Türk Bitig: Münâcât eyledi Kul Hâce AhmedEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
MÜNACÂT(SON)
Münâcât eyledi Kul Hâce AhmedMünâcât eyledi Kul Hoca Ahmed;
İlâhi kıl bendengge rahmetAllah'ım eyle kuluna rahmet.
 
Garib Ahmed sözi hergiz karımazGarip Ahmed sözü aslâ eskimez;
Eger yer astığa kirse çirimezEğer yer altına girse, çürümez.
 
Yene mensûh bolup ol hâr bolmazYine mensuh olup o hâr olmaz;
Okuğan bendeler bimâr bolmazOkuyan bağlılar hasta olmaz.
 
Okuğanğa kılurman anda şefkatOkuyana eylerim orada şefkat;
Kıyâmet künide kılğum şefâatKıyamette eyleyim şefaat.
 
Hudâyım kılsa in'âm menge cennetAllah'ım eylese nasip bana cennet,
Okuğanlarnı kılurman men şefâatOkuyanlara eylerim şefaat.
 
Tileki her ne bolsa Tengri bergeyDileği her ne olsa Tanrı vere;
Muhabbet şevkini könglige salğayMuhabbet şevkini gönlüne koya.
 
Cemâlin körsetip PerverdigarımCemalini gösterip Perverdigâr'ım,
Özin yolığa salsun Bir ü BarımKendi yoluna koysun Bir ve Var'ım.
 
Hudâyım eylesün mahşerde hurremAllah'ım eylesin mahşerde sevinçli
Kıyâmet kün arığ Zât'ığa mahremKıyamet günü temiz Zâtına sırdaş.
 
Duâğa yarı berse her müsülmânDuaya katılıverse her müslüman,
Öler vaktda eltgey nûr-ı imânÖlür vaktinde götürür iman nuru.
 
Meni hikmetlerim âlemğe tolğanBenim hikmetlerim âleme dolan;
İşitmey her kim ölse kılğay ermânİşitmeden her kim ölse, eyler arzu.
 
Meni hikmetlerim derdlikke dermânBenim hikmetlerim dertliye derman;
Kişi boy eltmese ol yolda kalğanKişi pay götürmese, o yolda kalan.
 
Meni hikmetlerim âlemde destânBenim hikmetlerim âlemde destan;
Ruhum, kelse kılur sohbetni bostânRuhum gelse, eyler sohbeti bostan.
 
Meni hikmetlerim kân-ı hadisdürBenim hikmetlerim hadis hazinesidir
Kişi boy eltmese bilgil habisdürKişi pay götürmese, bil habistir.
 
Meni hikmetlerim talibni rızkıBenim hikmetlerim talibin rızkı
Eger çendiki bolsa cürmü fikriEğer binlerce olsa cürmü, fikri.
 
Meni hikmetlerim fermân-ı sübhânBenim hikmetlerim Sübhan'ın fermanı
Okup bilseng heme mana-ı Kur'anOkuyup bilsen, hepsi Kurân'ın anlamı.
 
Meni hikmetlerim âlemde sultanBenim hikmetlerin âlemde sultan;
Kılur bir lahzada çölni gülistânEyler bir anda çölü gül bahçesi.
 
Meni hikmetlerim şevk-i muhabbetBenim hikmetlerim muhabbetin şevki,
Közini yaşığa kılğay tahâretGözünün yaşına eyleye teharet.
 
Namazığa Resûlullâh imâmıNamazına Resulullah imamı;
Anı kavmi melâyikler tamâmıOnun soyu melekler tamamı.
 
Şikestelik birle kılğan namâzıKırılmışlık ile kıldığı namazı,
Kabul bolğay anı Hakk'a niyâzıKabul olur onun Hakk’a niyazı.
 
Meni hikmetlerim âşıkka aytıngBenim hikmetlerimi âşığa söyleyin
Dili âine dek sâdıkka aytıngGönlü ayna gibi sadıka söyleyin.
 
Heme kor u ker ü bâtını gezâfTamamı kör, sağır, bâtını boş;
Tamâm iklimni kezdim tapmadım sâfBütün iklimi gezdim, bulmadım sâf.
 
Meni hikmetlerim sarrâfğa aytıngBenim hikmetimi sarrafa söyleyin;
Hudâyım bâ-kerem Vehhâb'ğa aytıngAllah'ım, Kerem sahibi Vehhabâ söyleyin.
 
