlarından
 1507. MANGU Mengü, bengü, sonsuz
 1508. MANGU KAAN birl. Mangu/Kaan - Çengiz Kaan’ın torunu, Öketay Kaan’ın oğlu
 1509. MANGU TİMUR birl. Mangu/Timur
 1510. MANGUBERDİ birl. Mangu/Verdi - Anadolu Salçukluları Gıyaseddin’in amcası oğlu
 1511. MANGUR Mangır, bakır para
 1512. MANGUT Ölümsüz, sonsuz - 1- Oğuzname’de, Türk’ün kardeşlerinden 2- Özbeklerin eski dönem oymak beylerinden
 1513. MARAL Ceylan, ahu türü bir hayvan
 1514. MAYDA Narin, ince, ince yapılı
 1515. MENÇİK Mülkiyet, mal varlığı
 1516. MENDEŞ (Menteş, mintaş) Acele, aceleci
 1517. MENGİ Mengü, bengi, bengü
 1518. MENGİ HAN birl. Mengi/Han
 1519. MENGİ KULA birl. Mengi/Kula
 1520. MENGİ TİMUR birl. Mengi/Timur - Altınordu hanlarından
 1521. MENGİLİK Sonsuzluk
 1522. MENGLİ Mingli, benli
 1523. MENGLİ GİRAY HAN birl. Mingil/Giray/Han - Kırım hanlarından
 1524. MENGLİ HATUN birl. Benli/Hatun - Tuğluk Timur Han’ın anası
 1525. MENGÜ Ebedi, sonsuz, sonsuza kalan, sonsuzluk, ölümsüzlük
 1526. MENGÜ ALP birl. Mengü/Alp
 1527. MENGÜAY birl. Mengü/Ay
 1528. MENGÜBARS birl. Mengü/Bars
 1529. MENGÜBAY birl. Mengü/Bay
 1530. MENGÜÇ Sonsuzluk, sonsuzluğa ulaşmış, ermiş, ulu, saygıdeğer - Mengüçler devletinin kurucusu ve ilk beyi. Şebinkarahisar, Aluçra, Şiran ve Refahiye dolaylarını, Alparslan Han’ın emriyle zaptettikten sonra, Salçukluya bağlı özerk bir beylik olarak kalmıştır.
 1531. MENGÜÇ ATA birl. Mengüç/Ata - Bilgi ve tecrübesine başvurulan ulu ve bilge kişi
 1532. MENGÜÇ ATSIZ birl. Mengüç/Atsız - Alparslan Han dönemi, Azerbaycan valisi
 1533. MENGÜÇAY birl. Mengüç/Ay
 1534. MENGÜÇEK (Mengüç)
 1535. MENGÜER birl. Mengü/Er
 1536. MENGÜKAN birl. Mengü/kan
 1537. MENGÜKUL birl. Mengü/Kul
 1538. MENGÜN (Mingün, Bingün) birl. Bin/Gün - Kulagu han’ın oğullarından . . Abaka Han’ın kardeşi
 1539. MENGÜTAŞ birl. Mengü/Taş - Bilge Kağan’ın yaptırdığı Orkun anıtlarının sıfatı
 1540. MENGÜTAY birl. Mengü/Tay - Tulay Han dönemi, Heart valisi
 1541. MENGÜTEKİN birl. Mengü/Tekin
 1542. MENGÜTİMUR birl. Mengü/Timur - 1- Batu Han’ın torunu, Doğan Han’ın oğlu 2- Mısır- Türk kölemenleri (Melik Nasır) dönemi komutanlarından
 1543. MENGÜVERDİ birl. Mengü/Verdi - Haverezm Han’ı Celaleddin’in gerçek adı
 1544. MENTEŞ (Mintaş) birl. Bin/Taş - 1- Salçuklular dönemi komutanlarından 2- Mısır- Türk kölemenleri dönem Malatya valilerinden
 1545. MENGEN 1- Nişancı, iyi ok atan, okçu 2- Becerikli, mahir - Bilge Kağan’ın ilk adı
 1546. METE 1- Soylu, saygıdeğer 2- Bütün, bütünlük, bütünlükçü
 1547. METEHAN birl. Mete/Han - Hun kağanlarının en ünlüsü. Aynı soy ve kökten gelen boylar arasında, kan dökülmesini yasaklamış hepsinin tek bir devlet çatısı altında toplanması gerektiğini, bunun aynı zamanda Türk Tanrısı’nın bir emri olduğuna inanarak bu yolda mücadele etmenin ve bunun getireceği sonuçların, en büyük ve paha biçilmez bir mutluluk olduğuna inanmış, bunu da ayrıca, devlet politikası biçimine getirmişti. Türk töresine devlet idaresine sokan, ilk düzenli ve sınıflı kara ordusunu kuran, "Birleşik Türk Devletleri"ülküsünü devlet siyaseti olarak ve bunu gerçekleştiren ilk Türk büyüğü. Tarihçilerimizin büyük çoğunluğu, bu kişinin efsanevi, Oğuz Kağan olduğunu söyler.
 1548. MİN 1-Bin, bin sayısı. 2-ben, gamze - Özbek oymak beylerinden.
 1549. MİNG 1-Ben, gamze 2-Huzur, refah 3-Bin sayısı - Başkurt oymak beylerinden.
 1550. MİNGAN 1-Benli, gamzeli 2-birl. Bin/Kan - Öketay Kaan dönemi, bey ve komutanlarından.
 1551. MİNGAY birl. Ming/Ay - Çengiz Kaan’ın askeri danışmanlarından ve komutanlarından.
 1552. MİNGİDİBEK birl. Mingli/Bek - Koçay Han’ın komutanlarından.
 1553. MİNGİLİK Rahat, huzur, refah
 1554. MİNGİR Çok külliyetli.
 1555. MİNGLİ AĞAÇ birl. Mingli/Ağaç - Timuroğullarından, ünlü devlet adamı ve bilgin, Hüseyin Baykara’nın evdeşi.
 1556. MİNGLİ GİRAY birl. Mingli/Giray(Han) - Kırım Hanlarından
 1557. MİNGLİ GÖNÜLTAŞ birl. Mingi/Gönültaş - Altınordu devleti komutanlarından
 1558. MİNGLİBAY birl. Mingli/Bay
 1559. MİNGLİHAN birl. Mingli/Han
 1560. MİNKARA birl. Min/Kara(Binkara) - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1561. MİNTAŞ (Bintaş) birl. Min/Taş - hacı Bektaşı Veli’nin kardeşi
 1562. MİNTİMUR birl. Min/Timur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1563. MOĞOL Kaygı, endişe, hüzün - Havarezmler devleti dönemi bey ve komutanlarından.
 1564. MOĞOL HAN birl. Moğol/Han - 1- Şecerei Türk’de, Alınca Han’ın ikiz oğlundan biri ve Türk’ün babası 2- Oğuz Kağan destanında, Oğuz’un amcası ve ilk kayın atası
 1565. MOĞOLBAY birl. Moğol/Bay
 1566. MOĞOLKANÇI birl. Moğol/Kançı - Babür Han dönemi bey ve komutanlarından
 1567. MOĞOLTAY birl. Moğol/Tay
 1568. MOKAN Büken, güçlü
 1569. MOKAN KAĞAN birl. Mokan/Kağan - Bumin Kağan’ın diğer adı
 1570. MONGUÇ Atik, çevik, hamleci
 1571. MOTUN Bütün, bütünlük ( Mete Han’ın asıl adının bu olduğunu söyleyen tarihçiler de var. )
 1572. MUGLU Üzgün, hüzünlü - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 1573. MUNAR Serap, algın
 1574. MUNCUK Boncuk, takı, mücevher - Atilay Han’ın babası
 1575. MUNÇUĞ (Boncuk)
 1576. MUNG 1- Hüzün, elem, üzüntü 2- Ming, ben, gamze
 1577. MUNGLUBUĞA birl. Munglu/Boğa - Mısır-Türk kölemenleri devleti komutanlarından
 1578. MUNGLUĞ (Mungluk) Üzgün, bunalmış, hüzzam - Yesukey ölürken, Çengiz Kaan’ı emanet ettiği bey. Çengiz’in bir nevi manevi babası durumundaki bey
 1579. MUNGUL Hüzünlü, elemli - 1- Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden 2- Kırgızların, Togay, Sarı ve Bağış oymakları dip dedelerinden
 1580. MUNZUK (Muncuk, boncuk) Boncuk’un Macar ağzıyla söylenişi
 1581. MUT birl. Mut/Al
 1582. MUTAL birl. Mut/Al
 1583. MUTAY birl. Mut/Ay
 1584. MUTBEGÜM birl. Mut/Begüm
 1585. MUTBİGE birl. Mut/Bige
 1586. MUTER birl. Mut/Er
 1587. MUTHAN birl. Mut/Han
 1588. MUTLU Mutlu, mesut, bahtiyar
 1589. MUTLUALP birl. Mutlu/Alp
 1590. MUTLUBAY birl. Mutlu/Bay
 1591. MUTLUBEGÜM birl. Mutlu/Begüm
 1592. MUTLUBİGE birl. Mutlu/Bike
 1593. MUTLUER birl. Mutlu/Er
 1594. MUTLUHAN birl. Mutlu/Han
 1595. MUYAN (Buyan, bayan)
 1596. MÜÇEK öpücük, buse
 1597. MÜGE İnci çiçeği
 1598. MÜLDÜZ Berrak, saf
 1599. MÜREN Irmak, akarsu
 1600. NATUK Yurt, avul, yerleşim bölgesi.
 1601. NAYMAN 1- Soylu, asilzade 2- Kendinden emin - 1- Kırgızların, İçgilik ve Katırca oymakları, dip dedelerinden 2- Altay Türkleri, Teleut oymağı dip dedelerinden . 3- Kazakların, Ortayüz bölüğü oymak beylerinden.
 1602. NİRUN Saf, katıksız, sade. - Oğuzname’de, Alan Guva’nın çocuklarının genel sıfatı.
 1603. NOGAY Başıboş, serbest, azade. Çengizliler döneminde, genellikle Uygur asıllı memurlara verilen bir unvan. - 1- Kırgızların, Togay, Girik ve karakol oymakları, dip dedelerinden. 2- Özbeklerin, Konrat ve Kançakalı oymakları, dip dedelerinden. 3- Kuzey Kafkasya ve Romanya’da yaşayan, bir oymak.
 1604. NOGAYBEK birl. Nogay/ Bek
 1605. NOGAYÇERİ birl. Nogay/Çeri
 1606. NOYAN 1- Soyluluk ünvanlarından ( Avrupalıların, şövalye, sör, ünvanlarının karşılığı) 2- Sükunet, huzur 3- Başkomutanlık, başkomutan - Çengiz Kaan’ın komutanlarından.
 1607. NOYANBAY birl. Noyan/Bay
 1608. NOYANÇOBAN birl. Noyan/Çoban - Kulagu Han’ın komutanlarından.
 1609. NOYANER birl. Noyan/Er
 1610. NOYANHAN birl. Noyan/Han
 1611. NOYANKULİ birl. Noyan/Kuli
 1612. OBA 1- Yurt, mekan, mesken, diyar, çadır, mahalle 2- Göçebe, kabile, aşiret
 1613. OBABEY birl. Oba/Bey
 1614. OBAER birl. Oba/Er
 1615. OBAR Ev, baraka
 1616. OBEN 1- Genç aygır 2- Erkek deve yavrusu
 1617. OBULAZ (Oblas, oflas) 1- Gözüpek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.
 1618. OBUT Şeref, haysiyet
 1619. OBUZ Kaynak, menba
 1620. OCAK (Otak, odak) Ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yer. Mec. Ev, yuva, insan eğitiminin, başladığı, insanın pişmeye ve biçimlenmeye başladığı yer.
 1621. OCAKLI Ocak sahibi. - Kazakların, Uluyüz bölüğü oymak beylerinden.
 1622. OD Ot, ateş
 1623. ODAK Ocak, yanma, yansıma merkezi
 1624. ODAKAN Hanım ozan
 1625. ODANA birl. Od/Ana - Şamanist gelenekte, "Dişi Melek"
 1626. ODATA birl. Od/Ata - Şamanist gelenekte "erkek melek"
 1627. ODAY birl. Od/Ay
 1628. ODBEK birl. Od/Bek
 1629. ODÇU Ateşçi
 1630. ODER birl. Od/Er
 1631. ODGELDİ birl. Od/Geldi
 1632. ODGURMUŞ 1- Oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2- Yuva kuran, birlik kuran - Karahanlılar dönemi beylerinden. /Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacip’in şiirlerini yazarken seslendiği ve hitap ettiği beylerden. )
 1633. ODHAN birl. Od/Han - Şamanist gelenekte, "Ateş Tanrısı"
 1634. ODKIZ birl. Od/Kız
 1635. OFLAZ (Obulaz, Oblas)
 1636. OG Ok (Doğma, doğum, yaratılış) - Sibir Hanlığı dönemi bey ve komutanlarından.
 1637. OGAN (Okan, Ugan) 1- Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- Anlayış, zeka, bilgelik 3- Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde, arabuluculuk yapan, "Barış Tanrısı" 4- Altay ve Tuna Türklerinde " Ateş Tanrısı" - Hiyve Hanlarından Muhammed Han’ın oğlu. Şecerei Türk’ün yazarı olan, Bahatur Han’ın kardeşi.
 1638. OGAN APA birl. Ogan/Apa
 1639. OGAN HAN birl. Ogan/Han
 1640. OGANALP birl. Ogan/Alp
 1641. OGANAY birl. Ogan/Ay
 1642. OGANBAY birl. Ogan/Bay
 1643. OGANER birl. Ogan/Er
 1644. OGANKUL birl. Ogan/Kul
 1645. OGANKULU birl. Ogan/Kulu
 1646. OGANSAY birl. Ogan/Say
 1647. OGANSOY birl. Ogan/Soy
 1648. OGANSU birl. Ogan/Su
 1649. OGANVERDİ birl. Ogan/Verdi
 1650. OGÇİ (Okçu)
 1651. OGLAĞU Körpe, genç kız
 1652. OGRAK 1- Azim, kararlılık 2- Niyet
 1653. OGRAŞ Uğraş, mücadele, meşgale
 1654. OGSAT Benzer, benzerlik, benzeyiş
 1655. OGTADURMUŞ birl. Okda/Durmuş ( Bu ad, iki anlamda da yorumlanabilir. Akıllı, zeki Durmuş. Zor durumda kalan, zor koşullarda olan Durmuş. . ) - Uygur kağanlığı dönem bey ve komutanlarından
 1656. OGUR 1- Gizlilik, gizem 2- Uğur, baht, talih, mutluluk
 1657. OGURLU Uğurlu
 1658. OGURMUŞ Gizemli, ağzı sıkı
 1659. OGUTUR Gizli, gizemli - Kırgızların, Mündi oymağı, dip dedelerinden
 1660. OGÜN birl. O/Gün (. . Eski bir Türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad. Örneğin, Fenerbahçe’nin eski futbolcularından O gün Altıparmak "10 kasım 1938" doğumludur ve Ata’ nın ölümüne atfen bu adı almıştır. )
 1661. OGÜNER birl. Ogün/Er
 1662. OĞÇU Okçu, haberci, ulak
 1663. OĞIRCIK Uğurcuk - Türkmenlerin, Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 1664. OĞLAGU Körpe kız
 1665. OĞLAK Keçi yavrusu - Babür Han dönemi beylerinden
 1666. OĞLAMAN Bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi
 1667. OĞLAN Oğul, erkek çocuk, genç erkek - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları dip dedelerinden
 1668. OĞLANÇUR birl. Oğlan/Çur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1669. OĞRAMIŞ Uğurlu - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1670. OĞRUN 1- Gizli, gizemli 2- Yavaş, ağır
 1671. OĞUL 1- Oğlan, erkek çocuğu 2- Evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu - Türkmenlerin, Salur ve Karaman oymakları dip dedelerinden
 1672. OĞULALP birl. Oğul/Alp
 1673. OĞULBARS birl. Oğul/Bars - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1674. OĞUL HAN birl. Oğul/Han
 1675. OĞULAK birl. Oğul/Ak
 1676. OĞULAY birl. Oğul/Ay
 1677. OĞULBAY birl. Oğul/Bay
 1678. OĞULBEK birl. Oğul/Bek
 1679. OĞULBÖRİ birl. Oğul/Böri
 1680. OĞULÇA 1- Oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2- En küçük oğul
 1681. OĞULÇA KATIR HAN birl. Oğulça/Katır/Han - Karahanlı hanlarından
 1682. OĞULÇAK Oğulça
 1683. OĞULER birl. Oğul/Er
 1684. OĞULGANMIŞ Oğlu olmayan
 1685. OĞULGAYMIŞ Oğlu olmayan
 1686. OĞULHAN BUĞRA birl. Oğulhan/Buğra - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1687. OĞULKAN birl. Oğul/Kan
 1688. OĞULTEKİN birl. Oğul/Tekin - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1689. OĞUR 1- Uğur, taLİH, bahtiyarlık 2- Vakit, zaman, devir
 1690. OĞUŞ 1- Bolluk, bereket 2- Hısım, akraba, nesil - Otmanoğullarının 16. Göbek dedesi
 1691. OĞUZ 1- Ok-Uz 2- Ağuz, ağız 3- Öküz 4- Olağanüstülük 5- Çağrı, davet, toparlama birleştirme, yaratış - Türklerin en önemli ve geniş bölgelere yayılmış olan boyu. Türkiye’nin büyük bölümü, Azerbaycan, Türkmenistan, Musul, Kerkük, Gagavuzya, İran Türkmenleri, hep bu boyun kollarındandır. )
 1692. OĞUZALP birl. Oğuz/Alp
 1693. OĞUZ BİLGE birl. Oğuz/Bilge - Bilge Kağan dönemi bey ve bilginlerinden (Oğuz Bilge Tamgaçu)
 1694. OĞUZ KAĞAN Oğuz/Kağan - Türklerin, tüm boylarının mitolojik atası. Belli tarihsel dökümanlar içersinde değerlendirmek mümkün olmamakla birlikte, tarihçilerin büyük çoğunluğu, bu kişinin, Hun Kağanı " Mete Kağan" olabileceğini söylemektedirler. Tarihte ilk defa olarak bütün Türk boylarını bir araya getirerek, tek devlet çatısı altında topladığı, kuzey ve orta Asya’yı, Türk yurdu haline getirdiği, Oğuz töresi ya da " Türk Töresi" adı altında, kültürel bir alt yapı hazırladığı, yine uzun yıllar hemen bütün Türk devletlerinin genel yasaları durumunda olan "Oğuz Kağan Yasaları" nı hazırlayıp yürürlüğe koyduğu söylenir.
