Türk Bitig: Göktürk AlfabesiGöktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi Türk dilinin en eski yazı sistemidir. Sağdan sola doğru yazılır. 4 ünlü, 25 ünsüz ve 9 çift sesli olmak üzere toplam 38 harfden oluşur ve çoğu ünzüz harflerin kalın ve ince seslileri vardır. Orhun Yazıtları bu alfabe ile yazılmıştır.

Burada alfabe tablosunu, hece ve yazım örneklerini ve Orhun Yazıtları'ndan orijinal örnekleri inceleyebilir, ve bu alfabenin 1890'larda Danimarka'lı dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından ilk deşifre ediliş süreci hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Göktürk Alfabesi Tablosu


Ünsüzlerin Kuralları

Kalın-ince Ünsüzler
 

Kalın
İnce
BDGKLNRSTY
𐰉𐰑𐰍𐰴𐰞𐰣𐰺𐰽𐱃𐰖
𐰋𐰓𐰏𐰚𐰠𐰤𐰼𐰾𐱅𐰘

Göktürk Alfabesi'nde 10 ünsüz harfin kalın ve ince biçimi vardır. Bu dilimizdeki "büyük ünlü uyumu" kuralı ile bağlantılıdır.

Büyük-küçük biçimi olan ünsüzlerin kullanımı şöyledir; Bir sözcüğün ilk hecesinde bir kalın ünlü (A, I, O, U) var ise, ünsüzler de "kalın" biçimi ile yazılır. Sözcüğün ilk hecesinde bir ince ünlü (E, İ, Ö, Ü) var ise ünsüzler de ince biçimi ile yazılır.

Örneğin; "BODuN" sözcüğü 𐰉𐰆𐰑𐰣 yazılır, bu sözcüğün ilk hecesindeki "O" kalın bir ünlü olduğu için, aynı hecede bulunan "B" sesinin de "kalın" biçimi 𐰉 yazılır.

Bir başka örnek; "TİGiN" sözcüğü 𐱅𐰃𐰏𐰤 yazılır. Bu sözcüğün ilk hecesinde bir ince ünlü olan "İ" bulunur. Bunun için o hecedeki "T" ünsüzünün de "ince" biçimi 𐱅 yazılır.

Normal Ünsüzler
ÇMPŞZ
𐰲𐰢𐰯𐱁𐰔

Kalın - ince ayrımı olmayan; Ç, M, P, Ş, Z ünsüzleri, tüm ünlüler ile hece kurabilirler. Örneğin “ressam” anlamına gelen 𐰋𐰓𐰕𐰲𐰃 "BeDiZÇİ" deki 𐰔 "Z" ve 𐰲 "Ç“ harfleri ile "gümüş" anlamına gelen 𐰚𐰇𐰢𐱁 "KÜMüŞ" deki 𐰢 "M" ve 𐱁 "Ş" harflerinde kalın-ince ayrımı yoktur ve serbestçe yazılırlar.


Ünlülerin Kuralları

Ünlüler
AEOUÖÜ
𐰀𐰃𐰆𐰇

Göktürk Alfabesi'nde toplam 4 ünlü harf vardır. Türkçe'nin 8 ünlü sesini bu 4 harf karşılar.

𐰀 harfi "A" ve "E" seslerini; 𐰃 harfi "I" ve "İ" seslerini; 𐰆 harfi "O" ve "U" seslerini; 𐰇 harfi de "Ö" ve "Ü" seslerini karşılar.

Tabloda görülen ilk iki ünlü harf olan 𐰀 A-E ve 𐰃 I-İ, kelime içindeki ünsüzlerin kalınlık - incelik durumlarına göre kolayca ayırt edilebilir. Çünkü bu harflerin kullanıldığı hece, eğer kalın ünsüzler ile yazılmış işe, kalın sesler (A,I) verirler; ince ünlüler ile yazılmış ise, ince sesler (E,İ) verirler.

Örneğin: "TaŞRA" sözcüğü 𐱃𐱁𐰺𐰀 yazılır. Sözcüğün başında "T" ünsüzünün "kalın" biçimi 𐱃 yazılıdır. Bu da bize, ardından gelen ünlülerin de kalın sesler vereceğini, sondaki 𐰀 harfinin de böylece "A" sesini vereceğini, "E" sesi vermeyeceğini belirtir.

