Türk Bitig: Eski Türkçe SözlükEski Türkçe Sözlük

Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini, Divânu Lügati't-Türk dizini.


 1. TABA: yan, taraf, cihet; ". . . e, . . . e dogru. . . . e yan ına" aniamlarına ve Arapça "ila" ve "rağmen" karşılığında bir edat ve kelime — I, 94, 214. 425, 445; II, 103, 312; lil, 23, 216, 235, 272
 2. TABALAMAK: kınamak, ayıplamak — III, 322, 327
 3. TABAN: taban; deve tabanı — I, 400, 405
 4. TABANLAMAK: (deve) tepmek, III, 342
 5. TABANLIG: tabanlı, I, 499
 6. TABARU: . . . ya dogru, ". ya karşı anlamına edat — I, 445; III, 69, 440 tabızmak bilmece söylemek ve sormak — II, 164 bkz. tabuzmak, tapuzmak
 7. TABLAG: rıza, muvafakat — I, 462 bkz. taplag
 8. TABUZGU(NEÑ): bilmece. l, 489 bkz. tabuzguk, tapzug, tapzuguk
 9. TABUZGUK: bilmece — I, 502; II, 164 bkz. tabuzgu, tapzug, tapzuguk
 10. TABUZMAK: bilmece söylemek veya sormak, I, 462; II, 86 bkz. tab ızmak, tapuzmak
 11. TADA: on adımdan görülebilen yer parçası — III, 220 bkz. tata
 12. TADGUN: Fırat ve ona benzer akan dere — I, 438
 13. TADU: insanın tab'ı ve tabiatı — III, 220
 14. TADUN: bir yaşındaki buzağı, III, 171
 15. TADUN: tosuñ, iki yaşında olan sığır I, 400
 16. TAFARÇI: yük taşıyan — III, 149
 17. TAFRAK: çabuk, acele, kıvrak, çalı; kan — I, 468 bkz. tavrak, tofrak § tafrak i şçi; kıvrak, çalışkan işçi — I, 468
 18. TAG: dag, I, 89, 100, 148. 156, 160, 169, 173, 179. 185, 186, 190, 212, 224, 256, 277, 278, 292, 297, 312, 325, 398, 424, 451, 466, 494, 495, 498, 499; II, 43, 50, 61, 67, 68, 77, 103, 130, 157, 238, 275, 278, 283, 288, 294, 296, 355, 357; III, 18, 106, 124. 153, 195
 19. TAGAR: çuval, dağarcık, içerisine buğday ve başka şeyler konan nesne, harar — I, 17, 244, 411; II, 147, 306
 20. TAGAY: dayı — III, 238
 21. TAGIKMAK: dağa çıkmak, daga kaçmak, yozlaşmak — I, 192; II, 117
 22. TAGILMAK: (bıçak gibi keskin ; eyler) körle şmek — II, 129 bkz. tıgmak, tigmek
 23. TAGLAMAK: dağlamak — III, 294 taglatmak daglatmak — II, 344
 24. TAGNA: yava kasnı ağacı püsresi olup yogurtla kariştırılarak tutmaca katilan ve ona renk veren bir deva — I, 434
 25. TAGUZMAK: er etine dolgun, bodur ki; i — I, 504 bkz. takuzmak
 26. TAHÇEK: bir çeçit Çin ipeği. 'I, 476 bkz. taxtu
 27. TAH: tah salındıktan sonra doğanı veya ; ahini çagırmak için bir nida — I, 9; III, 117, 118
 28. TAXTU: eğrilmeıniş ham ipek, I, 416 bkz. tahçek
 29. TAKAGU: tavuk (cins adı) — I, 217, 447; III, II, 97 bkz. takuk § t ışı takagu; tavuk — I, 447
 30. TAKAGU: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri I, 346, 447
 31. TAKI: dahi. I, 73, 274, 412, 456, 468, 494; II, 110, 118, 177, 195, 263, 335, 356; III, 188, 226, 278, 378, 398 bkz. dakı
 32. TAKILMAK: takılmak, dizilmek — II, 129 takır takır ses blldiren bir kellme, I, 361 bkz. tikir tikir
 33. TAKMAK: takmak — II, 16, 17
 34. TAKTURMAK: taktırmak, dizdirmek — II, 174
 35. TAKUK: horoz, tavuk — II, 286; III, 114 bkz. takagu § takuk yal ıgı
 36. TAKUKLUG: tavuklu, I, 497
 37. TAKUZMAK: er etlne dolgun, bodur kişi — I, 504 bkz. taguzmak
 38. TAL: dal, yaş dal, I, 412; 11. 105; III. 156
 39. TALAGU: çabuk öldüren ağı; iç ağrısı — I, 447
 40. TALAK: dalak — I, 411 bkz. sulak
 41. TALAS: at yarı; ında, top ve çevgen oyununda çizilmi ş sınır ve gerilmiş ip — I, 366, 392 bkz. tasal
 42. TALBINMAK: (kuş) dalbınmak, çırpınmak — II, 239, 240 bkz. talpınmak, talpırmak, talpışmak
 43. TAL: bodlug boyu düzgünce kişi; (en çok) ince uzun cariyeler için kullan ılır — III, 156
 44. TALGAG: Insanı öldürecek derecede şiddetli tipi, II, 288
 45. TALGAN: ig sara, tutarık, I, 438
 46. TALGIRMAK: kar tipisi kopmak — II, 179 bkz. talgurmak
 47. TALGUÇ: hayvan sırtına yükletilen yükü sıkiştirmak için kullanılan agaç, I, 453
 48. TALGUK: baltanın sapını sıkıştırmak Içln çakılan çivi — I, 469
 49. TALGURMAK: kar tipisi kopmak — II, 179 bkz. talg ırmak
 50. TALGURMAK: (mide, iç) bulanmak, karışnrtak — II, 178, 179
 51. TALIG: tat, lezzet — I, 408
 52. TALKA: koruk — I, 179, 427 bkz. tarka
 53. TALKALANMAK: koruklanmak, salkım koruk olmak, III, 201 talkan kavut, kavrulmu; dövülmü ş arpa — I, 440; II, 89, 154, 189, 190
 54. TALKIG: dağların çatıçtığı yer — I, 463
 55. TALKIG: işleri sürüncemede bırakma — I, 463
 56. TALKILMAK: itilmek, kakılmak, defedilmek, savulmak — II, 230
 57. TALKIMAK: ayıp sayılnnak. II, 304
 58. TALKIŞMAK: dürmekte ve bükmekte yardım etmek, II, 207
 59. TALKITMAK: işi geciktirmek; yükü çarpıtmak, çarpık yapmak; yükle ip arasına bir ağaç parçası koyarak yükü düzeltmek için bük türmek, II, 339 bkz. t ılkatmak
 60. TALKMAK: (talkamak) zarar vermek — I, 506
 61. TALKU: eğrilmiş, bükülmü; nesne — I, 427 § talku y ışıg
 62. TALPINMAK: (kuş) dalbınmak, çırpınmak — II, 239, 240 bkz. talbınmak, talpırmak, talpışmak
 63. TALPIRMAK: kanat çırpmak, dalbınmak — II, 173 bkz. talbınmak, talpınmak, talpışmak
 64. TALPIŞMAK: kanat çırpışmak, dalpışmak, dalgalanmak. II, 204, 205 bkz. talb ınmak, talpınmak, talpırmak
 65. TALU: seçme — III, 232 talulamak seçmek — III, 326, 347
 66. TALVIR: keklik- II, 173 tam duvar, dam, kale — I, 153, 172, 176, 214, 270, 307, 348, 398; II, 13, 22, 44, 108, 146, 147, 152, 174, 177, 231, 232, 242. 325, 354; III, 32, 54, 57, 74, 81, 82, 89, 93, 111, 137, 157, 267, 306 § tam ul ı
 67. TAMAK: boğaz, I, 33 bkz. tamgak tamar damar — l"362; III, 201 bkz. tam ır, tamur
 68. TAMA: tama damlaya damlaya — III, 360
 69. TAMÇIRMAK: damlamak, serpilmek — II, 201 bkz. tamçurmak
 70. TAMÇURMAK: sepelemek — II, 175 bkz. tamçırmak
 71. TAMDU: kuvvetli, alevli ateş, tuturuk — I, 418 bkz. tamduk
 72. TAMDUK: kuvvetli, alevli ate; , tuturuk — I, 418 bkz. tamdu
 73. TAMDURMAK: yaktışmak. II, 176 bkz. tamturmak
 74. TAMGA: denize , göle veya dereye dökülen suyun bir kolu; gemilerin demlr att ıkları iskele veya liman — I, 424
 75. TAMGA: damga, hakanın ve başkalarının damgası, 1. 424
 76. TAMGAK: boğaz, damak — I, 33; 467, 469 bkz. tamak
 77. TAMGAKLAMAK: boğaza vurmak III, 351
 78. TAMGALAMAK: hakanın damgasını (turasını) vurmak, III, 353
 79. TAMGALIG: blr kişilik sofra; küçük ibrik; hakan ın damgası bulunan eşya — I, 527 bkz. tamgalık
 80. TAMGALIK: küçük ibrlk; bir kişilik sofra; hakanın damgası bulunan eşya — I, 527 bkz. tamgalıg
 81. TAMGIRMAK: dannlayayaznıak — II, 179 bkz. tamgurmak
 82. TAMGURMAK: damlayayazmak. II, 179 bkz. tamgırmak
 83. TAMINDI: sıv su damlası, I, 450
 84. TAMINMAK: yağ çıkarmak, taktir etmek — II, 149
 85. TAMIR: damar, sinir , I, 495 bkz. tamar, tamur
 86. TAMIRLIG: damarlı — I, 495
 87. TAMIŞMAK: damlaşmak — II, 110, 111
 88. TAMITMAK: damlatmak — II, 311
 89. TAMMAK: damlamak — I, 60, 376; II, 26. 87; III, 123, 360
 90. TAMTURMAK: damlattirmak, damzııtmak. II, 175
 91. TAMTURMAK: yaktırmak — II, 176 bkz. tamdurmak
 92. TAMU: cehennem — III, 234
 93. TAMU: hele, cümlenln anlamını pekitme için gelen bir edat — I, 420
 94. TAMULAMAK: sıkılamak, sıkıştırmak, pekitmek — III, 327
 95. TAMUR: damar — I, 362 bkz. tamar, tamır
 96. TAMURGAN: her zaman kanayan, damlayan — I, 518, 524 bkz. yamurgan
 97. TAMURMAK: (burun) kanamak, damlamak. II, 85 bkz. yamurmak
 98. TAMUZMAK: damlatmak, damzırmak — II, 86, 164
 99. TAN: sabah, ak; am esen serin esinti — III, 157
 100. TANÇAMAK: bozulmak, çürümek — III, 303 bkz. tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tınçımak, tunçımak
 101. TANÇGAMAK: bozulmak, çürümek — III, 303 bkz. tançamak, tanç ımak, tınçımak, tunçımak
 102. TANÇIMAK: bozulmak, çürümekIII, 303 bkz. tançamak, tançgamak t ınçamak, tınçımak, tunçımak
 103. TANÇIŞMAK: bozulup kokuşmak II, 217
 104. TANÇU: lokma, tıkım, III, 392 bkz. tunçu
 105. TANÇULAMAK: (ağızda) çiğnemek, III, 352
 106. TANIŞMAK: birbirine karşı borçlarını inkâr etmek — II, 112
 107. TANMAK: inkâr etmek — III, 184
 108. TANTURMAK: inkâr ettirmek — II, 176
 109. TANUK: şahit, tanık, I, 18, 380; II, 37; III, 166
 110. TANUKLUK: şahitlik, tanıklık; tutak — I, 503
 111. TANULMAK: söz söylenmek, söz geçilmek; i şaret edilmek II, 130
 112. TANUMAK: danışmak; işaret etmek; söylemek, emretmek; tavsiye etmek — II, 112; III, 273 bkz. tanıışmak tanuşmak
 113. TANUTMAK: başkasına söz eriştirmeyi tavsiye ve emretmek — II, 312
 114. TAÑ: şaşacak, şaşılacak nesne, danılacak şey, acayip şey, I, 62; III, 355
 115. TAÑ: tan, sabah vakti. I, 170, 251; III, 355, 356 tañ eski zamanlardan kalm ış olan yapı — III, 356
 116. TAÑ: elek, III, 355
 117. TAÑ: atmak tan yeri ağarmak. III, 356
 118. TAÑILMAK: iple sarılmak. III, 395
 119. TAÑINMAK: bir sargı ile sarmak; bir işi başlı başına yapmak. III, 395
 120. TAÑIZMAK: şişmek. III, 392, 393
 121. TAÑLAMAK: danlamak, taaccüp etmek III, 403
 122. TAÑLAŞMAK: şaşmak, taaccüp etmek, I, 395; III, 398
 123. TAÑLATMAK: danlatmak, şaşırtmak — II, 350, 359
 124. TAÑMAK: bir şey ile sarmak, III, 390
 125. TAÑSUK: şaşılacak, acayip; nefis — III, 382
 126. TAÑ: tuñ etmek "tan tan" diye ses vermek — III, 357 bkz. dañ duñ etmek
 127. TAÑUK: hakanlara sefer ve benzeri zamanlarda yemek ve ipek kuma ş gibi şeylerden verilen armağan — III, 365
 128. TAÑUK: çevgen oyünunda topu gerilen ipten geçirebilene verilen ipek kuma ş — III, 365
 129. TAÑUK: savaşta mızrakların ve bayrakların uçlarına takılan ipek kuma; — III, 365 tap elverir, yeter, I, 318
 130. TAP: yaralama veya dövme izleri . III, 145
 131. TAP: bolmak elvermek, yetmek — I, 318
 132. TAPÇAN: erişilemeyen üzüm salkımlarını kesmek için toplayının üzerlne çıktığı sofra biçiminde üç ayaklı bir nesne — I, 435 bkz. tapçañ
 133. TAPÇAÑ: eri; ilemeyen üzüm salkımlarını kesmek için toplayanın üzerlne çıktığı sofra biçiminde üç ayaklı bir nesne — III, 385 bkz. tapçan
 134. TAPÇURMAK: tapşırmak, ulaştırmak, teslim etmek — II, 175 bkz. tapşurmak
 135. TAPI: bir şeye razı olma — III, 216
 136. TAPI: ne uzun ne kısa, orta — III, 216
 137. TAPINDAÇI: tapan, tapınan — II, 168
 138. TAPINGAN: tapınan, daima tapan, II, 168
 139. TAPINGUÇI: tapan, tapınan, II, 168
 140. TAPINGULUK: tapınmaya hakkı olan — II, 169
 141. TAPINIGLI: tapan, tapınan. II, 169
 142. TAPINMAK: tapmak, tapınmak, hizmet etmek — II, 140, 160, 161, 167, 168
 143. TAPIŞ: iki kişinin işlerini birbirine tapşırması, vekilleşme, yekeleşme — I, 367
 144. TAPLAG: rıza, muvafakat — I, 462 bkz. tablag
 145. TAPLAMAK: kabul etmek, razı olmak — III, 293
 146. TAPLAŞMAK: bir işe razı olmak, uzlaşmak II, 206 bkz. tepleşmek
 147. TAPLATMAK: razı etmek — II, 341
 148. TAPLUK: yer yarıkları — I, 467
 149. TAPMAK: tapmak, hizmet etmek; bulmak, sezmek — I, 425; II, 3; III, 222
 150. TAPRAŞMAK: sıçraşmak (yalnız deve için ). II, 217
 151. TAPRIMAK: sıçramak (yalnız deve için)III, 277
 152. TAPŞURMAK: tapşırmak, ulaştırmak, teslim etmek, II, 175 bkz. tapçurmak
 153. TAP: tap çabuk çabuk — III, 145
 154. TAPUG: hizmet, tapma, tapı — I, 373, 376; II, 168; III, 58, 251
 155. TAPUGÇI: hizmetçi — I, 376
 156. TAPUGLUG: devamlı hizmeti olan — I, 495
 157. TAPUGSAK: hizmet eden, hizmet etmeyl seven — II, 168; III, 377
 158. TAPULMAK: (kaybolan şey) bulunmak, II, 119
 159. TAPUZMAK: bilmece sormak ve seylemek — I, 462 bkz. tab ızmak, tabuzmak
 160. TAPZUG: bilmece — I, 462 bkz. tabuzgu, tabuzguk, tapzuguk
 161. TAPZUGUK: halkın birbirini sınamaya çektikleri bilmece — I, 462, bkz. tabuzgu, tabuzguk, tapzug
 162. TAR: dar — III, 97, 148. 259
 163. TAR: kelek, (ırmaklarda) sal, III, 148, 157
 164. TAR: yağ tortusu — III, 148
 165. TARALMAK: taranmak, II, 126
 166. TARAMAK: taramak, dağıtılmak, I, 14
 167. TARANMAK: taranmak, kendini yardımsız taramak. II, 145
 168. TARASLAMAK: bir şeyi kuvvet ile dağitmak — III, 332
 169. TARGAK: tarak, I, 14, 467
 170. TARGIL: (attan ba; ka her hayvan için) alaca — I, 15, 482 § targ ıl yılkı; alaca hayvan — I, 482
 171. TARHAN: islamlık'tan önce verilmi; olan bir addır, "bey" demektir. I, 436
 172. TANDAÇI: çiftçi — II, 51 bkz. tarıgçı
 173. TARIG: ekin, bitki, arpa, buğday, tane, tohum, zahire. I, 19, 140, 154, 165, 168, 187, 193. 194, 198, 203. 208, 212, 213, 223, 256, 293. 302, 320, 373, 499, 509, 514; II, 49, 74, 81, 82, 106, 124, 125. 126, 145, 159. 162, 204, 212, 219, 232, 238, 240, 259, 263, 307, 319,
 174. TARIG: biti tahıla düşen ufak hayvan — I, 320
 175. TARIGÇI: çiftçi, ekinci. II, 49. 51; III, 242 bkz. tar ıdaçı
 176. TARIGLAG: tohum ekilecek yer, tarla, ekerge — I, 496, 500
 177. TARIGLANMAK: ekin sahibi olmak — Il, 269
 178. TARIGLIG: ek!n bulunan yer, ambar — I, 496 § tar ıglıg ev; buğdaylı ev — I, 501
 179. TARIGLIG: yer ambar — I, 496, 501
 180. TARIGLIK: ambar — I, 503
 181. TARIKMAK: daralmak — II, 115
 182. TARILMAK: (bir nesne, ötekisi içine) da ğılmak, yayılmak; ayrtlmak — I, 15; II, 126. 209; III, 6
 183. TARILMAK: ekilmek — II, 126 tarım tekinlere ve Afrasyab soyundan olan hatunlara ve bunlar ın çocuklarına karşı söylenen bir kelime, Hakanlı hanları oğullarından başkasına söylenmez — I, 396 § altun ta rım; büyük kadınların ungunu — I, 396
 184. TARIM: göllere, kumluklara dökülen çay kollar ı — I, 396
 185. TARIMAK: (ekin) ekmek — III, 262
 186. TARIMLAMAK: ırmağı bir adadan öbür adaya atlamak suretiyle geçmek — III, 341
 187. TARIMSINMAK: ekin eker görünmek — II, 259
 188. TARINMAK: yalnız başına ekmek; ekin eker görünmek II, 145, 159
 189. TARIRKU: otları birbirine karışmamı; olan yer, otu az yer — I, 489
 190. TARITGAN: ekincilik eden — I, 514; II, 319
 191. TARITGU: (ekin) ekecek — II, 321
 192. TARITIGLI: çiftçllik etmek üzere olan — II, 320
 193. TARITIGLIK: çiftçllik yapmak hakkı olan — II, 320
 194. TARITIGSAK: çiftçiliğe düşkün olan — II, 319
 195. TARITMAK: eklncilik etmek, ektirmek — I, 514
 196. TARKA: koruk- I, 427 bkz. talka
 197. TARMAK: dağıtmak, yaymak, ayırmak — I, 399; III, 180, 260 bkz. taramak
 198. TARMAK: yırtıcı hayvanların pençesi. I, 467
 199. TARMAKLANMAK: kol kol kuş pençesi glbl akın etmek; pençe sahibi olmak (ku ş); kol kol olmak (su) — II, 274 bkz. tarmutlanmak
 200. TARMAMAK: tirmalamak — II, 364
 201. TARMAŞMAK: tirmalaşmak, birlikte kaşınmak — II, 207 bkz. tırmaşmak
 202. TARMATMAK: tırmalatmak — II, 349, 364
 203. TARMAZ: ; en hıyarı — I, 457 bkz. turmuz
 204. TARMUT: dağların tepelerl, derelerl, I, 451
 205. TARMUTLANMAK: (su) kollara ayrılmak — II, 270 bkz. tarmaklanmak
 206. TARTAR: kumruya benzer bir kuş — I, 485
 207. TARTIG: yük ipi, denk sargısı; blr iş çıkması üzerine hakanın adamlarını çağırması — I, 462
 208. TARTIGÇI: davetçi — I, 462
 209. TARTILMAK: tartılmak; gerllemek ve çekilmek — II. 229, 237
 210. TARTIN: ylyecek, başka bir yerden getirilen zahire — I, 435; III, 426
 211. TARTINMAK: 6zlemek; acınmak; götürür görünmek, II, 240
 212. TARTIŞMAK: tartışmak, taıtmada yardım etmek; germekte yardım etmek; birblrinl cezbetmekte ve çekmekte ve kurmakta yardımetmek; sızlamak, I, 230; II, 205; III, 255
 213. TARTMAK: tartmak; cezbetmek; çekmek, uzatmak, germek; getirmek, almak, ç ıkarmak, III, 426
 214. TARUMAK: daralmak — III, 261 262
 215. TARUNMAK: canı sıkılmak, usannnak, sıkılmak — II, 145
 216. TARUS: evin çatısı — I, 366; II, 105
 217. TARUSLAMAK: çatı yapmak, III, 332
 218. TARUTMAK: darla; tırmak — II, 302 —
 219. TAS: her nesnenin kötüsü, bayağısı, I, 329
 220. TASAL: çevgen oyununda çlzilmlş sınır — I, 392 bkz. talas
 221. TASGAMAK: tokatlamak — III, 287, 288
 222. TASGAŞMAK: tokatlaşmak; tokatlamakta yardım ve yarış etmek, II, 220 bkz. yasgaşmak
 223. TASGATMAK: tokatlatmak, II, 338
 224. TAŞ: taş, kaya, I, 135, 163, 254, 256, 276, 517; II, 7, 14, 23, 129, 133. 184, 234; III, 58, 152, 187, 280. 282 286, 372, 375. 426 435, 447, 448
 225. TAŞ: dış, taşra, gurbet; geniş açıklık; yazı; yabancı yer — I, 91, 435; II, 74; III, 152
 226. TAŞAK: erkeklik aygıtı. I, 380, 438; III, 267
 227. TAŞAKLIG: taşaklı — I, 497
 228. TAŞGURN: -ıak taşayazmak, II, 178, 201
 229. TAŞIKMAK: dışarı çıkmak — II, 116 bkz. çıkmak, tışıkmak
 230. TAŞIRKAN: közlüg patlak gözlü, lokma gözlü — I, 521
 231. TAŞIRMAK: tafirmak — I, 521
 232. TAŞITGAN: daima taşıtan, taşınan — I, 514
 233. TAŞITMAK: taşitmak — II, 307
 234. TAŞLAMAK: taşlamak; gurbete gitmek, dışarılıklı olmak, III, 294
 235. TAŞLATMAK: taşlatmak; taşraya yollamak. II, 343
 236. TAŞMAK: taşmak — II, 12
 237. TAŞRA: dışarı — I, 424
 238. TAŞUG: taşınabilen mal, eşya, menkul mal — I, 411
 239. TAŞUMAK: taşımak; çıkarıp atmak, kovmak — I, 102; III, 266
 240. TAŞURGAN: daima ta; ıran — I, 518
 241. TAŞURMAK: taşırmak, II, 78
 242. TAŞUTMAK: taşitmak — I, 210
 243. TAT: tat, yabancı; müslüman olmayan; üygur, Farslı, Acem, Farsça konuşan — I, 36, 349, 454, 483, 486; II, 3, 216, 280, 281, 294
 244. TAT: kılıç ve benzeri şeylerin üzerine çöken pas — II, 281 bkz. tut
 245. TATA: on adımdan görülebilecek yer parças ı, III, 220 bkz. tada
 246. TATGANMAK: tatlı bulmak, tat almak — II, 241
 247. TATIG: tat, lezzet — I, 408
 248. TATIGLANMAK: tatlanmak — II, 265
 249. TATIGLIG: tatlı — I, 495, 496
 250. TATIGMAK: tat, lezzet — I, 408
 251. TATIGSAMAK: canı tatlı istemek, I, 279; III, 332, 333
 252. TATIG: talıg tat, lezzet, I, 408
 253. TATIKMAK: Tatlaşmak; Farslaşmak — II, 116, 281
 254. TATIKMAK: paslannnak — II, 281 bkz. tutukmak
 255. TATILMAK: tadılmak, tadına bakılmak, II, 120
 256. TATIMAK: tat vermek — III, 257
 257. TATINDI: süt bol süt — I, 449
 258. TATINMAK: tadar görünnnek — II, 158
 259. TATIRGA: tirşe denen sepilenmiş beyaz deri — I, 489
 260. TATIRLIG: yer toprağı düz ve sert olan yer, bozkır, I, 494
 261. TATIR: yer kıraç yer, I, 361 tatıtmak tadılmak, tadına tesir etmek, tat vermek, II, 299
 262. TATLAMAK: Fars, ve Farslı saymak — III, 293
 263. TATLAŞMAK: Farsça veya üygurca konuşmak, II, 206, 207ı
 264. TATLIG: tatlı — I, 45, 529; III, 178, 194
 265. TATRUŞMAK: birbirine tattırmak — II, 217
 266. TAT: Tavgaç üygur ve Çinli; Farslı ve Türk — I, 454; II, 280
 267. TATURGAN: daima tattıran — I, 515, 516; II, 74
 268. TATURMAK: tattırmak — II, 73; III, 186
 269. TAVAR: mal, davar — I, 79, 234, 235, 238, 264, 265, 300. 303, 362; III, 310, 334, 338, 419, 420, 445, 447 bkz. tavar
 270. TAVUŞ: duygu ve kımıldanma — III, 165 bkz. tavış, tavuf
 271. TAVAR: mal, mülk, eşya — I, 22. 79, 86, 114, 189, 210, 238, 255, 261, 264, 284, 291, 295, 362, 411, 498, 514; II, 17, 19, 29, 50, 55. 58, 61, 81, 87, 89. 93, 101, 112, 113, 121, 125, 136, 153, 154, 155, 156, 158. 183 189, 224, 237, 249, 250, 253, 295, 296, 297, 3
 272. TAVARLIG: mallı, mal sahibi. I, 495
 273. TAVARLUK: mal konan yer, hazine. I, 503
 274. TAVARSAK: mal sever — II, 56
 275. TAVGAÇ: edi Araplar'ın "Âd ulusunun izeri" dedikleri büyük ve eski yap ılara verilen ad — I, 454
 276. TAVGAÇLARMAK: Maçinli saymak — III, 350
 277. TAVGAÇLANMAK: Maçin halkı kılığına girmek II, 271
 278. TAVGAÇ: yudası susam çiçeğinin (urfağının) yaprağına benzer yaprakları bulunup ilaç için kullan ılan bir
 279. AĞAÇ — : I, 454
 280. TAVILGUÇ: tabarhun; innap dediklerl meyve; k ızıl ağaç; bakam ağacı; tarhun denen sebze; kızıl söğüt, I, 488, 489 bkz. tavılku
 281. TAVILKU: tabarhun — I, 489 bkz. tavılguç
 282. TAVIŞ: duygu ve kımıldanma. III, 165 bkz. tavuş, tavuş
 283. TAVIŞGAN: tavşan — I, 513, 525
 284. TAVIŞGANLAŞMAK: öndül olarak tavşan koyup yarış (bahis) etmek — II, 226
 285. TAVIŞGAN: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri. I, 346, 513
 286. TAVMAK: tasarruf etmek, I, 519
 287. TAVRAK: çabuk, acele, kıvrak, çalışkan, çabukluk — I, 156, 468, 520; III, 46, 69, 258 bkz. tafrak
 288. TAVRAMAK: davranmak; büyümek, kuvyetlenmek, I, 103; III, 41, 279 bkz. tuvramak
 289. TAVRAN: şalvar uçkuru ve sapan kolu yapmak için örülmü ş ip, I, 436
 290. TAVRANMAK: davranmak — II, 240
 291. TAVRATASI: davrandıracak — II, 362 § tavratası yer; davrandıracak yer — II, 362
 292. TAVRATGAN: daima acele ettiren, daima davrand ıran — II, 360
 293. TAVRATGU: davranılacak. II, 362 § tavratgu ogur; davran ılacak zaman — II, 362
 294. TAVRATGUÇI: acele ettiren, davrandıran. II, 360
 295. TAVRATIGLI: acele ettiren ve işe başlatmak üzere olan — II, 361
 296. TAVRATIGLIK: davrandırma, acele ettirme hakkı olan, II, 361
 297. TAVRATIGSAK: acele ettirmek, davrandırmak isteyen II, 360, 361
 298. TAVRATIGSI: davrandırına, acele ettirme hakkı olan. II, 361
 299. TAVRATIŞMAK: ivmekte ve yürüyüşte yarış etmek, II, 363
 300. TAVRATMA: davrandırrria. II, 360
 301. TAVRATMAK: acele etmek, acele ettirmek, davrand ırmak; (ip) eğirmek — II, 330, 335, 336, 360 tavratmış kıvratılmış. II, 362 § tavratmış yıp; kıvratılmış ip, II, 362
 302. TAVRATTAÇI: acele ettiren, davrandıran — II, 360
 303. TAVUŞ: duygu ve kımıldanma — I, 367 bkz. tavuş, tavış
 304. TAVUŞLAMAK: kımıldanma, duyu ve hareket belirtmek III, 335
 305. TAY: tay, I, 206, 207, 313; III, 71, 158
 306. TAYAGU: taş ve tezek parçası — III, 174
 307. TAYAK: dayak, dayangaç — I, 417; III, 166
 308. TAYAKLANMAK: dayak, baston sahibi olan III, 197 , 198
 309. TAYAMAK: dayak koymak, dayak dikmek, dayamak, III, 274
 310. TAYANMAK: dayanmak, III, 161, 190, 191, 380
 311. TAYAÑU: mabeyinci, perdeci — III, 380
 312. TAYGAN: tazı, av köpeği. I, 421; II, 15, 343; III, 174, 175
 313. TAYIG: kaygın — III, 165
 314. TAYIŞMAK: kaymakta yarış etmek — III, 188
 315. TAYITMAK: kaydırmak — II, 325, 326 bkz. tayturmak
 316. TAYLAÑ: er ince, kibar, güzel, boylu boslu, rengi parlak, elbisesi temiz adam (en çok gençlerde kullanılır) — III, 386 bkz. tayuk § taylañ yigit; dalyan (daylan) gibi genç, III, 386
 317. TAYMAK: kaymak — III, 166, 243, 244
 318. TAYTURMAK: kaydırmak, 2iyındırmak — III, 192 bkz. tayıtmak
 319. TAYUK: er ince, kibar genç — III, 166 bkz. taylañ
 320. TAYUKLANMAK: dayılanmak, kibarlanmak. III, 197, 198
 321. TAZ: kel, daz, boynuzsuz, bitkisiz, çorak — I, 26, 313; II, 41, 52; III, 148, 149 § taz koy; kel koyun, boynuzsuz koyun, III, 148 § taz yer; bitkisi az olan çorak yer, kel toprak — III, 148
 322. TAZARMAK: kelle; mek — II, 77 bkz. tazgarmak, tazg ırmak
 323. TAZ: at alacalı at — III, 148
 324. TAZGARMAK: kelleşmek, dazlaşmak, II, 178 bkz. tazarmak, tazgırmak
 325. TAZGIRMAK: dazlaşmak, kelle; mek — II, 178 bkz. tazarmak, tazgarmak
 326. TAZLAMAK: birine kel demek, birini kel saymak. III, 293
 327. TEBIZ: çorak yer; haset eden — I, 19, 365; II, 208
 328. TEBIZLIK(G): çekememezlik, haset — I, 506
 329. TEF: dek, al, hile — I, 332 bkz. tev
 330. TEFÇITMEK: sıkıca geçmeli olarak diktlrmek — II, 329 bkz. tevçimek
 331. TEGDEG: sebep, I, 160 bkz. tıldag
 332. TEGDI: ziyaretçi. III, 230 bkz. teki
 333. TEGILMEK: şaşıla; mak, tek gözlü olmak, II, 130
 334. TEGIN: değin I, 349
 335. TEGINMEK: bir büyük adamın yanına gelmek veya oradan gitmek. II, 143
 336. TEGIÑ: tekin, samur — III, 370
 337. TEGIR: değer, kıymet — I, 352; II, 82
 338. TEGIRME: çörek, değirmen taşı, para gibi değirmi olan her nesne — I, 490
 339. TEGIRMEK: yaklaştırmak — II, 148
 340. TEGIRMEK: deve üzerine ikl taraflı atılarak içerisine binilen sepetle, sepete benzer nesne — I, 506 bkz. ügürmek