 1695. OĞUZBEY birl. Oğuz/Bey
 1696. OĞUZER birl. Oğuz/Er
 1697. OĞUZGÜN birl. Oğuz/Gün
 1698. OĞUZHAN birl. Oğuz/Han (Oğuz Kağan)
 1699. OĞUZTAN birl. Oğuz/Tan
 1700. OĞUZTAY birl. Oğuz/Tay
 1701. OK 1- Doğum, doğuş, yaradılış 2- Akıl, us 3- Dokunma, el sürme 4- Söyleyiş, çağırış, haber verme 5- Silah, yay ile kullanılan ok 6- Örgüt, teşkilat - Türkmenlerin, Ersarı oymağı dip dedelerinden
 1702. OKAN 1- Ogan 2- Anlayış, fehim
 1703. OKANBARKAN birl. Okan/Barkan - Çengiz Kaan’ın dip dedelerinden Kubilay’ın oğlu
 1704. OKANBAY birl. Okan/Bay
 1705. OKANER birl. Okan/Er
 1706. OKANKUL Birl. Okan/Kul
 1707. OKANSOY birl. Okan/Soy
 1708. OKATMIŞ (Okutmuş) Haberci, ulak
 1709. OKAY birl. Ok/Ay - Kırım hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 1710. OKBAY birl. Ok/Bay
 1711. OKÇI 1- Okuyucu, haberci 2- Ok atan, okçu 3- Örgütçü, komitacı
 1712. OKÇU (Okçı)
 1713. OKER birl. Ok/Er
 1714. OKHAN birl. Ok/Han
 1715. OKIÇI Davetçi, davetkar, çağırıcı
 1716. OKİ Çağrı, davetiye
 1717. OKKAN birl. Ok/Kan
 1718. OKLAMIŞ Ok atmış, savaşçı
 1719. OKLU 1- Akıllı, zeki 2- Örgütlü
 1720. OKSU birl. Ok/Su
 1721. OKŞAK Benzeyen, andıran, tanıdık, bildik
 1722. OKŞAN Benzeyen, okşayan
 1723. OKTA Akıllı, zeki, dahi - Niyuçi Tatarları hanlarından
 1724. OKTAMGA birl. Ok/Tamga - Özbeklerin Konrat oymağı dip dedelerinden
 1725. OKTAN birl. Ok/Tan
 1726. OKTAR 1- Okçu, iyi ok atan 2- Bilgili, akıllı, yaratıcı 3- Davetçi, davetkar - Batı Hunları devleti komutanlarından
 1727. OKTAŞ birl. Ok/Taş
 1728. OKTAY birl. Ok/Tay
 1729. OKUKLU Alim, bilgin
 1730. OKUMAGAN Arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış - Harzemşahlar devleti bey ve komutanlarından
 1731. OKUNÇ Toy ve düğün davetiyesi
 1732. OKUŞ 1- Bilgi, bilgelik 2- Bereket
 1733. OKUŞLUĞ 1- Alim, bilgin 2- Bolluk, bereket, bereketli
 1734. OKUTGAN Okutan, eğitmen
 1735. OKUTAN Eğitmen, öğretmen
 1736. OKUV Okuyuş, kıraat, çağırış
 1737. OKYAY birl. Ok/Yay
 1738. OLAGAN Olan, doğal, olumlu
 1739. OLAM Debdebe, gösteriş, tantana
 1740. OLBAK Oluş, oluşum
 1741. OLCA Ganimet, bolluk
 1742. OLCAŞ Tören, seremoni, tazim
 1743. OLCAY Tanrı sıfatlarından. Baht, talih, açık talih, ululuk
 1744. OLCAYBEGÜM birl. Olcay/Begüm
 1745. OLCAY HAN birl. Olcay/Han - Oğuzname’de Nuh’un oğlu olan Yafes’in gerçek adı
 1746. OLCAY HANIM Olcay/Hanım - Kara Kulagu Han’ın evdeşi
 1747. OLCAY KUTLUĞ Olcay/Kutluk
 1748. OLCAY TÜRKAN Olcay/Türkan ( Terken ) - Timur Kürkan Han’ın evdeşi.
 1749. OLCAY BİGE birl. Olcay/Bike
 1750. OLCAYKUT birl. Olcay/Kut
 1751. OLCAYTU Açık talih, bahtı açık, bereketli
 1752. OLCAYTU BUĞA birl. Olcaytu/ Boğa - İlhanlılar dönemi, bey ve komutanlarından
 1753. OLCAYTU HAN Olcaytu/Han - İlhanlı hanlarından. Gazan Han’ın kardeşi.
 1754. OLCAYVERDİ birl. Olcay/Verdi.
 1755. OLÇA Ganimet, bereket
 1756. OLÇAM Ganimet, nimet, bolluk
 1757. OLÇAR 1- Saldırı komutu, saldırı 2- haber, havadis 3- Uygun, muvafık
 1758. OLÇUM 1- Olgunluk, olgun, yetişkin 2- Hüner, marifet
 1759. OLGAÇ Olgun, olmuş
 1760. OLGUN Yetişkin, olmuş, kamil
 1761. OLGUN HAN birl. Olgun/Han
 1762. OLGUNAY birl. Olgun/Ay
 1763. OLGUNBAY birl. Olgun/Bay
 1764. OLUM Oluş, doğuş, olmaya elverişli.
 1765. OLUN 1- Oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2- Genç, taze 3- Soyluluk
 1766. OLUN BİGE birl. Olun/Bike
 1767. OLUN İYE HATUN (Olun ige hatun)birl. Olun/İye/Hatun - Çengiz Kaan’ın anası
 1768. OLUŞ Oluşum, düzen
 1769. OMAÇ Amaç, gaye
 1770. OMAK 1- Soy, kan, soyluluk 2- Aile, akraba
 1771. OMAY (Umay) Seçkin, güzide
 1772. OMRAK Sevilen, maşuka
 1773. OMUR (Umur) 1- İlgi, heves 2- Güç, dayanıklılık, dayanıklı - Aydınoğulları beyliğinden, Aydın Bey’in oğullarından
 1774. OMURCA Sağlam, dayanıklı - Astgragan hanlığı, hanlarından.
 1775. OMURTAG Kartal yavrusu - Bulgar hanlarından
 1776. OMURTAY birl. Omur/Tay - Tuna Bulgarları, hanlarından.
 1777. ONAK 1- Onanmış, kabul görmüş 2- Sevgili, el üstünde tutulan
 1778. ONAKA 1- (Onak) 2- On/Aka - Atialy han dönemi, bakan ve komutanlarından
 1779. ONAL 1- Doğuş, ortaya çıkış 2- Sağlam, dayanıklı
 1780. ONANLI Sağlam, meyin, mütehammil
 1781. ONANMIŞ Sağlam, bayındır, destekli
 1782. ONAT 1- Sağlam, dayanıklı 2- Yakışıklı 3- Terbiyeli, iyi davranışlı
 1783. ONATBAY birl. Onat/Bay
 1784. ONATÇA Makbul, hatırşinas
 1785. ONAY 1- Sağlam, dayanıklı, uygun 2- Makul, kabul, tasdik
 1786. ONBEG birl. On/Bey
 1787. ONBOY birl. On/Boy
 1788. ONG 1- Sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2- İyilik, rahmet, bereket, bolluk 3- Sevinç, neşe, mutluluk
 1789. ONG TUTUK birl. Ong/Tutuk - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1790. ONGAL birl. Ong/Al
 1791. ONGAN 1- Uğurlu, mutlu, bahtiyar 2- Verimli, gelişkin 3- Bayrak, simge, totem
 1792. ONGAN HATUN birl. Ongan/Hatun - Kazak hanlığı dönemi, ünlü kadınlarından.
 1793. ONGANER birl. Ongan/Er
 1794. ONGER birl. Ong/Er
 1795. ONGHAN birl. Ong/Han - Sibir hanlığı, - hanlarından.
 1796. ONGU 1- Kar, kazanç 2- Set, sütre
 1797. ONGUÇ Karlı, kazançlı, verimli, uğurlu
 1798. ONGUÇ ALP birl. Onguç/Alp
 1799. ONGUÇAY birl. Onguç/Ay
 1800. ONGUÇBAY birl. Onguç/Bay
 1801. ONGUÇER birl. Onguç/Er
 1802. ONGUDAY Karlı, kazançlı
 1803. ONGUN 1-Bolluk ve bereket tanrısı. 2- Uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3- Av totemi, kutsanmış av hayvanı 4- Totem, sembol, bayrak, flama
 1804. ONGUN ALP birl. Ongun/Alp
 1805. ONGUNER birl. Ongun/Er
 1806. ONGUNSAY birl. Ongun/Say
 1807. ONGUNSOY birl Ongun/Soy
 1808. ONGUR 1- Kurtuluş, salah 2- On-Ogur
 1809. ONGUT Koruyucu, muhafız, kale muhafızı
 1810. ONOĞUL birl. On/Oğul (. . On oğul değerinde. . )
 1811. ONOK birl. On /Ok - Batı Türk illerinin temelini teşkil eden, on boyun genel adı.
 1812. ONUÇUR birl. On/Uçur - İkşitler devleti hanlarından . Tokuç Han’ın oğlu
 1813. ONUK 1- Sağlıklı, dayanıklı 2- Uğurlu, aziz, saygıdeğer 3- Usul, yol, teamül 4- Yararlı, faydalı
 1814. ONUKAY birl. Onuk/Ay
 1815. ONUKBAY birl. Onuk/Bay
 1816. ONUKBEGÜM birl. Onuk/Begüm
 1817. ONUKBÖRÜ birl. Onuk/Böri
 1818. ONUKER birl. Onuk/Er
 1819. ONUKTAY birl. Onuk/Tay
 1820. ONUŞ 1- Bereket, bolluk, verim 2- Uğur, talih
 1821. OPAK (Apak) Temiz, bakımlı - Kazak hanlarından
 1822. OPAN Mağara, delhiz
 1823. OPÇIN (Apçın, afşın) Zırh, demirağ - Salçuklular dönemi, Azarbeycan atabeylerinden
 1824. OPUR Obur, iştahlı
 1825. OPUZ Katı, sert
 1826. OR 1- Yer, durak, bölge 2- Doğramak, biçmek 3- Mevki, mertebe 4- Düzen, kuruluş
 1827. ORAK Doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici - Nogay oymaklarından ve bu oymağın dip dedelerinden
 1828. ORAKBAY birl. Orak/Bay
 1829. ORAKBEK birl. Orak/Bek
 1830. ORAKHAN birl. Orak/Han
 1831. ORAL 1- birl. Or/Al (. . almaktan) 2- Aral
 1832. ORALBAY birl. Oral/bay
 1833. ORALP birl. Or/Alp
 1834. ORALTAN birl. Or/Altan
 1835. ORALTAY birl. Or/Altay
 1836. ORAN 1- Taht, şeref makamı 2- Yüksek mevki, yüksek derece
 1837. ORAY birl. Or/Ay 1- Aynı, eşit, eş değerde (Kırgızlarda) 2- Fırsat, hamle (Kazaklarda) 3- Beşik(Soglarda)
 1838. ORAZ (Uraz, uras, ıraz) Şeref, onur, talih - Kırgız oymak beylerinden
 1839. ORAHAN birl. Oraz/Han - Şeybanlılar devleti hanlarından
 1840. ORBAY birl. Or/Bay
 1841. ORBUĞA birl. Or/Boğa
 1842. ORÇUN 1- Kesici, keskin, doğrayıcı 2- Bölge, vilayet 3- Onurlu, ahlaklı, iyi huylu
 1843. ORDA Orta, merkez (Kağan veya Han otağının bulunduğu yer)
 1844. ORDAY birl. Ordu/Ay
 1845. ORDU (Orda) 1- Orta, çekirdek, merkez 2- Silahlı ve düzenli topluluk
 1846. ORDUAKA birl. Ordu/Aka
 1847. ORDUAPA birl. Ordu/Apa
 1848. ORDUBAY birl. Ordu/Bay
 1849. ORDUBEG birl. Ordu/Bey
 1850. ORDUCA 1- Ordu ile ilgilenen 2- Ortaca, ortanca - Özbek Han’ın evdeşi
 1851. ORDUHAN birl. Ordu/Han
 1852. ORDUKAYA birl. Ordu/Kaya
 1853. ORGA Bayrak, flama
 1854. ORGARUN 1- İstihkam 2- Bayraklı, bayrak sahibi
 1855. ORGİR Kesici, biçici
 1856. ORGUN Sırdaş, sır saklayan, ketum
 1857. ORGUNER birl. Orgun/Er
 1858. ORGUN birl. Or/Gün
 1859. ORHAN birl. Or/Han - 1- Oğuzname’de Oğuz Kağan’ın amcası ve kayın atası 2- Otmanoğullarının ikinci hanı ve Otman beğ’in oğlu 3- Timur Kürkan Han’ın komutanlarından 4- Yıldırım Bayezit’in en küçük oğlu
 1860. ORHUN Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
 1861. ORHUNER birl. Orhun/Er
 1862. ORKAN birl. Or/Kan
 1863. ORKAYA birl. Or/Kaya
 1864. ORKUN (Orhun)
 1865. ORKUNER birl. Orkun/Er
 1866. ORKUNŞAT birl. Orkun/Şad
 1867. ORKUT birl. Or/Kut
 1868. ORMAG Doğramak, biçmek
 1869. ORMAN Ağaçlık, bölge
 1870. ORMUŞ Doğrayan, biçen
 1871. ORNAK 1- Taht, tahtıravan 2- yer, yöre
 1872. ORPAG Menşe, kök, neseb
 1873. ORTAÇ 1- Ortadaki, ortanca 2- Ilımlı, dengeli, ortayolcu
 1874. ORTAÇI Ilımlı
 1875. ORTAĞ Ortak, ortalama, ortada buluşma
 1876. ORTAYÜZ birl. Orta/Yüz Kazakların, üç ana bölümünden biri
 1877. ORTİGİN birl. Or/Tigin - Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 1878. ORTUG Ortak, pay sahibi
 1879. ORTUĞ birl. Or/Tuğ
 1880. ORUK 1- Yol, eylem, gidişat 2- Çare, çözüm, imkan, uygunluk
 1881. ORUM Mera, otlak
 1882. ORUMBAY birl. Orum/Bay
 1883. ORUMBEK birl. Orum/Bek
 1884. ORUMKULİ birl. Orum/Kuli
 1885. ORUN 1- Makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2- Karargah, görev yeri
 1886. ORUNÇ Hediye, bahşiş
 1887. ORUNÇAK 1- Oya, işleme 2- Rehin, emanet
 1888. ORUNDUK Koltuk, iskemle
 1889. ORUNGULUK Bayrak, flama
 1890. ORUNKUL birl. Orun/Kul
 1891. ORUNKULİ birl. Orun/Kuli - Kırgız beylerinden
 1892. ORUNLUG Taht, makam
 1893. ORUNTAG Yüksek mevki, makam
 1894. ORUS 1- Talih, uğur, baht, mutluluk 2- Amaç, hedef - Özbeklerin, Konrat ve Kançagalı oymakları dip dedelerinden
 1895. ORUS ARGUN birl. Orus/Argun
 1896. ORUS HAN birl. Orus/Han - 1- Altınordu devleti hanlarından Toktamış Han’ın oğlu 2- Oğuzname’de Türk’ün oğullarından
 1897. ORUZ (Orus)
 1898. ORUZ EMEN birl. Oruz/Emen - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1899. ORUZKOCA birl. Oruz/Koca - . . Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 1900. OSKAY 1- Hamarat, işgüzar 2- Neşeli, şen
 1901. OT 1- Ateş, ocak, ev 2- Nebat, bitki
 1902. OT TİGİN birl. Ot/Tigin
 1903. OTACI (Utacı) 1- Doktor 2- Eczacı, ot ve bitkilerden ilaç yapan kişi 3- kam, baksı
 1904. OTAĞ 1- Oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2- Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır
 1905. OTAĞA birl. Ot/Ağa . . evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi
 1906. OTAĞAY birl. Otağ/Ay
 1907. OTAK Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda
 1908. OTAMIŞ Doktor, hekim - 1- Karahanlılar devleti bey ve komutanlarından 2- Abbasiler dönemi, vali ve komutanlarından
 1909. OTAMIŞ GİRAY HAN birl. Otamış/Giray/Han - Son Kazan hanı. (Ünlü Siyun Bike’nin oğlu)
 1910. OTANCAK İlaç, merhem, deva
 1911. OTAR Geçici, fani
 1912. OTAY birl. Ot/Ay
 1913. OTÇİGEN birl. Ot/Çigen ("Ot/Tigin" adının , Moğol ağzındaki söylenişi. ) - Çengiz Kaan’a gençlik yıllarında, yardımcı olan dokuz beyden biri.
