Türk Bitig: Hangi mahlûk Yaradan'ına itaatkâr olsaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-87
Kayu mahlûk Halık'ıga mûti' bolsaHangi mahlûk Yaradan'ına itaatkâr olsa
Alem halkı oşal kulnı süyer dostlarAlem halkı o kulu sever dostlar
Yâdın aytıb bağrı pişib içi küyseZikrini deyip bağrı pişip içi yansa
Dem urganda sansız uçkun uçar dostlarDem vurduğunda sayısız uçkun uçar dostlar
 
Tili köngli sarı birle zâkir bolubDili, gönlü sırrı ile zikreder olup
Üçyüz altmış tamırları kanğa tolubÜç yüz altmış damarları kana dolup
Yazu kışın bülbüldeyin vâle bolubYaz kış bülbül gibi feryad ederek
Sayra kılıb şahdın şahga konar dostlarÖterek daldan dala konar dostlar
 
Bu köngülni bostanıdur aceb bostanBu gönülün bahçesidir garip bahçe
İçinde sayraşurlar hezar destanİçinde ötüşürler binlerce destan
Körinür her şahı üzre türlük elvanGörünür her dal üzerinde türlü renkler
Ni'metlerni bişgenini körer dostlarNimetlerin olgunlaştığını görür dostlar
 
Zâhir ni'met şükrini gafil bilmezAçıktaki nimetlerin şükrünü gafil bilmez
Bâtındagın kıyas birle körse bolmazGizlenmiş olanları kıyas ile görse olmaz
Zâhir közi gaflet birle bakıb körmezZâhir gözü gaflet ile bakıp görmez
Bâtın közi açılsa ul körer dostlarBâtın gözü açılsa o görür dostlar
 
Bâtın közi açılsa cümle perdeBâtın gözü açılsa bütün perdeler
Açılur keter kalmas hicab sırdaAçılır gider, kalmaz örtü sırda
Cannıng közi hayran bolur oşal yerdeCanın gözü hayran olur işte o yerde
Bakıb iman nuru birle körer dostlarBakarak iman nuru ile görür dostlar
 
Kul Hace Ahmed Yesevi'ning uşbu söziKul Hoca Ahmed Yesevi’nin iş bu sözü
Aceb ermes bakıb körse sırdın köziAcaib değildir bakıp görse sırdan gözü
Fenâlık makamında özning özi"Yokluk" makamında özün özü
Fenâlık içre bakıb körer dostlar"Yokluk" içeri bakıp görür dostlar