Türk Bitig: Marifetin minberine binmeyinceEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-124
Ma'rifetni minberige minmegünçeMarifetin minberine binmeyince
Şeri'atnı işlerini bilse bolmazŞeriatın işlerini bilse olmaz
Şeri'atnı işlerini edâ kılmayŞeriatın işlerini tamam eylemeyince
Tarikatnı meydanığa kirse bolmazTarikatın meydanına girse olmaz
 
Tarikatde türlük edeb bilmegünceTarikatda türlü adabı bilmeyince
Nefsi birle muharebe kılmagunçaNefsi ile muharebe kılmayınca
Işk yolıga özin lâyık etmegünçeAşk yoluna özünü layık etmeyince
Hakikatnı sırlarını bilse bolmazHakikatın sırlarını bilse olmaz
 
Şeriatde murad oldur yolga kirmekŞeriatta maksat odur yola girmek
Tarikatde murad oldur nefsdin keçmekTarikatta maksat odur nefsden geçmek
Hakikatde aziz cannı feda kılmakHakikatta aziz canı feda eylemek
Candın keçmey ışk şarabın içse bolmazCandan geçmeden aşk şarabını içse olmaz
 
Burya bolmay şeyhmen deban da'va kılganKamil olmadan "şeyhim"diye iddia eden
Özi kılmay halklar ara va'zın aytganKendi yapmadan halk içinde vaaz edip söyleyen
Sözi yalgan dünya üçün amel kılganSözü yalan dünya için amel işleyen
Dünya koymay hâl ilmini bilse bolmazDünyayı bırakmayınca "Hal" ilmini bilse olmaz
 
Erenler uşbu yolga kadem urdıErenler bu yola adım attı
Mücahede mungı birle amel kıldıMücahede derdi ile amel eyledi
Mükaşefe batın içre ma'lum boldıMükaşefe batın içinde malum oldu
Mundağ bolmay dergahığa yetse bolmazBöyle olmayınca dergahına yetse olmaz
 
Ne ameldür ermen teyu da'va kılmakNe iştir erim diye iddia eylemek
Seccadeni halklar arta turga salmakSeccadeyi halk içinde Tur'a koymak
Özi bilmey, bu ma'naga nefsin urmakKendisi bilmeden bu mânâya nefsini vurmak
Gevvas bolmay dürr-gevherin alsa bolmazDalgıç olmadan inci-cevherini alsa olmaz
 
Vahdaniyet kemesini sırrın bilmeyVahdaniyet gemisinin sırrını bilmeden
Işk u esrar sözleridin haber almayAşk-sırlar sözlerinden haber almadan
Tecrid-tefrid işlerini edâ kılmayTecrid-tefrid işlerini tamam eylemeden
Ul tevhidni mevasıdın alsa bolmazO tevhidin meyvesinden alsa olmaz
 
Kul Hace Ahmed tecrid-tefrid ümid kılgılKul Hoca Ahmed tecrid-tefrid ümid eyle
Mustafa'nı sözlerige amel kılgılMustafa’nın sözlerine amel eyle
Tevbe deban tünler körüb zâr ingregilTevbe diyerek geceleri görüp ağlayıp inle
Zâr yığlamay didarını körse bolmazAğlayıp inlemeden cemalini görse olmaz...