 1914. OTÇU BOĞA birl. Otçu/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey.
 1915. OTGUN Kabadayı.
 1916. OTHAN birl. Ot/Han
 1917. OTKAN birl. Ot/Kan
 1918. OTKUN Kabadayı.
 1919. OTLUĞ(K) Ateşli
 1920. OTMAN Ailenin en küçük oğlu . Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri süregelen, Türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev , en küçük çocuğa kalır. Bu yüzden ilerde evin yada mülkün idaresi küçük oğlandadır. Yani, ocak, onunla yanmaya devam edecek, aile oba yada oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektir. Bu çocuklara içeren"Otman, Ot Tigin, Othan"vb. adlar verilir. - . Otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanı. Ertuğrul Beğ’in en küçük oğlu. Daha Ertuğrul Bey ölmeden, Töreye göre, birçok mal mülk, büyük çocuklara, beylik, en küçük olan Otman’a geçmişti. Ayrıca, çok ilginç bir durum da şudur ki, Türkiyede’ki çoğu tarihçilere göre bu ad Osman, fakat Türkiye dışındaki, birçok ciddi tarihçiye göre ise Otmandır. . (Bazılarına göre ise, Ataman ve Atman’dır. )
 1921. OTMAR Ateşli, ateş saçan - Atilay Han’ın dedelerinden
 1922. OVAT Düzgün, muntazam
 1923. OVLAZ Gözüpek, atılgan
 1924. OVMAÇ El ile yoğrularak yapılan yiyecek
 1925. OY 1- Düşünmek, düşünce, fikir 2- Çukur
 1926. OYA 1- Oyularak yapılan elişi, işleme 2- Emanet, rehin 3- Sempatik, minyon
 1927. OYABEGÜM birl. Oya/Begüm
 1928. OYABİGE birl. Oya/Bike
 1929. OYAÇİÇEK birl. Oya/Çiçek
 1930. OYAN 1- İman, inanç 2- Düşünce, efkar
 1931. OYAZ Çukur, kuyu
 1932. OYBAK Çukurlu vadi
 1933. OYBAT Oyuk ve çukurlu yer
 1934. OYGAK 1-Oya, rehin 2- Uyanık, müteyakkız
 1935. OYGUR Dere yatağı, dere oyuğu
 1936. OYINLI Düşünceli, efkarlı - . . Özbeklerin, Konrat oymağı dip dedelerinden
 1937. OYLUM 1- Çukur, kuyu, boşluk 2- Kurucu, kuruntu, yormak
 1938. OYMAK Yığın, kitle. Türklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, Obadan büyü Boy’dan küçük olan akrabalar topluluğu
 1939. OYMAKAY birl. Oymak/Ay
 1940. OYMAKBEG birl. Oymak/Bey
 1941. OYMUR Dere, dere yatağı
 1942. OYNAK Maral, ceylan, vb. Hayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi
 1943. OYNUK (Oynak)
 1944. OYRAM Girdap, anafor
 1945. OYRAT Derin, oyuk, derinleşmiş
 1946. OYTUN Kutsanmış, mübarek
 1947. OYTUNAY birl. Oytun/Ay
 1948. OYTUNBAY birl. Oytun/Bay
 1949. OYTUNBEK birl. Oytun/Bek
 1950. OYTUNER birl. Oytun/Er
 1951. OYUR Vücut, endam
 1952. OZ İleri, ön, önde
 1953. OZA Kadim, eski, ezeli, hep var olan
 1954. OZAĞI Tecrübeli, bilgili, uzman
 1955. OZAMIŞ Uzamış, uzman, usta işinin ehli
 1956. OZAMIŞ KAĞAN birl. (Uzamış Kağan) Ozamış/Kağan - Göktürk kağanlarının sonuncusu
 1957. OZAN (Uzan) Öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan ve yazan. Usta, işinin ehli
 1958. OZAN HAN birl. Ozan/Han
 1959. OZANALP birl. Ozan/Alp
 1960. OZANAY birl. Ozan/Ay
 1961. OZANBAY birl. Ozan/Bay
 1962. OZANBEK birl. Ozan/Bek
 1963. OZANBİGE birl. Ozan/Bike
 1964. OZANBÖRİ birl. Ozan/Böri
 1965. OZANER birl. Ozan/Er
 1966. OZANSAY birl. Ozan/Say
 1967. OZANSOY birl. Ozan/Soy
 1968. OZANSU birl. Ozan/Su
 1969. OZANTİMUR birl. Ozan/Timur
 1970. OZAR Uzman, usta, bilir kişi - Oğuz Kağan’ın torunlarından, Bozok Han’ın oğullarından
 1971. OZARIK birl. Oz/Arık
 1972. OZGAN Kademeli, dereceli, öncelikli
 1973. OZMAN Uzman
 1974. OZMUŞ Uzmanlaşmış, yetik
 1975. OZMUŞ TEKİN birl. Ozmuş/Tekin - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 1976. OZUL Esas, kaide
 1977. OZUT İkamet, ikametgah
 1978. OZUTGAN İleride, ilerici
 1979. ÖBEK Küçük grup, tim, takım, parça
 1980. ÖBGE Ced, Ata, Soy
 1981. ÖCAL birl. Öc/Al intikamcı
 1982. ÖCEK 1- Esinti, hafif yel 2- Burç
 1983. ÖCÜT İntikam, öç
 1984. ÖÇALAN birl. Öç/Alan Kinci, intikamcı
 1985. ÖDEM 1- Borç, bakiye 2- Ödül, mükafat
 1986. ÖDEMİŞ 1- Eczacı, doktor 2- Ricacı, yakaran 3- Borçsuz, bakiyesiz 4- Ödül veren - Türkmenlerin, Çavdur oymağı dip dedelerinden
 1987. ÖDEN 1- Ricacı, duacı 2- Ödül
 1988. ÖDGÜLMÜŞ 1- Öğülmüş, öğülen, başarılı, ödül almış 2- Ricacı, duacı - Kutadgu Bilig’de, Yusuf Has Hacip’in, hitapta bulunduğu, Karahanlı, beylerinden
 1989. ÖDGÜR Uygun, yerinde, vaktinde
 1990. ÖDRÜM Seçkin, mümtaz
 1991. ÖDÜGET Ricacı, yakarıcı, duacı - Yakutlar’da, " Akarsular Tanrısı"
 1992. ÖDÜK Rica, yakarı, dua, niyaz, arzu
 1993. ÖDÜL 1- Usluluk, akıllılık 2- Yüceltme, ululama, mükafat
 1994. ÖDÜN 1- Ödeme, ödeyiş 2- Yakarış, niyaz
 1995. ÖDÜŞ Vakit, devir
 1996. ÖG (Ok) Ana, anne, yaratan, doğuran
 1997. ÖDGÜL Övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni
 1998. ÖGE (Öke) Dahi, çok zeki, çok akıllı
 1999. ÖGEÇ İki yaşına gelmiş koç
 2000. ÖGEDAY (Öketay)
 2001. ÖGEL 1- Zeki, akıllı, aklı başında 2- Burç
 2002. ÖGET 1- Akıl, zeka, akıllılık, 2- Sevgi, muhabbet
 2003. ÖGİR Sevinç, neşe, eğlence
 2004. ÖGLÜ Dahi, çok akıllı
 2005. ÖGREDİK 1- Mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2- İdman, talim, antrenman
 2006. ÖGRÜ 1- Öğrenilecek olan öğreni 2- Arkadaş, refik
 2007. ÖGÜŞLÜ Övülen, methedilen, övülmeye layık
 2008. ÖGDÜ Övme, methiye
 2009. ÖGDÜM 1- Övülen, methedilen 2- Önce, öncelikli
 2010. ÖĞER Övücü, methedici
 2011. ÖĞLEŞ Akıl birliği, fikir birliği
 2012. ÖĞREK Toplantı yeri, cemiyet , dernek
 2013. ÖĞREN Öğrenmekten
 2014. ÖĞRET Gelenek, terbiye
 2015. ÖĞREYÜK Gelenek, görenek, terbiye
 2016. ÖĞRÜK Munis, cana yakın, el üstünde tutulan
 2017. ÖĞRÜNÇ 1- Deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2- Hoşnutluk, memnuniyet
 2018. ÖĞRÜNÇ TİGİN birl. Öğrünç/Tigin - Koço Uygurları prenslerinden
 2019. ÖĞTÜ Metih, övme, ululama
 2020. ÖĞTÜR Övme, methedici
 2021. ÖĞÜÇÜ Öğücü, methedici
 2022. ÖĞÜLMÜŞ Başarılı, destekli, öğülmeye layık
 2023. ÖĞÜN 1- Öğünmek. . den öğün! 2- İtina, dikkat 3- Sıra, defaat
 2024. ÖĞÜNALP birl. Öğün/Alp
 2025. ÖĞÜNBAY birl. Öğün/Bay
 2026. ÖĞÜNÇ Övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi
 2027. ÖĞÜNÇ TİGİN birl. Öğünç/Tigin
 2028. ÖĞÜNÇ ALP birl. Öğünç/Alp
 2029. ÖĞÜNÇBÖRİ birl. Öğünç/Böri
 2030. ÖĞÜNÇEK Öğünmeye değer, öğünme nedeni
 2031. ÖĞÜNMÜŞ Övünmüş, övünmeyi haketmiş, gururlu
 2032. ÖĞÜNÜR Gururlu, mağrur
 2033. ÖĞÜR Öğer
 2034. ÖĞÜT 1- Anlayış, kavrayış 2- Nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı
 2035. ÖĞÜTAL birl. Öğüt/Al
 2036. ÖK (ög) 1- Öz, doğuş, oluş, gelişme 2- Zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran
 2037. ÖKÇİ Okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi
 2038. ÖKÇİ KAZAN birl. Ökçi/Kazan - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey
 2039. ÖKÇÜR Zeki, anlayışlı
 2040. ÖKE Dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı
 2041. ÖKEALP birl. Öke/Alp
 2042. ÖKEBAY birl. Öke/Bay
 2043. ÖKEBUĞA birl. Öke/Boğa
 2044. ÖKER Dahi, süper zeka
 2045. ÖKERMAN Dahi, bilge, yanılmaz
 2046. ÖKETAY birl. Öke/Tay
 2047. ÖKETAY KAAN birl. Öketay/Kaan - Çengizliler devleti kağanı. Çengiz Kaan’ın oğlu
 2048. ÖKETİMUR birl. Öke/Timur
 2049. ÖKLÜ 1- Dahi, akıllı 2- Egemen, denetimci
 2050. ÖKSÜM Arzu, murat
 2051. ÖKSÜZ Desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (Halk arasında, anası olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden, ananın, çocuğun yetişme ve gelişimindeki önemine atfendir. )
 2052. ÖKTE 1- Ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2- Azametli, gösterişli
 2053. ÖKTE ALP birl. Ökte/Alp
 2054. ÖKTEBAY birl. Ökte/Bay
 2055. ÖKTEBUĞA birl. Ökte/Boğa
 2056. ÖKTEKARA birl. Ökte/Kara
 2057. ÖKTEKOCA birl. Ökte/Koca
 2058. ÖKTEM 1- Akıllı, bilge 2- Asi, başına buyruk, pervasız 3- Meşhur, gösterişli 4- Bahar, ilk yaz
 2059. ÖKTEN 1- Akıllı, bilinçli 2- Kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk
 2060. ÖKTÜ (Öğdü)
 2061. ÖKÜÇ 1- Çok, çokluk, bolluk 2- Akıl, us, bilinç
 2062. ÖKÜN Kendine dönüş, öze dönüş
 2063. ÖKÜNMÜŞ Özüne bağlı, özüne dönen
 2064. ÖKÜŞ 1- Çok, çokluk, bolluk, bereket 2- Akıl, bilinç, bilinçli
 2065. ÖKÜŞ KARA AÇKI birl. Öküş/Kara/Açkı mec. Keskin zekalı - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2066. ÖKÜZ 1- Irmak, nehir, büyük akarsu 2- Uzman, bilge, ehil, dahi 3- Öküz (Şamanist gelenekte, tüm boyları içine alan, ortak soy totemi) Bu yüzde, Oğuz adının buradan gelebileceğini söyleyen bilim adamları var. Bilindiği gibi, Oğuz’un en büyük ve en belirgin özelliği, bütün Türk boylarını bir araya getirip tek devlet çatısı altında toplamasıdır.
