Türk Bitig: Yâ İlâhım hamdıng birle hikmet ayttımEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-6
Yâ İlâhım hamdıng birle hikmet ayttımYâ İlahım, hamdın ile hikmet söyledim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
Tevbe kılıp günâhımdın korkup kayttımTevbe kılıp günahımdan korkup döndüm;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkbirimde ihlâs kıldım yol tapay depKırkbirimde ihlas eyledim, yol bulayım deyip
Erenlerdin her sır körsem men yapay depErenlerden gördüğüm her sırrı ben örteyim deyip
Pir-i muğân izin alıp men öpey depPir-i kamil izini alıp ben öpeyim deyip
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkikkimde tâlip bolup yolğa kirdimKırkikimde istekli olup yola girdim;
İhlâs kılıp yalğuz Hakk'a köngil berdimİhlas eyleyip yalnız Hakk'a gönül verdim;
Arş u kürsi levhdin ötüp kalem kezdimArş, Kürsü, Levh'ten geçip Kalem'i gezdim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırküçümde Haknı izlep nâle kıldımKırküçümde Hakk'ı arayıp feryad eyledim
Köz yaşımnı akkuzuban jâle kıldımGözyaşımı akıtarak pınar eyledim
Biyâbânlar kezip özüm vâle kıldımKırlarda gezip kendimi divane eyledim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırktörtümde muhabbetni bâzârındaKırkdördümde muhabbetni pazarında,
Yakam tutup yığlap yürdüm gülzârındaYakamı tutup, ağlayıp yürüdüm gül bahçesinde
Mansur sıfat başım berip ışk dârındaMansur gibi başımı verip aşk dârağacında;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkbeşimde Sendin hacet tilep keldimKırkbeşimde Sen'den hâcet dileyip geldim;
Tevbe kıldım her iş kıldım hatâ kıldımTevbe eyledim her iş yaptım hata eyledim
Yâ İlâhım rahmetingni uluğ bildimYâ İlâhım, rahmetini ulu bildim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırk altımda zevk u şevkim tolup taştıKırkaltımda zevk ve şevkim dolup taştı;
Rahmetingdin katre tamdı şeytân kaçtıRahmetinden damla damladı, Şeytan kaçtı
Hakdın ilhâm refik bolup bâbın açtıHakk'tan ilham arkadaş olup, kapısını açtı;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkyettimde yeti yakdın ilham yettiKırkyedimde yedi yönden ilham ulaştı
Sâki bolup câm-ı şarâb Hâcem tuttıSâki olup şarap kadehini Rabbim tuttu
Şeytân kelip nefs hevânı özi yuttıŞeytan gelip nefs ve hevayı kendisi yuttu
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırksekkizde aziz cândın bizâr boldumKırksekizde aziz candan,sikayetçi oldum;
Günah derdi kesel kıldı bimâr boldumGünah derdi sakat kıldı hasta oldum
Ol sebebdin Hakdın korkup bidâr boldumO sebepten Hakk'tan korkup uyumaz oldum
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırktokkuzda ışkıng tüşti küyüb yandımKırkdokuzda aşkın düştü, tutuşup yandım
Mecnun-sıfat hayl u hişdin kaçıp tandımMansur gibi eş ve dosttan kaçıp kayboldum
Türlüg türlüg cefâ tegdi boyun sundımTürlü türlü cefa değdi, boyun eğdim
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Elligimde er men dedim fe'lim za'ifElli yaşta "Erim"dedim, amelim zayıf;
Kan tökmedim közlerimdin bağrım ezipKan dökmedim gözlerimden, bağrımı ezip;
Nefsim üçün yürer edim it dek kezipNefsim için yürür idim, it gibi gezip;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kul Hâce Ahmed er bolmasang ölgen yahşiKul Hoca Ahmed, er olmasan, ölmek iyi;
Kızıl yüzüng kara yerde solgan yahşiKızıl yüzünün kara yerde solması iyi;
Tufrak-sıfat yer astıda bolgan yahşiToprak gibi yer altında olman iyi;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.