Adâlet pâdşahı bir atı sâdıkAdalet padişahı, bir adı sâdık;
Kılur bir lahzada vaslığa lâyıkEyler bir anda vaslına lâyık.
 
Meni hikmetlerim nâdân işitmesBenim hikmetlerimi cahil işitmez;
Dîli köngli kara pendimni almasGönlü-kalbi kara, öğüdümü almaz.
 
Hatâdın bi-haber Allâh'ğa münkirHatadan habersiz; Allah’a inkarcı
Edebsiz bi-edeb dünyâda bi-pirEdepsiz, hayasız, dünyada pirsiz.
 
Hatını bitse her kim nesr bitsünYazısını yazsa her kim, nesir yazsın;
Veli nesri bitip maksudğa yetsünNesirle yazarak maksada yetsin.
 
Dini imânı yok İslâmı veyranDini, imanı yok, İslâmı viran;
Kıyâmet tangı atsa yolda kalğanKıyamet tanı atsa, yolda kalan.
 
Pir-i kâmilni körmey şeyh-i Sen'ânPir-i kâmil’i görmeden Şeyh-i Şan'an,
Hudâ kılmas kabûl okusa Kur'anAllah eylemez kabul, okusa Kur'an.
 
Özini şeyh alur kölbârı hâliKendini şeyh sanır, torbası boşmuş;
Yigirme beşke yetmey anı aliYirmi beşe yetmeden onun yaşı.
 
Nasihatlar kılur pir ü cevannıNasihatlar eyler yaşlı ve gence;
Özi fehm etmeyin yahşı yamannıKendisi ayırd etmeden iyi-kötüyü.
 
Alarnı sözleri zalimi zaldurOnların sözleri zalimi saldır,
Şeriat ehli bu eldin hicaldurŞeriat ehli bu gibilerden utanır.
 
İnansun dep munı bir neçe bi-aklİnansın diye bunu bir nice akılsız
Kılurlar evliyâlardın munı naklEylerler velilerden bunu nakil.
 
Koyup dâmın güzergâhlarğa bi-pirKoyup tuzağını geçitlere pirsiz.
Tili mekr ü hile kılğanı tezvirDili yalan ve hile, yaptığı tezvir.
 
Anı mekri erür şeytândın a'lâOnun hilesi olur şeytandan üstün
Kobar yüzi mahşerde tanglaKalkar yüzü kara mahşerde tanla.
 
Alarnı körmengiz yüzini hergizOnların görmeyin yüzünü asla
Anıng dek lanetidin eyleng perhizOnun gibi lânetliden eyleyin perhiz.
 
Zebân-ı hâl ile amânı ayttımHal dili ile ben görmezi söyledim
Hakikat söz birle câhilni sögtimHakikat söz ile cahili çekiştirdim.
 
Eger âlim bolsa cânım tasaddukEğer alim olsa, canım sadaka
Dürr ü gevher sözümni işitip okİnci ve cevher sözümü işitip anla.
 
Dürr ü gevher sözin âlemge saçsaİnci ve cevher sözünü aleme saçsa,
Okup oksa kelâm-ı Haknı açsaOkuyup anlasa, Hakk'ın kelamı'nı açsa.
 
Oşal âlimge cân kurbân kılurmanO âlime can kurban eylerim;
Tamâmî hânumân ihsân kılurmanBütün ev-barkımı ihsan kılarım.
 
Kanı âlim kanı âmil yârânlarHani âlim, hani amel işleyen dostlar?
Hudâdın sözlese siz cân beringlerAllah'dan söz etse, siz can veriniz.
 
Çın âlim yastukın taştın yarattıGerçek âlim yastığını taştan yaptı
Nime oktı anı âlemğa ayttıNe anladı onu âleme söyledi.
 
Özini bildi erse Hakk'nı bildiKendini bildi ise, Hakk'ı bildi;
Hudâdın korktı yu insafğa keldiAllah'dan korktu ve insafa geldi.
 
Meni hikmetlerim dânâ işitsünBenim hikmetlerimi bilgin işitsin;
Sözüm destân kılıp maksudga yetsünSözümü destan eyleyip maksada yetsin.
 
Meni hikmetlerim feri yu kavliBenim hikmetlerim fiili veya kavli
Dili könglide bolsa, zikri MevliKâlbi gönlünde olsa Mevla’nın zikri.
 
Meni hikmetlerim bir pîr-i kâmilBenim hikmetlerim bir pir-i kâmil;
Kayu bende Hudâğa bolsa mâyilHangi kul Allah'a olsa mail.
 
