Türk Bitig: Aşk dâvasını bana kılma, sahte âşıkEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-140
Işk da'vâsın menge kılma yalğan âşıkAşk dâvasını bana kılma, sahte âşık;
Aşık bolsang bağrıng içre köz kanı yokAşık olsan, bağrın içinde göz kanı yok.
Muhabbetni şevki birle cân bermeseMuhabbetin şevki ile can vermese,
Zâyi keçer ömri anı yalğanı yokBoşa geçer ömrü onun, yalanı yok.
 
Işk bâğını mihnet tartıp kökertmesengAşk bağını sıkıntı çekip yeşertmesen,
Hârlık tartsa şum nefsingni öldürmesengHor görülse kötü nefsini öldürmesen,
Allah deban içke nûrnı tolturmasang"Allah" diyerek içe nuru doldurmasan,
Vallâh billâh sende ışknı nişânı yokVallah, billah sende aşkın eseri yok.
 
Hakk zikrini mağzı cândın çıkarmasangHakk zikrini can içinden çıkarmasan,
Üç yüz altmış tamurlarıng tebretmesengÜçyüzaltmış damarlarını kımıldatmasan
Törtyüzkırktört süngeklering kul kılmasangDörtyüzkırkdört kemiklerini kul eylemesen,
Yalğançıdur Hakk âşık bolğanı yokYalancıdır Hakk’a âşık olduğu yok.
 
Nefsdin keçip kanâatnı peşe kılğanNefsten geçip kanaatı huy edinen,
Her kim tepse râzı bolup boyun sunğanHer kim tepse, râzı olup boyun sunan,
Yahşılarğa hizmet kılıp duâ alğanİyilere hizmet eyleyip dua alan;
Andağ aşık mahşer küni armânı yokÖyle âşıkın mahşer günü üzüntüsü yok.
 
Râhat taşlap can mihnetin hoşlaganlarRahatı bırakıp can sıkıntısını hoşlayanlar,
Seherlerde canın kıynap işlegenlerSeherlerde canını incitip çalışanlar
Hâyu heves mâ u menni taşlaganlarHay u heves , ben-benliki terkedenler,
Çın âşıkdur hergiz anı yalğanı yokGerçek âşıktır, aslâ onun yalanı yok.
 
Işk derdini bî-derdlerge aytıp bolmazAşk derdini dertsizlere söyleyip olmaz;
Bu yollarnı ukbası köp ötüp bolmazBu yolların engeli çok, geçip olmaz;
Işk gevherin her nâmerdge satıp bolmazAşk cevherini her nâmerde satıp olmaz;
Bî-haberler ışk kadrini bilgeni yokHabersizlerin aşk kadrini bildiği yok
 
Işkka tüştüng otka tüştüng küyüp öldüngAşka düştün, ateşe düştün, yanıp öldün;
Pervâne dek cândın keçip ahker boldungPervane gibi candan geçip kor ateş oldun;
Derdge toldung ğamga soldung tilbe boldungDerde doldun, gama soldun, tilbe oldun;
Işk derdini sorsang hergiz dermânı yokAşk derdiri sorsan, aslâ dermanı yok.
 
Başıng keter bu yollarda hâzır bolğılBaşın gider bu yollarda, hazır ol
Işk yolıda ölmez burun zinhâr ölğilAşık yolunda ölmeden önce muhakkak öl
Pir etegin mehkem tutup hizmet kılğılPir eteğini sıkı tutup hizmet eyle
Hizmet kılğan hergiz yolda kalğanı yokHizmet eyleyenin aslâ yolda kaldığı yok.
 
Aşık ermez cânânığa cân bermeseAşık değil, sevdiğine can vermese,
Dehkân ermez ketman çapıp nân bermeseKöylü değil, saban koşturup ekmek vermese,
Munda yığlap âhiretde cân bermeseBurada ağlayıp âhirette can vermese,
Yolda kalğan bûy-ı Hudâ alğanı yokYolda kalanın Allah kokusunu aldığı yok.
 
Ey bi-haber ışk ehlidin beyân sormaEy habersiz, aşk ehlinden beyan sorma
Derd istegil ışk derdige dermân sormaDert iste, aşk derdine derman sorma
Aşık bolsang zâhidlerdin nişân sormaAşık olsan, zâhidlerden nişan sorma
Bu yollarda âşık ölse tavânı yokBu yollarda âşık ölse, tavanı yok.
 
Zâhid bolma âbid bolma âşık bolğılZâhid olma, âbid olma, âşık ol
Mihnet tartıp ışk yolıda sâdık bolğılMihnet çekip aşk yolunda sâdık ol
Nefsni tefıp dergâhığa lâyık bolğılNefsi tepip dergâhına lâyık ol
Işksızlarnı hem cânı yok imânı yokAşksızların hem canı yok, imanı yok.
 
Işk sevdâsı kimge tüşse resvâ kılurAşk sevdası kime düşse, rezil eyler
Pertev salıp Hak özige şeydâ kılurNur gönderip Hakk kendine tutkun eyler
Mecnûn sıfat aklın alıp Leylâ kılurMecnun gibi aklını alıp Leylâ eyler
Allah hakı bu sözlerni yalğanı yokAllah tanık bu sözlerin yalanı yok.
 
Kul Hâce Ahmed cândın keçip yolğa kirgilKul Hoca Ahmed, candan geçip yola gir
Andın songra erenlerni yolın sorgılOndan sonra erenlerin yolunu sor
Allah deban Hak yolıda cânıng bergilAllah diyerek, Hakk yolunda canını ver
Bu yollarda cân bermeseng imkânı yokBu yollarda can vermesen, imkânı yok...