Türk Bitig: Arif aşık şevki ile kıyamet günüEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-115
Arif aşık şevki birle kıyamet künArif aşık şevki ile kıyamet günü
Hüdâyığa bahs ü cevab kılar ermişAllah'a konuşup cevap verir imiş
Bu alemde tartğan cevru cefalarınBu alemde çektiği cefa ve eziyetleri
Köksin yarub Hak kaşığa salar ermişGöğsünü yarıp Hakk karşısına koyar imiş
 
Bu âlemde kıldıng meni halkga resvaBu alemde eyledin beni halka rüsva
Didârımnı körsetey deb kıldıng şeydâCemalimi göstereyim deyip eyledin tutkun
Alem halkın düşman kılıb saldıng gavğaAlem halkını düşman eyleyip saldın kavga
Hüdâyığa barıb erza bolar ermişAllah'a gidip arzeder olur imiş
 
Didârımnı arzu kılsang keçe yatmaCemalimi arzu edersen gece yatma
Bu dünyanıng to'masıdın zerre tatmaBu dünyanın lokmasından zerre tatma
Haldın sorsa nâdânlarga sırnı satmaHalden sorsa cahillere sırrı satma
Mundağ erler feyz u fütuh alar ermişBöyle erler feyz ve fetih alır imiş .
 
Didârımnı taleb kılsang arşğa bakğılCemalimi talep edersen arşa bak
Arş üstide ahıng birle otlar yakğılArş üstünde ahın ile ateşler yak
Ümmet bolsang Muhammed'ge kapuk kakğılÜmmet olsan Muhammed’in kapısını çal
Sübhan İgem çın aşıknı sınar ermişSübhan Melik'im gerçek aşıkları sınar imiş
 
Eşitib aşık raks u sema' urğayİşitince aşık raks ve sema edince
Yetti kökdin melaikler yığlıb kelgeyYedi gökten melekler yığılıp gelince
Arş u kürsi levh u kalem dâd eylegeyArş, Kürsi, Levh-i Mahfuz, kalem feryad eyleyince
Yer tebrenib Hakka zâri kılar ermişYer hareketlenip Hakk’a ağlar imiş
 
Ey yer u kök aşıklardın hazer kılıngEy yer ve gök aşıklardan çekinin
Otlığ ahı çıkar bolsa hâzır bolıngAteşli ahı çıkar olsa hazır olun
Kökge bakıb na'ra tartsa korkub turıngGöğe bakıp feryad etse korkup durun
Bir âhh ursa alem yeksan bolar ermişBir "âh" çekse alem yerle bir olur imiş
 
Çın aşıklar zaif bolub selâm kılgayGerçek aşıklar zayıf olup selam edince
Kudret birle perde içre alık alğayKudret ile perde ötesine onları alınca
Didâr üçün küygenlerim kel-kel degeyCemal için yananlarım "gel-gel" deyince
Lütfın körüb çın aşıklar tiler ermişLütfun görüp gerçek aşıklar diler imiş
 
Saffen saffen aşıklarga nidâ kelgeySaf saf dizilen aşıklara nidâ gelince
Yüz yigirme ming aşık tigin safı bolgayYüz yirmi bin aşık tek saf olunca
Cennet kir dep İlahımdın nidâ kelgey"Cennetime gir" deyip Allah'ımdan nidâ gelince
Cennet kirmey didârını körer ermişCennete girmeden cemalini görür imiş
 
Nidâ kelgey melâikge zencir salgılNidâ gelince meleklere zincir vur
Zencir salıb mahşergâhda alıb yürgilZincir vurup mahşer yerine alıp yürü
Didâr üçün küygenlerim ma'lûm kılgılCemal için yananlarımı belli eyle
Aşıkları bi-hud bolub yürer ermişAşıkları kendinden geçip yürür imiş
 
Aytganların kılğay aşık didâr körgeyDediklerini yapınca aşık cemal görünce
Vâsıl bolub mahşer-ara devrân sürgeyVasıl olup mahşerde devran sürünce
Efgânıdın yetti duzah ortab yanğayFeryadından yedi cehennem karışıp yanınca
Melek kelib anga ta'zim kılar ermişMelek gelip ona saygı gösterir imiş
 
Aşıklarnı haybetidin melek kaçğayAşıkların heybetinden melek kaçınca
Korkub barıb duzah içre otlar saçkayKorkup gidip cehennem içine ateşler saçınca
Vehm birle zeher zakkum toya içgeyVehim ile zakkum zehrini doyasıya içince
Kudretiğe hayran bolub kalar ermişKudretine hayran olup kalır imiş
 
Meleklerdin aşıkı köp, ey bi-haberMeleklerinden aşığı çok ey habersiz
Bir âhh ursa alem bolur zer ü zeberBir "ahh"eylese alem olur altın ve mücevher
Zahid abid saliklerin ışk betterZâhid, âbid, sâliklerin aşkı beter
Işksız adem vallah yolda kalar ermişAşksız adem vallahi yolda kalır imiş
 
Kul Hace Ahmed didâr izleb geda bolgılKul Hoca Ahmed cemal arayıp fakir ol
Keçkil ehl-i ayalingdin cüda bolgılGeç çoluk-çocuğundan ayrı kal
Allah hakı bular düşmen süva bolgılAllah hakkı bunlar düşman, uzak ol
Cüdâ bolgan didârını körer ermişAyrı kalan cemalini görür imiş