Meni hikmetlerim hoblarga aytıngBenim hikmetlerimi çok kişilere söyleyin
Dua tekbir kılıp rahmetge batıngDua-tekbir eyleyip rahmete batın.
 
Meni hikmetlerin pîr-i zeberdestBenim hikmetlerim kudretli bir pir;
İşitkenler bolur bi-huş u sermestİşitenler olur sarhoş ve şuursuz.
 
Tiring bolsa cehânda hâr bolmazDiri olsa cihanda hâr olmaz;
Okuğan bendeler bimâr bolmazOkuyan bağlılar hasta olmaz..
 
Kıyâmetde anga hâdi bolurmanKıyamette ona yol gösterici olurum;
Eger derdlig bolsa dâru bolurmanEğer dertli olsa, dermanı olurum.
 
Eger yüz yıl ömr körse karımazEğer yüz yıl gösterici olurum
Eger yer astığa kirse çirimezEğer yer altına girse, çürümez.
 
Hudâ kılğay anı duzahdın âzâdAllah eyleye onu cehennemden âzad;
Behişt-i câvidânda eylegey şâdEbedi cennetinde eyleye şâd.
 
Eğer hikmet okusa eyyühennasEğer hikmet okusa insanlar
Erür ferzend menge ol talib-i hasOlur oğul bana o has talib.
 
Eşitip hikmetimni goşğa alğanİşitip hikmetimi kulağa alan
Atâ kılğay öler vaktıda imânArmağan eyler ölür vaktinde iman.
 
Yesevi hikmetin dânâ işitsünYesevi, hikmetini bilgin işitsin;
İşitgenler hemme maksudga yetsünİşitenler bütün maksada yetsin.
 
Cevâhir kânıdın bir nükte alsunMücevher hazinesinden bir parça alsın;
İşitmegen barı hasretde kalsunİşitmeyen hepsi hasrette kalsın.
 
Kişi hikmet işitse cânı birleKişi hikmet işitse canı ile,
Çıkar canı anı imânı birleÇıkar canı onun imanı ile.
 
Kulakğa almağay bu sözni nadânKulağa almazsa bu sözü cahil
Anı âdem deme ol cins-i hayvânOna insan deme; o hayvan soylu.
 
Hudâyım sözidin çıkkan bu hikmetAllah'ım sözünden çıkan bu hikmet,
İşitkenge yağar bârân-ı rahmetİşitene yağar rahmet yağmuru.
 
Meni hikmetlerim kim tutsa mehkemBenim hikmetimi kim tutsa sıkı
Hudâ kılğay anı elbette bi-gamAllah eyleye onu elbette gamsız.
 
Kirer cennet içige şad u handânGirer cennet içine şen-şakrak
Hudâyım eylegey mesrur u şâdânAllah'ım eyleye sevinçli ve neşeli.
 
Meni hikmetlerim Hak'nı senâsıBenim hikmetlerim Hakk'ın övgüsü
Muhabbet ehlini derdi devâsıMuhabbet ehlinin derdinin devası.
 
Meni hikmetlerim kend u aseldürBenim hikmetlerim şeker ve baldır
Hemme sözler içinde bi-bedeldürBütün sözler içinde baha biçilmezdir.
 
Meni hikmetlerim inâm-ı AllahBenim hikmetlerim Allah'ın nimeti
Seher vaktda dese "estağfirullah"Seher vaktinde dese, "estağfirullah".
 
Anı şeytân-lâin tutmas yolınıOnun lanetli şeytan tutmaz yolunu;
Muhammed Mustafa alğay kolınıMuhammed Mustafa alır elini.
 
Peygamber ümmetim deb mehri tavlarPeygamber ümmetim deyip mehri ister
Azazilni Hüdayım özin kavlarŞeytanın Allah'ım kendisini yakalar.
 
Meni hikmetlerim derdsizge aytmangBenim hikmetlerimi dertsize söylemeyin;
Bahâsız gevherim nâdânğa satmangBaha biçilmez cevherimi cahile satmayın.
 
Yesevi hikmetin kadrine yetkilYesevi hikmetinin değerini anla,
Hum-ı ışkdın meyni bir katre tatkılAşk küpünden meyi bir damla tad.
 
Hum-ı ışkdın kişi bir katre tatgayAşk küpünden kişi bir damla tadınca
Hüdanı vaslıga bir yola batgayAllah'ın vaslına bir yola batar...