 2067. ÖLÇER 1- Mühendis 2- ağırbaşlı, ölçülü 3- Savaş buyruğu, saldırı buyruğu
 2068. ÖLÇÜM 1- Adap, usul, erkan, yol 2- Ağırbaşlılık
 2069. ÖLMEZ 1- Dirayetli, dayanıklı 2- Çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış
 2070. ÖN 1- Doğu, güneşin doğduğu yön 2- İlk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4- İlke, öncelik, prensip, temel
 2071. ÖNAL birl. Ön/Al Öncü, lider, önde olan
 2072. ÖNALAN birl. Ön/Alan, lider, öncü
 2073. ÖNALDI birl. Ön/Aldı, lider, öncü
 2074. ÖNALP birl. Ön/Alp
 2075. ÖNAY birl. Ön/Ay
 2076. ÖNAYDIN birl. Ön/Aydın
 2077. ÖNCEK Önce, önceki, selef
 2078. ÖNCEL 1- Selef, daha önceki 2- Önde olan, öncü, rehber 3- Öncelikli, imtiyazlı
 2079. ÖNCELİK İmtiyaz, torpil
 2080. ÖNCÜ 1- İlk, orijinal 2- Lider, yol açan, önde olan
 2081. ÖNCÜBAY birl. Öncü/Bay
 2082. ÖNCÜBEK birl. Öncü/Bek
 2083. ÖNCÜER birl. Öncü/Er
 2084. ÖNCÜL 1- Öncü, önde, rehber 2- Birinci, ilk
 2085. ÖNÇEK Öncek, önceki, selef
 2086. ÖNDAŞ Aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan
 2087. ÖNDE Öncü, önceki
 2088. ÖNDEGÜN birl. Önde/Gün 1- Önemli gün 2- Önceki gün
 2089. ÖNDER Önde olan öncü, lider
 2090. ÖNDEŞ Yol açan, rehber, mihmandar
 2091. ÖNDÜÇ Öncü, mihmandar
 2092. ÖNDÜL 1- En önde, en öndeki, öncü 2- Öncelik, imtiyaz
 2093. ÖNDÜN 1- Peşin, peşinat 2- Önde, önde gelen - Kırgızların, Togay, Bugu ve Tokum oymakları dip dedelerinden
 2094. ÖNE İleri, ileride, ötede
 2095. ÖNEK Dayanak, direk, destek
 2096. ÖNEL 1- Usta, uzman, pir 2- Vade, mühlet
 2097. ÖNEM Öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet
 2098. ÖNEN 1- Önde olan, öne geçen 2- Bağlılık, sadakat
 2099. ÖNER birl. Ön/Er Öncü, rehber, kılavuz - Salçuklular (Melikşah) dönemi, komutanlarından
 2100. ÖNEY 1- Öne geçen, önde gelen 2- Yükseklik, balagat
 2101. ÖNG İlk, birinci, başta gelen
 2102. ÖNGAY birl. Öng/Ay
 2103. ÖNGEL 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Öncü, öncülük eden
 2104. ÖNGEN 1- Zafer, utku 2- Uzun boylu, levent
 2105. ÖNGER Hiddetli, asabi
 2106. ÖNGİ (Öngü) 1- Değişik, farklı, sıradışı 2- Önce, öncelikli
 2107. ÖNGÜÇ 1- Öncü, kılavuz 2- Atak, atik, hareketli 3- Delil, kanıt, isbat
 2108. ÖNGÜK Yastıkların ucuna yapıla işleme
 2109. ÖNGÜL Yol gösteren, ön ayak olan
 2110. ÖNGÜN birl. Ön/Gün
 2111. ÖNİL birl. Ön/İl
 2112. ÖNKUL birl. Ön/Kul
 2113. ÖNKUZU birl. Ön/Kuzu mec. Kurban, kurbanlık
 2114. ÖNSAY birl. Ön/Say
 2115. ÖNSOY birl. Ön/Soy
 2116. ÖNÜÇ Önce, önceki, selef
 2117. ÖNÜM 1- Birinci, ilk 2- Hasılat, ganimet, kar
 2118. ÖNÜR Başlangıç, siftah
 2119. ÖNÜRT Önce, öncelik
 2120. ÖNÜT Önce, öncelik
 2121. ÖPGİNE Öpücük, buse
 2122. ÖPKE İç geçirme, öfke, hırs
 2123. ÖPÖZ Can, ruh, nefs
 2124. ÖRÇÜM Üreyiş, gelişim, büyüme
 2125. ÖRÇÜN İpten örülmüş merdiven
 2126. ÖREN 1- Örme yapan, örücü 2- Eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar
 2127. ÖRGE 1- Örnek, motif, örgü örneği 2- Şahika, yükseklik
 2128. ÖRGEN 1- Örülü ip, urgan 2- Keçi kılından yapılan ip
 2129. ÖRGÜÇ 1- Dokuma aleti, dokuma tezgahı 2- Mevki, mertebe 3- Tümsek, tepe
 2130. ÖRİKLİ Şeciyeli
 2131. ÖRKEN 1- Urgan, örülü ip 2- Fidan
 2132. ÖRKİN 1- Fidan 2- Taht, tahtırevan
 2133. ÖRNEK Numune, standart, ölçü
 2134. ÖRPEN 1- Örtülü, kapalı, gizli 2- Alev, alev ışığı - Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2135. ÖRS Üzerinde metal maden dövülen demir kütle mec. Dayanıklılık
 2136. ÖRTE Örtü, örtülü
 2137. ÖRTGÜN Samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl
 2138. ÖRTÜN Omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin
 2139. ÖRÜÇ Örgü malzemesi, dokuma tezgahı
 2140. ÖRÜM Çit, ağıl
 2141. ÖRÜN 1- Saç örgüsü, belik 2- Beyazlık, temizlik 3- Gökyüzünün bulutsuz hali 4- Ürün, hasılat
 2142. ÖRÜNHAN birl. Örün/Han - Hiyve hanlığı hanlarından
 2143. ÖRÜNAY birl. Örün/Ay
 2144. ÖRÜNBAY birl. Örün/Bay
 2145. ÖRÜNDÜ Arı, temiz, saf, pakize
 2146. ÖRÜNDÜL 1- Seçkin, güzide 2- Saf, temiz, pak
 2147. ÖRÜNER birl. Örün/Er
 2148. ÖRÜNG (Örün)
 2149. ÖS Gerçek, hakiki
 2150. ÖSRÜK 1- Mert, özü sözü bir 2- Esrik, kendinden geçmiş, sermest
 2151. ÖSTERİŞ Fantezi, hayal, fantastik
 2152. ÖTEMİŞ (Ödemiş, otamış) - Türkmenlerin, Teke oymağı dip dedelerinden
 2153. ÖTER 1- Ricacı, yakaran 2- İleri, ileri geçmiş 3- Çığırıcı, ötücü, okuyucu
 2154. ÖTGEN Geçmiş, aşmış, ötede olan
 2155. ÖTGÜR Delici, delip geçen
 2156. ÖTİLİG İtibarlı, saygıdeğer, muhterem
 2157. ÖTKER 1- Ricacı, duacı 2- Geçici, fani
 2158. ÖTNÜ Rica, yakarı, istirham
 2159. ÖTÜG (Ötük) Arz, niyaz, rica, dua, dilek
 2160. ÖTÜGEN (Ötüken)
 2161. ÖTÜKEN 1- Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrıya yakaran 2- Geçmiş, mazi, onurlu ve öğünçlü mazi - Türklerin, ilk başkentlerinden. Tanrının, Türklere armağan ettiğine inanılan, kutsanmış, ormanlık, dağlık bölge
 2162. ÖTÜN 1- Ödün, verme, bağış, mağfiret 2- Yakarı, yalvarış, niyaz
 2163. ÖTÜNÇ 1- Rica, dilek, maruzat, istirham 2- İltimas, tarafgirlik
 2164. ÖTÜNÇ TİMUR birl. Ötünç/Timur - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2165. ÖVET Öğüş, övgü, methü sena
 2166. ÖVGÜ Övme, methetme
 2167. ÖVGÜN Övülen, övülmeye layık
 2168. ÖVÜÇ Övünç, iftihar
 2169. ÖVÜL Övülen, övülmeye layık
 2170. ÖVÜLAY birl. Övül/Ay
 2171. ÖVÜNÇ Övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı
 2172. ÖVÜT Öğüt, nasihat
 2173. ÖYKE Öfke, hiddet, hınç
 2174. ÖYKÜ 1- Taklit, benzeme, benzetme, 2- Hikaye
 2175. ÖYKÜNÇ Eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi
 2176. ÖYLEK Zaman, devir
 2177. ÖYÜK Coşku, coşkunluk, tezahürat
 2178. ÖZ Kişinin "ben" derken, anlatmak istediği, tinsel varlık. 1- Ben, tin, can, ruh, gönül 2- Asıl, esas, temel, unsur 3- Şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4- Uz, uzluk, ustalık 5- Dere, ırmak
 2179. ÖZAK birl. Öz/Ak mec. Soylu
 2180. ÖZAL birl. Öz/Al
 2181. ÖZALP birl. Öz/Alp
 2182. ÖZALTAN birl. Öz/Altan
 2183. ÖZALTAY birl. Öz/Altay
 2184. ÖZAPA birl. Öz/Apa - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2185. ÖZATAY birl. Öz/Atay
 2186. ÖZAY birl. Öz/Ay
 2187. ÖZBALA birl. Öz/Bala
 2188. ÖZBARS birl. Öz/Bars
 2189. ÖZBAY birl. Öz/Bay
 2190. ÖZBEGÜM birl. Öz/Begüm
 2191. ÖZBEK birl. Öz/Bek mec. Cesur, kendine güveni tam
 2192. ÖZBEK HAN birl. Özbek/Han (. . Bazı kaynaklarda, " Uzbek Han " olarak da geçer) - 1- Timur Kürkan Han’ın torunlarından ve Özbek hanlığının kurucusu 2- Altınordu hanlarından. Toktay Han’ın torunu
 2193. ÖZBEKER birl. Öz/Beker
 2194. ÖZBERK birl. Öz/Berk
 2195. ÖZBEY birl. Öz/Bey - Mısır- Türk kölemenleri devleti, bey ve komutanlarından
 2196. ÖZBEY TİMUR birl. Özbey/Timur - Timur Kürkan Han dönemi, bey ve komutanlarından
 2197. ÖZBİKE birl. Öz/Bike
 2198. ÖZBİL birl. Öz/Bil
 2199. ÖZBİLGE birl. Öz/Bilge
 2200. ÖZBİLGE BEGÜM birl. Özbilge/Begüm - Uygurlar (Bayan Çur Kağan) dönemi saray hanımlarından
 2201. ÖZBİLİR birl. Öz/Bilir
 2202. ÖZBİR birl. Öz/Bir mec. Soylu
 2203. ÖZBOĞA birl. Öz/Boğa
 2204. ÖZBÖRİ birl. Öz/Böri
 2205. ÖZBUKA birl. Öz/Boğa
 2206. ÖZÇAĞ birl. Öz/Çağ
 2207. ÖZÇAĞAN birl. Öz/Çağan
 2208. ÖZÇAKA birl. Öz/Çaka
 2209. ÖZÇAKIR birl. Öz/Çakır
 2210. ÖZÇELİK birl. Öz/Çelik
 2211. ÖZDAL birl. Öz/Dal
 2212. ÖZDEK 1- Madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2- Beden, vücut 3- Ağacın, köküne yakın olan kısım
 2213. ÖZDEL 1- Soylu 2- Armağan, hediye
 2214. ÖZDEMİR birl. Öz/Demir - Otmanlılar (Kanuni Süleyman) dönemi, Yemen valisi
 2215. ÖZDEN 1- İçten, samimi 2- Ender rastlanan, olağanüstü 3- Akraba, hısım 4- Armağan, hediye
 2216. ÖZDEYİŞ birl. Öz/Deyiş
 2217. ÖZDOĞAN birl. Öz/Doğan
 2218. ÖZDOĞDU birl. Öz/Doğdu
 2219. ÖZEK 1- Temel, asıl, üs, merkez 2- Can, ruh, gönül
 2220. ÖZEL 1- Ayırt, fark, farklılık 2- Uzman, usta, kalifiye 3- Kişiye özgü, kişisel
 2221. ÖZEN 1- İçten, samimi 2- Dikkat, itina, emek, heves 3- Irmak, küçük akarsu - Kırgız oymaklarından
 2222. ÖZENÇ 1- Gıpta, heves, iştiha 2- Direnç, gayret, dikbaşlılık
 2223. ÖZER birl. Öz/Er
 2224. ÖZERK birl. Öz/Erk Kendine egemen, kendine sözü geçen
 2225. ÖZERKE birl. Öz/Erke
 2226. ÖZGE Ben’in karşıtı. Başka, öteki, yabancı, , gayrı
 2227. ÖZGEL Öze ait, özden gelen, samimiyet
 2228. ÖZGERİŞ 1- Hayal, kugu, fantezi 2- Devrim, başkaldırı
 2229. ÖZGÜ Öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus
 2230. ÖZGÜN Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
 2231. ÖZGÜR Hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez
 2232. ÖZGÜVEN birl. Öz/Güven Cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve konumundan kuşku duymama
 2233. ÖZHAN birl. Öz/Han
 2234. ÖZİ Fert, Şahıs
 2235. ÖZİÇ Varlık, şahsiyet
 2236. ÖZİL birl. Öz/İl mec. Anayurt
 2237. ÖZKAN birl. Öz/Kan
 2238. ÖZKARAY birl. Öz/Karay
 2239. ÖZKER 1- Ulu ruhlu kişi 2- İylik sever, hayırsever
 2240. ÖZKONUK Can, ruh
 2241. ÖZLEK 1- Üretken, münbit 2- Felek, talih 3- Özel, şahsi, kişisel
 2242. ÖZLEM 1- Öz’ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2- Özel, hususi, kişisel
 2243. ÖZLEN 1- Özlenen, aranan 2- Dürüst, özü sözü bir 3- özel, hususi, kişisel
 2244. ÖZLEŞ Kendine dönüş, kendinden veriş
 2245. ÖZLÜ Orijinal, sağlam
 2246. ÖZLÜK Şahsi, özel, kişisel
 2247. ÖZMEN Dürüst, özü sözü bir
 2248. ÖZRÜM Seçkin, seçilmiş
 2249. ÖZTAN birl. Öz/Tan
 2250. ÖZTAŞ birl. Öz/Taş
 2251. ÖZTAY birl. Öz/Tay
 2252. ÖZTEKİN birl. Öz/Tekin
 2253. ÖZTİMUR birl. Öz/Timur
 2254. ÖZTİN birl. Öz/Tin
 2255. ÖZTÜRK birl. Öz/Türk
 2256. ÖZÜBİR birl. Özü/Bir
 2257. ÖZÜÇ Vücut, gövde, endam
 2258. ÖZÜM Kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma
 2259. ÖZÜREK birl. Öz/Ürek
 2260. ÖZVEREN birl. Öz/Veren mec. . . . Fedakar, fedai
 2261. ÖZVERİ birl. Öz/Veri . . . Fedakarlık
 2262. PARS Leopar - Göktürkler devleti, bey ve komutanlarından
 2263. PARS OKTAY birl. Pars/Oktay - Mısır- Türk kölemenleri devleti, vali ve komutanlarından
 2264. PARSAK 1- Acıma duygusu, merhamet 2- Porsuk
 2265. PARSALP birl. Pars/Alp
 2266. PARSAY birl. Pars/Ay
 2267. PARSBAY birl. Pars/Bay
 2268. PARSBEG birl. Pars/Beğ
 2269. PARSER birl. Pars/Er
 2270. PARSTİMUR birl. Pars/Timur
 2271. PAŞA Baş komutan, general. ( Bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, Baş-Şad, bazılarına göre de Baş- Ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir.
