Türk Bitig: Külli men aleyha fan" ayetindeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-112
"Küllü men aleyha fan" ayetide"Külli men aleyha fan" ayetinde
Bir Hüdadın özge mahluk öler ermişBir Allah’dan başka mahluk ölür imiş
İsrafil Sûr'un alıb hurganındaİsrafil Sur’u alıp üflediğinde
Gordın yengi tirgüzüben küyer ermişKabirden yeni deri giydirilerek yanar imiş
 
Ellik ming yıl gor başında turganındaElli bin yıl kabir başında durduğunda
Andın keyin arasatga sürgenindeOndan sonra Arasat’a sürdüğünde
Yalang baş u yalang ayağ yürgenindeYalın baş ve çıplak ayak yürüdüğünde
Adem oğlu bihûş yanglığ bolar ermişAdem oğlu deli gibi olur imiş
 
Evvel hisab eylegey taharetdinÖnce hesap eyleyince taharetden
İkkinçi hisab eyler namazıngdınİkinci hesap eyler namazından
Üçünçi hisab eyler helâl haramıngdınÜçüncü hesap eyler helal-haramından
Men men degen hayrân bolub kalar ermiş"Ben-ben" diyen şaşkın olup kalır imiş
 
Hisab eyleb yürütgeyler mahşer sarıHesabı yapıp yürütünce mahşere doğru
Halayıklar kadem urgay nâçar barıAhali adım atınca çaresiz hepsi
Mu'ayene anda körgey duzah narıApaçık orada görünce cehennem ateşini
El-aman deb okruşuban turar ermiş"Aman" diye çığrışarak durur imiş
 
Cümle ümmet yüzyiğirme ming saf bolgaylarBütün ümmet yüzyirmi bin saf olunca
Etrafıdın ferişteler saf tüzgeylerEtraflarında melekler saf tufunca
"Eyne'l mefer" nidâsını yetkürgeyler"Eyne’lmefer" nidasını ulaştırınca
Kaçıb kutulub bolmaz deban aytar ermişKaçıp kurtulmak olmaz deyip söyler imiş
 
Ul vaktde nidâ kelgey "Vemtazül yevm"O vakitde çağrı gelince "Vemtazül yevm"
Oşal künde destgir bolgay namaz u savmO günde korunak olunca namaz-oruç
Akl u huşıng ketib anda kalmagay fehmAklın ve şuurun gidip orada kalmayınca idrak
Tillal bolub sözleyalmay kalar ermişDil suskun olup konuşamadan kalır imiş
 
Barça halklar Adem Ata sarı bargayBütün halklar Adem Ata’ya doğru ardınca gidince
"Ey atamız emdi bizni kollang" degey"Ey babamız şimdi bizi kolla"deyince
"Nâfermanlığ mendin ötti ferzend" degey"Ruhsat yok, benden geçti evlat" deyince
"İbrahimge baraluk" deb aytar ermiş"İbrahim'e gidelim"deyip söyler imiş
 
İbrahimge barıb aytgay Adem Ataİbrahim'e gidip söyleyince Adem Ata
Şefaat kıl bularnı sen barı hataŞefaat eyle bunlara sen hepsi hata
Ol hem aytur "sizden kurb Adem AtaO da der "Sizden yakın Adem Ata"
"Musa sarı baraluk" dep aytar ermiş"Musa tarafına gidelim"deyip söyler imiş
 
Musa degey "Rabbi erini" dedim ul künMusa deyince "-Rabbi erini-" dedim o gün
Hecaletdin çıkkanım yokta uşbu künAcizlikten çıktığım yoktur işte bugün
Baraluk Muhammedga bolub vacgun..."Gidelim Muhammed'e olup mahzun"
Barçaları Hazret sarı barar ermişHepsi Hazret’e doğru gider imiş
 
Musa degey "Ya Muhammed urgıl kademMusa deyince "Ya Muhammed ayak bas
Ümmetlering duzah içre boldı adem..."Ümmetlerin cehennem içinde yok oldu"
Muhammed hem iba kılıb turgay ul demMuhammed’de iba eyleyip durunca o an
Musa koymay ikkavları barar ermişMusa bırakmayınca birlikte varır imiş.
 
Tacın alıb kısab salıb arş astındaTacını alıp kısıp koyup arş altında
Na'ra tartıb yığlab turgay oşal kündeFeryad edip ağlayıp durunca işte o günde
"Ya Kadira ya Gafura" degeninde"Ya Kadir, Ya Gafur" dediğinde
"Ya Habibim baş köter" dem aytar irmiş"Ya Habibim başını kaldır"deyip söylerimiş
 
"Alıb kelgil ümmetingni derğahımğaAlıp gel ümmetini dergahıma
Bağışlayım barçasını men sizlergeBağışlayım hepsini ben sizlere
Dahil kılay cümlesini cennetimge"Dahil eyleyim hepsini cennetime"
Mundağ deban Hakdın nida kelir ermişBöyle diyerek Hakk’tan nida gelir imiş
 
Zahid, abid, has kullardın ulemânıZahid, abid, has kullardan, alimleri
Alıb kelgey dergahığa uşbularnıAlıp gelince dergahına işte bunları
Tengrim aytğay "Ya Muhammed asi kanı?"Rabbim der ki "Ya Muhammed asiler hani?"
"Asi layık emes" deban aytar ermiş"Asi layık değil" deyip söyler imiş
 
"Asi, cafi layık degey rahmetimgeÂsi-cafi layık"deyince "rahmetime"
Dahil etey men ularnı cennetimgeYine der "Dahil edeyim ben onları cennetime
Günahların bağışlayım barın senge..."Günahlarını bağışlayım hepsini sana"
Resul hurrem bolub yügrüb keler ermişRasul memnun olup gelir imiş
 
Musa birle Rasûlullah yürüb kelgeyMusa ile Râsulullah yürüyüp gelince
"Asi, cafi ümmetlerim yürüng" degey"Asi-cafi ümmetlerim! Yürüyün" deyince
Günahlarıng afveylebdi Kadiri HayyGünahlarınızı affeyledi Kadir, Hayy
Behişt içre aldın salıb kirer ermişCennet içine önden gelip girer imiş
 
Kul Hoca Ahmed kıyametdin aytdı munıKul Hoca Ahmed kıyametten söyledi bunu
Hikmet kılıb halâyıkka yaydı munıHikmet eyleyip ahaliye yaydı bunu
Uluğ-uluğ kitablardın aytdı munıUlu ulu kitaplardan söyledi bunu
Okuğandın dua tama kılar ermişOkuyandan dua talep eder imiş