Türk Bitig: Köngil közi yarutmayın tâat kılsaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-17
Köngil közi yarutmayın tâat kılsaGönül gözünü ışıldatmadan ibadet eylese,
Dergâhığa makbul emes bildim menaDergâhına makbul değil, bildim ben ya.
Hakikatdan bu sözlerni pâk örgenipHakikatten bu sözleri temiz öğrenip
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Bir ü Barım sebak berdi perde açıpBir ve Var'ım dersler verdi perde açıp;
Yer ü kökde turalmadı şeytân kaçıpYer ve gökte duramadı şeytan kaçıp;
İşret kılıp vahdet meydin toya içipŞölen eyleyip, vahdet meyinden doyası içip,
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Işk makâmı türlüg makâm aklıng yetmesAşk makamı türlü makam, aklın ermez
Başdın ayağ cebr cefâ mihnet ketmesBaştan ayağa zorluk, cefa, sıkıntı gitmez;
Melâmetler ihânetler kılsa ötmesMelâmetler, ihanetler eylese, geçmez;
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Işk belâsı başka tüşse nâlân kılurAşk belâsı başa düşse, ağlar eyler
Aklıng alıp bihûş kılıp hayrân kılurAklını alıp, şaşkın kılıp, hayran eyler
Köngül közi açılğan song giryân kılurGönül gözü açıldıktan sonra giryan eyler
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Yığlar erdim seher vaktda nidâ keldiAğlar idim seher vaktinde nida geldi
Didarımnı körsetey dep vade kıldı"Cemalimi göstereyim."deyip vaad eyledi
Aklım alıp bihüş kılıp ışkın saldıAklımı alıp, şaşkın kılıp aşkını saldı
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Munda cefâ çekkenlerge didârı tahtBurada cefa çekenlere cemali taht
Rûr-ı mahşer atâ kılğay hem taht u bahtMahşer günü bağışlar hem taht ve baht;
Yaratkanda kılğan özi âşıkka ahdYarattığında eyleyen kendisi aşığa ahd
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Çöller kezip halkdın bezip ışkın sorgılÇöller gezip, halktan bezip aşkını sor
Bende bolsang Hakdın korkup yığlap yürgilKul olsan, Hakk'tan korkup ağlayıp yürü
Didârını taleb kılsang hâzır bolgılCemalini talep eylersen, hazır ol
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Közlerimdin kanlar töküp yâd etmedimGözlerimden kanlar döküp yâd etmedim;
Yüz ming türlüg mihnet saldın dâd etmedimYüz bin türlü sıkıntıya koydun, feryad etmedim
Sendin korkup hasta könglüm şâd etmedimSenden korkup hasta gönlümü şâd etmedim
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Allah derdi satkun ermes satıp alsangAllah derdi satılık değildir, satıp alsan;
Pir-i muğân hizmetide hâk bolmasangPir-i kamil hizmetinde toprak olmasan;
Hak yolığa kirip bolmas pâk bolmasangHak yoluna girmek olmaz, temiz olmasan;
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Ey yârânlar ışk derdige devâ bolmasEy arkadaşlar, aşk derdine deva olmaz;
Tâ tirigsen ışk defteri eda bolmasDiri oldukça aşk defteri tamam olmaz
Tar lahedde üstühânı cüdâ bolmasDar lahidde kemikleri ayrık olmaz
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Işk pâdişâh âşık fakir dem uralmasAşk padişah, âşık fakir, nefes alamaz;
Hakdın ruhsat bolmağunca sözleyelmesHak'tan izin olmadıkça konuşamaz;
Hak pendini alğan dünyâ izleyelmesHak öğüdünü alan dünya arayamaz
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed yetti yaşda sebak kıldımKul Hoca Ahmed, yedi yaşta dersler aldım;
Sekkizimde dünyâ ukbin talak koydımSekizimde dünya tasasını terk eyledim;
Tokkuzumda Hudâyımnı hâzır bildimDokuzumda Hüda'mı hazır bildim;
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.