Türk Bitig: O "elestü birabbiküm" dediğindeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-47
Ol "Elestü birabbiküm" degenindeO "elestü birabbiküm" dediğinde
"Kalû belâ' degenimni bilelmesmen"Kalu bela" dediğimi bilemezdim
"Ve ma dinüküm" deben yine sorganında"Vema diniküm" diyerek yine sorduğunda
"Dinim İslam" degenimni bilelmesmen"Dinim İslam" dediğimi bilemezdim
 
İlahımdan yene üç yol keldi hitabAllah'ımdan yine üç defa geldi hitap
Mü'min ervah Rabbimsen dep derdi cevabMümin ruhlar "Rabbimsin" deyip verdi cevap
Cevab aytmagannı kafir kıldı İzim VehhabCevap vermeyeni kafir eyledi Azim Vehhab
Men hem cevab aytganımnı bilelmesmenBen de cevap verdiğimi bilemezdim
 
Cümle ruhga şul şaatde ferman yettiBütün ruhlara o saatte ferman ulaştı
Ferman bolgaçdem ötmeyin saf kuruldıFerman olunca, an geçmeden saf kuruldu
Kafir çapda mü'min bende ongda turdıKafir solda müslüman kullar sağda durdu
Kaysı taraf turganımnı bilelmesmenHangi tarafta durduğumu bilemezdim
 
Secde kıl dep Hakk'dın yene ferman boldıSecde eyle diye Hakk'tan yine ferman oldu
Secde kılıb bârça mü'min uluş aldıSecde eyleyip bütün müminler pay aldı
Secde kılmay kalğanları kafir boldıSecde eylemeyip kalanları kafir oldu
Men hem secde kılğanımnı bilelmesenBen de secde eylediğimi bilemezdim
 
Ey mü'minler vehmi birle boldum giryanEy müminler şüphe ile oldum giryan
Bu gam birle aklım hayran yüreğim kanBu gam ile aklım hayran yüreğim kan
Tendin ötüb dildin ötüb ortadı canVücuddan geçip gönülden geçip çırpındı can
Neçük ilaç eterimni bilelmesmenNasıl ilaç edeceğimi bilemezdim
 
Huda'yımnı kudretiğe yetip bolmasAllah'ımın kudretine yetişip olmaz
Şaki sa'id emr kıldı bilip bolmasİsyankar-itaatkar emir kıldı bilip olmaz
Tâkat kılıb halk içinde tozup bolmasTakat yetirip halk içinde gezip olmaz
Kaysı taraf keterimni bilelmesmenHangi tarafa gideceğimi bilemezdim
 
Birni gebru birni tersa cühud kıldıBirisini gebr ve birisini tersa, cühud eyledi
Birni mü'min birni kafir yahüd kıldıBirisini mümin birisini kafir, yahudi eyledi
Azazilni dergahıdın merdud kıldıŞeytanı dergahından kovulmuş eyledi
Ne sebebdin kılganını bilelmesmenHangi sebepten eylediğini bilemezdim
 
Günahım köp tağdın ağır tâatım azGünahım çok dağdan ağır ibadetim az
Tâât kılmay ömrüm ötti kış u hem yazİbadet eylemeyip ömrüm geçti kış ve de yaz
Dergahige barur bolsam yoktur niyazDergahına gidecek olsam yoktur niyaz
Ne yüz birle bararımnı bilelmesmenNe yüz ile gideceğimi bilemezdim
 
Candın keçgen çın aşıklar özin kördiCandan geçen gerçek aşıklar özünü gördü
Roı-ı ezel yine birni aşık kıldıEzel günü yine birisini aşık eyledi
Lutt-u kerem eyleb anga ışkın saldıLütuf kerem eyleyip ona aşkını saldı
Anda didar körerimni bilelmesmenOrada cemal göreceğimi bilemezdim
 
Zâhid kıldı yine birni tâat üçünZahid eyledi yine birisini ibadet için
Zahid yine tâat kılmış rahat üçünZahid yine ibadet eylemiş rahat için
Huru ğılman tuba, vildan cennet üçünHuri-gılman, tuba dolu cennet için
Zâhid didar körerimni bilelmesmenZahid cemal göreceğimi bilemezdim
 
Ahiretni yaruğını kılalmadımAhiretin ışığını temin eyleyemedim
Yollar ıuak yol azukın alalmadımYollar uzak yol azığını alamadım
Candın keçib Hakk emrini kılalmadımCandan geçip Hakk emrini yapamadım
Azuksızın bararımnı bilelmesenAzıksız gideceğimi bilemezdim
 