 2272. PEÇEN Çayır, çimen, çayırlık, otlak
 2273. PEÇENEK 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak - Önceleri, Balkaş gölü cıvarında yaşarlarken, sonradan göç ederek, Avrupa ve Balkanlar bölgesine yerleşmiş bir Türk Boyu
 2274. PEK 1- Ber, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2- Bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı Bek, beg, beğ, bey vb. - Uygur kağanlarının ünvanlarından
 2275. PEKAY birl. Pek/Ay
 2276. PEKBOĞA birl. Pek/Boğa
 2277. PEKDOĞDU birl. Pek/Doğdu - Gazneli Mahmud Han’ın bey ve komutanlarından
 2278. PEKER birl. Pek/Er
 2279. PEKHAN birl. Pek/Han
 2280. PEKİŞ Sıklık, sertlik, pekişmişlik
 2281. PEKKAN birl. Pek/Kan
 2282. PEKTEKİN birl. Pek/Tekin - Salçuklular dönemi, komutanlarından ve Musul atabeylerinden
 2283. PELEN İyi, ehven
 2284. PELİN Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
 2285. PELİT Meşe ağacının çiçeği
 2286. PERİNÇEK (Berincek) 1- Sadık, içten bağlı 2- Fedakar
 2287. PINAR Kaynak, kaynarca, göze
 2288. PIŞGAN Olgun, pişgin
 2289. PİŞKİN Olgun, kamil, pişmiş
 2290. PORSUK (Borsuk) Tilki büyüklüğünde, kürkünden yararlanılan bir hayvan - Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 2291. PUSAT (Busat, basat) 1- Silah 2- Zırh, koruyucu
 2292. PUSAT ALP birl. Pusat/Alp
 2293. PUSAT HAN birl. Pusat/Han - Karakıtaylar hanlarından
 2294. PUSATAY birl. Pusat/Ay
 2295. PUSUG Pusu
 2296. PUSUN Pusu, pusma, sinme
 2297. PUSUNÇ İltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci
 2298. PÜSKÜL Sarkık, asılı duran süs, aksesuar
 2299. SABA (Sava) 1- (Sapa, sopa) Sopa, değnek, savma aleti, savaş aleti (. . Arapçadaki "sabaa" değil!) 2- Söz, iddia, hitap
 2300. SABACI 1- Sopacı, sopayla döğüşen 2- Konuşmacı, hatip
 2301. SABAK (Savak) 1- Sopa, cop sopa kullanan, dövüşçü, sopa ile döğüşen 2- Kımız saklamak için beygir derisinden yapılan tulum
 2302. SABAKKARA birl. Sabak/Kara - Huayka hanlığının son hanlarından
 2303. SABAR 1- Sapar, savar, döver, sopayla döven 2- Savar, savaşır, savaşçı 3- Hatip, konuşmacı - Kırgızların, Togay ve Sarı oymakları, dip dedelerinden
 2304. SABAY birl. Sav/Ay - 1- Koço uygurları dönemi beylerinden 2- Kırgızların, Edigene oymağı dip dedelerinden
 2305. SABI 1- Sopa, cop 2- Savaş, döğüş 3- Söz, sohbet
 2306. SABIBOĞA birl. Sabı/Boğa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2307. SABU 1- Sopa, cop, değnek 2- Savaş, döğüşçü, döğüş ustası, savaşçı
 2308. SABUTAY (Subutay, Sabotay) birl. Sabu/Tay – Saba/Tay - Türk ve dünya tarihinin en büyük generali. Bir savaş dehası. Çengiz Kaan’ın ünlü komutanı ve yakın arkadaşı. 35 ayrı ulustan, çeşitli ordularla, 65 savaş yapan ve hepsinden zaferle ayrılan bu olağanüstü kişi için Avrupalı tarihçiler bile hayranlıkla bahsedip, " Ne İskender, ne Sezar, ne de Napolyon, bu kişinin yanında ölçü olamaz ve hepsi sönük kalır" derler.
 2309. SAÇA Saçı, bahşiş, armağan
 2310. SAÇABEK (Saçıbek) birl. Saçı/Bek - Çengiz Kaan dönemi beylerinden
 2311. SAÇAN 1- Cömert, dağıtan, harcayan 2- Yayıncı, yayın yapan
 2312. SAÇI 1- Armağan, bahşiş 2- Adak, inanç gereği dağıtılan nesne - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2313. SAÇILIK Armağan, hediye, bahşiş
 2314. SAÇIBEGÜM birl. Saçı/Begüm
 2315. SAÇUĞ (Saçı, Saçuk)
 2316. SAÇUK 1- Eli açık, cömert 2- Armağan, bahşiş 3- Aleni, saklısız, gizlisiz
 2317. SADAK Okların, içinde muhafaza edildiği torba ok torbası
 2318. SADAKBAY birl. Sadak/Bay
 2319. SADAKBEĞ birl. Sadak/Beğ - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2320. SADU İyi, çok iyi, ala
 2321. SAGAY 1- Düşünceli, Düşünen, sakınan 2- Özleyen, özlemiş, özlem - 1- Kazakların, Kiçiyüz ve Bayoğlu oymakları dip dedelerinden 2- Altay Türkleri oymaklarından
 2322. SAGIM 1- Emel, arzu, Murat 2- Düşünce, fikir, düşünceli, fikir sahibi 3- Sağlamlık, dayanıklılık
 2323. SAĞIMBAY birl. Sagım/Bay
 2324. SAGIN 1- Özlem, hasret 2- Düşünce, plan, tasarım 3- Davet 4- Kıvılcım
 2325. SAGINÇI Sagınan, düşünen, özleyen, sakınca duyan
 2326. SAGU Ağıt, mersiye
 2327. SAGUN (Sagın)
 2328. SAGUNDU Özlenen, düşünülen, kollanan
 2329. SAGUNDUK Özlenen, düşünülen, özlemeye değer
 2330. SAGUNUR Düşünce, tasarım
 2331. SAĞ 1- Sağlık, dirilik, canlılık, yeterlilik 2- Akıl, fetanet 3- Doğruluk, inanırlık 4- Halis, saf, net
 2332. SAĞ BİLGE birl. Sağ/Bilge Doktor, sağlık uzmanı
 2333. SAĞAN Doğan türü, yırtıcı avcı bir kuş
 2334. SAĞANAK Sağnak, sert ve hızlı yağan yağmur
 2335. SAĞANBAY birl. Sağan/Bay
 2336. SAĞANÇIĞ Nefs, can, ruh
 2337. SAĞBİLİ birl. Sağ/Bili (Bilig) Sağduyu, hikmet
 2338. SAĞDAÇ Sağlıklı günlerin arkadaşı, can yoldaşı
 2339. SAĞDAK (Sadak)
 2340. SAĞDIÇ Sağdaç " Damadın en yakın, en güvenilir arkadaşı"
 2341. SAĞIK 1- Düşünceli, planlı 2- Sağ, diri, uyanık 3- Ateş, kıvılcım, ateşli
 2342. SAĞIM 1- Yaşam, sağlık 2- Serap, algın
 2343. SAĞIN 1- Düşünce, tasarım 2- Özlem 3- Ateş, kıvılcım
 2344. SAĞIN HAN birl. Sağın/Han - Kazak hanlarından
 2345. SAĞINÇ 1- Kurgu, hayal 2- Sakınca, mahsur, endişe 3- Özlem
 2346. SAĞIŞ Hesap, matematik, sayış
 2347. SAĞLAM Sağlıklı, güçlü, dayanıklı, dirençli
 2348. SAĞLI (Sağlık) Diri, canlı, sağlıklı
 2349. SAĞLICA(K) Sağlıklı, diri, esenlikli
 2350. SAĞMAN Sağlıklı, güçlü
 2351. SAĞNAK (Sağanak)
 2352. SAĞNAK ALP birl. Sağnak/Alp
 2353. SAĞNAK TEKİN birl. Sağnak/Tekin - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2354. SAĞNAK TİGİN birl. Sağnak/Tigin - Almalık devleti prenslerinden. Sonradan han oldu
 2355. SAĞNAK HAN birl. Sağnak/Han - Almalık devleti hanlarından
 2356. SAĞRAK İçki içilen kap, kupa, kadeh
 2357. SAĞRI 1- Sağrak 2- Sarı - Türkmenlerin, Ersarı, Teke ve Ok oymakları dip dedelerinden
 2358. SAĞŞAT birl. Sağ/Şad - Uygurlar döneminde, batı bölgesi ordularının komutanı
 2359. SAĞUNÇAK Ağıt, mersiye
 2360. SAĞUNMUŞ 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar
 2361. SAKA 1- Akıllı, arif 2- Düşünceli, kaygılı 3- Sakal 4- Saklı, saklayan, koruyan - Alper Tunga ve Tomris Hatunun da bağlı bulunduğu, en eski Türk boylarından. Halen Sibirya da yaşıyorlar
 2362. SAKAL Sakal - Altay Türkleri, Kişiler oymağı dip dedelerinden
 2363. SAKAR 1- Alnında beyaz lekesi bulunan at 2- Uğursuz, sakıncalı - Kırgızların, Mündi oymağı dip dedelerinden
 2364. SAKARALP birl. Sakar/Alp
 2365. SAKARBUĞA birl. Sakar/Boğa
 2366. SAKÇI Koruyucu, muhafız
 2367. SAKIK Çoban yıldızı
 2368. SAKIN 1- Düşünme, tasarım, kaygılanma, kaygıyı ortadan kaldırma eylemi 2- Saklama, koruma, esirgeme 3- Uzaklaşma, ayrılma
 2369. SAKINÇ Düşünce, kaygı
 2370. SAKIŞ Kaygı, endişe
 2371. SAKLI 1- Korunmuş, mahfuz, esirgenen 2- Zinde, dinç, sağlıklı
 2372. SAKLICA 1- Gizli, örtülü, korunan 2- Hazine, mücevher
 2373. SAKLIÇAK 1- Gizli, gizlenmiş, örtülü 2- Yaşam, sağlık, esenlik
 2374. SAKMAN 1- Uyanık, diri, sağlam 2- Sokman, dize kadar çıkan çizme - . . Doğu Türkistan’da, bir dönem hanlık da yapmış olan bir bey
 2375. SAKNI (Sakar) - Otmanoğullarının dip dedelerinden
 2376. SAKURBAY birl. Sakur/Bay
 2377. SAL 1- Saldırı, saldırmak 2- Salmak, bırakmak, azat etmek, serbestlik 3- göndermek, yaymak, ulaştırmak, uzatmak
 2378. SALAÇAK Salınan, bırakılan, salınmış
 2379. SALACUK Saldıran, saldırıcı, gönderici
 2380. SALAMAN Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade ( Bu sözcük de, Türkçe’den Farsça’ya geçerek, " Selman" biçimini almıştır.
 2381. SALAMIŞ 1- Saldıran, düşmana karşı hamle ve manevra yapan 2- İyi kılıç sallayan, silahşor 3- Salmış, köle azad etmiş
 2382. SALAMIŞ HAN Salamış Han - Mısır- Türk kölemenleri devleti hanlarından. Baybars Han’ın oğlu
 2383. SALANÇU Saldırgan, iyi kılıç kullanan
 2384. SALAR 1- Ordu sevk eden 2- İyi kılıç kullanan, silahşor - 1- Salçuklular dönemi, Azerbaycan atabeylerinden 2- Doğu Türkistan’da yaşayan bir oymak beyi
 2385. SALÇI 1- Salıcı, sevk edici 2- Salan, serbest bırakan 3- Karahanlılar döneminde, saray aşçılarının ünvanlarından - Göktürkler dönemi, bey ve komutanlarından
 2386. SALÇIKUT birl. Salçı/Kut - Altaylar, Kuntur oymağı dip dedelerinden
 2387. SALÇUK 1- Salınmış, azad edilmiş, saltuk, eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız, otoriteye karşı çıkan 3- Saldıran 4- Silahşor, iyi silah kullanan 5- Küçük yel, esinti 6- Haber salan, mesaj yollayan - Oğuz boyuna bağlı bir oymak ve bu oymağın beyi olan Salçuk bey, kendinden sonra gelen torunları, Çağrı ve Tuğrul beyler tarafından kurulan devletin de adı olarak kullanılmıştır. Salçuklu devleti adını bu beyden almış, Çağrı bey, bu inceliğiyle de ayrı bir hayranlık uyandırmıştır.
 2388. Saldır Saldırı, hücum
 2389. SALDIRAN Hücum eden, asker sevk eden
 2390. SALDIRAY birl. Saldır/Ay
 2391. SALDIRGAN Saldırıcı, hücumcu
 2392. SALDIRI Hücum, taarruz
 2393. SALDIRMIŞ Hücum etmiş, taarruz etmiş
 2394. SALDUR Saldırı
 2395. SALDÜZ birl. Sal/Düz
 2396. SALGARA Salınmış, azade, başına buyruk, otorite tanımaz
 2397. SALGIN 1- Serbest, bağımsız 2- Serap, hayal
 2398. SALGUR Atak, tetik, saldırmaya hazır - Salçuklular dönemi, Tebriz atabeylerinden
 2399. SALGUT Mebus, vekil. Eskiden bir bölgeyi temsilen, Kağan’a (Başkente) gönderilen kişilere verilen unvan
 2400. SALIK 1- Vergi, vergi borcu, haraç 2- Haber, öğüt, tavsiye
 2401. SALIKÇU Haberci, öğütçü
 2402. SALIM 1- Serin esen yel, serinlik 2- Ferman, emirname 3- Üzüm demedi, salkım
 2403. SALIN 1- Serbest, serbestlik, salınma, boy gösterme 2- Jest, eda 3- salıncak
 2404. SALINAY birl. Salın/Ay
 2405. SALINMIŞ Serbest, azade, salaman
 2406. SALKIM Salınmış, sarkık
 2407. SALMAN (Salaman)
 2408. SALTUK 1- Serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız - Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından Sonraları "Saltukoğulları" beyliğinin kurucusu
 2409. SALTIN Yalnız, yalnızlık içinde, tek kalmış
 2410. SALTIK (saltuk)
 2411. SALTUK ALP birl. Saltuk/Alp - Batı Hunları dönemi bey ve komutanlarından
 2412. SALTUK BUĞRA birl. Saltuk/Buğra - Bazı tarih kayıtlarında, Karahanlı hanı, Satuk Buğra’nın bu ad ile zikredildiği de görülür.
