Türk Bitig: Seher vakti kalkıp ağlayıp, feryad eyleEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-139
Seher vaktde kobup yığlab nâle eyleSeher vakti kalkıp ağlayıp, feryad eyle;
Nâlişingdin yer ü kökler nevâ kılsunFeryadından yer ve gökler neva eylesin
Hakka sığnıp köz yaşıngnı jâle eyleHakk'a sığınıp göz yaşını çağlayan eyle;
Andın songra Hak derdingge devâ kılsunOndan sonra Hakk derdine deva eylesin.
 
Çın derdlikni Allah süyüp bendem dediGerçek dertliyi Allah sevip kulum dedi
Üç yüz altmış bakıp anı gamın yediÜç yüz altmış bakıp onun gamını yedi
Melayikler yaşın alıp tuhfe kıldıMelekler yaşını alıp armağan eyledi
Kan yığlagıl yaşıng alıp güvah kılsunKan ağla yaşını alıp tanık eylesin.
 
Yüz ming günâh sâdır boldı bilelmedingYüz bin günah işlendi, bilemedin;
Tevbe kılıp dergâhığa kelelmedingTevbe eyleyip dergâhına gelemedin;
Hizmet kılıp yahşı duâ alalmadıngHizmet eyleyip iyi dua alamadın;
Yazuklardın seni ne dep suvâ kılsunGünahlardan seni ne diye suva eylesin?
 
Bu âlemde resvâ bolup kan yutmasangBu âlemde rezil olup kan yutmasan,
Şeriatda tarikatda pir tutmasangŞeriatte, tarikatte pir tutmasan,
Hakikatda cân u tendin pâk ötmesengHakikatte candan, tenden tam geçmesen,
Gaflederdin seni ne dep cüdâ kılsunGafletlerden seni ne diye ayrı eylesin?
 
Erenlerni kılğanların kılalmasangErenlerin yaptıklarını yapamasan,
Pirsiz yürüp vird ü evrâd bilelmesengPirsiz yürüyüp vird ve evrad bilemesen.
İsti'anet tilep duâ alalmasangYardım dileyip dua alamasan,
Hâs buzruklar seni ne dep duâ kılsunSeçkin ulular sana ne diye dua eylesin?
 
Dâm-ı tezvir koyup halknı yoldın urdungTezvir ağı koyup halkı yoldan çıkardın
Şeyhlik kılıp riyâ birle dükân kurdungŞeyhlik kılıp riya ile pazar kurdun;
İşret kılıp şeytân birle devrân sürdüngGönül eğlendirip şeytan ile devran sürdün
Didarığa seni ne dep revâ kılsunCemaline sen ne diye lâyık eylesin?
 
Lutfu kerem Hak yarattı sizler üçünLütuf ve keremi Hakk yarattı sizler için
Can-u dilde hizmet kılmay sizler zebunCan ve gönülde hizmet eyleyip sizler alçak
Allah üçün bahs etermen tapkun sahunAllah için bahsederim bulasın sahun
Napaklarga ne dep lutfın âtâ kılsunTemiz olmayanlara ne diye lütfunu hediye eylesin?
 
Keçe yatmay hâb-ı gaflet harâm kılsaGece yatmayıp gaflet uykusunu haram eylese
Zikr-i kalb u zikr-i sırnı tamâm kılsaKalb zincirini, sır zikrini tamam eylese
Ming bir atın tesbih etip kelâm kılsaBin bir adını tesbih edip söz eylese
Bende ne dep dergâhığa hatâ kılsunKul ne diye dergâhına hata eylesin?
 
Emr-i marûf nehy-i münker bilip kılsaEmr-i mâruf, nehy-i münker bilip eylese,
Yatsa kobsa bir Hudanı hâzır bilseYatsa, kalksa bir Allah’ı hazır bilse
Tâ ölgünçe Hâcesiğe hizmet kılsaÖlene kadar Rabbine hizmet eylese
Kuvvet berür anı ne dep dütâ kılsunKuvvet verir, onu ne diye iki büklüm eylesin?
 
Bi-namâz u bi-tâatke bermez kuvvetNamazsıza, ibadetsize vermez kuvvet;
Fe'li zaif özi mayûb bermez himmetAmeli zayıf, kendisi ayıplıya vermez himmet;
Rızkı nâkıs özi nâ-cins körmey devletRızkı noksan, kendisi soysuz olan görmeye devlet;
Ol fâsıknı dilin ne dep safâ kılsunO fasıkın gönlünü ne diye safâ eylesin?
 
Hayf âdem öz kadrini özi bilmezYazık, insan kendi kadrini kendi bilmez;
Menlik kılıp yahşılarnı közge ilmezBenlik kılıp iyileri göze iliştirmez
Hû sohbetin kurgan yerge kaçıp kelmezHû sohbetini kuran yere kaçıp gelmez;
Ol bi-vefa ahde ne dep vefâ kılsunO vefasız ahde ne diye vefa eylesin?
 
Adem olur fakîr bolup yerde yatsaİnsan odur, fakir olup yerde yatsa,
Tufrak-sıfat âlem anı basıp ötseToprak gibi âlem onu basıp geçse,
Yûsuf-sıfat birâderi kul dep satsaYusuf gibi kardeşi köle diye satsa;
Kulnı kulı ol kün ne dep hevâ kılsunKulun kulu, o gün ne diye heva eylesin?
 
Şevki zevki muhabbetdin ayân kılğılŞevki, zevki muhabbetten ayân eyle
Aşıklarga ışk otıdın beyân kılğılAşıklara aşk ateşinden beyan eyle
Hârlık zârlık meşakkatnı nişân kılğılHor görülme-ağlama, meşakkatı nişan eyle
Çın âşıklar otdın ne dep hazer kılsunGerçek âşıklar ateşten ne diye çekinsin?
 
Allah deban otka kirdi HalilullâhAllah diyerek ateşe girdi Halilullah
Oşal otnı bostân kıldı körüng AllahO ateşi bostan kıldı, görün, Allah
Boynın kısıp yığlab aytdı Şey'en li'llâhBoyun büküp ağlayıp dedi: "Şey'en li’llâh"
Fakir miskin unda ne dep heva kılsunFakir, miskin orada ne diye heva eylesin?
 
Hakk'a âşık sâdıkları yürür hılvetHakkâ âşık sâdıkları yürür yalnız
Tangla barsa Hakk kaşıda körer izzetSabaha varsa, Hak önünde görür izzet
Cennet kirip didâr körer ayş u râhatCennete girip cemal görür, ikram ve rahat
Pinhân yürer halkka ne dep riyâ kılsunGizli yürür, halka ne diye riya eylesin?
 
Kul Hâce Ahmed derd-i hâlet peydâ kılğılKul Hoca Ahmed, halet derdi peyda eyle
Cân u dilni Hak yolıda şeydâ kılğılCan ve gönlü Hakk yolunda tutkun eyle
Derdin tartıp rûz-ı mahşer gavğa kılğılDerdini çekip mahşer günü kavga eyle
Derd bolmasa Mevlam kimge şifâ kılsunDert olmasa, Mevlâ'm kime şifa eylesin?..