Toymay kaldım dem ötmeyin ömrüm öttiDoymadan kaldım bir an geçmeden ömrüm geçti
Melekür-mevt kelmegi hem yavuk yettiÖlüm meleği gelmesi hem yakınlaştı
Eya dostlar amelsizmen başım kattıEy dostlar amelsizim başım dondu
Ne hal birle keterimni bilelmesmenNe hal ile gideceğimi bilemezdim
 
Bir fursatda yetip kelmey ötmey sâatBir fırsatta yetişip gelmeyip geçmeyip saat
Heybetige yer ü kökler kılmas tâkatHaşmetine yer ve gökler eylemez takat
Fermân bolsa ilâhımdın Melekü'l-MevtFerman olsa Allah'ımdan ölüm meleği
Neçük tâkat kılarımnı bilelmesmenNasıl takat yetireceğimi bilemezdim
 
Cân alurğa ol Azrail kelib tursaCan almağa o Azrail gelip dursa
Cânıng ber deb heybet birle bir cenk ursaCanını ver diye haşmet ile bir ses çıkarsa
Üçyüzaltmış tamurlarım titrer bolsaÜçyüz altmış damarlarım titrer olsa
Ne hâl birle bararımnı bilelmesmenNe hal ile gideceğimi bilemezdim
 
Ehl-i eyâl yüzüng sârı bakıb turgayÇoluk-çocuk yüzüne doğru bakıp durunca
Bakıb turub söz ayturğa tiling kelmeyYakıp durup söz demeğe dilin gelmeyince
Rahm etmese yakın işing yırak bolğayRahmet etmese yakın işin ırak olunca
Hayran bolup neterimni bilelmesmenŞaşkın olup ne yapacağımı bilemezdim
 
Hüda'yımnı emri birle cânım alsaAllah'ımın emri ile canımı alsa
Cânım anda barıb tenim munda kalsaCanım oraya gidip bedenim burada kalsa
Rengim misli berg-i hazân yanglığ solsaRengim yaprak misali hazan gibi sararsa
İmân birle bararımnı bilelmesenİman ile gideceğimi bilemezdim
 
Ehl-i eyâl kurşab turgay yığlap seniÇoluk-çocuk bekleyip durunca ağlayıp seni
Yuvğuçılar tahta üzre alğay seniYıkayıcılar tahta üzerine alınca seni
Suvnı koyub pâk eylegey zâhirimniSuyu döküp pak eyleyince zahirimi
Bâtınımnı yuvğanını bilelmesmenBatınımı yıkadığını bilemezdim
 
Andın sonra kefen tonın kiydürgeylerOndan sonra kefen elbisesini giydirseler
Pak u nâpâk meni salıb çolğagaylarTemiz-kirli beni koyup sarmalasalar
Baş ayağım mehkem tutub bağlagaylarBaşımı-ayağımı sıkı tutup bağlasalar
Tevbe tonın kiygenimni bilelmesmenTevbe elbisesini giydiğimi bilemezdim
 
Tört ayağlığ tabutımnı keltürgeylerDört ayaklı tabutumu getirseler
Meni salıb tört tarafdın kötergeylerBeni koyup dört tarafımdan kaldırsalar
Sena aytıb cenâzemni okuğaylarDua edip cenaze namazımı kıldırsalar
Men hem sena aytarımnı bilelmesmenBen de dua edeceğimi bilemezdim
 
Andın songra meni salıb revân bolsaOndan sonra beni koyup revan olsa
Yetmiş iki yerde mendin seval sorsaYetmiş iki yerde benden soru sorsa
Cevab ber dep ferişteler vahşet kılsaCevap ver deyip melekler korku salsa
Neçük cevâb bererimni bilelmesmenNasıl cevap vereceğimi bilemezdim
 
Tabut birle alıb tursa gor başındaTabut ile alıp dursa kabir başında
Yarânlarım yığlab turgay köp kaşımdaDostlarım ağlayıp durunca çok karşımda
Yalğuz yığlab kurğum el başımdaYalnız ağlayıp kalacağım el başımda
Anda neçük kılarımnı bilelmesmenOrada ne yapacağımı bilemezdim
 
Meni koyub yetti kadem keter bolsaBeni bırakıp yedi adım gider olsa
Münker Nekir oşal demde kirip kelseMünker-nekir o zaman girip gelse
"Men Rabbük" dep ferişteler bakıp tursa"Men Rabbûk" diye melekler bakıp dursa
"Rabbim Allah" degenimni bilelmesmen"Rabbim Allah" dediğimi bilemezdim
 
Kul Hace Ahmed menzil hatar yollar yırakKul Hoca Ahmed menzil tehlikeli yollar uzak
Barur yering yavukturur bar mu yerakGideceğin yerin yakındır var mı çare
Tevbe kılıb özin bilgen aldı yerakTevbe eyleyip özünü bilen aldı tedbir
Men hem tevbe kılğanımnı bilelmesmenBen de tevbe eylediğimi bilemezdim