 341. TEGIRMEN: değirmen, değirmen taşı — I, 369; II, 128; III, 266. 267, 282, 355
 342. TEGIŞ: değişme. I, 368
 343. TEGIŞMEK: muhakeme olmak; (bir yere) değmek; dürüm dürüşmek. II, 105, 106
 344. TEGME: değme, her, her bir, türlü türlü — I, 157, 241, 296, 433, 434, 437, 523; II, 156, 285; III, 26 tegmek değmek, dokunmak, ermek, erişmek, varmak, yakalamak, dü; mek; hücum etmek — I, 48, 104, 167, 319, 363, 375, 410, 429, 471, 472, 522; II, 19, 20, 91 , 129; III, 44, 4
 345. TEGRE: etraf, çevre, daire, değre, I, 310, 421, 424; II, 13, 45, 137; III, 285, 401, 422
 346. TEGREK(G): herhangi bir şeyin halkası, değresi — I, 477
 347. TEGÜ: kadar, dek, III, 237
 348. TEGÜL: değil. I, 329, 393; II, 57, 68; III, 153 bkz. dag, dag ol, dag
 349. TEGÜRGEN: daima degiren, eriştiren . I, 522
 350. TEGÜRMEK: eriştirmek, dokundurmak, değirmek — I, 207, 335, 376; II, 84; III, 134, 158
 351. TEJIK: Tacık, Farslı — I, 387
 352. TEJIKLEMEK: Farslı saymak, Farslılığa nispet etmek, III, 340
 353. TEK: tek, sadece, bir şey dilemeyerek; gibi, benzetme edat ı, I, 334, 353, 354, 490, 497; III, 155
 354. TEKE: teke, boynuzundan yay yapılan' erkek geyik — III, 102, 228 § teke sakal; teke sakall ı, köse adam — III, 228
 355. TEKI: ziyaretçi — III, 230 bkz. tegdi
 356. TEKIŞ: her şeyin sonu, bitimi. I, 368
 357. TEKNE: tekne — I, 434
 358. TEKŞÜT: değişit, karşılık, bedel — I, 451
 359. TEK: turmak susmak — I, 334
 360. TEKÜZ: atın alnındaki akıtma, I, 507 bkz. tüküz
 361. TEKÜZLIG: akıtmalı. I, 507
 362. TELGEMEK: sıkmak, can sıkmak, III, 291
 363. TELGENMEK: kızmak, içlenmek — II, 242
 364. TELIK: delik — I, 388
 365. TELIM: çok, pek çok, bol, fazla, daima, hep, pek — I, 44, 73, 110, 132, 156, 157, 166, 167, 200, 235, 249, 255, 397, 427, 467, 514, 515, 520, 521, 522, 523; II, 38, 179, 241, 260, 315, 342; III, 20, 52, 159, 194, 297, 311, 323, 404
 366. TELINMEK: delinmek — II, 147, 148
 367. TELIŞMEK: delmekte yardırn ve yarış etmek, II, 108
 368. TELMEK: delmek; sıirüye katmak — II, 22
 369. TELMIRMEK: sağa sola bakınmak (bir şey istemek için). II, 179, 180
 370. TELTÜRMEK: deldirmek. II, 174, 175
 371. TELÜ: deli, çılgın III, 156, 232 bkz. telve
 372. TELVE: deli, I, 426 bkz. telü
 373. TEM: tırkaz — I, 337
 374. TEMEN: büyük iğne, çuvaldız, I, 402; III, 35, 367 bkz. tümen § temen yiñne; büyük i ğne, çuvaldız — I, 402 § temen yigne; büyük igne, çuvald ız, III, 35
 375. TEMLEMEK: tırkazlamak — I, 337
 376. TEMREGÜ: temregi — I, 491
 377. TEMÜR: demir. I, 42, 187, 361, 520; II, II, 21; III, 253
 378. TEMIIRÇI: demirci — III, 268
 379. TEMÜRGEN: ok temreni . I, 522 bkz. temürken
 380. TEMÜR: kazñuk kutup yıldızı; demir kazık — III, 383 bkz. temür kazuk (kazuñuk)
 381. TEMÜR: kazuk kutup yıldızı; demir kazık, III, 40 bkz. temür kazñuk
 382. TEMÜRKEN: ok tenıreni — I, 522 bkz. temürgen
 383. TEMÜRLÜG: demir sahibi — I, 506
 384. TEMÜRLÜK: demir eritllen ve süzülen yer — I, 506
 385. TEN: vücut — II, 307
 386. TENÇMEK: ısırmak, kötüleşmek, yoksullaşmak — II, 281; III, 303 bkz. yençimek, yunç ımak
 387. TENE: tane; susam, mışmiş gibi şeyler — III, 44, 236
 388. TENRIMEK: uyuyamamaktan baş dönmek, III, 282
 389. TEÑĞ: imkân, fırsat, sıra — II, 103; III, 355 terig göl, batakl ık — I, 528
 390. TEÑ: denk, ögür, akran — III, 355 § teñ
 391. TUŞ: denk, eş, küfüv — III, 355
 392. TEÑEK: hava — III, 366
 393. TEÑELGÜÇ: dölengeç kuşu — III, 388 bkz. terigelgün
 394. TEÑELGÜN: dölengeç kuşu — III, 388 bkz. teñelgüç
 395. TEÑERMEK: iki şeyi birbirine denklemek, denkle ştirmek — III, 398
 396. TEÑEŞMEK: denkleşmek, ikl şey birbirine denk olmak III, 393
 397. TEÑIL: ön ayakları çizgili — III, 366
 398. TEÑIRGEN: Tanrıya tapınan bilgin. III, 389 bkz. Teñrigen
 399. TEÑITMEK: havaya doğru yükseltmek — III, 396 bkz. tüñitmek
 400. TEÑIZ: deniz — I, 100; II, 45; III, 136, 363, 370
 401. TEÑLEMEK: Iki şeyi birblrine denklemek, denk etmek, denkle ştirmek. I, 427, III, 403
 402. TEÑLENMEK: işi düşünmek, çare düşünmek — III, 400
 403. TEÑLEŞMEK: iki şey birbirine denkle; mek, III, 398
 404. TEÑMEK: havalanmak, havaya yükşelmek, göz-den kaybolmak, III, 390
 405. TEÑRI: gök, sema — III, 377
 406. TEÑRI: büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi göze ulu görünen Her şey — III, 377
 407. TEÑRI: Tanrı. I, 53, 68, 150, 171, 206. 212, 225, 266, 280, 300, 301, 304, 373, 416, 461, 472, 475; II, 3, 77, 140, 152, 160, 161, 162, 167, 169, 173, 179, 185, 192, 200, 201, 288, 294, 303, 315, 316, 324, 325, 347, 356, III, 52, 53, 84, 95, 137, 271, 273, 290, 34
 408. TEÑRIGEN: Tanrı'ya tapınan bilgin, bilgin kimse — III, 377, 389 bkz. Teñirgen
 409. TEÑRIGERÜ: Tanrı'ya doğru, Tanrı'ya yönelerek, III, 251 bkz. Teñrikeri
 410. TEÑRIKERI: Tanrı'ya doğru, Tanrı'ya yônelerek. III, 251 bkz. Teñrigerü
 411. TEÑTÜRMEK: elindekini havaya doğru saldırmak, yükseltmek, III, 397
 412. TEÑÜÇ: saçayağı gibi yarım arşın yüksekliğinde olan her şey — III, 381
 413. TEÑÜRMEK: havaya doğru yükselip kaybolmak, yükselen bir ; eyl sal ıvermek. III, 392
 414. TEPIK: tepiş, tepme — I, 27, 386
 415. TEPILMEK: tepilmek — II, 119
 416. TEPINMEK: tepmek, bir şeyi ayakla kımıldatmak — II, 140
 417. TEPIŞMEK: tepişmek, II, 87, 113
 418. TEPLEŞMEK: bir işe razı olmak, uzlaşmak — II, 206 bkz. taplaşmak
 419. TEPMEK: dövmek, vurmak, tepmek, I, 27, 178, 386, 526; II, 3, 33, 113
 420. TEPREMEK: tepremek, kımıldamak III, 277
 421. TEPRENMEK: teprenmek, II, 240
 422. TEPREŞMEK: oynamak, tepreşmek, kaynaşmak — I, 88; II, 204
 423. TEPRETESI: tepretilecek. II, 362 § tepretesi yer; tepretilecek yer — II, 362
 424. TEPRETGEN: çok tepreten — II, 360
 425. TEPRETGÜ: tepretilecek, II, 362 § tepretgü ogur
 426. TEPRETGÜÇI: tepreten, II, 360
 427. TEPRETİGLIK: tepretme hakkı olan — II, 361
 428. TEPRETIGSEK: tepretmek dlleğinde olan — II, 360. 361
 429. TEPRETIGSI: tepretmek hakkı olan ve tepretmekte acele eden — II, 362
 430. TEPRETIŞMEK: tepretmekte yardım ve yarış etmek — II, 363
 431. TEPRETME: teprendirme. II, 360
 432. TEPRETMEK: tepretmek, teprendirmek, kımıldatmak, saldırmak; (yalnız deve için) sıçratmak, II, 329, 330, 360
 433. TEPRETMIŞ: tepretilmiş, II, 362 § tepretmiş neñ
 434. TEPRETTECI: tepreten — II, 360
 435. TEPSEMEK: haset etmek, günülemek, çekememek — I, 463; III, 283 bkz. tepzemek
 436. TEPSETMEK: haset ettirmek — II, 336 bkz. tepzetmek
 437. TEPÜK: kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır,
 438. ÇOCUKLAR: bunu teperek oynarlar — I, 386
 439. TEPZEMEK: haset etmek, günülemek, çekememek, I, 19; III, 283 bkz. tepsemek
 440. TEPZEŞMEK: hasetleşmek — II, 206 tepzetmek haset ettirnşek, II, 335, 336, bkz. tepsetmek
 441. TER: ter, I, 181, 322, 466; 11. 96, 273, 279, 303, 336; III, 148, 196
 442. TER: ücret, çalışana verilen para — III, 148, 212
 443. TER: atmak beden teri dışarı atrnak — II, 303
 444. TERITMEK: teri ötmek
 445. TER: bolmak terlemek, utanmak, mahcup olmak — I, 322
 446. TERÇI: ücretle çalışan, ırgat — I, 417; III, 148
 447. TERGÜŞI: deren, toplayan — II, 51
 448. TERI: deri, I, 70, 165, 306; II, 149, 229, 231, 303, 354; III, 188, 190, 221, 244, 392
 449. TERIGSEK: dermeyi, toplamayı dileyen — II, 55
 450. TERINÇEK: iki parçadan yapılan kadın carı — I, 510
 451. TERIÑ: (yalnız su için) engin, geniş, derin, her derin ve çok şey — III, 370
 452. TERINGÜKLENMEK: (su) derlnlemek, ; oğalmak — III, 411
 453. TERI: ötmek ter derlden geçmek, II, 303 bkz. ter atmak, teritmek
 454. TERITMEK: terlemek — II, 303, 304 bkz. ter atmak, teri ötmek
 455. TERK: tez, çabuk, I, 350, 441 bkz. terkin
 456. TERKEN: egemen, hükümdar, mellk; vilâyet üzerine vali olan kimseye kar şı hakanlann aytası; "kendisine itaat edilen" anlam ına I, 376, 441, 442; 11. 209
 457. TERKIN: toplu olan, toplanmiş olan her şey — I. 442, 443; II, 209
 458. TERKIN: tez, çabuk, I, 441 bkz. terk
 459. TERK: kelmek tez gelmek — I, 350
 460. TERK: kılmak çabuk olmak — I, 350
 461. TERKLEMEK: ivmek, acele etmek — III, 445
 462. TERLEMEK: terlemek; kaşağılamak, gebrelemek, silmek — III, 293
 463. TERLENMEK: terlemek, II, 242, 254
 464. TERLETMEK: terletmek — II, 342
 465. TERLIK: teri çekmek için eğerln veya palanın altına konulan keçe — I, 476
 466. TERÑEK: su sızıntısı, su blrikintisi; kaynak, II, 291, 328 bkz. terñük
 467. TERÑÜK: kaynak — II, 6 bkz. terñek
 468. TERS: güç olan her nesne — I, 348
 469. TERSINMEK: terslemek, kızmak; (yara kapandıktan sonra) azmak — II, 240, 241
 470. TERS: ters urmak her yanından, her yanına vurmak — I, 348
 471. TES: obanma edatı — I, 328 § tesdegirme; des- değirmi — I, 328
 472. TEŞIK: obur, karnı dolduğu halde gözü dolmayan kişi — I, 387 bkz. teşüklemek
 473. TEŞILMEK: yarılmak, değilmek II, 127, 128
 474. TEŞRÜM: eğrilmiş ip yumağı — I, 485 bkz. tüşrüm
 475. TEŞÜK: taşagı yarık; deşik, yarık, I, 387
 476. TEŞÜKLEMEK: obur, aç gözlü saymak, III, 340 bkz. te şik
 477. TETIK: akıllL III, 33 bkz. teytik
 478. TETRÜ: her şeyin tersine dönüşü — I, 420
 479. TETRÜLMEK: çevrilmek, ters olmak, kötü olmak, kötüle şmek — II, 229, 230
 480. TEVE: deve — III, 139 bkz. deve, devey, tevey, teve, tevey, tevi, tevi, tivi
 481. TEVEY: deve — III, 314, 342, 447 bkz. deve, devey, teve, tevey, tevi, tevi, tivi
 482. TEV: al, hile, aldatma, I, 332 bkz. tef
 483. TEVÇIMEK: oyulkamak, seyrekçe dikmek — III, 276 bkz. tefçitmek
 484. TEVE: deve — II, 181 bkz. deve, devey, teve, tevey, tevey, tevl, tevi, tivi
 485. TEVEY: deve, I, 31; II, 84, 195, 206, 217, 255, 256, 329, 351; III, 49, 60, 67, 113, 136, 140, 168, 186, 200, 225, 309 bkz. deve, devey teve, tevey, teve, tevi, tevi, tivi
 486. TEVGEN: her zaman 0126^I, 401
 487. TEVI: deve — 1. 127, 385, 485; II, 21, 75, 246, 252, 338; III, 139, 277. 287 bkz. deve, devey, teve, tevey, teve, tevey, tevi, tivi
 488. TEVINMEK: tasalanmak, utanmak, sıkılmak, II, 147
 489. TEVIŞMEK: şişe et dizmekte yardım ve yarış etmek — II, 102 bkz. tüvi; mek
 490. TEVLÜG: alcı, aldatıcı — I, 477; III, 33 bkz. tevlük
 491. TEVLÜGLENMEK: kendini hileci saymak, hileci olmak, II, 277 bkz. tevlüklenmek
 492. TEVLÜK: alcı, hileci, aldatıcı, III, 33 bkz; tevlüg
 493. TEVLÜKLENMEK: kendini hileci saymak, hileci olmak, II, 277 bkz. tevlüglenmek
 494. TEVMEK: eti şişe saplamak, dizmek. I, 401; II, 15
 495. TEVSI: tepsi, sofra — I, 423; III, 50
 496. TEVŞELMEK: ufalanmak; karışmak. II, 235, 236 bkz. tevşülmek
 497. TEVŞEMEK: karı; mak, dolaşmak (ip), III, 286
 498. TEVŞETMEK: karıştırmak, dolaştırmak (ip); birinin terini burçaklat ıncaya kadar yormak, II, 336
 499. TEVŞINMEK: çalışmak, çırpınmak. II, 241 bkz. tevşünmek
 500. TEVŞÜLMEK: karışmak — II, 236 bkz. tevşelmek
 501. TEVŞÜNMEK: çalışmak, çırpınmak — II, 241 bkz. tevşinmek
 502. TEVÜRGEN: her zaman çeviren — I, 521 § evürgen tevilrgen; her zaman evirlp çeviren — I, 521
 503. TEVÜRMEK: çevirmek — II, 82 § evürdi tevürdi; evirip çevirdi, alt üst etti; tasarruf etti — II, 81
 504. TEYITILMEK: akıllanmak, zekile; mek — II, 121
 505. TEYTIK: akıllı, zeki — III, 33 bkz. tetik
 506. TEZEK: tezek, at gübresi — I, 386
 507. TEZEKLEMEK: pislemek. III, 340
 508. TEZGEK: (er) işten ve işe benzer şeylerden kaçan, çekingen — II, 289 bkz. tezik
 509. TEZGI: düşman gelmesi yüzünden halk arasında olan ürkuntü, panik — I, 429 bkz. tezik
 510. TEZGI: bolmak düşman gelmesi yüzünden ürküntü meydana gelmek, I, 429
 511. TEZGINÇ: dağ dönemeci, dağ büklümü — III, 387 bkz. yörgenç
 512. TEZGINÇ: yol büküntülü, kıvrımlı yol- III, 387
 513. TEZGINMEK: dönmek, tavaf etmek; çevrilmek — II, 241, 255, 303, 312
 514. TEZIK: halk arasında ürküntü, panik, I, 387 bkz. tezgi
 515. TEZIK: (kişi) işten kaçan kimse — I, 387 bkz. tezgek
 516. TEZINMEK: kaçar görünmek. II, 146
 517. TEZIŞMEK: blrbirinden kaçışmak, II, 99
 518. TEZITMEK: kaçırmak, II, 305
 519. TEZMEK: kaçmak, tezlkrnek — II, 8
 520. TEGIN: aslında "köle" anlamına; sonraları hakan okullarına verilen ungun — I, 355, 357, 413; III, 368 bkz. tigin § kümüş tegin; rengi gümüş gibi saf köle — I, 413 § alp tegin; yi ğit köle I, 413 § kutlug tegin; uğurlu köle. I, 413
 521. TEGIT: tegin kelimesinin çoğul şekli. I, 355, 356
 522. TEMEK: demek, söylemek — I, 43, 74, 79, 87, 127, 178, 403; II, 287; III, 214, 215, 233. 245, 247, 259 bkz. timek
 523. TEMIN: demin — I, 409
 524. TERGELIR: dermek, toplamak üzere o1an — II, 67
 525. TERGEŞMEK: arka arkaya gelerek derleşmek — II, 206 bkz. tirkeşmek
 526. TERGI: sofra, I, 429; II, 54 bkz. tergü
 527. TERGÜ: sofra üzerindeki çeşitli yemek; s ıra, dizi — I, 428 bkz. tergi
 528. TERIG: derme, derl{; dernek, derge, I, 388; II, 41 bkz. tirik
 529. TERILGEN: her zaman derilen, toplanan — I, 521, 523
 530. TERILMEK: derilmek, toplanmak — II, 127; III, 6
 531. TERIMSINMEK: derer gibi görünmek — II, 261
 532. TERINMEK: kendisine dermek, II, 146
 533. TERIŞMEK: toplanmak, toplamakta ve dermekte yard ım ve yarış etmek — I, 107; II, 95, 96
 534. TERKEK: bohça — II, 21
 535. TERMEK: dermek, toplamak — II, 39, 44, 62, 66, 83; III, 181
 536. TERNEK: dernek, işlerini konuşmak için ulusun toplandığı yer — I, 477
 537. TETÜRMEK: söyletmek, dedirtmek. III, 186
 538. TEVI: deve — I, 389, 499 bkz. deve, devey, teve, tevey, teve, tevey, tevi, tivi
 539. TIDIŞ: engellik, engel oluş — I, 407
 540. TIDIGLIG: neñ kendisine varılması yasak edilmiş nesne — I, 496
 541. TIDIGMAK: bir şeyden alıkoyma, engel o1ma — I, 373
 542. TIDILMAK: kaçınmak, çekinmek, alıkoymak, engel olmek — II, 126 bkz. t ıdınmak
 543. TIDIN: vakit bildiren bir kelime — III, 171
 544. TIDINDI: nerig esirgenen, yasak edilen şey — I, 449
 545. TIDINMAK: kaçınmak, esirgenmek, yasak edilmek I, 449; II, 144, 145 bkz. t ıdılmak
 546. TIDIŞMAK: engel olmakta, alıkoymakta yarış etmek — II, 93
 547. TIDLINMAK: kaçınmak, tıyınmak; söz söylerken duraklamak. II, 242
 548. TIDMAK: geri koymak, men etmek — II, 292; III, 244, 439 bkz. t ıtmak, tıymak
 549. TIG: al ile doru arası at rengi, konur al — III, 127
 550. TIGDAMAK: diğrek, sert, katı olmak III, 278 bkz. tıgramak, yavramak
 551. TIGMAK: eğmek; değmek; bir yere değerek keskinliği gitmek, körleşmek I, 307; II, 14, 83; III, 231 bkz. tagılmak, tigmek
 552. TIGRAK: yılmaz; yiğit, bahadır — I, 468; II, 212
 553. TIGRAK: elçi, haberci, postacı — III, 65
 554. TIGRAKLANMAK: yiğitlik göstermek, yiğitlenmek — II, 274
 555. TIGRAMAK: diğrek, katı, sert olmak — III, 277, 278 bkz. tıgdamak, yavramak
 556. TIGRAŞMAK: gürbüzleşnıek, bahadırlaşmak. II, 212
 557. TIGRATMAK: sıkıştırmak; becerikli, tıgrak yapmak, II, 330
 558. TIKILAMAK: tık diye ses vermek — III, 326 bkz. tiki, tikilemek
 559. TIKITMAK: tıkılmak, sıkışmak, II, 129
 560. TIKINMAK: teperek tıkmak, doldurmak, fazla yemek — II, 147
 561. TIKIŞMAK: tikılmak, sıkı; mak — II, 104
 562. TIKITMAK: tıktırmak, sıkı; tırmak — II, 308
 563. TIKMA: (üzüm) sıkışık, birbirine girmiş (üzürn) — II, 16
 564. TIKMAK: tıkmak, doldurmak — II, 16
 565. TIKTURMAK: tıktırmak, bastırmak — II, 174
 566. TIL: dil, söz, lûgat — I, 107, 335, 336, 429; II, 20; III, 43, 133, 134, 161
 567. TIL: durumunu öğrenmek için düşmandan yakalanan tutsak, çaşıt, casus — I, 336; III, 134
 568. TILAK: kadının kadınlık aygıtı, avret yeri, I, 335, 411
 569. TILDAG: bahane, I, 160, 462 bkz. tegdeg
 570. TILIKMAK: konuşmak, haber vermek; dile düşmek — II, 116, 117
 571. TILKATMAK: işi geciktirmek; yükü çarpitmak, çarp ık yapmak; yükle ip arasına ağaç parçası koyarak yükü düzeltmek için büktürmek. II, 339 bkz. talk ıtmak
 572. TILLIG: dilli — III, 313
 573. TIL: tegürmek dil uzatmak, söz dökundurmak, dille (sözle) incitmek. I, 336
 574. TIL: tutmak düşmanın durumunu öğrenmek üzere blr adam yakalamak — I, 336; III, 134
 575. TIN: ruh, nefes, soluk — I, 164, 177. 179 192, 249, 339; II, 118, 283 bkz. t ınıg
 576. TIN: dinmiş; haylaz, işslz; tembelleşmiş, harın- lafmış III, 138
 577. TINÇAMAK: bozulmak, çürümek, III, 303 bkz. tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçımak, tunçımak
 578. TINÇIMAK: bozulmak, çürümek, III, 276, 303 bkz. tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tunçımak
 579. TINDURMAK: rahatettirmek, dinlendirmek, 11, 176
 580. TINIG: nefes alma, soluk alma — II, 40 bkz. t ın
 581. TINILMAK: dinlenilmek, rahat edilmek. II, 130, 131
 582. TINMA: susma — II, 28
 583. TINMAK: dinlenmek, solumak, nefes almak; dinmek, sonu gelmek, I, 206, 207, 529; II. 28, 40, 176, 204, 316; III, 158 tın
 584. TIIT: sus — II, 28
 585. TIÑILAMAK: agır bir şey yere düşerek ses vermek, III, 404 bkz. tiñilemek
 586. TIÑLAMAK: dinlemek — III, 403 bkz. tlñlemek
 587. TIÑLAŞMAK: dinlemekte yarış etmek — III, 398
 588. TIÑLATMAK: dinletmek-II, 359
 589. TIRMALMAK: tırmalamak II, 230
 590. TIRMAŞMAK: tırmaşmak, kaşınmak — II, 207 bkz. tarmaşmak
 591. TIRÑAK: tırnak. I, 134, 177; III, 382
 592. TIRT: tekrarlanarak "cart" diye ses vermek — I, 341
 593. TIŞ: diş, I, 464; II, 20, 97, 110, III, 209, 311, 334; III, 25, 73, 125, 216, 254, 270, 272, 280, 283, 297
 594. TIŞ: sapan demiri — III, 125
 595. TIŞ: alın akıntisı gözü önüne varıp kulaklarına çıkmayan ve burnuna inmeyen ikisi ortas ı kalan at — III, 125
 596. TIŞI: dişi, her hayvanın dişisi; kadın — I, 396, 400, 447, 529; II, 102; III, 6, 178, 224, 229 bkz. ti şi tışıkmak dışarı çıkmak — II, 116 bkz. çıkmak, taşıkmak
 597. TIŞI: takagu tavuk — I, 447
 598. TIŞLATMAK: dişletmek. II, 343, 344
 599. TIT: dağda biten çam fıstığı ağacı, Pinuslarix. III, 120
 600. TITILMAK: didilmek II, 120
 601. TITIŞMAK: ditmekte yardım etmek, yırtılmak — II, 89 bkz. titişmek
 602. TITLANMAK: çamlanmak, çam sahibi olmak — III, 199
 603. TITMAK: geri koymak men etmek — II, 292 bkz. tıdmak, tıymak
 604. TITMAK: ditmek, ziyadesiyle parçalanmak, II, 292
 605. TIYMAK: men etmek — III, 244 bkz. tıdmak, tıtmak
 606. TIGIN: aslında "köle" anlamına iken sonra hakan oğullarına verilen ungun — I, 355 , 357, 413; III, 368 bkz. tegin
 607. TIGMEK: egmek, III, 231 bkz. tagılmak, tıgmak
 608. TIGRETMEK: ses çıkartarak, hışıldatarak yürütmek, II, 330, 331 bkz. tikretmek
 609. TIKEMEK: dikmege gücü yetmek — I, 117
 610. TIKEN: diken — I, 204, 400; II, 215, 280; III, 44 bkz. tikken
 611. TIKI: geceleri işitilen ses, III, 230 bkz. tıkılamak, tikilemek
 612. TIKIGLIG: dikilmiş (elbise), I, 509 bkz. tikiklig
 613. TIKIKLIG: dikilmiş. I, 509 bkz. tikiglig
 614. TIKILEMEK: ses, hışırtı çıkarmak, III, 326 bkz. tıkılamak, tiki
 615. TIKILMEK: dikilmek, (ağaç) dikilmek, bir şeyi dikine koymak, II, 130
 616. TIKIM: parça, I, 396 bkz. tikkü, tikü tikir
 617. TIKIR: at nalının çıkardığı sesi bildiren bir kelime. I, 361 bkz. tak ır takır
 618. TIKIŞMEK: (agaç, elbise) dikmekte yardım etmek, II, 106, 113
 619. TIKKEN: diken, I, 401 bkz. tiken
 620. TIKKÜ: parça, lokma — III, 229 bkz. tlkim, tikü
 621. TIKLINMEK: (ağaç ve benzeri) dikilmek. II, 244
 622. TIKLIŞMEK: (ağaç ve benzeri) dikilrnek. II, 207
 623. TIKME: (neıiğ) dikilmiş (nesne), I, 433
 624. TIKMEK: bir şeyi delmek, dürtmek, sokmak, (ağaç) dikmek, bir şeyi dikey hale getirmek; (diki ş) dikmek. I, 195, 201; II, 20; III, 25, 367 § tikmeginçe; dikilmedikçe — II, 21
 625. TIKREMEK: ses vermek; gelişmek, yeti; mek. II, 280
 626. TIKREŞMEK: ses vermek; büyüyüp serpilmek. II, 209
 627. TIKRETMEK: ses çıkartmak, hışıldatarak yürümek — II, 330, 331 bkz. tigretmek
 628. TIKTÜRMEK: (dikiş) diktirmek — II, 174
 629. TIKÜ: parça, lokma — III, 229 bkz. tikim, tikkü
 630. TIKÜÇ: ekmekçilerin ekmek üzerine nak ış yapmak için kullandıkları nesne, kuş yeleği — I, 358
 631. TIKÜLEMEK: lokma lokma vermek; rüşvet vermek — III, 326
 632. TILDÜRMEK: dildirmek — 11. 176 bkz. tiltürmek
 633. TILEK: dilek, I, 412; II, 148; III, 90
 634. TILEMEK: dilemek, istemek; beklemek, aramak — I, 21, 36, 51, 126, 252, 459; II, 8, 112, 260, 262; III, 87, 90, 143, 271
 635. TILEMSINMEK: diler, ister gibi görünmek — II, 259, 261
 636. TILENMEK: aranmak, dilenmek — I, 407; III, 43
 637. TILEŞMEK: dilemekte yanş etmek — II, 108
 638. TILETMEK: istetmek, diletmek. II, 310
 639. TILGE: dilim, uzunlamasına kesilen her şey — I, 429 bkz. tilim
 640. TILI: ok temreni üzerine sarılan sırım, III, 233
 641. TILIM: dilim. I, 397 bkz. tilge
 642. TILIMSINMEK: dilim yapar görünmek — II, 262
 643. TILINMEK: uzunlamasına dilinmek — II, 149
 644. TILLŞMEK: dilmekte yardım ve yarış etmek — II, 108
 645. TILKI: tilki — II, 343 bkz. tilkü
 646. TILKÜ: tilki. I, 54, 421, 429; II, 15; III, 5, 175, 244 bkz. tilki
 647. TILKÜLENMEK: tilkilik etmek, yaltaklanmak — III, 202
 648. TILMEK: dilmek, uzunluğuna yarmak veya kesmek, II, 23
 649. TILTÜRMEK: dildirmek. II, 175 bkz. tildürmek
 650. TIM: şarap dolu tulum; şarap satan, III, 136
 651. TIMCI: şarap satan, meyhaneci — III, 136
 652. TIMEK: demek — III, 231 bkz. temek
 653. TIN: yular I, 339; III, 138 § tin tizgin; yular dizgin — I, 339
 654. TIÑ: dik- III, 356
 655. TIÑILEMEK: ağır bir şey yere düşerek ses vermek — III, 404 bkz. tıñılamak ,
 656. TIÑLEMEK: dinlemek . I, 96 bkz. tıñlamak
 657. TIÑ: turmak dik durmak — I, 356
 658. TIREGÜ: direk, kendisine bir ; ey dayan ılan ve kendisiyle bir şey durdurulan her nesne, direcen ve buna benzer şeyler, I, 447
 659. TIREK: direk; kavak — I, 387, 412
 660. TIREKLIG: direk sahibi. I, 509
 661. TIREKLIK: direklik ağaç yetişen yer, kavaklık; direklik — I, 509, 511
 662. TIREMEK: dayak veya direk dikmek — III, 262
 663. TIRENMEK: dayanmak; direnmek, çekinmek — II, 14S, 146; III, 233
 664. TIREŞMEK: direşmek, çekinmek, diremek, şıkıntidan yürümez olmak (hayvan); çeki şmek — I, 414; II, 95, 96
 665. TIRGÜRMEK: diriltmek II, 179, 200, 324; III, 424
 666. TIRIG: diri, canlı, yaşayan — I, 14, 62, 386; III, 333 § tirigle; diri iken, hayatta iken. III, 257
 667. TIRIK: derme, deriş; dernek, derge — I, 388 bkz. terig
 668. TIRILGEN: her zaman yaşayan — I, 523, 524
 669. TIRILMEK: dirilmek, yaşamak — I, 14; II, 127, 139, 200, 324; III, 6, 65
 670. TIRIÑ: kulağın tınlamasına benzer sesi bildiren kelime. III, 370
 671. TIRIÑ: etmek tın etmek — III, 370
 672. TIRIÑ: ettürmek tın etmek III, 370
 673. TIRKEŞ: yığlışma; kalabalık yüzünden yürümekte güçlük — I, 460 § suv tirke şi; dere kollarının suyunun toplandığı yer — I, 460
 674. TIRKEŞMEK: toplanmak, toplaşmak, derleşmek — I, 149, 459; III, 65 bkz. tergeşmek
 675. TIRSGEK: göz kapaklarında çıkan sivilce, it dirseği, arpacı — k. III, 424
 676. TIRSGEK: dirsek — III, 424
 677. TIŞEK: şişek, iki yaşını bitirerek üçüne basmış olan koyun — I, 387
 678. TIŞELMEK: bilenmek, di; enmek — II, 128
 679. TIŞEMEK: dişemek — III, 266, 267
 680. TIŞETMEK: dişetnnek, II, 307
 681. TIŞI: dişi, her hayvanın dişisi; kadın — I, 396, 400, 447, 529; II, 102; III, 6, 178, 224. 229 bkz. t ışı
 682. TIŞLEMEK: dişlemek, dişle ısırmak — III, 294
 683. TIŞLENMEK: dişlenmek; dişenmek, bilenmek II, 244
 684. TITIG: (yara, ağrı) acıma, acıyı; — I, 386