Başka bir örneğe bakalım: "BİLiG" sözcüğünü 𐰋𐰃𐰠𐰏 şeklinde yazarız. Sağ baştaki 𐰋 "B" harfinin ince biçimidir ve ardından gelecek ünlünün de ince olacağını belirtir. Aradaki "L" 𐰠 ve sondaki de "G" 𐰏 de bu harflerin ince biçimleridir, böylece iki ince ünsüzün arasında kalan 𐰃 ünlüsünün ince “İ” sesini vereceğini, "I" sesi vermeyeceğini biliriz.

Şimdi bu 4 ünlü harfi tek tek ele alalım;


𐰀 harfi, kalın ünsüzler ile hece kurunca "A", ince ünsüzler ile "E" sesi verir, kelime aralarında yazılmaz, kelimenin son harfi ise yazılır.
Örnek; "Tabgaça" 𐱃𐰉𐰍𐰲𐰴𐰀 "TaBGaÇKA" ve "keçe" 𐰚𐰲𐰀 "KeÇE" olarak yazılmıştır.

  • Not: Günümüz Türkçe'sini yazabilmek için 𐰀 harfini kelimenin baş harfi iken veya ilk hecede iken de yazmak gerekir, 'Adana' 𐰀𐰑𐰣𐰀 "ADaNA" ve "Dana" 𐰑𐰣𐰀 "DaNA" gibi 'benzer' kelimeleri ancak böyle ayrı yazabiliriz.

𐰃 harfi, kalın ünsüzler ile hece kurunca "I", ince ünsüzler ile "İ" sesi verir, ilk hecede yazılır, tekrar eden ara hecelerde yazılmaz, kelimenin son harfi ise yazılır.
Örnek; "içikdi" 𐰃𐰲𐰚𐰓𐰃 "İÇiKDİ" ve "yırıyakı" 𐰘𐰃𐰺𐰖𐰴𐰃 "YIRıYaKI" olarak yazılmıştır.


𐰆 harfi, ilk hecede "O", sonraki hecelerde "U" sesi verir, ince ünsüzler ile hece kurmaz, ilk hecede yazılır, tekrar eden ara hecelerde yazılmaz, kelimenin son harfi ise yazılır.
Örnek; "yoguru" 𐰖𐰆𐰍𐰺𐰆 "YOGuRU" olarak yazılmıştır.


𐰇 harfi, ilk hecede "Ö", sonraki hecelerde "Ü" sesi verir, kalın ünsüzler ile hece kurmaz, ilk hecede yazılır, tekrar eden ara hecelerde yazılmaz, kelimenin son harfi ise yazılır.
Örnek; "ötürü" 𐰇𐱅𐰼𐰇 "ÖTüRÜ" olarak yazılmıştır.


İlk hecenin düz ünlüsünden sonra gelen yuvarlak ünlüler yazılır.

Örnek; "altın" manasına gelen aLTUN 𐰞𐱃𐰆𐰣 kelimesinde, kalın düz ünlü olan "A" dan sonra sonra gelen "U" yazılmıştır. Ve yine, "getirdim" manasına gelen KeLÜRTüM 𐰚𐰠𐰇𐰼𐱅𐰢 kelimesinde, ince düz ünlü olan "E" den sonra sonra gelen "Ü" yazılmıştır.


İlk hecedeki yuvarlak ünlülerden sonra gelen düz ünlüler yazılır.

Örnek; OGLITI 𐰆𐰍𐰞𐰃𐱃𐰃 ve SÜÇİG 𐰾𐰇𐰲𐰃𐰏 kelimelerinde, "O" ve "Ü" yuvarlak ünlülerinden sonra gelen "I" ve "İ" düz ünlülerinin yazıldığını görüyoruz.


Not: örnekler Orhun Yazıtları'ndan alınmıştır.

Hece Örnekleri

B-Ş
kalın ince
BaŞ𐰉𐱁 BeŞ𐰋𐱁
BIŞ𐰉𐰃𐱁 BİŞ𐰋𐰃𐱁
BOŞ𐰉𐰆𐱁 BÖŞ𐰋𐰇𐱁
D-N
kalın ince
DaN𐰑𐰣 DeN𐰓𐰤
DIN𐰑𐰃𐰣 DİN𐰓𐰃𐰤
DON𐰑𐰆𐰣 DÖN𐰓𐰇𐰤
G-R
kalın ince
GaR𐰍𐰺 GeR𐰏𐰼
GIR𐰍𐰃𐰺 GİR𐰏𐰃𐰼
GOR𐰍𐰆𐰺 GÖR𐰏𐰇𐰼
K-S
kalın ince
KaS𐰴𐰽 KeS𐰚𐰾
KIS𐰴𐰃𐰽 KİS𐰚𐰃𐰾
KOS𐰴𐰆𐰽 KÖS𐰚𐰇𐰾
T-Z
kalın ince
TaZ𐱃𐰔 TeZ𐱅𐰔
TIZ𐱃𐰃𐰔 TİZ𐱅𐰃𐰔
TOZ𐱃𐰆𐰔 TÖZ𐱅𐰇𐰔
Y-L
kalın ince
YaL𐰖𐰞 YeL𐰘𐰠
YIL𐰖𐰃𐰞 YİL𐰘𐰃𐰠
YOL𐰖𐰆𐰞 YÖL𐰘𐰇𐰠

