Türk Bitig: Evvel Hû, Ahir Hû deyip perişan olEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-95
Evvel Hu ahir Hu deb bihud bolgılEvvel Hû, Ahir Hû deyip perişan ol
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermezse ben ne olayım
Zahir Hu batın Hu deb yolğa kirgilZâhir Hû , Bâtın Hû deyip yola gir
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemali göstermese perişan olunur
 
"Lailahe illallah" dep zâri kılgıl"La ilahe illallah" deyip ağla
Hakk zikrini her kim aytsa yarı bargılHakk zikrini her kim dese oraya git
Pir-i muğan hizmetine yügrüp yürgilMürşid-i kamil hizmetine gidip yürü
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Tilge algıl "Lailahe illallah"Dile al "La İlahe İllallah"ı
İçge salğıl her nefeste bolgıl agâhAkla koy her nefesde ol uyanık
Pir-i muğan nazar kılgay senge nagâhPir-i kamil nazar eyleyince sana ansızın
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur ·
 
Edhem sıfat suva bolub dünya tepgilEdhem gibi uzak olup dünyayı tep
Kimni körseng Hızr bilib kolun öpgilKimi görsen Hızır bilip elini öp
Cemâlini körey deseng seher kobğılCemalini göreyin desen seherde kalk
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Allah degen bendelerni kulı bolgılAllah diyen kulların kulu ol
Tufrak sıfat yol üstide yolı bolgılToprak gibi yol üstünde yolu ol
Aşıklarnı küyüb oçgan küli bolgılAşıkların yanıp uçan külü ol
Hakk cemâlin körsetmese damen kolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Zâkir bolub şâkir bolub Hakk'nı süygilZâkir olup şükreder olup Hakk’ı se v
Seher vaktde kopub nefsing közüng oygılSeher vaktinde kalkıp nefsinin gözünü oy
Bayezid dek aşık bolub dünya koygılBayezid gibi aşık olup dünyayı bırak
Hakk cemâlin körsetmese demen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Yürseng-tursang, yatsarıg-kopsang Hakk'nı aytsangYürüsen, dursan; yatsan, kalksan Hakk'ı söylesen
Zâkir bolub şâkir bolub candın ötsengZâkir olup, şükreder olup candan geçsen
Vallâh-Billâh dünya haram taşlab atsangVallahi-Billahi dünya haram bırakıp atsan
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Hak vaslığa yetey deseng seher yığlaHakk vaslına ereyim desen seherde ağla
Allah teyu yürek bağrıng otka dağlaAllah diye yürek-bağrın ateşe dağla
Himmet kurın can belige mehkem bağlaHimmet kemerini can beline sıkı bağla
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemâlini göstermese perişan olunur
 
