Türk Bitig: Ey gönül işledin günah asla pişman olmadınEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-119
Ey köngül kıldırıg günâh hergiz püşeyman bolmadıngEy gönül işledin günah asla pişman olmadın
Sufimen deb laf urub tâlib-i cânan bolmadıngSufiyim deyip laf edip yarin talibi olmadın
Hayf ömrüng ötti bir lâhza giryân bolmadıngYazık ömrün geçti bir an giryan olmadın
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufiliğ şundağ mudur dâim işing gaflet birleSufilik öyle midir daima işin gaflet ile
Dâne-i tesbih kolungda tillering ğıybet birleTesbih tanesi elinde dillerin gıybet ile
Selle-i çilpeç urarsen nefsi bed izzet birle"Çilpeç sellesi" vurursun kötü nefs izzet ile
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli asla müslüman olmadın
 
Sufi bolsang saf bolğıl cürm ü isyân bolmasunSufi olsan saf ol ki suç ve isyan olmasın
Tâat u takvâ kılıb könglüng perişân bolmasunİbadet-takva eyleyip gönlün perişan olmasın
Cân u dilde yığlağıl mahşerde yalğan bolmasunCan ve gönülde ağla ki mahşerde yalan olmasın
Sofı nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufı-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufilik şartıdurur tünler kobub kan yığlamakSufılik şartıdır geceleri kalkıp kan ağlamak
Her cefağa sabr etüben belni mehkem bağlamakHer cefaya sabrederek belini sağlam bağlamak
Tâlib-i Allah bolub her yahşi sözni sözlemekAllah isteklisi olup her iyi sözü söylemek
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi ya taat kılursan bârçası ucb u riyaEy sufi ibadet eylersin hepsi kibir ve riya
Cân u dil dünyâğa mağrûr tilleringde âh ü vâhCan ve gönül dünyaya mağrur dillerinde ah-vah
Cân berürde bolğung nûr-ı imândın cüdâCan verirken olacağın iman nurundan ayrı
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi bolmay neylesün üyde kılurğa işi yokSufı olmayıp neylesin evde yapacak işi yok
Sofıliğ da'va kılur halkga berürge âşı yokSufılik iddiası eder halka vermeğe aşı yok
Ah ü vâh derler yene közide katre yaşı yokAh-vah derler yine gözünde damla yaşı yok
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi bolub nefs üçün her dem eşikge bakasenSufı olup nefs için her dem kapıya bakasın
Nezr alıb keldi mu deb her dem kişige bakasenAdak alıp geldi mi deyip her dem kişiye bakarsın
Allahnı la'netin boynungga her dem takasenAllah’ın lanetini boynuna her dem takarsın
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufimen deb laf urarsen söz ü efğanıng kanıSufıyim deyip söz edersin söz ve figanın hani
Aşkı surh u roy zerdü çeşmi hunbarıng kanıAşk-ı surh ve gözünden akan kanlı yaşın hani
Mürşid-i kamil-i mükemmel rah-ı merdanıng kanıMükemmel mürşid-i kamil yol göstericin hani
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi ya biğam yürersen dane-i tesbih alıb Ey sufi gamsız yürürsün tesbih tanesi alıp
Dünyağa mağrur bolub din işini arka salıbDünyaya mağrur olup din işini arkaya atıp
Korkgıl emdi korkgıl emdi Hüdağa yalbarıbKork şimdi kork şimdi Allah’a yalvarıp
Sofı nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi bolub malıkes almak üçün kıldıng cedelSufi olup mal almak için eyledin savaş
Zâhiring sufinemâdur bâtınıng dûn ü dağalZâhirin sufi gibidir bâtının uygun değil
Ey bi-haber, ey bi-haber şermendesen ruz-ı ezel :Ey habersiz, ey habersiz mahcupsun ezel gününden
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Dâne-i tesbih alıb el közige hob sufisenTesbih tanesini alıp halk gözüne iyi sufisin
Nefs-i bedni aldıda tersa, cuhudni tovfisenKötü nefsin önünde tersa, cühûdun birisin
Bendeliğ kılıng Hüdâğa yoksa segi kufisenKulluk eyleyin Hakk'a yoksa segi kufisin
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi ya öz tavrınga yalğız Hüdağa bendesenEy sufi öz tavrına yalnız Allah'a kulsun
Aslınga baksang eger alem içinde kendesenAslına baksan eğer alem içinde birsin
Pür-günâh ü pür-hatar hem asiyu şermendesenGünahkar ve hatalı hem asi ve mahcupsun
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi ya kıldıng muhabbet da'vasın divâne bolEy sufi kıldın muhabbet davasını divane ol
Malu mülk ü hanümândın keçgil u bigâne bolMal ve mülk evbarkdan geç ve ilgisiz ol
Kim Hüda deb sözlese ming örgülüb pervâne bolKim Allah diye söylese bin dönüp pervanesi ol
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Sufi ya da'vayı ışk kıl bârçadın bîzâr bolEy sufi aşk davasını eyle herşeyden bizar ol
Uykunı eyleb haram tünler kobub bîdâr bolUykuyu eyleyip haram geceleri kalkıp uyanık ol
Derdi yok biderdni körseng kaçgıl u âzâr bolDerdi yok dertsizi görsen kaç ve uzak ol
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın
 
Ahmedâ sen sufi bolsang sufiliğ âsân emesEy Ahmed sen sufi olsan sufilik kolay değil
Hak Resul sufi bolub dünya malın süygen emesHakk Rasulü sufi olup dünya malını sevmiş değil
Dünyânı süygen kişi bişek biling insân emesDünyayı seven kişi şüphesiz bilin insan değil
Sufi nakş boldung veli hergiz müsülman bolmadıngSufi-nakş oldun veli, asla müslüman olmadın...