 685. TITIK: çamur — I, 386, 506; III, 297 § oçakl ık
 686. TITIK: çamur ve çamura benzer ocak yapılacak her nesne — I, 150
 687. TITINMEK: dayanmak, direnmek, dik bakmak — II, 144
 688. TİTINÜ: bakmak dik, keskin bakmak, II, 144
 689. TITIR: dişi deve — I, 361; III, 291
 690. TITIŞMEK: ditmekte yardım ve yarış etmek; yırtılmak. II, 89 bkz. tıtışmak
 691. TITIZ: tadı hel; le glbi kekremsi olan — I, 365
 692. TITIZLIK: kek^elik. I, 506
 693. TITMEK: (yara) acımak — I, 386
 694. TITMEK: direnmek, karşı koymak; dik bakmak — II, 292
 695. TITREŞMEK: titreşmek II, 217, 218
 696. TITRÜ: bakmak dik bakmak, keskin gözle bakmak, II, 292; III, 272
 697. TIVI: deve, III, 139 bkz. deve, devey, teve, tevey, teve, tevey, tevi, tevi
 698. TIZ: yüksek yer — II, 344; III, 123 § tar ıg art tiz; Kaşgar'a yakın bir yayla — III, 123
 699. TİZ: diz, III, 123
 700. TIZGIN: dizgin, I, 339, 424
 701. TIZIG: (tizik) sıra, saf, dizi. I, 214, 387
 702. TIZILDÜRÜK: çedik ve mest gibi çeylerin ucuna tak ılan pullar — I, 529
 703. TIZILMEK: dizilmek — I, 233, 331; II, 127; III, 131
 704. TIZIM: dizi — I, 396
 705. TIZINMEK: dizinmek. II, 146
 706. TIZIŞMEK: dizmekte yardım ve yarış etmek — II, 100
 707. TIZLEMEK: dizle ezmek, çiğnemek III, 293, 294
 708. TIZLETMEK: dizletmek, dizle teptirmek — II, 342
 709. TIZLINMEK: dizilmek — II, 243
 710. TIZME: alvarın uçkurluğu, torbanın bağı ve buna benzer nesneler — I, 433
 711. TIZMEK: dizmek — II, 9, 31
 712. TO: bulamaç gibi pişirllen blr un — III, 207
 713. TODUNMAK: doyar gibi görünmek — II, 144 tod toy ku şu — III, 142 bkz. toh, toy
 714. TODGURDAÇI: doyuran, doyurucu — II, 256
 715. TODGURGAN: her zaman doyuran — I, 517; II, 256 bkz. todurgan
 716. TODGURÇI: doyuran — II, 256 todgurguluk doyurmak hakk ı olan, II, 256
 717. TODGURMAK: doyurmak, bıktırmak — I, 261; II, 76, 176, 177, 255, 324; III, 424 bkz. to ğurmak
 718. TODGURMIŞ: doyurulmu; — II, 257
 719. TODGURTMAK: doyurtmak. II, 256
 720. TODGURUGLI: doyuran — II, 257
 721. TODGURUMSINMAK: doyurur görünmek — II, 263 bkz. todgurunmak
 722. TODGURUNMAK: doyurur görünmek. II, 202 bkz. todgurums ınmak
 723. TODGURUŞMAK: doyurmada yarış etmek — II, 201
 724. TODMAK: doymak. I, 32; II, 324; III, 244, 439 bkz. toymak
 725. TODURGAN: her zaman doyuran — I, 517; II, 256 bkz. todgurgan
 726. TODURMAK: doyurmak — II, 76; III, 68 bkz. todgurmak
 727. TOG: at ayaklarının kazdıgı çukurlardan çıkan toz, toz, III, 127
 728. TOGA: hastalık, iç ağırlIğı. III, 224
 729. TOGMAK: doğmak, meydana çıkmak, belirmek; yükselmek, havalanmak, gö ğe ağmak — I, 65, 96, 301, 332, 340, 429, 456; II, 14, 80, 128; III, 183, 194, 247, 282, 333, 378 § kün togs ıg dogu — I, 463
 730. TOGRADAÇI: dograyan, dograyıcı. III, 314 bkz. tograguçı
 731. TOGRAGAN: daima dograyan — III, 314
 732. TOGRAGI: doğrama — III, 317
 733. TOGRAGLI: doğramayı düşünen. III, 315
 734. TOGRAGLIK: dogramak hakkı olan — III, 315 bkz; tograksık
 735. TOGRAGSAK: dogramak isteyen, III, 314
 736. TOGRAGSIK: dogramak hakkı olan — III, 315 bkz. tograglık
 737. TOGRAGU: doğranacak — III, 317
 738. TOGRAGUÇI: dograyan, dograyıcı. III, 314 bkz. togradaçı
 739. TOGRAK: kavak agacı — I, 468
 740. TOGRALMAK: doğranmak, parçalanmak, (ayakta ve dokumada) yar ıklar peyda olmak — II, 230
 741. TOGRAMA: dograına. III, 311
 742. TOGRAMADAÇI: doğramayıcı. III, 316
 743. TOGRAMAGLI: dograyan. III, 316
 744. TOGRAMAK: dogramak — I, 125; II, 278; III, 277, 278, 311, 312, 313, 316
 745. TOGRAMIŞ: doğranmış, III, 316
 746. TOGRANMAK: dograr görünmek. II, 240
 747. TOGRAŞMAK: doğramakta yardım etmek, parçalanmak ve yarılmak. II, 211, 212
 748. TOGRATMAK: dogratmak, II, 330
 749. TOGRIL: yırtıcı ku; lardan bir kuş, bin kaz öldürür, bir tanesini yer; erkek ad ı da olur — I, 482; III, 381
 750. TOGRIL: et ve baharatla doldurulan ba ğırsak, bumbar dolması, I, 482
 751. TOGRUMAK: doğrulmak, yönelmek. II, 80
 752. TOGRUŞMAK: yola duruşmak, yürümekte yariş etmek, II, 212
 753. TOGTURMAK: dogurtmak — II, 173 bkz. togurtturmak
 754. TOGURMAK: doğurmak — II, 80
 755. TOGURTTURMAK: doğurtmak — II, 173 bkz. togturmak
 756. TOH: toy kuşu, III, 142 bkz. tod, toy
 757. TOK: tok, aç olmayan; saçsız insan; boynuzsuz hayvan, I, 79, 332, 358, 387; III, 239 § tok er; başında Türkler gibi saçı olmayan, Türkler gibi saç bırakmayan — I, 332, 358 § tok yılkı; boynuzsuz hayvan — I, 332
 758. TOKILMAK: dövülmek, dokunmak, adam dövülmek I, 21; II, 129 bkz. tokulmak
 759. TOKIMAK: (insan) dövmek, (demir) dövmek, vurmak, çarpmak; dokumak; dokunmak; götürmek ve batirmak — I, 12. 21; III, 268
 760. TOKIMAK: tokmak, çamaşır tokmaêı — III, 177
 761. TOKINMAK: (insan) dövülmek; çarpmak; dövülerek sertle ştirmek; dokunmak — II, 147; III, 12
 762. TOKIŞ: savaş, cenk — I, 367; III, 172 bkz. toku ş
 763. TOKIŞMAK: çarpışmak, harp etmek, I, 359; II, 103; III, 183 bkz. toku şmak
 764. TOKITMAK: vurdurmak, dövdürmek; dokutmak, II, 308
 765. TOKLI: toklu, altı aylık kuzu — I, 106, 431
 766. TOKLUK: tokluk; insanın ba; ı saçsız ve hayvanın başı boynuzsuz olması — I, 469
 767. TOKSUN: sayıda doksan — I, 437 bkz. tokuz on
 768. TOK: tok bolmak arada geçimsizlik olmak — I, 333
 769. TOK: tok etmek taşın taşa vurmasından çıkan ses gibl ses çıkarmak — I, 332
 770. TOKU: toka, kemer tokası, III, 226
 771. TOKUÇ: çörek — I, 358
 772. TOKULAMAK: toka yapmak, III, 325, 326
 773. TOKULMAK: dövülmek, dokunmak; adam dövülmek, II, 129 bkz. tok ılmak
 774. TOKUM: boğazlanacak, kesilecek hayvan; bo ğazlanan, kesilen hayvanın derisi. I, 396, 472; II, 147 bkz. tugum
 775. TOKUNMAK: hayvan kesmek, boğazlanmak — II, 147
 776. TOKURKA: ibrik ve benzeri şeylerin emzigi — I, 489 bkz. tütek
 777. TOKUŞ: savaş, II, 83 bkz. tokış
 778. TOKUŞGAN: her zaman çarpışan, kavgacı — I, 519
 779. TOKUŞMAK: vuruşmak, ; arpı; mak, harp etmek — I, 170, 183; 11. 103 bkz. tok ışmak
 780. TOKUŞMAK: yayılmak, bulaşmak — III, 74 bkz. yukuşmak
 781. TOKUZ: sayıda dokuz — III, 127
 782. TOKUZ: on sayıda doksan — I, 437 bkz. toksun
 783. TOLARSUK: ayak ökçesi I, 502
 784. TOLGAG: kadın küpesi — II, 288
 785. TOLGAG: sıkıntı, kulunç ve iç ağrısı — II, 288
 786. TOLGAMAK: takınmak, dolamak; ağrı tutmak, iç bulanmak, burulmak. II, 288; III, 289
 787. TOLGANMAK: dolanmak, kendine dolamak, içi bulan ıp kusma gelmek — II, 241
 788. TOLGAŞMAK: dolaşmak, dolamakta ve bükmek-te yanş etmek, burulmak — II, 220, 221
 789. TOLI: gökten yağan dolu — I, 139, 354; III, 233
 790. TOLMAK: 811-010^I, 431
 791. TOLTURMAK: 00^1-1113^II, 175
 792. TOLU: dolu, boş olmayan — I, 100; III, 232, 357
 793. TOLUM: silah — I, 183, 215, 359, 397; II, 30
 794. TOLUMLANMAK: silahlanmak II, 266
 795. TOLUMLUG: silahlı I, 498
 796. TOLUN: ayın on dördü, dolun — I, 82, 288, 402; III, 33 § tolun ay; ay ın on dördü. I, 402
 797. TOMRUM: yıgaç ağaçtonnruğu üzerinde pabuçla-rın sahtiyan ve gön gibi şeyleri kesilen ağaç kütük — I, 485
 798. TOMRUŞMAK: tomruk yapmakta yardım ve yarış etmek — II, 213
 799. TOMŞUK: kuş gagası — I, 469
 800. TOMURMAK: tomruk yapmak, kesmek — II, 85; III, 69 bkz. yamurmak, yemilrmek
 801. TON: elbise — I, 19, 37, 41, 45, 48, 118, 129, 152, 181, 204, 213, 228 , 231, 261, 268, 271, 273, 294, 305, 320, 323, 338, 341, 358, 383, 449, 495, 509, 524; 11. 4, 20, 23, 24, 76, 77, 88, 89, 93, 96, 106, 107, 113, 117, 119, 120, 122, 125, 134, 136, 138, 154, 161, 163, 165, 171, 17
 802. TONATMAK: giydirmek, donatmak, II, 312 bkz. ton ıdmak
 803. TONIĞMAK: elbise göndermek, donatmak, II, 312 bkz. tonatmak
 804. TONLUK: elbiselik — II, 11
 805. TOÑ: içi boş olmayan, sonn olan, III, 356
 806. TOÑ: (soğuktan) donmuş, don — III, 356
 807. TOÑA: bebür, kaplan cinsinden bir hayvan; ki şi adı — III, 368
 808. TOÑALAMAK: yiğit ve kuvvetlilerin yaptığı işi yapmak — III, 405
 809. TOÑ: kamış halfa, kandıra otu — III, 356
 810. TOÑMAK: soğuktan donmak — III, 390, 391
 811. TOÑ: tuñ etmek katı blr şey sert blr şey üzerine düşerek ses vermek — — III, 353
 812. TOÑUŞMAK: gözlerini dikerek bir şeye saldırmak; bir işi kabulden çekinmek; emreden ki şiye, gözlerlni dikerek, iğrenerek, bakmak — III, 394 bkz. töñü şmek
 813. TOÑUZ: domuz — I, 304, 346; II, 343; III, 363, 394 § toñuz merdegi; domuz yavrusu — I, 480
 814. TOÑUZ: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri. I, 346; 363
 815. TOP: buğday su ile kaynatılır, arpa hamuru ile yoğrularak bir keçeye sarılır, sıcak bir yere bırakılır, eridikten sonra yenir. I, 318
 816. TOP: top — I, 318; III, 119 bkz. topık
 817. TOPIK: topuk; top, çevgenle vurulan top, topaç — I, 190, 318, 380; 11. 22, 88, 113; III, 61, 74, 80, 96, 112, 119, 306 bkz. top
 818. TOPIK: süñük topuk kemiğinden yapılan yemek, paça — I, 380
 819. TOPRAK: toprak, I, 15, 185, 198, 267, 278, 467, 514; II, 305; III, 19, 22, 80, 183, 434 §ag ız toprak
 820. TOPRAMAK: kurumak- III, 277
 821. TOPRAŞMAK: kuruyup tozlaşmık, toz olayazmak — II, 206
 822. TOPRATMAK: (hayvan) yeri kurutasıya dek otunu yemek — II, 330 bkz. töpretmek
 823. TOPULGAK: kulunç — I, 502
 824. TOPULGAK: yaraya konulan bir ot, topalak otu, Cyperus — I, 502
 825. TOPURGAN: ayak basıldıgında tozıyan yumuşak toprak — I, 516 § topurgan yer; ayak bas ıldığında tozıyan yumuşak toprak — I, 516
 826. TOPUZ: yük üzerinde durulamayan, üstüne binilemeyen hayvan yükü — I, 365
 827. TOR: tuzak, ağ — III, 39, 57, 121
 828. TORIG: at doru renkli at — I, 374 bkz. torug
 829. TORKU: ipek kumaş — I, 18, 427; III, 72, 380 bkz. turku
 830. TORUG: at rengi, doru renk — I, 373 bkz. tor ıg § tüm torug at; düz, tamamlyle doru at — I, 338
 831. TORUM: torum, deve yavrusu, I, 396 § tışı torum; dişi torum — I, 396
 832. TORUMLUG: torumlu, I, 498
 833. TOSUN: haşarı (atlar içın), tosun tay — II, 30; III, 429
 834. TOŞGURMAK: taşarak doldurmak — II, 178; III, 32
 835. TOVIL: davul, avda doğan kuşu için çalınan davul, III, 165
 836. TOY: ordu kuragı, I, 522; III, 141
 837. TOY: ilâç yapılan bir ot — III, 141
 838. TOY: çanak yapılan çamur. III, 141 § toy eşiç; toprak tencere — III, 142
 839. TOY: toy kuşu, III, 142 bkz. tod , toh
 840. TOYIN: toyın, (islâm olmayan Türkler'de) Buda dininin, din ulusu — I, 274; III, 84, 169, 377
 841. TOYMAK: doymak, III, 244 bkz. todmak
 842. TOZ: toz — I, 296; III, 123, 186 bkz. tör
 843. TOZ: yaylara sarıtan sırım. III, 123
 844. TOZARMAK: tozacmak, toz yükselmek. III, 186 bkz. tozmak
 845. TOZGIRMAK: tozarmak, toz kalkar gibi olmak — II, 178
 846. TOZITGAN: çok tozutan, I, 514
 847. TOZITMAK: tozutmak — II, 305
 848. TOZLUG: tozlu, III, 16
 849. TOZMAK: tozarmak, toz ynkselmek. III, 186 bkz. tozarmak
 850. TÖGI: darının kabuğu çıkarıldıktan sonra kalan oz, III, 229
 851. TÖGMEK: döğmek, dövmek, inceltmek III, 184
 852. TÖGÜN: dağ, dağlama, dögün. I, 414 bkz. tükün
 853. TÖGÜŞMEK: döğmekte yardım ve yarış etmek — II, 106 bkz. töküşmek
 854. TÖKLEŞMEK: dökülüp akmak, II, 207
 855. TÖKLÜNMEK: dökülmek, II, 244
 856. TÖKMEK: dökmek — II, 19
 857. TÖKTÜRMEK: döktürmek, II, 174
 858. TÖKÜGLÜG: dökölmüş. I, 509 bkz. töküklüg
 859. TÖKÜKLÜG: dökülmüş. I, 509 bkz. töküglüg
 860. TÖKÜLMEK: dökülmek. II, 129
 861. TÖKÜŞMEK: döğmekte ve dökmekte yardım ve yarış etmek, II, 106, 107 bkz. tögüşmek
 862. TÖL: yavrulama zamanı, yavru, döl. III, 133
 863. TÖLEK: dölek, gönlıi sakin kişi — I, 387
 864. TÖLEMEK: döllenmek, kuzulamak, III, 271 bkz. tülemek
 865. TÖNMEK: dönmek. III, 184
 866. TÖÑDERMEK: döndermek, altını üstüne getirmek, III, 397
 867. TÖÑÜLMEK: ümidini kesmek, vaz geçmek, I, 74; III, 395
 868. TÖÑÜŞMEK: gözlerini dikerek bir şeye saldırmak; işi kabulden çekinmek; emreden ki şiye, gözlerini dikerek, igrenerek bakmak, III, 394 bkz. toñu şmak
 869. TÖPRETMEK: (hayvan) yeri kurutasıya dek otunu yemek, II, 330 bkz. topratmak
 870. TÖR: evin veya odanın en lyi, en önemli yeri, sediri — III, 121 bkz. töre
 871. TÖR: toz — I, 301, 456 bkz. toz
 872. TÖRE: evin önemli yeri ve sediri III, 221 bkz. tör
 873. TÖRPIG: törpü, keser — I, 476 bkz. törplgü
 874. TÖRPIGÜ: agaç yontacak keser, I, 476, 491 bkz. törpig
 875. TÖRPIMEK: yontmak, törpülemek — III, 275
 876. TÖRPITMEK: törpülettirmek. II, 327
 877. TÖRPÜLMEK: yontulmak, törpülenmek — II, 229
 878. TÖRPÜŞMEK: törpülemekte yardım ve yarış etmek — II, 204
 879. TÖRT: sayıda döıt — I, 132, 341; III, 449
 880. TÖRTGÜL: (törtgil) dört köşeli, murabba — III, 417
 881. TÖRTÜNÇ: sayıda dördüncü — I, 132; III, 449
 882. TÖRÜ: düzen, nizam, görenek, âdet — I, 106; II, 18, 25; III, 120, 121
 883. TÖRÜMEK: yaratılmak — III, 262
 884. TÖRÜTMEK: yaratmak; bir şey takdlr veya ıslah edilmek — II, 303 bkz. türütmek
 885. TÖŞ: döş, göğsün başı, III, 125, 346
 886. TÖŞEK: döşek. I, 387, 511; II, 128, 147, 162, 307; III, 49, 50, 70, 93, 266, 305
 887. TÖŞEKLIG: döşeli, döşennıi; — I, 511
 888. TÖŞEKLIG: döşekli, döşek sahibi. I, 509
 889. TÖŞEKLIK: döşeklik, döşek ve benzeri şeyleri yapmak üzere hazırlanıp ayrılmış olan — I, 509, 511 § töşeklik barçın
 890. TÖŞELMEK:
 891. TÖŞEMEK: döşemek — III, 266
 892. TÖŞENMEK: döşenmek, kendi kendine döşemek. II, 147
 893. TÖŞETMEK: döşetmek — II, 307
 894. TÖŞLEMEK: döşe, göğse vurmak. III, 346
 895. TÖŞLETMEK: döşüne vurdurmak, II, 342
 896. TÖZMEK: soğuktan acıkmak — III, 182
 897. TUBLU: mezar — I, 430, 431 bkz. tuplu
 898. TUBULGAN: her zaman yarıp yırtan, delen — I, 519 § kök tubulgan; bir ku ş adı, I, 519
 899. TUBULMAK:
 900. TUBUN: yemekte bulunan çör çöp parçalar ı; bugday kesmigi. I, 400, 405 bkz. tupun, tübün tubunlug
 901. TARIG: kesmikli buğday, 1. 499 bkz. tupunlug tarıg
 902. TUÇ: tunç — II, 353; III, 120
 903. TUDRIÇ: fışkı — I, 453
 904. TUDUN: köyün büyüğü, tanınmışı, köylülere kaynaktan Içme su/u da ğıtan adam, su beyi — I. 400; III, 171
 905. TUG: hakan yanında çalınan kös ve davul, nöbet davulu; tu ğ; bayrak, sancak — I, 194; III, 127 tug herhangi bir nesnenin tıkacı, kapağı; su bendi, büvet, germeç III, 127
 906. TUGAKLIK: süzgeç yapılacak ağaç — I, 503 bkz. tukaklık
 907. TUGLAMAK: suyun gedigini, yarığını kapatmak, III, 294
 908. TUGLUG: bayraklı, sancaklı — III, 127
 909. TUGRAG: tuğra — I, 462
 910. TUGRAG: dönüşte geri alınmak üzere savaş zamanında askerin binmesi için hakan taraf ından verilen at — I, 462 bkz. tugzag
 911. TUGRAGLANMAK: alay ve biniş günlerinde han tarafından sonra alınmak üzere at verilmek, atlandırmak; tuğra ile mühürlenmek II, 272, 273 bkz. tugzaglanmak
 912. TUGRU: parazvana, kılıç, bıçak, hançer gibi şeylerin saplarının içlerlne geçirilen ince demir — I, 421
 913. TUGSAK: dul kadın, I, 468 bkz. tul
 914. TUGUM: kesilecek hayvan — III, 59 bkz. tokum
 915. TUGZAG: dönüşte geri alınmak üzere savaş za-manında askerin binmesi için hakan taraf ından verilen at — I, 462 bkz. tugrag
 916. TUGZAGLANMAK: alay ve biniş günlerinde han tarafından sonra geri alınmak üzere at veril-mek, atlandırmak; tuğra ile mühürlenmek — II, 272, 273 bkz. tugraglanmak
 917. TUKAKLIK: süzgeç yapılacak ağaç, süzeklik — I, 505 bkz. tugakl ık§ tukaklık yıgaç; süzek yapmak içln ayrılmış ağaç — I, 505
 918. TUL: dul, III, 133 bkz. tugsak § tul tugsak; dul kad ın — I, 468
 919. TULDRAMAK: herhangi bir şey her yanından dağılmak — III, 447
 920. TULDURMAK: çarpmak, II, 175
 921. TULKUK: tulum, örülmüş ve şişirilmiş tuluk — II, 289
 922. TULKUKLANMAK: tulum gibi şişmek, II, 351
 923. TULMAK: topa vurmak, II, 22, 23
 924. TULUN: kulakla ağız arasındaki kemlk; gemin iki yanında bulunan parçalar, I, 401 bkz.
 925. TULUÑ: tuluñ dulun, kulak altı; gemde kulak altında bulunan bir halka — III, 371 bkz. tulun tuluñlamak duluna, kulak altına vurmak — III, 409
 926. TUM: soğuk — I, 338, 463 bkz. tumlıg, tumlug
 927. TUMA: buhsun küpte bulunan darı şarabının köpüren, fışkıran kısmı — III, 234
 928. TUMAGU: nezle, ingi, dumağı — I, 447
 929. TUMAK: kapatmak, tıkamak — III, 247
 930. TUMAN: duman, sis — I, 139, 236, 414; II, 6
 931. TUMLIG: soğuk — I, 463; II, 8, 217, 221 bkz. tum, tumlug
 932. TUMLIMAK: soğumak. III, 294, 295
 933. TUMLITMAK: akarları soğutmak — II, 344 bkz. tumlutmak;
 934. TUMLUG: soğuk, soğuk nesne — I, 119, 211, 338, 463; II, 54, 301, 302, 305, 350; III, 107, 182, 302, 400, 439 bkz. tum, tumlıg
 935. TUMLUGLANMAK: soğuk bulmak; soğuk davranmak, surat asnnak — II, 273
 936. TUMLUTMAK: sogutmak, II, 344 bkz. tumlıtmak
 937. TUN: dinlenme, dölenme — III, 137
 938. TUN: kadının ilk çocuğu; kadının ilk kocası — III, 137
 939. TUNÇIMAK: kokmak, bozulmak. II, 281 bkz. tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tınçımak
 940. TUNÇU: tıkım, lokma . I, 417 bkz. tançu
 941. TUNÇUKMAK: kaygıdan soluyamaz olmak; hayvan kış için inlne girip bahara dek ç ıkamamak. II, 227, 228
 942. TUNMAK: kapanmak, tıkanmak; bulutlanmak. II, 27
 943. TUNTURMAK: kapatmak, örtmek — II, 176
 944. TUNGRA: bedendeki kir — III, 378
 945. TUÑRA: tüşmek yüz üstü düşmek, III, 378 bkz. uñra yatmak tuñu sa ğır — III, 368
 946. TUPLU: mezar — I, 430, 431 bkz. tublu
 947. TUPLUNMAK: delinmek. II, 242 bkz. tubulmak, tupulmak
 948. TUPULGAN: her zaman yarıp yırtan, delen — I, 519 § kök
 949. TUPULGAN: blr kuş adı — I, 519
 950. TUPULMAK: delinmek — I, 520 bkz. tubulmak, tuplunmak
 951. TUPUN: buğday kesmiği. I, 499 bkz. tubun, tübün
 952. TUPUNLUG: tarıg buğdaylı — I, 499 bkz. tubunlug tarıg
 953. TURA: kalkan, siper; düşmandan gizlenmek için kullanılan şey — II, 356; III, 106, 221
 954. TURAG: sığnak — II, 152
 955. TURASI: duracak — I, 33; II, 68 § turası yer; duracak yer, I, 33
 956. TURBI: yardımcı, yaver, uyuntu; tosun — I, 415
 957. TURBINLAMAK: araştirmak, kıyas etmek, ölçümlemek — I, 435 bkz. turbunlanmak
 958. TURBUN: araştırma, ölçme, kıyas etme — I, 435
 959. TURBUNLANMAK: bir şeş hakkında araştirmalarda bulunmak — II, 278 bkz. turbınlamak
 960. TURDAÇI: durucu, duran — II, 32, 48, 49 bkz. turguç ı
 961. TURDUKI: durduğu, kalktıgı — Jl, 42 § turdukı turmadukı bir; kalktığı, kalkmadıgı bir — II, 42
 962. TURGU: duracak — I, 16. 33, 420; II, 68; III, 211 § turgu ogur; duracak zaman — II, 33
 963. TURGUÇI: durucu, duran — II, 49 bkz. turdaç ı
 964. TURGULUK: durmak hakkı olan, durmayı dileyen — II, 56 bkz. turıgsak
 965. TURGURMAK: durdurmak; kaldırmak, dikmek, yapmak, inşa etmek; zayıflatmak, yordurmak, durgunlaştırmak — I, 486; II, 177, 178, 198; III, 295, 355
 966. TURIGA: turga kuşu, bir çeşit serçe — III, 174
 967. TURIGSAK: durmayı seven, durınak dileğinde olan, II, 55 bkz. turguluk
 968. TURK: bir cismin uzunluğu, boyu, I, 349
 969. TURKIGLANMAK: üstelemekten çekinmek, gocunmak, sayg ı göstermek — II, 272 bkz. turkuglanmak
 970. TURKINMAK: utanmak, sıkılmak, çekinnıek — II, 241 bkz. turkunmak
 971. TURKLAMAK: ölçmek III, 445
 972. TURKU: ipek kumaş — I, 18, 427; III, 72, 380 bkz. torku
 973. TURKUG: hayâ, utatnma. I, 462
 974. TURKUG: bolmak utanır olmak, I, 462
 975. TURKUGLANMAK: üstelemekten çekinmek, gocunmak, sayg ı göstermek. II, 272 bkz. turkıglanmak
 976. TURKUN: durgun, I, 440
 977. TURKUNMAK: utanmak; duraklamak — II, 255 bkz. turk ınmak
 978. TURLAK: zayıf, her hayvanın arığı, insanın ihtiyarlayışında zayıflıgı — I, 467
 979. TURMA: turp, I, 366, 431
 980. TURMAK: toplanmak — I, 139 bkz. türümek
 981. TURMAK: durmak; çıkmak, yükselmek; ayakta durmak, kalkmak, kalk ımak; zayıflamak — I, 20, 73, 139, 149, 214, 236, 334, 335, 361, 455, 494; II, 6, 7, 31, 32, 35, 36, 38, 42, 43, , 49, 55, 58, 61, 64, 65, 67, 170, 198, 206, 297; III, 26, 180, 181, 219, 230, 231, 233, 25
 982. TURMUZ: bir çeşit hıyar — I, 343 bkz. tarmaz
 983. TURNA: durna, turna kuşu — III, 239
 984. TURPLAMAK: örnegini yapmak, ölçümlemek III, 443
 985. TURŞU: turşu eşegi durdurınak için söylenen kelimeler — III, 224 bkz. tu şu tuşu
 986. TURUÇI: durucu, durmayı iş edlnen, II, 52
 987. TURUGI: durıuşu, II, 52
 988. TURUG: dağlarda sığınılacak yer — I, 373
 989. TURUGLAG: durulan, durulacak yer — I, 496, 500
 990. TURUGLI: durmayı düşünen, tasarlayan — II, 57
 991. TURUGSAK: durmayı seven, durmak dileğinde olan — II, 57
 992. TURUGSAMAK: durmak istemek — III, 333, 334
 993. TURUK: zayıf, I, 380
 994. TURUKLAMAK: durgunlaştırmak, arık saymak — III, 337
 995. TURUKLANMAK: durgun, argın saymak. II, 265, 266
 996. TURUKLUK: durgunluk, cılızlık I, 503, 505
 997. TURIIKMAK: durmak; toplanmak — I, 192; II, 115
 998. TURULMAK: usanmak, bıkmak — II, 126
 999. TURUM: durum, birinin boyu kadarınca olan uzunluk — I, 396
 1000. TURUMLAMAK: suyun derinliğini boyu lle ölçmek — III, 341
 1001. TURUMSINMAK: kalkar görünmek — II, 260
 1002. TURUMTAY: yırtıcı bir ku; ; erkek adı — II, 110; III, 243
 1003. TURUNMAK: dayatmak, durup direnmek; arıklaşmak; duruklamak. II, 145, 146
 1004. TURUR: -dır, mazisi ve mastarı olmayan bir fiil. III, 180, 181, 316
 1005. TURUŞGAN: daima karşı koyan — I, 182, 518; II, 95 turuşmak ayaga kalkışmak, duru; mak, karşı durmak, I, 20; II, 95
 1006. TUS: tus keçe ve elbise gibi her yumu; ak şeye vurmaktan çıkan ses — I, 329; III, 124
 1007. TUS: tus urmak tıp tıp vurmak. I, 329
 1008. TUSU: menfaat; ; ifa — III, 224
 1009. TUSU: bolmak yaramak, fayda vermek — II, 127 bkz. tusulmak
 1010. TUSUKMAK: iyi gelmek, faydası olmak, yaraşmak, II, 116
 1011. TUSULMAK: yaramak, fayda Yermek — II, 127 bkz. tusu bolmak
 1012. TUŞ: denk, öğür, benzer — III, 125
 1013. TUŞ: karşı, bir şeyin kar; ısı, III, 125
 1014. TUŞ: kemer kayışları ucuna takılan altın veya gümüş toka, III, 125
 1015. TUŞAG: köstek, at ayagına vurulan bukagı — I, 411 bkz. tuşagu
 1016. TUŞAGU: köstek — I, 446 bkz. tuşag
 1017. TUŞALMAK: dolaşmak, , kösteklenmek — II, 146 bkz. tu şanmak
 1018. TUŞANMAK: dolaşmak, kösteklenmek — II, 146, 147 bkz. tu şalmak
 1019. TUŞGURMAK: kavuşturmak — II, 178 bkz. tuşmak, tuşurmak
 1020. TUŞGUTLANMAK: çırak, çömez sahibi olmak — II, 270 bkz. bu şgutlanmak
 1021. TUŞIAMAK: hizasına, karşısına durmak
 1022. TUŞ: kılmak kavuşmak, inmek — III, 17 bkz. tüş kılmak, tüşlenmek
 1023. TUŞLANMAK: yönelmek, karşılaşmak — II, 243, 344
 1024. TUŞLATMAK: karşısına gelecek surette durdurmak, II, 342, 343
 1025. TUŞMAK: kavuşmak, rastlamak, yetişmek — I, 26; II, 12, 13 bkz. tuşgurmak, tuşurmak
 1026. TUŞNAMAK: karşılaşmak, harekete geçmek, I, 236
 1027. TUŞURMAK: kavuşturmak — II, 78, 178 bkz. tuşgurmak, tuşmak
 1028. TUŞU: tuşu eşeği durdurmak için söylenen kelimeler — III, 224 bkz. tur şu turşu
 1029. TUT: kılıç ve benzeri şeylerin üzerine çöken pas, II, 281 bkz. tat
 1030. TUTAŞI: yakın, komşu; her zaman, daima, muttasıl, I, 423 bkz. tutçı, tutşı
 1031. TUTÇI: daima, her vakit, durmadan; komşu, yakın — I, 159, 376, 423, 515, 518, 520, 521, 523, 524; III, 53, 54, 55, 378 bkz. tutaşı, tutşı
 1032. TUTGAK: geceleyin düşmanın gözcülerini ve ileri karakollar ını yakalamak için çıkanlan atlı bölük — I, 467
 1033. TUTGAN: daima tııtan — II, 296
 1034. TUTGUÇ: kahvaltı, bir parça yemek — I, 453
 1035. TUTGUÇI: tutucu, II, 296 bkz. tuttacı