Edhem sıfat bu dünyadın köngil üzgilEdhem gibi bu dünyadan gönül kopar
Hırs u heva tekebbürni üyin buzgılHırs ve heva, tekebbürün evini boz
Muhabbetni deryasığa çomub yüzgilMuhabbetin deryasına batıp yüz
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Keçe kündüz ahiretni gamın yegilGece-gündüz ahiretin gamını çek
Tün uykunı haram kılıb taat kılgılGece uykusunu haram eyleyip ibadet eyle
Muhabbetni şevki birle köksüng yargılMuhabbetin şevki ile göğsünü yar
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Ehl-i heva menmenlikdin kaçıb yürgilHaram ehli, ben-benlikten kaçıp yürü
Ehlin tabsang közde yaşıng saçıb yürgilEhlini bulursan gözde yaşını saçıp yürü
Muhabbetni şarabıdın içib yürgilMuhabbetin şarabından içip yürü
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Eyâ dostlar bu dünyadın yığlab ötüngEy dostlar bu dünyadan ağlayıp geçin
Fâni turur bu dünyadın keçib ketingFanidir bu dünyadan geçip gidin
Muhabbetning câmın alıb mey nûş etingMuhabbetin kadehini alıp mey için
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Keçe Allah kündüz Allah tınmay aytgılGece Allah, gündüz Allah dinmeden söyle
Keçeleri bidâr bolub kanlar yutgılGeceleri uykusuz olup kanlar yut
Bu dünyanı izzetlerin taşlab ötgilBu dünyanın izzetlerini bırakıp geç
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Pir-i muğan etegini muhkem tutgılPir-i kamil eteğini sıkı tut
Marifetni bazarıda özüng satgılMarifetin pazarında özünü sat
Mey nuş etip sema kılıb zikrin aytgılMey içerek sema eyleyip zikrini söyle
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
"Yâ Rabbenâ zalemnâ" dep nâle kılğıl"Ya Rabbenâ zalemna" deyip feryad eyle
Köz yaşıngnı her tarafga jale kılğılGöz yaşını her tarafa şebnem eyle
Hakk yâdını aytıb özüng vâle kılğılHakk zikrini deyip özünü yok eyle
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Derd-i halet peydâ kılıb yolğa kirgilDert hali ortaya çıkarıp yola gir
Pervane dek şem'ni körüb özüng urgılPervâne gibi mumu görüp özünü vur
Kayda barsang zikrin aytıb dükan kurgılNereye gitsen zikrini deyip pazar kur
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Muhabbetni meydanıda baş ornatsangMuhabbetin meydanında baş oynatsan
Hû-Hû teyü zikrin aytıb can kıynasang"Hû-Hû " diye zikrini deyip canı incitsen
Didar tileb kan yaş töküb zâr ingresengCemal dileyip kan-yaş döküp ağlayıp inlesen
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Erenlerni astanesin saklap yatkılErenlerin dergahını bekleyip yat
Seherlerde çarzarb urub erte kobgılSeherlerde dört dövünerek erken kalk
Zâri kılıb fena bolub candın ötgilAğlayıp yok olarak candan geç
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Tufrak sıfat harlık tartkıl nefsing ölsünToprak gibi hor görül ol nefsin ölsün
Halk içinde rüsva bolgıl alem külsünHalk içinde rezil ol alem gülsün
Çın köngülde yığlab körgil Hüda bilsınGerçek gönülde ağlayıp gör Allah bilsin
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Köz yaşıngnı derya kılğıl rahmı kelsinGözyaşını derya eyle rahmeti gelsin
Garib bolub yolda yatgıl kolung alsınGarip olup yolda yat elini tutsun
Pinhan yürüb tâat kılğıl Tengri bilsinGizlice yürüyüp ibadet eyle Allah bilsin
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Hicran tüni ahıng birlen otlar yakkılHicran gecesi âhın ile ateşler yak
Köz yaşıngnı berki birle çakmak akkılGözyaşının şavkı ile çakmak çak
Erenlerni sohbetide erib akkılErenlerin sohbetinde eriyip ak
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Ey nâinsaf dünya fâni Hakk'a yanğılEy insafsız dünya fani Hakk'a yan
Bende bolsang Hakk zikrini tınmay aytğılKul olsan Hakk zikrini dinmeden söyle
Pir-i muğan hizmetide cefa tartgılPir-i kamil hizmetinde cefa çek
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Allah teyu fena bolgıl bağrıng küysünAllah diye yok ol bağrın yansın
Tünler kobub taat kılgıl Tengri süysünGeceleri kalkıp ibadet eyle Allah sevsin
Andın songra has buzruklar nazar kılsunOndan sonra has büyükler nazar eylesin
Hakk cemalin körsetmese darnen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Tün-keçeler bidâr bolub seher turgılGeceleri uykusuz olup seherde kalk
Aşık bolsang İsmail dek candın ötgilAşık olsan İsmail gibi candan geç
Kol-ayağıng mehkem boğub emrin tutgılKol ve ayağını sağlam boğup emrini tut
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Riyâzetni kattığ tartıb canlar kıynaRiyazeti sıkı çekip canlar incit
Meydan içre başıng berib başıng oynaMeydan içinde başını verip başını oyna
Ayşdın keçib mal omıga zakkum çeyneYemeden geçip mal yerine zakkum çiğne
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Ferhad sıfat mihnet tartıb tağlar kesgilFerhad gibi sıkıntı çekip dağları kes
Bayezid dek tünler kobub özüng asgılBayezid gibi geceleri kalkıp özünü as
Cüneyd dek çöller kezib harlar basgılCüneyd gibi çöller gezip derdler bas
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemaliri göstermese perişan olunur
 
Hakk rahmeti uluğ derya bir katre besHakk rahmeti ulu derya bir damla yeter
Katresidin behre alğan kılmas hevesKatresinden nasip alan eylemez heves
Mavu menlik sendin keter misli megesBen ve bencillik senden gider sinek gibi
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Hakk rahmeti uluğ derya kabil bolğılHakk rahmeti ulu derya kabul eyle
Talib erseng Hakk sarığa mâyil bolğılTalip isen Hakk'a doğru meyilli ol
Zühd ü takva dâim kılıb nâil bolğılZühd-takva daima eyleyip nail ol
Hakk cemalin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
"Lâ-Lâ" aytıb "illallah"ğa şeydâ bolğıl"Lâ-Lâ"deyip "İllallah"a tutkun ol
Mansur sıfat "Ene’l-Hakk' deb gavğa kılğılMansur gibi "Enel-Hak" deyip kavga eyle
Giryan bolub köz yaşıngnı derya kılğılGiryan olup gözyaşını derya eyle
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Ey bîhaber gaflet birle uykudasanEy habersiz gaflet ile uykudasın
Dünya tileb keçe kündüz kayğudasanDünyayı dileyip gece-gündüz kaygıdasın
Tâ'at kılmay sözler sözleb bihûdesenİbadet eylemeyip sözler söyleyip boşunasın
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Taşdın töşek-yastuk kılıb ta'at kılsangTaştan döşek-yatak eyleyip ibadet eylesen
Hakk emriğe râzı bolub boyun sunsangHakk emrine razı olup boyun sunsan
Öler vaktde iman arığ kolğa alsangÖlür vakitte temiz imanı ele alsan
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur
 
Kul Hâce Ahmed nasihatnı özüge kılKul Hoca Ahmed nasihatı özüne eyle
Ey bîhaber halknı koyub özüngni bilEy habersiz halkı bırakıp özünü bil
Tağdın ağır günahıng bâr özüngge kelDağdan ağır günahın var özüne gel
Hakk cemâlin körsetmese damen bolayHakk cemalini göstermese perişan olunur