Türk Bitig: Muhabbetin deryasına batmayıncaEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-123
Muhabbetni deryasığa çommağunçaMuhabbetin deryasına batmayınca
Ey dostlarım ışk gevherin alsa bolmazEy dostlarım aşk mücevherini alsa olmaz
Tang atkunça feryad urub zâr ingremeyTan atana kadar feryad edip ağlayıp inlemedikçe
Sarraf bolub ışk derdini bilse bolmazSarraf olup aşk derdini bilse olmaz
 
Işk derdini bilgen kişi dünya taparAşk derdini bilen kişi dünyayı bulur
Erenlerni izin alıb tınmay öperErenlerin izin alıp dinmeden öper
Muhabbetni şevki birle yaşın seperMuhabbetin şevki ile yaşını döker
Yaşı akmay riyazetde solsa bolmazYaşı akmadıkça riyazette solsa olmaz
 
Hakka aşık dervişleri sengi mahekHakk'a aşık dervişleri sengi mahek
Bu alemde mekan kılmas canı felekBu alemde yerleşmez feleğin canı
Nefsi ölük köngli tirik misli melekNefsi ölü gönlü diri sanki melek
Mundağ bolmay sırdın behre alsa bolmazBöyle olmadan sırdan nasip alsa olmaz
 
Candın keçib baş oynamay halis bolmazCandan geçip baş oynamadan halis olmaz
Tirik ölmey mecaziğe rast sözlemezDiri ölmeden örnek diye doğru söylemez
Hakikatnı şahı birle raz etelmezHakikatın şahı ile niyaz edemez
Halis bolmay dünya ukbin salsa bolmazHalis olmadan dünya derdini koysa olmaz
 
İhlas gerek eya talib âşık bolsangİhlas gerek ey talib aşık olsan
Candın keçib mihnet tartıb sâdık bolsangCandan geçip sıkıntı çekip sadık olsan
Andın songra dergahıga lâyık bolsangOndan sonra dergahına layık olsan
Lâyık bolmay didârını körse bolmazLayık olmadan cemalini görse olmaz
 
Aşıklarga derd u bela afet kerekAşıklara derd ve bela afet gerek
Hakdın bizar can berürge rahat kerekHakk'dan yakınarak can vermeğe rahat gerek
Melâmetge ihanetge takât kerekMelamete, ihanete takat gerek
Takât kılmay Hakk'a aşık bolsa bolmazTakat eylemeden Hakk'a aşık olsa olmaz
 
Işksızlarnı kördüm dostlar hayran yürürAşksızları gördüm dostlar şaşkın yürür
Mü'minmen deb imanları veyran yürürMüminim deyip imanları viran yürür
Ruzı mahşer didar körmey sersan yürürMahşer günü cemal görmeden sersem yürür
Pir-i muğan nazar kılmay körse bolmazPir-i kamil nazar eylemeden görse olmaz
 
Aşıkları mihnet ister candın bizârAşıkları sıkıntı ister candan şikayetçi
Ruze namaz tesbihleri PerverdigârOruç, namaz, tesbihleri Allah
Tınmay küyer ta'atları Hak sen didârDinmeden yanar ibadetleri Hak sen cemal
Yar istemey bendemen deb tursa bolmazYar istemeden kulunum deyip dursa olmaz
 
Tarikatnı şevki, zevki küymek-yanmakTarikatın şevki, zevki yakılmak yanmak
Hakdın kaçgan nâcinslerdin kaçıb tanmakHakk'dan kaçan soysuzlardan kaçıp uzaklaşmak
Yüz ming türlük cefa tegse boyun sunmakYüz bin türlü cefa değse boyun sunmak
Boyun sunmay ışk dükanın kursa bolmazBoyun sunmadan aşk pazarını kursa olmaz
 
Nâdân kim deb sorsa aytıng bîhaberlerCahil kim deyip sorsa söyleyin habersizler
Hakdın korkmay nâcinslerni sorab izlerHakk'dan korkmadan soysuzları sorup arar
Ayet hadis beyan kılıng kattığ sözlerAyet-hadis beyan eyleyin kesin sözler
Hemdem bolub nâdân birle tursa bolmasHemdem olup cahil ile dursa olmaz
 
Zinhar, zinhar kaçıb yürgil bolsa nâdânSakın sakın kaçıp yürü olsa cahil
Hakk yadını aytsa her kim oşal merdanHakk'ın zikrini söylese her kim odur mert
Cannı canğa peyvend kılsa oşal işanCanı cana bağlasa odur hoca
Ursa sökse ol azizdin tansa bolmazVursa, çekiştirse o azizden kaçsa olmaz
 
Teberrükdür ol azizdin uluş alıngMübarektir o azizden pay alınız
Yastanıban astanesin yolın sorıngArayıp dergahının yolunu sürün
Yol körsetse canu dilni berbad beringYol gösterse can ve gönülü berbad verin
Berbad bermey ışk yolığa kirse bolmazBerbad vermeden aşk yoluna girse olmaz
 
Aşıklarnı halk içinde sırrı pinhanAşıkların halk içinde sırrı gizli
Ahı serdi kökke yeter rengi hazanAhı serdi göğe ulaşır solgun rengi
Közi giryan bağrı biryan hane veyranGözü yaşlı bağrı yanık evi viran
Mundağ bolmay Hak yolını bilse bolmazBöyle olmadan Hakk yolunu bilse olmaz
 
Kul Hace Ahmed zahid bolma aşık bolgılKul Hoca Ahmed zahid olma aşık ol
Bu yollarda bibak yürme sâdık bolgılBu yollarda yalnız yürüme sadık ol
Leyli Mecnun Ferhad Şirin Vamık bolgılLeyla-Mecnun, Ferhat-Şirin, Vamık ol
Aşık bolmay Hak didârın körse bolmazAşık olmadan Hakk cemalin görse olmaz...