 1036. TUTGULUK: tutmak hakkı, isteği olan — II, 297
 1037. TUTGUN: tutgun, yakalanan, esir, tutsak — I, 194, 205, 438; II, 219
 1038. TUTMA: aç tutmaç I, 453 bkz. tutmaç
 1039. TUTMAÇ: herkesçe bilinen bir Türk yeme ği. I, 452; II, 233, 349; III, 119, 289 bkz. tutma aç
 1040. TUTMAK: tutmak, yakalamak — I, 37, 45, 63, 68, 81, 93, 125, 133, 195, 230, 325, 333, 336, 341, 372, 376, 399, 421, 428, 452, 504; II, 12, 24, 28. 33, 68, 74, 97, 118, 172, 289, 291, 292, 296; III, 11, 12, 15, 39, 71, 118, 133, 134, 156, 359, 412, 429
 1041. TUTRUG: vasiyet — I, 79 bkz. tutsug
 1042. TUTSUG: vasiyet — I, 462 bkz. tutrug
 1043. TUTSUKMAK: tutulmak, yakalanmak — II, 227
 1044. TUTŞI: yakın, komşu — I, 423 bkz. tutaşı, tutçı
 1045. TUTTACI: tutucu — II, 296 bkz. tutguçı
 1046. TUTTURMAK: tutturmak, yakalatmak — II, 174
 1047. TUTUG: efsun, büyü tutması — I, 373
 1048. TUTUG: rehin, tutu — I, 373; III, 63
 1049. TUTUGLI: tutmaya azmeden — II, 297
 1050. TUTUGLUG: yer tekln olmayan yer, cin çarpan yer, I, 496
 1051. TUTUGSAK: tutmak isteyen — II, 296, 297
 1052. TUTUK: enenmlş, iğdi; edllmiş — I, 380
 1053. TUTUKLAMAK: enemek, enenmişliğe nispet etmek, III, 337
 1054. TUTUKLANMAK: hadım köle sahibi olmak — II, 265
 1055. TUTUKMAK: paslanmak, II, 116, 281 bkz. tatıkmak
 1056. TUTULMAK: tutulmak, yakalanma'< — II, 120
 1057. TUTUNÇU: ogul evlâtlığa alınmış çocuk — III, 375
 1058. TUTUNMAK: tutulmak, edinmek, tutmak, yalnız başına tutmak, tutuşniak — II, 23, 143, , 144 bkz. tütünmek
 1059. TUTURGU: buyrulması ve tutulması haklı olan şey, I, 489
 1060. TUTURKAN: pirinç, döğü — I, 521
 1061. TUTUŞ: çıkışma, çekişme — I, 367
 1062. TUTUŞMAK: tutuşmak — I, 170; II, 88 bkz. tütüşmek
 1063. TUTUZMAK: emretmek — I, 462; II, 86
 1064. TUVIRMAK: kulak dikmek, kulak kabartmak — II, 73 bkz. tuvurmak
 1065. TUVRAMAK: davranmak; büyümek, kuvvetlenmek I, 103; III, 279 bkz. tavramak
 1066. TUVURMAK: kulak dlkmek, kulak kabartmnak. II, 73, 162 bkz. tuv ırmak
 1067. TUVUZ: büyük, iri III, 279
 1068. TUY: halk — III, 447
 1069. TUYAG: at tırnağı, hayvan tırnagı, tuynak — II, 96; III, 165
 1070. TUYAGLI: tırnaklı III, 178
 1071. TUYIN: pinti; sıkıntılı III, 169
 1072. TUYMAK: duymak. I, 44; III, 244
 1073. TUYSUKMAK: duyar gibi olmak — III, 195
 1074. TUYTURMAK: duyurmak; anlatmak, III, 192
 1075. TUYUK: sisli, puslu, kapalı; canı sıkılmış III, 166, 167
 1076. TUZ: tuz — II, 18, 104, 106. 299; III, 31, 123, 184. 359
 1077. TUZ: güzellik. I, 296
 1078. TUZAK: tuzak — I, 380
 1079. TUZAK: sevgili, sevgi için söylenen sö ı — I, 380 bkz. tuzakı
 1080. TUZAKI: sevgili. I, 380 bkz. tuzak
 1081. TUZAMAK: tuzlamak, I, 206, 358, 380, 425; II, 234; III, 304 bkz. tuzlamak
 1082. TUZGU: yoldan geçen hısımlara veya tanıdıklara armağan olarak çıkarılan yemek — I, 424
 1083. TUZGULANMAK: yemek hediye etmek — III, 201
 1084. TUZGUN: armağan — I, 419
 1085. TUZKIYA: sevgili, güzel III, 359
 1086. TUZLAMAK: tuzlamak — III, 263, 293 bkz. tuzamak
 1087. TUZLANMAK: tuzlanmak — II, 243
 1088. TUZLATMAK: tuzlatmak. II, 342
 1089. TUZLUG: tuzlu — I, 209
 1090. : tüy, kıl, saç; renk, at tonu — I, 406; II, 24; III, 207
 1091. TÜB: dip, asıl, kök — I, 52, 73 bkz. tüp
 1092. TÜBLÜG: asaletli III, 40
 1093. TÜBILN: yemekte bulunan çör çöp parçalar ı; buğday kesmiği — I, 400, 405 bkz. tubun, tupun
 1094. TÜBÜTLEMEK: Tibet'li saymak, Tibet'e nispet etmek, III, 330
 1095. TÜBÜTLENMEK: Tibet'li kılığına girmek, II, 265
 1096. TÜDEŞ: birbirine benzeyen, aynı renkte olan, I, 406, 407; III, 207
 1097. TÜGE: düğe, iki yaşına girmiş olan buzağı, III, 229
 1098. TÜGLÜNMEK: düğümlenmek, düğülmek II, 244
 1099. TÜGLÜŞMEK: birbiriyle düğümlenmek II, 207
 1100. TÜGME: düğme . I, 433
 1101. TÜGMEK: düğmek, düğümlemek, bağlamak — I, 472; II, 20, 243
 1102. TÜGMELENMEK: düğmelenmek, ilikleri ilikle mek — III, 202, 203
 1103. TÜGSIN: dört köşeli düğümlenen bir çeşit düğüm . I, 436, 437; II, 285
 1104. TÜĞÜLGEN: her zaman duğülen, her zaman can sıkıntısından kaşıgözü düğülen, çatılan — I, 524
 1105. TÜGÜLMEK: düğülmek, dügümlenmek; yemek boğazda kalmak. I, 198, 437; II, 130, 162, 285; III, 215
 1106. TÜGÜN: düğüm — I, 400, 437, 524, 525; II, 20, 106, 124, 130, 134, 142, 143, 162, 180, 184, 187, 210, 285, 293, 307; III, 59, 73, 78, 95, 105, 110, III, 112, 266, 267, 270
 1107. TÜGÜNMEK: kendi başına düğüm yapmak, II, 143
 1108. TÜGÜŞMEK: düğüm düğmekte yardım ve yanş etmek — II, 106
 1109. TÜKEK: halka, yük yükletilirken yükü s ıkıştırmaya yarayan ve Ipe takılan halka — II, 287
 1110. TÜKEL: tamamen, büsbütün — I, 60, 214, 456; II, 24, 223, 228; III, 147
 1111. TÜKEMEK: tükenmek, bitmek; yetmek, kifâyet etmek, III, 270
 1112. TÜKETMEK: tüketmek, bitirmek II, 309
 1113. TÜKLÜG: kör — I, 477
 1114. TÜKNEMEK: yara dağlamak — III, 301
 1115. TÜKSIN: halktan olup handan üç kat a şağı bulunan kişi, I, 437
 1116. TÜKÜN: dağlama, dağ döğün — I, 414 bkz. tögün
 1117. TÜKÜ: tükü köpek enlğlni çağırmak için kullanılan kelime, III, 229
 1118. TÜKÜZ: atın alnındaki akıtma — I, 367 bkz. teküz § tilküz at; aln ında bir parça beyaz olan at — I, 365
 1119. TÜLEK(G): dört ayaklı hayvanların tüylerlnl atıp döktükleri sıra, koyun kırkımı I, 387 § tülek yılkı; tüliyen, kış tüyünü döken hayvan, I, 412
 1120. TÜLEMEK: tüyünü dökmek — III, 270, 271
 1121. TÜLEMEK: döllemek, kuzulamak — III, 271 bkz. tölemek
 1122. TÜLETMEK: kuzulatmak, doğurtmak — II, 310
 1123. TÜLFIR: kumaştan ve ipekten yapılan örtü ve perde, I, 457 bkz. tülvir
 1124. TÜLÜG: tüylü — I, 406; III, 207 § tülüg yad ım; tüylü yaygı, halı — III, 19
 1125. TÜLÜG: erük feftali — I, 69, 318; II, 282
 1126. TÜLÜG: yadım tüylü yaygı, halı, III, 19
 1127. TÜLVIR: gelin odası tülleri . III, 100 bkz. tülfir
 1128. TÜM: at tonlannda düz renk — I, 338
 1129. TÜMEN: tümen tümen, pek çok — I, 233, 402 § tilmen mi ıig; bin kere bin, I, 402
 1130. TÜMEN: büyük iğne — III, 367 bkz. temen
 1131. TÜMILEMEK: timbildemek, sekerek koşmak — III, 326, 327, 330 bkz. tümilenmek
 1132. TÜMILENMEK: timbildemek, sekerek koşmak — III, 327 bkz. tümilemek
 1133. TÜMRÜK: dümrük, def, I, 478
 1134. TÜMSE: minber — I, 423
 1135. TÜN: gece — I, 82, 100, 245, 331, 339, 423; 11. 77, 97, 232, 303; III, 247, 258, 288, 377
 1136. TÜNEK: hapishane, zından, I, 408
 1137. TÜNEMEK: gecelemek. III, 273
 1138. TÜNERMEK: karanlık olmak, kararmak, gece olmak-II, 86
 1139. TÜNERIK: karanlık; mezar, I, 488
 1140. TÜNETMEK: geceletmek — II, 312
 1141. TÜNLE: geceleyin. I, 251, 339, 434; II, 5; 111. 87
 1142. TÜÑITMEK: eğmek — II, 326 bkz. tüñütmek,
 1143. TÜÑITMEK: yukarıya doğru yükseltmek — II, 326 bkz; teñitmek
 1144. TÜÑLÜK: pencere, ocak, baca gibi evdekl delikler, II, 18; III, 120, 127, 383
 1145. TÜÑŞÜ: şamdan. III, 378
 1146. TÜÑÜR: dünür, karının hısımları — II, 110; III, 362, 372
 1147. TÜÑÜRLEMEK: birinl — kendlne dünür saymak, dünürlü ğe nispet etmek, III, 408
 1148. TÜÑÜRLENMEK: kendini birine dünür salmak — III, 407
 1149. TÜÑÜŞMEK: baş eğmek-III, 393, 394 bkz. tüñütmek, tüñütmek
 1150. TÜÑÜTMEK: eğmek-III, 396 bkz. tüñitmek, tüñüşmek
 1151. TÜP: asıl, kök, dip, temel, herhangi bir şeyin aslı, kökü, insanın aslı — I, 52, 73; II, 280; III, 119, 123 bkz. tüb
 1152. TÜPÇIL: tipisi çok olan yer, III, 56
 1153. TÜPI: tipi — I, 219; II, 4, 71; III, 57, 97, 216, 217, 324
 1154. TÜPIRMEK: rüzgâr eserek toprağı savurtnnak — II, 71 bkz. tüpürmek
 1155. TÜPKERMEK: araştırmak, izine düşmek. II, 179
 1156. TÜPLEMEK: diplemek, kökten aramak, III, 293
 1157. TÜPLENMEK: kökleşmek; zenginle; mek — II, 242
 1158. TÜPLEŞMEK: aslını araştırmak — II, 206
 1159. TÜPLETMEK: aratmak, II, 342
 1160. TÜPLÜG: asaletli III, 40, 119 § tüplüg y ıldızlıg; asaletli, köklü — III, 40
 1161. TÜPÜ: tepe, insanın başının üst tarafı — I, 309; II, 79; III, 216
 1162. TÜPÜLEMEK: tepelemek, tepesine vurmak — III, 322, 323, 327
 1163. TÜPÜRMEK: rüzgâr eserek toprağı savurtmak. II, 71 bkz. tüpirmek
 1164. TÜRÇIMEK: başlamak. III, 275, 276
 1165. TÜRÇITMEK: başlatmak. II, 329
 1166. TÜRGEK: bohça- II, 289 bkz. türkek
 1167. TÜRI: tadı kekre olan; huyu sert olan — I, 47; III, 220 bkz. türü
 1168. TÜRK: vakit anlamına gelen bir kelime — I, 353 § türk kuya ş ödi; gün ortası — I, 353 § türk üzüm ödi; üzümün olgunluk vakti — I, 353 § türk yigit; gençlik ça ğının ortasında olan genç — I, 353
 1169. TÜRKEK: türkeklenmek dürülmek, bohçaya sarılmak — II, 351
 1170. TÜRKLEMEK: Türkler'den saymak (Araplar'a gôre) Acem, yani Arap'tan ba şka, saymak — III, 446 türkün oymakların, hısımlann toplandığı yer; ana baba evi — I, 441, 442; II, 209
 1171. TÜRKÜNLENMEK: kendini bir yerden saymak ve o yeri kendinin say ıp oturmak — II, 278
 1172. TÜRLÜG: türlü. I, 119, 296, 402, 476, 477; II, 122
 1173. TÜRLÜNMEK: dürülmek, bükülmek — II, 243
 1174. TÜRMEK: dürmek — II, 7, 39
 1175. TÜRMEK: kadınbudu denllen yemek, dürüm. I, 396, 477; II, 106
 1176. TÜRMEKLENMEK: dürüm yapılmak — II, 276
 1177. TÜRTMEK: sürtmek, sıvamak, çalmak — III, 425, 426
 1178. TÜRTÜLMEK: sürulmek — I, 486; II, 229
 1179. TÜRTÜNMEK: (yag) sürünrnek, sürünür görünmek, II, 240
 1180. TÜRTÜŞMEK: (yağ) sürmekte yanş etmek — II, 205
 1181. TÜRÜ: tadı kekre olan, buruşturan — I, 47 bkz. türi
 1182. TÜRÜLMEK: dürülmek. II, 127
 1183. TÜRÜMEK: toplanmak — I, 139 bkz. turmak
 1184. TÜRÜNMEK: kendi başına dürmek. II, 145
 1185. TÜRÜŞMEK: dürmekte yardım ve yarış etmek, II, 95
 1186. TÜRÜTMEK: yaratmak; blr ; ey takdir veya ıslah edilmek, II, 303 bkz. törütmek
 1187. TÜŞ: eğlek, durak, yolculukta dinlenilecek yer ve konulacak zaman, I, 330
 1188. TÜŞ: düş, rüya, düş azması, ihtilam, III, 18, 125, 266
 1189. TÜŞEMEK: düş görmek, ihtilam olmak, düşü azmak- III, 266
 1190. TÜŞ: kılmak inmek, toplanmak . III, 17 bkz. tuş kılmak, tilşlenmek
 1191. TÜŞKÜN: dikenli kitre ağaçcığı — I, 443 bkz. tüşürkün
 1192. TÜŞKÜNLENMEK: dağda kitre ağacı çoğalmakII, 278
 1193. TÜŞLENMEK: inmek, toplanmak, I, 222; II, 242 bkz. tu ş kılmak, tüş kılmak
 1194. TÜŞLÜK: konulacak yer — I, 477
 1195. TÜŞLÜK: ödi dinlenmek için yolcuların gece yarısından sonraki konak vakltleri — I, 477
 1196. TÜŞMEK: düşmek; inmek I, 320, 456; II, 13, 81, 137; III, 5, 14, 65, 122, 129, 132, 378, 439
 1197. TÜŞ: ödi konulacak zaman, kuşluk vakti — I, 330; III, 125
 1198. TÜŞRÜM: eğrilmlş ip yumağı — I, 485 bkz. teşrüm
 1199. TÜŞÜK: işten güçten kalan, haylaz, dü şkün. I, 387
 1200. TÜŞÜRGÜ: çayın ırmağa karışan agzı, degirmenin blr ırmağa olan savağı — I, 490
 1201. TÜŞÜRKÜN: kitre ağaçcığı — I, 522 bkz. tüşkün
 1202. TÜŞÜRMEK: düşürmek, indirmek — II, 78, 79, 316
 1203. TÜTEK: ibrik ve benzeri şeylerin emziği I, 386 bkz. tokurga
 1204. TÜTETMEK: tütütmek — II, 299 bkz. tütitmek
 1205. TÜTITMEK: tütütmek — II, 299 bkz. tütetmek
 1206. TÜTKÜRMEK: saldııtmak, kışkırtmak — II, 73 bkz. tütürmek
 1207. TÜTSÜK: kinci . I, 476 § tütsük kişi; kinci adam, yaman düşman — I, 476
 1208. TÜTÜ: türlü — I, 179; II, 283
 1209. TÜTÜN: duman I, 400; II, 72, 299; III. 16
 1210. TÜT(Ü)NMEK: duman tütmek, II, 23 bkz. tutunmak
 1211. TÜTÜRMEK: saldırtmak, kışkırtmak II, 73 bkz. tütkürmek
 1212. TÜTÜŞMEK: kavga etmek, tutuşmak, çekişmek, avı yakalamağa yardım ve yarış etmek, II, 71, 88, 89 bkz. tutuşmak
 1213. TÜVEK: patlangıç — I, 388
 1214. TÜVEKLIK: patlangıç için oyulan ağaç dalı — I, 508
 1215. TÜVIŞMEK: şişe et dizmekte yardım ve yarış etmek — II, 102 bkz. tevişmek
 1216. TÜVŞEMEK: ter, tane tane olmal< — III, 286
 1217. TÜZ: halk, reayâ — III, 123
 1218. TÜZ: asıl, kök, soy sop, III, 123
 1219. TÜZ: düz — I, 60, 121, 325, 376, 433; III, 123
 1220. TÜZERMEK: düzelmek — II, 77
 1221. TÜZEŞMEK: düzlemekte yardım ve yariş etmek — II, 99, 100 bkz. tüzüşmek
 1222. TÜZGERMEK: armağan vermek, II, 179 bkz. tüzgürmek
 1223. TÜZGÜRMEK: amnağan vermek — II, 179 bkz. tilzgermek
 1224. TÜZLINMEK: düzelmek, rnüsavileşmek — I, 349 bkz. tüzlünmek, tüzülmek
 1225. TÜZLÜNMEK: düzeltmek — II, 243 bkz. tüzlinmek, tüzülmek
 1226. TÜZMEK: düzmek, düzeltmek — II, 9
 1227. TÜZÜLMEK: düzelmek, tertip ve tanzim edilmek. II, 71, 127, 243; III, 131 bkz. tüzlinmek, tüzlünmek
 1228. TILZÜN: yumuşak huylu — I, 221, 414
 1229. TÜZÜNLÜG: yumuşaklık. III, 188 bkz. tüzünlük
 1230. TÜZÜNLÜK: yumuşaklık II, 250 bkz. tüzünlüg
 1231. TÜZÜŞMEK: düzlemekte yardım ve yarış etmek — II, 99 bkz. tüzeşmek
 1232. U: uyku — III, 247 bkz. ud, udu
 1233. UBANMAK: gizlenmek — I, 198
 1234. : Türkler'in kalem yaptıkları bir ağaç — I, 35
 1235. : bir nesnenin tükenmesi, bitmesi; uç, kenar — I, 44, 319; III, 426 § uç el; s ınır, sınırdaki il — I, 44
 1236. UÇA: sırt, arka, uca — I, 87
 1237. UÇAN: iki yelkenli gemi — I, 122
 1238. UÇGUK: uçuk, ingi, dumagu — I, 98
 1239. UÇLANMAK: uç peyda etmek, I, 257
 1240. UÇMAK: uçmak, cennet — I, 118, 119; III, 374
 1241. UÇMAK: uçmak — I, 163, 164, 483; II, 45, 324; III, 240
 1242. UÇRUŞMAK: uçurmakta yardım ve yarış etmek I, 233, 529; III, 178
 1243. UÇUKMAK: sonuna varmak — I, 191
 1244. UÇUN: sebep bildiren bir edat, için — I, 76, 86; II, 290; III, 358
 1245. UÇURGAN: çok uçuran — I, 156
 1246. UÇURMAK: uçurmak; düşürmek I, 176; II, 199, 324
 1247. UÇURSAMAK: uçurmak istemek — I, 280; III, 247
 1248. UÇUZ: ucuz, hor ve alçak, değersiz — I, 54
 1249. UÇUZLAMAK: hor ve alçak görmek, hakaret etmek — I, 54, 301
 1250. UÇUZLANMAK: ucuz bulmak, ucuz saymak — I, 292
 1251. UÇUZLUK: değersizlik, küçüklük, ucuzluk — I, 149
 1252. UD: sığır, öküz — I, 45, 346 bkz. öd, ud
 1253. UDUKLUK: insanın bir ; eyden gafleti ve dalg ınlığı, I, 149 bkz. udugluk
 1254. UD: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri — I, 45, 346
 1255. UD: uyku, I, 46, 200 bkz. u, udu
 1256. UD: sığır, öküz — II, 358
 1257. UDGARMAK: uyandırmak, uyarmak — I, 46 bkz. udgurmak, uygurmak
 1258. UDGIRMI: uyanmış — II, 257
 1259. UDGURGAN: daima uyandıran — II, 256
 1260. UDGURGUÇI: uyandıran — II, 50
 1261. UDGURMAK: uyandırmak, uyarmak — I, 46, 225, 260; II, 44, 193, 255 bkz. udgarmak, uygurmak
 1262. UDIK: er uyuklayan kişi — I, 65
 1263. UDIKLAMAK: uyuklamak — III, 349 bkz. uduklamak
 1264. UDIM: arkası sıra, ard, arka, müteaklp — III, 401 bkz. udu
 1265. UDIMAK: uyumak I, 39; III, 259, 260 bkz. udumak
 1266. UDINMAK: sönmek, III, 26 bkz. odunmak, udunmak
 1267. UDIŞMAK: uyumakta yarış etmek; uyuşmak, katılaşmak, -pıhtılaşmak. I, 181, 182 bkz. uduşmak
 1268. UDITGAN: çok uyutan, hep uyutan — I, 154
 1269. UDITMA: yaş peynir, taze peynir, I, 143
 1270. UDITMAK: uyutmak; katilaştirmak, peynlr yapmak; söndürmnek. I, 207, 208
 1271. UDLAŞMAK: birbiri ardınca yürümek — I, 239 bkz. üdleşmek
 1272. UDLATMAK: uydurmak, arkasına düşürmek I, 264, 265
 1273. UDLUK: sığır glbl hayvanların ahırda yattığı yer, I, 98
 1274. UDMAK: uyan, çırak, şâkirt; uşak, ırgat — I, 99
 1275. UDMAKLANMAK: uşak ve ırgat sahlbl olmak — I, 313
 1276. UDU: uyku — I, 39; II, 193; III, 247 bkz. u, ud
 1277. UDU: art, arka, arkası sıra, müteaklp, arkasında; yüzünden, dolayı — I, 87, 110, 167, 272, 399; II, 17, 303; III, 80, 231, 309. 401 bkz. ud ım
 1278. UDU: tepe, I, 87 § kum
 1279. UDU: kum yığını — I, 87
 1280. UDUG: uyanık, I, 63 § udug köñüllilg er; uyan ık gönüllü, anlayışlı adam — I, 63
 1281. UDUGLUK: işlere karşı (^111^1^I, 149 bkz. udukluk
 1282. UDUKLAMAK: uyuklamak, III, 339 bkz. udıklamak
 1283. UDUKMAK: ardına dü; mek, kovalatmak — III, 231
 1284. UDULAMAK: uymak — I, 308
 1285. UDUMAK: uyumak — I, 39 bkz. udımak
 1286. UDUNMAK: uyanmak. I, 200; III, 194
 1287. UDUNMAK: uyanmak I, 200 bkz. odunmak, udınmak
 1288. UDURMAK: seçip ayırmak — I, 370; III, 228 bkz. adırmak, edirmek, ödürmek, ödürmek, üdürmek
 1289. UDUŞMAK: uyumakta yarış etmek; uyuşmak, katılaçmak, pıhtila; mak — I, 181 bkz. udışmak
 1290. UDUZ: uyuş I, 54, 55; II, 300; 111. 5, 63, 74
 1291. UDUZLAMAK: uyuzuna ilâç yapmak — I, 301
 1292. UDUZLUG: uyuzlu — I, 146
 1293. UFUT: hayâ, utanma, ut — I, 309 bkz. uvut, uvut
 1294. UFUT: bolmak utanmak, I, 309; III, 208 , 231
 1295. UG: çadırın üst yanındaki köşelerden her biri I, 48
 1296. UGAN: her şeye gıicü yeten, kadir, I, 77 § ugan Teñri; gücü yeten Tanr ı — I, 77
 1297. UGANÇA: gücü yetinceye kadar — I, 44
 1298. UGARAT: alnındaakı olanat — I, 53
 1299. UGLI: Kaşgar'da yetişen ve yenen beyaz ve tatlı bir havuç — I, 129
 1300. UGRAKLANMAK: Ograk kılığına girmek, I, 313 bkz. Ograklanmak
 1301. UGUT: içki yapılan bir çeşit hamur — I, 50
 1302. UXAK: kaysı, erik gibi meyvelarin sıkılmış suyu — I, 122
 1303. UJLAÑ: kaya keleri, I, 116
 1304. UKIMAK: kusmak, III, 254
 1305. UKMAK: anlamak . I, 168; II, 228; III, 20, 46
 1306. UKRUK: kement — I, 100; III, 215
 1307. UKSAMAK: anlamak istemek — I, 277
 1308. UKTURMAK: anlatmak I, 223
 1309. UKULMAK: bilinmek, anlaşılmak , I, 197
 1310. UKU: anlayı; — I, 62
 1311. UKUŞLUG: anlayı; lı — I, 62, 147
 1312. UKUŞMAK: anlamak — I, 186 ul duvar temeli — I, 48
 1313. ULA: kırda belge, alâmet — I, 92
 1314. ULAG: ulak, beyin emriyle koşa koşa giden postacının başka bir ata erişip bininceye değin bindiği at — I, 122
 1315. ULAG: yama, elbise yaması — I, 122
 1316. ULAGA: savaş atı, III, 172
 1317. ULAGU: neriğ kendisiyle bir şey ulanan nesne — I, 136
 1318. ULAMAK: ulamak, eklemek; ulaşmak ve buluşmak III, 255
 1319. ULANMAK: ulanmak, vasıta olmak, I, 64, 204
 1320. ULAR: erkek keklik — I, 122; II, 213
 1321. ULARLIG: kekliği çok olan — I, 148
 1322. ULAS: köz süzgün ve yakışıklı göz — I, 59, 60
 1323. ULAŞMAK: ulaşmak, bitişmek — I, 189
 1324. ULATMAK: ulatmak — I, 213
 1325. ULATU: burun temizlemek için koyunda ta şınan ipek kumaş parçası — I, 136
 1326. ULDAÑ: pabuç altı, tabanı, mestin alt yanı, I, 116 bkz. oldañ
 1327. ULDIMAK: yalın ayak, nalsız kalmak; ayağı ya-ralanmak, ayağı aşınmak — I, 104, 273
 1328. ULDUK: nalsız, yalın ayak — I, 101 bkz. olduk
 1329. ULGADMAK: büyümek, ulu olmak, I, 263, 505; II, 268; III, 87 bkz. ulgatmak
 1330. ULGATMAK: büyümek — I, 263; II, 366 bkz. ulgadmak
 1331. ULIÇ: erkek çocuklara sevgi bildirmek içln söylenen bir kelime I, 52; II, 250
 1332. ULIGU: uluyacak zaman — I, 136
 1333. ULIMAK: ulumak — III, 255
 1334. ULINÇ: yol kıvrımlı yol, iğri, büğrü, büküntülü yol, düz olmayan yol — I, 133; III, 450
 1335. ULINMAK: usanmak, bıkmak; kıvrılmak, dolanmak, I, 204, 205; II, 241 bkz. ulunmak
 1336. ULIŞMAK: ulaşmak I, 189
 1337. ULITGAN: çok ulutan — I, 156
 1338. ULITMAK: ulutmak — I, 213
 1339. ULITMAK: eğdirmek, büktürmek — I, 213
 1340. ULMA: testi, çanak çömlek — I, 130, 371; II, 234; III, 182 bkz. olma
 1341. ULMAK: erpimek, eriyecek ve dağılacak halegelmek, eskiyerek y ıpranıp yırtılmak. I, 169
 1342. ULNATMAK: altını üstüne getirerek düzelttirmek, çevirtmek. I, 267
 1343. ULTURMAK: erpitmek, yıpratmak — I, 223, 224
 1344. ULUG: ulu, büyük, yüce, büyüklük, ululuk — I, 51, 64, 301, 304, 324, 347, 348, 367; 11. 19, 28, 40. 54 95, 328; III, 69, 70, 175
 1345. ULUG: ay senenin "ulug oglak ay"dan sonra gelen parças ı, yaz ortası — I, 348
 1346. ULUGLAMAK: yüceltmek — I, 304
 1347. ULUGLUK: büyükluk, ululuk, Irilik; ya şça kocalık — I, 64, 150, 352, 505; II, 91
 1348. ULUG: oglak ay senenin "oglak ay"dan sonra gelen ve o ğlakların büyüduğü parçası — I, 347 bkz. oglak ay
 1349. ULUGSAMAK: bir şeyin büyüğünü istemek, I, 302, 303
 1350. ULUK: atın onnuzbaşı — I, 68
 1351. ULUK: (ton) eskimiş, yıpranmış (elblse) — I, 67 ulun temrensiz ok, I, 78 ulunlug (er) temrensiz, yeleksiz okları bulunan (kişi) — I, 148
 1352. ULUNMAK: usanmak, bıkmak; kıvrılmak, dolanmak — I, 204 bkz. ulınmak
 1353. ULUŞ: köy, şehir, I, 62
 1354. ULYAN: kokulu bir bitklnin köküdür ki yenllir — I, 121
 1355. UM: karın şişkinliği, kursak bozukluğu, I, 49
 1356. UMA: ana — I, 92
 1357. UMA: eve gelen konuk — I, 92, 93, 106; II, 316
 1358. UMAK: geciktirmek, I, 93
 1359. UMAK: kudreti olmak, gücü yetmek — I, 44, 77
 1360. UMAY: son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonu — I, 123
 1361. UM: bolmak kursak bozulmak, çok yemekten kursak bozulmak, bulanmak — I, 49
 1362. UMDU: istek, dilek; tamah — I, 125
 1363. UMDUÇI: dilençi. I, 125, 141
 1364. UMDURMAK: umdurmak — II, 54
 1365. UMMAK: ummak — I, 169
 1366. UMUNÇ: umma, umut etme — I, 133; III, 450
 1367. UMUNÇLUG: umulan, umutlu — I, 155
 1368. UMUNMAK: umunmak, umutlanmak, unnmak — I, 206; III, 429
 1369. UN: un, I, 49, 174, 238, 250, 255, 264, 268, 269, 284, 286; II, 15, 16, 71, 81, 102, 129, 174; III, 40, 102, 107, 340, 436
 1370. UNAMAK: razı olmak, kabul etmek, I, 215; III, 256
 1371. UNAŞMAK: uyuşmak, kabullenmek — I, 190 bkz. onaşmak
 1372. UNATMAK: razı etmek, I, 125
 1373. UNITGAN: çok unutan — I, 156, 525
 1374. UNITMAK: unutmak, I, 215; II, 325 bkz. unutmak
 1375. UNUTMAK: unutmak — I, 215 bkz. unıtmak
 1376. UNUTMIŞ: unutulmuş — I, 228
 1377. UÑAMUK: (er) solak (adam) — I, 162
 1378. UÑRA: yatmak sırt üstü yatmak — III, 378 bkz. tuñra tü şmek
 1379. URAGAN: daima uran — I, 33 bkz. uran
 1380. URAGUN: Hindistan'dan gelir bir ilaç — I, 138
 1381. URAGUT: kadın, avrat — I, 138, 153, 178, 180, 201, 250, 253, 255, 257, 259, 275, 302, 306, 308, 311, 314, 401, 509; II, 9, 22, 56, 80, 107, 121, 126, 141, 142, 146, 151, 153, 155, 156, 233, 239, 254, 265, 278, 302, 304, 307, 309, 317, 330, 355; III, 36, 50, 58, 64, 85,
 1382. URAN: daima uran — I, 33 bkz. uragan
 1383. URDI: tokıdı vurdu, dövdü — III, 268
 1384. URDUTAL: hamamotu — I, 124 bkz. ardutal, ordutal
 1385. URGA: büyük ağaç — I, 128
 1386. URGU: kendisiyle bir şeye vurulacak nesne veya ayg ıt. I, 13; II, 69
 1387. URI: ses, gürültü — I, 87, 88
 1388. URI: erkek evlât — I, 88, 251 § urı oglan; erkek çocuk — I, 88
 1389. URI: dere, yol, III, 370 § teriñ urı; geniş dere ve yol — III, 370
 1390. URI: kıkı gürültü, haykırı; — III, 227 bkz. kıkı
 1391. URILAMAK: bağırmak, sesini ynkseltmek. I, 309 bkz. or ılaşmak, orlaşmak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 1392. URILAMAK: kendini övmek, kendini övmekte ileri gitmek I, 309
 1393. URILAŞMAK: bağrışmak, çağrışmak — I, 239 bkz. orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlaşmak, yurlamak
 1394. URIŞMAK: vuruşmak — I, 367 bkz. uruşmak
 1395. URK: ip, urgan, I, 42, 258 bkz. uruk
 1396. URLAMAK: bağırmak, ulumak — I, 189 bkz. orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlaşmak, yurlamak urlaşmak bağrışmak, çağrışmak — I, 239 bkz. orılaşmak, orlaşmak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 1397. URMAK: urmak, vurmak, dövmek; koymak, yapmak; takmak, I, 12, 13. 20, 27, 93, 164, 165, 177, 213. 242, 320, 329, 333, 334, 348, 386, 407, 483; II, 54, 61, 138, 152, 174, 191, 358; III, 120, 124, 127, 145, 260 bkz. ürimek
 1398. URRA: erkeklerde olan kasık yarıklığı, kavlıç — I, 39
 1399. URSAMAK: vurmak istemek, I, 276
 1400. URSUKMAK: dövmede, dövüşte yenilmek, dövülmek. I, 242, 243
 1401. URT: iğne deüği, iğne yurdu — I, 42
 1402. URUG: tane, tohum, evin — I, 53, 64, 449
 1403. URUG: dövüş, vuruş — I, 27, 386
