Türk Bitig: Azim zikri yüce zikirdir, söyler olsamEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-55
İzim yâdı uluğ yâddur aytur bolsamAzim zikri yüce zikirdir, söyler olsam,
Esel yanglığ suçuk bolur tilim meningBallar gibi tatlı olur dilim benim.
Özüm fakir kıldım mukırr boldum hakirKendim fakir, ikrar eyledim, oldum hakir
Kanat kakar, uçar kuşdek könglüm meningKanat çırpıp uçar, kuş gibi gönlûm benim.
 
Türlüğ ayşım, türlüg işim, mungluğ başımTürlü aşım, türlü işim, dertli başım;
Ayırdı cânım ketti hüşum aktı yaşımAyırdı canım, gitti şuurum, aktı yaşım;
Yazuk birle toldı tükel içim taşımGünah ile doldu bütün içim, dışım;
Bî-niyâzım açabersün yolım meningNiyazsızım, açıversin yolumu benim.
 
Közüm tüşti könglüm uçtı arşka aştıGözüm düştü, gönlüm uçtu, Arş'a aştı;
Ömrüm keçti nefsim kaçtı bahrım taştıÖmrüm geçti, nefsim kaçtı, denizim taştı;
Kervân köçti menzil aştı harıp tüştiKervan göçtü, menzil aştı, yorulup düştü
Sır ulaştı neçük bolğay hâlım meningSır ulaştı, nasıl olacak halim benim ?
 
Süret munda sîret anda kudretindeSûret burada, siret orada, kudretinde;
Uzun tünde, yaruk künde könglüm andaUzun gecede, aydınlık günde, gönlüm orada;
Yürer tünde, bolup bende barı kandaYürür gecede, olup kul, hepsi nerede,
Sorsa anda yazuk turur tilim meningSorsa orada, gûnahkârdır dilim benim.
 
İçtim şarâb boldum harâb, aslım türâbİçtim şarap, oldum harap, aslım toprak
Keldim körab könglüm serâb ışkka pür-âbGeldim körab, gönlüm serap, aşka pür-ab
Hakdın hitâb kelse körmes kullar azâbHak'tan hitap gelse, görmez kullar azap;
Bulak yanglığ akar közdin yaşım meningPınar gibi akar gözden yaşım benim.
 
Tüştim uzar burâk tuzar ketse bâzârDüştüm uzar, Burak tozar, gitse pazar;
Dünyâ bâzâr içre kirip kullar azarDünya pazar, içine girip kullar azar;
Başım bizâr, yaşım sızar kanım tuzarBaşım dertli, yaşım sızar, kanım tozar
Atım Ahmed Türkistândur elim meningAdım Ahmed, Türkistan'dır ilim benim.