Türk Bitig: Her kim eylese tarikatın davasınıEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-76
Her kim kılsa tarikatnı da'vâsınıHer kim eylese tarikatın davasını
Evvel kadem şeriatga koymak kerekİlk adımı şeriata koymak gerek
Şeriatnıng işlerini edâ kılıbŞeriatın işlerini tamam eyleyip
Andın songra bu da'vânı kılmak kerekOndan sonra bu davayı kılmak gerek
 
Şeriatsız dem urmaslar tarikatdaŞeriatsız söz etmezler tarikatta
Tarikatsız dem urmaslar hakikatdaTarikatsız söz etmezler hakikatta
Uşbu yollar yeri bilinür şeriatdaİş bu yolların yeri bilinir şeriatta
Cümlesini şeriatdın sormak kerekHepsini şeriattan sormak gerek
 
Andın songra bir er kerek iradetliğOndan sonra bir er gerek iradeli
Bolmış bolsa ol bir erdin icazetliğOlmuş olsa o bir erden icazetli
Şeriatda rast muvafık kerametliğŞeriatte doğru uygun keramedi
Oşal erning etegini tutmak kerekÖyle erin eteğinden yapışmak gerek
 
Kim bilmeyin bu yollarnı şeyhmen deseKim bilmeden bu yolları Şeyhim dese
Kerametdin vilayetge haber berseKerametten veliliğe haber verse
Batıl erür eger ruhül-emin erseBatıldır eğer ruhü'l-emin bile ise
Özin andağ batıllardın saçmak kerekÖzünü öyle batıllardan korumak gerek
 
İradetsiz icâzetsiz mürşid bolmasİradesiz, icazetsiz mürşid olmaz
Tarikatnıng yollarını hergiz bilmesTarikatın yollarını asla bilmez
Mübtedidür iradetge layık ermesMüptedidir iradeye layık değil
Andağlardın yırağ-yırağ kaçmak kerekBöylelerinden bucak bucak kaçmak gerek
 
İrâdetni bergil ehl-i icazetgeİradeyi ver icazet ehline
Kâim bolgıl tüni ü küni riyazetgeKaim ol gece-gündüz riyazete
Sanab anı kulluğunu ibadetgeSayıp onun kulluğunu ibadete
Kulluğıda belni bağlab turmak kerekKulluğunda beli bağlayıp durmak gerek
 
Andın songra mücahede tonın kiyibOndan sonra mücahede elbisesini giyip
Riyazetni botasıda erib akıbRiyazetin potasında eriyip akıp
Menmenlikdin ötüb özini sâf kılıbBen-benlikten geçip özünü saf kılıp
İzzet rahatın satıb hârlık almak gerekİzzet rahatını satıp horlanmayı almak gerek
 
Uşbu turur erenlerni kılğanlarıİşte budur erenlerin yaptıkları
Taliblerge bilsün deban ayğanlarıTaliplere bilsin diyerek söyledikleri
Rastdur bu söz bilgil yoktur yalğanlarıDoğrudur bu söz bilesin yoktur yalanları
Can kulağı birle munı bilmek kerekCan kulağı ile bunu bilmek gerek
 
Sıdkı birle her kim kabul kılsa munıSadakat ile her kim kabul eylese bunu
İ'tikadı birle bolsa tünü küniİtikadı ile olsa gece-gündüz
Yadı birle meşğul bolsa yeldâ tüniZikri ile meşgul olsa uzun geceleri
Erenlerdin himmet yarı kılmak kerekErenlerden himmet yarı eylemek gerek
 
İradetsiz uşbu yolğa kirmedilerİradesiz bu yola girmediler
İnâbetsiz yolğa kadem koymadılarİnabesiz yola adım koymadılar
İcâzetsiz yarım nefes urmadılarİcazetsiz yarım nefes almadılar
Mürid bolğan bu sıfatlığ bolmak kerekMürid olan bu sıfatlı olmak gerek
 
Her kim kirse uşbu yolğa belin bağlabHer kim girse bu yola belini bağlayıp
Kul Hace Ahmed kerek özni hadim eylebKul Hoca Ahmed gerek özünü kul eyleyip
Niyetini Hüdayığa dürüst eylebNiyetini Allah'ına dürüst eyleyip
Teveccühni azizlerge kılmak kerekTeveccühü azizlere eylemek gerek