 1404. URUGLAMAK: çekirdeğini çıkarmak, çekirdekten ayırmak — I, 303, 304; III, 346
 1405. URUGLANMAK: tane tutmak — I, 293
 1406. URUGLUG: (altun) para olarak kesilmiş, urulmuş (altın) — I, 147
 1407. URUGLUK: (buğday) tohumluk için saklanmış (buğday) — I, 146
 1408. URUG: turıg hısımlar — I, 64
 1409. URUK: ip, urgan — I, 42, 66, 209, 221; II, 136, 205; III, 110, 330 bkz. urk
 1410. URUKLUG: (kova) ipli (kova) — I, 147
 1411. URUKLUK: (yüñ) ip yapmak için hazırlanmış(yün) — I, 150
 1412. URULMAK: vurulmak, dövülmek; kurulmak — I, 194, 195; II, 138
 1413. URULMAK: (ip ve benzeri) örülmek I, 195
 1414. URUMDAY: kendisiyle ağının zararı giderilen bir taş — I, 159
 1415. URUNÇ: rüşvet, gevik, I, 132, 354; III, 217, 449 bkz. orunç
 1416. URUNMAK: pişman olup vurunmak, dövünmek; sarınmak, örtünmek I, 201
 1417. URUNMAK: dikilmek, kalkmak — I, 201
 1418. URUŞ: urma, sava; , vuruş, vuruşma — I, 61, 221, 414; II, 83
 1419. URUŞMAK: vuru; mak — I, 20, 182; II, 89 bkz. uruşmak
 1420. URUŞ: tokuş uğraşma ve savaşma — I, 12
 1421. URUT: kuru (geçen yıldan kalma ot için). II, 79 bkz. ar ııt
 1422. URU: yazmak vurayazmak, döveyazmak — III, 59
 1423. US: hayır ve şerri ayırt ediş, I, 36
 1424. US: kerkes kuşu, I, 36, 228; III, 46
 1425. USAL: kişi gafil, iş bilmeyen — I, 122
 1426. USAYUK: (er) gafil (adam) — I, 160
 1427. USITGAN: çok susatan, I, 155
 1428. USITMAK: susatmak — I, 209
 1429. USLAMAK: anlamak, hayrı şerden ayırt etmek — I, 286
 1430. USLAYU: kerkes kuşu gibi, II, 17
 1431. USMAK: susamak; sanmak — I, 166; II, 165
 1432. USNATMAK: benzetmek, I, 267 bkz. üsnemek
 1433. USRIK: uyuklayan adam. I, 99
 1434. USUKMAK: susamak — I, 191; II, 165
 1435. USUZ: uykusuz, I, 122
 1436. : şimdi, işte, §161. I, 36; II, 45, 128
 1437. : agaç, dal, boynuz gibi şeylerin özü — I, 36 §müñüz uşı; boynuz özü — I, 36
 1438. UŞAK: küçük, ufak, I, 67; III, 279 § u şak oglan; küçük çocuk — I, 67 § u şak otuñ
 1439. UŞAK: koğuculuk, koğu, dedikodu, kogucu — I, 122; II, 20 § u şak söz; kogu olarak söylenen söz — I, 122
 1440. UŞAKLAMAK: koğlamak — I, 305
 1441. UŞAKLIK: işte gösterilen çocukluk — I, 150
 1442. UŞALMAK: ufalanmak — I, 197 bkz. uşatmak, uvşatmak, üşelmek, üşetmek
 1443. UŞATMAK: ufalatmak — I, 211, 262 bkz. uşalmak, uvşatmak, üşelmek, üşetmek
 1444. UŞGUN: ekşi bir çeşit ot, poy otu — I, 440 bkz. kuşgun
 1445. UŞUN: omuz başı, çigin başı — I, 77
 1446. : uş öküzü suvarmak için söylenen 502. I, 36
 1447. UTAMAK: yapraklarını, başağını kesrnek, ekin biçilmek, budamak — III, 250, 251
 1448. UTANÇ: (ış) utanılacak (1; ). III, 448 bkz. utunç
 1449. UTANMAK: utanmak, I, 199, 291 bkz. uvutlanmak
 1450. UTMAK: oyunda yutmak, oyunda ütmek I, 170, 200; II, 103
 1451. UTRU: önce; karşı, orta I, 68, 494; II, 145; III, 40 bkz. ortu, otra, otru
 1452. UTRULANMAK: yüz ytize gelmek — I, 296, 297 bkz. otrulanmak
 1453. UTRULMAK: kesilmek, kırkılmak, kısaltılmak. I, 246, 247
 1454. UTRUNMAK: dayatmak ve karşı koymak istemek; yönelmek. I, 251 bkz. otrunmak
 1455. UTRUŞMAK: karşı koymak, kaı — şi gelmek, karşılaşmak. I, 232 bkz. otruşmak
 1456. UTRUŞMAK: makasla kesmekte yardım etmek — I, 233
 1457. UTSUKMAK: oyunda yutulmak — I, 242
 1458. UTULMAK: (ekini bozan bitkiler) kesilmek, ba şı vurulmak I, 193 bkz. otulmak
 1459. UTUN: degersiz, alçak, küstah — I, 123, 414
 1460. UTUNÇ: (ış) utanılacak (iş) — I, 131; III, 448 bkz. utanç
 1461. UTURMAK: (saç ve elbise) kesmek — I, 176
 1462. UTUŞMAK: oyunda yutu; mak — I, 180
 1463. UVA: çagıran kişiye cevap için "ne buyuruyorsun?" anlam ında bir edat — I, 40
 1464. UVA: içine şeker ufalanan bir çeşit yemek — I, II bkz. uva
 1465. UVMAK: ufalamak, I, 11 bkz. övmek, uvmak
 1466. UVUT: ut, hayâ, ar — I, 83 bkz. ufut, uvut
 1467. UVA: soğukluk olarak yenen bir çeşit şekerli pirinç yem'egi — I, 90 bkz. uva
 1468. UVMAK: ufalamak — I, 166 bkz. övmek, uvmak
 1469. UVŞATMAK: ufalatmak — I, 262 bkz. uşalmak, uşatmak, üşelmek, üşetmek
 1470. UVULMAK: ufalanmak, ezilmek — I, 197; II, 6
 1471. UVUNMAK: kendi kendine ufalamak, I, 202
 1472. UVUNMAK: ovuşturmak. I, 202; II, 147 bkz. ovunmak
 1473. UVURGARMAK: utandırmak — I, 290
 1474. UVUŞ: ufalanmış nesne — I, 61
 1475. UVUŞ: etmek ufalanmış ekmek — I, 61
 1476. UVUŞMAK: ufalamakta yardım ve yariş etmek, I, 185
 1477. UVUT: utanma, hayâ, ut, ar — I, 51, 83, 116, 131, 469 bkz. ufut, uvut
 1478. UVUT: yemege veya beyin yanına çağırma, davet — I, 51
 1479. UVUTLANMAK: utahmak — I, 291 bkz. utanmak
 1480. UVUTLUG: utanan, utangaç — I, 146
 1481. UYA: kuş yuvası, I, 85
 1482. UYA: hısım, kardeş, I, 85, 86
 1483. UYADSILIK: utanan, utangaç — I, 160
 1484. UYADMAK: utanmak — I, 55, 216 bkz. uyatmak
 1485. UYALAMAK: yuva yapmak, III, 328
 1486. UYALMAK: çekinmek, utanmak — I, 269
 1487. UYATMAK: utanmak — I, 216 bkz. uyadmak
 1488. UYGURMAK: uyarmak, I, 269, 270 bkz. udgarmak, udgurmak
 1489. UYMAK: uymak, birine bağlı olmak — III, 146
 1490. UYUGLUG: kemerli. III, 50
 1491. UZ: usta, mahir — I, 46 § uz kişi; eli uz, eli işe yaraşıklı, udumlu kişi I, 46
 1492. UZA: geçmiş zaman, I, 88, 89, 385
 1493. UZAK: uzun; eski, uzak — I, 66, 380 § uzak ış; uzayan bitmeyen iş — I, 66
 1494. UZAKLIK: işte ağırlık. I, 150
 1495. UZATMAK: uzatmak; geciktirmek I, 209; II, 234 bkz. uzutmak
 1496. UZLANMAK: ustalaşmak — I, 297
 1497. UZLUK: sanat — I, 253
 1498. UZMAK: başkasından ileri geçmek — I, 88 bkz. ozmak
 1499. UZSAMAK: koparmak istemek, I, 276, 277 bkz. üzsemek
 1500. UZUN: uzun, I, 77, 448; II, '11, 78; III, 36, 89, 121
 1501. UZUTGAN: her zaman uzatan — I, 155
 1502. UZUTMAK: uzatmak — I, 155 bkz. uzatmak
 1503. ÜBGÜK: ibibik kuşu — I, 78, 110 bkz. übüp
 1504. ÜBÜP: ibibik kuşu, I, 78 bkz. übgük ,
 1505. ÜÇ: sayıda üç — I, 35; II, 283
 1506. ÜÇGIL: müselles, üçgen, üç köşeli şe/ — I, 105
 1507. ÜÇGÜL: müselles, üçgen, üç köşeli şey, I, 105
 1508. ÜÇLENMEK: üç olmak, üçlenmek — I, 256
 1509. ÜÇLÜÇ: başları bir demirle birleştirilerek üç çubukla yapılan tavşan tuzağı — I, 95
 1510. ÜÇÜKMEK: sesi, soluğu, nefesi kesilmek — I, 192; II, 118
 1511. ÜÇÜNÇ: sayıda üçüncü — I, 131; III, 448
 1512. ÜÇÜRGEN: çok söndüren, I, 522
 1513. ÜÇÜRMEK: söndürmek — I, 176, 177 bkz. öçürmek
 1514. ÜDÜRMEK: seçmek, üstün tutmak, III, 11 bkz. a ğırmak, edirmek, ödürmek, ödürmek, udurmak
 1515. ÜDERMEK: uymak, izince gitmek — I, 178
 1516. ÜDIK: aşk ve sevgi coşması, sevda, hasret — I, 69, 212; II, 144, 188, 311; III, 258 bkz. ödik
 1517. ÜDLENMEK: kösnemek, erkek istemek — I, 257
 1518. ÜDLEŞMEK: birbiri ardınca yürü; mek — I, 239 bkz. udlaşmek
 1519. ÜDREK: artan, az iken artan şey, I, 103
 1520. ÜDREMEK: üremek, çoğalmak , I, 273
 1521. ÜDREŞMEK: artmak — I, 232
 1522. ÜDRETMEK: üretmek, çoğaltmak — I, 261
 1523. ÜGI: baykuş — I, 9, 161; III, 118, 238 bkz. ühi, yabakülak
 1524. ÜGIMEK: öğütmek — III, 254
 1525. ÜGIT: buğday ve benzeri şeyleri öğütme. I, 51
 1526. ÜGITÇI: un öğüten kimse — I, 51
 1527. ÜGITMEK: öğüttürmek — I, 213
 1528. ÜGITSEMEK: öğütmek istemek — I, 302
 1529. ÜGRE: tutmaca benzer ve ondan daha sulu şehriye çorbası, erişte. I, 127; III, 173
 1530. ÜGRILMEK: sallanmak — I, 248
 1531. ÜGRIMEK: sallanmak, kımıldatmak; birisine karşı yaltaklanarak hilesini saklamak, I, 275, 354
 1532. ÜGRIŞMEK: sallamakta yardınn etmek, I, 236
 1533. ÜGRITMEK: sallatmak, I, 261
 1534. ÜGRÜK: çocugun beşigini sallama — I, 105
 1535. ÜGÜR: darı. I, 54; II, 121; III, 9 bkz. yügür § yag ügüri; susam — I, 54
 1536. ÜGÜRLÜG: darı sahibi olan — I, 152
 1537. ÜGÜRLÜK: dan konulan yer — I, 152
 1538. ÜGÜRMEK: deve üzerine iki taraflı yükletilerek içerisine binilen sepet ve benzeri ; ey — I, 507 bkz. tegirmek
 1539. ÜGÜŞMEK: öğütmekte yardım ve yarış etmek — I, 187
 1540. ÜHI: baykuş , I, 9, 161; III, 118, 238 bkz. ügi, yabakulak
 1541. ÜJME: dut ağacı — I, 130
 1542. ÜJÜK: hece, harf, I, 71, 72
 1543. ÜJÜKLEMEK: hecelemek, I, 71
 1544. ÜJÜMLENMEK: dutlanmak, dut vermek, I, 297
 1545. ÜKEK: tabut, sandık — I, 78
 1546. ÜKEK: şehrin etrafında savaş için hazırlanmış olan burç — I, 78
 1547. ÜKEKLEMEK: burç yapmak; sandık yapmak — I, 307
 1548. ÜKEKLIG: tam burçları bulunan kale — I, 153
 1549. ÜKEKLIK: sandık yapmak için ayrılan ağaç — I, 153
 1550. ÜLEMEK: dağıtmak, yaymak, üleştirmek — I, 51; III, 255
 1551. ÜLEŞMEK: paylaşmak, üleşmek I, 189
 1552. ÜLETMEK: paylaştırmak, dagıtmak, I, 214
 1553. ÜLIKE: ökse otu — I, 137
 1554. ÜLKER: Ülker yıldızı, Süreyya yıldızı. I, 95; III, 40
 1555. ÜLKER: çerig harp usulünde bir hile tarzı — I, 95 ,
 1556. ÜLKÜ: ahit, peyman. I, 129
 1557. ÜLÜG: pay, nasip, hlsse, I, 62, 72 bkz. ülük, ülü ş
 1558. ÜLÜGLÜG: üleştirilmiş, pay edilmiş, dağıtılmı; — I, 511
 1559. ÜLÜK: pay, naslp, hisse — I, 62, 72 bkz. ülüg, ülü ş
 1560. ÜLÜ: pay, halk arasında taksim, hisse — I, 62 bkz. ülüg, ülük
 1561. ÜM: şalvar, don — I, 38, 117, 203
 1562. ÜMGLIK: imik, çocukların tepesinde bulunan yumuşak yer I, 110
 1563. ÜMLEŞMEK: şalvarını ortaya koyarak kumar oynamak — I, 242
 1564. ÜNLÜG: şalvarlı, I, 224
 1565. ÜN: ses; ün, san — I, 38, 49. 219; II, 294; III, 194, 240, 402
 1566. ÜNDEMEK: ünlemek, çagırmak. I, 273; III, 69
 1567. ÜNDEŞMEK: çağırı; mak — I, 231
 1568. ÜÑMEK: delmek — I, 174 bkz. öñmek
 1569. ÜÑTÜRMEK: deldirmek I, 290
 1570. ÜÑÜJIN: çölde insanı öidüren umacı, gulyabani — I, 145
 1571. ÜÑÜLMEK: oyulmak III, 395
 1572. ÜÑÜR: in, mağara — I, 94
 1573. ÜP: renkte pekitme edatı — I, 34 § üpürüng; apak — I, 34
 1574. ÜPLELMEK: yağma edilmek — I, 295
 1575. ÜPLEMEK: yağma etmek — I, 284
 1576. ÜPLENMEK: yağmalanmak — I, 255; III, 90
 1577. ÜPLEŞMEK: yağma edişmek, yağmalaşmak. I, 238
 1578. ÜPLETMEK: yağma edilmek I, 264
 1579. ÜRIMEK: takmak, urmak, III, 120 bkz. urmak
 1580. ÜRIMEK: içten çürümek III, 252, 253 bkz. örimek
 1581. ÜRKMEK: ürkmek, III, 420
 1582. ÜRKÜLMEK: ürkülmek — I, 250
 1583. ÜRKÜNÇ: ürküntü, kargaşalık, I, 250 bkz. ürkünmek
 1584. ÜRKÜNÇE: üfleyeceğine, I, 337
 1585. ÜRKÜNMEK: düşman yüzünden ulus arasına düşen ürküntü, telâşla kalelere ve sığınaklara kaşışma — I, 108 bkz. ürkünç
 1586. ÜRKÜŞMEK: ürküşmek, I, 155
 1587. ÜRKÜTMEK: ürkütmek I, 263, 264
 1588. ÜRMEK: üflemek; ürmek, 'havlamak — I, 55, 164, 337; III, 5
 1589. ÜRÑEK: kireç — I, 121
 1590. ÜRÑERMEK: ağarmak — I, 289
 1591. ÜRPEK: tüyleri ürpermiş insan ve hayvan — I, 103
 1592. ÜRPEKMEK: (tüy) ürpermek. I, 229, 230 bkz. orpatmak, örpe şmek, ürpermek, ürpeşmek ürpermek (tüy) ürpermek I, 217 bkz. orpatmak, örpeşmek, ürpekmek, ürpeşmek ürpeşmek birbirine karşı kabarmak, I, 229, 230 bkz. orpatmak, örpe şmek, ürpekmek, ürpermek
 1593. ÜRÜLGEN: her zaman şişen, kabaran — I, 158
 1594. ÜRÜLMEK: şişmek, kabarmak, üflenmek, şişirilmek I, 195
 1595. ÜRÜÑ: ak olan nesne, ak, beyaz, gençlerin t ırnakları üzerinde bulunan aklık — I, 134, 330, 382; II, 12 bkz. ak, örüñ § tırñgak ürüñ; tırnak beyazlığı. I, 134
 1596. ÜRÜÑ: karak göz akı, I, 382
 1597. ÜRÜÑ: kuş akdoğan — I, 331
 1598. ÜRÜŞMEK: üflemekte yardım ve yarış etmek I, 183
 1599. ÜSKE(N-T)EÇ: kuru üzüm — I, 159
 1600. ÜSNEMEK: benzemek — I, 288; II, 223; III, 147 bkz. usnatmak
 1601. ÜSTEK: üstelik, ziyadelik. I, 120
 1602. ÜSTELMEK: artmak, çoğalmak, artırılmak. I, 246
 1603. ÜSTEM: eğerlere, kemerin başına, tokalara işlenen altın ve gümüş — I, 107 bkz. saxt
 1604. ÜSTERMEK: üstün gelmek için yarış etmek; inkâr etmek I, 221
 1605. ÜSTÜN: üstün — I, 108 § andan üstün; ondan üstün — I, 108
 1606. ÜSÜGLEMEK: hile ile kilit açmak. I, 306 bkz. osuglamak
 1607. ÜŞELMEK: aranniak — I, 197
 1608. ÜŞELMEK: ufalanmak, II, 235 bkz. uşalmak, uşatmak, uvşatmak, üşetmek
 1609. ÜŞEMEK: yer ve benzeri şeyleri aramak üzere eşmek III, 253
 1610. ÜŞERIG: (taş) düz (kaya), I, 135 bkz. yüşeırg
 1611. ÜŞETMEK: araştırmak. I, 211 bkz. eşltmek
 1612. ÜŞETMEK: ufalatmak — I, 211 bkz. uşalmak, uşatmak, uvşatmak, üşelmek
 1613. ÜŞGÜRMEK: üşürmek, kışkırtmak; ıslık çalmak — I, 228 bkz. üşkürmek
 1614. ÜŞIK: yemişleri kavurarak büyümekten alıkoyan soğuk — I, 72
 1615. ÜŞIKLEMEK: üşümüşken yakalamak — I, 306, 307
 1616. ÜŞIMEK: soğuktan üşümek II, 137; III, 254 bkz. üşümek
 1617. ÜŞKÜRMEK: üşürnnek, kışkırtmak; ıslık çalmak — I, 228 bkz. üşgürmek
 1618. ÜŞKÜRMEK: hatırlamak — I, 228, 229
 1619. ÜŞKÜRTMEK: hatırlatmak. I, 229 bkz. üşkürtürmek
 1620. ÜŞKÜRTÜRMEK: hatırlatmak. I, 229 bkz. üşkürtmek
 1621. ÜŞMEK: üşmek, üşüşmek, toplanmak; delgiç ile delmek, I, 166
 1622. ÜŞTÜRMEK: deldirmek, delik delmeyi emretmek, dar deli ği genişletmek — I, 222
 1623. ÜŞÜMEK: üşümek, I, 463 bkz. üşimek
 1624. ÜŞÜTMEK: üşütmek, soğutmak için soğuğa koymak — I, 211
 1625. ÜTIMEK: (kıl) ütülemek — III, 252
 1626. ÜTMEK: (kıl) yakmak, ütmek — I, 171
 1627. ÜTRÜK: hileci, ütücü adam, I, 101
 1628. ÜTÜG: kusma, I, 68 bkz. ütük
 1629. ÜTÜK: ütü, I, 68
 1630. ÜTÜK: kusma — I, 68 bkz. ütüg
 1631. ÜTÜLMEK: yanmak, (kıl) ütülenmek, I, 193
 1632. ÜTÜŞ: bir çeşit çocuk oyunu; bu oyunda utme, yutma — I, 60, 61 bkz. ötü ş
 1633. ÜY: ev, I, 81 bkz. ef, ev, ev, öv, üv
 1634. ÜV: ev — I, 81 bkz. ef, ev, ev, öv, üv
 1635. ÜYÜK: tepe gibi yüksek olan yerler — I, 85
 1636. ÜYÜK: (yer) sulu ve buna benzer yerlerde ayak bas ıldığı zaman kaybolan ve ayağı çıkarması güç olan kumluk (yer) — I, 85
 1637. ÜYÜKMEK: (ayak) gömülmek, incinmek, burkulmak — I, 268
 1638. ÜZ: sağır — I, 45 bkz. öz § üz kişi; sağır adam — I, 45
 1639. ÜZE: üstünde, üzerinde, üzere, üzerine, üzerindeki . I, 44, 66, 149, 197, 219, 237, 241, 244, 258, 331, 343. 456, 461, 468, 469; II, 23, 72, 192, 249, 288, 303, 328, 331, 356; III, 131, 161 üzelmek yorulmak, sıkılmak, ögüç işe düşmek — I, 196, 233
 1640. ÜZITMEK: çok söylemekten kulak sa ğır (ağır) olmak; sirke küpten ekşiliğinden dolayı sızmak — I, 209
 1641. ÜZLENMEK: yemekte yağ üste çıkmak, kabarmak — I, 258
 1642. ÜZLÜNMEK: (ip) üzülmek, kopmak — I, 258
 1643. ÜZLÜŞMEK: üzüşmek, kopmak; (kan, koca) ayrılmak; alacaklı borçludan ilişilgi kesmek, I, 240 üzmek (ip ve benzeri şeyleri) kesmek — I, 165, 522
 1644. ÜZNEMEK: kar; ı koymak, söz dinlememek — I, 288
 1645. ÜZSEMEK: koparmak 1510^6^I, 276, 277 bkz. uzsamak
 1646. ÜZTÜRMEK: üzdürmek, kopartmak — I, 220
 1647. ÜZÜKLÜK: kesilme — I, 152
 1648. ÜZÜLGEN: daima üzülen — I, 158
 1649. ÜZÜLMEK: üzülmek, kesilmek — I, 196
 1650. ÜZÜM: üzüm. I, 75, 88, 180, 184, 282, 289. 353. 360, 514; II, 16, 18, 104, 125. 186, 265; III, 8, 119, 201, 265, 331, 410
 1651. ÜZÜMLENMEK: üzümlenmek. I, 295
 1652. ÜZÜŞMEK: üzüm toplamakta yardım ve yarı; etmek; ip ve beñzeri şeyleri kesmekte ve üzmekte yardım ve yarış etmek — I, 184
 1653. ÜZÜTLEMEK: birini pinti görnıek — I, 299
 1654. ÜZÜTLÜK: bir şeyde pintilik — I, 150
 1655. VA: vay anlamına söz söyleyen veya emreden kimsenin emrini inkâr yerine bir söz, III, 215 bkz. ya
 1656. YA: va edatı gibi "vay" anlamına inkâr edatı III, 215 bkz. va
 1657. YA: ok, yay — I, 280, 496, 500, 501; II, 7, 37, 5059, 61, 65, 66, 67, 68, 97, 98, 114, 134, 138, 190, 198, 205; III, 16, 50, 59, 73, 78, 215, 219, 239, 318, 331, 370, 407, 409 § ya bagr ı; yayın orta yeri — I, 360,
 1658. YABA: yaş ve ıslak olan herhangi bir ; ey — III, 24
 1659. YABAKU: yün ve yapağı yoluntusu — III, 36
 1660. YABAKU: bolmak baştaki saç keçelenmek — III, 36
 1661. YABAKULAK: baykuş — III, 56 bkz. ügi, ühi
 1662. YABI: eğerin üstüne ve altına konan keçe, eğer yastığı — III, 24
 1663. YABITAK: çıplak, egersiz — III, 48, 177 bkz. yap ıtak
 1664. YAÇANMAK: utanmak, ocunmak, sıkılmak — III, 83
 1665. YADAG: yayan, yaya — III, 28 bkz. yadag
 1666. YADIÑ: yere yayılmış olan az şey — III, 372
 1667. YADAG: yaya, yayan — I, 381 bkz. yadag
 1668. YADAGLIK: yayalık, yaya yürüyüş — III, 51
 1669. YADIGLIG: yayılı, yayılmış — III, 49, 50
 1670. YADILMAK: yayılmak, dağılmak, ayrılmak — I, 442; III, 77, 148, 159, 192 bkz. yay ılmak
 1671. YADIM: döşek, yaygı, sergi. I, 15, 119; III, 19
 1672. YADINMAK: yayılmak. III, 83
 1673. YADIŞMAK: yaymakta yardım ve yarı; etmek — III, 70
 1674. YADLIŞMAK: dağılışmak, yayılı; mak — III, 104, 105
 1675. YADMAK: döşemek, yaymak, sermek — I, 15, 45; II, 313, 314; III, 434 bkz. yatmak
 1676. YADSAMAK: yaymak ve dağıtmak istemek — III, 305
 1677. YADTURMAK: yaydırmak, III, 93 bkz. yaturmak
 1678. YADTURMAK: bir şeyi bohça veya benzeri içinde saklatmak — III, 94 bkz. yatturmak, yittürmek
 1679. YAFA: kolgan dikeni — III, 24 bkz. yava, yava
 1680. YAFA: sıcak, kuytu (yer) — III, 24, 27 bkz. yava, yava
 1681. YAFAŞ: yavaş, yumuşak huylu — III, 12 bkz. yavaş
 1682. YAFGU: halktan olup hakandan iki derece a şağı bulunan kişiye verilen ungun — III, 32
 1683. YAFIŞGU: kızılcık veya "güren" denen dağ yemi; l — III, 48 bkz. yumuşga
 1684. YAFUZ: her şeyin kötüsü, fenası — III, 10 bkz. yavuz
 1685. YAG: yağ, iç yagı — I, 182, 208, 227, 326; II, 9, 89. 123, 149, 154. 188, 189. 190, 197, 198, 205. 210, 229, 231, 240, 245. 293, 305, 354; III, 63, 77, 119, 157, 182. 223, 252, 307, 319, 392, 425, 426, 435 § kara yag
 1686. YAGAK: ceviz. I, 90, 267, 417; III, 8, 29
 1687. YAGAKLIG: cevizli — III, 50
 1688. YAGAKLIK: cevizlik, ceviz biten yer — III, 51
 1689. YAGAN: fil — III, 29 bkz. yañan, § Yagan Tegin
 1690. YAGANLIK: filli olan, filci — III, 50
 1691. YAGI: düşmün I, 41, 88. 168, 205, 206, 215, 234, 251, 273, 305. 336 397, 441, 456, 496, 516, 517, 520, 522; II, 6, 10, 29, 74. 83, 116, 165, 204, 227, 228, 329; III, 24, 44, 134, 237, 271, 272. 301 322, 328, 339, 395, 400, 420
 1692. YAGIKMAK: düşmanlaşmak — III, 76
 1693. YAGILAMAK: düşmanlık etmek, düşmanla savaşmak, çarpişmak — III, 325, 328 bkz'
 1694. YAGILMAK: yağdırılmak. III, 79
 1695. YAG(I)R: at, katır ve eçek gibi hayvanların sır-tında semer, eger ve yük vurmasından meydana gelen yara, yagır — I, 58, 370; III, 9
 1696. YAGIRLAMAK: yağırı sağaltmak, iyi etmek — III, 342
 1697. YAGIRLANMAK: yağırlanmak, yağırı çoğalmak, yağırdan kaşınmak — III, 113, 114
 1698. YAGIRLIG: yağırlı, sırtı yaralı — II, 9; III, 9, 49
 1699. YAGIŞ: putlara kesilen kurban — III, 10
 1700. YAGITGAN: her zaıpan yağdıran — III, 53
 1701. YAGITGAN: her zaman dü; manlık eden — III, 53
 1702. YAGITMAK: yağdırmak — II, 316
 1703. YAGITMAK: düşmanlık etmek, III, 53 bkz. yagılamak, yaguşmak
 1704. YAGIZ: yağız, kızıl ile kara arası renk — III, 10
 1705. YAGKU: yağmurluk — III, 25, 227 bkz. yaku
 1706. YAGLAMAK: yağlamak — III, 308, 319
 1707. YAGLANMAK: yağlanmak — III, 111
 1708. YAGLATMAK: yağlatmak — II, 355
 1709. YAGLIG: yağlı — I, 70; II, 309; III, 121, 156, 306. 392
 1710. YAGMAK: yağmak, I, 139, 376, 457, 494; II, 122; III, 60, 61
 1711. YAGMALANMAK: Yağma kılığına girmek, onların huyu ile huylanmak — III, 203
 1712. YAGMUR: yağmur. I, 16, 272, 354; Il, 28, 122, 175, 316, 352; III, 38, 39, 53, 79, 93, 95, 380, 436 bkz. yamgur
 1713. YAGMURÇIL: yağmuru çok olan (yer) — III, 56
 1714. YAGRIMAK: yağır olmak, I, 104 yagrınlamak yarnına, sırta, vurmak — III, 343 bkz. yarınlamak yagrıtmak
 1715. YAGRU: çevre, yakı^lık. III, 13 bkz. yakru
 1716. YAGSAMAK: yağ istemek. III, 305, 306 bkz. yags ımak
 1717. YAGSIMAK: yağ tadını almak, III, 305, 306 bkz. yagsamak
 1718. YAGTURMAK: yağdırmak — III, 95
 1719. YAGUK: yakın, 1113101. I, 433; III, 23, 29, 76, 255 § yak yaguk; (115101^1-. III, 29 § yaguk yer; yak ın yer — III, 29
 1720. YAGUMAK: yaklaşmak — II, 148; III, 89 bkz. yaguşmak
 1721. YAGUŞMAK: düşmanlık etmek — II, 90 bkz. yagılamak, yagıtmak
 1722. YAGUŞMAK: birbirine yakla; mak — III, 73 bkz. yagumak
 1723. YAGUTGAN: daima yaklaştıran — III, 52
 1724. YAGUTMAK: yaklaştırn-ıak. II, 316
 1725. YAG: ügüri susam — I, 54
 1726. YAH: evet, peki anlamına bir kelime — III, 118 bkz. yeh
 1727. YAXSINMAK: kollarını yenlerine sokmadan, belini iliklemeden, elbiseyi e ğinine (sırtına) almak, III, 109
 1728. YAHŞI: iyi; güzel, her şeyin güzeli I, 64; III, 32
 1729. YAK: çanak ve kap bulaşığı — III, 4 bkz. yak yuk, yok, yok yak, yuk, yuk yak
 1730. YAKA: yaka, elbise yakası — I, 189, 253; III, 24, 307
 1731. YAKIG: (şişkinlik ve benzeri şeylere yakılan) yakı — I, 407; III, 13, 62, 74, 96
 1732. YAKILMAK: dokunulmak, yaklaşılmak — III, 81
 1733. YAKIN: yakın. III, 22, 23
 1734. YAKIŞMAK: yaklaşmak, dokunmak, yakına gelmek; yakı yakmakta yardım etmek I, 170, 383; II, 103; III, 74
 1735. YAKI: yukı (er) alçak gönüllü ve yaltaklan ıcı (adam) — III, 25
 1736. YAKMAK: yaklaşmak, dokunmak; yakmak — I, 456; II, 69; III, 22, 62, 63
 1737. YAKRI: yağ, iç yağı, yağlı — 11. 105; III, 31, 32, 204; 306
 1738. YAKRIKAN: fındık büyüklüğünde kırmızı meyvesi olan bir bitki — III, 56
 1739. YAKRIKAN: buz yağı — III, 56
 1740. YAKRILANMAK: yağlanmak — III, 203, 204
 1741. YAKRU: çevre, yakınltk. III, 31 bkz. yagru
 1742. YAKTURMAK: dokundurmak; (yakı) yaktırmak; (ateş) yaktırmak — İII, 96
 1743. YAKU: yağmurluk. III, 25, 226 bkz. yagku
 1744. YAKURMAK: yaklaştirmak — III, 68
 1745. YAKURMAK: sık sık solumak, yüksek bir solumaya tutulmak, III, 68
 1746. YAK: yuk kaptaki 611^. III, 143, 160 bkz. yak, yok, yok yak, yuk, yuk yok
 1747. YAL: at yelesi — III, 13, 160 bkz. yal ıg, yıl
 1748. YALA: töhmet, itham, birl hakkında kötü sanıda bulunma. III, 25, 82
 1749. YALAÇI: insanı her şeyde çarçabuk suçlu gibi gören, itham eden, III, 36
 1750. YALAÇI: (yuga) bir çeşit ince katmerli (ekmek, yufka) — III, 25, 35
 1751. YALAFAR: insanlar arasında elçi, hakanın gönderdiği elçi II, 288; III. 47
 1752. YALALMAK: töhmetlenmek, itham edilmek, III, 82
 1753. YALAMAK: töhmetlennek — III, 89
 1754. YALAVAÇ: elçi, peygamber — I, 66, 83, 97; III, 47, 266, 438 bkz. yalavaç
 1755. YALAVAÇ: elçi, peygamber — I, 83; III, 47 bkz. yalavaç
 1756. YALBI: yassı, enli, derinliğl olmayan — III, 30
 1757. YALDRAMAK: az ışımak, az parlamak — III, 437 bkz. yaldrımak
 1758. YALDRIMAK: az ışımak, az parlamak — III, 437 bkz. yaldramak
 1759. YALDR(I-U)K: cilâlı, parlak, süslü — III, 432 bkz. yoldruk, yuldruk
 1760. YALFATMAK: yalatmak — II, 354 bkz. yalgatmak
 1761. YALGAMAK: yalamak. I, 253; III, 306, 307 bkz. yalvamak
 1762. YALGAN: yalan — III, 37
 1763. YALGANDURMAK: yalanlamak — III, 116
 1764. YALGANMAK: yalanmak — III, 109, 110
 1765. YALGAŞMAK: yalaşmak — III, 103
 1766. YALGATMAK: yalatmak ve yutturmak. II, 354 bkz. yalfatmak
 1767. YALGIL: yelesi ak, ak yeleli — III, 228
 1768. YALGU: ahmak, beyinslz adam — III, 33
 1769. YALIG: at yelesi; ibik; eğer kaşı, II, 327; III, 13, 14 bkz. yal, y ıl
 1770. YALIGLANMAK: horoz ıbiklenmek; at yelelenmek — III, 114
 1771. YALIM: sarp, dik, yalçın, III, 19, 20
 1772. YALIMAN: dağınık şekilde yapılan çapul — III, 38 bkz. yelimen
 1773. YALIN: alev — III, 23
 1774. YALINÇGA: (aş) tadı, tuzu, yağı olmayan yemek, III, 433 bkz. yılınçga
 1775. YALINDAK: çıplak, III, 51
 1776. YALINMAK: soyunmak III, 85
 1777. YALIÑ: çıplak, kından çıkmış veya kınından çıkarılmış III, 373
 1778. YALIÑUK: insan I, 44, 195, 230, 395; II, 303, 315, 335; III, 65, 141, 222, 262, 384, 385 bkz. yalñuk