 2413. SALUK (Salık) Serbest, azade, hürriyetine kavuşmuş - 1- Salçuklular dönemi, Erzurum atabeylerinden 2- Türkmenlerin, Bayramşahlı oymağı dip dedelerinden
 2414. SALUK BİKE birl. Saluk/Bige
 2415. SALUKBAY birl. Saluk/Bay
 2416. SALUK HAN birl. Saluk/Han
 2417. SALUKTAN birl. Saluk/Tan
 2418. SALUKTAY birl. Saluk/Tay
 2419. SALUM 1- Özgürlük, azat 2- Kılış, silah
 2420. SALUN 1- Jest, mimik, eda, cilve 2- Boy gösterme, ortaya çıkma
 2421. SALUNDU 1- Özgür, hür 2- Edalı, boy gösteren
 2422. SALUNDU TİGİN Salundu/Tigin - Koço Uygurları prenslerinden
 2423. SALUR 1- Saldıran, saldırgan, asker salan 2- Silahşor, iyi silah kullanan 3- Saldırma, kılıç, silah 4- Serbest, azade - Türkmen oymaklarından ve bu oymağın ilk beyi
 2424. SALUR HAN birl. Salur/han - Karahanlı hanlarından
 2425. SALUR KAZAN birl. Salur/Kazan - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey. Bayındır Han’ın torunu, Ulaş beğ’in oğlu
 2426. SAMSA Baklava türü bir hamur tatlısı
 2427. SAMSAMA (Samsa) - Otman beğ’in yakın silah arkadaşlarından
 2428. SAMUKA İnatçı, dirençli - Çengiz Kaan’ın askeri danışman ve komutanlarından
 2429. SAN Sanmak, saymak, var kabul etmek (. . Farsçadaki "şan" ile ilgisi yok)
 2430. SANAGA 1- Serap, hayal 2- Niyet, maksat
 2431. SANAĞ Hesap, matematik
 2432. SANAK Matematik
 2433. SANALP birl. San/Alp
 2434. SANAY birl. San/Ay
 2435. SANBAY birl. San/Bay
 2436. SANBERK birl. San/Berk
 2437. SANÇAK Ucu sivri mızrak
 2438. SANÇAR Saplayan, batıran, dürten, mızrak kullanarak sançan, sançıcı, iyi silah kullanan
 2439. SANÇARALP birl. Sançar/Alp
 2440. SANÇAR BARLAS birl. Sançar/Barlas - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2441. SANÇAR HAN birl. Sançar/Han - 1- Salçuklu hanlarından bu hanedanda, bu ad ile, iki ayrı han vardır 2- Çağatay hanlarından
 2442. SANÇARBAY birl. Sançar/Bay
 2443. SANÇARBEK birl. Sançar/Bek
 2444. SANÇAROK birl. Sançar/Ok
 2445. SANÇI 1- Ucu sivri demir, silah 2- Sivri bir aletin, vücuda değince verdiği acı 3- Acı duymak 4- Hayalet
 2446. SANÇIĞ Ucu sivri demir, kargı
 2447. SANÇIŞ Hamle, kılıç veya kargıyla yapılan dürtüş
 2448. SANDUGAÇ Bülbül
 2449. SANEK Hayran, meftun
 2450. SANER birl. San/Er
 2451. SANG San, düşünce var sayma
 2452. SANGI Hayal, serap
 2453. SANIR 1- Hayal 2- Burç
 2454. SANKUR Hayret, şaşkınlık
 2455. SANLAV Hürmet, saygı
 2456. SANLI 1- Sanıcı, düşünücü 2- Şüpheci
 2457. SANSAK Anlayış, intiba
 2458. SAPA 1- Sopa, değnek 2- Kılıç sapı, kabza 3- Aykırı, farklı, başka
 2459. SAPAK 1- Sopa 2-Aykırı, aykırılık
 2460. SAPAR 1- Sabar, döver, dövücü 2- Aykırı, farklı 3- Kabza
 2461. SAPARBAY birl. Sapar/Bay
 2462. SAPURLUŞ Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma
 2463. SARAR Saran, sarıcı, sarma eyleminde olan, ören, örücü - Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 2464. SARBAŞ birl. Sar/Baş - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Girey oymağı dip dedelerinden
 2465. SARGIN 1- Sevimli, sempatik, çekici 2- Sargı, sarılı, örülü
 2466. SARGUT 1- Güneş ışığı 2- Bağış, ihsan
 2467. SARI 1- Sarı renk, sarışın 2- Sarılı, sarılmış, saran, sarılma - Türkmenlerin, Çavdur ve Abıdal oymakları dip dedelerinden 2- Kırgızların, Bögü oymağı dip dedelerinden
 2468. SARIBAĞIŞ birl. Sarı/Bağış - Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 2469. SARIBAŞ birl. Sarı/Baş - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Alimoğlu ve Karasakal oymakları dip dedelerinden
 2470. SARIBÖRİ birl. Sarı/Böri - Kırgızların, Togay ve Böri oymakları dip dedelerinden
 2471. SARICA Sarılı, sarı gibi, sarıya çalan - Kırgızların, Üçtamga oymağı dip dedelerinden
 2472. SARIÇUR birl. Sarı/Çur - Altayların, Çor oymağı dip dedelerinden
 2473. SARIG Sarılı, sarılmış, örgülü - 1- Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları dip dedelerinden 2- Altayların, Sogay oymakları, dip dedelerinden 3- Türkmenlerin, Çavdur oymağı, dip dedelerinden
 2474. SARIL Sarılmaktan. . . sarıl, mec. Sevgili, saygılı, cana yakın
 2475. SARIM 1- Suyu süzmeye yarayan, ince dokuma 2- Sarma, sarılma
 2476. SARIP Sarp, dik, sarılı, çıkılması güç, yalçın
 2477. SARITÜRGİŞ birl. Sarı/Türgiz - 1- Uygurlar döneminde, Uygur kağanlığına bağlı bir uç beyi 2- Oğuz kolundan bir Türk boyu
 2478. SARKIZ birl. Sar/Kız - Tulay Han’ın evdeşi Mangu Han’ın anası
 2479. SARMAN (Sarıman) 1- Sarışın, sarıya çalan 2- Sıcak kanlı, cana yakın - Çağatay Han’ın oğullarından
 2480. SARMAŞIK Sarılı, sarpasarmış, sarılan
 2481. SARP (Sarıp)
 2482. SARPER birl. Sarp/Er
 2483. SARPTAŞ birl. Sarp/Taş - Kazak hanlığı, dönemi Kırgız asıllı bir bey
 2484. SARPTİMUR birl. Sarp/Timur
 2485. SARTIK 1- Sarılı, örgülü, örülmüş 2- Farklı, dikkat çekici
 2486. SARTUK (Sartık)
 2487. SARTUKHAN birl. Sartuk/Han - . . Altunordu hanlarından Batu Han’ın oğullarından
 2488. SARU 1- Sarı 2- Sıra dışı, farklı, dikkat çekici 3- Batı, batı yönü
 2489. SARUHAN birl. Saru/Han - 1- Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından Manisa bölgesi fatihi. Daha sonraları kendi adıyla bir beylik kurdu 2- Harzem hanı Celaleddin’in komutanlarından
 2490. SARU HATUN birl. Saru/Hatun - Karakoyunlu hanlarından, Uzun Hasan’ın anası
 2491. SARU SALTUK birl. Saru/Saltuk - 1- Karahanlılar dönemi bey ve komutanlarından 2- Gökoğuz Türklerinin, Anadolu’dan bu günkü topraklarına, ilk göç eden kısmının başbuğu olan bey
 2492. SARUALP birl. Saru/Alp
 2493. SARUBATU birl. Saru/Batı - Otman beğ’in ağabeyi, Ertuğrul Beğ’in oğlu
 2494. SARUBATUR birl. Saru/Batur - Timur Kürkan Han dönemi beylerinden
 2495. SARUBAY birl. Saru/Bay
 2496. SARUBUĞA birl. Saru/Boğa - Kıpçak hanlarından
 2497. SARUBUKA birl. Saru/Boğa - Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2498. SARUCA 1- Bir sungur türü avcı kuş 2- Sarıya çalan, sarışın - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2499. SARUCABAY birl. Saruca/Bay
 2500. SARUER birl. Saru/Er
 2501. SARUKAN birl. Saru/Kan
 2502. SARUKUNİ birl. Saru/Kuni - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2503. SARUL Sarılı, sarılmış
 2504. SARULBAY birl. Sarul/Bay
 2505. SARULTAN birl. Sarul/Tan
 2506. SATI 1- Satık, satuk, satılmışın dişisi 2- Pazar yeri (Eski Türk geleneklerine göre, çocukları sık ölen ya da olmayan ailelerin, çocuğu olduğunda, yaşaması ve uzun ömürlü olması için, onu Tanrı’nın sevdiği, toplumun sevip saydığı, bir ulu kişiye ya da onun ruhuna, çocuğu koruması, manevi bir destek vermesi bakımından emanet edilmesi eylemine satma-satılma adı verilir. Çocuk erkekse, "Satılmış", kız ise "Satı" adı verilir. Bu gelenek, günümüzde de islami motifler içinde yine sürdürülmektedir. )
 2507. SATIBEGÜM birl. Satı/Begüm
 2508. SATIBİGE birl. Satı/Bige
 2509. SATIÇ 1- Satıcı, tüccar 2- Mertebe, rütbe
 2510. SATIK Satı, satuk
 2511. SATIKAY birl. Satık/Ay - Kırgızların, Murat Ali oymağı dip dedelerinden
 2512. SATIKBAY birl. Satık/Bay
 2513. SATIKER birl. Satık/Er
 2514. SATIKTAY birl. Satık/Tay
 2515. SATIKUL birl. Satı/Kul
 2516. SATILMIŞ Satı, satık - İlhanlılar dönemi bey ve komutanlarından
 2517. SATIM 1- Satıcığım 2- Ticaret
 2518. SATIMKUL birl. Satım/Kul - Kırgız oymak beylerinden
 2519. SATIŞGAN Satıcı, tüccar
 2520. SATUK Satı, satık, satılmış
 2521. SATUK BUĞRA HAN Satuk/Buğra/Han - Karahanlı hanlarından. Türk tarihindeki, ilk Müslüman olan Türk hanı. (İS 950) Türklerin, İslamiyet’e geçiş ve İslamiyet’in, Türkler arasındaki yayılma süreci bu kişi ile başlar. Daha önce budizme ilgi duyan, sonra Müslüman olan bu kişi, Müslüman olduktan sonra ilk iş olarak, adının başına "Abdülkadir" ünvanı alıp, hemen ardından da, bütün Türk devletlerinde geleneksel olarak var olan, " Oğuz Töresini ve Yasalarını" yürürlükten kaldırıp, yerine "Şeriat yasaları ve Arap fıkıhını" yürürlüğe koymuştur.
 2522. SATUKHAN birl. Satuk/Han
 2523. SATUKBARLAS birl. Satuk/Barlas - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2524. SATUN Satın alma, satın alma gücü, paha
 2525. SAV (Sava) 1- Mesaj, haber, yeni haber 2- İddia- isnat 3- Ün, san 4- Savaş, vuruşma, döğüş 5- Öykü, atasözü, darbı mesel - Timur Kürkan Han dönemi bey ve komutanlarından
 2526. SAVA (Sav)
 2527. SAVACI (Savcı) - 1- Ergenekon destanında adı geçen, Böriteçine’nin oğullarından 2- Otman Beğ dönemi bey ve komutanlarından
 2528. SAVAKUL birl. Sava/Kul
 2529. SAVAN 1- Savıcı, savaşçı, def edici 2- Elçi, arabulucu
 2530. SAVANKUL birl. Savan/Kul
 2531. SAVAR Savaşçı, savıcı, defedici
 2532. SAVARU 1- Bahşiş, armağan 2- Geçici, muvakkat
 2533. SAVAŞ Harp, döğüş, vuruşma, savma, defetme
 2534. SAVAŞERİ birl. Savaş/Eri
 2535. SAVAŞGAN Savaşçı, cengaver
 2536. SAVBÖRİ birl. Sav/Böri
 2537. SAVCI (Savçı, savacı)
 2538. SAVCIAKA birl. Savcı/Aka - 14. yüzyılda, Anadolu’ya yerleşen, Moğol beylerinden
 2539. SAVCIALP birl. Savcı/Alp - Salçuklular dönemi, bey ve komutanlarından
 2540. SAVCIBAY birl. Savcı/Bay
 2541. SAVCIBEK birl. Savcı/Bey
 2542. SAVÇI (Savcı, savacı)1- Elçi, haberci, resul, sözcü 2- Savaşçı, cengaver 3- Ünlü, meşhur, ün salmış - 1- Otman beğ’in ağabeyi, Ertuğrul beğ’in oğlu 2- 1. Murat Hüdavendigar’ın küçük oğlu, Yıldırım Bayazıt’ın kardeşi
 2543. SAVDUK Uğurlama, veda
 2544. SAVGAT Armağan, bahşiş
 2545. SAVGU 1- Haraç, vergi 2- Şifa, derman
 2546. SAVKULİ birl. Sav/Kuli
 2547. SAVKUT birl. Sav/Kut
 2548. SAVRIN 1- Armağan, bahşiş 2- Ahd, azim
 2549. SAVRUK Savrulmuş, derbeder
 2550. SAVTAGI birl. Sav/Takı - Çengiz Kaan dönemi Kazak beylerinden
 2551. SAVTEKİN (Sav Tigin) birl. Sav/Tekin - Tuğrul Han döneminde, Gazneliler devletinden ayrılıp, Salçuklulara katılan bir bey
 2552. SAVTİMUR birl. Sav/Timur
 2553. SAVTUR Veda, uğurlama
 2554. SAVUN 1- Davet, çağrı 2- Savunma, savaş 3- Ağıt, mersiye, ölenlerin yiğitlik ya da hayırlı işlerini anlatmak için verilen yemek
 2555. SAVUAL birl. Savun/Al
 2556. SAVUNDUK Davetiye
 2557. SAVUNGAN Savunucu, savaşan, direnen, müdafi
 2558. SAVUNKUL birl. Savun/Kul
 2559. SAVUR Eli açık, cömert, hovarda
 2560. SAVURALP birl. Savur/Alp
 2561. SAVURBAY birl. Savur/Bay
 2562. SAVURKAÇ 1- Savurgan, hovarda, eli açık 2- Fırtına, katı yel
 2563. SAVUT 1- Koruyucu, koruyan, müdafi 2- Zırh, çelik yelek, demirağ
 2564. SAY (sag, sağ, sak, sayı) 1- Saygı, sayma, geçerli kılma 2- Düşünme, ölçme, seçme, tasarım, hesap, ödeşme 3- Taşlık yer 4- Zırh, göğüslük
 2565. SAYAK Saygılı, hürmetli - Kırgızların, Togay oymağı dip dedelerinden
 2566. SAYAN 1- Saygılı, saygıdeğer, saygıya layık 2- saygı gösteren, efendi, ağırbaşlı - Altay Türkleri oymaklarından
 2567. SAYBİL birl. Say/Bil
 2568. SAYDAM Saf, net, berrak, sayılabilen, açık, temiz, bilinen
 2569. SAYDUR Saygı duruşu, ihtiram duruşu - Kırgız oymak beylerinden
 2570. SAYGI 1- Hürmet, önem, değer, edep 2- Sayı, sayım, matematik
 2571. SAYGIN İtibarlı, hürmet gören, saygı gören, hatırı sayılır
 2572. SAYGINALP birl. Saygın/Alp
 2573. SAYGINAY birl. Saygın/Ay
 2574. SAYGINBAY birl. Saygın/Bay
 2575. SAYGINER birl. Saygın/Er
 2576. SAYGINKUL birl. Saygın/Kul
 2577. SAYGINKULU birl. Saygın/Kulu
 2578. SAYHAN birl. Say/Han - Altay destanlarında adı geçen bir kız
 2579. SAYHAN HATUN birl. Sayhan/Hatun - Timur Kürkan Han dönemi saray hanımlarından
 2580. SAYIL Seçilmiş, seçkin, sayılan, intihab edilen
 2581. SAYILGAN Sayılan, saygı gösterilen, mübeccel, muteber
 2582. SAYIM Saygı, saygı gösteriş - Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2583. SAYIN 1- Seçkin, değerli, muteber, güzide, muhterem 2- Saf, halis, arı 3- Güzel, ender rastlanan - . 1- İlhanlılar (Bahadır Han) dönemi, bey ve komutanlarından 2-Altay destanlarında adı geçen bir bey
 2584. SAYINALP birl. Sayın/Alp
 2585. SAYINHAN birl. Sayın/Han - Altınordu hanlarından (Batu Han’ın öteki adı)
 2586. SAYIN KARA birl. Sayın/Kara - Yenisey yazıtlarında adı geçen bir bey
 2587. SAYINAY birl. Sayın/Ay
 2588. SAYINBATU birl. Sayın/Batu - Kıpçak Hanlarından
 2589. SAYIN BATUR birl. Sayın/Batur - Kazak hanlığı dönemi bey ve komutanlarından
 2590. SAYINBÖRİ birl. Sayın/Böri
 2591. SAYINDI Saygı duyulan, itibar gören, muhterem, saygın
 2592. SAYINER birl. Sayın/Er
 2593. SAYINTİMUR birl. Sayın/Timur
 2594. SAYIR İçinden su çıkan mağara
 2595. SAYIŞ Ödenek
 2596. SAYIT Saygın, muteber
 2597. SAYHAN birl. Say/Han
 2598. SAYKAN birl. Say/Kan
 2599. SAYKAL birl. Say/Kal
 2600. SAYKUL birl. Say/Kul
 2601. SAYKUT birl. Say/Kut
 2602. SAYLAK Sayılan, takdir gören, usta, uzman
 2603. SAYLIK Şeref, haysiyet, onur
 2604. SAYMAN Sayıcı, hesapçı, hesap ve sayı uzmanı, muhasib
 2605. SAYRI Üzgün, mahzun, yorgun ilgisiz
 2606. SAYTAŞ birl. Say/Taş - Kırgız oymak beylerinden
 2607. SAYVAN Gölgelik, kamelya
 2608. SAZAĞAN (Sazan) Soğuk yel
 2609. SAZAK 1- Sazlık, bataklık 2- İnce yağan kar 3- Ak bulut 4- Çok konuşan, geveze 5-Poyraz, soğuk esen yel 6-Sezgin, sezici, uyanık - Kazakların Ortayüz bölüğü oymaklarından
 2610. SAZAN 1- Soğuk esen yel 2- Sazlık, bataklık 3- Sezen, sezici - Kırgızların, Togay ve Girik oymakları dip dedelerinden
 2611. SEBE Sevgi, sevi - Altay Türkleri, Çor oymağı dip dedelerinden
 2612. SEBÜK Sevik, sevilen, sevgi gören
 2613. SEBÜK TEKİN birl. Sebük/Tekin (Sevük/Tekin)
 2614. SEÇEN 1- Titiz, seçici, ayırıcı 2- Konuşkan, hoş sözlü - 1- Yakut destanlarında adı geçen bir bey. Ulu Koyun’un babası 2- Çengizli hanlarından, Camuga’nın ünvanı
 2615. SEÇİL 1- Seçkin, güzide, seçilmiş 2- Farklı, olağanüstü
 2616. SEÇİLİR Seçkin, güzide
 2617. SEÇİLMİŞ Seçkin, güzide
 2618. SEÇKİN 1- Farklı, göze batan, olağanüstü 2- İtibar gören, muhterem 3- Peygamber, nebi
 2619. SEÇKİN ALP birl. Seçkin/Alp
 2620. SEÇKİN HAN birl. Seçkin/Han
 2621. SEÇKİNAY birl. Seçkin/Ay
 2622. SEÇKİNBAY birl. Seçkin/Bay
 2623. SEÇKİNBEĞ birl. Seçkin/Beğ
 2624. SEÇKİNER birl. Seçkin/Er
 2625. SEÇKİNKARA birl. Seçkin/Kara
 2626. SEÇKİNKAYA birl. Seçkin/Kaya
 2627. SEÇKİNSOY birl. Seçkin/Soy
 2628. SEÇKİNTAN birl. Seçkin/Tan
 2629. SEÇKİNTAY birl. Seçkin/Tay
 2630. SEGREK Seyrek, ender rastlanan
 2631. SEĞİRTGEN 1-Koşucu, atlet 2- Afacan, ele avuca sığmaz, tez canlı
 2632. SEĞREK Seyrek, nadir, az rastlanır - Dede Korkut destanlarında adı geçen bir bey. Eğrek’in ağabeyi, Usun Koca’nın oğlu
 2633. SEKİZ APA birl. Sekiz/Apa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2634. SEKİZYİR birl. Sekiz/Yir - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2635. SEKMEN Seviye, mertebe
 2636. SELÇİK (Seligcik) 1- Temiz, pakize, namuslu, bakire 2- Küçük kılıç, bıçak 3- Açık, beliğ, fesahetli - 11. Kılıçarslan’ın kızlarından
 2637. SELÇİK HATUN Selçik /Hatun - . . Fatih Sultan Mehmed Han’ın kızlarından ve Karaca paşanın evdeşi
 2638. SELÇUK (Salçuk) (. . Bu ad üzerine bazı spekülasyonlar var. Bunun aslı "Salçuk" olmasına rağmen, Arap kayıtlarında, Selcuk ve Selcik olarak geçer. İran kayıtlarında ise Selçug, Selçuk olarak geçer ve hepsi de Türkçe ve yabancı dil uyumsuzluğunun tipik örneği, yanı sıra, alfabe farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
 2639. SELEK Eli açık, cömert
 2640. SELEN 1- Salınan, sallanan, kıvrılan 2- Temiz, pak, namuslu, zarif, bakire 3- Fısıltı, hafif ses 4- Haber, havadis 5- Yılan (Tuva ve Çuvaş Türklerinde)
 2641. SELENGE Kıvrılan, kıvrık - Baykal gölüne dökülen, Türk dünyasının ünlü ırmağı
 2642. SELENGÜN birl. Selen/Gün
 2643. SELİG(Silig) 1- Namuslu, temiz, dürüst, pakize 2- Kibar, narin, zarif
 2644. SELİGÇİK (Selçik) Temiz, namuslu, bakire
 2645. SELİK (Selig)
 2646. SELİN 1- Selen, salınan, haber, fısıltı 2- Sülün kuşu
 2647. SEMİZ 1- İri yarı, şişman 2- Besili, bakımlı - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Nayman oymağı, dip dedelerinden