Karışık heceler
KaLeM𐰴𐰠𐰢
KeLaM𐰚𐰞𐰢
KeMaN𐰚𐰢𐰣
KeMaNCI𐰚𐰢𐰣𐰲𐰃

Hece Örnekleri
BaBA𐰉𐰉𐰀 BeBE𐰋𐰋𐰀
BaBaM𐰉𐰉𐰢 BeBeM𐰋𐰋𐰢
DaDA𐰑𐰑𐰀 DeDE𐰓𐰓𐰀
DaDaM𐰑𐰑𐰢 DeDeM𐰓𐰓𐰢
ÇaYIR𐰲𐰖𐰃𐰺 ÇİMEN𐰲𐰃𐰢𐰀𐰤
ÇÖMEZ𐰲𐰇𐰢𐰀𐰔 ÇOBAN𐰲𐰆𐰉𐰀𐰣
ÇeTİN𐰲𐱅𐰃𐰤 ÇaKaL𐰲𐰴𐰞
ÇaYLaK𐰲𐰖𐰞𐰴 ÇIYAN𐰲𐰃𐰖𐰀𐰣
KaRA𐰴𐰺𐰀 Ke𐰚𐰓𐰃
KIZıL𐰴𐰃𐰔𐰞 KİRAZ𐰚𐰃𐰺𐰀𐰔
KİBAR𐰚𐰃𐰉𐰺 KÖYLÜ𐰚𐰇𐰘𐰠𐰇
KİRLİ𐰚𐰃𐰼𐰠𐰃 KOYuN𐰴𐰆𐰖𐰣
SaRI𐰽𐰺𐰃 SÜMBüL𐰾𐰇𐰢𐰋𐰠
SeRSeM𐰾𐰼𐰾𐰢 SeRÇE𐰾𐰼𐰲𐰀
SİNSİ𐰾𐰃𐰤𐰾𐰃 SİNEK𐰾𐰃𐰤𐰀𐰚
SaKaR𐰽𐰴𐰺 SIÇAN𐰽𐰃𐰲𐰀𐰣
TeMBeL𐱅𐰢𐰋𐰠 TİLKİ𐱅𐰃𐰠𐰚𐰃
TİTİZ𐱅𐰃𐱅𐰔 TeRZİ𐱅𐰼𐰔𐰃
TaŞLI𐱃𐱁𐰞𐰃 TaRLA𐱃𐰺𐰞𐰀
TOZLU𐱃𐰆𐰔𐰞𐰆 TOPRAK𐱃𐰆𐰯𐰺𐰀𐰴
YaLNIZ𐰖𐰞𐰣𐰃𐰔 YeNGeÇ𐰘𐰤𐰏𐰲
YeŞİL𐰘𐱁𐰃𐰠 YaPRaK𐰖𐰯𐰺𐰴
YİRMİ𐰘𐰃𐰼𐰢𐰃 YILDıZ𐰖𐰃𐰡𐰔
YORGuN𐰖𐰆𐰺𐰍𐰣 YÖRüK𐰘𐰇𐰼𐰰

Not: Göktürk alfabesinin kuralları gereği, "Türk" kelimesi eskiden "Törük" olarak okunur idi. "Törü-" kelimesi Orhun Abidelerinde "türemiş" ve "töre" manalarında da kullanılmıştır ve aynı kökten gelir. Bu nedenle Türk kelimesinin "belli bir atadan türeyen" veya "belli bir töresi olan" millet manasına geldiği düşünülmektedir. Orhun Yazıtları'nda geçen şu metinlere bakınınız.

Költiğin, dize #D1 (sağdan)
𐱅𐰇𐰼𐰰: 𐰉𐰆𐰑𐰣𐰭: 𐰃𐰠𐰃𐰤: 𐱅𐰇𐰼𐰇𐰾𐰃𐰤: 𐱃𐰆𐱃𐰀: 𐰋𐰃𐰼𐰢𐰾:
TÖRÜK: BODuNuŊ: İLİN: TÖRÜSİN: TUTA: BİRMiS:
Türk boyunun ilini, töresini tutuvermiş

Not :Türkçe'de D-Y ses değişimi olmuştur. Adak-Ayak, Bod-Boy gibi.

