Türk Bitig: Nice yıllık mihribanım can idiler dostlarımEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-73
Neçe yıllık mehribânım cân ediler dostlarımNice yıllık mihribanım can idiler dostlarım;
Bu vücudum şehrini fâni kıladur dostlarımBu vücudum şehrini fani eylemektedir dostlarım.
 
Bu kafesni tutisi pervâz kıladur uçgeliBu kafesin kuşu havalanmakta uçmağa;
Bir karanğu şulesiz yerge baradur dostlarımBir karanlık ışıksız yere varmaktadır, dostlarım.
 
Ey meni yârânlarım himmet tutung imânımaEy benim dostlarım, himmet tutun imanıma;
Düşmanım imânıma zahmet beredür dostlarımDüşmanım imanıma zahmet vermektedir, dostlarım.
 
Uşbu cân bizler birle bir neçe yıllar bar ediİşbu can bizler ile nice yıllar var idi;
Hak Teâlâ hükmi birle azm etedür dostlarımHakk Teâlâ hükmü ile azmetmektedir dostlarım.
 
Bu mening azâlarım cânım birle şâdmân ediBu benim organlarım canım ile mutlu idi;
Cân çıkarğa külli azâm titreşedür dostlarımCan çıkmağa bütün organlarım titreşmektedir dostlarım.
 
Emr-i Hakk'a barça halk-ı âlemin boldı rızâHakk emrine bütün âlemlerin halkı oldu razı;
Ol hakikat bendeler dâim rızâdur dostlarımO gerçek kullar daima râzıdır, dostlarım.
 
Kul Hâce Ahmed tutisi pervâz etedür uçgeliKul Hoca Ahmed kuşu havalanmaktadır uçmağa,
Neylesin Miskin hükm-i Hudâdur dostlarımNeylesin Miskin Hakk'ın hükmüdür, dostlarım.