 2648. SENCER (Sançar) Bu sözcüğün aslı "Sançar" dır.
 2649. SENGER 1- Canavar, ejderha 2- Kale, burç
 2650. SENGİ Sevgi, sevi
 2651. SENGİSUN birl. Sengi/Sun
 2652. SENGÜN Ordu komutanı, general - Göktürkler ve Uygurlar döneminde, kullanılan askeri ünvanlardan
 2653. SENGÜN HAN birl. Sengün/Han - Çengiz Kaan dönemi, Nayman hanlarından Var han’ın oğlu
 2654. SEPİL 1- Yaygın, yayılmış, bulaşmış 2- Kale, hisar
 2655. SEPİN 1- Çeyiz, kalın 2- Yaygın, yayık
 2656. SEREDAY Yüzük, takı, aksesuar
 2657. SERİM 1- Gösteriş, teşhir 2- Sabır, metanet
 2658. SERİN 1- Gölge, gölgelik 2- Genişlik, gerilmişlik 3- Soğuğa yakın, hafif soğuk 4- Sabırlı, dayanıklı
 2659. SERİNAY birl. Serin/Ay
 2660. SERİNBAY birl. Serin/Bay
 2661. SERİNBEG birl. Serin/Beğ
 2662. SERİNGEN 1- Serince, serinleşmiş 2- Sabırlı, dayanıklı
 2663. SERİNGÜN birl. Serin/Gün
 2664. SEVAL birl. Sev/Al
 2665. SEVEN Sevmek. . . den sevgi sahibi, şefkatli, tutkulu
 2666. SEVENAY birl. Seven/Ay
 2667. SEVENGÜN birl. Seven/Gün
 2668. SEVER (. . Sevmekden)
 2669. SEVERGE 1- Dost, yakın, yaren 2- Aşk, sevgi, tutku
 2670. SEVERGÜN birl. Sever/Gün
 2671. SEVGİ Sevme eyleminin nüvesi
 2672. SEVİ Sevgi, sevgi eğilimi, sevgi yakınlığı
 2673. SEVİGEN Seven, sevgisini veren
 2674. SEVİK 1- Sevilen, sevgi gösterilen, sevgiye layık, sevgili 2- Dost, gönüldaş
 2675. SEVİK KÜL ERKİN Sevik/Kül/Erkin - Bilge Kağan dönemi, bey ve komutanlarından
 2676. SEVİL Sevilen, el üstünde tutulan
 2677. SEVİLAY birl. Sevil/Ay
 2678. SEVİLGEN Sevilen, aşırı ilgi gören
 2679. SEVİM Sempati, alım, çekicilik- sevgiye yol açan
 2680. SEVİM BİGE birl. Sevim/Bige - . . (Bazı tarih kaynaklarında, ünlü, "Siyun Bige" bu ad ile de geçmektedir. )
 2681. SEVİMLİ Çekici, sempatik
 2682. SEVİN Sevinç, mutluluk - Sasaniler’den, Miran Şah’ın evdeşi
 2683. SEVİNAY birl. Sevin/Ay
 2684. SEVİNÇ Neşe, coşku, sevinme duygusu, mutluluk
 2685. SEVİNÇ HAN Sevinç/Han - Oğuzname’de, Baydu Han’ın oğullarından
 2686. SEVİNÇBEK birl. Sevinç/Bek
 2687. SEVİNÇEK Sevinilecek şey, sevinç kaynağı
 2688. SEVİNDÜK Mutluluk, bahtiyarlık (Uzun süren bir çocuksuzluk döneminden sonra, çocukları olan ailelerin sık kullandığı, geleneksel adlardan) - Kırgızların, argın oymağı dip dedelerinden
 2689. SEVİNDÜK ALP birl. Sevindük/Alp - Otman beğ dönemi beylerinden. Samsama beğ’in kardeşi
 2690. SEVİNMİŞ Sevinçli, mutlu, mutlu olmuş
 2691. SEVİNTİ 1- Mutluluk, mutlu olmaya değen 2- Ferahlık, gevşeme, rahatlık, huzur
 2692. SEVTAP birl. Sev/Tap
 2693. SEVÜK Sevilen, sevgili, canan
 2694. SEVÜK ALP birl. Sevük/Alp
 2695. SEVÜKBAY birl. Sevük/Bay
 2696. SEVÜKBİGE birl. Sevük/Bige
 2697. SEVÜK TİGİN birl. Sevük/Tigin - Gazneliler devletinin kurucusu ve Gazneli Mahmud Han’ın babası
 2698. SEYHAN (Sayhan) - Kuman hanlarından
 2699. SEYİRTGEN Afacan, çalışkan, ele avuca sığmaz
 2700. SEYREK Az rastlanır, sıra dışı
 2701. SEZEK 1- Hassas, duygulu, ferasetli 2- Sezgi, anlayış, kavrayış, his
 2702. SEZEN Anlayan, kavrayan, hisseden
 2703. SEZENAY birl. Sezen/Ay
 2704. SEZENBAY birl. Sezen/Bay
 2705. SEZENER birl. Sezen/Er
 2706. SEZER Hassas, duygulu, fark edici
 2707. SEZGEK (Sezek)
 2708. SEZGİ İdrak, seziş, hissediş, ilham
 2709. SEZGİN Hassas, sezici
 2710. SEZGİNALP birl. Sezgin/Alp
 2711. SEZGİNAY birl. Sezgin/Ay
 2712. SEZGİNBAY birl. Sezgin/Bay
 2713. SEZGİNER birl. Sezgin/Er
 2714. SEZGİR Hassas, narin, alıngan
 2715. SEZGİŞ Hassas, alıngan
 2716. SEZİGEN Sezen, sezgin
 2717. SEZİK Sezgin, içli
 2718. SEZİKLÜ Tedbirli, sezici
 2719. SEZİM Hissediş, anlayış
 2720. SEZİMTAL Hassas, duygulu
 2721. SEZMİŞ İdrak eden, anlayan
 2722. SIBAK Sopa, değnek - Kazakların, Kiçiyüz bölüğü Bayoğlu oymağı, dip dedelerinden
 2723. SIÇMAZ (Saçmaz) Tutumlu, tedbirli - Türkmenlerin, Teke ve Toktamış oymakları, dip dedelerinden
 2724. SIDAL Muktedir, güçlü, egemen
 2725. SIGUN 1- Yabani geyik 2- Emek, zahmet, sıkıntı
 2726. SIĞIN Erkek geyik, Ala geyik
 2727. SIĞINAK Sıkı korunan, sığınılacak yer, yoğun ve katı olan yer
 2728. SIĞINDIK Bağlılık, sadakat
 2729. SIĞLAM 1- Sağlam, sıkı, yoğun 2- Sine, bağır
 2730. SIK Katı, yoğun
 2731. SIKI Katı, sıkılmış, yoğun
 2732. SIKILGAN Daralmış, daralan, sıkılaşan, utangaç
 2733. SIKIN 1- Keder, yas, üzüntü, sıkıntı 2- Alageyik
 2734. SILIV Temiz, pakize, bakire
 2735. SILKIM Cesur, gözükara
 2736. SIN 1- Deney, deneme 2- Endam, gösteriş
 2737. SINAÇI Hakem, sınayıcı
 2738. SINAĞ Sınav, imtihan, deneme
 2739. SINAK Deney, sınav, imtihan
 2740. SINAUVU Sınav, deney
 2741. SINAYÇI Hakem, sınayan
 2742. SINÇI Hakem, sınaçı
 2743. SINDIRAÇ Bülbül
 2744. SIRAY Çehre, yüz, beniz
 2745. SIRGA 1- Küpe, takı, aksesuar 2- Armağan, bahşiş 3- Halka, halkalı
 2746. SIRGALU Küpeli - Kazakların Uluyüz bölüğüne bağlı oymak beylerinden
 2747. SIRGATİGİN birl. Sırga/Tigin
 2748. SIRMA Sırlı, boyalı, gümüş tel
 2749. SIYKIM Sevgili, canan - Kazakların, Uluyüz bölüğü, oymak beylerinden
 2750. SIYLI 1- Sevimli, sempatik, muteber 2- Armağan
 2751. SIYLIHAN birl. Sıylı/Han
 2752. SIYLIK Armağan, bahşiş
 2753. SIYURGAL Armağan
 2754. SIZGIÇ Kalem, yazgaç
 2755. SIZIM Sızı, yakınma, hüzün
 2756. SİBEL 1- Buluttan ayrılıp henüz yere düşmemiş yağmur tanesi 2- Buğday, buğday tanesi
 2757. SİLGİ Arınma, temizlik, parlaklık
 2758. SİLİG 1- Temiz, namuslu, dürüst 2- El değmemiş, bakir, bakire 3- Tatlı dilli
 2759. SİNÇE Çehre, beniz
 2760. SİNGİL Küçük kız kardeş
 2761. SİNGİN Mahçup, sıkılgan
 2762. SİNGİAY birl. Singi/Ay
 2763. SİNKEL İmtiyazlı, ayrıcalıklı
 2764. SİNKİL İmtiyazlı
 2765. SİR 1- Şeciye, soy, kök 2- Birleşik, birleşmiş, müttehid
 2766. SİR YABGU KAĞAN birl. Sir/Yabgu/Kağan - Batı Göktürkleri kağanlarından
 2767. SİREK Zeki, akıllı
 2768. SİTACU Nazlı, narin, alıngan, hassas
 2769. SİYAVUŞ Sevimli, sempatik, sevgiye layık
 2770. SİYENDİ Sevilen, sevilmiş, sevgiye layık
 2771. SİYREK Az rastlanır, seyrek bulunur
 2772. SİYUN Sevim, sevimlilik, sempati, beğeni
 2773. SİYUN BİKE birl. Siyun/Bike (Sevim Bike) - . . Türk tarihinin ünlü kadın simalarından. Kazan hanlarının sonuncusu olan Uzamış Han’ın anası. Başından geçen olayların ilginç oluşu, adına destan yazılmasına neden olmuştur.
