Türk Bitig: Eya dostlar nâdân birle ülfet bolupEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-14
Eya dostlar nâdân birle ülfet bolupEy dostlar cahil ile yakın olup
Bağrım küyüb candın toyup öldüm menaBağrım yanıp candan doyup öldüm ben ya
Toğrı aytsam egri yolga boynım tolğarDoğru söylesem eğri yola boynumu çeker
Kanlar yutup gam zehrige toydum menaKanlar yutup gam zehrine doydum ben ya
 
Nâdân birle ötken ömring nar sakarCahil ile geçen ömrüm nar sakar
Nâdân bolsa duzah andın kılgay hazerCahil olsan cehennem ondan çekinir
Nâdân birle duzah sarı kılmang seferCahil ile cehenneme doğru kılmayın sefer
Nâdân içre hazan yanglığ soldum menaCahiller içinde yaprak gibi soldum ben ya
 
Dua kılıng nâdânlarnı yüzün körmeyDua edin cahillerin yüzünü görmeyim
Hak Te'ala refik bolsa bir dem turmayHakk Teala refik olsa bir dem durmayayım
Bimar bolsa nâdânlarnı halin sormayHasta olsa cahillerin halini sormayayım
Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm menaCahillerden yüzbin cefa gördüm ben ya
 
Dad eylesem Hak dâdımge yeter mukin?Haykırsam Hakk imdadıma yetişir mi ki?
Köksümdeki zengarlarım keter mukin?Göğsümdeki paslarım gider mi ki?
Hemme nâdân bu alemden keter mukin?Bütün cahiller bu alemden gider mi ki?
Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm menaCahillerden yüzbin cefa gördüm ben ya
 
Hak vaslını izlep tabmay hayranemenHakk vuslatını arayıp bulmadan hayraneyim
Tınmay yığlap köngli buzuk divanemenDurmadan ağlayıp gönlü harab divaneyim
Halim sorsan men talib-i cananemenHalimi sorsan ben Sevgili'nin talibiyim
Canan izlep fena bolup keldim menaSevgili arayıp yok olup geldim ben ya
 
Yer astıga kaçıp kirdim nâdânlardınYer altına kaçıp girdim cahillerden
Elkim açıb dua tilep merdanlardınElim açıb dua isteyib merd kişilerden
Garib canım yüz tasadduk dânâlardınGarib canım yüz tasadduk bilgelerden
Dânâ tabmay yer astıga kirdim menaBilge bulmayıp yer altına girdim ben ya
 
Nâdânlarnı mendin sorma köksüm çakaCahilleri benden sorma göğüsüm çıka
Hak'dın korkub matem kursam küler kahkahHakk'dan korkub yas tutsam güler kahkahayla
Ağzı açuk nefsi uluğ misli lakkaAğzı açık nefsi ulu misli lakka
Nâdânlardın korkup senge keldim menaCahillerden korkub Sana geldim ben ya
 
Tama kılma nâdânlardın kadring bilmesBirşey umma cahillerden kadrini bilmez
Zulmet içre yol adaşsang yolga salmasKaranlık içinde yol şaşırsan yola salmaz
Boynung kısıp zari kılsang kolung almasBoyun büküp yalvarsan elini tutmaz
Nâdânlarnı şikve eyleb keldim menaCahilleri şikayet ederek geldim ben ya
 
Evvel ahır hublar ketti kaldım yalğuzÖnce-sonra iyiler gitti kaldım yalnız
Nadânlardın işitmedim bir yahşi sözCahillerden işitmedim bir güzel söz
Dânâ ketti nâdân kaldı yedim efsusBilge gitti cahiller kaldı çektim üzüntü
Yolnı tabmay hayran bolup kaldım menaYolu bulamayıp şaşkın olup kaldım ben ya
 
Dağ-ı hicran ezdi bağrım kani derdmendAyrılık yarası ezdi bağrımı hani derd ortağı
Dânâ tufrak nâdânlarnı köksi belendBilge toprak, cahillerin göğüsü yüksek
Ayet hadis beyan kılsam kılmas pisendAyet, hadis beyan etsem beğenmez
Köksüm teşing derd u gamga toldum menaGöğsümü deşiniz derd ve gama doldum işte
 
Derd u halet tuğyan kıldı bar mu tabibDerd ve halet azıp coştu var mı tabip
Arz-u halim senge aytay yalğuz habibArz-ı halim sana söyleyim sadece Sevgili
Barça talib uluş aldı men bi-nasibBütün talipler pay aldı ben nasipsiz
Uluş istep düta bolup keldim menaPay isteyip iki büklüm olup geldim ben ya
 
Han-ü manıng terk eyleben uluş algılEvini-barkını terk eyleyip pay al
Ey bi-haber dünya işin arka salgılEy habersiz dünya işini geriye koy
Allah sahi lutfın körüb hayran kalgılAllah sahi lütfunu görüp hayran kal
Köremen dep fena bolup keldim menaGörürüm deyip yok olup geldim ben ya
 
Men defter-i sani aytdım sizge yâdgarBen ikinci defteri dedim size yadigar
Ervahımdın meded tileb okung zinharRuhumdan meded isteyip okuyun zinhar
Dua kılay vasıl kılsun PerverdigarDua eyledim vasıl eylesin Allah
Rahman İgem arz etgeli keldim menaRahman Malikim arz etmeğe geldim ben ya
 
Hikmetimdin behre algan közge sürsünHikmetimden nasib alan göze sürsün
İhlas birle közge sürtüb didar körsünİhlas ile göze sürüp cemal görsün
Şartı oldu riyazetge boyun sunsunŞartı odur riyazete boyun sunsun
Canlar keçip Canane'ni kördüm menaCanlar geçip Sevgili'yi gördüm ben ya
 
Didar üçün geda boldum amin denglerCemal için dilenci oldum “amin” deyiniz
Ey talibler halim körüb gamım yenglerEy talipler halimi görüp gamımı yeyiniz
Yolda kalgan Kul Ahmed'ge yol beringlerYolda kalan Kul Ahmed'e yol veriniz
Yolnı izlep geda bolup keldim menaYolu arayıp dilenci olup geldim ben ya
 
Kul Hace Ahmed geda bolsang Hakk'a bolgılKul Hoca Ahmed dilenci olsan Hakk'a ol
Başıng birle erenlerge hizmet kılgılBaşın ile erenlere hizmet kıl
Nazar tabsang halka kurup suhbet kılgılİlgi bulursan halka kurup sohbet kıl
Halka içre âgâh bolup turdum menaHalka içinde âgâh olup durdum ben ya