Türk Bitig: Her subhidem nidâ keldi kulağımdaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-3
Her subhidem nidâ keldi kulağımdaHer sabah vakti ses geldi kulağıma
Zikr ayt dedi zikrin aytıp yürdüm menaZikr söyle!" dedi, zikrini söyleyip yürüdüm ben ya.
Işksızlarnı kördüm erse yolda kaldıAşıksızları gördüm ise, yolda kaldı;
OI sebebdin ışk dükânın kurdım menaO sebepten aşk dükkanını kurdum ben ya.
 
On birimde rahmet-deryâ tolup taştı.Onbirimde rahmet deryası dolup taştı;
"Allah" dedim şeytân mendin yırak kaçtı"Allah!" dedim, şeytan benden uzak kaçtı;
Hây u heves mâ u menlik turmay köçtiHay u heves, ben-bencillik durmayıp göçtü;
On ikkimde bu sırlarnı kördüm menaOn ikide bu sırları gördüm ben ya.
 
On üçümde nefs hevânı kolğa aldımOnüçümde nefsani arzuları ele aldım
Nefs başığa yüz ming belâ karmap saldımNefs başına yüz bin bela sarıp saldım;
Tekebbürni ayak astıda basıp aldımKibirlenmeyi ayak altında basıp aldım;
On törtümde tufrak-sıfat boldum menaOndördümde toprak gibi oldum ben ya.
 
On beşimde hur u ğılmân karşu keldiOn beşimde huri ve gılman karşı geldi;
Başın urup kol kavşurup tazim kıldıBaşını eğip, el bağlayıp saygı gösterdi
Firdevs atlığ cennetidin mazhar keldiFirdevs adlı cennetinden haberci geldi;
Dîdar üçün barçasını koydum menaCemali için hepsini terkettim ben ya.
 
On altımda barça ervâh uluş berdiOnaltımda bütün ruhlar pay verdi;
Hay hay sizge mübârek dep Adem keldi"Hay hay size müberek olsun"deyip Adem geldi;
Ferzendim dep boynum kuçup könglüm aldı"Evladım!" deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı;
Onyettimde Türkistânda turdum menaOn yedimde Türkistan da durdum ben ya.
 
Onsekkizde çil-ten birle şarab içtimOnsekizde Kırklar ile şarap içtim;
Zikrin aytıp hâzır turup kögsüm teştimZikrini söyleyip, hazır durup göğsümü deştim;
Ruzî kıldı cennet kezip hurlar kuçtımNasip kıldı, cennet gezip huriler kucakladım;
Hak Mustafâ cemallerin kördim menaHakk Mustafa cemallerini gördüm ben ya.
 
On tokkuzda yetmiş makâm zâhir boldıOndokuzda yetmiş makam açığa çıkarıldı
Zikrin aytıp iç ü taşım tâhir boldıZikrini söyleyip, iç ve dışım temizlendi;
Kayda barsam Hızr Babam hâzır boldıNereye varsam, Hızır Baba'm hazır oldu;
Ğavsu'I-ğıyâs mey içürdi toydum menaGavslargavsı mey içirdi, doydum ben ya.
 
Yaşım yetti yigirmege ötdim makâmYaşım yetti yirmiye, geçtim makam
Bihamdillâh pir hizmetin kıldım tamâmAllah'a hamd olsun, pir hizmetini eyledim tamam
Dünyâdaki kurt u kuşlar kıldı selâmDünyadaki kurt ve kuşlar eyledi selâm
Ol sebebdin Hakka yavuk boldum menaO sebepten Hakk'a yakın oldum ben ya.
 
Mü'min ermes hikmet eştip yığlamaydurMümin değil, hikmet işitip ağlamıyor;
Erenlerni aytkan sözin tınglamaydurErenlerin söylediği sözü dinlemiyor
Ayet hadis, güya Kuran anglamaydurAyet hâdis, Kur'ân'ı anlamıyor
Bul rivâyet arş üstide kördüm menaBu rivayeti Arş üstünde gördüm ben ya.
 
Rivâyetni körüp Hakla sözleştim menRivayeti görüp Hakk'la söyleştim ben;
Yüz ming türlüg melâyikke yüzleştim menYüz bin türlü meleklere yüzleştim ben;
Ol sebebdin Hak'nı sözlep izleştim menO sebepten Hakk'ı söyleyip izleştim ben
Cân u dilim anga fedâ kıldım menaCan ve gönlümü O'na feda kıldım ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed yaşıng yetti yigirmi birKul Hoca Ahmed yaşın ulaştı yirmi bire
Ne kılğaysın günâhlarıng tağdın ağırNeyleyeceksin, günahların dağdan ağır;
Kıyâmet kün ğazab kılsa Rabbim KâdirKıyamet günü gazap eylese, Rabbim Kadir;
Eyâ dostlar neçük cevâb aytğum menaEy dostlar, nasıl cevap söyleyim ben ya.