 2774. SİYURAN Utkan, muzaffer
 2775. SİYURGAL 1- Ödül, armağan, ödül alma 2- Madalya, askeri nişan
 2776. SİYURGATMIŞ 1- Düşmanı bozguna uğratmış 2- Başarılı, ödül ve övgü almış - 1- Kutluk devleti hanlarından 2- Karakıtaylılar devleti hanlarından 3- Timur Kürkan Han’ın komutanlarından ve Kazan valilerinden
 2777. SİYÜNÇ Sevinç, mutluluk - Şeyban hanlığı, hanlarından
 2778. SİZGEK Zeki, sezgin, müdrik
 2779. SİZÜÇEN Hassas, zeki, uyanık, akıllı
 2780. SOBAY 1- Bekar, yalnız, münferit 2- Silahını iyi kullanan, deneyimli asker, savaşçı
 2781. SOGUM (Sokum)
 2782. SOĞAY Sağlıklı, zinde, dinç - Yenisey ırmağı kıyılarında yaşayan, Altay Türkleri bölüğünden bir Türk oymağı
 2783. SOKMAN 1- Mert, dürüst 2- Diz kapağına kadar gelen uzun bir tür çizme (Türkmen çizmesi) - Artukoğulları beyliğinden. Artuk Beğ’in oğullarından
 2784. SOKULAG 1- Adak, kurban 2- Sokulgan, munis, cana yakın - Kırgızların, Manguş oymağı, dip dedelerinden
 2785. SOKULGAN Cana yakın, munis
 2786. SOKUM Kurban, adak
 2787. SOLAGAY 1- Solak 2- Ters, hiddetli, öfkeli
 2788. SOLAK 1- Asker yöneten, asker sevk eden (Sulag) 2- Sol el ve ayağını kullanan - Avar hanlarından. Bayan Han’ın, Bizans elçisi
 2789. SOLAŞIGLI Yararlı, çok yararlı, iş bitirici
 2790. SOLGUN Rengi kaçmış, yıpranmış, hüzünlü
 2791. SOLGUNAY birl. Solgun/Ay
 2792. SOLGUR (Salgur) Atak, saldırı
 2793. SOLHAN birl. Sol/Han
 2794. SOLIN Araştırmacı, meraklı
 2795. SOLMAGAN Canlı, ölümsüz, solmaz
 2796. SOLMAZ Canlı, diri, çekici
 2797. SOLMAZAY birl. Solmaz/Ay
 2798. SOLŞAD birl. Sol/Şad - Uygurlar döneminde, orduların sol cenahını yöneten komutanlara verilen bir askeri unvan
 2799. SOLTU Soludu, soluklu - Kırgızların, Togay oymağı, dip dedelerinden
 2800. SOLUK Nefes, can - Hazar imparatorluğu dönemi bey ve komutanlarından
 2801. SONAY birl. Son/Ay
 2802. SONER birl. Son/Er
 2803. SONGAR Sungur, şahin - İlhanlılar dönemi komutanlarından
 2804. SONHAN birl. Son/Han
 2805. SONUÇ 1- Son, bitim, kıyı 2- Uç, sınır, limit - Otmanlı ve Salçuklular döneminde, sınır karakollarında görev yapan kişiler verilen bir ad
 2806. SORGUÇ Başa takılan çelenk
 2807. SORGUN Söğüt türü bir ağaç
 2808. SOVAY (Sobay)
 2809. SOYAK birl. Soy/Ak
 2810. SOYALP birl. Soy/Alp
 2811. SOYAR birl. Soy/Ar
 2812. SOYARIK(Ğ) birl. Soy/Arık
 2813. SOYBARS birl. Soy/Bars
 2814. SOYBÖRÜ birl. Soy/Böri
 2815. SOYBUĞA birl. Soy/Boğa
 2816. SOYÇA Soylu, soyluca
 2817. SOYDAM 1- Soylu, soyunu düşünen 2- Ailesine bağlı, yuvasına bağlı
 2818. SOYDAN 1- Soylu, soylu bir aileden gelen 2- Hanedan, hanedanlık
 2819. SOYDAŞ Aynı soydan gelen, aynı soyun kişileri
 2820. SOYER birl. Soy/Er
 2821. SOYHAN birl. Soy/Han
 2822. SOYKAN birl. Soy/Kan
 2823. SOYKURT birl. Soy/Kurt
 2824. SOYKUT birl. Soy/Kut
 2825. SOYLAMIŞ 1- Soyunu çoğaltıp, kutsayan, örgütleyen 2-söz, söyleyen, konuşmacı, hatip
 2826. SOYLU Asil, asalet sahibi
 2827. SOYLUHAN birl. Soylu/Han
 2828. SOYON (Sayın) - Altay Türkleri, Kişiler oymağı, dip dedelerinden
 2829. SOYSAL birl. Soy/Sal 1- Ünlü, meşhur 2- Soylu, asil 3- Medeni, uygar
 2830. SOYTAN birl. Soy/Tan
 2831. SOYUAK birl. Soyu/Ak. . . Soylu
 2832. SOYUALP birl. Soyu/Alp
 2833. SOYUBAY birl. Soyu/Bay
 2834. SOYUER birl. Soyu/Er
 2835. SOYUHAN birl. Soyu/Han
 2836. SOYURGAL 1- Ödül, askeri ödül, madalya, nişan 2- Armağan, bağış, ihsan
 2837. SOYURGAT İhsan, bahşiş
 2838. SÖKE Diz üstü çöküş, çökme
 2839. SÖKMEN 1- Yiğit, gözükara, düşmana diz çöktüren, dize getiren, buyruğunu dinleten 2- Sokman, uzun çizme
 2840. SÖKMENBAY birl. Sökmen/Bay
 2841. SÖKÜR 1- Kızgın, hiddetli, kabarmış 2- Dize getiren, diz çöktüren, buyruğunu dinleten
 2842. SÖKÜRMÜŞ Dize getirmiş, baş eğdirmiş
 2843. SÖN Güçten kesilme, azalma
 2844. SÖNMEZ 1- Canlı, enerjik, ateşli, iddialı 2- Parlak, göz alıcı
 2845. SÖNMEZAY birl. Sönmez/Ay
 2846. SÖNÜ-k- Sönük, pasif, cansız, heyecansız
 2847. SÖYKEM Sempati, sevim, sevimlilik
 2848. SÖYLEM Anlatım, hitap, hitabet, demeç, izah
 2849. SÖYLENCE Efsane, mit, destan, lejant
 2850. SÖYÜ 1- Aşk, sevda 2- Sevinç
 2851. SÖYÜÇEN 1- Aşık, sevdalı 2- Sevinçli, mutlu
 2852. SÖYÜNDÜK Sevindik - Kazakların, Ortayüz bölüğü, Argın oymağı, dip dedelerinden
 2853. SÖZBAY birl. Söz/Bay Söz zengini, hatip, söz cambazı
 2854. SÖZBİR birl. Söz/Bir mec. Doğruluk, dürüstlük, söz birliği, sadakat
 2855. SÖZEÇEN (Sözen)
 2856. SÖZEN Hatip, konuşmacı
 2857. SÖZER birl. Söz/Er, mert, sözünün eri
 2858. SÖZERİ birl. Söz/Eri, mert, sözünün eri
 2859. SU 1- Sıvı 2- Asker, er, erat
 2860. SUAÇAR birl. Su/Açar
 2861. SUALP birl. Su/Alp
 2862. SUAT birl. Su/At
 2863. SUAY birl. Su/Ay
 2864. SUBAK Sopa, değnek, cop - Kırgızların, Togay ve Buğu oymakları, dip dedelerinden
 2865. SUBALA birl. Su/Bala
 2866. SUBAY birl. Su/Bay 1- Bilgili ve deneyimli asker 2- Hafif süvari, atlı asker 3- Bekar evlenmemiş (Anadolu ve Azerbaycan’da) 4- Çocuksuz, çocuğu olmayan ( Kazak ve Kırgızlarda)
 2867. SUBEG birl. Su/Bey
 2868. SUBEGÜM birl. Su/Begüm
 2869. SUBÖRİ birl. Su/Böri
 2870. SUBUTAY (Sabutay)
 2871. SUÇUR birl. Su/Çur
 2872. SUER birl. Su/Er
 2873. SUERİ birl. Su/Eri
 2874. SUGAY Aya benzer, ay parçası
 2875. SUĞUNÇAK Sığınak, sığınılacak yer, sine, bağır
 2876. SUKAN birl. Su/Kan
 2877. SUKTA Sıkıcı, ezici, acı kuvvete sahip
 2878. SUKTABUĞA birl. Sukta/Boğa - Uygur kağanlığı dönemi, bey ve komutanlarından
 2879. SULAK 1- Asker sevk eden, sefere çıkan 2- Sulu, verimli, münbit
 2880. SULAMIŞ (Sülemiş)
 2881. SULU ÇUR birl. Sulu/Çur - Göktürkler devleti, bey ve komutanlarından
 2882. SULU HAN (Sulu Kağan) birl. Sulu/Han - Bati Göktürklerine bağlı, Türgiş beylerinden. Arap işgallerine karşı, Türk topluluklarını örgütleyerek, bir çok direniş ve savaşlarda komutanlık etmiş ve Arapları yenerek, onların ilerlemeye ve yayılmalarını engellemiş bir . . . bey olan bu ulu kişi. Bilge Kağan’ın da dünürüdür.
 2883. SULUKAN birl. Sulu/Kan
 2884. SUN 1- Çağrı, davet 2- İncelik, nezaket 3- Vermek, ihsanda bulunmak
 2885. SUNA 1- Emsalsiz güzellik 2- Yeşilbaş ördeği
 2886. SUNAK Adak, kurban
 2887. SUNAR 1- Davetkar 2- Cömert, abadan
 2888. SUNAY birl. Sun/Ay
 2889. SUNAYAN Çığırıcı, davetkar
 2890. SUNÇA Sunak, adak
 2891. SUNÇAK Adak, kurban
 2892. SUNGU Bağış, ihsan, ikram
 2893. SUNGUN 1- Yetenek, yetenekli 2- Sunulan, adak, hibe - Çengiz Kaan’ın kayın eçesi ve Konrat oymağı beylerinden
 2894. SUNGUNALP birl. Sungun/Alp
 2895. SUNGUNAPA birl. Sungun/Apa - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2896. SUNGUR 1- Kartal 2- Şahin - Göktürkler dönemi beylerinden Kürşad’ın kırklarından
 2897. SUNGUR ALP birl. Sungur/Alp - Otmanlıların, (Otman ve Orhan beğ) dönemi bey ve komutanlarından
 2898. SUNGUR HAN birl. Sungun/Han
 2899. SUNGUR SANÇAR birl. Sungun/Sançar - Baybars Han’ın komutanlarından ve Halep valisi
 2900. SUNGURAY birl. Sungur/Ay
 2901. SUNGURBAY birl. Sungur/Bay - Salçuklular dönemi, atabeylerinden
 2902. SUNGURBEK birl. Sungur/Bek - . . Mısır- Türk kölemenleri devleti, Şam valilerinden
 2903. SUNGURCA Sungur yavrusu, küçük sungur
 2904. SUNGURTAN birl. Sungur/Tan - Otmanoğullarının dokuzuncu göbek dedelerinden
 2905. SUNGURTEKİN birl. Sungur/Tekin
 2906. SUNGURTİGİN birl. Sungur/Tigin - Dokuz Oğuz destanında adı geçen bir bey
 2907. SUNGURTİMUR birl. Sungur/Timur
 2908. SUNİÇİN birl. Sun/İçin
 2909. SUNKA Sunak - Oğuznamede adı geçen, Oğuz’un torunlarından
 2910. SUNKAK Sunak - Kulagu Han’ın komutanlarından
 2911. SUNKAR Sungur - Otmanoğullarının on ikinci göbek dedelerinden
 2912. SUNKUR Sungur - Salçuklular (Sançar Han) dönemi komutanlarından
 2913. SUNTAY birl. Sun/Tay - Kulagu Han’ın gençlik arkadaşı ve komutanlarından
 2914. SUNU İkram, davet, bağış, armağan
 2915. SUSKUÇAK Küçük, körpe - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2916. SUSÜ Sağlık, şifa
 2917. SUTAY birl. Su/Tay - Ertuğrul beğ’in amcalarından
 2918. SUTAY BAGATUR birl. Sutay/Bagatur - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2919. SUTİGİN birl. Su/Tigin - Kürşad’ın ilk adı. Şad olmadan önceki ad ve ünvanı
 2920. SUTU BOĞDA Mübarek, Tanrısal, Tanrıdan gelen (Eski dönem Tanrı sıfatlarından) - Çengiz Kaan’ın ünvanlarından
 2921. SUVAN Savaşçı, cengaver - Kazakların, Uluyüz bölüğü, oymak beylerinden
 2922. SUVAR Bolluk, bereket - Uygur yazıtlarında adı geçen bir bey
 2923. SUVAT 1- Su kanalı 2- Suyun taksim edildiği yer
 2924. SUYUN (siyun, sevim) Sevimlilik, sempati, niyet
 2925. SUYUNÇUK 1- Sevinç, sevimlilik 2- Müjde
 2926. SÜRER birl. Su/Er
 2927. SÜÇÜG (Süçig) Tatlı, lezzetli, hoşa giden - Türkmenlerin, Yaymut, Atabey ve Küçük Tatar oymakları, dip dedelerinden
 2928. SÜDÜN birl. Süt/Ün, Soylu, temiz - Oğuzname’de adı geçen bir bey
 2929. SÜLEDİ Saldırgan, akın yapan, akıncı
 2930. SÜLEK Saldırgan, akıncı
 2931. SÜLEMİŞ 1- Akıncı, saldırgan, düşman üzerine asker yollayan 2- İyi silah kullanan, silahşor - 1- Mısır- Türk kölemenleri hanlarından. Baybars Han’ın oğlu 2- Salçuklular dönemi bey ve komutanlarından 3- Göktürkler dönemi bey ve komutanlarından
 2932. SÜLÜN Uzun kuyruklu, renkli bir kuş
 2933. SÜLÜNBİGE birl. Sülün/Bike
 2934. SÜNE Ruh, can
 2935. SÜNGÜ (Süngük) 1- Kesici ve delici, uzun bıçak 2- Kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3- Eskiden, mezar başlarına dikilen sırık
 2936. SÜNGÜBAY birl. Süngü/Bay
 2937. SÜNGÜK Süngü
 2938. SÜNGÜŞ Süngü darbesi, süngü hamlesi, süngüleme, savaş
 2939. SÜNGÜTAY birl. Süngü/Tay
 2940. SÜRÇEK Yemek, oyun ve eğlence için yapılan, gece toplantısı
 2941. SÜRÇÜK (Sürçek)
 2942. SÜREN 1- Asker sevk eden, savaşa asker yollayan 2- Haykırış, nara, savaş narası 3- Süs, makyaj
 2943. SÜRER 1- Asker sevk eden 2- Dölleyen, döl yapan
 2944. SÜRGİT 1- Payidar, kalıcı 2- Ulak, postacı
 2945. SÜRÜK (Sürek, sürdek, süren) - Babür han dönemi bey ve komutanlarından
 2946. SÜRÜN Süs, makyaj, makyaj malzemesi
 2947. SÜSÇEN Kargı ve kılıç saplamada usta olan kişi
 2948. SÜSMEN 1- Süslü, süsü ve süslenmeyi seven 2- Tos atan, toslayan - Karahanlılar dönemi komutanlarından
 2949. SÜSÜN Süslü, işveli, sempatik, çekici
 2950. SÜSÜN BİGE birl. Süsün/Bige - Timur Kürkan Han’ın gelini, Şahruk’un evdeşi
 2951. SÜVERCE Canan, aşık olunan, maşuka
 2952. SÜYEK Kemik, soy, sop
 2953. SÜYGEN Sevgili, canan
 2954. SÜYÜK Kemik, soy, oymak
 2955. SÜYÜM 1- Sevim, sempatik 2- Görüş, kanaat
 2956. SÜYÜN Sevim, sempati
 2957. SÜYÜNÇ 1- Sevinç, mutluluk 2- Müjde
 2958. SÜYÜNÇÜ (Süyünç) müjde
 2959. SÜYÜNÇÜK HAN birl. Süyünçük/Han - Babür Han dönemi, Taşkent hanlarından
 2960. SÜYÜRGE Toy, şölen, ziyafet
 2961. SÜYÜŞ Buse, öpücük
 2962. SÜZEM Diksiyon, söz söyleme ve konuşma ahengi
 2963. SÜZGE Tarak, çok ince dişli saç tarağı
 2964. SÜZGÜ 1- Tarak 2- Süzgeç
 2965. SÜZGÜN 1- Arınmış, süzülmüş 2- Mest, mahmur, kendinden geçmiş 3- Göz alıcı, alımlı, fettan
 2966. SÜZGÜTAY birl. Süzgü/Tay
 2967. ŞAD (Şat) 1- Ordu komutanı, general 2- Tigin, prens 3- Cesur - Göktürkler döneminde, Kağan sülalesinden olanlar, ordu içinde gösterdikleri yararlılıklara göre, yüksek düzeyde bir komuta kademesine geçince bu ünvanı alırlardı. Sonraları, Uygurlar ve Karahanlılarda da, bu unvan kullanılmıştır.
 2968. ŞADABEK birl. Şad/Bek - Kırgız oymak beylerinden
 2969. ŞADAPIT Şad’a bağlı birlik ve beyliklerin genel adı
 2970. ŞAKAR 1- Şakır, bülbül gibi öter 2- Çakar, cesur
 2971. ŞAKIBEK birl. Çakı/Bek
 2972. ŞAKIR 1- Öter 2- Çakır
 2973. ŞAKRU Çağrı, mesaj, davet
 2974. ŞAMAN Kam, baksı, büyücü, rahip
 2975. ŞANÇI Saplayıcı, iyi ok ve kargı kullanan, silahşor - Çengiz Kaan’ın komutanlarından
 2976. ŞANDA Alçak ve rutubetli yer
 2977. ŞANYU (Tanyu) Sonsuzluk, genişlik
 2978. ŞARA (Çara) Ufuk, ufuk çizgisi
 2979. ŞAŞ 1- Şiş, sivri uçlu, et pişirme aracı 2- Taş 3- Dış kısım, dışarı dışarıda kalan, taşra
 2980. ŞAŞLIK Şiş, şiş kebabı
 2981. ŞAYBAL Şımarık, nazlı
 2982. ŞAYLAN (çaylan) Nazik, kibar, neşeli, güleryüzlü
 2983. ŞAYLIĞ Şeref, onur
 2984. ŞEYBAN (Şeban, şıban, çıbın, zıbın) Sinek, haşarat - Oğuznamede, Oğuz Kağan’ın vezirlerinden
 2985. ŞIBAN (Çıbın, şeyban)
 2986. ŞIMGA Acele, aceleci
 2987. ŞORAMUN (Çoramun, çuramun) Ruhlarla ilgilenen, kötü ruhları kovan - Çengiz Kaan dönemi komutanlarından
 2988. ŞORAY birl. Çor/Ay
 2989. ŞORBEGÜM birl. Çor/Begüm
 2990. ŞORLAK Şorul, şorul akan su, çağlayan
 2991. ŞORYARUK birl. Çor/Yaruk
 2992. ŞÖLEN Yalnızca fakir ve kimsesizlere verilen toy, yemek ziyafeti, Bey yemeği
 2993. ŞUBAN (Şıban, şeyban)
 2994. ŞUMGA Aceleci, tez kanlı
 2995. ŞURLAK Çağlayan
 2996. ŞURLAYU Çağlayan
 2997. ŞÜYÜN Müjde