Türk Bitig: Vâ-deriğâ neçük kılğum garibliğdeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-16
Vâ-deriğâ neçük kılğum garibliğdeVah ne yazık, nasıl eyleyim gariplikte
Garibliğde ğurbet içre kaldım menaGariplikte gurbet içinde kaldım ben ya.
Horâsân u Şâm u Irâk niyyet kılıpHorasan ve Şam ile Irak'a niyet eyleyip
Gâribliğni köp kadrini bildim menaGaripliğin çok değerini bildim ben ya.
 
Neler kelse körmek kerek ol HudâdınNeler gelse, görmek gerek O Hüda'dan;
Yusufını ayırdılar ol KenândınYusuf'unu ayırdılar o Ken'an'dan;
Toğgan yerim ol mübârek TürkistândınDoğduğum yer o kutlu Türkistan'dan,
Bağırımğa taşnı urup keldim menaBağırıma taşı vurup geldim ben ya.
 
Gurbet tegdi Mustafâ dek erenlergeGurbet değdi Mustafa gibi erenlere,
Otuz üç ming sahâbe hem yârânlarğaOtuz üç bin sahabe ve arkadaşlara,
Ebûbekir Ömer Osmân MurtazâğaEbu Bekir, Ömer, Osman, Murtaza'ya
Gurbet tegdi alarğa hem aygum menaGurbet değdi onlara hem, söyleyeyim ben ya.
 
Gurbet tegse puhte kılur köp hâmlarnıGurbet değse, pişkin eyler çok hamları
Dânâ kılur hem hâs kılur köpâmlarnıBilge eyler, hem seçkin eyler çok sıradanları
Kiyer kir ton tapsa yeyür taâmlarnıGiyer çul elbise, bulsa yer yemekleri
Anıng üçün Türkistanğa keldim menaOnun için Türkistan'a geldim ben ya.
 
Garibliğde yüz yıl tursa erür mihmânGariblikte yüz yıl dursa, misafirdir
Taht u baht u bûstânları erür zindânTahtı, bahtı, bağları zindandır
Gariblıgde kul boldı ol Mahmud SultânGariblikte kul oldu o Mahmud Sultan;
Ey yârânlar gurbet İçre küydüm menaEy arkadaşlar, gurbet içinde yandım ben ya.
 
Garibliğde Arslan Babam izlep taptıGariblikte Arslan Baba'm arayıp buldu;
Her sır körüp perde birle büküp yaptıGördüğü sırları perde ile sarıp örttü;
Bihamdillâh kördüm dedi izim öptiAllah'a hamd olsun, gördüm,"dedi, izimi öptü;
Uşbu sırnı körup hayrân kaldım menaBu sırları görüp hayran kaldım ben ya.
 
Arzulıkmen karındaşlığ vilâyetgeArzuluyum akrabalık ve dostluğa
Uluğ babam ravzası ol ak türbetgeUlu babamın türbesi o Ak Türbe’ye,
Babamnı rûhı saldı meni bu gurbetgeBabamın ruhu saldı beni bu gurbete;
Hiç bilmesmen neçük taksir kıldım menaHiç bilmem, nasıl kusur eyledim ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed sözlegeni Hak'nı yadıKul Hoca Ahmed, söylediği Hakk'ın yadı
İşitmegen dostlarığa kalsun pendiİşitmeyen dostlarına kalsın öğüdü
Gurbedenip öz şehrige kaytıp yandıGurbete düşüp öz şehrine döndü yine
Türkistan'da mezar bolup kaldım menaTürkistan'da mezar olup kaldım ben ya.