Türk Bitig: Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumğaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-2
Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumğaEy dostlar, kulak salın dediğime,
Ne sebebdin altmış üçde kirdim yergeNe sebepten altmış üçte girdim yere?
Mirâc üzre Hak Mustafâ ruhum kördiMirâc üzre Hakk Mustafa ruhumu gördü,
OI sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Hak Mustafa Cebrâildin kıldı sevalHakk Mustafa Cebrâil'den kılldı sual
Bu neçük ruh tenge kirmey taptı kemâlBu nasıl ruh, bedene girmeden buldu kemâl?
Közi yaşlığ halka başlığ kaddı hilâl"Gözü yaşlı halka başlı kaldı hilal;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Cibril aydı "ümmet işi sizge ber-HakCebrail dedi: "Ümmet işi size tam hak
Kökke çıkıp melâyikdin alur sebakGöğe çıkıp melekden alır ders
Nâlişige nâle kılur heftüm tabak"Feryadına feryad kılar yedi kat gök... "
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yirgeO sebepten altmış üçte girdim yere
 
Evvel elest birabbikum dedi bil HakEvvel "Elestû birabbikum?" dedi bil Hakk
Kâlu belâ dedi ruhum aldı sebak"Kalu bela" dedi ruhum, aldı ders
Hak Mustafa ferzend dedi biling mutlakHakk Mustafa oğul dedi bilin mutlak
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere
 
Ferzendim dep Hak Mustafa kıldı kelâm"Evladım" deyip Hakk Mustafa eyledi kelam
Andın songra barça ervâh kıldı selâmOndan sonra bütün ruhlar eyledi selâm
Rahmet-deryâ tolup taş, dep yetti peyâmRahmet-derya dolup taş, deyip yetişti haber
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Rahim içre peydâ boldum nidâ keldiRahim içinde peydah oldum, nida geldi;
Zikr ayt dedi azâlarım titrey berdi"Zikir söyle!" dedi, organlarım titreyiverdi
Ruhum kirdi süngeklerim Allah dediRuhum girdi, kemiklerim Allah" dedi;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tört yüz yıldın keyin çıkıp ümmet bolğayDört yüz yıldan sonra çıkıp ümmet olacak
Nice yıllar yürüp halkka yol körgüzgeyNice yıllar dolaşıp halka yol gösterecek
On dört ming müctehidler hizmet kılğayOn dört bin alimler hizmet eyleyecek
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tokkuz ay u tokkuz künde yerge tüştümDokuz ay ve dokuz günde yere düştüm;
Tokkuz sâat turalmadım kökke uçtumDokuz saat duramadım, göğe uçtum;
Arş u kürsi pâyesini barıp kuçtumArş ve Kürsü derecesini varıp kucakladım;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
"İnnâ fetehnâ"nı okup manâ sordum"İnna fetehna... "yı okuyup anlam sordum;
Pertev saldı bî-hud bolup didâr kördümIşık saldı, kendimden geçip cemal gördüm;
Mullam urup usküt dedi bakıp turdumHocam vurup "Sus'" dedi, bakıp durdum;
Yaşım saçıp muztar bolup turdım menaYaşımı saçıp, çâresiz olup durdum ben ya.
 
Eyâ nâdân mana bul dep aydı bildim"Ey cahil, gerçek bu!" diye söyledi, bildim;
Andın songra çöller kezip Haknı sordımOndan sonra çöller gezip Hakk'ı sordum;
Ruzi kıldı azâzilni tutup mindimNasip etti, şeytanı tutup bindim;
Lenger tugup belin basıp yançtım menaKararlı olup, belini basıp ezdim ben ya.
 
Zikrin tamâm kılıp öttüm divâneğeZikrini tamam eyleyip döndüm divaneye;
Hakdın özge heç sözlemey bigâneğeHakk'tan başka birşey demeyip bilmeyene
Şemin izlep şâgird kirdim pervâneğeMumunu arayıp çırak girdim pervaneye;
Ahker bolup küyüp yanıp öçtim menaKor ateş olup, kavrulup yanıp söndüm ben ya.
 
Nâm u nişân heç kalmadı lâ lâ boldumNam ve nişan hiç kalmadı, "Lâ... -La..." oldum;
Allah yâdın ayta-ayta illâ boldumAllah zikrini diye diye "...illâ..." oldum;
Hâlis bolup muhlis bolup lillah boldumHalis olup, muhlis olup "...lillah" oldum;
Fenâ fillâh makamığa aştım mena"Fena-fillah" makamına geçtim ben ya.
 
Arş üstide namâz okup tizim büktümArş üstünde namaz kılıp dizimi büktüm;
Razı aytıp Hakk'a bakıp yaşım töktümDileğimi deyip, Hakkâ bakıp yaşımı döktüm;
Yalğan âşık yalğan sûfi kördüm sögtümYalancı âşık, sahte sufi gördüm, kötüledim
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış ûçte girdim yere.
 