 1779. YALIÑULAMAK: iple, salıncakla, oynamak, III, 411 bkz. yalñu
 1780. YALIŞMAK: töhmetlemek, itham etmek — III, 75 bkz. yılışmak
 1781. YALKMAK: kanmak, bıkmak, yağlı yemekten bıkmak — III, 435, 447
 1782. YALMA: kaftan, kalın kaftan, yağmurluk. III, 34
 1783. YALMAK: yalınmak, alevlenmek; (yara) iltihaplanmak; güne ş yüzü yalıyarak çalıp karartmak- III, 63
 1784. YALMAK: yanmak — III, 65 bkz. yandurmak, yanmak, yundurmak, yunmak
 1785. YALÑU: cariyelerin oynadığı bir oyun, salıncak oyunu — III, 380 bkz. yalñulamak
 1786. YALÑUK: insan kişi, insanlara verilen genel ad, âdem; Âdem atam ız — I, 44, 195, 230, 395; II, 303, 315, 335; III, 65, 141, 222, 262, 384, 385 bkz. yal ıñuk
 1787. YALÑUK: cariye — III, 385
 1788. YALÑUS: yalnız, kimsesiz. I, 333; II, 133, 384
 1789. YALPATMAK: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz. yelpetmek, yelpetmek
 1790. YALRATMAK: parlatmak, yalabıtmak. II, 353 bkz. yalrıtmak, yolratmak, yolrıtmak
 1791. YALRITMAK: parlatmak, yalabıtmak — II, 353 bkz. yalratmak, yolratmak, yolr ıtmak
 1792. YALT: yalçın, sert — III, 7
 1793. YALTGA: bir şeyle alay etme — III, 432 bkz. yoltga, yultga
 1794. YALTGA: kılmak alay etmek, maskanaya almak, III, 432
 1795. YALTURMAK: ateşi alevlendirmek — III, 97
 1796. YALU: tayları bağlamak için kullanılan ip, örk, III, 26
 1797. YALVAMAK: yalamak, III, 307 bkz. yalgamak
 1798. YALVANMAK: dilini çıkarmak, dili ağız içinde dolaştırmak. III, 110
 1799. YALVARMAK: yalvarmak, dileğinin yapılmasını istemek I. 494, 498; III, 99, 100
 1800. YALVI: büyü, sihir. III, 33, 359 bkz. yelvi
 1801. YALVIÇI: büyücü, sihirbaz — III, 33
 1802. YALVIRMAK: yelpimek, III, 100 bkz. yelvirmek
 1803. YAM: çör çöp, pislik, çapak, göze ve ba; ka yere kaçan çör çöp — III, 5, 160
 1804. YAMAG: yama — II, 21; III, 28
 1805. YAMAGLIG: yamalı, yaması olan — III, 49
 1806. YAMAGLIK: yamalık, yama olmak üzere hazılanmış . III, 51
 1807. YAMAGU: yamanması gerekli — III, 36
 1808. YAMALMAK: yamanmak. III, 82
 1809. YAMAMAK: yanıannak — III, 91
 1810. YAMAN: kötü, her şeyin kötüsü — III, 30 § yamanig; yaman hastallk, miskinlik hastal ığı — III, 30
 1811. YAMANMAK: kendi kendine yamamak — III, 85
 1812. YAMAŞMAK: yamamakta yardım ve yarış etmek, III, 75
 1813. YAMAŞMAK: tembelliğinden yere yapı; ıp kalmak, buyurulan işi yapmaktan çekinmek — III, 189 bkz. mayışmak
 1814. YAMATA: yağlı tavuk veya yağlı et kızartılacağı zaman yağın dışarı sızmaması içln içine sarılan kadayıf hamuru gibi ince bir hamur — I, 445
 1815. YAMDU: kasık — III, 31
 1816. YAMGUR: yağmur, III, 38 bkz. yagmur
 1817. YAMIZ: kasığın iki tarafı, kalçanın ıç yandan uçları. III, 10
 1818. YAMLAMAK: silmek, süpürmek — III, 84, 310
 1819. YAMLAN: bir çeşit sıçan, geme, III, 37
 1820. YAMLAŞMAK: süpürmekte yardım etmek, III, 105
 1821. YAMLATMAK: sıipürtmek. II, 356
 1822. YAMLIG: ( — köz) içerisine çör çöp kaçmış olan (göz) — III, 42
 1823. YAMRAŞMAK: kuzular anaları ile karışmak. III, 102, 103
 1824. YAMU: fiilin anlamında pekitme yapan bir edat, III, 236 bkz. yanu
 1825. YAMURGAN: her zaman damlayan, kanayan — I, 524 bkz. tamurgan
 1826. YAMURMAK: damlamak; kanamak. II, 85 bkz. tamurmak
 1827. YAMURMAK: tomruk yapmak, kesrnek, III, 69 bkz. tomurmak, yemürmek
 1828. YAN: yan — II, 19
 1829. YAN: uca kemiği, uca kemlğinin başı — III, 160
 1830. YANA: gene, yine, tekrar, ikinci defa olarak; geri dönme bildiren edat — I, 60, 119, 144, 441, 472, 508; II, 285; III, 6, 26, 170
 1831. YANÇIK: torba, kese, II, 250 bkz. yançuk
 1832. YANÇILMAK: incinmek, ezilmek — I, 188; II, 287; III, 107
 1833. YANÇUK: torba, kese (para-tütün). II, 6; III, 45 bkz. yanç ık
 1834. YANDAK: çeker havadan çiğ gibi yagan kudret helvası — III, 44
 1835. YANDAK: tiken geven dikeni — III, 44
 1836. YANDIK: soysuz, III, 44
 1837. YANDRU: tekrar, III, 406
 1838. YANDRUMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak — III, 98, 99 bkz. yalmak, yanmak, yundurmak, yunmak
 1839. YANIG: kusma; korkutma, tehdit — III, 14
 1840. YANLIK: çoban çantası — III, 45
 1841. YANMAK: dönmek, döndürmek; korkutmak, tehdit etmek; kusmak; yanrnak — III, 14, 64, 65, 98 bkz. yalmak, yandurmak, yundurmak, yunmak
 1842. YANU: fiilin sonuna gelip anlamında pekitme yapan bir edat — III, 236 bkz. yamu
 1843. YANULMAK: ele sürtülerek bilenmek — III, 82
 1844. YANUMAK: bilemek, el üzerlnde kılağılamak — III, 91
 1845. YANUT: karşılık, bedel, ıvaz, cevap — III, 8, 28
 1846. YANUTMAK: biIetmek, bilemeği veya el üzerlnde kılağılamayı emretmek, II, 317 bkz. yıtıtmak
 1847. YAÑ: bir şeyin merkezi; kalıbı. III, 361
 1848. YAÑA: herhangi bir ırmağın, bir yanı, geçesi. III, 369
 1849. YAÑAK: yan, taraf — I, 241, 434
 1850. YAÑAK: ağzın iki yanında dişlerin oturduğu kemik; kapı söğesi; her şeyin yanı, III, 376
 1851. YAÑALDURUK: kukuleta, başlık, kepenek arkasına dikilen blr keçe parças ı, III, 389
 1852. YAÑAN: alaca karga, yalnız başı ak olan karga — III, 240, 376
 1853. YAÑAN: fiL II, 210; III, 295, 376 bkz. yagan,
 1854. YAÑI: yeni — I, 376; III, 369 bkz. yengi
 1855. YAÑILA: yeniden, tekrar, ikinci defa — III, 381
 1856. YAÑILAMAK: yenilemek. III, 407
 1857. YAÑILGAN: her zaman yanılan, unutan — III, 388
 1858. YAÑILMAK: yanılmak — III, 59, 380
 1859. YAÑKU: sesin geri gelmesi, yankı, aksi savt, aksi seda — III, 379, 380
 1860. YAÑKULAMAK: ses vermek, yankılamak, ses gelmek, III, 410, 411
 1861. YAÑKURMAK: ses duymuş gibi sağına soluna bakmak, III, 400
 1862. YAÑLUK: işte, sözde ve benzeri şeylerde ve yerlerde yapılan yanlışlık — III, 385
 1863. YAÑRAK: dağ kıvrımı ve büküntüsü — III, 384
 1864. YAÑRAMAK: saklanması gerekenl açığa vurmak, söylemek — III, 404 bkz. yañzatmak
 1865. YAÑŞAK: yanşak, geveze — I, 467; III, 384
 1866. YAÑŞATMAK: bir klmsenin ba; ını çok sözle, yanşaklıkla ağrıtmak — II, 359
 1867. YAÑZATMAK: saklanması gerekeni söyletmek, ikrar ettirmek — II, 359 bkz. yañramak
 1868. YAP: değirmi olan herhangi bir şey — III, 3 § yap yarmak; değirmi para, sağ para, III, 3
 1869. YAP: yapağı — III, 3 § yung yap; yün yapağı — III, 3
 1870. YAP: hile, al — III, 142, 159 bkz. al, yup
 1871. YAPÇAN: yavşan otu — III, 37 bkz. yavçan
 1872. YAPÇINMAK: yapıştırılmak — III, 108 bkz. yapçunmak, yapçurmak, yap şunmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 1873. YAPÇUNMAK: yapı; tırılmak, III, 108 bkz. yapçınmak, yapçurmak, yapşunmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 1874. YAPÇURMAK: yapıştırmak — III, 97, 98 bkz. yapçınmak, yapçunmak, yapşunmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 1875. YAPGAK: kuş avlanan blr çeşit tuzak — III, 42
 1876. YAPGUÇ: eşek ve benzeri hayvanları sürmekte kullanılan değnek, III, 39
 1877. YAPGUT: yün veya kıl d!dintilerl doldurulmuş minder ve benzerl şeyler — III, 38
 1878. YAPIGLIK: kapalı, kapanmı; — III, 49
 1879. YAPINMAK: örtünmek, kendl başına kapamak — III, 82, 83
 1880. YAPIŞMAK: yapişmak — IH, 70 bkz. yapuşmak
 1881. YAPITAK: çıplak, eğersiz — III, 177 bkz. yabıtak
 1882. YAPMAK: örtmek, kapamak; kurmak, yapmak, I, 348, 374; III, 33, 57
 1883. YAPRATMAK: at, blr ; eyden korktuğu veya bir çeye tekme atacağı zaman kulağını dikmek — II, 352
 1884. YAPRI: düz ve enli (yer); sarkık (kulak), III, 31
 1885. YAPRULMAK: yapışmak; yıpranmak — III, 107
 1886. YAPRUŞMAK: yer düzlennekte yardım etmek, III, 101
 1887. YAPSAMAK: (örtmek, kapamak, yapmak) istemek — I, 463; II, 172; III, 304
 1888. YAPŞUNMAK: yapı; tirılmak — III, 109 bkz. yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 1889. YAPŞURMAK: yapıştırmak — III, 99 bkz. yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşunmak, yavçunmak, yavçurmak
 1890. YAPTAÇ: yağmur ve karda çobanların giydiği küçük bir kepenek, kebe — III, 38 yapturmak kapatmak; yaptırmak — III, 93 yapulmak kapanmak, örtulmek — III, 76
 1891. YAPURGAK: yaprak (agaç, bjtki, kltap) — III, 51
 1892. YAPURGAN: daima gizleyen, saklayan — III, 53 yapurmak parlatmak, süpürtmek; gizlemek — III, 67 yapurtmak
 1893. YAPUŞGAK: dikenli bir ot, pitrak; her söylenen i şe karışan kimse — 1)1, 51 bkz. koru
 1894. YAPUŞGAN: daima yapışan, yapışkan — III, 53
 1895. YAPUŞMAK: yapışmak — III, 53 bkz. yapışmak
 1896. YAP: yup hile, al ("yup" kelimesi yaln ız kullanılmaz, her zaman "yap" ile birlikte gelir) — III, 142, 159, 328
 1897. YAP: yup kılmak hile kılmak, al etmek — III, 159 bkz. yubılamak, yuplamak
 1898. YAR: yar, suların açtığı uçurum — I, 375; III, 34, 142, 152, 355
 1899. YAR: salya — II, 81; III, 3
 1900. YARAG: yarık, gedik — III, 294
 1901. YARAG: fırsat, imkân, tav — I, 300; II, 90, 234; III, 13, 28, 355
 1902. YARAGLIG: mümkün . III, 49
 1903. YARAGLIG: zırhlı, cebeli — III, 49
 1904. YARAMAK: yaramak, uygun gelmek, yaraşmak — III, 38, 87 § yol yarasın
 1905. YARAMAK: yarmak — II, 356
 1906. YARAMAK: karşı koymak, uzaklaşmak — III, 422 bkz. yıramak
 1907. YARAMSINMAK: dalkavukluk etmek, II, 263
 1908. YARANMAK: yaranmak, yaltaklık etmek; koşakta koşturularak alıştırılmak, I, 394; III, 20, 83
 1909. YARAŞMAK: uyuşmak, anlaşmak, yaraşmak — II, 105; III, 11. 71, 72
 1910. YARATGAN: yaratan — III, 52
 1911. YARATMAK: yaratmak, oranlamak, oranlayıp yapmak, kendinden uydurmak — I, 330; II, 315
 1912. YARIGSAMAK: yarlıganmak istemek — III, 333
 1913. YARIK: oylukların çenetlere bitiştiği yer, oyluk kemikleri başı — III, 15
 1914. YARIK: zırh, zırh ve kalkana verilen genel ad, III, 15, 158, 217 § say yar ık; demirgögüslük. III, 15, 158
 1915. YARIKLANMAK: zırhlanmak — III, 114, 115
 1916. YARIKLAŞMAK: zırh öndül koyarak bahse girmek, II, 258
 1917. YARILMAK: yarılmak, yirilmek, açılmak — I, 119; III, 15, 77, 78
 1918. YARIM: yarım, bir şeyin yarısı, herhangi bir şeyin ikiye ayrılmış olan parçalardan her birisi III, 19
 1919. YARIMLAMAK: yarılamak — III, 343
 1920. YARIMLANMAK: yarımlanmak. III, 115
 1921. YARIN: yarın — II, 250
 1922. YARIN: kürek kemigi, çigin kemlğl — III, 21
 1923. YARINDAK: kayı; , sırım, Türk sırımı — II, 23, 108, 175, 262; III, 51
 1924. YARINLAMAK: yarnına, sırta vurmak — III, 343 bkz. yagrınlamak
 1925. YARINMAK: kendi kendine yarmak, yarınmak — III, 83, 84
 1926. YARISA: yarasa — III, 433 bkz. aya yersgil
 1927. YARIŞ: yarı; , at yarişi — II, 191; III, 10
 1928. YARIŞ: iki adam arasında mal üleşme — III, 10
 1929. YARIŞMAK: yarışmak, yariş etmek, at yarişi yapmak; yarı yarıya üleşmek I, 367, 474; II, 226; III, 10, 72
 1930. YARLAMAK: tükürmek III, 308 bkz. yarsıtmak, yarsudmak
 1931. YARLIG: emir, hakanın mektubu, fermanı, buyruğu — I, 87; III, 42
 1932. YARLIG: fakir, yoksul, acınan, yarlıganmış. I, 93; III, 42
 1933. YARMA: uzunlamasına yarılan herhangi bir ; ey — III, 34
 1934. YARMAK: yarmak, bir şeyl keserek zorla yarmak, parçalamak; yere s ınır çizmek, I, 399, 437; III, 33, 57. 58
 1935. YARMAK: para — I, 20. 22 35, 75, 130, 131, 142, 143, 168, 175, 180, 214, 219, 223, 242, 281, 297, 298, 303, 321, 322, 334. 341 377 397, 398, 402; II, 22, 39, 41, 44, 51, 62, 66, 67, 78, 92. 122, 127, 131, 103, 229, 237. 249, 250, 260; III, 3. 43 67 80, 84. 94, 121
 1936. YARMAKAN: armağan — I, 140 bkz. amuç, armagan
 1937. YARMAKLANMAK: para sahibi olmak — II, 279; III, 116
 1938. YARMANMAK: tırmanmak. III, 111
 1939. YARMAŞ: iri ögüdülmüş bulgur ve buna benzer şeyler — III, 40 § yarmaş un; ince un, III, 40
 1940. YARMA: (yuga) blr çeşit katmer — III, 34
 1941. YARP: sağlam — III, 6
 1942. YARP: insan sevinince yüzüne gelen parlakl ık, yalabıklık — III, 6
 1943. YARPADMAK: iyileşmek, ayağa kalkmak, serpilip büyümek — II, 351 bkz. yarpatmak
 1944. YARPATMAK: iyileşmek, ayağa kalkmak; serpilip büyümek, II, 351 bkz. yarpadmak
 1945. YARPUZ: güzel kokulu b!r ot, kır nanesl, Majoran, III, 39
 1946. YARPUZ: yılan yiyen bir hayvan, firavun s ıçanı, ichneumon — III, 39, 40
 1947. YARSGAG: dagda ve başka yerde ayağın kayabilecegl yer — III, 433
 1948. YARSIKMAK: birbirinden ayrı dü; mek, III, 105. 106
 1949. YARSIMAK: murdar bulmak ve iğrenmek, III, 305
 1950. YARSINÇIG: murdar, pis iğrenç — III, 56
 1951. YARSITMAK: tiksindirmek II, 353 bkz. yorlamak, yars ğumak
 1952. YARSUDMAK: tiksindiği şey yüzünden tükürmek — II, 353 bkz. yarlamak, yars ıtmak
 1953. YARŞI: bir şeyi yarıya bölen kimse; bir ; eyin yar ısı, yarı yarıya ortak — III, 32
 1954. YARŞIM: bir yarışlık yer — III, 47
 1955. YART: su içilen bardak, I, 341 bkz. bart
 1956. YARTIM: ayrılmiş — III, 46
 1957. YARTMAK: para — III, 432 bkz. yarmak
 1958. YARTU: yonga, talaş, III, 30
 1959. YARTU: üzerine bir şey yazılan levha, tahta — III, 30
 1960. YARTURMAK: yardırmak — III, 94, 95
 1961. YART: yurt tutmak ansızın her yandan yakalanmak — I, 341 bkz. bart burt tutmak
 1962. YARUK: yerde, duvarda, dağda, sırçada ve benzer şeylerde yarık — III, 15
 1963. YARUK: ışık, aydınlık, parlak — I, 46, 96; III, 15, 194 § yapyaruk; çok ayd ınlık. III, 15
 1964. YARUKLUK: nur, ışık, aydınlık; rahatlık — II, 316; III, 51. 194
 1965. YARUK: yelim balık tutkalı — III, 20 bkz. yaru yelim
 1966. YARUK: yulduzı tan yıldızı — I, 96
 1967. YARUMAK: ışımak — I, 96; III, 86, 87, 89
 1968. YARUMAK: yaşumak keyiflenmek. sevinmek — III, 89
 1969. YARUTGAN: her zaman aydınlatan — III, 52
 1970. YARUTMAK: aydınlatmak — III, 52
 1971. YARU: yelim balık tutkalı — III, 24 bkz. yaruk yelim
 1972. YAS: zarar, 2iyan — III, 159
 1973. YAS: ölüm, helâk — III, 159
 1974. YASGAÇ: yastıgaç, hamur tahtası — III, 38 bkz. yası yıgaç
 1975. YASGAŞMAK: tokatlaşmak ve bunda yardım ve yarış etmek — II, 220 bkz. tasgamak, tasga şmak
 1976. YASI: yassı, enli — III, 24 bkz. yasul
 1977. YASIÇ: yassı ve uzun temren, III, 8
 1978. YASIGLIG: gedeleçli — III, 50
 1979. YASIK: gedeleç — III, 16 bkz. kurman
 1980. YASILAMAK: yassılamak, yaymak; sözü açık, geniş ve kinayesiz söylemek — III, 328
 1981. YASILMAK: dağılmak; terk olunmak, bırakılmak — III, 78, 79
 1982. YASIMAN: su boşaltilırken boğazı "gır gır" eden testi, III, 38
 1983. YASI: yıgaç yastıgaç, hamur tahtası — III, 38 bkz. yasgaş
 1984. YASMAK: dağıtıp yaymak, çözmek — III, 59, 60
 1985. YASTALMAK: dayanmış olmak; amacın bir yanına ilmek — III, 107
 1986. YASTAMAK: yastık dayamak, yaslanmak; söz dokundurmak — III, 302, 303, 320
 1987. YASTUK: yastık, III, 43, 107, 302, 320
 1988. YASUL: yassı, yayvan, yassı ve engln olan her yer — III, 18, 19 bkz. yas ı
 1989. YAŞ: yaş, taze nesne, zerzevat, sebze, ye şillik; yaş (gözden gelen); yaş (insanın yaşadığı). I, 316; II, 109, 172. 228, 232; III, 4, 47, 83, 84, 159, 433 §ya şot
 1990. YAŞAGU: yaşamağa haklı — III, 36
 1991. YAŞAMAK: yaşamak — III, 89
 1992. YAŞAÑURMAK: (göz) yaşarmak, yaşlı olmak — III, 407
 1993. YAŞARMAK: yeşermek — II, 79; III, 18, 68
 1994. YAŞARTMAK: ye; ertmek — III, 436
 1995. YAŞIKMAK: (göz) yaçlanmak, kamaşmak — III, 76
 1996. YAŞIL: yeşil. I, 41, 330, 394, 395; III, 19. 20, 143, 162 § yapya şıl
 1997. YAŞIL: yuşul yeşil meşil — III, 19
 1998. YAŞIN: şimşek, I, 236; II, 356; III, 22, 310, 319
 1999. YAŞINLIG: şimşekli — III, 50
 2000. YAŞLAMAK: yaş ot yemek — III, 308
 2001. YAŞLIG: yaşlı, genç olmayan — III, 42
 2002. YAŞLIG: yaşlı, yaşı olan (göz) — III, 42
 2003. YAŞMAK: gizlemek, saklamak — I, 425; III, 60, 208
 2004. YAŞNAMAK: şimşek çakmak, parlamak — I, 236; III, 310, 319
 2005. YAŞNATMAK: şimçek çaktırmak, parlatmak — II, 356
 2006. YAŞRU: gizli — III, 31
 2007. YAŞRUŞMAK: gizlemekte birlefmek — III, 101
 2008. YAŞSAMAK: gizlemek istemek — III, 305
 2009. YAŞUK: demir başlık, tulga — I, 67 bkz. aşuk, yışıklıg
 2010. YAŞUMAK: keylflenmek, sevinmek, III, 89
 2011. YAŞURGAN: her zaman gizleyen — III, 53
 2012. YAŞURMAK: örtmek, örtülmek, gizIemek. II, 79; III, 68
 2013. YAŞUT: gizli — II, 228; III, 8 bkz. beküt
 2014. YAT: yabancı-I, 433; III, 43, 148, 159 bkz. baz
 2015. YAT: taşlarla yagmur ve rüzgâr için yapılan kamlık, yadataşı ile yapılan bir türlü kamlık, kâhinlik. III, 3, 159
 2016. YAT: baz yabancı — III, 148, 159
 2017. YATÇI: ; aman — III, 307
 2018. YATGAK: hakanın ve ülkenin koruyucusu, muhaf ızı — III, 42
 2019. YATGAŞMAK: yatışmak, birlikte yatmak. III, 103
 2020. YATGAŞUK: bir yerde başkası ile yatan — III, 55
 2021. YATGAŞUK: ogrı yatsı, yatma 2amanı. III, 55
 2022. YATGURMAK: yatırmak, uyutmak — III, 99
 2023. YATIG: uyku; yatılacak yer — III, 12 bkz. yatık
 2024. YATIK: uyku; yatacak yer — III, 15 bkz. yat ıg
 2025. YATIKMAK: yabancılaşmak, yadlaşmak — III, 76
 2026. YATLAMAK: yada taşı ile afsun yapmak; yabancı saymak — III, 307, 308
 2027. YATLATMAK: yada taşı ile okutmak — II, 355
 2028. YATMAK: yatmak — I, 36, 233, 243, 386; II, 313; III, 42, 378
 2029. YATMAK: yaymak, sermek, II, 313 bkz. yadmak
 2030. YATSAMAK: yatmak veye uyumak istemek III, 304
 2031. YATTURMAK: yaydırmak — III, 93, 94 bkz. yadturmak, yittürmek
 2032. YATUK: atılan, unutulan her şey; tembel; şehirlerden — çıkmayan bir kısım Oğuzlar — III, 14
 2033. YATUK: iki cins iplikten (erişi yünden, argacı pamuktan) dokunan bir dokuma — III, 14
 2034. YATURMAK: yaydırmak, III, 93 bkz. yadturmak
 2035. YAVA: kolgan dikeni; hint ayvas ı; suyu tutmaca renk veren bir bitki I, 84; III, 26 bkz. yafa, yava
 2036. YAVA: sıcak, kuytu (yer) — III, 27 bkz. yafa, yava
 2037. YAVA: kolgan dikeni; hint ayvas ı; suyu tutmaca renk veren bir bitki I, 84; III, 27 bkz. yafa, yava
 2038. YAVA: sıcak, kuytu (yer), III, 27 bkz. yafa, yava
 2039. YAVALMAK: yavaşlamak, I, 397
 2040. YAVA: ; yavaş, yumuşak huylu — III, 10, 11 bkz. yafa ş
 2041. YAVAŞLANMAK: yavaşlanmak, dölekleşmek, yumuşak huylu olmak — III, 114
 2042. YAVÇAN: yavşan 0111. III, 37 bkz. yapçan
 2043. YAVÇUNMAK: yapıştırılmak — III, 109 bkz. yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşunmak, yapşurmak, yavçurmak
 2044. YAVÇURMAK: yapıştımak. III, 98 bkz. yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşunmak, yapşıırmak, yavçurmak
 2045. YAVGAN: yavan. III, 37
 2046. YAVGANLANMAK: yavan bulmak — III, 116, 117
 2047. YAVLAK: kötü, fena, değersiz, yavuz, dü; kün, her şeyin kötüsü — I, 177, 432, 516, 519; II, 74, 204; III, 43, 44, 133 § yavlak kişi
 2048. YAVRAMAK: digrek, sert, kati olmak, III, 278 bkz. t ıgdamak, tıgramak
 2049. YAVRIMAK: hali kötüleşmek, yoksulluk veya hastal ık yüzünden arıklamak — III, 304
 2050. YAVRITMAK: kötületmek, zayıflatmak, arıklatmak, I, 139; II, 352, 353
 2051. YAVSAMAK: gönül almak istemek, III, 306 bkz. yüvsemek
 2052. YAVUG: sel suyunun yüksekten yuvarlad ığı kaya parçası — III, 13
 2053. YAVUZ: kötü, fena — I, 84, 85, 103, 227, 248. 439, 483 bkz. yafuz
 2054. YAVUZLAMAK: kötü bulmak — III, 342
 2055. YAVUZLANMAK: kötü bulmak — III, 114
 2056. YAY: ilkbahar, yaz, I, 13. 82, 96, 170, 463; II, 97; III, 160, 161, 188
 2057. YAYA: insanın kuyruk sokumu bölgesl, kıçı (yalnız insanlarda) — III, 26, 170
 2058. YAYGARU: yaza doğru, III, 278
 2059. YAYGUK: kısrağın meme uçları, III, 27 bkz. yazguk
 2060. YAYIG: huyu dönek — III, 23 bkz. yayık
 2061. YAYIK: huyu dönek — III, 23 bkz. yayıg
 2062. YAYIKMAK: yaz olmak, baharla; mak — III, 191
 2063. YAYILGAN: yayılan, durmayan — III, 55 § yayılgan kişi; bir kararda durmayan, bir işte sebat etmeyen kimse — III, 55
 2064. YAYILMAK: ırgalanmak, yayılmak, salınmak — I, 412; III, 108, 191, 192bkz. yad ılmak, yazılmak
 2065. YAYINMAK: kendi kendıne yaymak — III, 86
 2066. YAYKALMAK: çalkanrnak; her ; eye gönlü meyil göstermek — III, 108
 2067. YAYLAG: yayla, yaylak, yazlanan yer, I, 13, 214; II, 355; III, 47, 265
 2068. YAYLAMAK: yaylamak — III, 311
 2069. YAYLATMAK: yaylatmak. II, 357
 2070. YAYMAK: çalkamak, kımıldatmak, sallamak, meyletmek, meylettirmek III, 245, 246, 247
 2071. YAYSAMAK: haset etmek, çekememek, I, 155
 2072. YAYTURMAK: çırptırmak, kımıldatmak. III, 100
 2073. YAZ: ilk yaz, yaz — II, 172, 285; III, 159, 285
 2074. YAZAK: otlak, III, 16
 2075. YAZAMAK: yazlamak, yazı geçirmek — III, 88
 2076. YAZGUK: kısrağın meme uçlan — III, 28 bkz. yayguk
 2077. YAZI: kır, ova, yazı, boş ve açık yer, boşluk, açıklık, alan — I, 94, 135, 329, 447; III, II, 24, 255 yaz ıkçı yazıcı, hısımlar arasında mektup getirip götüren elçi — III, 55
 2078. YAZIGLIG: çözülmüş, bağından çözülmüş — III, 49, 50 bkz. yazuk
 2079. YAZIKMAK: yaz olmak III, 76 bkz. yayıkmak
 2080. YAZILMAK: açılmak, yayılmak; yalabımak, güzelleşmek; çözülmek — I, 195, 233, 409; II, 285; III, 6, 78, 112 bkz. yadılmak, yayılmak
 2081. YAZINMAK: kendi kendine çözmek, çözünmek, çözülmek III. 84, 112
 2082. YAZIŞMAK: (çözmekte ve yaydan kirlşi çıkarmakta) yardım ve yarış etmek, III, 73
 2083. YAZLATMAK: yazlatmak, yazı geçirtmek, yaylatmak — II, 355
 2084. YAZLINMAK: çôzülmek — III, 110, 112, 228
 2085. YAZLIŞMAK: çözülmek III, 105
 2086. YAZMAK: şaşmak, yanılmak; çözmek; yazmak — I, 92; II, 20; IIl, 59, 111
 2087. YAZMAS: şaşmayan, yanılmayan — III, 59, 379
 2088. YAZOK: et pastırma — III, 16,
 2089. YAZSAMAK: çözmek istemek, III, 305
 2090. YAZTURMAK: çözdürmek; yanıltmak — III, 95
 2091. YAZUK: boşanmış, bağından çözülmü; — III, 16bkz. yazıglıg
 2092. YAZUK: günah, suç — I, 16, 203, 220, 521; II, 75, 135, 143, 169, 222, 261; III, 16
 2093. YAZUKLAMAK: suçu yüzünden yakalamak — III, 342, 343
 2094. YAZUKLUG: günahlı, III, 50
 2095. YAZUKSUZ: günahsız — I, 400; III, 16
 2096. YEBEÑ: kumlu, batak — III, 372
 2097. YEH: evet — III, 26, 118 bkz. yah
 2098. YEH: mü "tamam mı" anlamına bir kelime — III, 26 bkz. ye mü?
 2099. YEK: şeytan — I, 267; II, 236, 338; III, 156, 160
 2100. YEL: cin; cin çarpması — III, 144, 163
 2101. YELIM: tutkal, kendisiyle tüy ve tüye benzer şeyler yapıştırılan tutkal — III, 20, 70, 99, 108bkz. yelim,
 2102. YILIM: yelimlenmek tutkallanmak — III, 115 bkz. yelimlenmek
 2103. YELKIN: yelici, koşucu; misafir, yolcu, konuk — I — 31; III, 33, 37, 288, 309 bkz. elkin, yelkin
 2104. YELNEMEK: memesi dolup sarkmak — III, 310, 319 bkz. yelnemek
 2105. YELPETMEK: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz. yalpatmak, yelpetmek
 2106. YELPETMEK: yelpazeletmek — II, 352 bkz. yelpetmek
 2107. YELPIRMEK: rüzgâr esmek, cin tutmuş gibi sağa sola sallanmak; nemlenmek, yeri ıslatmak — III, 93
 2108. YELVI: büyü, sihir, III, 33, 359 bkz. yalv ı
 2109. YELVLÇI: büyücü, sihirbaz III, 33
 2110. YEM: baharat — Itl, 5 ("yem" kellmesl yaln ız kullanılmaz, "ot" ile birlikte gelir) —
 2111. YEME: hep, bütün, tamamiyle; yine, dahi, I, 47, 106, 144, 459; II, 75, 118; III, 41, 278. 366 435 yemeçük buğday taşınan küçük çuval — III, 48
 2112. YEMEK: yemek, yeylp telef etmek, I, 55, 66, 79, 88, 116, 318, 323, 342, 343, 504; II, 69, 70. 311; III, 9, 16, 31, 67, 146, 159, 220, 222, 249
 2113. YEMET: evet — I, 51; III, 8 bkz. emet, evet, evet
 2114. YEMIŞ: meyve, I, 251, 263 bkz. yemiş
 2115. YEMRÜ: ; mek ağaç sökmekte yardım etmek — III, 103
 2116. YE: mü "bu sôzü kabul ettin mi? söyledi ğimi yapmak için kafana koydun mu?" anlam ına bir kelime. III, 26 bkz. yehmü?
