Türk Bitig: Gelin dostlar Allah zikrini daima söyleyinEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-78
Keling dostlar Allah yâdın daim aytıngGelin dostlar Allah zikrini daima söyleyin
Allah yâdı köngül mülkin açar dostlarAllah zikri gönül ülkesini açar dostlar
Estağfir u istiğfarnı tınmay aytıngEstağfirullah ve istağfarı dinmeden söyleyin
Şeytan la'in ten mülkidin kaçar dostlarLanetli şeytan beden ülkesinden kaçar dostlar
 
Şeytan la'in sizge düşman hazır bolungLanetli şeytan size düşman, hazır olun
Keçe Allah kündüz Allah aytıb ölüngGece Allah gündüz Allah deyip ölün
Tar lahedge kirer vaktda nurga tolungDar kabre gireceğiniz vakit nura dolun
Melaikler Allah nurın saçar dostlarMelekekler Allah nurunu saçar dostlar
 
Allah nurı kabr içini ruşen kılgayAllah nuru kabir içini aydın kılınca
Melaikler tigreside ravzen koygayMelekler karşısında ravzen koyunca
Mü'min bende körüb anı hayran kalgayMümin kul görüp onu hayran kalınca
Bu alemni ruşeniden keçer dostlarBu alemin ışığından geçer dostlar
 
Barça ervah yığlıb kelgey mübarekkeBütün ruhlar toplanıp gelince mübareğe
Halâyıklar meşgul bolgay tebarekkeYardımcılar meşgul olunca tebareğe
Dua kılıb yangandın song kalur yekkeDua kılıb yandıktan sonra kalır tek başına
Cümle ervah süyünib bir bir kuçar dostlarCümle ruhlar sevinip bir bir kucaklar dostlar
 
Yetti kadem koygandın song Münker-NekirYedi adım attıktan sonra Münker-Nekir
Heybet birle kirib kelgey kılıb kahırHeybet ile girip gelince kılıp kahır
İki közi ot dek yanıp okrab turırKi gözü ateş gibi yanıp bakıp durur
Nurın körüb ta'zim kılıb kuçar dostlarNurunu görüp saygı gösterip kucaklar dostlar
 
Münker-Nekir sormay çıkıb nâle kılgayMünker-Nekir sormadan çıkıp feryad edince
Köz yaşını akkuzuban jâle kılgayGözyaşını akıtarak süs eyleyince
Hak yâdını aytıb özin vâle kılgayHakk yadını söyleyip özünü mecnun edince
Pervaz kılıb hava sarı uçar dostlarKanatlanıp havaya doğru uçar dostlar
 
Nida kelgey İlahımdın ne yığladıngNida gelince İlahımdan niye ağladın?
Has kulumdın kabr içinde ne tıngladıngHas kulumdan kabir içinde ne dinledin?
Ey bi-edeb kulak salıb ne angladıngEy edepsiz kulak verip ne anladın
Münker-Nekir ong u solga kaçar dostlarMünker-Nekir sağ ve sola kaçar dostlar?
 
Yürse tursa,yatsa kobsa meni yâdımYürüse dursa, yatsa kalksa beni hatırlayan
Hatt-ı berat kolga algan ol azadımBeraat yazısı ele alan o azadlı kulum
Andağ kulnı saydıdurmen ol seyyadımÖyle kulun avıyım o avcım
Kılmış aytmış günahlardın keçer dostlarİşlediği, söylediği günahlardan geçer dostlar
 
Günahların Hak bağışlab nazar kılgayGünahlarını Hakk bağışlayıp nazar kılınca
Ongda solda yatkanları şâkir bolgaySağında-solunda yatanları şükreder olunca
Andın songra barça ervah hazır bolgayOndan sonra bütün ruhlar hazır olunca
Kabristanga Hak rahmetin saçar dostlarKabristan'a Hakk rahmetini saçar dostlar
 
Bihamdillah yahşı keldi biz kutuldukAllah'a hamdolsun iyi geldi biz kurtulduk
Kabr içinde her azabdın fariğ boldukKabir içinde her azabdan uzak olduk
Neçe yıllar mürde erdik bes tirildükNice yıllar ölü idik nihayet dirildik
Dua kılıb Hakk'a elkin açar dostlarDua edip Hakk'a elin açar dostlar
 
Münker-Nekir yığlab aytur Sen bilürsenMünker-Nekir ağlayıp der Sen bilirsin
Zatıng uluğ her ne kılsang Sen kılursanZatın yüce her ne eylesen Sen eylersin
Lutf eyleseng yolsızlarga yol berürsenLütfeylesen yolsuzlara yol verirsin
Secde eyleb şâkir tilin açar dostlarSecde eyleyip şükreder dilini açar dostlar
 
Lailahe illallah'ga şeydâ bolganLa İlahe İllallah'a tutkun olan
Didâr üçün bu alemde resvâ bolganCemal için bu alemde rüsva olan
Dünya koyub ahıretni sevda kılganDünyayı bırakıp ahirete sevdalanan
Havz-ı kevser şarabıdın içer dostlarKevser havuzu suyundan içer dostlar
 
Ruz-ı ezel takdir kılsa Hak cemaliEzel gününden takdir eylese Hakk cemali
Yüzming şeytan kasd eylese yok zevaliYüzbin şeytan kast etse yok zevali
Kündin künge ziyad bolgay kal ü haliGünden güne fazla olunca söz ve hali
Dânâ bolub Hak yolların açar dostlarBilge olup Hakk yolların açar dostlar
 
Muhabbetni meydanıda cevlan kılganMuhabbetin meydanında dolaşan
Hakikatnı deryasıdın gevher alganHakikatin denizinden inci alan
Marifetni meta'ını içke salganMarifetin nesnesini içe salan
Yürse tursa dürr ü gevher saçar dostlarYürüse dursa inci-cevher saçar dostlar
 
Aşık uldur Hakk'a canın kurban kılsaAşık odur Hakk'a canını kurban eylese
Zikrin aytıb çarzarb urub seher tursaZikrini deyip dört döğünerek seherde kalksa
Erenlerdin feyz ü fütuh tola alsaErenlerden feyz ve fetih çokça olsa
Sultan bolub dürr ü gevher saçar dostlarSultan olup inci-cevher saçar dostlar
 
Hakk Te'ala buyın algan munda turmasHakk Teala kokusunu alan burada durmaz
Da'va kılıb işanlıknı lafın urmasİddia eyleyip bilginliğin lafını etmez
Kayda barsa fakir-miskin dükan kurmasNereye gitse fakir-miskin dükkan kurmaz
Garib bolub veyranege köçer dostlarGarip olup viraneye göçer dostlar
 
Kul Hace Ahmed nefsdin uluğ bela bolmasKul Hoca Ahmed nefsten büyük bela olmaz
Yer ü kökdin to'ma berseng hergiz toymasYer ve gökten lokma versen asla doymaz
Tufrak olub yerde yatsang kafir bolmasToprak olup yerde yatsan kafir olmaz
Nefsi ölgen hur u gılman kuçar dostlarNefsi ölenleri huri ve gılman kucaklar dostlar