Türk Bitig: Aşk sırrını beyan eylesem âşıklaraEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-86
Işk sırrını beyân kılsam âşıklarğaAşk sırrını beyan eylesem âşıklara,
Tâkat kılmay başın alıp keter dostlarTâkat eylemeyip, başını alıp gider dostlar.
Tağ u taşga başın urup bi-hud bolupDağa, taşa başını vurup, şuursuz olup
Ehl ü ayâl hânumândın öter dostlarÇoluk-çocuk, ev-barktan geçer dostlar.
 
Işk şiddeti başga tüşse âşık neylerAşk şiddeti başa düşse, âşık neyler;
Bigâneler taşlar atıp anga külerYabancılar taşlar atıp ona güler
Divâne dep başın yarıp kanğa bularDivane deyip başını yarıp kana bular
Şâkir bolup hamd u senâ aytar dostlarŞükreder olup hamd ve senâ söyler dostlar.
 
Işksızlarnı hem cânı yok hem imânıAşksızların hem canı yok, hem imanı;
Resûlullâh sözin aydım manâ kanıRasulullah sözünü dedim, mânâ hani
Neçe aytsam eşitküvçi bilgen kanıNice desem, işitici, bilen hani?
Bi-haberge aytsam könglü katar dostlarHabersize desem, gönlü katılaşır dostlar.
 
Işk gevheri tübsiz deryâ içre pinhânAşk cevheri dipsiz deniz içinde gizli
Cândın keçip gevher alğan boldı cânânCandan geçip cevher alan oldu sevgili
Bul-hevesler âşıkmen dep yolda kalğanHeveskarlar âşıkım deyip, yolda kalan;
Dinlerini pûçek pulğa satar dostlarDinlerini değersiz pula satar dostlar.
 
Otka köydüm cândın toydum hayrân boldumAteşe yandım, candan doydum, hayran oldum,
Bu neçük ot küymey yanmay biryân oldumBu nasıl ateş, tutuşup yanmadan biryan oldum;
Muhabbetni atın işitip giryân boldumMuhabbetin adını duyup gözü yaşlı oldum;
Közi giryân murâdığa yeter dostlarGözü yaşlı olan muradına yeter dostlar.
 
Zâr yığlaban zâr ingregil rahmı kelsünÇok ağlayıp, çok inle ki rahmeti gelsin;
Yol adaşsang rahmı kelip yolğa salsunYol şaşırsan, rahmeti gelip yola koysun
Amin dengler pir-i muğan kolung alsunAmin deyiniz pir-i kamil elini alsın
Hizmet kılğan murâdığa yeter dostlarHizmet eyleyen muradına yeter dostlar.
 
Zamâne hem âhir boldı hoyung kettiHem zaman âhir oldu, hoyun gitti;
Resûlu'llâh vadeleri yavuk yettiRasulullah'ın vadeleri yakın yetti
Hâs kulları yahşı sözge kulak tuttıSeçkin kulları iyi söze kulak tuttu;
Yaman kullar kündin künge better dostlarKötü kullar günden güne beter dostlar.
 
"Küllü yevmin beterün" dedi Hak Mustafa"Küllü yevmin beterün" dedi Hakk Mustafa;
Ümmet bolsang kulak salğıl ehl-i vefâÜmmet olsan, kulak verin, vefalılar
Yahşılarnı ecrin berür, bedge cezâİyilerin ecrini verir, kötüye ceza
Kıyâmet kün cezâların tartar dostlarKıyamet günü cezalarını çeker dostlar.
 
Fâsık, fâcir hevâ kılıp yerni basmas Fâsık, fâcir günaha girip yeri basmaz
Rûze namâz kazâ kılıp misvâk asmasOruç-namaz kazâ eyleyip misvâk asmaz;
Resûlullâh sünnetlerin közge ilmesResulullah sünnetlerini göze iliştirmez
Günâhları kündin künge artar dostlarGünahları günden güne artar dostlar.
 
Dünyâdarlar mâlın körüp hevâ kılurDünyacılar malını görüp heves eyler
Menmenlikdin ol davâ-yı Hudâ kılurBen-benlikden o Tanrılık iddiası eyler
Öler vaktda imânıdın cûdâ kılurÖlür vakitte imanından ayrı eyler
Cân bererde hasret birle keter dostlarCan verirken hasret ile gider dostlar.
 
Kamuğ dünya yıkkanlarnı vallâh kördümBütün dünyayı yığanları vallahi gördüm;
Öler vaktda kalaysen dep hâlin sordumÖleceği vakitte, "Nasılsın" deyip halini sordum;
Şeytân aytdı imânığa çengel urdumŞeytan dedi: "İmanına çengel vurdum. "
Cân çıkarda yığlay yığlay keter dostlarCan çıkarken ağlaya ağlaya gider dostlar.
 
Kul Hâce Ahmed âşık bolsang cânıng küysünKul Hoca Ahmed, âşık olsan, canın yansın;
Sıdkıng birle Allah degil Tengri bilsünSıdkın ile Allah de ki Tanrı bilsin;
Duâ kılğıl mü'min kullar dünyâ koysunDua eyle mü'min kullar dünyayı bıraksın;
Dünyâ koyğân âhiretka yeter dostlarDünyayı bırakan âhirete yeter dostlar.