Türk Bitig: Sensin benim sığınağım deyip yola girsemEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-66
Sensin meni penahım dep yolğa kirsemSensin benim sığınağım deyip yola girsem
Bir u Bârım meni yolum açar mukin?Bir ve Var`ım benim yolumu açar mı ki?
Haram şübhe karanğuluk baskan könglümHaram, şüphe, karanlık basan gönlüm
Ruşen bolub dürr ü gevher saçar mukin?Aydınlanıp inci-cevher saçar mı ki?
 
Nazar kılsa hasta könglüm ruşen bolurNazar eylese hasta gönlüm aydın olur
Yüz ming hata yazuklarım pinhân bolurYüzbin hata, günahlarım gizli olur
Lutf eyleseng yüz ming âsi handân bolurLutfeylesen yüzbin asi sevinçli olur
Nazar kabgân çerağ hergiz uçar mukin?Nazarı değdiği kandil asla söner mi ki?
 
"Euzubillâh mineşşeytanirracim" desem"Eûzubillahi mineşeytanirrâcim" desem
Ta'at birle söngeklerim halım kılsamİbadet ile kemiklerimi hamur eylesem
Ehl-ü ayal hânumânım yetim kılsamEhl-i ayal, ev-barkımı yetim eylesem
Şeytan la'in mendin yırak kaçar mukin?Lanetli şeytan benden uzak kaçar mı ki?
 
Yol astıda aziz başım tufrak kılsamYol altında aziz başımı toprak eylesem
Cân u dilim Hakk yolığa şeydâ kılsamCan ve gönlümü Hakk yoluna tutkun eylesem
Zikrin aytıb murdar tenim âfak kılsamZikrini deyip pis bedenimi appak eylesem
"Elest" hamrın miskin bendeng içer mukin?Elest şarabını fakir kulun içer mi ki ?
 
Allah dedi Hazretinge sığınıp barsamAllah dedi Hazret'ine sığınıp varsam
Muhabbet şevki birle köksüm yarsamMuhabbet şevki ile göğsümü varsam
Derding tartıb hamdıng aytıb açılıb barsamDerdini çekip hamdını deyip açılıp varsam
Vücüdımdın bu ukbalar köçer mukin?Vücudumdan bu kaygılar göçer mi ki?
 
Tağdın ağır isyanım bar ötey desemDağdan ağır isyanım var geçeyim desem
Günahım köp yerge sığmas tapay desemGünahım çok, yere sığmaz bulayım desem
Başım alıb biyâbânlar ketey desemBaşım alıp kırlara gideyim desem
Rahmân Tengrim günahımdın öter mukin?Rahman Allah'ım günahımdan geçer mi ki?
 
Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsamTarikatın pazarında sevda eylesem
Mansur yanglığ "Enel-Hakk"nı gavğa kılsamMansur gibi "Enel-Hakk" ı kavga eylesem
Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsamHizmet eyleyip hâl derdini beyan eylesem
Köksümdeki kürrelerin açar mukin?Göğsümdeki kürrelerini açar mı ki?
 
Kul Hace Ahmed zâhid bolub mescid kirsemKul Hoca Ahmed zâhid olup mescide girsem
Hâb-ı ğaflet haram kılıb kâim bolsamGaflet uykusunu haram eyleyip kâim olsam
Lebh alıb kıyâmetdin korkub varsamİbret alıp kıyametden korkup varsam
Uçmağ içre hur u ğılman kuçar mukin?Cennet içinde huri-gılman kucaklar mı ki?