 2117. YEMÜRGEN: dalma söken, koparan, III, 54
 2118. YEMÜRMEK: kesmek — III, 54 bkz. tomurmak,
 2119. YAMURMAK: yençimek ısırmak, kötüleşmek — III, 303 bkz. tençmek, yençmek, yunç ımak
 2120. YENÇMEK: ısırmak, yere vurup ayağıyle ezmek, dişle ısırarak parçaları birbirine katmak, kötüleşmek — III, 303. 435 bkz. tençmek, yençimek, yunç ımak
 2121. YENIG: yeğni, hafif — III, 92 bkz. yenik
 2122. YENIGÜ: doğurmak üzere olan, III, 36
 2123. YENIMEK: doğurmak (yalnız kadın için), III, 91, 92
 2124. YENITMEK: doğurtrnak — II, 317
 2125. YEÑEÇ: yengeç — III, 384
 2126. YEÑEK: heybe, bohça — III, 70 bkz. yetgek
 2127. YEÑGE: yenge, büyük kardeşin karısı — III, 380
 2128. YEÑI: yenl — I, 376; III, 369 bkz. yangi
 2129. YEÑMEK: yenmek, alt etmek — III, 391
 2130. YEÑŞÜRMEK: sıcağa soğuk karı; tirarak ılıştırmak, III, 400 bkz. yiñşürmek
 2131. YERÇÜ: sın, mezar — III, 30
 2132. YERDE: hemşeri. I, 407; III, 40
 2133. YER: kırtışı yeryüzü — I, 461
 2134. YERKÜÇ: tahtadan yapılmış kılıç gibi uzunca, enli bir ağaç parçasıdır, fırındaki ekmeği çevirmek için kullanılır — I, 452
 2135. YERMEK: yirmek, yaf bir şeyi demirle kesmeksizin uzunlamas ına yirmek, kolayca yarmak — III, 58 bkz. yırmak, yirmek
 2136. YER: sagrısı yeryüzü; yer yaygısı — I, 422
 2137. YERTÜRMEK: yirdirmek. III, 95
 2138. YERÜK: yirilmiş, uzunlamasına yirilmiş ve güzelligi gitmiş olan her şey, yirik, gedik — III, 18 bkz. yirük
 2139. YETEN: ok atılan tahta yay; atımcı yayı, hallaç yayı — III, 21 bkz. yeteñ
 2140. YETEÑ: yün atılıp kabartılan atımcı yayı — III, 372 bkz. yeten
 2141. YETGEK: heybe, bohça — III, 70, 77, 344 bkz. yerigek
 2142. YETIGEN: yedi kardeşler adı verilen yıldız, III, 37, 40, 247 bkz. yetiken
 2143. YETIKEN: yedi kardeşler adı verilen yıldız, III, 247 bkz. yetigen
 2144. YETILMEK: güdülmek, yedilmek. I, 106 bkz. yetilmek
 2145. YET(I)ŞMEK: yetişmek, erişmek. III, 183 bkz —
 2146. YETIZ: enli, enine geniş şey — III, 10
 2147. YETIZLIK: genişlik, bir şeyin eni — III, 52
 2148. YETMEK: yetişmek, erişmek II, 314 bkz. çetmek, yetmek
 2149. YETMEK: yetmek, yedeğinde götürmek — II, 314
 2150. YETMIŞ: kapanmış, iyileşmiş (yara) — I, 245 bkz. bütmiş
 2151. YETRÜLMEK: eriştirilmek; ilhak edilmek. III, 107 bkz. yetrülmek
 2152. YETRÜM: bırakılmış, salınmış — III, 47
 2153. YETRÜM: saç bırakılmış, salınmış saç — III, 47 bkz. yetüt saç
 2154. YETRÜŞMEK: birbirine erişmekte yardım etmek III, 101 bkz. yetrüşmek
 2155. YETTI: sayıda yedi — III, 27 bkz. yeti
 2156. YETÜT: askere imdat . II, 287
 2157. YETÜT: saç sonradan bırakılan saç, II, 287 bkz. yetrüm saç
 2158. YEVTILMEK: erişmek; olgı^nlaşmak. III, 81, 356 bkz. yıgılmak, yuvulmak
 2159. YEZEK: asker öncüsü, III, 88 bkz. yizek
 2160. YEZEMEK: aramak üzere dolaşmak, III, 88, 89
 2161. YEZNE: büyük kız kardeşin kocası — III, 35
 2162. YEDIŞMEK: kenar dikmekte yardım etmek — III, 70, 71 bkz. yedilmek, yedmek, yidmek
 2163. YEDILMEK: dikilmek ve içine eşya konulmak — III, 77 bkz. yedişmek, yedmek, yidmek
 2164. YEDMEK: bohça veya heybeyi toparlamak, uçlar ını birleştirmek III, 434 bkz. yedişmek, yedilmek, yidmek
 2165. YEG: yeğ, üst, üstün, daha lyl, lyl, hay ırlı — I, 59, 337, 384; III, 43, 133, 144, 160
 2166. YEL: yel, rüzgâr, esinti — I, 95, 251. 319, 354; II, 4, 154. 192, 229, 298; III, 93, 98, 108, 144, 161, 226, 247. 268, 360
 2167. YELDIRMEK: estirmek, ësmek — III, 98
 2168. YELIM: tutkal, kendlsiyle tüy ve tüye benzer şeyler yapı; tırılan tutkal, ökse — III, 20, 70, 99, 108 bkz. yelim, yilim
 2169. YELIMEN: dağınık şeklide yapılan çapul — III, 38 bkz. yalıman
 2170. YELIMLEMEK: yelek yapıştırmak; yolu araştırmak III, 343
 2171. YELIMLENMEK: tutkallanmak, III, 115 bkz. yelimlenmek
 2172. YELIN: kısrak memesi, tırnaklı hayvan memesi — III, 23
 2173. YELIÑ: yeli çok olan, III, 373
 2174. YELKIN: yelic!, ko; ucu; müafir, 'yolcu, konuk — I, 31; III, 33, 37, 288, 309 bkz. elkin, yikin
 2175. YELMEK: koşmak, III, 64
 2176. YELMEK: (aş, yemek) yenmek, yenilmek — III, 64, 185
 2177. YELNEMEK: memesi dolup sarkmak — III, 310, 319 bkz. yelnemek
 2178. YELPETMEK: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz. yalpatmak, yelpetmek
 2179. YELPETMEK: yelpazeletmek — II, 352 bkz. yelpetmek
 2180. YELPIK: cin ve yel çarpması — III, 46
 2181. YELPINMEK: yele, cine çarpılmak, yel çarpmak, cin çarpmak; yelpazelenmek — III, 108, 144
 2182. YELPIŞMEK: nem çekmek, nem almak, taneler yaşlıktan yapışmak; yelpazelemekte yardım etmek — III, 100, 101
 2183. YELVIRMEK: yelpimek — III, 100 bkz. yalvırmak
 2184. YEM: azık, yemek, taam — I, 468, 480; III, 144
 2185. YEMIŞ: meyve — I, 251, 263; II, 12, 95, 146, 254; III, 12 bkz. yemi ş
 2186. YEMIŞLENMEK: yemi; lenmek, yemiş, meyve vermek, meyvelenmek. II, 269; III, 114, 197
 2187. YEMSINMEK: yenneksizin yer gibl göriınınek. III, 109
 2188. YEMŞEN: Kıpçak ülkeslnde blten blr k ır yemişi — III, 37
 2189. YENIK: yeğni, hafif — III, 18 bkz. yenig
 2190. YEN: giyen, elbise; yeni. II, 109, 187, 233; III, 362
 2191. YER: yer, yeryüzü, toprak — I, 15, 16, 33, 75, 97, 107, 119, 139, 146, 147, 150, 164, 219. 234, 247, 265, 268, 287. 288, 292, 296. 301, 309, 313, 325. 361, 364. 416 422, 423, 429, 438, 439, 461, 465, 466, 468. 469, 488. 489, 494, 495, 496, 498, 509, 510, 517. 523, 525; I
 2192. YER: kumaşın veya ağacın bir yüzü. III, 142
 2193. YERE: yöre, çevre — III, 24 bkz. yöre, yüre
 2194. YERETMEK: yerinmek, tembellik etmek — II, 315, 316
 2195. YERGÜ: hakir, yerilmiş. II, 29
 2196. YERMEK: yermek, beğenmemek, iğrenmek, zemmetmek, hakir görmek — I, 149, 419; III, 185
 2197. YERSINMEK: bir yeri yurt 001111110^III, 109
 2198. YETI: sayıda yedi — III, 227 bkz. yetti
 2199. YETIK: işlerinde becerikII, güç işleri başaran — III, 18
 2200. YETILMEK: erişilmek, yetişilmek III, 77
 2201. YETILMEK: güdülmek, yedilmek — I, 106 bkz. yetilmek
 2202. YET(I)ŞMEK: yetişmek, erişmek . III, 183 bkz. yet(i)şmek
 2203. YETMEK: yetişmek, erişmek — I, 192, 421, 424; II, 274, 314; III, 406 bkz. çetmek, yetmek
 2204. YETRÜLMEK: eriştirilmek; ihkak edilmek III, 107 bkz. yetrülmek
 2205. YETRÜŞMEK: birbirine erişmekte yardım etmek III, 101 bkz. yetrüşmek
 2206. YETSEMEK: yetişeyazmak — III, 304
 2207. YETSIKMEK: erişilmek; ya; lanmak, kocalıp düşkünle; mek — I, 21; III, 106
 2208. YEYSEMEK: yemek istemek — I, 20; III, 304
 2209. YIDIŞMAK: bir şeyin parçaları birbiri içinde çürüşmek, yıpraşmak. III, 70
 2210. YID: koku — III, 48 bkz. yid
 2211. YIDIG: kötü kokan her şey, III, 12
 2212. YIDIGLIK: kokmuşluk, yıpranmışlık — III, 51
 2213. YIDIG: ot üzerlik otu, III, 12 bkz. eldrük, ilrük, yüzerük
 2214. YIDIMAK: kötü, fena kokmak, bozulmak — III, 86, 260
 2215. YIDLAMAK: koklamak, III, 308
 2216. YIDLANMAK: kokmak, bozulmak — III, 110
 2217. YIDLAŞMAK: koklaşmak — III, 104
 2218. YIGAÇ: ağaç, ağaç parçası; erkegin erkeklik aygıtı; fersah (eskl bir yer ölçüsü) — I, 14, 18, 152, 174, 198, 219, 244, 249, 251, 254, 260, 263, 271, 283, 290, 294, 297, 312, 319, 439, 485, 502, 503, 505, 511; 11. II, 20, 24, 29, 37, 69, 70, 80, 85, 91, 101, 122, 1
 2219. YIGAÇLANMAK: ağaçlanmak — III, 113
 2220. YIGAÇLIK: ağaçlık, ağaçlı olan yer, kereste bulunan yer, III, 51
 2221. YIGDAÇI: yığan, toplayan; engel — olan, al ıkoyan — III, 106
 2222. YIGILGAN: daima yığılan — III, 54
 2223. YIGILMAK: toplanmak; çeklnmek, kaçınniak — III, 79, 80
 2224. YIGILMAK: erişmek, olgunlaşmak — III, 81 bkz. yevülmek, yuvulmak
 2225. YIGIM: yığılmı; — III, 19 bkz. yıgın
 2226. YIGIN: yığın, küme, yığılmış — I, 15; III, 19, 22 bkz. yıgım
 2227. YIGINMAK: kendi kendine yığınmak — III, 84
 2228. YIGIŞMAK: yığışmak, yığmakta yardım ve yarış etmek — III, 73
 2229. YIGLAMAK: ağlamak I, 272, 504; II, 232; III, 258, 309, 321 bkz. ıglamak
 2230. YIGLAŞMAK: ağlaşmak — III, 322 bkz. ıglaşmak
 2231. YIGLATMAK: ağlatmak — II, 355
 2232. YIGLIŞMAK: toplaşmak — III, 105
 2233. YIGMAK: yığmak, toplamak; bir şeye engel olmak, alıkoymak. I, 15, 399, 504; III, 61
 2234. YIGRILMAK: kötüleşmek, büzülmek, titremek I, 248; III, 107, 108
 2235. YIGTURMAK: yıgdırmak; bir şeyden alıkoydurmak — III, 95, 96
 2236. YIKILGAN: daima yıkılan, yıkılgan — III, 54
 2237. YIKILMAK: yıkılmak — I, 348; III, 81, 82
 2238. YIKIŞMAK: yıkmakta yardım etmek — III, 74
 2239. YIKMAK: yıkmak, yıkılmak — I, 85, 343, 384; III, 20, 63
 2240. YIKSAMAK: yıkmak istennek — III, 306
 2241. YIKTURMAK: yıktırmak — III, 97
 2242. YIL: yıl, sene — I, 345, 346, 349, 447, 513; II, 118, 331; III, 5, 7, 69, 76, 131, 162
 2243. YIL: at yelesi — III, 13 bkz. yal, yal ıg
 2244. YILAN: yılan — I. 17, 228; II, 18; 20, 275, 279; III, 29, 39, 367 § nek y ılan; ejderha — III, 155 § ok yılan; kendini insan ve başka şeyler üzerine atan bir yılan — I, 37; III, 29 § sogan yılan; tulum gibi iri bir yılan — I, 409
 2245. YILAN: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri , I, 346; III, 30
 2246. YILDIZ: ağacın kökü, damarı, III, 40
 2247. YILDIZLANMAK: köklenmek, bir yere yerleşmek, soylanmak — III, 116
 2248. YILDIZLIG: köklü — III, 40 § tüplilg
 2249. YILDIZLIG: asaletli, köklü, III, 40
 2250. YILGIN: ılgın, ılgın ağacı, Tamariska — III, 37
 2251. YILGINLANMAK: ılgın ağacına sahip olmak, III, 117
 2252. YILIG: ılık, sıcakla soğuk arası, I, 31, 64; III, 14, 51 bkz. ılıg
 2253. YILIMAK: ılımak — III, 91
 2254. YILINÇGA: (aş) tadı, tuzu, yağı olmayan yemek, III, 433 bkz. yalınçga
 2255. YILIRMAK: ılımak, az ışınmak — I, 179; II, 283
 2256. YILIŞMAK: ılıçmak, ılıklaşmak — III, 74, 75
 2257. YILIŞMAK: birbirini töhmetlemek, itham etmek — III, 75 bkz. yal ışmak
 2258. YILITMAK: sıtma tutmak, sıtınadan vücudu ısınmak; ılıtmak, II, 316, 317
 2259. YILKI: hayvan, yılkı, hayvan sürüsü, dört ayakl ı hayvanlara verilen genel ad — I, 21, 91, 241, 257, 285, 330, 332, 412, 461, 481, 482; II, 96; III, 34, 76, 90, 104, 131, 178, 292, 300
 2260. YIMIRTGA: damarsız olan her türlü yeşillik; hıyar gibi gevşek olan her nesne — III, 433
 2261. YIN: in — III, 6 bkz. in, yin
 2262. YINÇGE: ince — III, 380 bkz. yinçge
 2263. YIP: ip, tel kendisiyle at bağlanan uzun örk — I, 158, 165, 178, 185, 213, 220, 236, 253, 302, 414, 523, 524; II, 8, 9, 98, 120, 132, 180, 189, 194, 207, 227, 236, 244, 330, 334, 354, 362; III, 3, 104, 255, 286, 388, 426, 428, 444
 2264. YIPAR: misk I, 327; II, 4, 6, 122; III, 7, 28, 48, 96. 180, 308 bkz. yipar
 2265. YIPARLIG: misk kokan, miski, anberi olan — III, 48, 50
 2266. YIPLAMAK: ip üzerinde oynamak, cambazlık etmek, III, 308
 2267. YIPLAMAK: iple kıl aldırmak — III, 307
 2268. YIPLAŞMAK: iple birbirinden kıl yolu; mak — III, 104
 2269. YIPLATMAK: ipletmek, iple kıl yoldurmak — II, 355
 2270. YIR: koşma, türkü, hava, ır, musikide ırlama, gazel — II, 14, 135; III, 3, 131, 143
 2271. YIRAGU: çalgıcı, şarkıcı, çağırıcı — III, 36
 2272. YIRAK: uzak, ırak — I, 97, 309, 456; III, 28, 29
 2273. YIRAKLANMAK: uzak bulmak — III, 115
 2274. YIRAKLIK: uzaklık, ıraklık — III, 51
 2275. YIRAMAK: uzakla; mak, ırak olnnak — III, 88, 366, 422 bkz. yaramak
 2276. YIRATMAK: uzaklaştirmak — II, 315
 2277. YIRLAMAK: şarkı, gazel söylemek, ırlamak III, 3, 308
 2278. YIRMAK: yirmek — III, 58 bkz. yermek, yirmek
 2279. YIRTILMAK: yırtılmak. I, 41; III, 106, 107
 2280. YIRTINMAK: yırtar görünmek. III, 108
 2281. YIRTIŞMAK: yırtmakta yardım etmek, III, 101
 2282. YIRTMAK: yırtmak — I, 323, 341; III, 435
 2283. YIŞ: sıkışma — III, 4 bkz. yuş
 2284. YIŞ: iniş, yokuş — III, 4, 143 § art
 2285. YIŞ: yokuş iniş — III, 4
 2286. YIŞ: bolmak sıkı; mak — III, 4
 2287. YIŞIG: ip; kayıştan örülmüş bağ; boyundurukkayışı — I, 126, 158, 165, 183, 196, 209, 276, 427; II, 123, 216, 349; III. 13
 2288. YIŞIGLIG: ipli, ipi olan — III, 49
 2289. YIŞIKLIG: tulgalı, tulga giymi; — III, 50 bkz. aşuk, yaşuk
 2290. YITITMAK: biletmek — II, 317 bkz. yanutmak
 2291. YI: sık ve birbirine girmiş; elbisenin yivi, dikişi, dikiş, pabuç diki; l; dağ yivi; diş ve ağaçların birbirine girınesi. III, 25, 216, 229, 283 bkz. cigi, yigi
 2292. YIÇI: terziII, 3; III, 216
 2293. YID: koku, III, 48 bkz. yıd
 2294. YIDMEK: bohça veya heybeyi toparlamak, uçlar ını birleştirmek III, 443 bkz. yedişmek, yedilmek, yedmek
 2295. YIG: iğ, I, 48, 85 bkz. ig, ik, yik
 2296. YIG: gemin damağa gelen parçası — III, 144
 2297. YIG: çiğ, pişmemiş. I, 338; III, 144 bkz. yik
 2298. YIGDE: iğde — I, 31; III, 31, 147 bkz. yikte
 2299. YIGI: sık, birbirine girmiş, sıralanrnış, (dikişte)sağlam. III, 25, 216, 229 bkz. cigi, yi
 2300. YIGIRME: sayıda yirmi. III, 48 bkz. yigirmi
 2301. YIGIRMI: sayıda yirmi — III, 48 bkz. yigirme
 2302. YIGIRMINÇ: sayıda yirminci. I, 132; III, 449
 2303. YIGIT: yiğit, genç, her şeyln genci — I, 25, 263, 400; II, 113; III, 8, 16, 917, 356, 386. 420
 2304. YIGITLIK: yiğitlik, gençlik, I, 143, 511; III, 51
 2305. YIGNE: igne, II, 3, 120, 150; III, 35
 2306. YIGRENMEK: tüyü ürperrnek, iğrenmek III, 109
 2307. YIGTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek, III, 96 bkz. yiktürmek, yüftürmek, yüvmek
 2308. YIGTÜRMEK: incitmek III, 97
 2309. YIK: iğ — III, 144 bkz. ig, ik, yig
 2310. YIK: çiğ, pişmemiş — I, 338 bkz. yig
 2311. YIKEN: hasır yapılan kovalak otu — III, 23
 2312. YIKLEMEK: çiğnemek — III, 309, 310 bkz. egleşmek, iklemek, ikleşmek
 2313. YIKTE: iğde, I, 31 bkz. yigde
 2314. YIKTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek — III, 96 bkz. yigtürmek, yüftürmek, yüvmek
 2315. YILIK: ilik — I, 72, 119 bkz. ilik
 2316. YILIKLIG: ilikli, iliği olan, III, 52
 2317. YILIM: tutkal II, 20, 70, 99, 108 bkz. yelim, yelim
 2318. YILMIRMEK: ılımak, ılır gibi olmak — III, 100
 2319. YIMLEMEK: gözle işaret etmek, III, 310 bkz. imlemek
 2320. YIN: beden, vücut, insan bedeni — I, 179, 261, 275; II, 151; III, 92, 145, 154, 278
 2321. YIN: tüy, £101-1. I, 167, 217, 315; III, 109
 2322. YIN: koyun pisliği, davar tersi, hayvan pisli ği — I, 49; III, 5 bkz. in § koy yini; koyun 101-51. III, 5
 2323. YIN: in, hayvan ini — I, 49; III, 5 bkz. in, y ın
 2324. YINCÜ: inci — I, 31 bkz. cinçü, yinçü, yünçü
 2325. YINÇGE: ince — III, 380 bkz. yınçge § yinçge turku; ince ipek kunia ş — III, 380
 2326. YINÇGE: kız odalık kız — III, 380 bkz. yinçke kız
 2327. YINÇGE: kişi Tanrı'ya ibadet eden, tapan — III, 380
 2328. YINÇGELEMEK: ince saymak, inceltilek III, 411
 2329. YINÇGELENMEK: alçak gönüllülük etmek; odal ık edinmek; Tanrı'ya karşı küçüklük göstermek, tapmak, ibadet etmek — III, 450
 2330. YINÇKE: kız yatağa alınacak, yetişkin cariye ve kız, kız oğlan kız — I, 326 bkz. yinçge kız
 2331. YINÇÜ: inci; cariye — I, 31, 273, 387, 390. 396, 419; II, 9, 31, 79, 100, 122, 127, 146, 154, 243, 288; III, 30, 229, 289 bkz. cincü, yincü, yünçü
 2332. YINDMEK: aramak, sormak — III, 66 — bkz. yinmek
 2333. YINDÜRMEK: kayıbı arattırmak. III, 99
 2334. YINEDMEK: sağalmak; yeğnilmek — II, 317 bkz. yinetmek
 2335. YINETMEK: sağalmak; yeğnilınek — II, 317 bkz. yinedmek
 2336. YINMEK: arannak, sormak- III, 66 bkz. yindmek
 2337. YIÑ: sümük — II, 326; III, 362
 2338. YIÑ: atmak sümkürmek — II, 326 bkz. yiñitmek
 2339. YIÑDEGÜ: sümüklü (çocuklara bununla sövülür) — III, 387
 2340. YIÑITMEK: sümkürmek II, 326 bkz. yiñ atmak
 2341. YIÑŞÜRMEK: sıcağa soğuk karı; tırarak ıliştırmak, III, 400 bkz. yeñşürmek
 2342. YIPAR: misk — I, 327; 11; 4. 6, 122; III, 7, 28. 48, 96, 180, 308 bkz. y ıpar
 2343. YIPIN: koyu kırmızı, kızıl — III, 21 bkz. bayın, yipkil, yipkin
 2344. YIPKIL: erguvan renginde olan — III, 46, 47 bkz. bay ın, yipin, yipkln,
 2345. YIPKIN: menekşe rengi, erguvan renginde olan, konur, koyu k ırmızı — I, 395; III, 37, 47 bkz. bayın, yipln, yipkil
 2346. YIRILGEN: daima çatlayan, yarılan, yirilen. III, 55
 2347. YIRIŞMEK: yirişmek, ylrilmek, ayrılmak; gülümsemek; kuvvetsizleşmek — III, 72, 73
 2348. YIRMEK: yirmek, III, 58 bkz. yermek, yırmak
 2349. YIRÜK: yirilmiş, uzunlamasına ylrilmiş ve güzelliği gitmiş olan her ; ey, yirik, gedik — III, 18 bkz. yerük
 2350. YIŞILMEK: eli işe yatışmak, udumlaşmak — III 79 bkz. işilmek, yuşılmak, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 2351. YIŞIM: soğukta dizlere giyilen nesne, bir çe şit çakşır — III, 19
 2352. YIŞIMLENMEK: yişim giynnek, tozluk giymek — III, 115
 2353. YITIK: keskin, bilenmiş — I, 384; III, 18
 2354. YITIK: yitik şey, kaybolan şey, II, 182 bkz. tiyül, yitük
 2355. YİTIKLEMEK: kaybolanı aramak, III, 343
 2356. YITIM: keten tohumıı — III, 24
 2357. YITMEK: kaybolmak, yitmek. I, 467; II, 314
 2358. YITTILRMEK: kaybettirmek, ' bir şeyi bohça ve bohçaya benzer şeylerde saklatmak — III, 94 bkz. yağturmak, yatturmak ;
 2359. YITÜK: kaybolan şey, yıtik. II, 115, 182; III, 18, 181 bkz. yitik
 2360. YITÜKLIG: bir şey yitiren, kaybeden, III, 18
 2361. YITÜRMEK: kaybetmek, yitirmek. III, 67
 2362. YIZ: sele otu, çiğ otu, sele sazı, Artemlsia abrotonon (kamı; tan daha ince ve yumuşak olup göçebelerce çadır örtüsü yapılır) — III, 135, 143
 2363. YIZEK: askerin önde giden bölüğü, öncül — III, 18 bkz. yezek
 2364. YODLUŞMAK: silinmek III, 105
 2365. YOĞMAK: silmek, bozmak, mahvetnnek — III, 434
 2366. YOĞSAMAK: silmek Istemek — III, 305
 2367. YODTURMAK: sildirmek III, 94 bkz. yutturmak
 2368. YODULMAK: silinmek, yok edilmek — III, 77
 2369. YODUNMAK: sllinmek — III, 83
 2370. YODUŞMAK: (leke, kitapta yanlı; vb. ) silmek ve gidermek işinde yardım etmek, III, 70
 2371. YOG: matem, yas, ölü gömülmesinden sonra üç veya yedi güne kadar verilen yemek. III, 143
 2372. YOG: basan ölü gömüldükten sonra verilen yemek — I, 399
 2373. YOGDU: devenin çenesi altındaki uzun tüyler III, 30 bkz. cugdu, yogru, yogruy, yugdu
 2374. YOGLAMAK: ölü için yemek vermek. III, 309
 2375. YOGRI: çanak, III, 31, 32
 2376. YOGRU: deve tüyünün uzunları . III, 31 bkz. cugdu, yogdu, yogruy, yugdu
 2377. YOGRULMAK: yogrulmak. I, 248; III, 107
 2378. YOGRUM: bir defada yoğrulacak kadar olan — III, 47
 2379. YOGRUŞMAK: yogruşmak, yoğrulmak, yoğurmakta yardım etmek — II, 122; III, 102
 2380. YOGRUY: deve tüyünün uzun olanları . III, 31 bkz. cugdu, yogdu, yogru, yugdu
 2381. YOGUN: yogun, şişkin, kalın — III, 29
 2382. YOGURGUÇ: şehriye ve benzeri şeylerin açılmasında kullanılan oklağı — I, 493
 2383. YOGURKAN: yorgan — I, 197, 210; II, 137, 141; III, 54, 110, 253
 2384. YOGURMAK: yogurmak — II, 102
 2385. YOGURT: yogurt, I, 182, 208; II, 189, 295; III, 164, 190
 2386. YOGURTMAK: yogurtmak — III, 436
 2387. YOK: çanak bulaşıgı, III, 4 bkz. yak, yak yuk, yok yak, yuk, yuk yak
 2388. YOK: yok — I, 68, 70, 323, 360, 368, 420; II, 28; III, 3, 143, 147, 151, 154, 239
 2389. YOKADMAK: yok olmak, III, 384
 2390. YOKAR: yukarı — I, 142, 320 bkz. yokaru, yukaru
 2391. YOKARU: yukarı — II, 4, 6, 35, 81, 198, 260; III, 285 bkz. yokar, yukaru
 2392. YOKLAMAK: yükselmek, çıkmak — III, 212, 221
 2393. YOKLATMAK: yükseltmek, dağa çıkartmak — II, 355
 2394. YOK: yak çanak bulaşıgı — III, 4 bkz. yak, yak yuk, yok, yuk, yuk yak
 2395. YOK: yer yokuş yer — III, 4
 2396. YOL: yol, sefer, ani yola çıkma — I, 53, 63, 66, 92, 155, 173, 196, 204, 208. 247, 292, 332, 342, 458; II, 8, 29, 98, 176, 197, 212, 214, 232; III, 64, 87, 144, 187, 288, 292, 343, 387, 423, 450
 2397. YOLAK: çay — I, 222; III, 17 bkz. yul, yulak
 2398. YOLAK: çıgır, çılga, kırlardaki küçük yol; yol yol çizgili olan her ; ey — III, 17 § yolak barç ın; yol yol çizgileri bulunan ipek kumaş — III, 17
 2399. YOLDRAMAK: (maden ve cevher) parlamak — III, 437 bkz. yoldr ımak yoldrımak (maden ve cevher) parlamak — III, 437 bkz. yöldramak
 2400. YOLDRUGA: kılıç gibi uzunca bir bitki, III, 433 bkz. yoldurga
 2401. YOLDRUK: cilâlı, parlak, süslü, III, 432 bkz. yaldruk, yuldruk
 2402. YOLDURGA: kılıç glbi uzunca blr bltki — III, 433 bkz. yoldruga
 2403. YOLGIRMAK: yolda rastlamak — II, 193
 2404. YOLIÇ: keçi kıllarrnın diplerinde bulunan yumuşak ince yün — III, 27 bkz. yovl ıç, yulıç
 2405. YOLITMAK: yagma ettirmek — II, 316 bkz. yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak yolkaşmak
 2406. YOLKMAK: sıyırmak; çatlatmak; yolmak, bir şeyden herhangi bir şeyi çıkarmak, soymak; faydalanmak, elde etmek, III, 435, 436
 2407. YOLKUNMAK: sıyrılmak, III, 110
 2408. YOLKUŞMAK: birbirinden kâr veya fayda elde etmek, III, 103, 10
 2409. YOLMAK: yolmak, yolmak için kaynar suya b ırakmak; kurtarmak, bırakmak, salıvermek; istinsah etmek, II, 24; III, 63, 64
 2410. YOLRATMAK: parlatmak — II, 353 bkz. yalratmak, yalr ıtmak, yolrıtmak
 2411. YOLRITMAK: alevlernek, parlatmak — II, 353 bkz. yalratmak, yalr ıtmak, yolratmak
 2412. YOLSUZ: yolunu azıtan kimse — III, 40
 2413. YOLTGA: bir ; eyle alay etme — III, 432 bkz. yaltga, yultga
 2414. YOLTGA: kılmak alay etmek, maskaraya almak — III, 432
 2415. YOLTURMAK: para verdirerek köleyi azat ettirmek; yoldurmak. III, 97
 2416. YOLUG: fidye, feda, kurban — I, 210, 243, 399; III, 13, 333
 2417. YOLUGLUG: fidyeli, fidyesi verilmiş olan — III, 49
 2418. YOLUNMAK: yolunmak; azat edllmek, bırakılmak, bo; anmak — III, 85
 2419. YOLUŞMAK: yağnıala{mak — III, 75 bkz. yolıtmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak yuluşmak, yulutmak
 2420. YOLUTMAK: yağma ettirrnek — II, 316 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 2421. YONAK: hayvanların sennerleri altına konan şey, çul çuval parçası III, 29
 2422. YONINDI: yonuntu, talaş, III, 30
 2423. YONINMAK: yonar göstermek, III, 86 bkz. yo-nunmak
 2424. YONULMAK: yonulmak, III, 82
 2425. YONUMAK: yonmak I, 384
 2426. YONUNMAK: yonar göstermek — III, 86 bkz. yonınmak
 2427. YONUŞ: yontmakta yardım ve yarış etmek — III, 75
 2428. YOÑAG: beye birini geçme, gammazlık etme — III, 376
 2429. YOÑAMAK: beye birini geçmek, gammazlık etmek, yanılmak, şikâyet etmek III, 397
 2430. YOÑATMAK: koğulamak, II, 326, 327
 2431. YORÇI: usta kılavuz, III, 30
 2432. YORIDAÇI: hısımlar, dünürler arasında gelip giden adam — II, 51
 2433. YORIGA: yorga yürüyen (at için) — III, 174
 2434. YORIGÇI: hısımlar, dunürler arasında gelip giden adam — II, 51
 2435. YORIGLI: yürümeyi düşünen — I, 326
 2436. YORIGU: yürünecek yer ve zarnan — III, 36
 2437. YORIK: akma, yürüme, gidiş, huy — I, 378; II, 40; III, 15 bkz. bor ık, yoruk
 2438. YORIK: tabir (rüya vb. ) sözün gidişi, anlaşılışı III, 18 bkz. yormak, yörük
 2439. YORIK: uz dilli — III, 15
 2440. YORIK: tıl fasih dil III, 15
 2441. YORIMAK: yürümek, gitmek, varmak; ismi varıp yayılmak; yürüyüp yorulmak — I, 167; II, 41; III, 31, 87, 219, 375 bkz. yormak
 2442. YORINÇA: yonca — III, 375 bkz. yorınçga
 2443. YORINÇGA: yonca — I, 431; III, 433 bkz. yorınça
 2444. YORIŞMAK: yürüşmek; yol yol olmak, yıpramak — III, 72
 2445. YORITMAK: yürütmek, (ilâç) içini sürdürmek I, 115; III, 315
 2446. YORMAK: tabir etmek, yorrnak — III, 125 bkz. yor ık, yör(ik
 2447. YORMAK: yürümek. I, 456; III, 87 bkz. yorımak
 2448. YORTMAK: dört nala koşturmak, bir işe başlamak üzere yürümek, III, 356, 435
 2449. YORTUG: savaş gününde veya bir yere giderken hakan ın yanında bulunan kimseler — III, 42
 2450. YORTUŞMAK: at yürütmekte yarış etmek — III, 101
 2451. YORUK: gidiş, huy, I, 27 bkz. borık, yorık
 2452. YORULMAK: çözülmek. III, 78 bkz. yörmek
 2453. YORUTGAN: çok osuran, osurgan — III, 52
 2454. YORUTMAK: osurmak, III, 52
 2455. YOTTURMAK: sildirmek — III, 94 bkz. yoddurmak
 2456. YOVLIÇ: keçl kıllarının diplerindeki yumuşak ince yün — III, 27 bkz. yol ıç, yulıç
 2457. YOZAMAK: (kısraktan başka hayvan) kısır kalmak — III, 88 bkz. kısır bolmak
 2458. YOZMAK: çok aknnak — I, 192 bkz. yilzmek
 2459. YÖK: kuş tüyü, kuş yeleği, ok yelegi. 111 143 bkz. yüg, yük, yüñ
 2460. YÖKLETMEK: oka yelek taktırmak. II, 356 bkz. yükletmek
 2461. YÖRE: yöre, çevre, bir ; eyin etrafı — III, 24 bkz. yere, yüre
 2462. YÖRGEK: örtü — II, 289
 2463. YÖRGEK: bolmak örtülmek, gök kara dumanla örtülmek II, 289
 2464. YÖRGEMEÇ: işkembe ve bağırsağın incecik kıyılarak bağırsak içinde kızartılması veya pişirilmesi suretiyle yapılan yemek — III, 55
 2465. YÖRGEMEK: sarmak, III, 307
 2466. YÖRGENÇ: dağ dönemed, dağ büklümü, buküntülü, kıvrık — III, 387 bkz. tezginç
 2467. YÖRGENÇ: ağaçlara sarılıp onları kurutan bir çeşit bitki, sarmaşık — III, 387
 2468. YÖRGENÇÜ: sargı, dolak — II, 346; 111. 296
 2469. YÖRGENMEK: örtülmek, sarılmak. I, 331; II, 303; III, 110 bkz. yörkenmek, yürgenmek
 2470. YÖRGEŞMEK: sarılmak, birbirlne girmek, dolaşmak, karışmak. I, 395, 437; II, 285; III, 104 bkz. yörke şmek, yürgeşmek ;
 2471. YÖRGETMEK: sardırmak — II, 354
 2472. YÖRGEYEK: ulanmış, I, 135
 2473. YÖRKENMEK: örtülmek, sarılmak. I, 331; II, 303; III, 110 bkz. yörgenmek, yürgenmek
 2474. YÖRKEŞMEK: sarılmak, birbirine girmek, dolaşmak, karışmak. I, 395, 437; II, 285; III, 104 bkz. yörge şmek, yürgeşmek ;
 2475. YÖRMEK: çözmek III, 58, 185 bkz. yorulmak
 2476. YÖRÜK: tabir (rüya vb. ) sözün gıdişi, anlaşılışı — III, 18 bkz. yorık, yormak
 2477. YU: kadınların bir şeyden utandıkları zaman söyledikleri bir kelime — III, 215
 2478. YUBAGU: üzerinde durulmayan, yapılmaması gereken, III, 36
 2479. YUBAKULAK: sıtmadan titreme — III, 56
 2480. YUBALMAK: ihmal edilmek, yüzüstü bırakılmak, üzerinde durulnnamak — III, 76
 2481. YUBALMAK: karışmak — III, 76 bkz. burbaşmak, yubanmak
 2482. YUBAMAK: ihmal etmek, yüzüstü bırakmak, üstüne düşmemek. III, 86 bkz. burbamak, buybamak
 2483. YUBANMAK: karışnnak — III, 83 bkz. burbaşmak, yubalmak
 2484. YUBANMAK: çekinmek, bırakmak — III, 83
 2485. YUBATMAK: savsaklatmak, savsaklamay ı emretmek — Asıl anlamı burbatmak, yap yup kılmak, yubılamak, yuplamak,
 2486. YUBILAMAK: aldatmak, hile yapmak, al etmek. , II, 315; III, 327, 328 bkz. burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yuplamak
 2487. YUDKI: karanlık, ekşi — II, 250
 2488. YUDRUKLANMAK: elini yumruk yapmak — III, 116
 2489. YUDRUK: yumruk. III, 42, 43
 2490. YUDUG: başkasının suçu yüzünden kendine sötgelen kimse-III, 12
 2491. YUDUG: çocuklara sövülen bir kelime — III, 13bkz. yud ııt
 2492. YUDURMAK: almak, yükleırıek — I, 371 bkz. yüdürmek