Cândın keçmey "Hû-Hû" degen barı yalğanCandan geçmeden "Hû Hû" demenin hepsi yalan;
Bu kıltakdın sormang seval yolda kalğanBu arsızdan sormayın sual, yolda kalan;
Haknı tapkan özi pinhân sözi pinhânHakk'ı bulanın özü gizli, sözü gizli
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Bir yaşımda ervâh menge uluş berdiBir yaşımda ruhlar bana pay verdi;
İki yaşta peygamberler kelip kördiİki yaşta peygamberler gelip gördü;
Üç yaşımda çil-ten kelip hâlim sordıÜç yaşımda Kırklar gelip halimi sordu;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tört yaşımda Hak Mustafa berdi hurmâDört yaşımda Hakk Mustafa verdi hurma.
Yol körsettim yolğa kirdi neçe gümrâhYol gösterdim, yola girdi, nice günahkar
Kayda barsam Hızr babam menge hemrâhNereye varsam Hızır Baba'm bana yoldaş
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Beş yaşımda belim bağlap ta'at kaldımBeş yaşımda belimi bağlayıp ibadet eyledim
Tatavvu ruze tutup âdet kıldımNafile oruç tutup âdet eyledim
Keçe kündüz zikrin aytıp râhat kıldımGece gundüz zikrini deyip rahat eyledim
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Alta yaşda turmay kaçtım halâyıkdınAltı yaşta durmadan kaçtım insanlardan
Kökke çıkıp ders örgendim melâyikdinGöğe çıkıp ders öğrendim meleklerden;
Dâmen kesip hemme ehl-i alâyıkdınİlgimi kesip bütün tanıdık bağlardan;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Yetti yaşda Arslan Babam izlep taptıYedi yaşta Arslan Baba'm arayıp buldu;
Her sır körüp perde birle büküp yaptıHer sırrı görüp perde ile sarıp kapadı
Bihamdillâh kördüm dedi izim öptiAllah'a hamd olsun, gördüm" dedi, izimi öptü;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Kâbız kelip Arslan Babam cânın aldıAzrail gelip Arslan Baba'mın canını aldı;
Hurlar kelip harır tondın kefen kıldıHuriler gelip ipek kumaştan kefen eyledi
Yetmiş ming ferişteler yığlıp keldiYetmişbin melekler toplanıp geldi;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Cenâzesin okup yerdin köterdilerNamazını kılıp yerden kaldırdılar
Bir fursatda uçmak içre yetkürdilerBir anda cennet içine ulaştırdılar,
Rûhın alup illiyyînge kirgizdilerRuhunu alıp "İlliyyin" cennetine girdirdiler
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Allah Allah yer astıda vatan kıldıAllah, Allah yer altında vatan eyledi
Münker Nekir "Men rabbük" dep soruğ sordıMünker-Nekir "Men rabbük?" deyip soru sordu;
Arslan Babam İslâmıdan beyân kıldıArslan Baba'm İslâm'ından beyan eyledi
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Akil erseng erenlerge hizmet kılğılAkıllı isen, erenlere hizmet eyle
"Emr-i maruf "kılğanlarnı izzet kılğılEmr-i mâruf kılanları aziz eyle
"Nehy-i münker" kılğanlarnı hürmet kılğılNehy-i münker kılanları hürmetli eyle
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Sekkizimde sekkiz yandın yol açıldıSekizimde sekiz yandan yol açıldı;
Hikmet ayt dep başlarımğa nur saçıldı"Hikmet söyle!" diye, başlarıma nur saçıldı;
Bihamdillâh Pir-i muğan mey içürdiAllah'a hamd olsun, Pir-i kamil mey içirdi;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Pir-i muğan Hak Mustafa bi-şek bilingPir-i kamil Hakk Mustafa, şüphesiz bilin;
Kayda barsang vasfın aytıp tazim kılıngNereye varsan, vasfını söyleyip saygı gösterin
Dürüd aytıp Mustafağa ümmet bolıngSalât-selâm deyip Mustafa ya ümmet olun;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tokkuzunda tolğanmadım toğrı yolğaDokuzumda dolanmadım doğru yola;
"Teberrük" dep alıp yördi koldın kolğaTeberrük deyip alıp yürüdü elden ele;
Kuvanmadım bu sözlerge kaçtım çölgeSevinmedim bu sözlere kaçtım çöle;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
On yaşıngda oğlan boldung Kul Hâce AhmedOn yaşında delikanlı oldun Kul Hoca Ahmed;
Hâcelikke binâ koyup kılmay tâatHocalığa bina koyup, eylemeden ibadet;
Hâcemen dep yolda kalsang vây ne hasretHocayım, deyip yolda kalsan, vay ne hasret
OI sebebdin altmış üçde kerdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.