Türk Bitig: Aşıklığın davasını güden kişiEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-120
Aşıklıknı da’vasını kılgan kişiAşıklığın davasını güden kişi
Ma'şukıdın zerre gâfil bolganı yokMaşuk'undan zerre gafil olduğu yok
Işk gevheri tibsiz derya içre pinhânAşk incisi dipsiz deniz içinde gizli
Candın keçmey ol gevherdin alğanı yokCandan geçmeyince o inciden aldığı yok
 
Gevher alur gevvas eger candın keçseİnci alır dalgıç eğer candan geçse
Şeydâ bolub ışk şarabın her kim içseTutkun olup aşk şarabını her kim içse
Neçe aylar neçe künler eger ötseNice aylar nice günler eğer geçse
Işknı güli açılıb hergiz solğanı yokAşkın gülü açılıp asla solduğu yok
 
Aşık bolub tapay deseng Hakknı yolınAşık olup bulayım desen Hakk'ın yolunu
Asragın sen ışk bağıda esrar gülinSaklayasın sen aşk bağında sırların gülünü
Mihnet birle sınar ermiş yahşi kulınSıkıntı ile sınar imiş iyi kulunu
Çın aşıknı andın köngli kalğanı yokGerçek aşığın ondan günlünün kaldı yok
 
Mihnetni deryasıda mevc urğusıSıkıntının deryasında çalkalanası
İlm u amel kiylu kâller şevk ölğüsiİlim ve amel, söz ve işler şevk ölgüsü
Bu tengizge kim kiriban kim çıkğusıBu denize kim girerek kim çıkası
Aşık kullar ma'şukıdın kalğanı yokAşık kulların maşuğundan kaldığı yok
 
Kul Hace Ahmed kabul kıldı eymağlıknıKul Hoca Ahmed kabul eyledi gizliliği
Kabul kıldı ışk otığa küymeğlikniKabul eyledi aşk ateşinde yanmaklığı
Cannı berib satkun aldı küymeğlikniCanını verip satın aldı yanmaklığı
Çın sözümdür hergiz anı yalğanı yokGerçek sözümdür asla onun yalanı yok...