Költiğin, dize #K10 (sağdan)
:𐰇𐰓: 𐱅𐰭𐰼𐰃: 𐰖𐰽𐰺: 𐰚𐰃𐰾𐰃: 𐰆𐰍𐰞𐰃: 𐰸𐰆𐰯: 𐰇𐰠𐰏𐰠𐰃: 𐱅𐰇𐰼𐰇𐰢𐰾:
: ÖD: TeŊRİ: YaŞaR: KİSİ: OGLI: KOP: ÖLGeLİ: TÖRÜMiS:..
Zamanı Tanrı yaşar, Kişi oğlu hep ölümlü türemiş

Çift Sesli Ünsüzler

İÇNGNYNDLD
𐰱𐰨𐰭𐰪𐰦𐰡

IKOK-UKÖK-ÜK
𐰶𐰸𐰜

𐰶 sadece "I" dan önce veya sonra, "ık" veya "kı" sesleri vermesi için kullanılır.
𐰸 sadece "O" ve "U" dan önce veya sonra, "ok/uk" veya "ko/ku" sesleri vermesi için kullanılır.
𐰰 sadece "Ö" ve "Ü" dan önce veya sonra, "ök/ük" veya "kö/kü" sesleri vermesi için kullanılır.

Çift Seslilerin Kullanımı

Örnekler
İÇ𐰱iÇiN𐰱𐰤
𐰨KaZa𐰴𐰔𐰨
NG𐰭TeNG𐱅𐰭𐰼𐰃
NY𐰪KONYA𐰸𐰆𐰪𐰀
ND𐰦KaNDIR𐰴𐰦𐰃𐰺
LD𐰡SaLDIR𐰽𐰡𐰃𐰺
IK𐰶KaZıK𐰴𐰔𐰶
OK𐰸BOZoK𐰉𐰆𐰔𐰸
ÜK𐰰TÖRüK𐱅𐰇𐰼𐰰

Not: Eski Türkçede "C, F, H, J, V" sesleri olmadığı için, bunları simgeleyen harfler de yoktur. Örnek: "H" sesi yazılmak istenirse bu "K" damgası ile yazılır. "F" sesi için "P" damgası, "V" sesi için "B" kullanılır. Bunlar varsayım olmayıp, zaman içinde oluşan evrilmelerin sonucudur. Ev = eb, fısıltı = pısıltı, han = kan (baş+han = başkan) örneklerinde görüldüğü gibi.

Göktürk Alfabesi Örnekleri

Orhun Yazıtları'ndan Göktürk Alfabesi örnekleri:

Orhun Yazıtları'nda 'Türk' kelimesi böyle yazılmıştır.

Külteğin Abidesi'nin güney yüzü 6. dizeden alıntı.

Orhun Yazıtları Bilge Tonyukuk Abidesi 1. taş güney yüzü 1. dizeden alıntılar.

Irk Bitig kitabı 57. sayfadan alıntı. (9. yüzyıldan kalma)

Göktürk Alfabesi Hakkında

Göktürk Alfabesi, Göktürk Kağanlığı döneminde kullanılan ilk Türk alfabesidir ve 730'lu yıllarda dikilen Orhun Yazıtları dahil çeşitli yazılı taş ve yazma eserlerde Türk dilini yazmak için kullanılmıştır. Bu alfabenin daha sonra gelen Uygur Kağanlığı döneminde de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun dışında Göktürk alfabesi, değişik biçimleri ile Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler ve Sekeller gibi farklı Türk boyları tarafından da kullanılmış ve Orta Asya’dan Avrupa içlerine kadar yayılmıştır.

Göktürk Alfabesi'nden bize kalan en önemli eserler bugün Orhun Yazıtları olarak bildiğimiz Moğolistan'da bulunan Türkçe yazılı anıt taşlardır. Danimarkalı Türkolog Wilhelm Thomsen, 1893 yılında bu taşlardaki alfabeyi çözerek yazıları okumayı başarmıştır. Yazının eski Türkçe olduğu ve bu anıt taşların Bilge Kağan, Kültiğin ve Tonyukuk adına 730'lu yıllarda dikildikleri tespit edilmiştir.

  • Orhun Yazıtları'nı ilk çözen Danimarka'lı Türkolog Vilhelm Thomsen'in 1893 yılında yayınladığı Inscriptions de L'Orkhon Déchiffrées adlı kitabındaki Göktürk Alfabesi, Orhun ve Yenisey biçimleri ile.