Türk Bitig: Ol Kâdirim kudret birle nazar kıldıEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-13
Ol Kâdirim kudret birle nazar kıldıO Kadir'im kudret ile nazar eyledi
Hurrem bolup yer astığa kirdim menaMutlu olup yer altına girdim ben ya.
Garib bendeng bu dünyâdın sefer kıldıGarip kulun bu dünyadan göç eyledi
Mahrem bolup yer astığa kirdim menaMahrem olup yer altına girdim ben ya.
 
Zâkir bolup şâkir bolup Haknı taptımZikreden olup, şükreden olup Hakkı buldum;
Dünya ukbâ harâm kılıp yançıp teftimDünya, ahiret haram eyleyip vurup teptim;
Şeydâ bolup resvâ bolup cândın öttimTutkun olup, rezil olup candan geçtim;
Bi-gam bolup yer astığa kirdim menaGamsız olup yer altına girdim ben ya.
 
Şumluğumdın tağ u taşlar sögti meniKötülüğümden dağlar, taşlar çekiştirdi beni
Fasih tilde sögüp aydı tuhfeng kanıAçık dilde çekiştirip dedi armağanın hani?
Aşık bolsang evvel barıp Haknı tanıAşık olsan, önce varıp Hakk'ı tanı
Mahrem bolup yer astığa kirdim menaMahrem olup yer altına girdim ben ya.
 
Sizni bizni Hak yarattı tâat üçünSizi, bizi Hakk yarattı ibadet için;
Ey bul-aceb içmek yemek râhat üçünEy acaip, içmek, yemek, rahat için;
Kâlü belâ dedi rühum mihnet üçün"Kalû bela" dedi ruhum sıkıntı için;
Edhem bolup yer astığa kirdim menaEdhem olup yer altına girdim ben ya.
 
Nefsim meni köp yügürtti Hakka bakmayNefsim beni çok yürüttü, Hakk'â bakmadan;
Keçe kündüz biğam yürdüm yaşım akmayGece gündüz gamsız yürüdüm, yaşı akmadan;
Hây u heves ma u menlik otka yakmayHay u heves, ben-benlik ateşe yakmadan;
Pürğam bolup yer astığa kirdim menaGamla dolu olup yer altına girdim ben ya.
 
Kulnı körsem, kulı bolup hizmet kılsamKulu görsem, kulu olup hizmet eylesem
Tufrak-sıfat yol üstide yolı bolsamToprak gibi yol üstünde yolu olsam
Aşıklarnı küyüp uçkan küli bolsamAşıkların yanıp uçuşan külü olsam
Hemdem bolup yer astığa kirdim menaHemdem olup yer altına girdim ben ya.
 
Cândın keçip mihnet tarttım bendem dediCandan geçip sıkıntı çektim, kulum dedi;
Kanlar yutup Allah dedim rahm eylediKanlar yutup "Allah" dedim, rahmet eyledi;
Duzah içre kalmasun dep ğamım yediCehennem içinde kalmasın deyip gamımı çekti
Hurrem bolup yer astığa kirdim menaMutlu olup yer altına girdim ben ya.
 
Yaşım yetti altmış üçke bir künçe yokYaşım ulaştı yirmiüçe, bir gün kalmadı
Vâ-deriğâ Haknı tapmay könglüm sınukVah ne yazık , Hakk'ı bulamayıp gönlüm kırık
Yer üstide sultânmen dep boldum uluğYer üstünde sultanım deyip oldum ulu
Şâkir bolup yer astığa kirdim menaŞükreder olup yer altına girdim ben ya.
 
Şeyhmen deban da'vâ kılıp yolda kaldımŞeyhim diyerek iddia eyleyip yolda kaldım;
Feşu destâr puçek pulğa satıp keldimFes ve sarığı değersiz pula satıp geldim;
Nefs ü heva tuğyan kıldı harıp kaldımNefs ve heva azdı, yorulup kaldım
Bidem bolup yer astığa kirdim menaHuzursuz olup yer altına girdim ben ya.
 
Başım tufrak özüm tufrak cismim tufrakBaşıp toprak, kendim toprak, cismim toprak;
Hak vaslığa yetermen dep rûhum müştâk"Hakk vuslatına ererim"diye, ruhum hevesli
Küydüm yandım bolalmadım hergiz affakTutuştum yandım, olamadım aslâ tertemiz
Şebnem bolup yer astığa kirdim menaŞebnem olup yer altına girdim ben ya.
 
Pir-i muğân nazar kıldı şarâp içtimPir-i kamil nazar eyledi, şarap içtim;
Şibli yanglığ sema urup candın keçtimŞibli gibi sema vurup candan geçtim;
Sermest bolup el ü halkdın tanıp kaçtımSarhoş olup il ve halktan çekinip kaçtım
Zemzem bolup yer astığa kirdim menaZemzem olup yer altına girdim ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed nâsih bolsang özüngge bolKul Hoca Ahmed, öğüt verici olsan, kendine ol;
Aşık bolsang cândın keçip bir yolı ölAşık olsan, candan geçip bir kerecik öl
Nâdânlarğa aytsan sözing kılmas kabûlCahillere desen, sözünü eylemez kabul;
Mehkem bolup yer astığa kirdim menaMuhkem olup yer altına girdim ben ya.