 2493. YUDUT: hayırsız, kendine hayrı olmayan; bir çeşit küfür (sövme) — III, 8, 13 bkz. yud ııg
 2494. YUDUTMAK: soğukta dondurarak öldürmek — II, 302 bkz. budutmak
 2495. YUFGA: ogulluk, oğulluğa alınmış — lll; 32
 2496. YUFGADMAK: yozlaşmak, dik ba; lı olmak — II, 354 bkz. yufgatmak, yuvgalanmak
 2497. YUFGATMAK: yozlaşmak, dik başlı olmak II, 354 bkz. yufgadmak, yuvgalanmak
 2498. YUFKA: ince, yufka, ucuz, II, 294, 350; III, 34, 204, 302 bkz. yupka, yuvga
 2499. YUFKALANMAK: yaltaklanmak, yavuncımak — III, 203, 204
 2500. YUFLUŞMAK: yuvarlanmak. III, 105 bkz. yuvluşmak
 2501. YUFUŞMAK: yardımlaşmak, birbiriyle dost olmak, III, 73 bkz. yüfü şmek
 2502. YUGA: katmer, yuka, yufka — III, 27, 34, 35 bkz. yuvga § katma yuga; ya ğda pişirilen ufalanmış ekmek I, 433
 2503. YUGAÇ: bir dere veya ırmagın karşı tarafı — III, 8, 9 bkz. yuguç
 2504. YUGAK: su kuşu — I, 222; III, 17
 2505. YUGÇI: yuyucu, yıkayıcı — II, 171
 2506. YUGDU: devenin uzamış olan tüyleri . I, 31; III, 30 bkz. cugdu, yogdu, yogru, yogruy
 2507. YUGRUŞ: Türkler'ce halktan vezirlik derecesine ç ıkan adann, hakandan bir derece a şağıdır, yalnız Türkler'e özgedir — III, 41
 2508. YUGUÇ: ırmak ve derenin arkası — I, 18 bkz. yugaç
 2509. YUK: çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık — III, 4, 143 bkz. yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk yak yukaru yukarı — III, 180 bkz. yokar, yokaru
 2510. YUKMAK: bulaşmak, sıvanmak, sirayet etmek — III, 63
 2511. YUKTURMAK: sürdürmek, bulaştırmak, III, 96
 2512. YUKULMAK: bulaşmak, sıvanmak — III, 81
 2513. YUKUŞMAK: bulaşmak, yayılmak — III, 24, 74 bkz. tokuşmak
 2514. YUK: yak çanak bulaşiğı, kaptaki bulaşık — III, 4 bkz. yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk
 2515. YUL: kaynak, çay, pınar, su pınarı, kaynağı, gözü — 111, 4, 144 bkz. yolak, yulak § yul yulakş küçük küçük bir çok su p ınarları. III, 17
 2516. YULA: kandil — I, 200; III, 25, 26
 2517. YULAK: küçük küçük birçok su p ınarları. III, 17 bkz. yolak, yul
 2518. YULAKLANMAK: pınarlanmak, pınarlar çogalmak, III, 115
 2519. YULAR: at yuları. III, 9, 28 yularlamak yularlarnak, baglamak. III, 9
 2520. YULARLANMAK: yularlanmak, yular takılmak. III, 114
 2521. YULARLIG: yularlı, yularlanmış — III, 49
 2522. YULDRUK: cilâlı, parlak, süslü — III, 432 bkz. yaldruk, yoldruk
 2523. YULDUZ: yıldız, yıldızların genel adı — I, 96; II, 303; III, 40, 149, 378
 2524. YULIÇ: keçi kıllarının diplerlnde bulunan yumuşak ince yün — III, 27 bkz. yol ıç, yovlıç
 2525. YULITMAK: yagma ettirmek II, 316 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 2526. YULKUNMAK: sıyrılmak — III, 110 bkz. yolkunmak
 2527. YULTGA: bir şeyle alay etme — III, 432 bkz. yaltga, yoltga
 2528. YULTGA: kılmak alay etmek, maskaraya almak. III, 432
 2529. YULUMAK: birine yardım etmek; birini yağma etmek, III, 90, 91 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yuluşmak, yulutmak
 2530. YULUN: murdar ilik, kokar ilik , III, 23
 2531. YULUŞMAK: yağmalaşmak — III, 75 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yulutmak
 2532. YULUTMAK: yağma ettirmek — II, 316 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak
 2533. YUL: yulak küçük küçük birçok su p ınarlan III, 17
 2534. YUMAK: yıkamak. III, 45, 66, 157, 249
 2535. YUMDARMAK: toplamak — III, 98
 2536. YUMGAK: yumak, yuvarlanan ve yuvarlak olan her şey, III, 44 § yumgak tene; yuvarlak tane, ki şniş. III, 44
 2537. YUMGAKLANMAK: yumak, yuvarlak yapılmak — III, 116
 2538. YUMGI: toplu, çok, III, 35
 2539. YUMGIN: toplu olarak, toptan, hep birden, bütün — II, 294; III, 240
 2540. YUMINMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz. yumunmak
 2541. YUMITGAN: daima toplanan — III, 53
 2542. YUMITMAK: toplanmak — I, 69; II, 312, 317 bkz. yumutmak
 2543. YUMIZ: (er) etli, tiknaz (adam), III, 10 bkz. yumuz er
 2544. YUMLUŞMAK: yumulmak — III, 105
 2545. YUMMAK: yummak — III, 64 bkz. yümmek
 2546. YUMŞAK: yumuşak — II, 74, 295; III, 44, 276, 320
 2547. YUMŞAKLANMAK: yumıışamak, yaltaklannnak — III, 116
 2548. YUMŞAMAK: yumuşamak, I, 110, 441; III, 306, 320
 2549. YUMŞATMAK: sepiletmek, yumuşatmak, sözü veya kitabı çabuk çabuk söylemek ve okumak — II, 354
 2550. YUMULGAN: daima yumulan, III, 55
 2551. YUMULMAK: yumulmak — III, 55 bkz. yümülmek
 2552. YUMUNMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz. yumınmak
 2553. YUMUR: hayvanların göden bağırsağı. III, 9
 2554. YUMURLAMAK: yumru yapmak, toplarrıak — I, 389
 2555. YUMURLANMAK: toplanmak, II, 270; III, 114
 2556. YUMURTGA: yumurta, bütün kuşların yumurtaları, insanların ve hayvanların taşakları. II, 313; III, 433
 2557. YUMUŞ: hizmet, vazife, elçilik, iki ve ikiden art ık kimse arasında elçilik I, 484; III, 12
 2558. YUMUŞÇI: melek, III, 12
 2559. YUMUŞGA: kızılcık veya "güren" denilen dag yemi şi — III, 48 bkz. yafışgu
 2560. YUMUTMAK: toplanmak — I, 214 bkz. yumıtmak
 2561. YUMUZ: (er) etli, tıknaz (adam) — III, 10 bkz. yumız er
 2562. YUNÇIG: kederlenmiş, bitap, düşkün, kötü, zayıf, cılız, arık, hali fena çürüklüğünden ele alınamayan. I, 93
 2563. YUNÇIMAK: kötüleşmek, yoksullaşmak, yoksulluktan kötüleşmek; ısırmak — II, 281; III, 303 bkz. tençmek, yençimek, yençmek
 2564. YUNÇIRMAK: kötülemek — III, 98
 2565. YUNÇITMAK: incitmek. II, 352 bkz. yunçutmak, yünçitmek, yilnçiltmek
 2566. YUNÇUTMAK: incitmek — II, 352 bkz. yunçıtmak, yünçitmek, yünçütmek
 2567. YUND: at (cins adı), atlar, at sürüsü . I, 235, 292, 389; II, 153; III, 7, 9, 223
 2568. YUNDAK: at fışkısı, at gübresi, III, 44, 168
 2569. YUNDI: yemek yendikten sonra kabın yıkantısı — III, 31
 2570. YUNDURMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak — III, 98, 99 bkz. yalmak, yandurmak, yanmak, yunmak
 2571. YUND: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri — I, 346; III, 7
 2572. YUNGAK: çögen, kôkü sabun gibi köpüren bir bitki — III, 44, 45
 2573. YUN: kuş tavus kuşu — III, 144
 2574. YUNMAK: yunmak, yıkanmak — II, 314; IIII, 66 bkz. çunmak
 2575. YUNMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak — III, 98 bkz. yandurmak, yanmak, yundurmak yuñ yün, yün sümeği I, 150, 284, 507; II, 89, 147, 220. 221, 236, 241; III, 3, 248, 289, 361, 362 bkz. yüñ yuñ ciğere bitişik bezli bir et (yalnız kadınlar yer) — III, 361
 2576. YUÑLAMAK: yün kırpmak — III, 404
 2577. YUÑLATMAK: yünletmek, yün kırktırmak — II, 359, 360
 2578. YUÑ: yap yün yapağı, III, 3
 2579. YUP: hile, al — III, 142, 159 bkz. al, yap
 2580. YUPKA: yufka — III, 34 bkz. yufka, yuvga
 2581. YUPLAMAK: hile yapmak, al etmek — III, 142 bkz. burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yubılamak
 2582. YURBAG: sürünceme, lşl uzatma, i; i yarına bırakma, I, 461 bkz. burbag
 2583. YURBaş: (ış) neresinden çıkılacağı belli olmayan karişik (iş) — I, 459
 2584. YURÇ: karının küçük erkek kardeşl, küçuk kayın — III, 7
 2585. YURLAMAK: haykırmak — I, 189 bkz. orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlamak, urlaşmak
 2586. YURT: delik — I, 93
 2587. YURT: yurt; eski izerler, ören — III, 7, 258
 2588. YURUN: ipek kuma; parçası — III, 22 § yurun
 2589. YUKA: (yaka) ipek yaka — III, 22
 2590. YURUNLUG: ipek kumaş parçası olan — III, 50
 2591. YUŞ: yeşillik, III, 4, 143
 2592. YUŞ: sıkışma, III, 4 bkz. yış
 2593. YUŞ: bolmak sıkışmak — III, 4
 2594. YUŞILMAK: udumlaşmak, eli işe yatışmak; emzikten akıtilmak — III, 79 bkz. işilmek, yişllmek, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 2595. YUŞMAK: emzikten akıtmak — III, 60 bkz. yüşmek
 2596. YUŞUL: yeşil — III, 19 § yaşıl yu; ul; yeşil mişil — III, 19
 2597. YUŞULGAN: daima akan — III, 53
 2598. YUŞULMAK: eli işe yatkın olmak, III, 53
 2599. YUŞULMAK: akıp dökülmek, fışkırmak — II, 128; III, 79, 102 bkz. işilmek, yişilmek, yuşılmak, yüşilmek, yüşıilmek
 2600. YUT: kışın soğukta hayvanları öldüren felâket — III, 142
 2601. YUTIKMAK: yutamak, soguktan hayvan telef olmak — III, 76 bkz. yutukmak
 2602. YUTMAK: yutmak. II, 313
 2603. YUTTURMAK: sildirmek III, 94 bkz. yodturmak
 2604. YUTUKMAK: kuraklıktan arıklamak, ölüm haline gelmek, I, 21 bkz. yut ıkmak
 2605. YUVGA: katmer, yuka, III, 27 bkz. yuga
 2606. YUVMAK: yuvarlamak III, 393 bkz. yuvmak
 2607. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları. III, 164 bkz. yuvug
 2608. YUVALMAK: yuvarlanmak — I, 397 bkz. yuvulmak
 2609. YUVGA: zayıf, ince, yufka, âciz — II, 6; III, 80, 156 bkz. yufka, yupka
 2610. YUVGALANMAK: yaramazlaşmak. III, 203 bkz. yufgadmak, yufgatmak
 2611. YUVILMAK: yumşamak. I, 441 bkz. yuvulmak
 2612. YUVKA: her şeyin incesi, yuka, III, 33
 2613. YUVLUNMAK: yuvarlanmak, kendi kendine yuvarlanmak. III, 111, 112, 113
 2614. YUVLUŞMAK: yuvarlanmak III, 105 bkz. yırfluşmak
 2615. YUVMAK: koşmak — III, 62
 2616. YUVMAK: yuvarlamak — III, 61, 112, 113 bkz. yuvmak
 2617. YUVSAMAK: yuvarlamak istemek III, 306
 2618. YUVTURMAK: yuvarlatmak. III, 96
 2619. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları, III, 164 bkz. yuvug
 2620. YUVULMAK: uslandırılmak; akıtılmak; yuvarlanmak; toplanmak — I, 397; III, 80, 112, 113 bkz. yuvalft ıak
 2621. YUVULMAK: erişmek, olgunlaşmak, III, 81, 356 bkz. yevülmek, yıgılmak
 2622. YUVUŞMAK: yuvarlaşmak — III, 74
 2623. YÜDRÜK: yüklük, üzerine eşya ve elbise konan şey, dolap, masa ve benzerı şeyler — — III, 45
 2624. YÜD: yüz, II, 250 bkz. yüz
 2625. YÜDMEK: yüklemek, yüklenmek — I, 404; III, 434
 2626. YÜDÜRMEK: yüklemek. I, 371; III, 67, 68 bkz. yudurmak
 2627. YÜDÜŞMEK: yükleşmek, yüklemekte yardım ve yarış etmek — III, 71
 2628. YÜFTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek- III, 96 bkz. yigtürmek, yiktürmek, yüvmek
 2629. YÜFÜŞ: hısımların (çok kere gerdeğe konulan gelini çeyiz sahibi etmek üzere) elbise veya mal ile yardımlaşması. III, 11
 2630. YÜFÜFLÜG: armağanlı. III, 12
 2631. YÜFÜFMEK: yardımlaşmak; birbiriyle dost olmak — III, 73 bkz. yufu şmak
 2632. YÜG: ok yeleği III, 45, 70. 97, 143 bkz. yök, yük, yüñ
 2633. YUBANMAK: karışnnak — III, 83 bkz. burbaşmak, yubalmak
 2634. YUBANMAK: çekinmek, bırakmak — III, 83
 2635. YUBATMAK: savsaklatmak, savsaklamay ı emretmek — Asıl anlamı burbatmak, yap yup kılmak, yubılamak, yuplamak,
 2636. YUBILAMAK: aldatmak, hile yapmak, al etmek. , II, 315; III, 327, 328 bkz. burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yuplamak
 2637. YUDKI: karanlık, ekşi — II, 250
 2638. YUDRUKLANMAK: elini yumruk yapmak — III, 116
 2639. YUDRUK: yumruk. III, 42, 43
 2640. YUDUG: başkasının suçu yüzünden kendine sötgelen kimse-III, 12
 2641. YUDUG: çocuklara sövülen bir kelime — III, 13bkz. yud ııt
 2642. YUDURMAK: almak, yükleırıek — I, 371 bkz. yüdürmek
 2643. YUDUT: hayırsız, kendine hayrı olmayan; bir çeşit küfür (sövme) — III, 8, 13 bkz. yud ııg
 2644. YUDUTMAK: soğukta dondurarak öldürmek — II, 302 bkz. budutmak
 2645. YUFGA: ogulluk, oğulluğa alınmış — lll; 32
 2646. YUFGADMAK: yozlaşmak, dik ba; lı olmak — II, 354 bkz. yufgatmak, yuvgalanmak
 2647. YUFGATMAK: yozlaşmak, dik başlı olmak II, 354 bkz. yufgadmak, yuvgalanmak
 2648. YUFKA: ince, yufka, ucuz, II, 294, 350; III, 34, 204, 302 bkz. yupka, yuvga
 2649. YUFKALANMAK: yaltaklanmak, yavuncımak — III, 203, 204
 2650. YUFLUŞMAK: yuvarlanmak. III, 105 bkz. yuvluşmak
 2651. YUFUŞMAK: yardımlaşmak, birbiriyle dost olmak, III, 73 bkz. yüfü şmek
 2652. YUGA: katmer, yuka, yufka — III, 27, 34, 35 bkz. yuvga § katma yuga; ya ğda pişirilen ufalanmış ekmek I, 433
 2653. YUGAÇ: bir dere veya ırmagın karşı tarafı — III, 8, 9 bkz. yuguç
 2654. YUGAK: su kuşu — I, 222; III, 17
 2655. YUGÇI: yuyucu, yıkayıcı — II, 171
 2656. YUGDU: devenin uzamış olan tüyleri . I, 31; III, 30 bkz. cugdu, yogdu, yogru, yogruy
 2657. YUGRUŞ: Türkler'ce halktan vezirlik derecesine ç ıkan adann, hakandan bir derece a şağıdır, yalnız Türkler'e özgedir — III, 41
 2658. YUGUÇ: ırmak ve derenin arkası — I, 18 bkz. yugaç
 2659. YUK: çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık — III, 4, 143 bkz. yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk yak yukaru yukarı — III, 180 bkz. yokar, yokaru
 2660. YUKMAK: bulaşmak, sıvanmak, sirayet etmek — III, 63
 2661. YUKTURMAK: sürdürmek, bulaştırmak, III, 96
 2662. YUKULMAK: bulaşmak, sıvanmak — III, 81
 2663. YUKUŞMAK: bulaşmak, yayılmak — III, 24, 74 bkz. tokuşmak
 2664. YUK: yak çanak bulaşiğı, kaptaki bulaşık — III, 4 bkz. yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk
 2665. YUL: kaynak, çay, pınar, su pınarı, kaynağı, gözü — 111, 4, 144 bkz. yolak, yulak § yul yulakş küçük küçük bir çok su p ınarları. III, 17
 2666. YULA: kandil — I, 200; III, 25, 26
 2667. YULAK: küçük küçük birçok su p ınarları. III, 17 bkz. yolak, yul
 2668. YULAKLANMAK: pınarlanmak, pınarlar çogalmak, III, 115
 2669. YULAR: at yuları. III, 9, 28 yularlamak yularlarnak, baglamak. III, 9
 2670. YULARLANMAK: yularlanmak, yular takılmak. III, 114
 2671. YULARLIG: yularlı, yularlanmış — III, 49
 2672. YULDRUK: cilâlı, parlak, süslü — III, 432 bkz. yaldruk, yoldruk
 2673. YULDUZ: yıldız, yıldızların genel adı — I, 96; II, 303; III, 40, 149, 378
 2674. YULIÇ: keçi kıllarının diplerlnde bulunan yumuşak ince yün — III, 27 bkz. yol ıç, yovlıç
 2675. YULITMAK: yagma ettirmek II, 316 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 2676. YULKUNMAK: sıyrılmak — III, 110 bkz. yolkunmak
 2677. YULTGA: bir şeyle alay etme — III, 432 bkz. yaltga, yoltga
 2678. YULTGA: kılmak alay etmek, maskaraya almak. III, 432
 2679. YULUMAK: birine yardım etmek; birini yağma etmek, III, 90, 91 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yuluşmak, yulutmak
 2680. YULUN: murdar ilik, kokar ilik , III, 23
 2681. YULUŞMAK: yağmalaşmak — III, 75 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yulutmak
 2682. YULUTMAK: yağma ettirmek — II, 316 bkz. yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak
 2683. YUL: yulak küçük küçük birçok su p ınarlan III, 17
 2684. YUMAK: yıkamak. III, 45, 66, 157, 249
 2685. YUMDARMAK: toplamak — III, 98
 2686. YUMGAK: yumak, yuvarlanan ve yuvarlak olan her şey, III, 44 § yumgak tene; yuvarlak tane, ki şniş. III, 44
 2687. YUMGAKLANMAK: yumak, yuvarlak yapılmak — III, 116
 2688. YUMGI: toplu, çok, III, 35
 2689. YUMGIN: toplu olarak, toptan, hep birden, bütün — II, 294; III, 240
 2690. YUMINMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz. yumunmak
 2691. YUMITGAN: daima toplanan — III, 53
 2692. YUMITMAK: toplanmak — I, 69; II, 312, 317 bkz. yumutmak
 2693. YUMIZ: (er) etli, tiknaz (adam), III, 10 bkz. yumuz er
 2694. YUMLUŞMAK: yumulmak — III, 105
 2695. YUMMAK: yummak — III, 64 bkz. yümmek
 2696. YUMŞAK: yumuşak — II, 74, 295; III, 44, 276, 320
 2697. YUMŞAKLANMAK: yumıışamak, yaltaklannnak — III, 116
 2698. YUMŞAMAK: yumuşamak, I, 110, 441; III, 306, 320
 2699. YUMŞATMAK: sepiletmek, yumuşatmak, sözü veya kitabı çabuk çabuk söylemek ve okumak — II, 354
 2700. YUMULGAN: daima yumulan, III, 55
 2701. YUMULMAK: yumulmak — III, 55 bkz. yümülmek
 2702. YUMUNMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz. yumınmak
 2703. YUMUR: hayvanların göden bağırsağı. III, 9
 2704. YUMURLAMAK: yumru yapmak, toplarrıak — I, 389
 2705. YUMURLANMAK: toplanmak, II, 270; III, 114
 2706. YUMURTGA: yumurta, bütün kuşların yumurtaları, insanların ve hayvanların taşakları. II, 313; III, 433
 2707. YUMUŞ: hizmet, vazife, elçilik, iki ve ikiden art ık kimse arasında elçilik I, 484; III, 12
 2708. YUMUŞÇI: melek, III, 12
 2709. YUMUŞGA: kızılcık veya "güren" denilen dag yemi şi — III, 48 bkz. yafışgu
 2710. YUMUTMAK: toplanmak — I, 214 bkz. yumıtmak
 2711. YUMUZ: (er) etli, tıknaz (adam) — III, 10 bkz. yumız er
 2712. YUNÇIG: kederlenmiş, bitap, düşkün, kötü, zayıf, cılız, arık, hali fena çürüklüğünden ele alınamayan. I, 93
 2713. YUNÇIMAK: kötüleşmek, yoksullaşmak, yoksulluktan kötüleşmek; ısırmak — II, 281; III, 303 bkz. tençmek, yençimek, yençmek
 2714. YUNÇIRMAK: kötülemek — III, 98
 2715. YUNÇITMAK: incitmek. II, 352 bkz. yunçutmak, yünçitmek, yilnçiltmek
 2716. YUNÇUTMAK: incitmek — II, 352 bkz. yunçıtmak, yünçitmek, yünçütmek
 2717. YUND: at (cins adı), atlar, at sürüsü . I, 235, 292, 389; II, 153; III, 7, 9, 223
 2718. YUNDAK: at fışkısı, at gübresi, III, 44, 168
 2719. YUNDI: yemek yendikten sonra kabın yıkantısı — III, 31
 2720. YUNDURMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak — III, 98, 99 bkz. yalmak, yandurmak, yanmak, yunmak
 2721. YUND: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri — I, 346; III, 7
 2722. YUNGAK: çögen, kôkü sabun gibi köpüren bir bitki — III, 44, 45
 2723. YUN: kuş tavus kuşu — III, 144
 2724. YUNMAK: yunmak, yıkanmak — II, 314; IIII, 66 bkz. çunmak
 2725. YUNMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak — III, 98 bkz. yandurmak, yanmak, yundurmak yuñ yün, yün sümeği I, 150, 284, 507; II, 89, 147, 220. 221, 236, 241; III, 3, 248, 289, 361, 362 bkz. yüñ yuñ ciğere bitişik bezli bir et (yalnız kadınlar yer) — III, 361
 2726. YUÑLAMAK: yün kırpmak — III, 404
 2727. YUÑLATMAK: yünletmek, yün kırktırmak — II, 359, 360
 2728. YUÑ: yap yün yapağı, III, 3
 2729. YUP: hile, al — III, 142, 159 bkz. al, yap
 2730. YUPKA: yufka — III, 34 bkz. yufka, yuvga
 2731. YUPLAMAK: hile yapmak, al etmek — III, 142 bkz. burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yubılamak
 2732. YURBAG: sürünceme, lşl uzatma, i; i yarına bırakma, I, 461 bkz. burbag
 2733. YURBaş: (ış) neresinden çıkılacağı belli olmayan karişik (iş) — I, 459
 2734. YURÇ: karının küçük erkek kardeşl, küçuk kayın — III, 7
 2735. YURLAMAK: haykırmak — I, 189 bkz. orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlamak, urlaşmak
 2736. YURT: delik — I, 93
 2737. YURT: yurt; eski izerler, ören — III, 7, 258
 2738. YURUN: ipek kuma; parçası — III, 22 § yurun
 2739. YUKA: (yaka) ipek yaka — III, 22
 2740. YURUNLUG: ipek kumaş parçası olan — III, 50
 2741. YUŞ: yeşillik, III, 4, 143
 2742. YUŞ: sıkışma, III, 4 bkz. yış
 2743. YUŞ: bolmak sıkışmak — III, 4
 2744. YUŞILMAK: udumlaşmak, eli işe yatışmak; emzikten akıtilmak — III, 79 bkz. işilmek, yişllmek, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 2745. YUŞMAK: emzikten akıtmak — III, 60 bkz. yüşmek
 2746. YUŞUL: yeşil — III, 19 § yaşıl yu; ul; yeşil mişil — III, 19
 2747. YUŞULGAN: daima akan — III, 53
 2748. YUŞULMAK: eli işe yatkın olmak, III, 53
 2749. YUŞULMAK: akıp dökülmek, fışkırmak — II, 128; III, 79, 102 bkz. işilmek, yişilmek, yuşılmak, yüşilmek, yüşıilmek
 2750. YUT: kışın soğukta hayvanları öldüren felâket — III, 142
 2751. YUTIKMAK: yutamak, soguktan hayvan telef olmak — III, 76 bkz. yutukmak
 2752. YUTMAK: yutmak. II, 313
 2753. YUTTURMAK: sildirmek III, 94 bkz. yodturmak
 2754. YUTUKMAK: kuraklıktan arıklamak, ölüm haline gelmek, I, 21 bkz. yut ıkmak
 2755. YUVGA: katmer, yuka, III, 27 bkz. yuga
 2756. YUVMAK: yuvarlamak III, 393 bkz. yuvmak
 2757. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları. III, 164 bkz. yuvug
 2758. YUVALMAK: yuvarlanmak — I, 397 bkz. yuvulmak
 2759. YUVGA: zayıf, ince, yufka, âciz — II, 6; III, 80, 156 bkz. yufka, yupka
 2760. YUVGALANMAK: yaramazlaşmak. III, 203 bkz. yufgadmak, yufgatmak
 2761. YUVILMAK: yumşamak. I, 441 bkz. yuvulmak
 2762. YUVKA: her şeyin incesi, yuka, III, 33
 2763. YUVLUNMAK: yuvarlanmak, kendi kendine yuvarlanmak. III, 111, 112, 113
 2764. YUVLUŞMAK: yuvarlanmak III, 105 bkz. yırfluşmak
 2765. YUVMAK: koşmak — III, 62
 2766. YUVMAK: yuvarlamak — III, 61, 112, 113 bkz. yuvmak
 2767. YUVSAMAK: yuvarlamak istemek III, 306
 2768. YUVTURMAK: yuvarlatmak. III, 96
 2769. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları, III, 164 bkz. yuvug
 2770. YUVULMAK: uslandırılmak; akıtılmak; yuvarlanmak; toplanmak — I, 397; III, 80, 112, 113 bkz. yuvalft ıak
 2771. YUVULMAK: erişmek, olgunlaşmak, III, 81, 356 bkz. yevülmek, yıgılmak
 2772. YUVUŞMAK: yuvarlaşmak — III, 74
 2773. YÜDRÜK: yüklük, üzerine eşya ve elbise konan şey, dolap, masa ve benzerı şeyler — — III, 45
 2774. YÜD: yüz, II, 250 bkz. yüz
 2775. YÜDMEK: yüklemek, yüklenmek — I, 404; III, 434
 2776. YÜDÜRMEK: yüklemek. I, 371; III, 67, 68 bkz. yudurmak
 2777. YÜDÜŞMEK: yükleşmek, yüklemekte yardım ve yarış etmek — III, 71
 2778. YÜFTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek- III, 96 bkz. yigtürmek, yiktürmek, yüvmek
 2779. YÜFÜŞ: hısımların (çok kere gerdeğe konulan gelini çeyiz sahibi etmek üzere) elbise veya mal ile yardımlaşması. III, 11
 2780. YÜFÜFLÜG: armağanlı. III, 12
 2781. YÜFÜFMEK: yardımlaşmak; birbiriyle dost olmak — III, 73 bkz. yufu şmak
 2782. YÜG: ok yeleği III, 45, 70. 97, 143 bkz. yök, yük, yüñ
 2783. YÜGLÜG: ok yelekli ok, III, 217
 2784. YÜGMEK: toplamk — II, 243
 2785. YÜGRÜK: koşucu, geçici, yüğrük — I, 110; III, 45, 175
 2786. YÜGRÜK: bilge bilgin akıllı, erdemIi, udumlu kişi . III, 45
 2787. YÜGRÜM: bir koşuluk yer — III, 47
 2788. YÜGRÜŞMEK: koşuşmak — III. 102, 367
 2789. YÜGÜN: gem, III, 144, 366. 371 § küvüç yügün; küçük yular, çilbir — III, 163
 2790. YÜGÜR: darı, III, 9 bkz. ügür
 2791. YÜGÜRGEN: Çin'den İslam diyarin — gelen kervanın müjdecisi; her zaman koşan, koşucu — II, 15; III, 54
 2792. YÜGÜRGEN: (at) koşucu yüğrük at — III, 54
 2793. YÜGÜRGÜN: darı gibi kırmızı taneli bir bitki — III, 54
 2794. YÜG(Ü)RMEK: (at) koşmak, yüğrükçe koşmak, geçmek, seğirtmek; beze erlş yïpmak. I, 360; II, 13, 133, 137; III, 68. 69
 2795. YÜGÜRTMEK: koşturmak, II, 274; III, 437
 2796. YÜK: yük bohça — I, 75, 138. 210, 237, 247, 280, 365, 521; II, 44, 75, 149, 166, 180, 222, 225, 230, 246. 339, 355; III, 4. 67, 309. 314, 316, 322, 434
 2797. YÜK: kuş tüyü, kuş yeleği, ok yeleğl, III, 45, 70, 97. 143 bkz. yük, yüg, yürig
 2798. YÜKLEGSEK: yüklemek isteyen — III, 314
 2799. YÜKLEMEDEÇI: yüklemeyici, yüklemeyen — III, 316
 2800. YÜKLEMEGLI: yüklemek dileğinde, azminde olan — III, 316
 2801. YÜKLEMEK: yüklemek, III, 309
 2802. YÜKLEMSINMEK: yükler görünmek — III, 322
 2803. YÜKLETMEK: yükletmek, yüklettirmek — II, 355, 356
 2804. YÜKLETMEK: oka yelek taktırmak — II, 356 bkz. yökletmek
 2805. YÜKLÜG: ok yelekli ok — III, 217
 2806. YÜKSEK: yüksek — II, 294; III, 45, 46
 2807. YÜKSEK: terzi yüksüğü — III, 46 bkz. yüksük
 2808. YÜKSEMEK: yükselmek, uzamak, I, 320; III, 306
 2809. YÜKSETMEK: yükseltmek — II, 354
 2810. YÜKSÜK: terzi yüksüğü — III, 46 bkz. yüksek
 2811. YÜKÜNÇ: namaz, ibadet; baş eğme — I, 171; II, 25; III, 375
 2812. YÜKÜNDEÇI: ibadet eden, baş eğen, II, 168
 2813. YÜKÜNGEN: her zaman yükünen — II, 168
 2814. YÜKÜNGÜÇI: ibadet eden, baş eğen — II, 168
 2815. YÜKÜNMEK: secde etmek, ibadet etmek, namaz kılmak, büyük önünde eğilmek, ba; eğmek — II, 167; III, 84, 167, 375
 2816. YÜLEGÜ: destek, dayak, III, 36
 2817. YÜLEKLIG: dayanmış, söykenmiş . III, 52
 2818. YÜLELMEK: direk dikilmek, III, 82
 2819. YÜLEMEK: desteklemek, destek vurmak; güvenmek — III, 89, 90
 2820. YILLIGÜ: saç tıraş eden ustura — III, 174 bkz. kerey
 2821. YÜLILMEK: yolunmak — III, 82
 2822. YÜLIMEK: yülümek, tıraş etmek — III, 90
 2823. YÜLITMEK: yülütmek, tıraş ettirmek — II, 316bkz. yülütmek
 2824. YÜLILTMEK: yülütmek, tıraş ettirmek II, 316 bkz. yülitmek
 2825. YÜMMEK: (göz) yummak — III, 64 bkz. yummak
 2826. YÜMTILRMEK: yumdurmak — III, 97
 2827. YÜMÜLGEN: dalma yumulan — III, 55
 2828. YÜMÜLMEK: yumulmak — III, 55 bkz. yumulmak
 2829. YÜNÇITMEK: incitmek — II, 352 bkz. yunçıtmak, yunçutmak, yünçütmek
 2830. YÜNÇÜ: inci III, 279 bkz. cincü, yincü, yinçü
 2831. YÜNÇÜTMEK: incitmek — II, 352 bkz. yunçıtmak, yunçutmak, yünçitmek
 2832. YÜÑ: yün, yün sümeği; pamuk — I, 150, 284, 507; II, 89, 147, 220, 221, 236, 241; III, 248, 289, 361, 362 bkz. yurig yüñ kuş yeleği, III, 97 bkz. yök, yüg, yük
 2833. YÜRE: çevre, muhit — II, 45 bkz. yere, yöre
 2834. YÜREK(G): yürek, I, 41, 325; II, 144; III, 18, 33
 2835. YÜREKLENMEK: cesaret göstermek, yiğitlenmek- III, 115
 2836. YÜREKLIG: yüreği pek, yiğit, cesur, yıirekll. III, 18, 51
 2837. YÜRGENMEK: örtülmek, sarılmak — I, 331; II, 303; III, 110 bkz. yörgenmek, yörkenmek yürge şmek sarılmak, birbirine girmek, dolaşmak, karışmak. I, 395, 437; 11. 285; III 104 bkz. yörgeşmek, yörkeşmek
 2838. YÜRGEYEK: ulaşmış — I, 135
 2839. YÜŞEÑ: (taş) düz cilalı. I, 135; III, 372 bkz. üşeng
 2840. YÜŞILMEK: eli işe yatişmak, udumlaşmak; em zikten akıtılmak. 111 79 bkz. işilmek, yişilmek, yu; ılmak, yuşulmak, yüşülmek
 2841. YÜŞMEK: akitmak, III, 60 bkz. yuşmak
 2842. YÜŞÜLMEK: eli işe yatişmak, udumlaşmak; emzikten akıtılmak. III, 79 bkz. işilmek, yişilmek, yuşılmak, yuşulmak, yüşilmek
 2843. YÜVMEK: blr şeyle yardım etmek — III, 172 bkz. yigtürmek, yiktürmek, yüftürmek
 2844. YÜVSEMEK: gönül almak istemek — III, 306 bkz. yavsamak
 2845. YÜZ: yüz, çehre, veçhe — I, 47, 60, 69, 102, 150, 173, 216, 226, 243, 250, 256, 366, 422, 463, 486; II, 8, 81, 96, 144. 171. 183 , 188, 194, 230, 253, 295, 304, 339. 349, 353, 355, 363; III, 33. 43, 63, 104, 132, 143, 307, 308, 327. 394, 434, 439 bkz. yü ğ
 2846. YÜZ: sayıda yüz — I, 80
 2847. YÜZER1IK: üzerlik otu, Peganum harnnala — III, 12 bkz. eldrük, ilrük, y ıdıg ot
 2848. YÜZKEŞMEK: yüze çıkmak, I, 395
 2849. YÜZLENMEK: yüzünü dönmek; saygı sahlbi olmak; halktan hizmet istemek III, 110, 111
 2850. YÜZLÜG: yüzlü, I, 426; III, 45
 2851. YÜZMEK: yüzmek, soymak; yayılmak ve dağılmak, çok akmak — I, 472; III, 59 bkz. yozmak
 2852. YÜZTÜRMEK: yüzdürmek, III, 95
 2853. YÜZÜK: yüzük (parmağa takılan) — III, 18
 2854. ZAK: zak koçları tos yapmağa kışkırtmak Için kullanılan bir söz — I, 333
 2855. ZANBI: gece öten çekirgeye benzer bir böcek, orak ku şu — III, 441
 2856. ZAP: zap çabuk çabuk yürümede çıkan ses — I, 319
 2857. ZAP: zap barmak zıp zıp koşmak, çabuk gitmek — I, 319-
 2858. ZARGUNÇMUD: bir çeşit güzel kokulu ot, fesleğen — I, 17, 530
 2859. ZERENZE: yaban mersini veya "durdabak" denilen bir ot — I, 449 §
 2860. ZERENZE: urugı bu bitkinin tohumu — I, 449
 2861. ZÜNKÜM: bir çeşit Çin ipekllisi — I, 485